Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Částka 10/2020
Platnost od 27.01.2020
Účinnost od 27.01.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):


Čl. I

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb., se mění takto:

1. § 16 zní:

㤠16

(1) Schvalovací postupy řídící kontroly lze provádět v elektronické podobě.

(2) Při použití elektronických prostředků ve schvalovacích postupech řídící kontroly nemusí podpis povinných osob splňovat podmínky stanovené zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Při použití informačního systému ve schvalovacích postupech řídicí kontroly může podpis povinných osob nahradit nezměnitelný záznam v informačním systému.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

2. V § 32 odst. 2 se slova „Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona“ nahrazují slovy „Orgán veřejné správy předkládá zprávu“.

3. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 32 odst. 3 se text „§ 22 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 5“.

5. V § 33 odst. 1 písm. c) se text „a § 9 odst. 1“ nahrazuje textem „ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1“.

6. V § 33 odst. 1 písm. d) se text „a § 9 odst. 1“ nahrazuje textem „ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1“.

7. V § 33 odst. 2 písm. e) se text „a § 9 odst. 2“ nahrazuje textem „ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2“.

8. V § 33 odst. 2 písm. f) se text „a § 9 odst. 2“ nahrazuje textem „ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2“.

9. V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Informace o závažných zjištěních z vykonaných kontrol podle § 32 odst. 3 obsahuje stručný popis zjištění.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 33 odst. 6 se za slova „odstavce 1“ vkládá text „a 5“ a za slova „finančních kontrol“ se vkládají slova „a v informaci o závažných zjištěních“.

11. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

㤠33a

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona obsahuje alespoň

a) souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy podle § 32,

b) souhrnnou informaci o závažných zjištěních podle § 22 odst. 5 zákona,

c) souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol Ministerstva financí,

d) souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), a

e) souhrnnou informaci o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která byla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, PhD., v. r.

Přesunout nahoru