Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Částka 9/2020
Platnost od 27.01.2020
Účinnost od 11.02.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10 a § 6 odst. 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 209/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:

1. Pod nadpisy § 2 až 4 se text „§ 3 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 6“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „s vyobrazením“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. V § 3 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 4 se slova „části B přílohy“ nahrazují slovem „příloze“.

6. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „a) až c), e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f), i) až k) a m)“.

7. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a) a j) až m)“ nahrazují slovy „a) a i) až m)“.

8. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „a) a j) až l)“ nahrazují slovy „a), i) až k) a m)“.

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „h) až m)“ nahrazují slovy „a), g) až k) a m)“.

10. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a) až c), e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f) a i) až k)“.

11. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „a), k) a l)“ nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

12. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „a) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

13. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „j) a l)“ nahrazují slovy „i) a k)“.

14. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „h) až l)“ nahrazují slovy „a) a g) až k)“.

15. V § 8 písm. a) se slova „a uvádění“ a slova „na trh“ zrušují.

16. V § 8 písm. b) se slova „ , kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů“ zrušují.

17. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo žadateli, který splňuje podmínky stanovené v písmenu b)“.

18. V § 8 písm. d) se za slovo „uvádění“ vkládají slova „doplňkových látek a“.

19. Pod nadpis § 11 se doplňuje text „[K § 3 odst. 6 písm. c) zákona]“.

20. Nadpis nad označením § 12 se zrušuje a § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 9 zní:

㤠12

Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě

[K § 3 odst. 6 písm. f) zákona]

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen „objemná krmiva“) lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud

a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,

b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,

c) místo pro jejich uložení (dále jen „úložiště“) je

1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,

2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),

3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,

4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a

5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,

d) zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),

e) budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a

f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a) jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a

b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.

8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.“.

21. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Seznam skladištních škůdců“, nadpis bodu I. „I. Seznam škůdců:“ a bod II. včetně nadpisu „II. Vyobrazení vybraných skladištních škůdců a roztoče dravého:“ se zrušují.

22. V příloze č. 1 písm. B bod 8 se slovo „Ahaxverus“ nahrazuje slovem „Ahasverus“.

23. Příloha č. 2 se zrušuje.

24. V příloze č. 3 část B včetně nadpisu zní:

„Část B

Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých bylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, s výhledem na vyhodnocení těchto produktů

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Konzervanty*)
E 200Kyselina sorbováC6H8O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 202Kalium-sorbátC6H7O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 236Kyselina mravenčíCH2O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---V návodu k použití musí být uvedeno: „Kyselina mravenčí, ať samostatně nebo ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsi, nesmí být použita k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s vlhkostí vyšší než 15 %.“.
E 237Mravenčan sodnýCHO2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 238Mravenčan vápenatýC2H2O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 250Dusitan sodnýNaNO2psi, kočky--100jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 %
E 260Kyselina octováC2H4O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 262Dvojoctan sodnýC4H7O4Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 263Octan vápenatýC4H6O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 270Kyselina mléčnáC3H6O3všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 280Kyselina propionováC3H6O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Konzervanty*)
E 281Propionan sodnýC3H5O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 282Propionan vápenatýC6H10O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 284Propionan amonnýC3H9O5Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 295Mravenčan amonnýCH5O2Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 296Kyselina jablečná (L- nebo DL-)C4H6O5všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 327Mléčnan vápenatýC6H10O6Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 330Kyselina citrónováC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení max.
min.max.
1234567
Antioxidanty*)
E 310PropylgalátC10H12O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100pro všechna krmiva
E 320Butylhydroxyanisol (BHA)C11H16O2všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150
samotný nebo dohromady s E 321 a/nebo E 324
pro všechna krmiva
psi--150
samotný nebo dohromady s E 321
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva
Antioxidanty*)
E 321Butylhydroxytoluen (BHT)C15H24Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150
samotný nebo dohromady s E 320 a/nebo E 324
pro všechna krmiva
psi--150
samotný nebo dohromady s E 320
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky
E 406Agar-agar-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 407Carageen-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 410Moučka ze svatojánského chleba-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 412Guarová guma-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 413Tragacant-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky*)
E 414Arabská guma (acacia)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 415Xanthangum-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 433Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonooleát-všechny druhy nebo kategorie zvířat--s ostatními polyoxy-etylen-sorbitanyjen v mléčných krmných směsích
E 460Celulosa mikrokrystalická-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 461Metylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 462Etylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 463Hydroxypropylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 464Hydroxypropylmetyl-celulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 466Karboxymetyl-celulosa (sodná sůl karboxy-metyleteru celulosy)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 484Polyetylénglykol-glycerylricinoleát-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 487Ester polyetylenglykolu a mastných kyselin ze sojového oleje-telata--6000jen v mléčných krmných směsích
E 493S orbitan-monolaurát-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 499Cassiagum-psi, kočky--17600jen pro krmiva s vlhkostí min. 20 %
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty*)
E 551aKyselina křemičitá, vysrážená a sušenádioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 551bOxid křemičitý, koloidnídioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 551cKřemelina (čištěné diatomické půdy)dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 552Křemičitan vápenatý, syntetickýdioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 554Křemičitan sodnohlinitý, syntetickýdioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 559Kaolinitické jíly, prosté azbestupřirozená směs hlinotvorných materiálů s obsahem komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinit, min. 65 %
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 560Steatit, obsahující chlorit (přirozené směsi)přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 %všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 561Vermikulitpřiroz. hořečnato-hlinito-železnatý silikát,
žárem expandovaný,
azbestu prostý
fluor max. 0,3 g/kg
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 562Sepiolitpřirozená usazenina křemičitanů Mg obsahující min. 60 % sepiolitu
a max. 30 % montmorilonitu,
azbestu prostý.
všechny druhy nebo kategorie zvířat--20000pro všechna krmiva
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty*)
E 563Sepiolitický jílvodu obsahující křemičitan Mg obsahující min. 40 % sepiolitu a 25 % illitu,
azbestu prostý
všechny druhy nebo kategorie zvířat--20000pro všechna krmiva
E 565Ligno sulfátydioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 566Natrolit fonolitpřirozená směs hlinitých křemičitanů, alkalických zemin a hydroxykřemičitanů Al,
natroliru (43 - 46,5 %) a živce
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg.
všechny druhy nebo kategorie zvířat--25000pro všechna krmiva
E 599Perlitpřírodní silikát sodíku a hliníku (Na2SiO3 a Al2(SiO3)3) žárem expandovaný,
azbestu prostý
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg.
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Číslo (nebo č. EU)Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Radionuklidní pojiva*)
1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs)
1.1Hexakyanoželeznatan (II) železito (III) amonnýNH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]prasata, přežvýkavci-50500V návodu k použití musí být uvedeno:
„Pouze pro omezená geografická území v případě kontaminace radionuklidy.
Denní množství hexakyanoželeznatanu (II) železito (III) amonného musí být mezi 10-150 mg /10 kg živé hmotnosti.“.
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Regulátory kyselosti*)
296Kyselina DL- a L- jablečná-psi, kočky----
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Barviva včetně pigmentů*)
1. Jiná barviva
E 102TartrazinC16H9N4O9S2Na3okrasné rybky, psi a kočky----
E 110Žluť FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky, psi a kočky----
E 124Ponceau 4RC20H11N2O10S3Na3okrasné rybky----
1. Jiná barviva
E 127ErytrosinC2oH6I4O5Na2.H2Ookrasné rybky----
E 132Indigotin (synonymum indigocarmine)C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky----
2. Barviva povolená pro barvení potravin
Barviva E 129, E 151, E 155, E 120, E 127, E 132, E 124, E 104, E 171, E 102, E 110 povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantin.-psi a kočky----
E 133Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 150E 150b, c, d povolené pro barvení potravin-všechny druhy a kategorie zvířat----
E141Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 172Povolené pro barvení potravin-všechny druhy a kategorie zvířat s výjimkou koní----
E 135Povolené pro barvení potravin-okrasné rybky----
E 129Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 120Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 127Povolené pro barvení potravin-psi, kočky a plazi----
E 132Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 124Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 110Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
Č.EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Zchutňovadla*)
1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty-všechny druhy a kategorie zvířat----
2. Umělé látky:
E 954 IIISacharin sodná sůlC7H4NNaO3SSelata4 měsíce-150-
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříMax. obsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
1234567
Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
-Vitamin B2
(přípravek či čistá substance riboflavinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmiva
-Vitamin B12
(přípravek vitaminu B12)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmiva
Č. EUPrvekDoplňková látkaChemický vzorec a popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva o vlhkosti 12%Jiná ustanovení
123456
Stopové prvky*)
E 7Molybden - MoHeptamolybdenan hexa-amonný tetrahydrát(NH4)6Mo7O24·4H2O2,5 (celkem)v krmivech pro ovce
Molybdenan sodný dihydrátNa2MoO4·2H2O2,5 (celkem)v krmivech pro ovce
Číslo EUDoplňková látkaPopis fyziologicky účinné látky nebo identifikace mikroorganismuŽivinový substrát (případná specifikace)SloženíDruh a kategorie hospodářských zvířatJiná ustanovení
1234567
Aminokyseliny, jejich soli a analogy*)
3.2.2.L-lysin, koncentrovaný roztok (báze)NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH
sacharóza,
melasa,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 60 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, koncentrovaný roztok (báze)“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.3.L-lysin, monohydrochlorid, technicky čistýNH2(CH2)4CH(NH2)-COOH·HCL-L-lysin:
min. 78 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, monohydrochlorid“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.4L-lysin, monohydrochlorid, koncentrovaný roztokNH2(CH2)4CH(NH2)-COOH·HCLsacharóza,
melasa,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 22,4 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, monohydrochlorid, koncentrovaný roztok“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.5.L-lysin, sulfát, získaný fermentací pomocí
Corynebacterium glutamicum
[NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH]2·H2SO4
cukerný sirup,
melasa,
obilí,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 40 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, sulfát a jeho vedlejší produkty z fermentace“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
Číslo EUDoplňková látkaSložení, chemický vzorecDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah mg účinné látky/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
Min.Max.
1234567
Kokcidiostatika a histomonostatika*)
E 764Halofuginon hydrobromidDL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl)quinazolin-4-(3H)-1-hydrobromidvýkrm kuřat-23ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
krůty12 týdnů

Vysvětlivky:

*) Další doplňkové látky ze skupiny konzervantů, antioxidantů, emulgátorů, stabilizátorů, zahušťujících a želírujících látek, pojiv, protispékavých látek a koagulantů, látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy, regulátorů kyselosti, barviv, zchutňujících látek, vitamínů, provitamínů a chemicky přesně definovaných látek se srovnatelným účinkem, sloučenin stopových prvků, aminokyselin, jejich solí a analogů a kokcidiostatik a histomonostatik jsou povoleny přímo použitelnými předpisy EU a jsou uvedeny v registru doplňkových látek https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf“.

25. V příloze č. 3 se doplňuje část C, která včetně nadpisu zní:

„Část C

Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých nebylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáří Jiná ustanovení
Konzervanty
E 331Citrany sodné-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 332Citrany draselné-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky
E 411Moučka ze semen tamaryšku-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 460 (ii)Celulosa prášková-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Regulátory kyselosti
E 450a (i)Dihydrogen-difosforečnan sodný-psi, kočky----
E 503 (ii)Hydrogenuhličitan amonný-psi, kočky----
Barviva včetně pigmentů
E 141Měďnaté komplexy chlorofylů-okrasné rybky----

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 4 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru