Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 195/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření

Částka 70/2020
Platnost od 23.04.2020
Účinnost od 27.04.2020
Zrušeno k 11.05.2020 (224/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 453

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

- prodeje potravin,

- prodeje pohonných hmot,

- prodeje paliv,

- prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

- prodeje malých domácích zvířat,

- prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

- prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

- prodeje novin a časopisů,

- prodeje tabákových výrobků,

- služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

- oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

- odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

- prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

- provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

- prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

- pokladního prodeje jízdenek,

- lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,

- provozování pohřební služby,

- prodeje květin,

- provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

- prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

- servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

- realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

- zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

- myčky automobilů,

- prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci,

- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

- prodeje a servisu jízdních kol,

- sběru a výkupu surovin a kompostáren,

- prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

- řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

- turistických informačních center,

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny);

c) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2;

d) provoz heren a kasin;

e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a

- osobám ohroženým domácím násilím;

h) zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na

a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo

b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

c) provozovny:

- jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2500 m2, a

- které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a

- nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

d) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

- neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

- aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,

- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;

III. nařizuje, aby

a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) až c) povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,

- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,

- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;

b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:

- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);

d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

- teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,

- u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

- účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

- při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:

- návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,

- počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,

- provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,

- provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;

f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:

- zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, vyhlášené pod č. 80/2020 Sb.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru