Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 189/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 69/2020
Platnost od 24.04.2020
Účinnost od 24.04.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

ZÁKON

ze dne 16. dubna 2020,

kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 9d se vkládá nový § 10, který včetně nadpisu zní:

㤠10

Online zprostředkování

(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy

a) počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

b) celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

c) adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a

d) označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to

1. u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště,

2. u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

3. u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby a

4. další kontaktní údaje osob uvedených v bodech 1 až 3, pokud jsou zprostředkovateli známy.

(2) Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1.“.

2. V § 10b se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Zprostředkovatel podle § 10 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že živnostenskému úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí údaje podle § 10 odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 10b odst. 10 písm. b) se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „ , 6 nebo 9“.

4. V § 10b se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Za přestupek podle odstavce 9 lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

Čl. II

Technická notifikace

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru