Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/2020 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka 61/2020
Platnost od 15.04.2020
Účinnost od 27.04.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2020

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2019.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2019 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(2) Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.

(3) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 bodu 1 vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019, ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc.

(4) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada je ve vyhlášce č. 201/2018 Sb. stanovena v korunách českých, a na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 a 3, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 201/2018 Sb.

(5) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 až 4, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu stanovených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.

(6) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 až 5, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 3

(1) Při ocenění podle § 2 odst. 5 se pro veškeré zdravotní služby poskytované poskytovateli zdravotních služeb poskytujícími akutní lůžkovou péči, s výjimkou zdravotních služeb poskytnutých těmito poskytovateli v rámci ambulantní péče, použije hodnota bodu 1,22 Kč.

(2) Nelze-li náklady na zdravotní službu zahrnout do ocenění podle odstavce 1, použije se při ocenění podle § 2 odst. 5 pro

a) ambulantní péči vykázanou v odbornostech 603 a 604 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

b) hemodialyzační péči hodnota bodu ve výši 0,92 Kč,

c) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické záchranné služby hodnota bodu ve výši 1,16 Kč; stejná hodnota bodu se použije i pro ocenění zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče,

d) zdravotní služby vykázané v rámci lékařské pohotovostní služby hodnota bodu ve výši 1 Kč,

e) zvláštní ambulantní péči hodnota bodu ve výši 1,10 Kč,

f) zdravotní služby vykázané poskytovateli v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,18 Kč,

g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie hodnota bodu ve výši 1,20 Kč,

h) ambulantní péči v odbornostech 222, 403, 801, 802, 807, 812 až 819 a 823 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., s výjimkou výkonů screeningu děložního hrdla, hodnota bodu ve výši 0,71 Kč,

i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 926 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,05 Kč,

j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 0,81 Kč,

k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

l) zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vykázané poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1,11 Kč,

m) ambulantní péči neuvedenou v písmenech a) až l) hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 170/2020 Sb.

Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle typu ošetřovacího dne a kategorie pacienta podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. takto:

Ošetřovací
den
Pro kategorii
pacienta 1
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 2
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 3
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 4
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 5
podle
seznamu
výkonů
000051 428,081 544,941 681,371 818,032 032,38
000211 882,882 028,552 175,952 323,352 470,74
000221 677,871 803,622 389,082 568,022 732,56
000231 607,281 888,172 021,512 173,072 474,32
000241 703,111 845,311 974,242 108,042 239,90
000254 603,184 856,635 052,765 165,635 287,21
000262 137,392 389,282 550,282 691,643 115,72
000271 870,832 083,742 595,022 790,852 871,10
000282 071,082 169,172 305,122 550,892 726,92
000291 825,901 948,962 057,552 250,242 431,55
000301 736,701 824,361 912,021 999,682 087,32
00031547,46
00032547,46
Přesunout nahoru