Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/2020
Platnost od 27.01.2020
Účinnost od 01.02.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

ze dne 16. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Čl. I

Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb., vyhlášky č. 165/2014 Sb. a vyhlášky č. 155/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Peněžní náležitosti se poskytují ve formě opakujícího se motivačního příspěvku, jednorázové motivační odměny nebo náhrad v penězích za neposkytnuté naturální náležitosti.“.

2. Nadpis § 17 zní: „Motivační příspěvek a motivační odměna“.

3. V § 17 odst. 2 písmeno c) zní:

c) nebylo žákovi za porušení povinností stanovených školním řádem nebo vnitřním řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele školského zařízení,“.

4. V § 17 odst. 3 větě druhé se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „podmínek“.

5. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pokud bylo žákovi za porušení povinností stanovených školním řádem nebo vnitřním řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele školského zařízení, neposkytne mu škola motivační příspěvek po dobu 5 kalendářních měsíců, za které by mu jinak náležel, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém se uložení výchovného opatření stalo překážkou pro poskytnutí motivačního příspěvku.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

6. V § 17 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Motivační příspěvek se vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako opakující se částka ve výši

a) 2500 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 2 - chvalitebný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,

b) 2000 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,

c) 1500 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,00,

d) 700 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,50, nebo

e) 200 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 4 - dostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 3,00.

(6) Za dosažení jazykové způsobilosti podle NATO STANAG 6001 stanovené rámcovým nebo školním vzdělávacím programem škola žákovi poskytne jednorázovou motivační odměnu ve výši

a) 2000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 2222 z anglického jazyka,

b) 1000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 1111 z dalších cizích jazyků.“.

7. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Motivační odměna podle odstavce 6 se žákovi poskytne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém žák dosáhl stanovené úrovně jazykové způsobilosti.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud žákovi vznikl přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nárok na zvýšení motivačního příspěvku získáním úrovně jazykové způsobilosti stanovené rámcovým nebo školním vzdělávacím programem, bude mu po celou dobu studia částka ve výši tohoto zvýšení vyplácena v měsících, v nichž se vyplácí motivační příspěvek, i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, bez ohledu na skutečnost, zda je mu v měsíci výplaty motivační příspěvek poskytován.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru