Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 142/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 334 o přijetí krizového opatření

Částka 51/2020
Platnost od 30.03.2020
Účinnost od 31.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 334

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 13. dubna 2020 23:59

I. nařizuje

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,

d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,

f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

h) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,

k) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:

a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,

b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,

c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,

d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,

i) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní,

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,

5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:

a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;

II. zakazuje

všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

III. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle bodu I/1 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice podle bodu I/2 tohoto usnesení;

IV. zrušuje

1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 71/2020 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 76/2020 Sb.,

3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb.,

4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 128/2020 Sb.,

5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 81/2020 Sb.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru