Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 140/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 332 o přijetí krizového opatření

Částka 51/2020
Platnost od 30.03.2020
Účinnost od 30.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 332

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.


Vláda s účinností od 30. března 2020

I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický zaměstnanec“), čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;

II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům

1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb danému zaměstnanci,

c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen každou takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele;

III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které provozují prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“),

1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu II. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění

a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců,

b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,

c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,

d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,

2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí zaměstnanci mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:

a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje,

b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí kritickému zaměstnanci karanténu,

c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV. tohoto usnesení; dotčený zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů podle bodu IV. tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci;

IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat tato pravidla:

1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů,

2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,

3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky,

5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,

7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek,

8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek,

9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce;

V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují postupy podle bodu IV. tohoto usnesení a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV. tohoto usnesení není pozitivní;

VI. stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance podle bodu III. tohoto usnesení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru