Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/2020 Sb.Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Částka 50/2020
Platnost od 30.03.2020
Účinnost od 30.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2020

o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Důvod služebního volna

(1) Služební volno se poskytne vojákovi z povolání (dále jen „voják“) při zabezpečení péče o dítě mladší 10 let a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, anebo jejich část byly uzavřeny na základě mimořádných opatření v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

(2) Služební volno se poskytne i vojákovi, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud zařízení nebo jeho část, které jí jinak poskytuje péči, bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely služebního volna podle odstavce 1 považuje za splněnou i v případě, že voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku epidemie, nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s epidemií. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je voják povinen uvést v žádosti o poskytnutí služebního volna. Věty první a druhá platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v odstavci 2.

§ 2

Rozsah služebního volna

Služební volno se poskytne po celou dobu uzavření dětského výchovného zařízení, zařízení uvedeného v § 1 odst. 2 nebo školy, trvá-li po tuto dobu potřeba péče. Služební volno se poskytne jen jednomu z oprávněných. Oprávnění vojáci se mohou v témže případě péče střídat.


§ 3

Přechodné ustanovení

Služební volno se poskytne zpětně místo dalšího služebního volna, náhradního volna, volna nebo řádné dovolené, pokud byly čerpány z důvodu uvedeného v § 1, po vyčerpání služebního volna poskytnutého podle § 2 vyhlášky č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 266/2020 Sb. Čl. II

Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely služebního volna podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 139/2020 Sb. považuje za splněnou též tehdy, pokud voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístil z důvodů uvedených v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 139/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, v období ode dne 1. května 2020 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Věta první platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 139/2020 Sb.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 489/2020 Sb. Čl. II

Služební volno se poskytne ode dne 5. října 2020 místo dalšího služebního volna, náhradního volna, volna nebo řádné dovolené, pokud byly čerpány z důvodu uvedeného v § 1 vyhlášky č. 139/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po vyčerpání služebního volna poskytnutého podle § 2 vyhlášky č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru