Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Částka 29/2019
Platnost od 14.03.2019
Účinnost od 01.09.2019 (za 12 dní)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

70

VYHLÁŠKA

ze dne 27. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zřizovat“ vkládá slovo „umělecký“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „4 až“, slova „3 nebo“ a věta poslední zrušují.

3. V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.“.

4. V § 1 odst. 5 se slova „žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání“ nahrazují slovy „nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin“.

5. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „pro základní umělecké vzdělávání“.

6. V § 1 odst. 8 se za slovo „zkoušek“ vkládají slova „a termín vykonání zkoušek“.

7. V § 1 odst. 9 se slova „v souladu se školním vzdělávacím programem“ zrušují a slova „koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností“ se nahrazují slovy „akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí“.

8. V § 1 odst. 10 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „ , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.“.

9. V § 1 odst. 11 větě druhé se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

10. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).“.

11. V § 2 odst. 4 větě první se slova „mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku“ nahrazují slovy „nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku“.

12. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.“.

13. V § 3 odst. 5 se slova „jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním,“ zrušují.

14. V § 4 odst. 1 se slovo „rámcový“ nahrazuje slovem „školní“.

15. V § 4 odst. 2 se slova „Mimořádně nadaného žáka,“ nahrazují slovy „Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka“.

16. V § 5 odst. 1 větě první se slova „z jiného než hlavního předmětu“ nahrazují slovy „v některém z povinných vyučovacích předmětů“, slova „v posledním týdnu“ se nahrazují slovy „do konce“ a věta poslední se zrušuje.

17. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to do konce měsíce září následujícího školního roku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník.“.

18. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) při přijímání uchazečů ke vzdělávání,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

19. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „zkouškách z hlavního předmětu“ nahrazují slovy „přijímání do“.

20. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „přeřazení“ vkládají slova „nadaného nebo“.

21. V § 6 odst. 2 větě první se slova „a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru“ nahrazují slovy „ , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru“.

22. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „nebo vystavení“ nahrazují slovem „ , výstavy“ a slova „na výstavě“ se nahrazují slovy „nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka“.

23. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „ve stanoveném termínu“ nahrazují slovy „ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5“.

24. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.“.

25. V § 9 se slova „žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání“ nahrazují slovy „a mimořádně nadaných žáků“ a slovo „předmětech“ se nahrazuje slovy „vzdělávacích zaměřeních“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru