Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 359/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Částka 150/2019
Platnost od 31.12.2019
Účinnost od 01.01.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

359

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.“.

3. V § 6 odst. 2 se slova „a vlhkosti“ zrušují.

4. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

7. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.“.

8. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího balení.“.

9. V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u“ a slovo „vzorku“ v poslední větě se nahrazuje slovy „jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici“.

10. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že

a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,

b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a

c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru