Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 351/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 146/2019
Platnost od 20.12.2019
Účinnost od 01.01.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

351

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 59/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h).

(8) Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.“.

3. V § 8 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),

5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetických zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

5. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slovo „unie7)“ vkládají slova „a zákonem o rostlinolékařské péči“.

6. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším; v případě podopatření podle § 2 písm. a) jde o zákres produkční plochy, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

7. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

8. V § 12 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.“.

9. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

10. V § 15 odstavec 3 zní:

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

11. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“ a písmeno c), které zní:

c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

12. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3,

c) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

d) § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

13. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3,

3. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

4. § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,“.

14. V § 18 odst. 2 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

15. V § 20 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“ a písmeno c), které zní:

c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

16. V § 21 odst. 3 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 21 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

18. V § 21 odst. 6 písm. a) se slova „ , s výjimkou opatření prováděných v souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,“ zrušují.

19. V § 22 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

c) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

20. V § 22a odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

d) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

21. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží

a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.

22. V § 23 odst. 5 až 12 se za text „č. 76/2015 Sb.“ vkládají slova „nebo podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

23. V § 23 odstavec 13 zní:

(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží

a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.

24. V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:

(21) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

25. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za text „§ 3 odst. 3“ se vkládají slova „ , do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

26. V § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodě 3 se slova „do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

27. V § 30 odst. 1 písm. e) bodě 4 se slova „popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

28. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

(2) Pokud je v průběhu trvání závazku na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku26), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

26) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

29. V příloze č. 11 v řádku 2 se za slovo „celer“ vkládá slovo „bulvový“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

v z. Hamáček v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru