Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2019
Platnost od 29.10.2019
Účinnost od 01.01.2020
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb. a vyhlášky č. 301/2018, se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 se za bod 6.4 vkládá bod 6.5, který zní:

6.5 Indexy pro poskytování domácí péče

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v rámci odbornosti 925 - domácí péče jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (ZPOD) - symbol D1, hodnota indexu 1,08.

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol D2, hodnota indexu 1,8.

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí -symbol D3, hodnota indexu 2,25.“.

Dosavadní bod 6.5 se označuje jako bod 6.6.

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.6 se na konci textu první věty doplňují slova „ , pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena na 1,9602 bodu“.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 9.2 se ve větě první za slova „kromě praktického lékaře“ vkládají slova „ , psychiatra nebo klinického psychologa“ a na konci textu předposlední věty se doplňují slova „ , s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa“.

4. V příloze v Kapitole 2 bod 9.3 zní:

9.3. Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky

Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky, se vykazuje výkony autorských odborností 902, 911, 914, 921 a 925.

Návštěva všeobecné sestry, fyzioterapeuta, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky se vykazuje na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře.

Výkony č. 06135 a 06645 lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace v tomto případě vždy obsahuje datum a čas provedení výkonu.

Výkony č. 06137 a 06649 lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace v tomto případě vždy obsahuje datum provedení výkonu.“.

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 43 větě první se za slovo „vykazují“ vkládá slovo „všeobecné“.

6. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 se za slovo „prováděná“ vkládá slovo „všeobecnou“.

7. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 v názvu výkonu č. 06141 se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

8. V příloze v Kapitole 4 bod 44 zní:

44. 913 - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ošetřovatelskou péčí v sociálních službách se rozumí poskytování zdravotních služeb pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pojištěncům, kteří jsou u poskytovatelů lůžkové péče umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotních služeb těmto pojištěncům se vykazují poskytnuté zdravotní služby na základě indikace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

44.1. Aplikace léků neinvazivní cestou

Výkon č. 06620 lze vykázat pouze v případech, kdy si pacient zjevně není schopen léčivý přípravek sám vložit do úst nebo jej bezpečně spolknout, takže mu musí odborně způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut, nebo v případech, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje samostatné bezpečné užití léčivého přípravku nebo si pacient není schopen sám aplikovat léčivý přípravek do spojivkového vaku. Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře.

44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 913

Výkony odbornosti 913 lze vykázat praktickou sestrou pouze v případě, že je ve směně fyzicky přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k výkonu povolání všeobecné sestry, v případě poskytování péče dětem dětská sestra, k poskytnutí bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel zabezpečit zdravotní služby všeobecnou sestrou, v případě poskytování péče dětem dětskou sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických zaměstnanců.“.

9. V příloze v Kapitole 4 v názvu bodu 45 se slova „Psychiatrická sestra“ nahrazují slovy „Sestra pro péči v psychiatrii“.

10. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35811 slova „psychiatrické sestry“ nahrazují slovy „sestry pro péči v psychiatrii“.

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35821 slova „psychiatrickou sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro péči v psychiatrii“.

12. V příloze v Kapitole 4 se v názvu bodu 47 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve větách první, třetí, šesté a sedmé slovo „zdravotní“ zrušuje.

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č. 06311 v bodu 1 slovo „sestrou“ zrušuje.

15. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č. 06349 v bodech 1 až 5 slovo „zdravotní“ zrušuje.

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č. 06349 v bodu 6 slovo „sestrou“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č. 06349 v bodech 13 a 14 slovo „sestry“ zrušuje.

18. V příloze v Kapitole 4 bodu 47a se ve třetí větě slova „ , který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče“ zrušují.

19. V příloze v Kapitole 4 bod 49.8 zní:

49.8. Péče na urgentním příjmu

Výkon

číslonázev
09566Péče na urgentním příjmu

lze vykázat poskytovatelem lůžkové péče, který získal podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, statut vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé pacienty.

Výkon lze vykázat 1/1 den u pacienta, jenž byl na základě triáže podle předem stanovených kritérií vyhodnocen jako pacient vyžadující péči na observačním lůžku, tj. dekompenzovaný nebo s důvodným podezřením na závažné ohrožení zdraví nebo přímé ohrožení života a pokud zároveň délka pobytu na observačním lůžku dosáhne min. 2 hodiny a pacient je následně odeslán do domácího ošetřování, event. dojde k jeho úmrtí (tj. nenásleduje hospitalizace pacienta, a to ani v rámci jiného poskytovatele).

Výkon lze vykázat pouze v případě, jsou-li výše uvedené podmínky splněny současně. K výkonu nelze vykázat výkon č. 09563 - Výkon lékařské pohotovostní služby.“.

20. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 24 vkládá položka 25, která zní:

25. 00035 je Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny“.

Dosavadní položky 25 až 46 se označují jako položky 26 až 47.

21. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00033 vkládá položka 00035, která zní:

„000353042“

22. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.9. doplňuje bod 7.1.10., který zní:

7.1.10. Obligatorní obsah OD následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče (dále jen „KILP“) dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny

Jedná se o OD 00035. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00027.

Obligatorním obsahem OD 00035 jsou:

1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

2. Kritéria pro přijetí pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče:

a. Pacient je přijat do zařízení na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné dětské léčebně ve všech pořadích naléhavosti (I, II, III) diagnózy dětské mozkové obrny (DMO) ve věku 1 až 18 let pro stupeň I. až IV. podle klasifikačního systému Gross Motor Function Classification Systém - Expanded and Revised (GMFCS - E&R).

b. Délka pobytu najeden návrh se stanovuje 2krát 28 dnů - dva pobyty 28 dní realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu do nástupu druhého pobytu (tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus KILP).

c. Při nutnosti přerušení jednoho pobytu v rámci KILP pro akutní komplikaci zdravotního stavu, které vznikne do 14 dní od začátku pobytu, se nahradí tento opakováním celého pobytu, je-li již realizováno 15 a více dní z daného pobytu, pak se tento nenahrazuje.

3. Kritéria pro zařazení pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče:

a. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

b. U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1krát na začátku prvního pobytu a 1krát na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

1. Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure - GMFM-88),

2. Kognitivní a exekutivní funkce - podle věku dítěte použit jeden z testů:

BSID III - Bayleyové vývojové škály,

SON-R - neverbální test,

IDS - inteligenční a vývojová škála pro děti,

Stanford-binetova inteligenční škála - iv. revize,

3. Poruchy komunikace a polykání - klinické vyšetření klinickým logopedem (jen v indikovaných případech).

4. Kritéria pro setrvání pacienta v KILP:

Obdobím hodnocení pacienta je jeden cyklus KILP (dva po sobě jdoucí pobyty délky 28 dnů realizované v období 7 měsíců až 1 rok), pokud je na konci druhého pobytu bez ohledu na kategorii dle GMFCS - E&R zlepšení v GMFM-88 ve věku 1-7 let minimálně o 5 % a ve věku od dosažených 8 let minimálně o 2 % oproti hodnocení na začátku prvního pobytu, může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvou-pobytového systému KILP.“.

23. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,19 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,78 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,82 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,74 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,66 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 11,48 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,34 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,00 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

24. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „31,33-101,79“ nahrazuje textem „31,99-103,93“.

25. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se číslo „187,91“ nahrazuje číslem „191,86“.

26. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě14,66
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě14,82
40Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km32,40
45Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km26,18
46Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km24,23

47

Přeprava pacienta v pásmu 61-130 km

22,35

48Přeprava pacienta v pásmu 131-450 km21,58
49Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km11,72
50Přeprava k pitvě a z pitvy41,91
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu35,212
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby49,234
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli47,578
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému44,204
77

Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče

47,578
80Přeprava infekčního pacienta35,96

Výkon 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km nelze kombinovat s výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km. Bude-li přepravní vzdálenost pacienta delší než 8 km, bude přeprava pacienta vykázána v celém rozsahu výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km.

číslo výkonuNázev výkonu paušální sazba v bodech
69Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže3200“.

27. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01025 vkládá výkon č. 01026, který zní:

Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 128

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ne

ZULP Ne“.

28. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládají výkony č. 01146, 01147 a 01148, které znějí:

„01146 STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI

Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 12

Body 305

NositelINDXČas
L2212

ZUM Ne

ZULP Ne

01147 STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI

Stanovení srdečního troponinu T v ambulanci umožňuje urychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 12

Body 405

NositelINDXČas
L2212

ZUM Ne

ZULP Ne

01148 STANOVENÍ PRO BNP V ORDINACI_

Výkon je určen ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci praktického lékaře a diagnostice kardiálního selhání. Umožňuje zpřesnění léčby kardiálního selhání a monitoraci jejího účinku. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 krát ročně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 12

Body 722

NositelINDXČas
L2212

ZUM Ne

ZULP Ne“.

29. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se v názvu výkonu č. 01186 slovo „PRAKTICKÉHO“ zrušuje a za slovo „LÉKAŘE“ se vkládají slova „PRIMÁRNÍ PÉČE“.

30. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01186 ve větě první slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se vkládají slova „primární péče“.

31. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01188 ve větě druhé slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se doplňují slova „primární péče“.

32. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01201 vkládá výkon č. 01204, který zní:

„01204 PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

33. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají výkony č. 02037 a 02039, které znějí:

„02037 SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné:

1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6),

2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte,

3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji,

4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec preventivních prohlídek.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, max. 4/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne

02039 ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Vstupní kritéria pacienta:

1. BMI > 97. percentil nebo

2. BMI 90. - 97. percentil a jedna ze známek možných rozvíjejících se metabolických komplikací (hyperlipidémie či dyslipidémie, hypertenze, porucha glukózové tolerance). Respektive u dětí do 5 let hmotnostně výškový poměr.

Výstupní kritéria pacienta:

1. úspěšná redukce hmotnosti (snížení možnosti vzniku zdravotních rizik, pokles TK, snížení hladiny sérových lipidů a inzulínu, zlepšení psychického stavu dítěte),

2. následující dlouhodobá dispenzarizace již v rámci preventivních prohlídek,

3. prokázány sekundární příčiny obezity - další terapie primární příčiny. I po úspěšné redukci hmotnosti by měly být děti dlouhodobě kontrolovány v rámci preventivních prohlídek a dospívající předáváni do obezitologických poraden pro dospělé nebo

4. nespolupráce pacienta nebo rodiny.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, max. 6/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 264

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

34. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie se v popisech výkonů č. 04300, 04301 a 04310 věta „Nutná RTG dokumentace.“ zrušuje.

35. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13026 vkládá výkon č. 13027, který zní:

„13027 VYŠETŘENI KARDIOVASKULÁRNÍ AUTONOMNÍ NEUROPATIE

Vyšetření je indikováno u pacientů se symptomy autonomní neuropatie nebo pacientů z rizikové skupiny (s trváním diabetů více než 10 let, při nejasné klidové tachykardii, ortostatické hypotenzi, při anamnéze němé ischemie myokardu, vzniku syndromu diabetické nohy, u těhotné diabetičky s trváním diabetů více než 10 let apod.).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 178

NositelINDXČas
L2220
S2225

ZUM Ne

ZULP Ne“.

36. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie v popisu výkonu č. 17223 ve větě první se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „všeobecnou“.

37. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie v popisu výkonu č. 18052 ve větě první se za slovo „měsíc“ vkládá slovo „všeobecná“.

38. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie v popisu výkonu č. 18510 se za slovo „dohledem“ vkládá slovo „všeobecné“.

39. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se v názvu výkonu č. 18526 za slovo „STŘEDISKO“ vkládá slovo „VŠEOBECNOU“ a v popisu výkonu č. 18526 se slova „zdravotní sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro intenzivní péči“.

40. V příloze se na konci Kapitoly 203 - infekční lékařství doplňuje výkon č. 23200, který zní:

„23200 FEKÁLNÍ BAKTERIOTERAPIE

Přenos dárcovské stolice pacientovi při rekurentní klostridiové kolitidě. Za rekurenci se považuje recidiva průjmů a průkaz klostridiové etiologie po 10 a více dnech po první atace. Vyšetření dárce stolice se vykazuje klinickým cíleným vyšetřením s diagnózou ZOO.5 na číslo pojištěnce dárce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 150

Body 658

NositelINDXČas
L22150

ZUM Ne

ZULP Ano“.

41. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25110 vkládá výkon č. 25132, který zní:

„25132 AKUTNÍ OŠETŘENÍ PNEUMOTHORAXU PNEUMOLOGEM

Výkon spočívá v zavedení systému pro terapii pneumotoraxu. Katetr tohoto systému je zaveden do pohrudniční dutiny a prostřednictvím jednosměrné chlopně umožňuje odchod vzduchu, případně tekutiny (v případě fluidopneumotoraxu). Výkon je indikován u pacientů s diagnózou pneumotoraxu jakékoli etiologie.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 8269

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

42. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie v popisu výkonu č. 25265 ve větě první se za slova „kontrole pacienta“ vkládá slovo „všeobecnou“.

43. V příloze v Kapitole 207 - alergologie a klinická imunologie se za výkon č. 27220 vkládá výkon č. 27230, který zní:

„27230 EXPOZIČNÍ TEST NATIVNÍ POTRAVINOU

Expoziční test nativní potravinou slouží k průkazu alergické reakce na potravinu nebo tolerance dané potraviny cestou řízené stupňovité expozice perorální cestou. Zajeden výkon je považován jeden krok expozičního testu, který spočívá v podání jedné dávky potraviny nebo placeba, následná observace a interpretace výsledku (pozitivní, nebo negativní).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 92

NositelINDXČas
L335
S3315

ZUM Ne

ZULP Ne“.

44. V příloze v Kapitole 207 - alergologie a klinická imunologie se výkon č. 27260 zrušuje.

45. V příloze v Kapitole 209 - neurologie se za výkon č. 29150 vkládá výkon č. 29151, který zní:

„29151 EXTRAOPERAČNÍ PŘÍMÁ ELEKTRICKÁ KORTIKÁLNÍ STIMULACE

Výkon je nedílnou součástí předoperačního vyšetření pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií, u kterých bylo indikováno dlouhodobé monitorování z intrakraniálních elektrod. Extraoperační přímá elektrická kortikální stimulace je vyšetřením indikovaným k vymezení epileptogenní zóny - zóny odpovědné za vznik epileptických záchvatů, a k určení elokventního kortexu - funkčně důležitých oblastí mozku. Přístrojové zajištění (kortikální stimulátor) i lékař L3 jsou přítomni po celou dobu výkonu. Nezbytnou součástí a předpokladem výkonu je pořízení a vyhodnocení EEG záznamu z nitrolebních elektrod - stripu, gridu nebo intracerebrálních elektrod (výkon č. 29150). Výkon nelze vykázat samostatně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 10/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 1179

NositelINDXČas
L33120

ZUM Ne

ZULP Ne“.

46. V příloze v Kapitole 209 - neurologie se za výkon č. 29180 vkládá výkon č. 29181, který zní:

„29181 INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÁ MONITORACE EVOKOVANÝMI POTENCIÁLY Á 15 MINUT

Intraoperační invazivní i neinvazivní stimulace, snímání a hodnocení evokovaných odpovědí všech modalit včetně zárazu řeči na operačním sále v průběhu operačního zákroku. Monitorace je multimodální a mnohokanálová, soustavná po celou dobu operačního zákroku. Jedná se především o operace centrálního nervového systému (mozku, mozkového kmene, míchy), zásobujících cév (především krkavice, aorta) a jejích obalů, dále komplexní operace baze lební a páteře včetně korektivních operací kyfóz a skolióz, hlavových nervů, míšních kořenů a nervových pletení. Nelze vykázat samostatně. Je-li současně vykázán s výkonem č. 29241, pak lze ZUM vykázat pouze u jednoho z těchto výkonů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 60/1 čtvrtletí, 30/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 15

Body 245

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ano

ZULP Ne“.

47. V příloze v Kapitole 209 - neurologie se za výkon č. 29240 vkládá výkon č. 29241, který zní:

„29241 INTRAOPERAČNÍ ELEKTROMYOGRAFIE A NEUROGRAFIE Á 15 MINUT

Intraoperační invazivní i neinvazivní stimulace, snímání a hodnocení nativního a stimulovaného elektromyografického záznamu a neurografie na operačním sále v průběhu operačního zákroku. Monitorace je multimodální a mnohokanálová, soustavná po celou dobu operačního zákroku.

Jedná se především o operace centrálního nervového systému (mozku, mozkového kmene, míchy), zásobujících cév (především krkavice, aorta) a jejích obalů, dále komplexní operace baze lební a páteře, včetně korektivních operací kyfóz a skolióz, hlavových nervů, míšních kořenů a nervových pletení. Nelze vykázat samostatně. Je-li současně vykázán s výkonem č. 29181, pak lze ZUM vykázat pouze u jednoho z těchto výkonů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 60/1 čtvrtletí, 30/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 15

Body 245

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ano

ZULP Ne“.

48. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se ve výkonu č. 35117 slova „OF 2/1 den, 2/1 týden, 2/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

49. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35712 vkládají výkony č. 35853, 35854 a 35884, které znějí:

„35853 KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA S PRACOVNÍKY MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU

Výkon je určen pro konzultaci mezi ambulantním psychiatrem, klinickým psychologem, psychiatrem v lůžkovém zařízení na straně jedné a zdravotnickými pracovníky u jiných poskytovatelů zdravotních služeb (služby psychosociální rehabilitace, služby terénních sester pro péči v psychiatrii, denní stacionář, krizové centrum) u pacientů, kde je nutná návazná či souběžná péče v rámci porady multidisciplinárního týmu. Konzultace probíhá osobně na pracovišti psychiatra, nebo klinického psychologa či v místě působnosti multidisciplinárního týmu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne

35854 RODINNÁ PSYCHOEDUKACE

Rodinná psychoedukace se provádí ve skupinové formě. K provádění výkonu se použije manuál se specificky vymezenými tématy pro daný diagnostický okruh. Počet účastníků do 10 osob (6-10 osob), trvání lekce 60 minut. Do programu by měli být zařazeni pacienti po odeznění akutních příznaků, záhy po začátku onemocnění z diagnostických okruhů F10 - F69. Rodinnou psychoedukaci provádí psychiatr nebo klinický psycholog.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den, 13/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 10

Body 85

NositelINDXČas
L3310

ZUM Ne

ZULP Ne

35884 NÁVŠTĚVA PSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA

Vyšetření pacienta za účelem posouzení zdravotního stavu, vyšetření v rozsahu odpovídajícího cílenému vyšetření prováděnému s ohledem na specifika vyšetření ve vlastním prostředí pacienta. K výkonu lze vykázat náklady na dopravu (Výkon č. 10 - Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě). Tuto péči je možné poskytnout pacientovi z diagnostických okruhů F0, Fl, F2, F3, F4.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

50. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína výkon č. 47113 zní:

„47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u:

1. hypertyreózy, cílem je dosažení stavu eutyreózy, popř. hypotyreózy kompenzované suplementací hormonů,

2. netoxické strumy, cílem je zmenšení objemu štítné žlázy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 261

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ano“.

51. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se za výkon č. 51625 vkládá výkon č. 51849, který zní:

„51849 PRŮBĚH PODTLAKOVÉ TERAPIE

Tento výkon nelze vykázat, pokud se u výkonu č. 51850 vykáže jako zvlášť účtovaný materiál - Zařízení pro jednorázovou podtlakovou terapii nebo Pěnové krytí s odsavnou hadicí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 1440

Body 104

ZUM Ne

ZULP Ne“.

52. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51850 zní:

„51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU

Výkonem se vykazuje ošetřování rozsáhlých mokvajících ran, hlubokých ztrátových defektů a pištěli, ošetření mokvajících popáleninových defektů, ošetřování dekubitálních defektů III. stupně po vystříhání pseudocysty dekubitu, ošetřování laparostomie při syndromu compartementu.

Výkonem nelze vykazovat klidné operační rány ani tržně zhmožděné rány kterékoliv lokalizace bez sekundárních komplikací, pokud se nejedná o rozsáhlé ztrátové poranění.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 670

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ano

ZULP Ne“.

53. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie -skupina 3 výkony č. 54120 a 54130 znějí:

„54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY

Výkon lze vykázat, pokud je provedena operace pro rupturu břišní aorty nebo elektivní bifurkační náhrada nebo větvený bypass subdiafragmatického úseku břišní aorty a pánevních tepen. Současně se provádí rekonstrukce nebo implantace viscerálních tepen s proximálním zakončením náhrady na aortě nebo na protéze. Výkon je prováděn v centrech vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 300

Body 13625

NositelINDXČas
L33300
L33300

ZUM Ano

ZULP Ano

54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN

Výkon lze vykázat, pokud je provedena elektivní tubulární náhrada nebo bypass v rozsahu subrenální břišní aorty, pánevní a femorální tepny. Jde o samostatnou rekonstrukci nebo implantaci jednotlivých viscerálních tepen. Výkon je prováděn v centrech vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 11126

NositelINDXČas
L33240
L33240

ZUM Ano

ZULP Ano“.

54. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie -skupina 3 se za výkon č. 54130 vkládá výkon č. 54132, který zní:

„54132 HYBRIDNÍ VÝKON NA BŘIŠNÍ AORTĚ, VISCERÁLNÍCH, PÁNEVNÍCH TEPNÁCH A TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN

Náhrada nebo bypass subdiafragmatického úseku břišní aorty nebo pánevních tepen včetně implantace nebo provedení bypassů na nezbytné větve viscerální, pánevní nebo končetinové. V jedné době zavedení stentgraftu do nekoronárních tepen velkého oběhu s případnou chirurgickou expozicí přístupových cév mimo břišní dutinu. Provedení angiografie, případně provedení angioplastiky cévy nebo jiné endovaskulární intervence.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 340

Body 57241

NositelINDXČas
L33340
L33340
J22240

ZUM Ano

ZULP Ano“.

55. V příloze v Kapitole 535 - kardiochirurgie -skupina 3 se za výkon č. 55250 vkládá výkon č. 55300, který zní:

„55300 MINIINVAZIVNÍ VIDEOASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 51946

NositelINDXČas
L33240
L33240
J11240

ZUM Ano

ZULP Ano“.

56. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví se v názvu výkonu č. 63417 za slovo „ONEMOCNĚNÍ“ vkládá čárka.

57. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 se ve výkonu č. 66037 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

58. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 se ve výkonu č. 66039 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

59. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie v popisu výkonu č. 71112 ve větě druhé se slova „všeobecná nebo dětská“ nahrazují slovem „audiologická“.

60. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie v popisu výkonu č. 71330 se věta poslední zrušuje.

61. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkon č. 71315 zní:

„71315 LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 324

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne“.

62. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 se výkon č. 71819 zrušuje.

63. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se výkony č. 71687 a 71689 zrušují.

64. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se za výkon č. 72121 vkládá výkon č. 72122, který zní:

„72122 ZRAKOVĚ PODPOROVANÁ AUDIOMETRIE (VRA)

Vyšetření sluchu u sluchově postižených dětí do 15 let, a to jak bez sluchadel, tak i se sluchadly nebo kochleárními implantáty (CI) metodou VRA.

Metodu VRA lze provést již od 6 měsíců věku dítěte a slouží k hodnocení sluchu dítěte podle jeho chování a reakcí. Následně umožňuje správné nastavení nebo doladění sluchadla či kochleárního implantátu. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 80

Body 454

NositelINDXČas
L3320
K1160

ZUM Ne

ZULP Ne“.

65. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se za výkon č. 75227 vkládá výkon č. 75330, který zní:

„75330 CORNEAL CROSS LINKING

Po nasycení rohovky roztokem riboflavinu je rohovka ozářena UVA zářením o vlnové délce 365 nm. V důsledku toho dojde k vytvoření nových chemických vazeb (cross-linking) rohovkového kolagenu a zpevnění rohovkové tkáně. Zákrok je indikován u pacientů s progresí keratokonu v průběhu posledních 12 měsíců. Minimální tloušťka rohovky v jejím nejtenčím místě při zahájení terapie je 400 um. Za progresi se považuje splnění alespoň jednoho z těchto 3 kritérií:

1. nárůst zakřivení rohovky o 1 a více dioptrií,

2. zvýšení subjektivní refrakce způsobené astigmatismem o 1 a více dioptrií,

3. změna zakřivení optimální kontaktní čočky o 0,1 a více mm.

U pacientů do 18 let, s jasně zjevným keratokonem na topografii rohovky není nutné prokázání progrese.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 75

Body 8879

NositelINDXČas
L3345
S2245

ZUM Ne

ZULP Ne“.

66. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie -skupina 3 výkon č. 75427 zní:

„75427 FAKOEMULZIFIKACE - 1 OKO

Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití speciálních nástrojů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 7297

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ano

ZULP Ne“.

67. V příloze v Kapitole 706 - urologie se ve výkonu č. 76217 slova „ZULP Ne“ nahrazují slovy „ZULP Ano“.

68. V příloze v Kapitole 716 - urologie - skupina 1 se za výkon č. 76531 vkládají výkony č. 76532 a 76534, které znějí:

„76532 INTRAVEZIKÁLNÍ TERMOCHEMOTERAPIE

Indikace: Ta-1 high grade nebo Tis nádory v případě nedostupnosti BCG, Ta-1 high grade nebo Tis nádory po selhání BCG, nejsou-li pacienti kontraindikovaní nebo odmítnou cystektomii. Výkon je oprávněno provést pouze vysoce specializované onkourologické centrum.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 čtvrtletí, 15/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 937

NositelINDXČas
L3390

ZUM Ano

ZULP Ano

76534 RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ CHEMOHYPERTERMIE

Indikace: Ta-1 high grade nebo Tis nádory v případě selhání intravezikální termochemoterapie, pacienti extrémně rizikoví z progrese povrchové nádoru do invazivního (Ta-1 a Tis nádory velkého rozsahu nebo recidivující v krátkém intervalu) v případě nedostupnosti BCG. Výkon je oprávněno provést pouze vysoce specializované onkourologické centrum.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 7/1 čtvrtletí, 12/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 1580

NositelINDXČas
L3390

ZUM Ano

ZULP Ano“.

69. V příloze za Kapitolu 709 - urgentní medicína se vkládá Kapitola 719 - urgentní medicína -skupina 1, která zní:

„Kapitola 719 - urgentní medicína - skupina 1

06720 TRIÁŽ PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

Provedení triáže podle převažujících příznaků a jejich naléhavosti a podle hodnot životních funkcí (vědomí, krevní tlak, pulz, saturace periferní krve kyslíkem, teplota) a dle stupnice bolesti pacienta do příslušné ambulance. Zároveň určí (s ohledem na lokálně přijatý triážní systém) prioritu a časový horizont vyšetření nemocného lékařem. Součástí výkonu je měření krevního tlaku, srdeční frekvence, saturace periferní krve kyslíkem, teploty, stupně bolesti pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 43

NositelINDXČas
S3310

ZUM Ne

ZULP Ne

06726 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU

Vyšetření nemocného lékařem při převzetí do péče urgentního příjmu nemocnice.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 595

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne

06727 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU

Vyšetření nemocného lékařem při ukončení sledování na expektačních lůžkách nebo intenzivní vyšetřovně urgentního příjmu nemocnice.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 149

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ne

ZULP Ne

06728 PÉČE O NEMOCNÉHO NA INTENZIVNÍ VYŠETŘOVNĚ URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN

Kategorie P - hrazen plně

OF 16/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 223

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ano

ZULP Ne

06729 PÉČE O NEMOCNÉHO NA EXPEKTAČNÍM LŮŽKU URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 91

NositelINDXČas
L337

ZUM Ne

ZULP Ne“.

70. V příloze v Kapitole 799 - přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 06719 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

71. V příloze v Kapitole 799 - přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 79202 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

72. V příloze v Kapitole 697 - algeziologie -¨léčba bolesti - skupina 1 výkony č. 80121, 80122, 80123, 80127, 80128 a 80129 znějí:

„80121 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ CT

Perkutánní zavedení jehel a katetrů (ZUM) k cílovým tkáňovým strukturám za kontroly CT; blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze bolestí hlavy a krku, orofaciální bolesti, vertebrogenní bolesti, viscerální bolesti hrudníku, břicha a perinea, bolestí a poruch perfuze a trofiky končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 2544

NositelINDXČas
L3345
J2245

ZUM Ano

ZULP Ano

80122 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ RTG

Perkutánní zavedení jehel a katetrů (ZUM) k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly RTG a neurostimulace; blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze vertebrogenní, radikulární, periferní neuropatické, obličejové a viscerální bolesti, poruch perfúze a trofiky horních a dolních končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1536

NositelINDXČas
L3330
J2230

ZUM Ano

ZULP Ano

80123 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ UZ

Perkutánní zavedení jehel a katetrů (ZUM) k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly UZ a neurostimulace; blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze vertebrogenní, radikulární, periferní neuropatické, svalové, obličejové a viscerální bolesti, poruch perfúze a trofiky končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1077

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ano

ZULP Ano

80127 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ CT

Perkutánní zavedení radiofrekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly CT a neurostimulace s následnou radiofrekvenční léčbou pomocí radiofrekvenční elektrody nebo katetrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 3348

NositelINDXČas
L3360
J2260

ZUM Ano

ZULP Ano

80128 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ RTG

Perkutánní zavedení radiofrekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly RTG a neurostimulace s následnou radiofrekvenční léčbou pomocí radiofrekvenční elektrody nebo katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 2088

NositelINDXČas
L3345
J2245

ZUM Ano

ZULP Ano

80129 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ UZ

Perkutánní zavedení radiofrekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly UZ a neurostimulace s následnou radiofrekvenční léčbou pomocí radiofrekvenční elektrody nebo katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 1394

NositelINDXČas
L3345

ZUM Ano

ZULP Ano“.

73. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81299 vkládá výkon č. 81301, který zní:

„81301 STANOVENÍ INTERLEUKINU IL6

Stanovení koncentrace interleukinu-6 v séru, plazmě, moči či mozkomíšním moku na automatickém analyzátoru. Hlavními indikacemi stanovení IL-6 je časná diagnostika sepse a dalších zánětlivých stavů a diferenciální diagnostika bolestí břicha, kde významný vzestup ÍL-6 signalizuje závažnější stav.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 757

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne“.

74. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie výkon č. 81358 zní:

„81358 STANOVENÍ ŽLUČOVÝCH KYSELIN V KREVNÍM SÉRU

Spektrofotometrické stanovení koncentrace žlučových kyselin v séru na automatickém analyzátoru (indikace - těhotenská cholestáza v 2. a 3. trimestru gravidity).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 47

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne“.

75. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81731 vkládá výkon č. 81732, který zní:

„81732 STANOVENÍ PEPTIDU UVOLŇUJÍCÍHO PRO-GASTRIN (PROGRP - PRO-GASTRIN-RELEASING PEPTIDE) V LIDSKÉM SÉRU A PLAZMĚ

Imunoanalytické stanovení peptidu uvolňujícího pro-gastrin (ProGRP - Pro-Gastrin-Releasing Peptide), který se v kombinaci s dalšími klinickými metodami používá při diferenciální diagnostice karcinomu plic a při péči o pacienty s malobuněčnými karcinomy plic.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 12/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 376

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne“.

76. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se ve výkonu č. 85123 slova „OF 1/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

77. V příloze v Kapitole 806 - mamografický screening výkon č. 89178 zní:

„89178 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ V DISPENZÁRNÍ PÉČI (OBĚ STRANY)

Výkonem se vykazují vyhledávací mamografická vyšetření asymptomatických žen s rizikem vzniku karcinomu prsu. Vykazuje se také pro ženy po léčbě pro karcinom prsu. Vyšetření žen aktuálně léčených pro karcinom prsu se vykazuje výkonem č. 89180 - Diagnostická digitální mamografie nebo duktografie.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 606

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne“.

78. V příloze v Kapitole 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 se za výkon č. 89361 vkládají výkony č. 89362 a 89407, které znějí:

„89362 MECHANICKÁ ATEREKTOMIE/TROMBEKTOMIE PERIFERNÍCH CÉV

Samostatná technika, která se používá k perkutánnímu odstranění ateromových i trombotických hmot z periferní cévy. Provádí se vždy s použitím mechanického zařízení (tzv. základní jednotky), které má zdroj energie mimo tělo pacienta; pracovní část (katetr) je zavedena endovaskulárně do místa působení. Indikací jsou hlavně: V tepnách zpravidla komplexní, kalcifikované, rozsáhlé leze; in-stent restenóza, uzávěr stentu. V žilách zpravidla trombotický uzávěr. Omezení indikací:

a) v tepenném systému je výkon vyhrazen pouze pro řešení uzávěrů či stenóz tepen, u kterých selhalo standardní řešení angioplastikou či angioplastikou s implantací stentu či toto řešení je dle všeobecného konsensu zatíženo vysokou pravděpodobností periferní embolizace či selhání procedury,

b) v žilním systému je výkon vyhrazen pouze k řešení proximální žilní trombózy do 1 měsíce od jejího vzniku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 100

Body 12018

NositelINDXČas
L33100
S33100

ZUM Ano

ZULP Ano

89407 VNITŘNĚ-ZEVNÍ PUNKCE CENTRÁLNÍ ŽÍLY

Výkon za pomoci systému pro vnitřně-zevní přístup do uzavřené centrální žíly, navazuje na Přehlednou či selektivní angiografii (89411), jako přičítací výkon je Analgosedace intravenózní (78210), a na výkon jako přičítací výkony navazují Zavedení dlouhodobé kanylace centrálního žilního systému (32510) nebo Implantace portu (78850) nebo Tunelizace katetru (78860). Indikace: Nutnost centrálního žilního přístupu při chronicky uzavřených podklíčkových žilách a alespoň jedné jugulární žíly u dialyzováných nebo onkologických pacientů, kteří mají předpokládanou dobu přežití alespoň 6 měsíců. Indikace proběhne v rámci indikačního semináře za účasti nefrologa, cévního chirurga a intervenčního radiologa.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 3363

NositelINDXČas
L3330
S2230

ZUM Ano

ZULP Ne“.

79. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96891 vkládají výkony č. 96892, 96893 a 96894, které znějí:

„96892 STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ FAKTORU VIII

Indikací k vyšetření je idiopaticky krvácející pacient s náhle zjištěným prodlouženým APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) s podezřením na získanou formu hemofilie A nebo náhlé krvácení u hemofilického pacienta bez inhibitoru, který je na substituční léčbě nebo na profylaktické léčbě. Vyšetření faktoru VIII je ve statimovém režimu, což znamená, že sestavení kalibrační křivky a odečet výsledku z ní slouží jen k vyšetření statimového vzorku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 2947

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne

96893 STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ FUNKČNÍ AKTIVITY VON WILLEBRANDOVA FAKTORU

Indikací k vyšetření je krvácející pacient s podezřením na získanou formu von Willebrandovy choroby (VWCH), například při extrakorporální membránové oxygenaci, gravidní pacientka s VWCH nebo jiný pacient s VWCH s nutností akutního invazivního zákroku nebo masivně krvácející pacient s patologickými výsledky metodou PFA (Platelets Funktion Analysis) s podezřením na VWCH. Vyšetření von Willebrandova faktoru (VWF) je ve statimovém režimu, což znamená, že sestavení kalibrační křivky k odečtení výsledku slouží jen k vyšetření statimového vzorku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 3173

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne

96894 STATIMOVÉ STANOVENÍ MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ HEMOSTÁZY

Indikací k statimovému vyšetření molekulárních markem je obraz akutní trombotické mikroangiopatie (TMA) - náhlý pokles krevních destiček pod 100×10exp9/L, případně patologie v počtu a tvaru červených krvinek. Statimové vyšetření slouží k diferenciální diagnostice TMA - jednoznačnému vyloučení/potvrzení TTP (trombotické trombocytopenické purpury) od HUS (hernolyticko-uremický syndrom) a jiné TMA (např. poporodní TMA), případně HIT (heparinem indukované trombocytopenie). Vyšetření spočívá ve stanovení koncentrace molekulárního markem v plazmě (vyšetření ADAMTS13, PF4/heparin a dalších).

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 4442

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne“.

80. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06111 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06111 ve větě první se za slovo „přístrojem“ vkládá slovo „všeobecnou“.

81. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06113 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

82. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06132 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

83. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra název výkonu č. 06135 zní: „VÝKON V DOBĚ MEZI 22 - 06 HODIN“.

84. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra název výkonu č. 06137 zní: „VÝKON V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA“.

85. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06141 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06141 ve větě první se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

86. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06142 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06142 ve větě první se za slovo „zajištěno“ vkládá slovo „všeobecnou“.

87. V příloze název Kapitoly 913 zní: „Kapitola 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách“.

88. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06611 za slovo „ČINNOST“ vkládá slovo „VŠEOBECNÉ“.

89. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se v popisech výkonů č. 06611, 06613, 06621, 06627 a 06639 slova „bude hrazen“ nahrazují slovy „lze vykázat“.

90. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06613 vkládá výkon č. 06620, který zní:

„06620 APLIKACE LÉKŮ NEINVAZIVNÍ CESTOU

Provedení aplikace léčiv per os, aplikace léku do spojivkového vaku. Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období, u klientů, kterým zdravotní nebo duševní stav neumožňuje samostatné bezpečné užívání léku. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 1

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ne“.

91. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06623 zní:

„06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M. NEBO S. C.

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období, jen materiálové náklady výkonu. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence. Aplikaci I. M. injekce u dětí do 3 let věku lze vykázat pouze v případě, byla-li provedena všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 5

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ano“.

92. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06623 vkládá výkon č. 06624, který zní:

„06624 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. V.

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období, jen materiálové náklady výkonu. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 6

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ano“.

93. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06625 zní:

„06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE I.V. NEBO S.C. ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 57

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ano“.

94. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06629 zní:

„06629 PÉČE O RÁNU

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Péči o akutní ránu není oprávněna provádět praktická sestra.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 27

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ne“.

95. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06631 zní:

„06631 KOMPLEX - KLYSMA, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 6

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ne“.

96. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06631 vkládá výkon č. 06632, který zní:

„06632 KOMPLEX - LAVÁŽE, ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 86

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ano“.

97. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06633 zní:

„06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 41

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ne“.

98. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06637 zní:

„06637 NÁCVIK A ZAUČOVANÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, max. 14 dní

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 7

NositelINDXČas
S220

ZUM Ne

ZULP Ne“.

99. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách v názvu výkonu č. 06645 se slova „ZDRAVOTNÍ SESTRY“ zrušují.

100. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06648 slovo „SESTRY“ zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách ve výkonu č. 06648 se věty první a druhá nahrazují větou „Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649, přičemž výkon č. 06648 lze vykázat k výkonu č. 06613 pouze jednou při dodržení podmínky nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.“.

102. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06649 slovo „SESTRY“ zrušuje.

103. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35815 vkládají výkony č. 35816, 35817, 35819 a 35820, které znějí:

„35816 ZHODNOCENÍ PSYCHICKÉHO STAVU SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII

V rámci kontaktu s pacientem je třeba rozlišit míru závažnosti problému, posoudit jeho aktuální psychosociální potřeby, zhodnotit rizika a navrhnout další postup. U pacientů, jejichž problém nevyžaduje bezprostřední intervenci psychiatra, může sestra pro péči v psychiatrii poskytnout pomoc ve formě krizové podpory, edukace pacienta nebo jeho blízkých osob, poradenství v oblasti prevence poruch duševního zdraví a resocializace, zprostředkování spolupráce s jiným zdravotnickým zařízením nebo terénními službami.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 196

NositelINDXČas
S3360

ZUM Ne

ZULP Ne

35817 SKUPINOVÉ PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ AKTIVITY

Podpůrné terapeutické aktivity zahrnují například relaxační techniky a jejich nácvik, aktivizaci kognitivních funkcí, trénink komunikačních dovedností, nácvik zvládání hněvu a jeho deeskalace, expoziční terapii - podpůrnou psychoterapii, činnosti koterapeuta v rámci skupinových aktivit, další činnosti v návaznosti na specifickou odbornou přípravu, například strategie KBT (kognitivně behaviorální terapie). Výše popsané přístupy jsou prováděny skupinově. Jsou prováděny na základě stanoveného terapeutického plánu a pod odborným vedením odborníka (lékaře či klinického psychologa). Nelze vykazovat s výkonem č. 35815.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 6

Body 16

NositelINDXČas
S335

ZUM Ne

ZULP Ne

35819 PSYCHOEDUKAČNÍ A PODPŮRNÝ ROZHOVOR S RODINOU

Spolupráce rodiny při péči o duševně nemocné má zásadní význam pro úspěšnost léčby a zajištění dlouhodobé remise duševního onemocnění. Rodina je důležitým zdrojem informací a může hrát významnou roli v odhalení časných varovných příznaků relapsu onemocnění a předcházet tak dekompenzaci duševního onemocnění. Rodina také potřebuje dostatek informací, aby péči o pacienta v domácím prostředí mohla poskytovat v souladu s individuálním terapeutickým plánem. V neposlední řadě potřebují blízcí pacienta podporu a možnost ventilovat každodenní starosti související s péčí o duševně nemocné. To vše je součástí rozhovoru v průběhu návštěvy v přirozeném prostředí pacienta. Výkon je prováděn na základě indikace lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 49

NositelINDXČas
S3315

ZUM Ne

ZULP Ne

35820 TELEFONICKÁ KONZULTACE SESTRY V PÉČI O PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly zdravotního stavu, porady o poskytované péči v případech, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva. Výkon je prováděn na základě indikace lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 60/1 čtvrtletí

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 10

Body 33

NositelINDXČas
S3310

ZUM Ne

ZULP Ne“.

104. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35823 zní: „EDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

105. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35823 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

106. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35823 vkládá výkon č. 35824, který zní:

„35824 SLEDOVÁNÍ PACIENTA PO TERAPEUTICKÉ INTERVENCI

Výkon zahrnuje sledování pacienta psychiatrickou sestrou v ambulanci či ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Psychiatrická sestra sleduje vitální funkce (např. tlak, puls, TT, měření saturace kyslíkem - dle doporučení u jednotlivých terapeutických intervencí, guidelines odborných společností či přímo SPC léčivých přípravků), stav vědomí, psychický stav a jeho změny, rozhoduje o ukončení sledování. Při komplikaci neprodleně informuje lékaře či volá zdravotnickou záchrannou službu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 98

NositelINDXČas
S3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

107. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35825 zní: „REEDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

108. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35825 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

109. V příloze v Kapitole 921 - porodní asistentka se v názvu výkonu č. 06211 slova „ŽENSKOU SESTROU“ nahrazují slovy „PORODNÍ ASISTENTKOU“.

110. V příloze název Kapitoly 925 zní: „Kapitola 925 - domácí péče“.

111. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06311 slova „ZDRAVOTNÍ“ a „SESTRY“ zrušují, text „S3“ se nahrazuje textem „D3“ a slova „Body 196“ se nahrazují slovy „Body 265“.

112. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06313 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 78“ se nahrazují slovy „Body 106“.

113. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06315 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 118“ se nahrazují slovy „Body 159“.

114. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06317 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 157“ se nahrazují slovy „Body 212“.

115. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06318 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 39“ se nahrazují slovy „Body 53“.

116. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06319 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S1“ se nahrazuje textem „D1“ a slova „Body 47“ se nahrazují slovy „Body 64“.

117. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se v názvu výkonu č. 06321 slovo „SESTROU“ zrušuje.

118. V příloze v Kapitole 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výkonu č. 80090 slova „Body 1152“ nahrazují slovy „Body 1198“.

119. V příloze v Kapitole 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výkonu č. 80091 slova „Body 1463“ nahrazují slovy „Body 1522“.

120. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09532 slovo „SIGNÁLNÍ“ zrušuje.

121. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se výkony č. 09544, 09545 a 09547 zrušují.

122. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09550 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON - “ zrušují, v popisu výkonu č. 09550 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

123. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09551 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON - “ zrušují, v popisu výkonu č. 09551 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

124. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09566 zrušuje.

125. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se ve výkonu č. 09563 slova „Body 200“ nahrazují slovy „Body 350“.

126. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09564, který zní:

„09564 PÉČE SPOJENÁ S PŘEVZETÍM PACIENTA OD ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Přičti u každého pacienta k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci zdravotní péče spojené s převzetím pacienta od zdravotnické záchranné služby u poskytovatele akutní lůžkové péče. Výkon lze vykázat společně s výkonem č. 09563 a 09566.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne“.

127. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09567 a 09569 znějí:

„09567 ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ

Signální výkon sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu nebo končetinách. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu nebo končetinách, pak se signální výkon vykazuje vždy.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne

09569 ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ

Signální výkon sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu nebo končetinách. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu nebo končetinách, pak se signální výkon vykazuje vždy.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 35, 64, 68, 69 a 124, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru