Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 266/2019 Sb.Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Částka 116/2019
Platnost od 29.10.2019
Účinnost od 13.11.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2019

o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví

a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“),

b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce a

c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.

§ 2

Obsah koncepce

Koncepce obsahuje

a) odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice,

b) mezníky naplňování cílů podle písmene a) a časové harmonogramy jejich dosahování,

c) inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a odhad jejich budoucích množství, včetně radioaktivního odpadu vzniklého při vyřazování z provozu jaderného zařízení, který uvádí umístění a množství radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva v souladu s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu,

d) strategie nebo plány a technická řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku po uložení,

e) strategie nebo plány pro fázi životního cyklu úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření, včetně doby, po kterou bude prováděna jeho institucionální kontrola, a popis dlouhodobého uchovávání znalostí o úložišti radioaktivního odpadu,

f) popis výzkumu, vývoje a prokazování činností, které jsou nezbytné pro řešení nakládání s radioaktivním odpadem,

g) povinnosti správních orgánů při provádění koncepce a významné ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při jejím provádění,

h) posouzení nákladů na provádění koncepce a podklady a hypotézy pro toto posouzení, které musí obsahovat časový profil,

i) schéma financování provádění koncepce,

j) popis zajištění transparentnosti provádění koncepce a

k) seznam smluv uzavřených s členským státem Euratomu nebo s jiným státem ohledně nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, včetně využívání úložiště radioaktivního odpadu.

§ 3

Způsob hodnocení a aktualizace koncepce

(1) Ministerstvo zohledňuje při hodnocení a aktualizaci koncepce vývoj a současnou úroveň vědy a techniky a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající z mezinárodního vzájemného hodnocení v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

(2) Při hodnocení koncepce provádí ministerstvo analýzu plnění cílů koncepce a stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

§ 4

Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce

Požádá-li Evropská komise o vysvětlení koncepce nebo vyjádří-li svůj názor na koncepci, ministerstvo ji informuje písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení požadavku. Pro informování o vyhodnocení a aktualizaci koncepce platí věta první obdobně.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Přesunout nahoru