Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 234/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/2019
Platnost od 12.09.2019
Účinnost od 27.09.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. srpna 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

3. V příloze č. 1 část A zní:

„Část A.

Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřevinyCílové hospodářské soubory - vhodná stanovištěSadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**)
Borovice lesní/BO13,21,239
01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 578
Bříza bělokorá/BR01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 796
Bříza pýřitá/BRP01*), 39, 77, 796
Bříza karpatská/BRC01*), 71,73, 756
Buk lesní/BK25, 27, 45, 55,9
01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 778
Douglaska tisolistá/DG13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 553
Dub letní/DB19,25,4510
01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)8
Dub zimní/DBZ25,4510
01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)8
Dub cer/CER23*), 25*)6
Habr obecný/HB01*), 19, 21, 23, 25, 41, 456
Jasan ztepilý/JS01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 576
Jasan úzkolistý/JSU196
Javor mléč/JV01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 576
Javor klen/KL01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 796
Javor babyka/BB01*), 19, 21, 25, 456
Jedle bělokorá/JD01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 795
Jeřáb ptačí/JR01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 796
Jeřáb břek, břek/BRK01*), 256
Jeřáb muk, muk/MK01*), 256
Jilm habrolistý/JL01*), 19, 25, 41, 45, 476
Jilm horský/JLH25, 41, 45, 51, 556
Jilm vaz/JLV19, 25, 41, 456
Lípa malolistá/LP01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 576
Lípa velkolistá/LPV01*), 25, 41, 45, 51, 55, 576
Modřín opadavý/MD13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 753
Olše lepkavá/OL01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 594
Olše šedá/OLS01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 794
Smrk ztepilý/SM51, 53, 554
39, 57, 593,5
01*), 71, 73, 75, 77, 793
Topol osika/OS01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 794
Třešeň ptačí/TR25, 45, 556
Vrba jíva/JIV01*)4
Vrba bílá/VR19, 294

*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.“.

4. V příloze č. 2 části A odst. IV. písm. a) se text „č. 83/1996 Sb.“ nahrazuje textem „č. 298/2018 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru