Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Částka 91/2019
Platnost od 30.08.2019
Účinnost od 01.01.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb., vyhlášky č. 452/2017 Sb. a vyhlášky č. 190/2018 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 16 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 10“.

2. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 32 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 32 odst. 8“ a za slovo „ovzduší,“ se vkládají slova „ , ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.“.

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se za slova „paliva o“ vkládá slovo „celkovém“ a na konci textu se doplňují slova „ , a rozsah údajů ohlašovaných odborně způsobilou osobou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností“.

4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.

5. V § 7 odst. 3 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „sirouhlíku“ se vkládají slova „a 40 % u rtuti“.

6. V § 8 odst. 1 písm. d) se na konci textu věty druhé slova „a 5“ nahrazují slovy „ , 5, 9 a 10“.

7. V § 8 odst. 4 se za slovo „Denní“ vkládají slova „a v případech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat plnění emisního limitu na úrovni půlhodinových průměrných hmotnostních koncentrací, i půlhodinové“.

8. V § 9 odst. 7 větě první se slova „odstavci 4 a“ nahrazují slovy „odstavci 4,“, za slova „v odstavci 5 písm. a) až c)“ se vkládají slova „a odstavcích 9 a 10“ a za slova „organického uhlíku,“ se vkládají slova „40 % u rtuti,“.

9. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách je považován za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit a příslušná procenta hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení provozu způsobem, který současně zajišťuje splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě znečišťujících látek, pro které nejsou specifické emisní limity stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách považuje za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit, případně příslušná procenta hodnoty specifického emisního limitu, stanovené v povolení provozu pro časová období. Nejsou-li v povolení provozu časová období stanovena, použijí se ta, která jsou uvedena v závěrech o nejlepších dostupných technikách.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

10. V § 13 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat“.

11. V nadpisu § 17 se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 10“.

12. V nadpisu § 18 se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 10“.

13. Nadpis části osmé zní:

„OBECNÉ EMISNÍ LIMITY, OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ A ROZSAH ÚDAJŮ OHLAŠOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ“.

14. Nadpis § 26 zní:

„Obsahové náležitosti dokumentů a rozsah údajů ohlašovaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností

(K § 12 odst. 8, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona)“.

15. V § 26 odst. 7 se za slova „paliva o“ vkládá slovo „celkovém“.

16. V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Údaje o spalovacím stacionárním zdroji na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, jsou stanoveny v části B) přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.

17. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DESÁTÁ

REFERENČNÍ FINANČNÍ LIMIT

§ 27a

[K § 17 odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona]

Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.“.

Dosavadní části desátá a jedenáctá se označují jako části jedenáctá a dvanáctá.

18. V příloze č. 3 části I se v úvodní části pod nadpis vkládá věta „Stanovené limitní hodnoty obsahu prvků a jejich sloučenin jsou vztaženy k hmotnosti daného prvku.“.

19. V příloze č. 4 části I bodu 1.1. se ve vysvětlivce č. 2) pod tabulkou slovo „listopadem“ nahrazuje slovem „prosincem“.

20. V příloze č. 4 části II odst. 2 písm. c) se na konci bodu 2. slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a bod 3. se zrušuje.

21. V příloze č. 4 části II odstavec 3 zní:

(3) Za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené touto vyhláškou, lze v povolení provozu uvést technické podmínky provozu pro určité kategorie a druhy odpadu a pro určité tepelné procesy odlišně od podmínek stanovených v odstavci 2 písm. a) až c) a minimálních teplot uvedených v odstavci 2 písm. d), pokud budou dodrženy specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý stanovené v bodu 1 části I této přílohy a pokud to v případě spaloven odpadu nepovede k produkci většího množství pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v pevných zbytcích než při dodržení podmínek podle odstavce 2 písm. a) až c).“.

22. V příloze č. 8 části II nadpis bodu 2.4.1. zní: „Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů (kód 3.6. přílohy č. 2 k zákonu)“.

23. V příloze č. 8 části II nadpis bodu 3.1.3. zní: „Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění) (kód 4.1.3. přílohy č. 2 k zákonu)“.

24. V příloze č. 8 části II nadpis bodu 3.8.5. zní: „Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 tuna pokovené oceli za hodinu nebo nižší (kód 4.15. dle přílohy č. 2 zákona)“.

25. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 4.2.1. a nadpisu bodu 4.2.2. za slova „zpracování o“ vkládá slovo „celkové“.

26. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 4.2.4. za slova „(leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o“ vkládá slovo „celkové“.

27. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 4.4.1. slova „projektovaném výkonu vyšším“ nahrazují slovy „celkové projektované kapacitě větší“.

28. V příloze č. 10 se v textu poznámky pod čarou označené *) slova „ , UTJ a souřadnice sídla“ nahrazují slovem „sídlo“.

29. V příloze č. 10 se na konci bodu 1.2. doplňuje věta „U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky podle odstavce 3 části II přílohy č. 4, dosahované teploty a doby setrvání.“.

30. V příloze č. 10 se na konci bodu 1.3. doplňuje věta „U spaloven odpadu, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky podle odstavce 3 části II přílohy č. 4, hodnoty parametrů uvedených v odstavci 2 písm. a) části II přílohy č. 4.“.

31. V příloze č. 10 bodu 1.6. se v části nadepsané „Stálé údaje“ na konci textu věty vkládají slova „a na které povinnost zjišťovat úroveň znečišťování výpočtem“.

32. V příloze č. 10 bodu 1.6. se v části nadepsané „Proměnné údaje“ na konci prvního odstavce doplňují slova „ , emisní faktory použité pro výpočet“ a ve druhém odstavci se na konci textu věty druhé vkládají slova „a postup stanovení úrovně znečišťování výpočtem“.

33. V příloze č. 11 bodu 1. Obecných pokynů k vyplňování formulářů souhrnné provozní evidence se text „17. a 19.“ nahrazuje textem „18. a 20.“.

34. V příloze č. 11 bodu 1.1. části 2 se za řádek nadepsaný „Identifikační číslo provozovny (IČP)2):“ vkládají nové řádky, které včetně vysvětlivek pod tabulkou č. 5) a 6) znějí:

Identifikační číslo provozovny (IRZ)5):
Identifikátor PID zařízení IPPC6):

5) Identifikační číslo provozovny IRZ (integrovaný registr znečišťování životního prostředí), bylo-li přiděleno.

6) Identifikátor PID zařízení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění), byl-li přidělen.“.

35. V příloze č. 11 bodu 1.2. se vkládá nový řádek č. 4, který zní:

4Datum uvedení do provozu

“.

Dosavadní řádky tabulky č. 4 až 20 se označují jako řádky č. 5 až 21.

36. V příloze č. 11 bodu 1.2. se vkládá nová vysvětlivka č. 4 pod tabulkou, která zní:

„4 Uvede se datum prvního uvedení spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW do provozu. Pokud není skutečné datum uvedení do provozu známo a zdroj byl uveden do provozu před 20. 12. 2018, uvede se datum 1. 1. 1900.“.

Dosavadní vysvětlivky pod tabulkou č. 4 až 20 se označují jako vysvětlivky č. 5 až 21.

37. V příloze č. 11 bodu 1.2. vysvětlivce č. 16 pod tabulkou se slova „zařízení, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let“ nahrazují slovy „spalovacího stacionárního zdroje ve vykazovaném kalendářním roce“.

38. V příloze č. 11 bodu 1.2. vysvětlivce č. 17 pod tabulkou se slova „zařízení (procenta z údaje uvedeného na řádku č. 15)“ nahrazují slovy „spalovacího stacionárního zdroje, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let“.

39. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

A) Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

B) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností

Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 17, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru