Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 195/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Částka 84/2019
Platnost od 08.08.2019
Účinnost od 01.09.2019
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:

1. Bod 14.4. zní:

14.4. Asistent pedagoga36

“.

2. Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5., který zní:

14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření32 až 36

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Čl. III

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

2. V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo „jednu“ nahrazuje číslem „1“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „jednu“ nahrazuje slovy „1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,“.

4. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.“.

5. V § 6 se za slovo „přílohy“ vkládá text „č. 1“ a slovo „jedním“ se nahrazuje číslem „1“.

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

7. V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se slovo „jedné“ nahrazuje číslem „1“ a v poznámce č. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy“.

8. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu

A1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
79 Obecná příprava - základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona2)méně než 44 - méně než 66 a více
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň)02024
79-01-C/01Základní škola (1. stupeň) zřízená pro žáky s tělesným postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem04048
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň)02631
79-01-C/01Základní škola (2. stupeň) zřízená pro žáky s tělesným postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem05262

A2 Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1)

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
79 Obecná přípravaméně než 44 a více
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4)023
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)069
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4)029
79-01-B/01Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)087
79-01-B/01Základní škola speciální (II. díl)4)042
79-01-B/01Základní škola speciální (II. díl)4) v případě vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem5)063

B Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C

SkupinaKódObor vzděláníÚdaje pro stanovení hodnoty maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - průměrný počet žáků ve třídě
78 Obecně odborná příprava6)méně než 44 - méně než 66-10více než 10
78-62-C/02Praktická škola dvouletá0243248
78-62-C/01Praktická škola jednoletá0233043

Další pravidla pro postup výpočtu maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu:

1) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.

2) Tyto maximální počty hodin se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v jedné třídě se použije maximální počet hodin stanovený pro druhý stupeň. Tyto počty se však neuplatní pro školu nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.

3) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.

4) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl.

5) Žáci s těmito znevýhodněními musí činit většinu žáků dané třídy.

6) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá a oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru