Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Částka 72/2019
Platnost od 04.07.2019
Účinnost od 04.07.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, se mění takto:

1. V § 1 se slovo „vyhláška1)“ nahrazuje slovem „vyhláška“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) označení „G2“ provedené velkým písmem v modré barvě.“.

5. V § 2 odst. 4 se čárka za slovy „7. podpis řidiče“ nahrazuje tečkou.

6. V § 2 odst. 4 se slova „8. adresa.“ zrušují.

7. V § 2 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) pod čipem je označení národního identifikátoru „e8“ provedené v modré barvě.“.

8. V § 2 odstavec 6 zní:

(6) Údaj podle odstavce 4 uvedený pod bodem 4d se na paměťové kartě řidiče nevyplňuje.“.

9. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb.

Vzor paměťové karty řidiče

Přední strana

Zadní strana

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Kremlík v. r.

Přesunout nahoru