Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 157/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Částka 66/2019
Platnost od 27.06.2019
Účinnost od 01.07.2019
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za slovo „plnění“ vkládají slova „a hazardní hry“, za slovem „krajinotvorba“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a Průmyslové vlastnictví“ se zrušují.

2. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.

Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku

Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní službyRovnocenná zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti
Školství, mládež a tělovýchovave školství
Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politikav sociálních službách a při sociálně-právní ochraně dětí
Zdravotnictví a ochrana zdravíve zdravotnictví
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systémpři zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
Zemědělství a rostlinolékařská péčev zemědělství
Vodní hospodářstvíve vodním hospodářství
Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezervpři přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
Dopravaa) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,
nebo
f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
Ochrana přírody a krajinyv ochraně přírody a krajiny
Technická ochrana životního prostředía) v ochraně ovzduší,
b) v hospodaření s odpady,
c) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, nebo
d) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.

Rovnocennost jiných zkoušek

Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní službyRovnocenná zkouška podle jiného zákona
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hryKvalifikační zkouška daňového poradce
podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
AuditAuditorská zkouška
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Zahraniční vztahy a službaZkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
podle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění zákona č. 35/2019 Sb.
Lékařská posudková službaZávěrečná zkouška certifikovaného kurzu v nástavbovém oboru posudkové lékařství
podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Legislativa a právní činnosta) Odborná justiční zkouška
podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
b) Advokátní zkouška
podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
c) Závěrečná zkouška právního čekatele
podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
d) Notářská zkouška
podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo
e) Odborná exekutorská zkouška
podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Veterinární péčeZákladní atestace (atestace I. stupně) jako závěrečná zkouška akreditovaného studijního programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny
podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Pozemková správa a krajinotvorbaZkouška odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav
podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana přírody a krajinyZkouška zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zeměměřictví a katastr nemovitostíZkouška odborné způsobilosti
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru