Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/2018 Sb.Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 49/2018
Platnost od 05.06.2018
Účinnost od 20.06.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2018

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m), § 24 odst. 9 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) matečnou rostlinou identifikovaná rostlina určená k rozmnožování,

b) kandidátní rostlinou předstupně rostlina, kterou dodavatel navrhuje uznat jako matečnou rostlinu předstupně,

c) matečnou rostlinou předstupně matečná rostlina určená k produkci rozmnožovacího materiálu předstupně,

d) základní matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci základního rozmnožovacího materiálu,

e) certifikovanou matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

f) vizuální přehlídkou zkoumání rostlin nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí lupy, stereoskopu či mikroskopu,

g) testem zkoumání jiné než vizuální přehlídka,

h) plodící rostlinou rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti uvedené matečné rostliny,

i) kategorií rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál, konformní rozmnožovací materiál (CAC materiál),

j) přemnožením matečné rostliny nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní vegetativně vyprodukovanou,

k) rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnož, řízek, roub, očko, oddělek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci matečných rostlin a školkařských výpěstků,

l) školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě a produkci ovoce,

m) generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,

n) vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,

o) množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,

p) mikrorozmnožováním množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro diferencovaných vegetativních pupenů nebo diferencovaných vegetativních meristémů odebraných z rostliny,

q) výrazem prakticky bez vad, že vady, které by mohly zhoršovat jakost a užitnou hodnotu daného rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, se vyskytují na úrovni stejné nebo nižší, než je úroveň, jakou lze očekávat při dodržení osvědčených postupů jejich pěstování a nakládání s nimi, a že tato úroveň odpovídá osvědčeným postupům jejich pěstování a nakládání s nimi,

r) výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu,

s) laboratoří každé zařízení používané pro testování rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a

t) kryokonzervací uchovávání rostlinného materiálu jeho ochlazením na velmi nízké teploty za účelem zachování životaschopnosti tohoto materiálu.

§ 3

Kategorie a počty generací uznávaných matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. s) zákona]

(1) Kategorií matečných rostlin ovocných rodů a druhů je

a) matečná rostlina předstupně, který se označuje SE 1 a který pochází z kandidátní matečné rostliny předstupně, která byla otestována na příslušné škodlivé organismy stanovené v tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce, a slouží k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně,

b) základní matečná rostlina, jejíž

1. první generace se označuje E I, a která pochází z matečné rostliny předstupně přímým vegetativním množením,

2. druhá generace se označuje E II, a která pochází z první generace základní matečné rostliny nebo z matečné rostliny předstupně;

další generace pocházejí vždy z předchozí generace nebo kategorie a jejich počet závisí na podmínkách stanovených pro jednotlivé druhy v příloze č. 5 k této vyhlášce, rozmnožovací materiál různých generací se pěstuje odděleně, a

c) certifikovaná matečná rostlina, která se označuje C a pochází z matečné rostliny předstupně nebo z kterékoliv generace základních matečných rostlin.

(2) Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů je

a) rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. pochází z matečné rostliny předstupně,

2. slouží k výrobě matečných rostlin nižších kategorií,

3. slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

4. je udržován v podmínkách stanovených pro matečné rostliny předstupně,

b) základní rozmnožovací materiál, který

1. pochází ze základní matečné rostliny,

2. slouží k výrobě matečných rostlin nižších kategorií a generací,

3. slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

4. je udržován v podmínkách stanovených pro základní matečné rostliny,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který

1. pochází z certifikované matečné rostliny,

2. slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

3. je udržován v podmínkách stanovených pro certifikované matečné rostliny,

d) certifikovaný školkařský výpěstek, který

1. pochází z certifikovaného rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu libovolné vyšší kategorie nebo generace, a

2. slouží k výsadbě a produkci plodů.

(3) Kategorií podnoží uznávaných pod názvem druhu je

a) podnož předstupně, která se označuje SE 1 a

1. která byla rozmnožena přímo z matečné rostliny předstupně vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo z matečné rostliny vegetativním rozmnožováním,

2. která odpovídá popisu druhu, a

3. jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně, které jsou stanovené pro matečné rostliny předstupně v § 4 odst. 2 a 3,

b) základní podnož,

1. která byla rozmnožena přímo ze základní matečné rostliny vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo ze základní matečné rostliny nebo matečné rostliny předstupně vegetativním rozmnožováním,

2. která odpovídá popisu druhu, a

3. jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně stanovené v odstavci 1,

c) certifikovaná podnož,

1. která byla rozmnožena přímo z certifikované matečné rostliny vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo z certifikované matečné rostliny nebo matečné rostliny vyšší kategorie vegetativním rozmnožováním,

2. která odpovídá popisu druhu, a

3. jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně stanovené v odstavci 1.

§ 4

Uznávání matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu, požadavky na uchovávání jednotlivých kategorií, vizuální přehlídky a testování

[K § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a g) a § 24 odst. 9 zákona]

(1) Kandidátní matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:

a) jsou shledány vizuální přehlídkou a testováním prosté škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, základní metodou testování je biologický indexing; provádí se odběr vzorků a testování škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce; škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce se testují pouze při podezření na jejich výskyt,

b) po provedení vizuální přehlídky, otestování a splnění dalších podmínek pro matečné rostliny předstupně stanovených touto vyhláškou jsou uznány jako matečné rostliny předstupně,

c) v případě, že se jedná o semenáč, jsou vizuální přehlídka a testování požadovány pouze v případě virů, virům podobných chorob a fytoplazem uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a

d) jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace a do doby dokončení testování jsou uchovávány odděleně od matečných rostlin předstupně.

(2) Matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:

a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých organismů, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce, minimální četnost vizuálních přehlídek je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce, v případě pochyb musí být tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období; při každém přemnožení musí být vizuální přehlídkou a testováním ověřeno, že jsou prosté všech škodlivých organismů, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) procentuální podíl matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu infikovaných škodlivými organismy uvedenými v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit stanovené tolerance,

c) jsou testovány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace,

e) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

f) jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem,

g) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,

h) mohou být vypěstovány v podmínkách prostorové izolace v případě povolení Komisí; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce a jsou v tomto případě shodné s podmínkami pro základní rozmnožovací materiál,

i) byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál; shoda s popisem odrůdy je ověřována při každém přemnožení matečných rostlin,

j) odrůdová pravost byla určena tam, kde to není možné jinak pomocí vizuální přehlídky plodící rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně,

k) mohou být přemnoženy v podmínkách technické izolace nebo mikrorozmnožováním,

l) lze je používat pouze po dobu vypočítanou na základě stálosti odrůdy nebo podmínek prostředí, za nichž jsou pěstovány, a veškerých dalších určujících faktorů, jež ovlivňují stálost odrůdy, a

m) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(3) Pokud matečná rostlina předstupně nesplňuje podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou, odstraní se z blízkosti ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené pro tyto kategorie. Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jehož cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento rozmnožovací materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

(4) Základní matečné rostliny splňují tyto požadavky:

a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých organismů, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce; minimální četnost vizuálních přehlídek je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce, v případě pochyb musí být tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

b) procentuální podíl matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu infikovaných škodlivými organismy uvedenými v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit stanovené tolerance; v případě pochyb ohledně výskytu těchto organismů musí být tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

c) jsou testovány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

e) mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem, nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) jsou pěstovány ve stanoveném počtu generací, po dobu stanovenou v příloze č. 5 k této vyhlášce,

g) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,

h) byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál,

i) odrůdová pravost byla určena tam, kde to nelze jinak, pomocí vizuální přehlídky ovocné rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně, a

j) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(5) Pokud základní matečná rostlina nesplňuje podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou, odstraní se z blízkosti ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené pro tyto kategorie. Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto rozmnožovacího materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jehož cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento rozmnožovací materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

(6) Certifikované matečné rostliny splňují tyto požadavky:

a) jsou shledány vizuální přehlídkou v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých organismů, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce, minimální četnost vizuálních přehlídek je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce; v případě pochyb musí být tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

b) procentuální podíl matečných rostlin a materiálu infikovaných škodlivými organismy uvedenými v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit stanovené tolerance; v případě pochyb je tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

c) jsou testovány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

e) mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a

f) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování.

(7) Pokud certifikovaná matečná rostlina nesplňuje podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou, odstraní se z blízkosti ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené pro tuto kategorii. Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto rozmnožovacího materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jehož cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento rozmnožovací materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

(8) Certifikované školkařské výpěstky splňují tyto požadavky:

a) jsou shledány vizuální přehlídkou v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých organismů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce; minimální četnost vizuálních přehlídek je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce, v případě pochyb musí být tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

b) procentuální podíl matečných rostlin a materiálu infikovaných škodlivými organismy uvedenými v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit stanovené tolerance; v případě pochyb ohledně výskytu těchto organismů byla tato skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním ve vhodném období,

c) během celé životnosti porostů jsou jednotlivé porosty označeny,

d) byly vypěstovány v podmínkách prostorové izolace; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a

e) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(9) Pokud certifikované školkařské výpěstky nesplňují podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou, odstraní se z blízkosti ostatních rostlin, nebo se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené pro tuto kategorii. Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto rozmnožovacího materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jehož cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento rozmnožovací materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

(10) V případě odběru vzorků a testování se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni.

(11) Další požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(12) V případě množení a přemnožení matečných rostlin mikrorozmnožováním se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. Použijí se pouze protokoly vyzkoušené na příslušném rodu a druhu, zaručující možnost ověření odrůdové pravosti.

§ 5

Podmínky na vlastnosti půdy a substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) zákona]

(1) V substrátu a půdě, ve kterých jsou pěstovány matečné rostliny a rozmnožovací materiál předstupně, základní a certifikované matečné rostliny a rozmnožovací materiál, nesmí být přítomny škodlivé organismy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se provádí před založením porostu a následně při podezření na přítomnost škodlivých organismů.

(2) Odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, a pokud jsou tyto škodlivé organismy relevantní pro dotčené matečné rostliny předstupně nebo rozmnožovací materiál předstupně. V případě odběru vzorků a testování se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni.

(3) Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud nebyly v dané půdě nebo substrátu pěstovány po dobu předchozích pěti let hostitelské rostliny dotčených škodlivých organismů, a pokud nejsou pochyby, že se v půdě nebo substrátu dotčené škodlivé organismy nevyskytují.

(4) Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže Ústav na základě kontroly v rámci uznávacího řízení dospěje k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh.

(5) V případě porostů certifikovaných školkařských výpěstků k expedici se odběr vzorků a testování neprovádí.

§ 6

Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu

[K § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. h) a i) zákona]

(1) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a podmínkách technické izolace se podává v termínech uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(3) Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 7

Postupy pro hodnocení množitelských porostů

[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1) U množitelských porostů se hodnotí

a) splnění požadavků na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu před založením množitelského porostu,

b) celkový stav porostu,

c) pravost a čistota druhu a odrůdy,

d) agrotechnika,

e) zdravotní stav porostu,

f) izolace porostu, a to zjištěním, zda

1. je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů, a

2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2) Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů nebo do oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek v termínech stanovených pro jednotlivé skupiny porostů.

(4) Během hodnocení množitelských porostů Ústav sleduje zejména:

a) vhodnost a skutečné používání metod, jimiž dodavatel kontroluje každý z kritických bodů v rámci procesu produkce, a

b) celkovou způsobilost zaměstnanců dodavatele pro provádění činností spojených s výrobou a uváděním do oběhu ovocných rodů a druhů.

§ 8

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu a certifikovaných školkařských výpěstků ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách. Tyto knihy obsahují alespoň informace o:

a) umístění a množství rostlin,

b) časovém vymezení jejich pěstování,

c) množitelských úkonech a

d) evidenci skladování, balení a přepravy.

(2) Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se také evidují na evidenčním listu matečného porostu. Tento evidenční list může být nahrazen školkařskou knihou podle odstavce 1, pokud obsahuje informace o odběru vzorků a testování jednotlivých matečných rostlin.

(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

(4) Dodavatel při výrobě rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek vede o vyrobeném rozmnožovacím materiálu záznamy ve školkařské knize tak, aby byl zřetelně odlišen od ostatního materiálu.

§ 9

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 7 odst. 6 písm. i), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Požadavkem pro uvádění konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu je

a) vypracování plánů a metod pěstování rozmnožovacího materiálu a kritických bodů výrobních postupů, a to vedení evidence

1. agronomických úkonů spojených s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

2. rozmnožování, sklizně, balení, skladování, přepravy,

3. o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

4. provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů,

5. odběrů vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů,

b) skutečnost, že odpovídá popisu odrůdy; odrůdová pravost je pravidelně ověřována přímo v množitelském porostu, v případě podnoží uznávaných pod názvem druhu odpovídá popisu druhu,

c) skutečnost, že je na základě vizuální přehlídky shledán prakticky bez vad; poškození, zbarvení, zjizvené tkáně nebo uschnutí se považují za vady, pokud nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,

c) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo nebo kód vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže,

f) botanický název,

g) označení „materiál CAC“,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci odrůdy nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) množství,

j) zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven, a

k) datum vydání dokladu.

(3) Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(4) Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu splňuje tyto požadavky:

a) izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,

b) minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),

c) je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území2),3),

d) je vizuálně prakticky prostý škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, v případě pochyb o výskytu těchto organismů provede dodavatel odběr vzorků a testování dotčeného konformního materiálu; v případě uchovávání pomocí kryokonzervace se přehlídky a testování neprovádí, minimální četnost vizuálních přehlídek je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce,

e) rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné se zbytkem řapíku, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,

f) podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou

1. broskvoně, mandloně a ořešák nejdříve 20. října,

2. ostatní rody a druhy nejdříve 1. října,

g) školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou

1. angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců nejdříve 20. září,

2. broskvoně, mandloně a ořešák nejdříve 20. října,

3. ostatní rody a druhy nejdříve 1. října,

h) podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,

i) kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem, a

j) byl rozmnožen z identifikované konformní matečné rostliny.

(5) Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel označí v souladu se zvláštním právním předpisem4) tak, aby bylo zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.

(6) Konformní rozmnožovací materiál, který náleží k druhům Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.,

a) pochází z označeného zdroje materiálu, který na základě odběru vzorků a testování byl shledán prostý škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a

b) od počátku posledního vegetačního cyklu musí být na základě vizuální přehlídky, odběru vzorků a testování shledáno, že je prakticky prostý škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce v souvislosti s dotčenými druhy.

(7) V případě, že konformní rozmnožovací materiál již nesplňuje požadavky pro uvádění do oběhu, dodavatel učiní jedno z těchto opatření:

a) odstraní tento materiál z blízkosti ostatního konformního rozmnožovacího materiálu nebo

b) přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl tento materiál opět v souladu s uvedenými požadavky.

(8) Úkony pro zajištění splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 7 provádí dodavatel. Ústav na základě oznámení o rozsahu výroby kontroluje, zda jsou úkony spojené s výrobou a uváděním konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu prováděny podle těchto podmínek.

§ 10

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu za zvláštních podmínek

[K § 3d odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a) a § 24 odst. 9 zákona]

Dodavatel, který vyrábí a uvádí do oběhu rozmnožovací materiál za zvláštních podmínek podle § 3d zákona, splní tyto požadavky:

a) v jednom kalendářním roce nesmí vyrobit a uvést do oběhu více než 100 výpěstků jedné odrůdy v kombinaci s jednou podnoží,

b) viditelně tento rozmnožovací materiál označí, aby nedošlo k záměně s uznaným nebo konformním rozmnožovacím materiálem,

c) uchovává popisy odrůd způsobem, který Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách, a

d) vede evidenci alespoň v rozsahu vyžadovaném pro konformní rozmnožovací materiál v § 9 odst. 1 písm. a).

§ 11

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

[K § 16 odst. 12 a § 3d odst. 6 písm. a) zákona]

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podává dodavatel ve stejných termínech jako pro materiál uvedený v § 6 odst. 1 a 2, a to samostatně pro každou skupinu porostů podle § 15, na formuláři uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 12

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů ze třetích zemí je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 13

Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou, která nesmí být zaměnitelná s dokladem dodavatele nebo s průvodním dokladem. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, je opatřen současně také průvodním dokladem. Návěska musí být nesmazatelně vytištěna v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být snadno viditelná a čitelná.

(2) Úřední návěska obsahuje

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,

c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané Ústavem,

e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže,

f) botanický název,

g) kategorie a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci odrůdy nebo o udělení ochranných práv projednává, musí návěska obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) označení „odrůda s úředně uznaným popisem“ u odrůd podle § 35c zákona, pokud se jedná o tuto odrůdu,

j) množství,

k) zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,

l) rok vydání,

m) pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky, a

n) popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči3).

(3) Průvodní doklad splňuje tyto požadavky:

a) obsahuje informace stanovené v odstavci 2 pro úřední návěsku,

b) je napsán v jednom z úředních jazyků Evropské unie,

c) je dodán alespoň ve dvou vyhotoveních (dodavatel a příjemce),

d) doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce,

e) obsahuje jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,

f) obsahuje datum vydání dokladu,

g) obsahuje popřípadě další informace týkající se dotčeného rozmnožovacího materiálu.

(4) Vzory úředních návěsek Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách. Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál a

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.

§ 14

Uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy stejného klonu a podnože.

(2) Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(3) Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí alespoň jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(4) Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus označí řádně vyplněnou úřední návěskou.

(5) Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu (§ 13 odst. 3).

(6) Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel označí v souladu se zvláštním právním předpisem4) tak, aby bylo zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.

(7) K ověření původu rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.

(8) Dokumenty podle odstavce 7 lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu3), obsahuje-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.

§ 15

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

(K § 24a odst. 7 zákona)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou

a) jahodník,

b) semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,

c) podnože generativní a vegetativní,

d) matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,

e) maliník a ostružiník,

f) zaškolkované podnože,

g) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu a

h) víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu.

§ 16

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Milek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Seznam škodlivých organismů, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídka a za určitých podmínek odběr vzorků a testování

1. Seznam škodlivých organismů, které se nesmí nebo prakticky nesmí vyskytovat

Ovocný rod nebo druhŠkodlivé organismy
Castanea sativa Milí.Houby
Mycosphaerella maculiformis
Phytophthora cambivora
Phytophthora. cinnamomi
Virům podobné choroby
Virus mozaiky kaštanu (ChMV)
Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf.Hmyz
Aleurotrixus floccosus
Parabemisia myricae
Hlístice
Pratylenchus vulnus
Tylenchus semi-penetrans
Houby
Phytophthora citrophtora Phytophthora parasitica
Corylus avellana L.Roztoči
Phytoptus avellanae
Houby
Armillariella mellea
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bakterie
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Pseudomonas avellanae
Cydonia oblonga Milí., Malus Milí. a Pyrus L.Hmyz
Eriosoma lanigerum
Psylla spp.
Hlístice
Meloidogyne hapla
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Houby
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Glomerella cingulata
Pezicula alba
Pezicula malicorticis
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Roessleria pallida
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Viry
Jiné než viry uvedené v příloze č. 2
Ficus caríca L.Hmyz
Ceroplastes rusci
Hlístice
Heterodera fici
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Houby
Armillaria mellea
Bakterie
Phytomonas fici
Virům podobné choroby
Mozaiková choroba fíkovníku (Fig mosaic disease)
Juglans regia L.Hmyz
Epidiaspis lepeni
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Houby
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora cactorum
Bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi
Olea europaea L.Hlístice
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus vulnus
Bakterie
Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi
Virům podobné choroby
Leaf yellowing complex disease 3
Pistacia vera L.Hlístice
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Houby
Phytophthora cryptogea
Phytophthora cambivora
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica L. a P. salicinaHmyz
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspitiotus perniciosus
Hlístice
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Houby
Phytophthora cactorum
Verticillium dahliae
Bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae (on P. armeniaca)
Pseudomonas viridiflava (on P. armeniaca)
Prunus avium, P. cerasusHmyz
Quadraspitiotus perniciosus
Hlístice
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Houby
Phytophthora cactorum
Bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Ribes L.Hmyz a roztoči
Dasyneura tetensi
Ditylenchus dipsaci
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Tetranycus urticae
Cecidophyopsis ribis
Houby
Sphaerotheca mors-uvae
Microsphaera grossulariae
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)
Rubus L.Houby
Peronospora rubi

2. Seznam škodlivých organismů, které se nesmí nebo prakticky nesmí vyskytovat, nebo jejichž výskyt je omezen úrovněmi tolerance

Úroveň tolerance (%)
PředstupeňZákladníCertifikovaný
Fragaria L.
Hmyz a roztoči
Chaetosiphon fragaefoliae00,51
Phytonemus pallidus000,1
H listi ce
Aphelenchoides fragariae001
Ditylenchus dipsaci00,51
Meloidogyne hapla00,51
Pratylenchus vulnus011
Houby
Rhizoctonia fragariae001
Podosphaera aphanis(Wallroth) Braun &Takamatsu00,51
Verticillium albo-atrum00,22
Verticillium dahliae00,22
Bakterie
Candidatus Phlomobacter fragariae001
Viry
Virus strakatosti jahodníku (Strawberry mottle virus - SMoV)00,12
Fytoplasmy001
Fytoplazma žloutenky aster (Aster yellow phytoplasma)00,21
Multiplier disease00,10,5
Stoplbur jako chřadnutí a odumírání jahodníku (Stolbur as strawberry lethal decline)00,21
Fytoplazmy zelenokvětosti jahodníku (Strawberry green petal phytoplasmas)001
Phytoplasma fragariae001
Ribes L.
Hlístice
Aphelenchoides ritzemabosi00,050,5
Viry
Virus aukubové mozaiky spolu s virem žloutenky černého rybízu (Aucuba mosaic and blackcurrant yellows combined)00,050,5
Vein clearing a vein net černého rybízu (Vein clearing and vein net of blackcurrant), žilková mozaika angreštu (Gooseberry vein banding)00,050,5
Rubus L.
Hmyz
Resseliella theobaldi000,5
Bakterie
Agrobacterium spp.00,11
Rhodococcus fascians00,11
Viry
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV), Virus černé nekrózy maliníku (Black raspberry necrosis virus - BRNV), Virus mozaiky okurky (Cu cum ber mosaic virus - CMV), Virus strakatosti listů maliníku (Raspberry leaf mottle - RLMV), Virus skvrnitosti listů maliníku (Raspberry leaf spot - RLSV), Virus žilkové chlorózy maliníku (Raspberry vein chlorosis virus - RVCV), Virus žluté síťovitosti maliníku (Rubus yellow net virus - RYNV)000,5
Vaccinium L.
Houby
Exobasidium vaccinii var. vaccinii00,51
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli)00,10,5
Bakterie
Agrobacterium tumefaciens000,5
Viry000,5

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Seznam škodlivých organismů, na jejichž výskyt se musí provádět vizuální přehlídka a v konkrétních případech odběr vzorků a testování

Ovocný rod nebo druhŠkodlivé organismy
Citrus L, Fortunella Swingle a Poncirus Raf.Viry
Virus pestrolistosti citrusů (Citrus variegation virus - CW)
Virus psorózy citrusů (Citrus psorosis virus - CPsV)
Virus skvrnitosti listů citrusů (Citrus leaf Blotch virus - CLBV)
Virům podobné choroby
Impietratura Cristacortis
Viroidy
Viroid vrásčitosti kůry citroníku (Citrus exocortis viroid - CEVd) Viroid zakrslosti chmele, varianta Cachexia (Hop stunt viroid - HSVd, Cachexia variant)
Corylus avellana L.IŽiřy
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Fyto plazmy
Hazelnut maculatura lineare phytoplasma
Cydonia oblonga Milí. a Pyrus L.Viry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus žlábkovitosti kmene jabloně (Apple stem-grooving virus - ASGV)
Virus mělké vrásčitosti kmene jabloně (Apple stem-pitting virus - ASPV)
Virům podobné choroby
Štěpení kůry (bark split), nekróza kůry (bark necrosis)
Drsnost kůry (rough bark)
Gumovitost (rubbery wood), žlutá skvrnitost kdouloně (quince yellow blotch)
Viroidy
Viroid puchýřovité rakoviny kůry hrušně (Pear blister canker viroid - PBCVd)
Fytoplasmy
Pear decline phytoplasma
Fragaria L.Hlístice
Aphelenchoides blastophorus
Aphelenchoides fragariae
Aphelenchoides ritzemabosi
Ditylenchus dipsaci
Houby
Phytophthora cactorum
Colletotrichum acutatum
Viry
Virus strakatosti jahodníku Strawberry mottle virus (SMoV)
Juglans regia L.Viry
Virus svinování listů třešně Cherry leaf roli virus (CLRV)
Malus Milí.Viry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Virus žlábkovitosti kmene jabloně (Apple stem-grooving virus - ASGV)
Virus mělké vrásčitosti kmene jabloně (Apple stem-pitting virus - ASPV)
Virům podobné choroby
Gumovitost (rubbery wood), zploštělost jabloně (fiat limb) Podkovovitost jabloně (horseshoe wound)
Poruchy na plodech: chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough skin, stár crack, russet ring, russet wart
Viroidy
Apple scar skin viroid (ASSVd) Apple dimple fruit viroid (ADFVd)
Fytoplasmy
Apple proliferation phatoplasma (APP)
Olea europaea L.Houby
Verticillium dahliae
Viry
Virus mozaiky huseníku (Arabis mosaic virus - ArMV) Virus svinování listů třešně (Cherry leaf roli virus - CLRV) Virus latentní kroužkovitosti jahodníku (Strawberry latent ringspot virus - SLRSV)
Prunus amygdalus BatschViry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV)
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus - PNRSV)
Plum pox virus (PPV)
Fytoplasmy
European stone fruit yelows phytoplasma (ESFY)
Prunus armeniaca L.Viry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot
virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Latentní virus meruňky (Apricot latent virus - ApLV)
Virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV)
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus - PNRSV)
Plum pox virus (PPV)
Fytoplasmy
European stone fruit yelows phytoplasma (ESFY)
Prunus avium a P. cerasusViry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Virus mozaiky huseníku (Arabis mosaic virus - ArMV)
Virus zelenokroužkovité strakatosti třešně (Cherry green ring mottle virus - CGRMV)
Virus svinování listů třešně (Cherry leaf roli virus - CLRV)
Virus nekrotické rzivé strakatosti třešně (Cherry necrotic růsty mottle virus - CNRMV)
Virus maloplodosti třešně-1 (Little cherry virus 1 - LChV1) a virus maloplodosti třešně-2 (Little cherry virus 2 - LChV2)
Virus strakatosti listů třešně (Cherry mottle leaf virus - ChMLV)
Virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV)
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus - PNRSV)
Virus kroužkovitosti maliníku (Raspberry ringspot virus - RpRSV)
Virus latentní kroužkovitosti jahodníku (Strawberry latent ringspot virus - SLRSV)
Virus černé kroužkovitosti rajčete (Tomato black ring nepovirus - TBRV)
Prunus domestica a P. salicinaViry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Virus latentní kroužkovitosti myrobalánu (Myrobalan latent ringspot virus - MLRSV)
Virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV)
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus - PNRSV)
Piům pox virus (PPV)
Fytoplasmy
European stone fruit yelows phytoplasma (ESFY)
Prunus persica L.Viry
Virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV)
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Latentní virus meruňky (Apricot latent virus - ApLV)
Virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV)
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus - PNRSV)
Virus latentní kroužkovitosti jahodníku (Strawberry latent ringspot virus - SLRSV)
Plum pox virus (PPV)
Viroidy
Viroid latentní mozaiky broskvoně (Peach latent mosaic viroid - PLMVd)
Fytoplasmy
European stone fruit yelows phytoplasma (ESFY)
Ribes L.Viry
podle vhodnosti pro dotčený druh

Virus mozaiky huseníku (Arabis mosaic virus - ArMV)
Virus zvratu černého rybízu (Blackcurrant reversion virus - BRV)
Virus mozaiky okurky (Cucumber mosaic virus - CMV)
Viry související s žilkovou mozaikou angreštu (Gooseberry vein banding associated viruses - GVBaV)
Virus latentní kroužkovitosti jahodníku (Strawberry latent ringspot virus - SLRSV)
Virus kroužkovitosti maliníku (Raspberry ringspot virus - RpRSV)

Rubus L.Houby
Phytophthora spp. infikující Rubus
Viry
podle vhodnosti pro dotčený druh
Virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV)
Virus černé nekrózy maliníku (Black raspberry necrosis virus - BRNV)
Virus mozaiky okurky (Cucumber mosaic virus - CMV)
Virus strakatosti listů malin íku (Raspberry leaf mottle - RLMV)
Virus skvrnitosti listů maliníku (Raspberry leaf spot - RLSV)
Virus žilkové chlorózy maliníku (Raspberry vein chlorosis virus - RVCV)
Virus žluté síťovitosti maliníku (Rubus yellow net virus - RYNV)
Virus keříčkovité zakrslosti maliníku (Raspberry bushy dwarf virus - RBDV)
Fyto plazmy
Fytoplazma zakrslosti maliníku (Rubus stunt phytoplasma)
Virům podobné choroby
Žlutá skvrnitost maliníku (Raspberry yellow spot)
Vaccinium L.Viry
Blueberry shoestring virus (BSSV)
Virus červené kroužkovitosti borůvky (Blueberry red ringspot virus - BRRV)
Blueberry scorch virus (BIScV)
Blueberry shock virus (BIShV)
Fyto plazmy
Fytoplazma zakrslosti borůvky (Blueberry stunt phytoplasma)
Fytoplazma metlovitosti borůvky (Blueberry witches' broom phytoplasma)
Cranberry falše blossom phytoplasma
Virům podobné choroby
Blueberry mosaic agent Cranberry ringspot agent

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Seznam škodlivých organismů, jichž musí být prosty ovocné rody nebo druhy, nebo na něž se testuje půda nebo substrát

Ovocný rod nebo druh Škodlivé organismy
Fragaria L.Hlístice
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
Juglans regia L.Hlístice
Xiphinema diversicaudatum
Olea europaea LHlístice
Xiphinema diversicaudatum
Pistacia vera L.Hlístice
Xiphinema index
Prunus avium a P. cerasusHlístice
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
P. domestica, P. persica L. a P. salicinaHlístice
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Xiphinema diversicaudatum
Ribes L.Hlístice
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
Rubus L.Hlístice
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Podmínky testování a vizuálních přehlídek kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

TESTOVÁNÍ Rozmnožovací materiál předstupňůZákladní rozmnožovací materiálCertifikovaný rozmnožovací materiálCAC materiál (konformní rozmnožovací materiál)
Castanea Sativa Milí.v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)
Citrus L, Fortunella Swingle a Poncirus Raf.Každých 6 let počínaje šestým rokem po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)z 10% matečných rostlin každých 6 let počínaje šestým rokem po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Corylus avellana L.v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Cydonia oblonga MNI., Malus Milí., Pyras L.každých 15 let po prvním uznání (příloha č. 2 jiné než virům podobné a viroidy), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)z 10% matečných rostlin každých 15 let (příloha č. 2 jiné než virům podobné a viroidy), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)z 1 % matečných rostlin každých 15 let (příloha č. 2 jiné než virům podobné a viroidy), v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1) Výpěstky v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1 a příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Ficus caríca L.v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)
Fragaría L.každý rok po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 2. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 2. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 2. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 2. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Juglans regia L.kvetoucíkaždý rok po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)
Juglans regia L.nekvetoucípři pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)10% matečných rostlin 1x ročně (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)1 % matečných rostlin každé 3 roky (část 2. přílohy č. 1, příloha č. 2) z ovocných výpěstků v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 1)
Olea europaea L.Každých 10 let počínaje desátým rokem po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)Každý rok reprezentativní část, do 30 let musí být otestováno vše (příloha č. 2), při pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)Každý rok reprezentativní část, semenné stromy musí být otestovány do 40 let, roubové do 30 let (příloha č. 2), při

pochybnostech (část 1. přílohy č. 1)

v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Pistaci a vera L.v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. salicinaKvetoucíkaždý rok po prvním uznání na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) , každých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze č. 2) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každý rok 10% matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) , každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každý rok 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) , každých 15 let po prvním uznání 1% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. salicinanekvetoucíkaždých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze II,) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každé 3 roky 10% matečných rostlin na PDV a PNRSV každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každé 3 roky po prvním uznání 1% matečných rostlin PDV a PNRSV každých 15 let po prvním uznání 1% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Prunus persica L.Kvetoucíkaždý rok po prvním uznání na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) , rok po uznání testování na PLMVd, každých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze č. 2) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každý rok 10% matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) , každý rok 10% matečných rostlin na PLMVd, každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každý rok 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů), každý rok 1 % matečných rostlin na PLMVd, každých 15 let po prvním uznání 1% matečných rostlin na (viry a viroidy jiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Prunus persica L.nekvetoucíkaždých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze II.) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každé 3 roky 10% matečných rostlin na PDV a PNRSV každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každé 3 roky z 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV každých 15 let po prvním uznání 1% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Prunus avium, P.cerasusKvetoucíkaždý rok po prvním uznání na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) každých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze II,) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každý rok 10% matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každý rok 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV (včetně opylovačů) každých 15 let po prvním uznání 1% matečných rostlin viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Prunus avium, P. cerasusnekvetoucíkaždých 10 let po prvním uznání (viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v příloze II,) v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1)každé 3 roky z 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV každých 10 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)každé 3 roky z 1 % matečných rostlin na PDV, PNRSV každých 15 let po prvním uznání 10% matečných rostlin na viry a viroidyjiné než PDV a PNRSV uvedené v části 1. přílohy č. 1 a v příloze č. 2)v případě pochyb (část 1. přílohy č. 1, příloha č. 2)
Ribes Lkaždé 4 roky po prvním uznání (příloha č. 2, při pochybnostech příloha č. 1)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)
Rubus L.každé 2 roky po prvním uznání (příloha č. 2, při pochybnostech příloha č. 1)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)v případě pochyb (příloha č. 1 a 2)
Vaccinium L.každých 5 let po prvním uznání (příloha č. 2), při pochybnostech (část 2. přílohy č. 1)v případě pochyb (část 2 přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 2 přílohy č. 1, příloha č. 2)v případě pochyb (část 2 přílohy č. 1, příloha č. 2)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Maximální povolený počet generací na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu a maximální povolená životnost základních matečných rostlin podle jednotlivých rodů nebo druhů

POČET GENERACÍ V RÁMCI KATEGORIERozmnožovací materiál předstupňůZákladní rozmnožovací materiálZákladní podnožCertifikovaný rozmnožovací materiál
Castanea Sativa Milí.1231
Citrus L, Fortunella Swingle a Poncirus Raf.13
Corylus avellana L.2
Cydonia oblonga Milí., MalusM\\\., Pyrus L.23
Ficus carica L.2
Fragaria L.5
Juglans regia L.2
Olea europaea L.1
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. salicina, P. persica L.23
Prunus avium, P. cerasus23
Ribes L.3
(životnost jedné generace max. 6 let)
3
Rubus L.2
(životnost jedné generace max. 4 roky)
Vaccinium L2

Pokud jsou podnože přímo vegetativně množeny ze základní matečné rostliny první generace, uznávají se jako podnože s označením E I.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1. Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDalší přehlídky
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhůPřed sklizní plodů------------
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhůOd 1. května do sklizně letních roubů a řízkůPřed dozráváním plodů
Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky, víceleté školkařské výpěstky k expedici1. června až 31. července1. července až 30. září
Maliník a ostružiník1. května až 31. července1. července až 30. září
Podnože generativní a vegetativní1. května až 31. srpna1. července až 30. října
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo technickou izolaci.
c) Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.

Tabulka č. 6.2

Minimální počet přehlídekRozmnožovací materiál předstupňůZákladní rozmnožovací materiálCertifikovaný rozmnožovací materiálCAC materiál (konformní rozmnožovací materiál)
Castanea Sativa Milí.1111
Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.2111
Corylus avellana L1111
Cydonia oblonga Milí., Malus Milí., Pyrus L.1111
Ficus carica L1111
Fragaria L.2, pokud je množen pomocí mikrorozmnožování a pěstován po dobu kratší než 3 měsíce 12, pokud je množen pomocí mikrorozmnožování a pěstován po dobu kratší než 3 měsíce 12, pokud je množen pomocí mikrorozmnožování a pěstován po dobu kratší než 3 měsíce 12, pokud je množen pomocí mikrorozmnožování a pěstován po dobu kratší než 3 měsíce 1
Juglans regia L1111
O/ea europaea L1111
Pistacia vera L1111
P. amygdalus,
P. armeniaca L,
P. domestica,
P. salicina,
P. persica L
1111
P. avium, P cerasus1111
Ribes L.2111
Rubus L.22, pokud je množen pomocí mikrorozmnožování a pěstován po dobu kratší než 3 měsíce 111
Vaccinium L.2211

Tabulka č. 6.3

Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDruhá přehlídka v doběTřetí přehlídka v době
Jahodník zahradní velkoplodýKvětuZrání plodůZakořeňování sadby (nejpozději do 30. září)
Jahodník zahradní velkoplodý vypěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách nebo kontejnerech se přehlíží před uvedením do oběhu

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 6.4

Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
RodŠkodlivé organismyMinimální vzdálenost v m od potvrzeného výskytu škodlivého organismu
SE 1E I, E II, E IIIC
Podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoňEuropean stone fruit yellows phytoplasma1), Plum pox virus1), Prune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1)--2)800500
Angrešt, rybízBlack currant reversion associated virus1), Cucumber mosaic virus1), Gooseberry veinbanding agent1)--2)250100
Maliník, ostružiníkCucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1)--2)250100
Třešeň a višeňPrune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1)--2)500250
JabloňApple proliferation phytoplasma1)--2)500250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.1)5002)500500
Kdouloň, hrušeňPeardecline phytoplasma1)--2)500250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.5002)500500
Semenné stromy a keře
Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoňPrune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1)--2)800500
TřešeňPrunus necrotic ringspot virus1), Prune dwarf virus1)--2)800500
JabloňApple proliferation phytoplasma1)--2)500250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.1)5002)500500
HrušeňPeardecline phytoplasma 1)--2)500250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.1)5002)500500
Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoňPlum pox virus1), European stone fruit yellows phytoplasma1)--2)800250
Angrešt, rybízGooseberry vein-banding agent1), Cucumber mosaic virus1) Black currant reversion associated virus1)--2)2500
Maliník, ostružiníkCucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1)--2)5000
JabloňApple proliferation phytoplasma1)--2)5000
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.1)5002)500500
Kdouloň, hrušeňPeardecline phytoplasma1)--2)500250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.1)5002)500500

Maliník a ostružiník - 3 metry mezi jednotlivými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.

Vysvětlivky:

1) Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.

2) Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin pomocí účinného technického opatření.

Tabulka č. 6.5

Jahodník zahradní velkoplodý
DruhKategorie, generaceIzolační vzdálenost
JahodníkEl-EV2 m od jiného porostu jahodníku200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem
C2 m od jiného porostu jahodníku
a) Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány pouze na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
b) Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

3. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.6

Rouby, řízky
a) Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky se expedují olistěné.
b) V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 6.7

Podnože
a) Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a
2. ostatní druhy po 1. říjnu.

Tabulka č. 6.8

Školkařské výpěstky
KořenySvěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.
Kmen, popřípadě výhon1)Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem
Korunka2)Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.
a) Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.
b) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. angrešt a rybíz až po 20. září,
2. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a
3. ostatní druhy po 1. říjnu.
c) V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:

1) U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

2) Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

Tabulka č. 6.9

Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků
a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň
1. Výška školkařských výpěstků
Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm, s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd a odrůd s přirozeně zakrslou formou růstu.
2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
TvarNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Výpěstky s korunkou330
Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.
3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce
DruhNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy130
b) Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
TvarNejmenší délka výhonu v cm
jednovýhonovýdvou a více výhonový
Keře4025
Kmenné tvary2010
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

Tabulka č. 6.10

Sazenice maliníku a ostružiníku
Síla kořenového krčku7 až 20 mm
Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří.Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 6.11

Jahodník zahradní velkoplodý - prostokořenné sazenice
ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledSadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu, v případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače
Průměr v kořenovém krčkunejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenůnejméně 50 mm
Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, popřípadě může být dopěstována mimo původní porost.

Tabulka č. 6.12

Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstkuNejnižší generace použitého komponentu
PodnožRoub
SE 1SE 1 nebo semenná u druhů kde není riziko pylem přenosných virů.SE 1
E IE ISE 1
E IIE IIE I
E III (Ribes L.)E IIIE II
CCE II, E III (Ribes L.)

Tabulka č. 6.13

Zařazování štěpovaných výpěstků k expedici do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstkuNejnižší generace použitého komponentu
PodnožRoub (kategorie matečného porostu)
CCC

Tabulka č. 6.14

Osivo druhuČistota nejméně v %Životnost nejméně %1)Hmotnost partie nejvýše kgHmotnost laboratorního vzorku nejméně g nebo počet ksHmotnost vzorku pro zkoušku čistoty nejméně gZdravotní stav:
bez výskytu
Broskvoň9570100020001000PNRSV, PDV2)
Hrušeň7060100018090--
Jabloň8070100016080--
Líska95705000500 semen500 semen--
Mandloň9570100020001000PNRSV, PDV2)
Mahalebka95701000900450PNRSV, PDV2)
Myrobalán95801000500250PNRSV, PDV2)
Meruňka9570100020001000PNRSV, PDV2)
Ořešák vlašský9570500020001000--
Slivoň95701000500250PNRSV, PDV2)
Třešeň95701000900450PNRSV, PDV2)
Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %
Kategorie, generace
SE 1E I, E IIC
0,00,00,2
U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:

1) Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemická zkouška životaschopnosti.

2) Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus necrotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost slivoně, PDV = Prune dwarf virus - zakrslost slivoně) je provedeno metodou ELISA je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a podmínkách technické izolace a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů

Termín podáníNázev skupiny porostů
Do 30. dubnaJahodník
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
Podnože generativní a vegetativní
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů
Maliník a ostružiník
Zaškolkované podnože
Jednoleté školkařské výpěstky k expedici
Víceleté školkařské výpěstky k expedici

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

1. Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a vzor oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a vzor oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

2. Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Žádost o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů ze třetích zemí

Žádost o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů ze třetích zemí

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.
Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

2) Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru