Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 49/2018
Platnost od 05.06.2018
Účinnost od 20.06.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 7, § 24 odst. 9, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

3. V poznámce pod čarou č. 2 se věty „Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS. Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.“ zrušují a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES. Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „v polních podmínkách a v podmínkách in vitro sloužící jako rostliny pro další přemnožování“.

5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:

c) množitelskou chmelnicí porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří ve chmelové konstrukci,

d) sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice,

e) kořenáčem chmele rostlina vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny v kořenáčové školce,

f) balíčkovanou, obalovanou a kontejnerovanou sadbou chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu, zejména balíčku, hrnku nebo kontejneru,“.

Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena g) až y).

6. V § 2 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až x).

7. V nadpisu § 3 se slova „§ 23 odst. 8 a § 24 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 7 a § 24 odst. 9“.

8. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Tyto odrůdy révy se považují za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno:

a) Bílý Portugal,

b) Modrý Janek,

c) Ranuše muškátová,

d) Šedý Portugal,

e) Tramín žlutý a

f) Veltlínské červenobílé.“.

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo z rozmnožovacího materiálu předstupně“.

10. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.“.

11. V § 4 odst. 2 se za slovem „V“ vkládají slova „půdě nebo“.

12. V § 4 odst. 2 a 3 se slova „rodů Xiphinema a Longidorus“ nahrazují slovy „rodu Xiphinema“.

13. V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Odrůdová pravost se v případě mikrorozmnožování ověřuje na plodících rostlinách. Dodavatel zajistí pracovníkům Ústavu přístup k porostům sloužícím k ověření odrůdových znaků a procesů výroby.

(5) Ústav u uznaného rozmnožovacího materiálu chmele provádí pomocí vegetačních zkoušek následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty.“.

14. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 10 bodě 1“.

15. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „pomocí účinné technické izolace“.

16. V nadpisu § 7 se text „§ 5 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 8“.

17. V § 7 odst. 4 se slova „certifikáty a certifikáty“ nahrazují slovy „certifikáty, certifikáty a uznávací listy“ a slova „ , obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona“ se zrušují.

18. V § 7 odst. 5 se slova „podle § 3 odst. 7 zákona“ nahrazují slovy „stanovené pro průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2“.

19. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

20. V nadpisu § 9 se text „§ 24 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 24 odst. 9“.

21. V nadpisu § 11 se text „§ 10 odst. 11,“ zrušuje.

22. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to

a) jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,

b) agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

c) plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,

d) rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,

e) vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

f) provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů a

g) odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,

c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f) botanický název,

g) označení „materiál CAC“,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) množství,

j) zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,

k) datum vydání dokladu a

l) popřípadě i údaj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál.

(3) Za doklad dodavatele lze považovat zejména faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.“.

23. V nadpisu § 12 se text „§ 16 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 12“.

24. V nadpisu § 14 až 16 a § 18 se text „§ 19 odst. 15“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 17“.

25. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál a

d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál.“.

26. V § 14 odst. 3 se věta „Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.“ zrušuje.

27. V § 15 odstavec 10 zní: „(10) Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,

d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a

e) hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.“.

28. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také průvodním dokladem. Průvodní doklad je vyhotoven v jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.

(2) Průvodní doklad obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,

b) datum vydání dokladu a

c) obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro úřední návěsku.

(3) Úřední návěska obsahuje

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,

c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f) botanický název,

g) kategorii a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u kterých probíhá řízení o registraci odrůdy nebo řízení o udělení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným popisem“,

j) množství,

k) zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,

l) rok vydání,

m) pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,

n) informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál, a

o) popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči4).“.

29. V § 16 odstavec 8 zní: „(8) Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál a

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.“.

30. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:

b) matečné rostliny chmele a množitelská chmelnice.“.

31. V § 17 odst. 3 písmeno g) zní:

g) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).“.

32. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).“.

33. V příloze č. 1 části 1. tabulka č. 1 zní:

„Tabulka č. 1

Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDruhá přehlídka v době
Množitelská chmelnice a matečné rostliny chmeleOd 25. července do 25. srpna
(vždy před sklizní chmelnice)
- - - - - - - -
Matečné rostliny chmele kontejnerované (zejména ve skleníkových podmínkách)Minimálně 1 přehlídka/místo porostu v období od 1. května do 30. července.
Porosty kořenáčů chmele a balíčkované sadbyOd 15. července do 25. srpna.Od 1. září do 20. října.

“.

34. V příloze č. 1 části 2. tabulka č. 2 zní:

„Tabulka č. 2

Skupina porostůPopis
Kořenáče chmeleOd produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pasem černého úhoru.
Balíčkovaná sadbaOd produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným technickým opatřením.
Množitelská chmelniceNa viry testovaný rozmnožovací materiál chmele je vysazen v samostatné konstrukci, která je vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele neověřeného zdravotního stavu a na pozemku, který je zabezpečen proti splavování půdy z jiných porostů chmele. Sousedící řady jsou osázeny rozmnožovacím materiálem stejné zdravotní třídy.

“.

35. V příloze č. 1 části 4. tabulky č. 4 a 4.1 znějí:

„Tabulka č. 4

Skupina porostůPožadavky na vlastnosti
Kořenáče chmele, balíčkovaná sadba chmele, množitelská chmelnice, matečné rostliny chmelea) Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku založení.
b) Pokud jsou rostliny řízkovány ve skleníkových podmínkách, musí být oddělené tak, aby nemohlo dojít k záměně rostlin jednotlivých generací, odrůd nebo klonů, případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.
c) Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonu je nutno zařízení sloužící k odběru vzorků očistit a dezinfikovat.
d) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny.
Množitelská chmelnicea) V jedné konstrukci může být vysázen pouze rozmnožovací materiál téže kategorie, generace a zdravotní třídy.
b) U množení musí být matečná rostlina dosledovatelná k předchozí matečné rostlině předstupně v přímé linii. Záznamy sloužící k dohledání původu rozmnožovacího materiálu jsou vedeny ve školkařské knize.
c) Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie, generace nebo zdravotní třídy, se uzná v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní třídě.
d) U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, se porost neuzná.

Tabulka č. 4.1

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %
Příměsi a chorobyKategorie, generace
SE 1E IE IIC
Jiné odrůdy a odchylné typy0,00,00,10,2
Samčí rostliny0,00,00,00,0
Viry a virům podobné škodlivé organismy0,02,04,06,0
Kadeřavost0,00,20,51,0
Verticiliové vadnutí0,00,00,00,0

“.

36. V příloze č. 1 části 5. první řádek tabulky č. 5 zní:

Sáď chmele

“.

37. V příloze č. 1 části 5. v tabulce č. 5.2 se v prvním řádku tabulky slova „Balíčkovaná sadba“ nahrazují slovy „Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba“ a poslední řádek tabulky se nahrazuje řádkem, který zní:

Další požadavky- Sadba se uvádí do oběhu svěží, nepoškozená, prostá chorob a škůdců.
- Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu se sadba chrání proti pomíchání, poškození, vysychání, zapaření a namrznutí.

“.

38. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy

1. Počet a termíny přehlídek révy

Tabulka č. 1

Skupina porostůPřehlídka v doběDalší přehlídka
Sazenice révyNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.
Podnožová viniceNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.
Selektovaná viniceNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

Révové sazenice se uznávají sklizené a po vytřídění.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Skupina porostů, kategorieMinimální izolační vzdálenost
Rozmnožovací materiál předstupně a základní rozmnožovací materiála) Testovaný rozmnožovací materiál nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu a na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň po dobu 6 let.
b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus.
Certifikovaný rozmnožovací materiála) Nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu.
b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus.
Sazenice révyRévové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice nebo od podnožové vinice činí 3 m.

Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice se udržují označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy

Tabulka č. 3

Skupina porostů, kategoriePožadavky na vlastnosti
Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice ve všech kategoriícha) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.
b) Výskyt škodlivých organismů je zaznamenán ve školkařské knize.
Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiála) Příměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí vyskytovat.
b) Rostliny napadené virovými a virům podobnými organismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. musí být z porostů neprodleně odstraněny.
Certifikovaný rozmnožovací materiálV množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony se nepovažují za příměsi.
Podnožová vinice, selektovaná vinicea) Podíl výpadku rostlin v podnožové nebo selektované vinici určené k produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu způsobený škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. nesmí překročit 5 %, jiné škodlivé organismy se zaznamenávají do evidence".
b) V selektované vinici určené pro produkci standardního rozmnožovacího materiálu nesmí podíl výpadku rostlin způsobený škodlivými organismy, původci chorob nebo jinými vlivy překročit 10 %.

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 4

Roub, podnožový řízek, řízek
Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku6,5 až 12 mm
Maximální průměr na spodní části roubu a podnožového řízku15 mm
Minimální délka čípku pod spodním očkem10 mm
Řízekmin 3,5 mm

Tabulka č. 4.1

Pravokořenná sazenice
PrůměrStřed internodia měřený pod horním výhonem.nejméně 5 mm
DélkaMinimální délka od paty k hornímu výhonku:zakořeněné podnože300 mm
pravokořenné sazenice200 mm
KořenyNejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.

Tabulka č. 4.2

Štěpovaná sazenice
KořenyNejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.
Délka kmeneMinimálně 200 mm
a) Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.
b) Místo štěpování je dostatečně srostlé, pravidelné a pevné.
c) V partii jsou štěpované sazenice odrůdově pravé a čisté.

Tabulka č. 4.3

Další požadavky na rozmnožovací materiál révy
a) Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy činí 96 %.
b) Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
1. částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě,
2. uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem, jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,
3. nevyzrálý.
c) Réví musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
d) U standardního rozmnožovacího materiálu může být nejvýše 1 % odrůdových případně klonových příměsí.

Tabulka č. 4.4

Zařazování štěpovaných saze nic do kategorií
Výsledná kategorie štěpované sazeniceNejnižší kategorie použitého komponentu
podnožroub
SE 1SE 1SE 1
EEE
CCC
STANDARDCSTANDARD

Tabulka č. 4.5

Zařazování štěpovaných saze nic do zdravotních tříd
Výsledná zdravotní třída štěpované sazeniceKombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VFVFVF
Zdravotní třída VTVF nebo VTVF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

“.

39. V příloze č. 3 části 1. tabulka č. 1 zní:

„Tabulka č. 1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDalší přehlídky
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhůPřed sklizní plodů- - - - - - - - - -
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhůOd 1. května do sklizně letních roubů a řízkůPřed dozráváním plodů
Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky, víceleté školkařské výpěstky k expedici1. června až 31. července1. července až 30. září
Maliník a ostružiník1. května až 31. července1. července až 30. září
Podnože generativní a vegetativní1. května až 31. srpna1. července až 30. října
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo množitelský porost.
Plodící rostlinou se rozumí rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti matečné rostliny.
c) Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.

“.

40. V příloze č. 3 části 1. tabulce č. 1.2 se text „15. 8.“ nahrazuje textem „30. září“.

41. V příloze č. 3 části 2. tabulce č. 2 se u části „Semenné stromy a keře“ v prvním řádku slova „European stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1,“ zrušují.

42. V příloze č. 3 části 3. tabulce č. 3 se slova

„Maximální stáří matečných stromů a keřů vegetativně rozmnožovaných rodů a druhů
Angrešt, líska, maliník, ostružiník, rybíz10 let
Broskvoň, mandloň, meruňka15 let
Hrušeň, jabloň, kdouloň, slivoň, třešeň, višeň20 let
Ořešák vlašský30 let“

zrušují.

43. V příloze č. 3 části 4. tabulce č. 4 se slova „Letní řízky se expedují olistěné“ nahrazují slovy „Letní řízky a rouby se expedují odlistěné a se zbytkem řapíku“.

44. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.1 zní:

„Tabulka č. 4.1

Podnože
a) Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu,
2. ostatní druhy po 1. říjnu.

“.

45. V příloze č. 3. části 4. tabulce č. 4.3 písmenu a) se na konci textu bodu 1. za slova „100 cm“ doplňují slova „ , s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd“.

46. V příloze č. 3. části 4. tabulka č. 4.5 zní:

„Tabulka č. 4.5

Jahodník zahradní velkoplodý
ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledSadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu. V případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače
Průměr v kořenovém krčkunejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenůnejméně 50 mm

“.

47. V příloze č. 3 části 4. se tabulka 4.6 zrušuje.

48. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.7 zní:

„Tabulka č. 4.7

Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace matečné rostlinyNejnižší generace použitého komponentu
PodnožRoub
SE 1SE 1 nebo semenná v případě jádrovinSE 1
E IE ISE I
E IIE IIE I
CCE II

“.

49. Příloha č. 4 se zrušuje.

50. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

1. Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

2. Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů“.

51. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů

Termín podáníNázev skupiny porostů
Do 30. dubnaJahodník
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
Podnože generativní a vegetativní
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů
Maliník a ostružiník
Množitelská chmelnice
Zaškolkované podnože
Jednoleté školkařské výpěstky k expedici
Víceleté školkařské výpěstky k expedici
Podnožová vinice
Selektovaná vinice
Sazenice révy
Do 15. červenceKořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele“.

52. Příloha č. 7 se zrušuje.

53. V příloze č. 8 část 1 zní:

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký názevOznačení zdravotní třídy rozmnožovacího materiálu chmele
Apple mosaic virus (ApMV)VT (testováno na viry)
Hop mosaic virus (HMV)
Všechny známé viry a virům podobné organismy snižující kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele v souladu s mezinárodními standardy.VF (prosté virů)

“.

54. Příloha č. 9 se zrušuje.

55. V příloze č. 11 se v tabulce za řádek s názvem „Narcissus L. Narcis“ vkládá řádek, který zní:

Palmae (Arecaceae)
Arekovité následujících rodů a druhů:
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
- Areca catechu L.
- Syagrus romanzoffiana (Chám.) Glassman
- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
- Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.
- Borassus flabellifer L
- Brahea armata S. Watson
- Brahea edulis H.Wendl.
- Butia capitata (Mart.) Becc.
- Calamus merrillii Becc.
- Caryota maxima Blume
- Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
- Chamaerops humilis L.
- Cocos nucifera L.
- Corypha utan Lam.
- Copemicia Mart.
- Elaeis guineensis Jacq.
- Howea forsteriana Becc.
- Jubaea chilensis (Molina) Baill.
- Livistona australis C. Martius
- Livistona decora (W. Bull) Dowe
- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
- Metroxylon ságu Rottb.
- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook
- Phoenix canariensis Chabaud
- Phoenix dactylifera L.
- Phoenix reclinata Jacq.
- Phoenix roebelenii O'Brien
- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
- Phoenix theophrasti Greuter
- Pritchardia Seem. & H.Wendl.
- Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier
- Sabalpalmetto (Walter) Lodd. Ex Schult. & Schult.f.
- Trachycarpus fořtunei (Hook.) H. Wendl.
- Washingtonia H. Wendl.
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

“.

56. Přílohy č. 14 a 15 se zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů pocházející z matečných porostů, které existovaly přede dnem 1. ledna 2017 a byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do oběhu podle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle do 31. prosince 2022 za předpokladu, že na návěsce a v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU.

Čl. III

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 55, pokud jde o přílohu č. 11, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


Ministr:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru