Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 90/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2018
Platnost od 31.05.2018
Účinnost od 15.06.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2018,

kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související

Čl. I

Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. Název zákona zní:

„o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání“.

2. Nadpis části první zní:

„ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ“.

3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Úvodní ustanovení

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen „nařízení Rady“),

a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a

b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související,

b) zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.“.

4. V § 2 písmena a) a b) znějí:

a) rozhoduje o vydání

1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží,

2. povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci,

b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a členských států Evropské unie.“.

5. V § 3 se slova „nebo dovozu zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „ , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím se podává písemně prostřednictvím vyplněného formuláře, jehož vzor je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva“.

6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 2 se slova „zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země“ nahrazují slovy „ , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím“.

7. V § 5 odst. 3 se slova „zboží nebo k poskytnutí technické pomoci“ nahrazují slovy „ , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím“.

8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

9. Nadpis § 6 zní:

„Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží“.

10. V § 6 odst. 1 se slova „Vývozce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu“ a slovo „jednací“ se zrušuje.

11. V § 6 odst. 2 se slova „k vývozu nebo dovozu“ nahrazují slovy „k vývozu, dovozu nebo tranzitu“ a slova „uskutečnění vývozu nebo dovozu“ se nahrazují slovy „uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu“.

12. Nadpis § 7 zní:

„Povinnosti držitele povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“.

13. V § 7 se slova „poskytnutí technické pomoci“ nahrazují slovy „poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“ a slova „poskytnuté technické pomoci“ se nahrazují slovy „poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“.

14. V § 8 se slova „vývozu nebo dovozu zboží“ nahrazují slovy „vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží“.

15. V § 9 odst. 3 se slova „vývozu a dovozu zboží“ nahrazují slovy „vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží“.

16. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Přestupky

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Rady

a) vyveze nebo doveze zboží uvedené v příloze II nařízení Rady,

b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa nařízení Rady bez povolení k vývozu,

c) provede tranzit zboží uvedeného v příloze II, III nebo IIIa nařízení Rady,

d) prodá nebo koupí reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,

e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách nebo veletrzích na území členského státu Evropské unie zboží uvedené v příloze II nařízení Rady,

f) poskytne školení, zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,

g) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nařízení Rady,

h) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze IIIa nařízení Rady.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že vyveze zboží v rozporu s povolením k vývozu.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že doveze zboží v rozporu s povolením k dovozu.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k tranzitu dopustí přestupku tím, že uskuteční tranzit zboží v rozporu s povolením k tranzitu.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc v rozporu s povolením k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci.

(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady,

b) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci související se zbožím nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

b) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(8) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(9) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nevyužila.

(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5,

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,

c) 800000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 9,

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8.“.

17. V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 až 5 je trestný.“.

18. V § 13 se slova „vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci“ nahrazují slovy „zahraničnímu obchodu se zbožím“.

19. Příloha se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení, která byla zahájena podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Povolení vydaná podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V položce 105a přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 38/2008 Sb., se slova „k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a)“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího zahraniční obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání“.

Poznámka pod čarou č. 64a se zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru