Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 86/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2018
Platnost od 31.05.2018
Účinnost od 28.10.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

86

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb. a nařízení vlády č. 97/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A.“.

4. V příloze č. 2 části III. bodě 12 v tabulce se položka

Olovo13,53,4160

nahrazuje položkou

Olovo2,00,523

“.

5. V příloze č. 2 dodatku C v tabulce se u položky „Bisfenol A“ ve třetím sloupci číslo „0,1“ nahrazuje číslem „0,04“.

6. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňuje položka, která zní:

Fenol108-95-25 mg/l (migrační limit) v polymerických materiálech v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.
10 mg/kg (limit obsahu) jako konzervační látka v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. října 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 6, která nabývají účinnosti dnem 4. listopadu 2018, a čl. I bodů 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 26. listopadu 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru