Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 83/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Částka 44/2018
Platnost od 29.05.2018
Účinnost od 13.06.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:

a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,

c) Plaketu Františky Plamínkové,

d) Cenu Milady Paulové,

e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,

f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,

g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,

h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“,

j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,

k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“,

l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,

m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.“.

3. V § 3 odst. 2 se částka „25000 Kč“ nahrazuje částkou „50000 Kč“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Plaketa Františky Plamínkové

(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.“.

5. V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.“.

6. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2500000 Kč.“.

7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

8. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu či reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2000000 Kč.“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje nejúspěšnějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1500000 Kč.“.

10. V § 10 odst. 2 se částka „5000 Kč“ nahrazuje částkou „6000 Kč“ a částka „150000 Kč“ se nahrazuje částkou „200000 Kč“.

11. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo skupině fyzických osob za významnou dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání, využití volného času nebo sportu a tělovýchovy.

(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500000 Kč.

§ 10b

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“ se uděluje žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěži.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 50000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje význam mimořádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500000 Kč.

§ 10c

Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou či vědeckou činnost vykonávanou v oblasti šíření odkazu J. A. Komenského nebo za mimořádně záslužný čin pro výchovu a vzdělávání v duchu zásad J. A. Komenského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikající výsledky vědecké práce v oblasti komeniologie, historie, dějin školství a pedagogiky, která významně posílí kulturní hodnoty v oblasti vzdělávání.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10d

Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje významné tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvoji duchovních hodnot, které obsahuje a k nimž směřuje dílo Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10e

Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“

(1) Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“ se uděluje fyzické nebo právnické osobě za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru