Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 83/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Částka 44/2018
Platnost od 29.05.2018
Účinnost od 13.06.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:

a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,

c) Plaketu Františky Plamínkové,

d) Cenu Milady Paulové,

e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,

f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,

g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,

h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“,

j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,

k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“,

l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,

m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.“.

3. V § 3 odst. 2 se částka „25000 Kč“ nahrazuje částkou „50000 Kč“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Plaketa Františky Plamínkové

(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.“.

5. V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.“.

6. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2500000 Kč.“.

7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

8. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu či reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2000000 Kč.“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje nejúspěšnějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1500000 Kč.“.

10. V § 10 odst. 2 se částka „5000 Kč“ nahrazuje částkou „6000 Kč“ a částka „150000 Kč“ se nahrazuje částkou „200000 Kč“.

11. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo skupině fyzických osob za významnou dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání, využití volného času nebo sportu a tělovýchovy.

(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500000 Kč.

§ 10b

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“ se uděluje žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěži.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 50000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje význam mimořádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500000 Kč.

§ 10c

Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou či vědeckou činnost vykonávanou v oblasti šíření odkazu J. A. Komenského nebo za mimořádně záslužný čin pro výchovu a vzdělávání v duchu zásad J. A. Komenského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikající výsledky vědecké práce v oblasti komeniologie, historie, dějin školství a pedagogiky, která významně posílí kulturní hodnoty v oblasti vzdělávání.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10d

Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje významné tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvoji duchovních hodnot, které obsahuje a k nimž směřuje dílo Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10e

Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“

(1) Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“ se uděluje fyzické nebo právnické osobě za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru