Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/2018 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Částka 39/2018
Platnost od 15.05.2018
Účinnost od 30.05.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2018

o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a) osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,

b) certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,

c) diplomu o specializaci, (dále jen „doklady o vzdělání“).

§ 2

Náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou

a) označení ministerstva nebo akreditovaného zařízení, které doklad o vzdělání vydává, a to název, sídlo a identifikační číslo osoby,

b) údaje osoby, jíž se doklad o vzdělání vydává, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození,

c) číslo dokladu o vzdělání a

d) místo, datum vydání dokladu o vzdělání a podpis osoby jednající za ministerstvo nebo osoby jednající za akreditované zařízení.

(2) Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jsou

a) uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,

b) označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,

c) číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,

d) uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,

e) označení zdravotnického povolání,

f) otisk razítka1) akreditovaného zařízení a

g) podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.

(3) Zvláštní náležitosti certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti jsou

a) název certifikovaného kurzu,

b) číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,

c) uvedení počtu hodin vzdělávacího programu,

d) uvedení období absolvování vzdělávacího programu,

e) uvedení činností, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče,

f) otisk razítka1) akreditovaného zařízení a

g) podpis odborného garanta kurzu.

(4) Zvláštní náležitosti diplomu o specializaci jsou

a) uvedení dne vykonání atestační zkoušky,

b) označení oboru specializované způsobilosti,

c) označení specialisty,

d) otisk razítka2) ministerstva a

e) podpis předsedy oborové atestační komise a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci, jejímž prostřednictvím ministerstvo diplom o specializaci vydává.

§ 3

Další požadavky na doklady o vzdělání

(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na listu o formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm a na papíře v kvalitě 100 gramů.

(2) Doklady o vzdělání jsou oboustranné, opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a motivem lipových ratolestí.

§ 4

Vzory dokladů o vzdělání

(1) Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor diplomu o specializaci je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti

Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Vzor diplomu o specializaci

Vzor diplomu o specializaci

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. t) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru