Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/2018 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka 32/2018
Platnost od 18.04.2018
Účinnost od 20.04.2018
Zrušeno k 15.04.2019 (102/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2018

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2017.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2017 v souladu s právními předpisy.

(2) Náklady na zdravotní služby poskytované poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení minimální paušální sazbou za jeden den hospitalizace uvedenou v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vyhlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017.

(3) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 348/2016 Sb. ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce.

(4) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada je ve vyhlášce č. 348/2016 Sb. stanovena v korunách a které nelze ocenit podle odstavců 2 a 3, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 348/2016 Sb.

(5) Náklady na zdravotní služby, které nelze ocenit podle odstavců 2 až 4, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu, včetně navýšení osobních nákladů nositelů výkonů, stanovených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.

(6) Náklady na zdravotní služby, které nelze ocenit podle odstavců 2 až 5, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 3

(1) Při ocenění podle § 2 odst. 5 se pro veškeré zdravotní služby poskytované poskytovateli zdravotních služeb poskytujícími akutní lůžkovou péči použije hodnota bodu 1,12 Kč.

(2) Nelze-li náklady na zdravotní službu zahrnout do ocenění podle odstavce 1, použije se při ocenění podle § 2 odst. 5 pro

a) ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

b) zdravotní služby poskytované poskytovateli hemodialyzační péče hodnota bodu ve výši 0,91 Kč,

c) zdravotní služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hodnota bodu ve výši 1,13 Kč; stejná hodnota bodu se použije i pro ocenění zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče,

d) zdravotní služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v rámci lékařské pohotovostní služby hodnota bodu ve výši 1 Kč,

e) zdravotní služby poskytované poskytovateli zvláštní ambulantní péče hodnota bodu ve výši 1,02 Kč,

f) zdravotní služby poskytované poskytovateli v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie a dále v odbornostech 403 a 806 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče hodnota bodu ve výši 1,12 Kč,

h) ambulantní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. včetně výkonů screeningu děložního hrdla poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče hodnota bodu ve výši 0,71 Kč,

i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče hodnota bodu ve výši 1,02 Kč,

j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 0,80 Kč,

k) zdravotní služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 0,96 Kč,

l) zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče poskytované poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1 Kč,

m) specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče neuvedenými v písmenech a), b), g) a h) a poskytovateli následné a dlouhodobé péče hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2018.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru