Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 27/2018
Platnost od 04.04.2018
Účinnost od 01.05.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2018

o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kocelovické pastviny (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) travinných ekosystémů luk a pastvin a smilkových trávníků,

b) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), včetně jeho populace.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Kocelovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,

c) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,

e) ukládat věci,

f) rozdělávat ohně,

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

k) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy, vozidel veterinární služby a správce vodního toku při plnění jejich úkolů a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2018 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kocelovické pastviny

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Kocelovické pastviny

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
667579001542031794827,651104436,111
667579001540569794829,801104452,652
667579001542351794830,241104455,983
667579001542737794831,511104465,754
667579001542736794852,441104548,935
667579001542814794860,421104582,466
667579001010293794862,021104582,987
667579001010292794882,651104604,298
667579001542355794884,611104606,549
667579001542354794900,761104568,5010
667579001542353794917,271104535,1511
667579001542350794938,051104506,3112
667579001542341794939,751104503,2213
667579001542732794988,731104436,4614
667579001542344795026,041104379,7015
667579001542035795018,581104374,3816
667579001542034794967,801104380,6917
667579001542039794906,561104387,0318
667579001542040794898,351104391,9919
667579001542041794887,921104403,0420
667579001542042794850,111104428,3021

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2018 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru