Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka 22/2018
Platnost od 23.03.2018
Účinnost od 01.04.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. března 2018

o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen „oblast s přírodními omezeními“).

§ 2

Členění oblastí s přírodními omezeními

(1) Oblasti s přírodními omezeními jsou

a) horské, které se dále dělí na

1. typ H1,

2. typ H2,

3. typ H3,

4. typ H4,

5. typ H5,

b) ostatní, které se dále dělí na

1. typ O1,

2. typ O2,

3. typ O3,

c) specifické typu S.

(2) Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a

b) zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).

§ 4

Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje

a) náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně

1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními,

c) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším a

d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaj o

a) druhu rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a

b) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda nachází ve více než jednom typu oblasti s přírodními omezeními podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů oblastí s přírodními omezeními.

(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek stanovených předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne.

§ 5

Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu oblasti s přírodními omezeními a sazby uvedené v § 6 odst. 8. Při výpočtu platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury:

a) orná půda,

b) trvalý travní porost, nebo

c) trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle § 6 odst. 8 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(7) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu,

a) 300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,

b) 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,

c) 900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,

d) 1800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a

e) 2500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(8) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 7

a) stanoví výměru oblasti typu H1,

b) k výměře stanovené podle písmene a) připočte výměru oblasti typu H2,

c) k výměře stanovené podle písmene b) připočte výměru oblasti typu H4,

d) k výměře stanovené podle písmene c) připočte výměru oblasti typu H3,

e) k výměře stanovené podle písmene d) připočte výměru oblasti typu H5,

f) k výměře stanovené podle písmene e) připočte výměru oblasti typu O1,

g) k výměře stanovené podle písmene f) připočte výměru oblasti typu O2,

h) k výměře stanovené podle písmene g) připočte výměru oblasti typu O3 a

i) k výměře stanovené podle písmene h) připočte výměru oblasti typu S.

§ 6

Sazba

(1) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na

a) převažující živočišnou výrobu, nebo

b) převažující rostlinnou výrobu.

(2) O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud

a) průměrná hodnota intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení stanovených za každý den kontrolního období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura a

b) intenzita chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení v každém dni kontrolního období od 1. června do 30. září kalendářního roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura; pokud je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky, neposuzuje se maximálně po dobu 4 dní kontrolního období.

(3) V případě, že žadatel nebyl k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku, na který podává žádost, evidován v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a v evidenci využití půdy, odstavec 2 písm. a) se nepoužije.

(4) O převažující rostlinnou výrobu se jedná v jiném případě, než je uvedeno v odstavci 2.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se pro účely odstavce 2 vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b) a zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo kontrolou na místě, popřípadě podle odstavce 6 nebo 7, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura obhospodařované žadatelem k příslušnému dni kontrolního období bez ohledu na skutečnost, zda jsou zařazeny do oblasti s přírodními omezeními.

(6) Chová-li žadatel v kontrolním období podle odstavce 2 písm. a) nebo b) koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za tato kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona, a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(7) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 6, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

(8) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními činí pro žadatele

a) s převažující živočišnou výrobou

1. 219 EUR v oblasti typu H1,

2. 206 EUR v oblasti typu H2,

3. 145 EUR v oblasti typu H3,

4. 176 EUR v oblasti typu H4,

5. 132 EUR v oblasti typu H5,

6. 124 EUR v oblasti typu O1,

7. 98 EUR v oblasti typu O2,

8. 73 EUR v oblasti typu O3,

9. 67 EUR v oblasti typu S,

b) s převažující rostlinnou výrobou

1. 93 EUR v oblasti typu H1,

2. 87 EUR v oblasti typu H2,

3. 61 EUR v oblasti typu H3,

4. 74 EUR v oblasti typu H4,

5. 56 EUR v oblasti typu H5,

6. 53 EUR v oblasti typu O1,

7. 41 EUR v oblasti typu O2,

8. 31 EUR v oblasti typu O3,

9. 28 EUR v oblasti typu S.

§ 7

Podmínky poskytnutí platby

Fond platbu poskytne v plné výši, jestliže

a) žadatel zemědělsky hospodaří v oblastech s přírodními omezeními nejméně na 1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu podle § 5 odst. 3,

b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,

c) díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí platby, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3, a

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, trvalý travní porost a standardní orná půda, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) Dojde-li po podání žádosti k převodu obchodního závodu podle čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

(2) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. b) se neposuzuje po dobu maximálně 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.

§ 9

Poskytnutí snížené platby

Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %5),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), nebo

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5).

§ 10

Neposkytnutí platby

(1) Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 8, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.

(2) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

§ 11

Vrácení platby

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí.

§ 12

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci6), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 9 až 11 se nepoužijí.

§ 13

Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními

Údaji rozhodnými pro vymezení oblastí s přírodními omezeními jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.

§ 14

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14a

Posuzování výrobního zaměření v letech 2019 a 2020

(1) Pro žádosti podané v roce 2019 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. ledna do 30. září 2018, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.

(2) Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. května do 31. prosince 2019, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.

(3) Pro žádosti podané v roce 2020 se při výpočtu intenzity chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat ke každému dni kontrolního období od 1. června do 30. září podle § 6 odst. 2 písm. b) neposuzují dny, kdy v období od 1. června do 15. června je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky.

§ 14b

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 4 obdobně.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

§ 15

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 427/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 2 odst. 2 se slova „písm. a) a c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

3. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 7 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodě 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády“.

5. V § 7 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ nahrazují slovy „který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb.“.

6. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, jestliže vede záznamy o

a) použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a

b) datu vysetí a sklizni plodin, které vážou dusík.“.

7. V § 22 odst. 1 a v § 23 odst. 1 se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

8. V § 22 odst. 6 se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

9. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

10. Příloha č. 1 se zrušuje.

11. V příloze č. 2 ve druhém sloupci tabulky se slovo „obmýtí“ nahrazuje slovy „sklizňového cyklu“.

12. V příloze č. 3 se řádek

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích0,3

nahrazuje řádkem

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích0,5

“.

13. V příloze č. 3 se řádek

Plochy s plodinami, které vážou dusík0,7

nahrazuje řádkem

Plochy s plodinami, které vážou dusík1

“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

§ 16

V § 5 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2018.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

§ 17

V § 6 písm. d) nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se slova „§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3“ nahrazují textem „§ 7“.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

§ 18

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb. a nařízení vlády č. 28/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v případě podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 odst. 5“.

2. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

3. V § 12 odst. 8 se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

4. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 9 písm. a), § 20 odst. 7 písm. e) bodě 1, § 20 odst. 8 písm. c) bodě 1, § 22a odst. 5 písm. f) bodě 1 a v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 1 se slova „§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3“ nahrazují textem „§ 7“.

5. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a“.

6. V § 23 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 17, které znějí:

(14) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 se sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(15) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 2 se sníží o 60 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(16) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. g) se sníží o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

(17) Dochází-li u žadatele k souběhu podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, § 2 písm. f) bodu 2 nebo § 2 písm. g), postupuje Fond při snížení sazby dotace podle odstavců 14 až 16 tak, že

a) sazbu sníží za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2,

b) po snížení sazby podle písmene a) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. g) a

c) po snížení sazby podle písmene b) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1.“.

Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 18 až 20.

7. V § 23 odst. 18 se číslo „13“ nahrazuje číslem „17“.

8. V § 23 odst. 19 se číslo „14“ nahrazuje číslem „18“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

§ 19

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 29/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

2. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 11 odst. 1 písm. a) bodě 1 a v § 13 písm. a) bodě 1 se slova „§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3“ nahrazují textem „§ 7“.

4. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

5. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

6. V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb.“ nahrazují slovy „§ 3q zákona o zemědělství“.

7. V § 19 odst. 1 až 4 a 6 a 7 úvodní části ustanovení a v § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

8. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a), c) nebo d)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo c)“.

9. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „písm. f) nebo g)“ nahrazují slovy „písm. e) nebo f)“.

10. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Zrušení nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic

§ 20

Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, se zrušuje.


ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 64/2020 Sb. Čl. XVI

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. XXVI

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Seznam katastrálních území spadajících do oblastí s přírodními omezeními podle § 2

KÓD
NUTS4
NÁZEV OKRESUKÓD OBCENÁZEV OBCEKÓD
KU
NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍTYP OBLASTI
CZ0201Benešov529303Benešov602191Benešov u PrahyO3
CZ0201Benešov529303Benešov651290ÚročniceO2
CZ0201Benešov530743Bílkovice764965BílkoviceO2
CZ0201Benešov532380Blažejovice605514BlažejoviceS
CZ0201Benešov532380Blažejovice605522Vítonice u BlažejovicS
CZ0201Benešov532096Borovnice607801BorovniceS
CZ0201Benešov529451Bystřice632015BožkoviceO2
CZ0201Benešov529451Bystřice616770Bystřice u BenešovaO3
CZ0201Benešov529451Bystřice632023DrachkovO3
CZ0201Benešov529451Bystřice616818JinošiceO2
CZ0201Benešov529451Bystřice616826JíroviceO3
CZ0201Benešov529451Bystřice667421KobylíO1
CZ0201Benešov529451Bystřice616834LíšnoO3
CZ0201Benešov529451Bystřice616869Nesvačily u BystřiceO3
CZ0201Benešov529451Bystřice717002Ouběnice u VoticO1
CZ0201Benešov529451Bystřice616893TvoršoviceO3
CZ0201Benešov529478Čakov618276ČakovO3
CZ0201Benešov529478Čakov618284TatouňoviceO3
CZ0201Benešov529478Čakov618292Vlkov u ČakovaO2
CZ0201Benešov529486Čechtice618888ČechticeO3
CZ0201Benešov529486Čechtice620165ČerničíO3
CZ0201Benešov529486Čechtice658316Jeníkov u VlašimiO3
CZ0201Benešov529486Čechtice701432NakvasoviceO2
CZ0201Benešov529486Čechtice716634OtročiceO3
CZ0201Benešov529532Červený Újezd621153Červený Újezd u MiličínaS
CZ0201Benešov529532Červený Újezd621161Horní BorekS
CZ0201Benešov529541Český Šternberk623156Český ŠternberkO2
CZ0201Benešov529567Čtyřkoly624331ČtyřkolyO3
CZ0201Benešov532746Děkanovice625426DěkanoviceS
CZ0201Benešov529621Divišov624624DalovyO2
CZ0201Benešov529621Divišov626261Divišov u BenešovaO3
CZ0201Benešov529621Divišov679593Křešice u DivišovaO3
CZ0201Benešov529621Divišov679607LbosínO3
CZ0201Benešov529621Divišov692727MěchnovO3
CZ0201Benešov529621Divišov792187ZdebuzevesO1
CZ0201Benešov529648Dolní Kralovice692123Martinice u Dolních KralovicS
CZ0201Benešov529648Dolní Kralovice629375Vraždovy LhoticeS
CZ0201Benešov529648Dolní Kralovice629383ZahrádčiceS
CZ0201Benešov532151Drahňovice631621DrahňoviceO2
CZ0201Benešov532843Dunice633836DuniceS
CZ0201Benešov529702Heřmaničky600466ArnoštoviceO2
CZ0201Benešov529702Heřmaničky638587HeřmaničkyO2
CZ0201Benešov529702Heřmaničky778796Velké HeřmaniceO2
CZ0201Benešov532932Hradiště703788HradištěO2
CZ0201Benešov529745Hvězdonice650170HvězdoniceO2
CZ0201Benešov532886Chářovice723631ChářoviceO3
CZ0201Benešov532878Chleby651168Chleby u Týnce nad SázavouO2
CZ0201Benešov529788Chmelná651885Chmelná u VlašimiS
CZ0201Benešov529796Chocerady652024ChoceradyO2
CZ0201Benešov529796Chocerady652059SamechovO2
CZ0201Benešov529796Chocerady652067Vestec u ChoceradO1
CZ0201Benešov529796Chocerady652075VlkovecO1
CZ0201Benešov532606Choratice652709ChoraticeO2
CZ0201Benešov529818Chotýšany653551ChotýšanyO3
CZ0201Benešov529818Chotýšany653578Městečko u ChotýšanO2
CZ0201Benešov532037Chrášťany653969Chrášťany u BenešovaO3
CZ0201Benešov529842Jankov708933ČečkovO3
CZ0201Benešov529842Jankov623377Čestín u JankovaO3
CZ0201Benešov529842Jankov656704JankovO3
CZ0201Benešov529842Jankov656712Jankovská LhotaO2
CZ0201Benešov529842Jankov708941NosákovO3
CZ0201Benešov529842Jankov708950OdlochoviceO3
CZ0201Benešov529842Jankov656739Pičín u JankovaO2
CZ0201Benešov529851Javorník657832Javorník u VlašimiO2
CZ0201Benešov532134Ješetice659134JešeticeS
CZ0201Benešov531031Kamberk793124KamberkO2
CZ0201Benešov529907Keblov664707KeblovS
CZ0201Benešov529931Kondrac668966Dub u KondraceO2
CZ0201Benešov529931Kondrac668974KondracO2
CZ0201Benešov529940Kozmice671851Kozmice u BenešovaO2
CZ0201Benešov529958Krhanice674362KrhaniceO3
CZ0201Benešov529974Krňany674516KrňanyO1
CZ0201Benešov529974Krňany674524TeletínO2
CZ0201Benešov529974Krňany674532TřebsínO2
CZ0201Benešov529991Křečovice645133HořeticeO3
CZ0201Benešov529991Křečovice674427KrchlebyO2
CZ0201Benešov529991Křečovice675547Křečovice u NeveklovaO1
CZ0201Benešov529991Křečovice701131NahorubyO1
CZ0201Benešov529991Křečovice789631Vlkonice u NeveklovaO2
CZ0201Benešov529991Křečovice701157ŽivohošťO2
CZ0201Benešov530000Křivsoudov676411KřivsoudovO3
CZ0201Benešov530026Kuňovice677337KuňoviceS
CZ0201Benešov530069Libež682675LibežO3
CZ0201Benešov532258Litichovice685330LitichoviceO3
CZ0201Benešov530093Loket702919AlberoviceS
CZ0201Benešov530093Loket613495BrzoticeS
CZ0201Benešov530093Loket702927KačerovS
CZ0201Benešov530093Loket686492Loket u Dolních KralovicS
CZ0201Benešov530093Loket702935Němčice u Dolních KralovicS
CZ0201Benešov530107Louňovice pod Blaníkem687367Býkovice u LouňovicO2
CZ0201Benešov530107Louňovice pod Blaníkem687375Louňovice pod BlaníkemO2
CZ0201Benešov530107Louňovice pod Blaníkem687383Světlá pod BlaníkemO2
CZ0201Benešov532193Lštění624357LštěníO1
CZ0201Benešov530115Maršovice691976Maršovice u BenešovaO3
CZ0201Benešov530115Maršovice762105StrnadiceO3
CZ0201Benešov530115Maršovice790133Zahrádka u BenešovaO2
CZ0201Benešov530115Maršovice792331ZderadiceO2
CZ0201Benešov530158Mezno693821Lažany u MeznaO3
CZ0201Benešov530158Mezno693839MeznoO3
CZ0201Benešov530158Mezno693847MitroviceO2
CZ0201Benešov530158Mezno693855StupčiceO2
CZ0201Benešov530158Mezno798428Vestec u MeznaO3
CZ0201Benešov530166Miličín694843Malovice u MiličínaO2
CZ0201Benešov530166Miličín694851MiličínH3
CZ0201Benešov530166Miličín719820Nasavrky u MiličínaO3
CZ0201Benešov530166Miličín719846Petrovice u MiličínaO3
CZ0201Benešov530166Miličín694878Záhoří u MiličínaO3
CZ0201Benešov530174Miřetice695858MiřeticeS
CZ0201Benešov530191Mnichovice697524MnichoviceS
CZ0201Benešov530212Načeradec624641DaměniceO2
CZ0201Benešov530212Načeradec643262Horní LhotaO3
CZ0201Benešov530212Načeradec700991NačeradecO3
CZ0201Benešov530212Načeradec701009Olešná u NačeradceO2
CZ0201Benešov530212Načeradec732982PravěticeO2
CZ0201Benešov530212Načeradec749940ŘísniceH3
CZ0201Benešov530212Načeradec749958Slavětín u NačeradceH3
CZ0201Benešov530212Načeradec701017VračkoviceO3
CZ0201Benešov530212Načeradec749966Zdiměřice u NačeradceH3
CZ0201Benešov530263Nespeky703770NespekyO3
CZ0201Benešov530298Netvořice704105DunáviceO3
CZ0201Benešov530298Netvořice704113MaskoviceO2
CZ0201Benešov530298Netvořice704121NetvořiceO3
CZ0201Benešov530298Netvořice704130TuchyněO2
CZ0201Benešov530298Netvořice704148VšeticeO2
CZ0201Benešov530301Neustupov612847BroumoviceO3
CZ0201Benešov530301Neustupov660949Dolní BorekO3
CZ0201Benešov530301Neustupov660965Jiřetice u NeustupovaO3
CZ0201Benešov530301Neustupov704245NeustupovO2
CZ0201Benešov530301Neustupov798231Sedlečko u JiřeticO3
CZ0201Benešov530310Neveklov601951BěliceO2
CZ0201Benešov530310Neveklov605531Blažim nad VltavouO2
CZ0201Benešov530310Neveklov624519Dalešice nad VltavouO2
CZ0201Benešov530310Neveklov656151Jablonná nad VltavouO2
CZ0201Benešov530310Neveklov697346Mlékovice u NeveklovaO2
CZ0201Benešov530310Neveklov703885NeštěticeO3
CZ0201Benešov530310Neveklov704288NeveklovO3
CZ0201Benešov530310Neveklov735817PřibyšiceO3
CZ0201Benešov530310Neveklov789640Zádolí u NeveklovaO2
CZ0201Benešov530344Olbramovice709859Křešice u OlbramovicO2
CZ0201Benešov530344Olbramovice709875Olbramovice u VoticO2
CZ0201Benešov530344Olbramovice767735Tomice u VoticO3
CZ0201Benešov530344Olbramovice709921ZahradniceO1
CZ0201Benešov599395Ostrov778087Ostrov u VelišeO2
CZ0201Benešov530352Ostředek716278Bělčice u OstředkaO2
CZ0201Benešov530352Ostředek716294OstředekO2
CZ0201Benešov530352Ostředek770710TřemošniceO2
CZ0201Benešov532649Popovice725803Popovice u BenešovaO2
CZ0201Benešov530450Postupice619400ČelivoO2
CZ0201Benešov530450Postupice726231JemništěO3
CZ0201Benešov530450Postupice726265MilovaniceO2
CZ0201Benešov530450Postupice705373Nová Ves u PostupicO3
CZ0201Benešov530450Postupice726273PostupiceO3
CZ0201Benešov530450Postupice705381PozovO2
CZ0201Benešov530450Postupice726281Roubíčkova LhotaO3
CZ0201Benešov530476Pravonín676594Křížov pod BlaníkemO2
CZ0201Benešov530476Pravonín733032PravonínO2
CZ0201Benešov530476Pravonín733041TisekO2
CZ0201Benešov530492Přestavlky u Čerčan735191Přestavlky u ČerčanO3
CZ0201Benešov530514Psáře736431PsářeO2
CZ0201Benešov538680Pyšely737038KovářoviceO3
CZ0201Benešov538680Pyšely737054PyšelyO3
CZ0201Benešov538680Pyšely737071ZaječiceO3
CZ0201Benešov530522Rabyně737216BlaženiceO2
CZ0201Benešov530522Rabyně737267RabyněO2
CZ0201Benešov530531Radošovice738549Radošovice u VlašimiO2
CZ0201Benešov532550Ratměřice778061HrzínS
CZ0201Benešov532550Ratměřice739910RatměřiceS
CZ0201Benešov532941Řimovice745758ŘimoviceS
CZ0201Benešov532231Slověnice750719SlověniceO2
CZ0201Benešov530611Smilkov750956Kouty u SmilkovaH3
CZ0201Benešov530611Smilkov750981SmilkovO2
CZ0201Benešov532436Snět751375SnětS
CZ0201Benešov530638Soběhrdy751537SoběhrdyO3
CZ0201Benešov530638Soběhrdy751553ŽíňanyO3
CZ0201Benešov599379Stranný756202StrannýO2
CZ0201Benešov599361Strojetice756971StrojeticeS
CZ0201Benešov530689Struhařov608084BořeňoviceS
CZ0201Benešov530689Struhařov608092Býkovice u BořeňovicS
CZ0201Benešov530689Struhařov608106JezeroS
CZ0201Benešov530689Struhařov608114Střížkov u BořeňovicS
CZ0201Benešov530701Střezimíř607223BonkoviceO2
CZ0201Benešov530701Střezimíř757624StřezimířO2
CZ0201Benešov530719Studený758469StudenýS
CZ0201Benešov532509Šetějovice762415Dolní RápoticeS
CZ0201Benešov532509Šetějovice762423ŠetějoviceS
CZ0201Benešov532509Šetějovice762431ŽibřidoviceS
CZ0201Benešov530751Tehov703168NemížO1
CZ0201Benešov530751Tehov765295TehovO2
CZ0201Benešov530760Teplýšovice619531ČeňoviceO3
CZ0201Benešov530760Teplýšovice766429TeplýšoviceO2
CZ0201Benešov530778Tichonice752541SoušiceO2
CZ0201Benešov530778Tichonice767026TichoniceO2
CZ0201Benešov532541Tomice767727Tomice u Dolních KralovicS
CZ0201Benešov532304Třebešice769657Třebešice u DivišovaO2
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou744956Čakovice u ŘehenicO3
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou675407KrusičanyO3
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou718661PeceradyO3
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou723649PodělusyO3
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou772399Týnec nad SázavouO2
CZ0201Benešov530867Veliš778079NesperyO2
CZ0201Benešov530867Veliš778095Sedlečko u VelišeO2
CZ0201Benešov530867Veliš778109VelišO3
CZ0201Benešov530883Vlašim607207BolinaO3
CZ0201Benešov530883Vlašim630641DomašínO2
CZ0201Benešov530883Vlašim630659Hrazená LhotaO3
CZ0201Benešov530883Vlašim703800Nesperská LhotaO3
CZ0201Benešov530883Vlašim783544VlašimO3
CZ0201Benešov530883Vlašim630675ZnosimO3
CZ0201Benešov530891Vojkov784435BezmířO2
CZ0201Benešov530891Vojkov784451MinarticeO2
CZ0201Benešov530891Vojkov784486Vojkov u VoticO2
CZ0201Benešov530905Votice692034BeztahovO2
CZ0201Benešov530905Votice615234BudenínH3
CZ0201Benešov530905Votice615242Hory u VoticH3
CZ0201Benešov530905Votice615251HostišovH3
CZ0201Benešov530905Votice692051Martinice u VoticO1
CZ0201Benešov530905Votice785041VoticeO2
CZ0201Benešov530913Vracovice785199VracoviceO3
CZ0201Benešov530921Vranov785351Vranov u ČerčanO2
CZ0201Benešov530921Vranov785369Vranovská LhotaO2
CZ0201Benešov530948Vrchotovy Janovice786446ManěloviceO3
CZ0201Benešov530948Vrchotovy Janovice786462Rudoltice u Vrchotových JanovicO2
CZ0201Benešov530948Vrchotovy Janovice762113ŠebáňoviceO1
CZ0201Benešov530948Vrchotovy Janovice786489Vrchotovy JanoviceO2
CZ0201Benešov532266Všechlapy787043Všechlapy nad BlanicíO2
CZ0201Benešov513482Vysoký Újezd788431Vysoký ÚjezdO2
CZ0201Benešov531022Zdislavice792578Zdislavice u VlašimiS
CZ0201Benešov531049Zvěstov683434BořkoviceO3
CZ0201Benešov531049Zvěstov683442LabyO3
CZ0201Benešov531049Zvěstov683451LibouňO3
CZ0201Benešov531049Zvěstov793876ZvěstovO3
CZ0202Beroun534421Bavoryně601217BavoryněO2
CZ0202Beroun531057Beroun602868BerounO2
CZ0202Beroun531057Beroun645737Hostim u BerounaO2
CZ0202Beroun531057Beroun603091Jarov u BerounaO2
CZ0202Beroun531057Beroun603074ZdejcinaO2
CZ0202Beroun531073Běštín603368BěštínO3
CZ0202Beroun531081Broumy612871BroumyO2
CZ0202Beroun531090Březová614602Březová u HořovicO2
CZ0202Beroun531103Bubovice615137BuboviceO3
CZ0202Beroun534145Bykoš616494BykošS
CZ0202Beroun531120Bzová617318Bzová u HořovicO3
CZ0202Beroun531162Felbabka634468FelbabkaO2
CZ0202Beroun531171Hlásná Třebaň638901Hlásná TřebaňO2
CZ0202Beroun531189Hořovice645371HořoviceO2
CZ0202Beroun531189Hořovice645389Velká VískaO2
CZ0202Beroun531219Hředle648931Hředle u ZdicO3
CZ0202Beroun531227Hudlice649252HudliceO3
CZ0202Beroun531235Hvozdec650285HvozdecO2
CZ0202Beroun531243Hýskov650471HýskovO3
CZ0202Beroun531251Chaloupky650579ChaloupkyO2
CZ0202Beroun534455Chlustina651869ChlustinaO2
CZ0202Beroun534447Chodouň652113ChodouňS
CZ0202Beroun533670Chrustenice654400ChrusteniceO3
CZ0202Beroun531294Chyňava655449ChyňavaO3
CZ0202Beroun531294Chyňava796034Lhotka u BerounaO3
CZ0202Beroun531294Chyňava681881LibečovO2
CZ0202Beroun531294Chyňava690538Malé PřílepyO2
CZ0202Beroun531308Jivina661261Jivina u HořovicO2
CZ0202Beroun531316Karlštejn663719BudňanyO3
CZ0202Beroun531316Karlštejn663743PoučníkO3
CZ0202Beroun531324Komárov668630KleštěniceO2
CZ0202Beroun531324Komárov668648Komárov u HořovicO3
CZ0202Beroun531332Koněprusy669024Bítov u KoněprusO2
CZ0202Beroun531332Koněprusy669032KoněprusyO2
CZ0202Beroun533793Korno693006KornoO2
CZ0202Beroun533203Králův Dvůr672947Králův DvůrO3
CZ0202Beroun533203Králův Dvůr680796Levín u BerounaO3
CZ0202Beroun533203Králův Dvůr672971PočaplyO3
CZ0202Beroun533203Králův Dvůr672963Popovice u Králova DvoraO3
CZ0202Beroun533203Králův Dvůr789844Zahořany u BerounaO3
CZ0202Beroun531375Kublov676861KublovO2
CZ0202Beroun531448Libomyšl683213Želkovice u LibomyšleS
CZ0202Beroun531464Loděnice686328Loděnice u BerounaO2
CZ0202Beroun534404Lužce689246LužceS
CZ0202Beroun533319Malá Víska690414Malá VískaO2
CZ0202Beroun534218Málkov690996Málkov u SuchomastO2
CZ0202Beroun531529Měňany693014MěňanyO2
CZ0202Beroun531529Měňany693022TobolkaO3
CZ0202Beroun531545Mořina699306MořinaS
CZ0202Beroun531545Mořina768324Trněný ÚjezdS
CZ0202Beroun533912Mořinka699322MořinkaO2
CZ0202Beroun533602Nenačovice703354NenačoviceO3
CZ0202Beroun531596Nižbor704687NižborO2
CZ0202Beroun531596Nižbor755788Stradonice u NižboruO3
CZ0202Beroun531596Nižbor797669ŽloukoviceO3
CZ0202Beroun531600Nový Jáchymov707406Nový JáchymovO2
CZ0202Beroun531626Olešná710199Olešná u HořovicS
CZ0202Beroun531634Osek712841Osek u HořovicO2
CZ0202Beroun534111Otmíče716561OtmíčeO1
CZ0202Beroun531669Otročiněves716715OtročiněvesO2
CZ0202Beroun531685Podluhy724033PodluhyO2
CZ0202Beroun531693Praskolesy732940PraskolesyO3
CZ0202Beroun531740Skuhrov748994Hodyně u SkuhrovaO2
CZ0202Beroun531740Skuhrov749010Skuhrov pod BrdyO2
CZ0202Beroun531758Srbsko752983Srbsko u KarlštejnaO3
CZ0202Beroun531766Stašov755311Stašov u ZdicO2
CZ0202Beroun531782Suchomasty759244SuchomastyO2
CZ0202Beroun531791Svatá759961SvatáO2
CZ0202Beroun531804Svatý Jan pod Skalou760269Svatý Jan pod SkalouO2
CZ0202Beroun531812Svinaře760790SvinařeO2
CZ0202Beroun531839Tetín766917Tetín u BerounaO3
CZ0202Beroun531855Tmaň767611LounínS
CZ0202Beroun533106Trubín768961TrubínS
CZ0202Beroun531880Trubská768979TrubskáO2
CZ0202Beroun531910Velký Chlumec779598Velký ChlumecO2
CZ0202Beroun534234Vinařice782246Vinařice u SuchomastO2
CZ0202Beroun531944Vráž785717Vráž u BerounaO3
CZ0202Beroun531952Všeradice787299VšeradiceO2
CZ0202Beroun531961Vysoký Újezd671967KozolupyS
CZ0202Beroun531961Vysoký Újezd676942KuchařS
CZ0202Beroun531961Vysoký Újezd788449Vysoký Újezd u BerounaS
CZ0202Beroun531979Zadní Třebaň789593Zadní TřebaňO2
CZ0202Beroun531995Zaječov678082KvaňO2
CZ0202Beroun531995Zaječov790389ZaječovO2
CZ0202Beroun532011Zdice792420Černín u ZdicO3
CZ0202Beroun532011Zdice792438KnížkoviceO2
CZ0202Beroun532011Zdice792446ZdiceO3
CZ0202Beroun599417Železná796042ŽeleznáO3
CZ0641Blansko581291Adamov600041AdamovS
CZ0641Blansko581313Bedřichov601373BedřichovH3
CZ0641Blansko581330Benešov602361Benešov u BoskovicH3
CZ0641Blansko581283Blansko710300Hořice u BlanskaS
CZ0641Blansko581283Blansko666157KlepačovS
CZ0641Blansko581283Blansko710318Olešná u BlanskaS
CZ0641Blansko581372Boskovice608475HrádkovS
CZ0641Blansko581372Boskovice785598VratíkovH4
CZ0641Blansko581381Brťov-Jeneč613002Brťov u Černé HoryO2
CZ0641Blansko581381Brťov-Jeneč613011JenečO3
CZ0641Blansko581445Bukovina616079BukovinaO3
CZ0641Blansko581461Býkovice616524BýkoviceO2
CZ0641Blansko554162Crhov617920Crhov u OlešniceH5
CZ0641Blansko581500Černovice620602Černovice u KunštátuH5
CZ0641Blansko581518Deštná625761DeštnáH4
CZ0641Blansko581518Deštná625809RumberkO1
CZ0641Blansko581526Dlouhá Lhota626414Dlouhá LhotaO1
CZ0641Blansko581569Habrůvka636452HabrůvkaO2
CZ0641Blansko581593Hodonín640409Hodonín u KunštátuH4
CZ0641Blansko581615Holštejn641367HolštejnO2
CZ0641Blansko581631Horní Poříčí643840Horní Poříčí u LetovicO1
CZ0641Blansko513695Horní Smržov625779Horní SmržovO1
CZ0641Blansko581682Jedovnice658154JedovniceO3
CZ0641Blansko581721Kněževes666882KněževesH4
CZ0641Blansko581721Kněževes666891Veselka u OlešniceH3
CZ0641Blansko581755Kořenec669709KořenecH5
CZ0641Blansko581763Kotvrdovice671126KotvrdoviceO2
CZ0641Blansko581771Kozárov671517KozárovH3
CZ0641Blansko581780Krasová674044KrasováO1
CZ0641Blansko581801Křetín676161Dolní Poříčí nad KřetínkouO1
CZ0641Blansko581801Křetín676179KřetínH4
CZ0641Blansko581810Křtěnov676691Křtěnov u OlešniceH5
CZ0641Blansko581828Křtiny676730KřtinyO2
CZ0641Blansko581836Kulířov677043KulířovO2
CZ0641Blansko581844Kunčina Ves677159Kunčina VesH4
CZ0641Blansko581852Kunice677264KuniceH4
CZ0641Blansko581861Kuničky677272KuničkyO3
CZ0641Blansko581879Kunštát639672Hluboké u KunštátuH3
CZ0641Blansko581879Kunštát677434Kunštát na MoravěH5
CZ0641Blansko581879Kunštát743283Rudka u KunštátuH4
CZ0641Blansko581879Kunštát677442SychotínH4
CZ0641Blansko581879Kunštát767794ToubořH4
CZ0641Blansko581879Kunštát677451Újezd u KunštátuH5
CZ0641Blansko581887Lazinov679275LazinovO2
CZ0641Blansko581917Letovice651575BabolkyO1
CZ0641Blansko581917Letovice748625BahnaH4
CZ0641Blansko581917Letovice748641Dolní SmržovO1
CZ0641Blansko581917Letovice651583Chlum u LetovicO2
CZ0641Blansko581917Letovice657697JasinovO1
CZ0641Blansko581917Letovice665274KladorubyO2
CZ0641Blansko581917Letovice680702KlevetovO1
CZ0641Blansko581917Letovice789224KněževískoO1
CZ0641Blansko581917Letovice667765KochovO3
CZ0641Blansko581917Letovice680711LetoviceO3
CZ0641Blansko581917Letovice680729Lhota u LetovicO1
CZ0641Blansko581917Letovice693740Meziříčko u LetovicO2
CZ0641Blansko581917Letovice706850NovičíO3
CZ0641Blansko581917Letovice657701Ořechov u LetovicO2
CZ0641Blansko581917Letovice694053Podolí u MíchovaO3
CZ0641Blansko581917Letovice680737SlatinkaO3
CZ0641Blansko581917Letovice665282Trávník u KladorubO3
CZ0641Blansko581917Letovice680745Třebětín u LetovicO3
CZ0641Blansko581917Letovice789232ZábludovO2
CZ0641Blansko581917Letovice680753ZboněkO3
CZ0641Blansko581933Lhota u Lysic681199Lhota u LysicH4
CZ0641Blansko581941Lhota u Olešnice681202Lhota u OlešniceH4
CZ0641Blansko581950Lipovec684694Lipovec u BlanskaO2
CZ0641Blansko553875Louka687189LoukaH5
CZ0641Blansko581992Lubě687871LuběO3
CZ0641Blansko531006Ludíkov688436LudíkovH3
CZ0641Blansko582026Makov690015MakovH4
CZ0641Blansko582042Malá Roudka690244Malá RoudkaO3
CZ0641Blansko582042Malá Roudka690252Skočova LhotaO2
CZ0641Blansko582085Němčice703028NěmčiceH5
CZ0641Blansko582107Nýrov708411NýrovO3
CZ0641Blansko582131Okrouhlá709581Okrouhlá u BoskovicO2
CZ0641Blansko582158Olešnice710415Olešnice na MoravěH5
CZ0641Blansko582166Olomučany710954OlomučanyO2
CZ0641Blansko582182Ostrov u Macochy716065Ostrov u MacochyO3
CZ0641Blansko582204Petrov719765PetrovH4
CZ0641Blansko582212Petrovice720151Petrovice u BlanskaO3
CZ0641Blansko582221Prostřední Poříčí733814Prostřední PoříčíO1
CZ0641Blansko582239Rájec-Jestřebí663751KarolínS
CZ0641Blansko513709Roubanina625795RoubaninaO2
CZ0641Blansko582271Rozseč nad Kunštátem742317Rozseč nad KunštátemH3
CZ0641Blansko582280Rozsíčka742368RozsíčkaH3
CZ0641Blansko582328Senetářov747432SenetářovO2
CZ0641Blansko582344Skrchov748650SkrchovO2
CZ0641Blansko582352Sloup750662Sloup v Moravském krasuH4
CZ0641Blansko582620Stvolová758698SkřibO1
CZ0641Blansko582620Stvolová758680StvolováO2
CZ0641Blansko582620Stvolová758701Vlkov u LetovicO1
CZ0641Blansko582409Suchý759317SuchýH3
CZ0641Blansko582417Sulíkov759457SulíkovH5
CZ0641Blansko582417Sulíkov759465VřesiceH4
CZ0641Blansko582441Svitávka760935SasinaS
CZ0641Blansko582476Šebrov-Kateřina762253Svatá KateřinaO1
CZ0641Blansko582476Šebrov-Kateřina762261ŠebrovO3
CZ0641Blansko582484Šošůvka762938ŠošůvkaO1
CZ0641Blansko582492Štěchov763233Lačnov u LysicO1
CZ0641Blansko582492Štěchov763241ŠtěchovO2
CZ0641Blansko582506Tasovice765112TasoviceH3
CZ0641Blansko534692Újezd u Boskovic773875Újezd u BoskovicH4
CZ0641Blansko582573Úsobrno774774ÚsobrnoO2
CZ0641Blansko553883Ústup742376ÚstupH3
CZ0641Blansko582581Valchov776602ValchovO1
CZ0641Blansko530824Velenov777790VelenovH3
CZ0641Blansko582646Velké Opatovice603392Bezděčí u Velkých OpatovicS
CZ0641Blansko582646Velké Opatovice613037Korbelova LhotaS
CZ0641Blansko582646Velké Opatovice759902Svárov u Velkých OpatovicS
CZ0641Blansko582654Vilémovice782033Vilémovice u MacochyO2
CZ0641Blansko582689Vranová785431Vranová u LetovicO3
CZ0641Blansko582701Vysočany787833HouskoO3
CZ0641Blansko582701Vysočany787841MolenburkO2
CZ0641Blansko586005Závist695084ZávistO1
CZ0641Blansko582727Zbraslavec791814ZbraslavecO3
CZ0641Blansko582743Žďár795194Žďár u BlanskaO2
CZ0641Blansko582751Žďárná795534ŽďárnáH3
CZ0641Blansko582760Žernovník796557Žernovník u Černé HoryO3
CZ0641Blansko582778Žerůtky796654ŽerůtkyO2
CZ0642Brno-město582786Brno610283Nový LískovecS
CZ0643Brno-venkov582794Babice nad Svitavou600695Babice nad SvitavouO3
CZ0643Brno-venkov581321Běleč601918Běleč u LomniceH4
CZ0643Brno-venkov581321Běleč601926KřeptovH4
CZ0643Brno-venkov582824Bílovice nad Svitavou604551Bílovice nad SvitavouO3
CZ0643Brno-venkov595314Borač607428BoračO2
CZ0643Brno-venkov595314Borač607436Podolí u BoračeO1
CZ0643Brno-venkov595331Borovník607894BorovníkO2
CZ0643Brno-venkov582875Braníškov609340BraníškovO2
CZ0643Brno-venkov581402Brumov613053Brumov u LomniceH5
CZ0643Brno-venkov581437Bukovice616010Bukovice u RohozceS
CZ0643Brno-venkov595446Černvír620661ČernvírO1
CZ0643Brno-venkov582948Deblín624853DeblínS
CZ0643Brno-venkov595527Dolní Loučky629669Dolní LoučkyO2
CZ0643Brno-venkov595527Dolní Loučky629677StřemchovíO3
CZ0643Brno-venkov582964Domašov630799Domašov u BrnaS
CZ0643Brno-venkov595551Doubravník631388DoubravníkO1
CZ0643Brno-venkov595551Doubravník676675KřížoviceO1
CZ0643Brno-venkov595560Drahonín631761DrahonínO1
CZ0643Brno-venkov583014Heroltice638412Heroltice u TišnovaO2
CZ0643Brno-venkov583022Hlína639184Hlína u IvančicO1
CZ0643Brno-venkov581577Hluboké Dvory639656Hluboké DvoryO2
CZ0643Brno-venkov595667Horní Loučky643416Horní LoučkyO3
CZ0643Brno-venkov583057Hoštěnice645664HostěniceO1
CZ0643Brno-venkov583154Javůrek657972JavůrekS
CZ0643Brno-venkov595837Kaly662321KalyO2
CZ0643Brno-venkov595837Kaly662330ZahradaO1
CZ0643Brno-venkov583197Kanice663000KaniceO2
CZ0643Brno-venkov587907Katov676519KatovO3
CZ0643Brno-venkov595934Křižínkov676527KřižínkovS
CZ0643Brno-venkov595985Kuřímská Nová Ves677680Kuřímská Nová VesO3
CZ0643Brno-venkov595985Kuřímská Nová Ves604950ProsatínO3
CZ0643Brno-venkov595993Kuřimské Jestřábí604941BlahoňovS
CZ0643Brno-venkov595993Kuřimské Jestřábí677698Kuřimské JestřábíS
CZ0643Brno-venkov583260Lažánky679461Holasice u Veverské BítýškyO1
CZ0643Brno-venkov583260Lažánky679470Lažánky u Veverské BítýškyO2
CZ0643Brno-venkov583286Lelekovice679895LelekoviceO3
CZ0643Brno-venkov583294Lesní Hluboké680192Lesní HlubokéO2
CZ0643Brno-venkov583308Litostrov685836LitostrovO2
CZ0643Brno-venkov581976Lomnice613339BrusnáO1
CZ0643Brno-venkov581976Lomnice686654Lomnice u TišnovaO1
CZ0643Brno-venkov581976Lomnice613347ŘepkaO3
CZ0643Brno-venkov581976Lomnice613355Veselí u LomniceH4
CZ0643Brno-venkov596078Lubné688037LubnéO3
CZ0643Brno-venkov583359Maršov691941Maršov u Veverské BítýškyO2
CZ0643Brno-venkov583405Mokrá-Horákov641847HorákovO3
CZ0643Brno-venkov583405Mokrá-Horákov698199Mokrá u BrnaO2
CZ0643Brno-venkov596175Nedvědice702307Nedvědice pod PernštejnemO2
CZ0643Brno-venkov596175Nedvědice702315PernštejnO1
CZ0643Brno-venkov583464Nelepeč-Žernůvka702811NelepečO1
CZ0643Brno-venkov583464Nelepeč-Žernůvka702820ŽernůvkaO1
CZ0643Brno-venkov596191Níhov704547NíhovS
CZ0643Brno-venkov582123Ochoz u Tišnova709441Ochoz u TišnovaO1
CZ0643Brno-venkov596302Olší711128Klokočí u OlšíH5
CZ0643Brno-venkov596302Olší711136LitavaH4
CZ0643Brno-venkov596302Olší711144Olší u TišnovaH5
CZ0643Brno-venkov596302Olší711152RakovéH4
CZ0643Brno-venkov583545Ornice711195OmiceO2
CZ0643Brno-venkov582174Osiky713112OsikyH5
CZ0643Brno-venkov596400Pernštejnské Jestřábí719331HusleO1
CZ0643Brno-venkov596400Pernštejnské Jestřábí719340JilmovíO1
CZ0643Brno-venkov596400Pernštejnské Jestřábí719358MaňováO1
CZ0643Brno-venkov596400Pernštejnské Jestřábí719366Pernštejnské JestřábíO1
CZ0643Brno-venkov549746Předklášteří767492PředklášteříO2
CZ0643Brno-venkov583715Příbram na Moravě735639Příbram na MoravěO2
CZ0643Brno-venkov583723Přibyslavice735787Přibyslavice u Velké BítešeO1
CZ0643Brno-venkov583723Přibyslavice735795RadoškovO1
CZ0643Brno-venkov582255Rašov739511RašovO1
CZ0643Brno-venkov582263Rohozec740454Rohozec u TišnovaO2
CZ0643Brno-venkov596582Rojetín740578RojetínO2
CZ0643Brno-venkov583804Rudka743291RudkaS
CZ0643Brno-venkov583821Řícmanice745448ŘícmaniceO1
CZ0643Brno-venkov549789Říčky630802Říčky u BrnaO3
CZ0643Brno-venkov596698Řikonín745570ŘikonínO2
CZ0643Brno-venkov591661Senorady747530SenoradyO2
CZ0643Brno-venkov549894Skryje643424SkryjeO1
CZ0643Brno-venkov583901Stanoviště753653Stanoviště na MoravěO2
CZ0643Brno-venkov582379Strhaře756881StrhařeH4
CZ0643Brno-venkov583928Svatoslav760102Svatoslav u TišnovaO2
CZ0643Brno-venkov582450Synalov761753SynalovH4
CZ0643Brno-venkov584002Tišnov636711Hájek u TišnovaS
CZ0643Brno-venkov584002Tišnov656607Jamné u TišnovaS
CZ0643Brno-venkov596892Tišnovská Nová Ves767531Tišnovská Nová VesO1
CZ0643Brno-venkov584053Újezd u Rosic774006Újezd u RosicO2
CZ0643Brno-venkov549908Újezd u Tišnova643432Újezd u TišnovaO2
CZ0643Brno-venkov582565Unín774634UnínO2
CZ0643Brno-venkov584070Úsuší775452ČížkyO1
CZ0643Brno-venkov584070Úsuší775461ÚsušíO1
CZ0643Brno-venkov584134Vohančice784419VohančiceO2
CZ0643Brno-venkov584151Vranov785407Vranov u BrnaO2
CZ0643Brno-venkov597104Vratislávka785652VratislávkaO2
CZ0643Brno-venkov584215Zbraslav791806Zbraslav na MoravěO2
CZ0643Brno-venkov582735Zhoř792918Zhoř u RohozceO2
CZ0643Brno-venkov597171Žďárec795470VíckovO2
CZ0643Brno-venkov597171Žďárec795488ŽďárecO2
CZ0643Brno-venkov584282Židlochovice796701ŽidlochoviceO3
CZ0801Bruntál551929Andělská Hora760412Andělská Hora ve SlezskuH2
CZ0801Bruntál597198Bílčice604054BílčiceO2
CZ0801Bruntál597198Bílčice689939MájůvkaH3
CZ0801Bruntál597210Brantice609480BranticeO2
CZ0801Bruntál597210Brantice609498Radim u BranticO1
CZ0801Bruntál597180Bruntál613169Bruntál-městoO2
CZ0801Bruntál597180Bruntál663280KarlovecO2
CZ0801Bruntál597228Břidličná614980Albrechtice u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597228Břidličná614998BřidličnáH5
CZ0801Bruntál597228Břidličná615005VajglovH3
CZ0801Bruntál569607Býkov-Láryšov616508BýkovO3
CZ0801Bruntál552003Čaková618306ČakováH4
CZ0801Bruntál597252Dětřichov nad Bystřicí626066Dětřichov nad BystřicíH3
CZ0801Bruntál597252Dětřichov nad Bystřicí672211KrahulčíH3
CZ0801Bruntál551864Dívčí Hrad626147Dívčí HradO2
CZ0801Bruntál551864Dívčí Hrad626155Sádek u Dívčího HraduO3
CZ0801Bruntál551864Dívčí Hrad626163Životice u Dívčího HraduO1
CZ0801Bruntál551708Dlouhá Stráň626490Dlouhá StráňO3
CZ0801Bruntál597287Dolní Moravice629804Dolní MoraviceH3
CZ0801Bruntál597287Dolní Moravice629812Horní MoraviceH3
CZ0801Bruntál597287Dolní Moravice629821Nová Ves u RýmařovaH2
CZ0801Bruntál597317Dvorce633879Dvorce u BruntáluH3
CZ0801Bruntál597317Dvorce633887RejcharticeH3
CZ0801Bruntál597325Heřmanovice638722HeřmanoviceH2
CZ0801Bruntál597341Holčovice640841Dlouhá VesH3
CZ0801Bruntál597341Holčovice640859HejnovH4
CZ0801Bruntál597341Holčovice640867HolčoviceH3
CZ0801Bruntál597341Holčovice640875Jelení u HolčovicH3
CZ0801Bruntál597341Holčovice640883KomoraH4
CZ0801Bruntál597341Holčovice640891SpálenéH3
CZ0801Bruntál597350Horní Benešov642355Horní BenešovO2
CZ0801Bruntál597368Horní Město643530DobřečovH2
CZ0801Bruntál597368Horní Město643548Horní MěstoH3
CZ0801Bruntál597368Horní Město740179RešovH4
CZ0801Bruntál597368Horní Město748170Skály u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597368Horní Město643556Stříbrné HoryH2
CZ0801Bruntál551805Horní Životice644714Horní ŽivoticeO3
CZ0801Bruntál597392Hošťálkovy646091HošťálkovyH4
CZ0801Bruntál597392Hošťálkovy646105Křížová ve SlezskuH3
CZ0801Bruntál597392Hošťálkovy646113Staré PurkarticeH3
CZ0801Bruntál597392Hošťálkovy646121VraclávekH4
CZ0801Bruntál597431Janov656976Janov u KrnovaH4
CZ0801Bruntál597449Jindřichov660329Arnultovice u JindřichovaO1
CZ0801Bruntál597449Jindřichov660337Jindřichov ve SlezskuO1
CZ0801Bruntál597457Jiříkov661082Jiříkov u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597457Jiříkov667111KněžpoleH3
CZ0801Bruntál597457Jiříkov752657Křížov u SovinceH5
CZ0801Bruntál597457Jiříkov752665SovinecH4
CZ0801Bruntál597457Jiříkov765333TěchanovH4
CZ0801Bruntál597473Karlova Studánka663301Karlova StudánkaH1
CZ0801Bruntál597481Karlovice663409Adamov u KarlovicH3
CZ0801Bruntál597481Karlovice663387Karlovice ve SlezskuH3
CZ0801Bruntál597481Karlovice663417Nové PurkarticeH4
CZ0801Bruntál597511Krasov674036KrasovH4
CZ0801Bruntál597520Krnov674770Krásné LoučkyS
CZ0801Bruntál597520Krnov674737Krnov-Horní PředměstíS
CZ0801Bruntál597520Krnov674630Opavské PředměstíS
CZ0801Bruntál597538Křišťanovice676357KřišťanoviceH3
CZ0801Bruntál597546Leskovec nad Moravicí680010Leskovec nad MoravicíO2
CZ0801Bruntál597546Leskovec nad Moravicí680028Slezská HartaO3
CZ0801Bruntál597554Lichnov633674DubniceO2
CZ0801Bruntál597554Lichnov683752Lichnov u BruntáluO2
CZ0801Bruntál597571Liptaň684805BučávkaO1
CZ0801Bruntál597571Liptaň643858Horní PoveliceO1
CZ0801Bruntál597571Liptaň684813LiptaňO1
CZ0801Bruntál597589Lomnice686662Lomnice u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597589Lomnice686671TylovH3
CZ0801Bruntál551996Ludvíkov786055Ludvíkov pod PradědemH1
CZ0801Bruntál597601Malá Morávka690228Karlov pod PradědemH1
CZ0801Bruntál597601Malá Morávka690236Malá MorávkaH1
CZ0801Bruntál551902Malá Štáhle690350Malá ŠtáhleH3
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice693375BurkvízH4
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice693383Česká Ves u Města AlbrechticH3
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice650374Dlouhá VodaH3
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice650382Hynčice u KrnovaH4
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice683876LinhartovyH5
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice693391Město AlbrechticeH5
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice683884OpaviceH5
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice693405PiskořovH4
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice650391ValštejnH3
CZ0801Bruntál597635Město Albrechtice650404Ztracená VodaH3
CZ0801Bruntál551724Mezina693731MezinaO2
CZ0801Bruntál569526Milotice nad Opavou695173Jelení u BruntáluO2
CZ0801Bruntál569526Milotice nad Opavou695181Milotice nad OpavouH4
CZ0801Bruntál551732Moravskoslezský Kočov613304Moravský KočovO2
CZ0801Bruntál551732Moravskoslezský Kočov613291Slezský KočovO2
CZ0801Bruntál546950Nová Pláň663298Nová PláňH5
CZ0801Bruntál569551Nové Heřminovy706183Nové HeřminovyO3
CZ0801Bruntál569577Oborná613231ObornáH5
CZ0801Bruntál551848Petrovice656984Petrovice ve SlezskuH3
CZ0801Bruntál597724Rázová739987RazováH3
CZ0801Bruntál597741Roudno741841RoudnoH3
CZ0801Bruntál551945Rudná pod Pradědem743356Nová RudnáH2
CZ0801Bruntál551945Rudná pod Pradědem743372Stará RudnáH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744573EdroviceH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744603JamarticeH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744581Janovice u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744590JanušovH2
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744611Ondřejov u RýmařovaH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744468RýmařovH3
CZ0801Bruntál597783Rýmařov744620StránskéH3
CZ0801Bruntál597791Ryžoviště744751RyžovištěH3
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750514KobernoO3
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750549Městys RudolticeO3
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750557Nový LesO2
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750565PelhřimovyO2
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750522Ves RudolticeO2
CZ0801Bruntál597813Slezské Rudoltice750531VínoO1
CZ0801Bruntál551911Stará Ves753912Stará Ves u RýmařovaH2
CZ0801Bruntál551911Stará Ves753921Žďárský PotokH1
CZ0801Bruntál551813Staré Heřminovy754307Staré HeřminovyO2
CZ0801Bruntál551767Staré Město613321Malá VéskaH3
CZ0801Bruntál551767Staré Město613312Staré Město u BruntáluH5
CZ0801Bruntál597872Světlá Hora760421DětřichoviceH3
CZ0801Bruntál597872Světlá Hora743364Podlesí pod PradědemH2
CZ0801Bruntál597872Světlá Hora760447Stará Voda v JeseníkáchH2
CZ0801Bruntál597872Světlá Hora760455Suchá RudnáH1
CZ0801Bruntál597872Světlá Hora760463Světlá ve SlezskuH3
CZ0801Bruntál597881Svobodné Heřmanice761133Svobodné HeřmaniceS
CZ0801Bruntál597899Široká Niva762652Markvartice u Široké NivyH4
CZ0801Bruntál597899Široká Niva762636SkrboviceH4
CZ0801Bruntál597899Široká Niva762644Široká NivaH4
CZ0801Bruntál597911Třemešná770639RudíkovyO2
CZ0801Bruntál597911Třemešná770647TřemešnáO1
CZ0801Bruntál551821Tvrdkov695513MirotínekH4
CZ0801Bruntál551821Tvrdkov743208Ruda u RýmařovaH4
CZ0801Bruntál551821Tvrdkov772011TvrdkovH3
CZ0801Bruntál597945Václavov u Bruntálu776017Dolní VáclavovH3
CZ0801Bruntál597945Václavov u Bruntálu776025Horní VáclavovH3
CZ0801Bruntál551783Valšov776637ValšovO2
CZ0801Bruntál551694Velká Štáhle615013Velká ŠtáhleH3
CZ0801Bruntál597961Vrbno pod Pradědem786063Mnichov pod PradědemH3
CZ0801Bruntál597961Vrbno pod Pradědem786080Vrbno pod PradědemH3
CZ0801Bruntál597961Vrbno pod Pradědem786098Železná pod PradědemH1
CZ0801Bruntál597970Vysoká787990BartultoviceO2
CZ0801Bruntál597970Vysoká788007PitárnéO2
CZ0801Bruntál597970Vysoká788015Vysoká ve SlezskuO2
CZ0801Bruntál597988Zátor791199Loučky u ZátoruO2
CZ0801Bruntál597988Zátor791202ZátorO2
CZ0644Břeclav584436Dolní Věstonice630331Dolní VěstoniceO3
CZ0644Břeclav555282Kurdějov677591KurdějovO3
CZ0644Břeclav584703Němčičky703061Němčičky u HustopečíO3
CZ0511Česká Lípa561398Bezděz603686BezdězS
CZ0511Česká Lípa561444Brniště609986HlemýždíS
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov618080CvikovO2
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov618098DrnovecO3
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov683833LindavaO3
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov618101NadějeH4
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov683841SvitavaO3
CZ0511Česká Lípa561479Cvikov618110Trávník u CvikovaO2
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621609Častolovice u České LípyO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621382Česká LípaO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa627127DobranovO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621544Dolní LibchavaO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621528Dubice u České LípyO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa783668Heřmaničky u DobranovaO2
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621595LadaO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa691542ManušiceO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa709743Okřešice u České LípyO2
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa720666Písečná u DobranovaO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa621439Stará LípaO3
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa783676Vítkov u DobranovaO2
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa783684Vlčí DůlO2
CZ0511Česká Lípa561380Česká Lípa797391ŽizníkovO2
CZ0511Česká Lípa561541Dubnice633666Dubnice pod RalskemS
CZ0511Česká Lípa544337Hamr na Jezeře613851Břevniště pod RalskemS
CZ0511Česká Lípa544337Hamr na Jezeře637033Hamr na JezeřeS
CZ0511Česká Lípa561592Horní Libchava643319Horní LibchavaO3
CZ0511Česká Lípa561606Horní Police643823Horní PoliceO3
CZ0511Česká Lípa561665Jestřebí659061Jestřebí u České LípyS
CZ0511Česká Lípa561681Kamenický Šenov662640Kamenický ŠenovO2
CZ0511Česká Lípa561681Kamenický Šenov732770PrácheňH4
CZ0511Česká Lípa546232Kozly671819Kozly u České LípyO2
CZ0511Česká Lípa561720Kravaře657034Janovice u KravařO3
CZ0511Česká Lípa561720Kravaře674184Kravaře v ČecháchO3
CZ0511Česká Lípa561720Kravaře674192RanéO2
CZ0511Česká Lípa561738Krompach675032KrompachH4
CZ0511Česká Lípa561746Kunratice u Cvikova677426Kunratice u CvikovaO3
CZ0511Česká Lípa546259Kvítkov678384Kvítkov u České LípyO3
CZ0511Česká Lípa561827Mařenice675016Dolní Světlá pod LužíH4
CZ0511Česká Lípa561827Mařenice675024Horní Světlá pod LužíH3
CZ0511Česká Lípa561827Mařenice692174MařeniceO2
CZ0511Česká Lípa561827Mařenice692182MařeničkyO3
CZ0511Česká Lípa561835Mimoň695254MimoňO2
CZ0511Česká Lípa561835Mimoň695289Vranov pod RalskemO1
CZ0511Česká Lípa561851Noviny pod Ralskem706868Noviny pod RalskemO3
CZ0511Česká Lípa561860Nový Bor707147Arnultovice u Nového BoruO2
CZ0511Česká Lípa561860Nový Bor615897Bukovany u Nového BoruO2
CZ0511Česká Lípa561860Nový Bor750620Janov u Nového BoruO3
CZ0511Česká Lípa561860Nový Bor707155Nový BorO2
CZ0511Česká Lípa561860Nový Bor720585PihelO2
CZ0511Česká Lípa561878Nový Oldřichov707821Mistrovice u Nového OldřichovaO2
CZ0511Česká Lípa561878Nový Oldřichov707830Nový OldřichovO2
CZ0511Česká Lípa561894Okrouhlá709573Okrouhlá u Nového BoruO2
CZ0511Česká Lípa561959Polevsko725269PolevskoH4
CZ0511Česká Lípa561983Provodín733865ProvodínO2
CZ0511Česká Lípa561983Provodín753114Srní u České LípyO3
CZ0511Česká Lípa561991Prysk734039Dolní PryskH4
CZ0511Česká Lípa561991Prysk734047Horní PryskH4
CZ0511Česká Lípa530387Radvanec750646RadvanecO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko918407BorečekO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko918415Horní KrupáO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko918423Hradčany nad PloučnicíO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko799106JablonečekO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko739227KuřívodyO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko918440NáhlovO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko918458Ploužnice pod RalskemO3
CZ0511Česká Lípa562017Ralsko799114SvébořiceO3
CZ0511Česká Lípa562025Skalice u České Lípy747904Skalice u České LípyO3
CZ0511Česká Lípa562050Sloup v Čechách750654Sloup v ČecháchO3
CZ0511Česká Lípa546275Slunečná750760Slunečná u České LípyO1
CZ0511Česká Lípa562092Stráž pod Ralskem756466Stráž pod RalskemO3
CZ0511Česká Lípa562106Stružnice757306JezvéO2
CZ0511Česká Lípa562106Stružnice757314Stráž u České LípyO2
CZ0511Česká Lípa562106Stružnice757322StružniceO2
CZ0511Česká Lípa562114Stvolínky758647Stvolínecké PetroviceO2
CZ0511Česká Lípa562114Stvolínky758655StvolínkyO2
CZ0511Česká Lípa546283Svojkov761214SvojkovO2
CZ0511Česká Lípa562131Svor761494SvorH4
CZ0511Česká Lípa562203Velký Valtinov779822Velký ValtinovO3
CZ0511Česká Lípa562220Volfartice784907VolfarticeO2
CZ0511Česká Lípa562220Volfartice784893Volfartická Nová VesO2
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy790524BožíkovO3
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy609820BrennáO2
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy662534Kamenice u ZákupO3
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy790532LasviceO3
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy790559Starý ŠidlovO3
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy609838Veselí nad PloučnicíO2
CZ0511Česká Lípa562262Zákupy790567ZákupyO3
CZ0511Česká Lípa562297Žandov794473Dolní PoliceO2
CZ0511Česká Lípa562297Žandov638579Heřmanice u ŽandovaO3
CZ0511Česká Lípa562297Žandov737445Radeč u Horní PoliceO3
CZ0511Česká Lípa562297Žandov776653Valteřice u ŽandovaO3
CZ0511Česká Lípa562297Žandov778397Velká JavorskáO2
CZ0511Česká Lípa562297Žandov794481Žandov u České LípyO3
CZ0311České Budějovice535826Adamov600032Adamov u Českých BudějovicO1
CZ0311České Budějovice544272Borek607525Borek u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice544281Borovany607746BorovanyO3
CZ0311České Budějovice544281Borovany769371Dvorec u TřebčeO2
CZ0311České Budějovice544281Borovany607754Hluboká u BorovanO2
CZ0311České Budějovice544281Borovany768430Radostice u TrocnovaO2
CZ0311České Budějovice544281Borovany768448TrocnovO2
CZ0311České Budějovice544281Borovany769398TřebečO2
CZ0311České Budějovice544281Borovany607771VrcovO2
CZ0311České Budějovice535681Borovnice702056Borovnice u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad Vltavou608025Boršov nad VltavouO2
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad Vltavou785121Zahorčice u VrábčeO2
CZ0311České Budějovice535401Bošilec608572BošilecS
CZ0311České Budějovice551490Branišov633615Branišov u DubnéhoO2
CZ0311České Budějovice536059Břehov794147BřehovO3
CZ0311České Budějovice535541Čakov656747Čakov u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice535541Čakov656755ČakovecO2
CZ0311České Budějovice544329Čejkovice618993Čejkovice u Hluboké nad VltavouO2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice621919České Budějovice 1O3
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice621943České Budějovice 2O3
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622052České Budějovice 3O3
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622222České Budějovice 4O2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622281České Budějovice 5O2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622346České Budějovice 6O2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622486České Budějovice 7O3
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622729České VrbnéO3
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice636797Haklovy DvoryO2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662208Kaliště u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662216TřebotoviceO2
CZ0311České Budějovice551503Čížkrajice624128ČížkrajiceO2
CZ0311České Budějovice551503Čížkrajice624144Mezilesí u Trhových SvinůO2
CZ0311České Budějovice535249Dasný624781DasnýO2
CZ0311České Budějovice544361Divčice626180DívčiceO2
CZ0311České Budějovice535206Dobrá Voda u Českých Budějovic622320Dobrá Voda u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice544388Dolní Bukovsko763772Bzí u Dolního BukovskaS
CZ0311České Budějovice544388Dolní Bukovsko628859Popovice u Dolního BukovskaS
CZ0311České Budějovice544388Dolní Bukovsko631841Radonice u DrahotěšicS
CZ0311České Budějovice535664Doubravice702064Doubravice u NedabyleO1
CZ0311České Budějovice544400Doudleby631400DoudlebyO3
CZ0311České Budějovice535958Drahotěšice631833DrahotěšiceO3
CZ0311České Budějovice544426Dříteň633135DříteňO2
CZ0311České Budějovice544426Dříteň654981ChvalešoviceO3
CZ0311České Budějovice544426Dříteň789089ZáblatíO3
CZ0311České Budějovice535788Dubičné633534DubičnéO3
CZ0311České Budějovice544442Dubné633623DubnéO2
CZ0311České Budějovice544442Dubné633631JaroniceO2
CZ0311České Budějovice544442Dubné633640Křenovice u DubnéhoO3
CZ0311České Budějovice544442Dubné633658TřebínO2
CZ0311České Budějovice544451Dynín634255DynínS
CZ0311České Budějovice544451Dynín634271Lhota u DynínaS
CZ0311České Budějovice535575Habří683990Habří u LipíO3
CZ0311České Budějovice536075Hartmanice797031Hartmanice u ŽimuticS
CZ0311České Budějovice535851Hlavatce746681Hlavatce u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice598607Hlincová Hora639192Hlincová HoraO3
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou639583BavoroviceO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou639605Hluboká nad VltavouO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou670049HroznějoviceO3
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou670057Jaroslavice u KostelceO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou659452JezniceO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou670065KostelecO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou670073Líšnice u KostelceO3
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou639613MuniceO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou670081PoněšiceO2
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad Vltavou736791PurkarecO2
CZ0311České Budějovice544493Homole641588HomoleO2
CZ0311České Budějovice536105Horní Kněžeklady763829ŠtipoklasyS
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644153Bedřichov u Horní StropniceH5
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644161Dlouhá StropniceH3
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644170Dobrá Voda u Horní StropniceH2
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644188Hojná VodaH1
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644196Horní StropniceH5
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice744352KonraticeH3
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644234MezilužíH3
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644323Paseky u Horní StropniceH3
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice744361Rychnov u Nových HradůH3
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644269Staré Hutě u Horní StropniceH1
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644293SvébohyH5
CZ0311České Budějovice544515Horní Stropnice644315ŠejbyH3
CZ0311České Budějovice535460Hradce641596Hradce u HomolO1
CZ0311České Budějovice544540Hranice647888Hranice u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice544558Hrdějovice648001HrdějoviceO3
CZ0311České Budějovice535753Hůry649651HůryO2
CZ0311České Budějovice535613Hvozdec793914Hvozdec u LišovaO2
CZ0311České Budějovice535907Chotýčany653501ChotýčanyO3
CZ0311České Budějovice544612Jankov656763HolašoviceO2
CZ0311České Budějovice544612Jankov656780Jankov u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice660141Jílovice u Trhových SvinůO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice667773KojákoviceO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice667781Kramolín u KojákovicO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice667790Lipnice u KojákovicO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice761940ŠalmanoviceO2
CZ0311České Budějovice544639Jílovice783251VlachnoviceO2
CZ0311České Budějovice535761Jivno743461JivnoO2
CZ0311České Budějovice535982Kamenná662712Kamenná u Trhových SvinůO3
CZ0311České Budějovice535982Kamenná662739KondračH3
CZ0311České Budějovice544663Kamenný Újezd662925Kamenný ÚjezdO2
CZ0311České Budějovice544663Kamenný Újezd711381Kosov u OpalicO2
CZ0311České Budějovice544663Kamenný Újezd673111KrasejovkaO3
CZ0311České Budějovice544663Kamenný Újezd711390OpaliceO2
CZ0311České Budějovice544663Kamenný Újezd673137OtmankaO3
CZ0311České Budějovice535877Komařice668753KomařiceO2
CZ0311České Budějovice535877Komařice668761PašinoviceO3
CZ0311České Budějovice535877Komařice668770Sedlo u KomařicO3
CZ0311České Budějovice529729Kvítkovice684015Kvítkovice u LipíO2
CZ0311České Budějovice544736Ledenice679798LedeniceO2
CZ0311České Budějovice544736Ledenice791628OhrazeníO2
CZ0311České Budějovice544736Ledenice662224ZalinyO2
CZ0311České Budějovice544736Ledenice791644ZborovO3
CZ0311České Budějovice544744Libín682829LibínO2
CZ0311České Budějovice544744Libín750441Slavošovice u LišovaO2
CZ0311České Budějovice544744Libín752835Spolí u LedenicO2
CZ0311České Budějovice535800Libníč683027JelmoS
CZ0311České Budějovice544761Lipí684007Kaliště u LipíO2
CZ0311České Budějovice544761Lipí684023LipíO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov668460Červený ÚjezdecO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov685143Dolní MiletínO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov750727Dolní SlověniceO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov685151Horní MiletínO2
CZ0311České Budějovice544779Lišov750735Horní SlověniceO2
CZ0311České Budějovice544779Lišov649589Hůrky u LišovaO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov668478KolnýO2
CZ0311České Budějovice544779Lišov685160Levín u LišovaO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov668486Lhotice u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov685178LišovO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov668494VelechvínO3
CZ0311České Budějovice544779Lišov793922VlkoviceO2
CZ0311České Budějovice544795Litvínovice686204LitvínoviceO2
CZ0311České Budějovice544809Ločenice686301LočeniceO2
CZ0311České Budějovice544809Ločenice686310Nesměň u LočenicO2
CZ0311České Budějovice535940Mazelov762440MazelovO2
CZ0311České Budějovice544817Mladošovice783242Lhota u VlachnovicO2
CZ0311České Budějovice544817Mladošovice697125MladošoviceO3
CZ0311České Budějovice544817Mladošovice719935Petrovice u BorovanO2
CZ0311České Budějovice598615Modrá Hůrka763802Modrá HůrkaS
CZ0311České Budějovice535842Mokrý Lom745707Mokrý LomO3
CZ0311České Budějovice535281Mydlovary626210Mydlovary u DívčicO2
CZ0311České Budějovice535371Nákří633151NákříO2
CZ0311České Budějovice544825Nedabyle702102NedabyleO2
CZ0311České Budějovice535435Neplachov703389NeplachovS
CZ0311České Budějovice535648Nová Ves702111Nová Ves u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706191ByňovO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706230MýtinyO3
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706248NakoliceO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706256Nové HradyO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady788864Obora u VyšnéhoO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706264ŠtiptoňO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706272Údolí u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady706281Veveří u Nových HradůH3
CZ0311České Budějovice544868Nové Hrady788872VyšnéO2
CZ0311České Budějovice544884Olešnice794511Buková u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice544884Olešnice769380Lhotka u TřebčeO2
CZ0311České Budějovice544884Olešnice710334Olešnice u Trhových SvinůO1
CZ0311České Budějovice544892Olešník710491OlešníkO2
CZ0311České Budějovice535231Ostrolovský Újezd780898Ostrolovský ÚjezdO3
CZ0311České Budějovice535699Petříkov766771TěšínovO2
CZ0311České Budějovice535991Pištín721093ČešnoviceO2
CZ0311České Budějovice535991Pištín721107PašiceO3
CZ0311České Budějovice535991Pištín721115PištínO3
CZ0311České Budějovice535176Planá641618Planá u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice535346Plav721549PlavO3
CZ0311České Budějovice544965Radošovice738557Radošovice u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice544965Radošovice738573TupesyO2
CZ0311České Budějovice544973Roudné741612RoudnéO2
CZ0311České Budějovice544981Rudolfov785679Hlinsko u VrátaO2
CZ0311České Budějovice544981Rudolfov743470Rudolfov u Českých BudějovicO1
CZ0311České Budějovice545007Římov745642Branišovice u ŘímovaO2
CZ0311České Budějovice545007Římov745651Dolní StropniceO3
CZ0311České Budějovice545007Římov745723ŘímovO3
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746690Lékařova LhotaO3
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746703Malé ChrášťanyO3
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746711PlástoviceO2
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746720Sedlec u Českých BudějovicO3
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746738VlhlavyO2
CZ0311České Budějovice545023Slavče749869Dobrkovská LhotkaO1
CZ0311České Budějovice545023Slavče749885KeblanyO2
CZ0311České Budějovice545023Slavče749907MohuřiceO2
CZ0311České Budějovice545023Slavče749915Slavče u Trhových SvinůO2
CZ0311České Budějovice545066Srubec753131SrubecO3
CZ0311České Budějovice545074Staré Hodějovice754331Staré HodějoviceO3
CZ0311České Budějovice545082Strážkovice756571LomecO2
CZ0311České Budějovice545082Strážkovice756598StrážkoviceO3
CZ0311České Budějovice545091Střížov758035Střížov nad MalšíO3
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad Malší760218Chlum nad MalšíO2
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad Malší760226SedlceO1
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad Malší760234Svatý Jan nad MalšíO2
CZ0311České Budějovice545121Ševětín762458ŠevětínO3
CZ0311České Budějovice545139Štěpánovice763489Štěpánovice u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín613941Březí u Týna nadO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín613959KnínO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín613967KočínO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín613975KřtěnovO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín765783Lhota pod HoramiO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín685828LitoradliceO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín765791Sedlec u TemelínaO2
CZ0311České Budějovice545155Temelín765805TemelínO1
CZ0311České Budějovice545155Temelín765813TemelínecO1
CZ0311České Budějovice545155Temelín614009Zvěrkovice u Týna nad VltavouO3
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny702498Březí u TrhovýchO2
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny768201Bukvice u Trhových SvinůO2
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny780880JedovaryO3
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny702501NěchovO2
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny780901OtěvěkO3
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny768235Pěčín u Trhových SvinůO1
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny780910Rankov u Trhových SvinůO3
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny702528TodněO2
CZ0311České Budějovice545171Trhové Sviny768154Trhové SvinyO2
CZ0311České Budějovice535494Úsilné774731ÚsilnéO2
CZ0311České Budějovice545228Včelná777382VčelnáO2
CZ0311České Budějovice535893Vitín782882VitínO2
CZ0311České Budějovice535915Vlkov631850Vlkov u DrahotěšicO2
CZ0311České Budějovice545261Vrábče785091SlavčeH4
CZ0311České Budějovice545261Vrábče785105VrábčeO2
CZ0311České Budějovice535796Vráto785687VrátoO2
CZ0311České Budějovice545317Záboří789275LipanoviceO2
CZ0311České Budějovice545317Záboří789283Záboří u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice536016Zahájí789755Zahájí u Hluboké nad VltavouO2
CZ0311České Budějovice599778Závraty641626ZávratyO2
CZ0311České Budějovice545341Zliv793272Zliv u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice535591Zvíkov793931Zvíkov u LišovaO3
CZ0311České Budějovice545368Žabovřesky794155Dehtáře u Českých BudějovicO2
CZ0311České Budějovice545368Žabovřesky794163Žabovřesky u ČeskýchO2
CZ0311České Budějovice545376Žár794503Božejov u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice545376Žár794546Žár u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice545376Žár794554Žumberk u Nových HradůO2
CZ0311České Budějovice545384Žimutice797057KrakovčiceS
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725960PořežanyS
CZ0311České Budějovice545384Žimutice797065Sobětice u ŽimuticS
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725978TuchoniceS
CZ0311České Budějovice545384Žimutice797073ŽimuticeS
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602388Benešov nad ČernouH2
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou683621Děkanské SkalinyH3
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou683647DluhoštěH3
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602400HartunkovH3
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602426KleníH3
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602434KuříH2
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou683655LičovH5
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602442ValtéřovH3
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad Černou602396Velký JindřichovH2
CZ0312Český Krumlov545414Besednice603210BesedniceH3
CZ0312Český Krumlov545414Besednice603228MalčeO3
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice781169Bohdalovice u VětřníH3
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice760609SkubiceH2
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice750247Slavkov u Českého KrumlovaH2
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice760617SvérazH3
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice781266Svéráz u VětřníH3
CZ0312Český Krumlov536253Bohdalovice750221Větřní-KalištěH2
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991694Arnoštov u Českého KrumlovaH1
CZ0312Český Krumlov545422Boletice607151BoleticeH3
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991732Jablonec u Českého KrumlovaH1
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991759Maňávka u Českého KrumlovaH1
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991775Ondřejov u Českého KrumlovaH1
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991741 KrumlovaPolná u ČeskéhoH2
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991821Třebovice u Českého KrumlovaH2
CZ0312Český Krumlov545422Boletice991813Uhlíkov u Českého KrumlovaH1
CZ0312Český Krumlov545431Brloh609846Brloh pod KletíH5
CZ0312Český Krumlov545431Brloh740608Janské ÚdolíH2
CZ0312Český Krumlov545431Brloh609854Janské Údolí-KovářovH3
CZ0312Český Krumlov545431Brloh705471JaronínH3
CZ0312Český Krumlov545431Brloh609862Jaronín-KuklovH3
CZ0312Český Krumlov545431Brloh740624RojšínH5
CZ0312Český Krumlov545449Bujanov615706Suchdol u BujanovaH3
CZ0312Český Krumlov545449Bujanov615714ZdíkyH3
CZ0312Český Krumlov545457Černá v Pošumaví619868Černá v PošumavíH2
CZ0312Český Krumlov545457Černá v Pošumaví619914KyselovH2
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov622931Český KrumlovH4
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov623075Kladné-DobrkoviceH4
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov623083Přísečná-DomoradiceH5
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov623059SlupenecH3
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov623091Spolí-Nové SpolíH4
CZ0312Český Krumlov545392Český Krumlov623016VyšnýH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744255CetvinyH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště628972Dolní DvořištěH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště629006Horní KalištěH2
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště628981JenínH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744263MikulovH2
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744204MladoňovH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště628999Rybník u DolníhoDvořištěH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744212Rychnov nad MalšíH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744271ŠtědrkovH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744221TicháH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště629014Trojany u Dolního DvořištěH3
CZ0312Český Krumlov545465Dolní Dvořiště744247VšeměřiceH3
CZ0312Český Krumlov545473Dolní Třebonín630241Dolní SvinceO3
CZ0312Český Krumlov545473Dolní Třebonín630250Dolní TřebonínO2
CZ0312Český Krumlov545473Dolní Třebonín630284Prostřední SvinceO3
CZ0312Český Krumlov545473Dolní Třebonín790818ŠtěkřeO2
CZ0312Český Krumlov545473Dolní Třebonín790826Záluží nad VltavouO2
CZ0312Český Krumlov545481Frymburk635260FrymburkH2
CZ0312Český Krumlov545490Holubov641472HolubovH3
CZ0312Český Krumlov545490Holubov641529TřísovH4
CZ0312Český Krumlov545503Horní Dvořiště642894Český HeršlákH3
CZ0312Český Krumlov545503Horní Dvořiště642908Horní DvořištěH3
CZ0312Český Krumlov545511Horní Planá643700Horní PlanáH2
CZ0312Český Krumlov545511Horní Planá719307PernekH2
CZ0312Český Krumlov545511Horní Planá643742PestřiceH2
CZ0312Český Krumlov545511Horní Planá643734ZvonkováH1
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě750255CipínH2
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě645231Hořice na ŠumavěH2
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě645249Mýto u Hořic na ŠumavěH2
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě645257Skláře na ŠumavěH3
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě645273SvíbaH3
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě645265ŠebanovH2
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na Šumavě750263ŽestovH3
CZ0312Český Krumlov536229Chlumec790796ChlumecO2
CZ0312Český Krumlov545546Chvalšiny655295Borová u ChvalšinH2
CZ0312Český Krumlov545546Chvalšiny655333ChvalšinyH3
CZ0312Český Krumlov545546Chvalšiny655341StřemilyH3
CZ0312Český Krumlov545554Kájov662020Kladenské RovnéH3
CZ0312Český Krumlov545554Kájov662038KladnéH5
CZ0312Český Krumlov545554Kájov662046Křenov u KájovaH2
CZ0312Český Krumlov545554Kájov662062Novosedly u KájovaH3
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice663140Blansko u KapliceO2
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice663158Hradiště u KapliceH3
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice663069KapliceO2
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice663166MostkyO3
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice725943PořešínO2
CZ0312Český Krumlov545562Kaplice739979Žďár u KapliceO2
CZ0312Český Krumlov545571Křemže651460Chlum u KřemžeH3
CZ0312Český Krumlov545571Křemže675768KřemžeH5
CZ0312Český Krumlov545597Lipno nad Vltavou684309Lipno nad VltavouH2
CZ0312Český Krumlov545601Loučovice687171DvorečnáH2
CZ0312Český Krumlov545601Loučovice798916KapličkyH1
CZ0312Český Krumlov545601Loučovice687138LoučoviceH2
CZ0312Český Krumlov545601Loučovice798924Mnichovice u LoučovicH1
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691097Bělá u MalontH2
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691101BukovskoH2
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691151Hodonice u MalontH3
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691119Jaroměř u MalontH3
CZ0312Český Krumlov545619Malonty683639Ličov-DeskyH3
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691127MalontyH3
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691135Meziříčí u MalontH3
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691143Radčice u MalontH2
CZ0312Český Krumlov545619Malonty691160Rapotice u MalontH2
CZ0312Český Krumlov536296Malšín715778BěleňH3
CZ0312Český Krumlov536296Malšín687162Boršov u LoučovicH2
CZ0312Český Krumlov536296Malšín715786Horní DlouháH2
CZ0312Český Krumlov536296Malšín715794Horní OkolíH1
CZ0312Český Krumlov536296Malšín715760Ostrov na ŠumavěH2
CZ0312Český Krumlov536296Malšín715808ŠafléřovH3
CZ0312Český Krumlov545627Mirkovice695297ChabičoviceO1
CZ0312Český Krumlov545627Mirkovice695301MalčiceO2
CZ0312Český Krumlov545627Mirkovice695319MirkoviceO2
CZ0312Český Krumlov545627Mirkovice695335Zahrádka u MirkovicO2
CZ0312Český Krumlov545627Mirkovice695343ŽalticeO2
CZ0312Český Krumlov598623Mojné698148MojnéO3
CZ0312Český Krumlov598623Mojné698130Rájov-ČerniceO1
CZ0312Český Krumlov598623Mojné698156ZáhorkoviceO3
CZ0312Český Krumlov545643Netřebice704024DlouháO2
CZ0312Český Krumlov545643Netřebice704041NetřebiceO2
CZ0312Český Krumlov513661Nová Ves705497Nová Ves u BrlohaO2
CZ0312Český Krumlov545660Omlenice711217OmleniceH2
CZ0312Český Krumlov545660Omlenice711233Stradov u KapliceH3
CZ0312Český Krumlov545660Omlenice711241Zahrádka u OmlenicH2
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská Ves724769Dolní PřibraníH1
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská Ves724777Lužnice u Pohorské VsiH2
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská Ves724785Pivonice u Pohorské VsiH1
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská Ves724807Pohoří na ŠumavěH1
CZ0312Český Krumlov545716Přední Výtoň635294FrydavaH2
CZ0312Český Krumlov545716Přední Výtoň635316JasánkyH2
CZ0312Český Krumlov545716Přední Výtoň635286PasečnáH1
CZ0312Český Krumlov545716Přední Výtoň734390Přední VýtoňH1
CZ0312Český Krumlov545716Přední Výtoň734403Zadní VýtoňH2
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735914LověšiceH2
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735892Malčice-OsekH2
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735868PřídolíH3
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735884SpolíH3
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735922VšeměryH4
CZ0312Český Krumlov545724Přídolí735850ZátesH3
CZ0312Český Krumlov545732Přísečná736147PřísečnáH4
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad Vltavou742732Horní JíloviceH3
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad Vltavou742741Rožmberk nad VltavouH3
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na Šumavě742759ČeřinH3
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na Šumavě742767HněvanovH2
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na Šumavě742813Koryta u HněvanovaH3
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na Šumavě742805Rožmitál na ŠumavěH3
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na Šumavě742821ZahrádkaH1
CZ0312Český Krumlov545805Soběnov751677SoběnovH3
CZ0312Český Krumlov536245Srnín736155SrnínH2
CZ0312Český Krumlov551538Střítež739961Střítež u KapliceH3
CZ0312Český Krumlov545813Světlík760633DvořetínH2
CZ0312Český Krumlov545813Světlík760641PasovaryH2
CZ0312Český Krumlov545813Světlík760625SvětlíkH2
CZ0312Český Krumlov545813Světlík781274Velké StrážnéH2
CZ0312Český Krumlov545821Velešín777838ChodečO2
CZ0312Český Krumlov545821Velešín777846Mojné-SkřidlaO2
CZ0312Český Krumlov545821Velešín777820Prostřední Svince-HolkovO3
CZ0312Český Krumlov545821Velešín777854VelešínO2
CZ0312Český Krumlov545830Větřní781193HašloviceH3
CZ0312Český Krumlov545830Větřní781231VětřníH3
CZ0312Český Krumlov545830Větřní781240Všeměry-ZátoňH4
CZ0312Český Krumlov545830Větřní781215Záhoří u VětřníH3
CZ0312Český Krumlov545830Větřní781258Zátoňské DvoryH4
CZ0312Český Krumlov536300Věžovatá Pláně793680Věžovatá PláněH2
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod687111BolechyH2
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod788945Dolní DrkolnáH3
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod788988HerbertovH3
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod788953HrudkovH3
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod788970Studánky u Vyššího BroduH2
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod789003SvatomírovH3
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší Brod788996Vyšší BrodH3
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá Koruna793027PlešoviceH4
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá Koruna793035RájovH5
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá Koruna793043Zlatá KorunaH4
CZ0312Český Krumlov545872Zubčice793698ZubčiceH5
CZ0312Český Krumlov536237Zvíkov704067Chodeč-ZvíkovO2
CZ0421Děčín562351Benešov nad Ploučnicí602451Benešov nad PloučnicíO2
CZ0421Děčín562351Benešov nad Ploučnicí602469OvesnáO1
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice621285Česká KameniceO2
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice621293Dolní KameniceO2
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice621315Horní KameniceO1
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice780600Kamenická Nová VískaO2
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice664791KerharticeO2
CZ0421Děčín562394Česká Kamenice677396LískaH4
CZ0421Děčín562335Děčín625248Bělá u DěčínaO3
CZ0421Děčín562335Děčín607169Boletice nad LabemO3
CZ0421Děčín562335Děčín614190Březiny u DěčínaO3
CZ0421Děčín562335Děčín625230BynovO3
CZ0421Děčín562335Děčín624926DěčínO3
CZ0421Děčín562335Děčín625035Děčín-Staré MěstoO3
CZ0421Děčín562335Děčín630471Dolní ŽlebO3
CZ0421Děčín562335Děčín614211FolknářeO3
CZ0421Děčín562335Děčín625221Horní OldřichovO2
CZ0421Děčín562335Děčín680125Hoštice nad LabemO2
CZ0421Děčín562335Děčín614203Chlum u DěčínaO1
CZ0421Děčín562335Děčín625086ChrochviceO2
CZ0421Děčín562335Děčín674001Krásný StudenecO2
CZ0421Děčín562335Děčín607185Křešice u DěčínaO3
CZ0421Děčín562335Děčín680133Lesná u DěčínaO2
CZ0421Děčín562335Děčín625311Loubí u DěčínaO3
CZ0421Děčín562335Děčín625272MaxičkyO2
CZ0421Děčín562335Děčín607193NebočadyO3
CZ0421Děčín562335Děčín625141PodmoklyO3
CZ0421Děčín562335Děčín625302Prostřední ŽlebO3
CZ0421Děčín562335Děčín778648Velká VeleňO1
CZ0421Děčín562335Děčín625078VilsniceO2
CZ0421Děčín562408Dobkovice626937DobkoviceO1
CZ0421Děčín562408Dobkovice626953Prosetín u DobkovicO1
CZ0421Děčín545783Dobrná627283BrložecS
CZ0421Děčín562432Dolní Podluží629979Dolní PodlužíO2
CZ0421Děčín562441Dolní Poustevna629987Dolní PoustevnaO1
CZ0421Děčín562441Dolní Poustevna629995Horní PoustevnaO2
CZ0421Děčín562441Dolní Poustevna630012Nová Víska u Dolní PoustevnyO2
CZ0421Děčín530417Doubice631116DoubiceO2
CZ0421Děčín545899Františkov nad Ploučnicí634603Františkov nad PloučnicíO2
CZ0421Děčín545899Františkov nad Ploučnicí634620Oldřichov nad PloučnicíO1
CZ0421Děčín562483Fleřmanov638633BlankarticeO1
CZ0421Děčín562483Heřmanov638641Fojtovice u HeřmanovaO2
CZ0421Děčín562483Heřmanov638650HeřmanovO1
CZ0421Děčín545929Horní Habartice642916Horní HabarticeO3
CZ0421Děčín562505Horní Podluží643807Horní PodlužíO2
CZ0421Děčín562513Hřensko648957HřenskoO3
CZ0421Děčín562513Hřensko693804Mezná u HřenskaO3
CZ0421Děčín562530Chřibská654469Dolní ChřibskáO2
CZ0421Děčín562530Chřibská654477Horní ChřibskáO2
CZ0421Děčín562530Chřibská654485ChřibskáO2
CZ0421Děčín562530Chřibská654493Krásné Pole u ChřibskéO2
CZ0421Děčín530395Janská657204JanskáO2
CZ0421Děčín562556Jetřichovice659258Jetřichovice u DěčínaO3
CZ0421Děčín562556Jetřichovice659274RynarticeO1
CZ0421Děčín562556Jetřichovice659282VšemilyO3
CZ0421Děčín562556Jetřichovice659291Vysoká LípaO3
CZ0421Děčín562564Jílové660043Jílové u DěčínaO2
CZ0421Děčín562564Jílové660051Martiněves u DěčínaO2
CZ0421Děčín562564Jílové697834Modrá u DěčínaO2
CZ0421Děčín562564Jílové751472SněžníkO2
CZ0421Děčín562572Jiřetín pod Jedlovou660990JedlováH4
CZ0421Děčín562572Jiřetín pod Jedlovou661007Jiřetín pod JedlovouH4
CZ0421Děčín562572Jiřetín pod Jedlovou661023RozhledH4
CZ0421Děčín562581Jiříkov661066Filipov u JiříkovaO3
CZ0421Děčín562581Jiříkov661074JiříkovO2
CZ0421Děčín562611Krásná Lípa673617Krásná LípaO2
CZ0421Děčín562611Krásná Lípa673625Krásný BukO1
CZ0421Děčín562611Krásná Lípa673633Kyjov u Krásné LípyO1
CZ0421Děčín562611Krásná Lípa783714Vlčí HoraO1
CZ0421Děčín562611Krásná Lípa783722ZahradyO2
CZ0421Děčín546330Kunratice677370Kunratice u České KameniceO2
CZ0421Děčín546330Kunratice677400Studený u KunraticO3
CZ0421Děčín562645Kytlice678767Dolní FalknovH4
CZ0421Děčín562645Kytlice678775FalknovH4
CZ0421Děčín562645Kytlice678783Kytlické MlýnyH4
CZ0421Děčín562661Lipová684511Lipová u ŠluknovaO3
CZ0421Děčín562661Lipová684520LiščíO2
CZ0421Děčín545708Lobendava686271LobendavaO2
CZ0421Děčín545708Lobendava686280SeverníO2
CZ0421Děčín546496Ludvíkovice688517LudvíkoviceO3
CZ0421Děčín562700Malá Veleň690392Malá VeleňO1
CZ0421Děčín562718Malšovice626929Borek u DěčínaO1
CZ0421Děčín562718Malšovice691313HliněnáO1
CZ0421Děčín562718Malšovice691330JavoryO1
CZ0421Děčín562718Malšovice691348MalšoviceO3
CZ0421Děčín562718Malšovice691364Stará BohyněO2
CZ0421Děčín545678Markvartice691780Markvartice u DěčínaO3
CZ0421Děčín545791Merboltice693111MerbolticeO2
CZ0421Děčín562751Mikulášovice694126MikulášoviceO2
CZ0421Děčín562777Rumburk743607Dolní KřečanyO3
CZ0421Děčín562777Rumburk743593Horní JindřichovO3
CZ0421Děčín562777Rumburk743518RumburkO3
CZ0421Děčín562793Rybniště744034Nová ChřibskáO2
CZ0421Děčín562793Rybniště744042RybništěO2
CZ0421Děčín546348Srbská Kamenice752975Srbská KameniceO3
CZ0421Děčín562823Staré Křečany612987BrtníkyO2
CZ0421Děčín562823Staré Křečany612995KopecO2
CZ0421Děčín562823Staré Křečany754421PanskýO2
CZ0421Děčín562823Staré Křečany754439Staré KřečanyO3
CZ0421Děčín545538Starý Šachov755214Malý ŠachovO2
CZ0421Děčín545538Starý Šachov755222Starý ŠachovO1
CZ0421Děčín562858Šluknov762849CísařskýO3
CZ0421Děčín562858Šluknov672700FukovO3
CZ0421Děčín562858Šluknov762857KrálovkaO3
CZ0421Děčín562858Šluknov672696KrálovstvíO2
CZ0421Děčín562858Šluknov762865Kunratice u ŠluknovaO2
CZ0421Děčín562858Šluknov762873Nové HraběcíO3
CZ0421Děčín562858Šluknov762881RožanyO2
CZ0421Děčín562858Šluknov762890ŠluknovO3
CZ0421Děčín555193Těchlovice765384BabětínO1
CZ0421Děčín555193Těchlovice765392Přední Lhota u TěchlovicO1
CZ0421Děčín555193Těchlovice765406Přerov u TěchlovicO3
CZ0421Děčín555193Těchlovice765414Těchlovice nad LabemO3
CZ0421Děčín562874Valkeřice776629ValkeřiceO2
CZ0421Děčín562882Varnsdorf758183Studánka u RumburkuO2
CZ0421Děčín562882Varnsdorf776971VarnsdorfO2
CZ0421Děčín562891Velká Bukovina778265KarlovkaO2
CZ0421Děčín562891Velká Bukovina690031Malá BukovinaO2
CZ0421Děčín562891Velká Bukovina778273Velká BukovinaO2
CZ0421Děčín562912Velký Šenov779733KnížecíO1
CZ0421Děčín562912Velký Šenov779750Staré HraběcíO3
CZ0421Děčín562912Velký Šenov779768Velký ŠenovO3
CZ0421Děčín562921Verneřice780090Čáslav u VerneřicO2
CZ0421Děčín562921Verneřice780103Loučky u VerneřicO2
CZ0421Děčín562921Verneřice780111Příbram pod Bukovou horouH3
CZ0421Děčín562921Verneřice780120Rychnov u VerneřicO2
CZ0421Děčín562921Verneřice780138RytířovO2
CZ0421Děčín562921Verneřice780154Velké StínkyH3
CZ0421Děčín562921Verneřice780146VerneřiceO2
CZ0421Děčín562939Veselé780618VeseléO1
CZ0421Děčín562947Vilémov781886Vilémov u ŠluknovaO3
CZ0321Domažlice553433Babylon600717BabylonO2
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601624Bělá nad RadbuzouO3
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601632Bystřice u Bělé nad RadbuzouO2
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601641ČečínO2
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601659Černá Hora u Bělé nad RadbuzouO1
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601667Doubravka u Bělé nad RadbuzouO1
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou751189PlešH2
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou751162SmolovO2
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou601675Újezd Svatého KřížeO1
CZ0321Domažlice553441Bělá nad Radbuzou751171Železná u SmolovaO3
CZ0321Domažlice553450Blížejov687855Lštění nad ZubřinouS
CZ0321Domažlice566136Brnířov609951BrnířovH5
CZ0321Domažlice553506Bukovec615935Bukovec u Horšovského TýnaO3
CZ0321Domažlice566080Čečovice615943Čečovice u BukovceO3
CZ0321Domažlice553514Čermná619701Čermná u StaňkovaO2
CZ0321Domažlice553549Česká Kubice621366Česká KubiceH3
CZ0321Domažlice553549Česká Kubice634557Dolní FolmavaH3
CZ0321Domažlice553549Česká Kubice634565Horní FolmavaH5
CZ0321Domažlice553549Česká Kubice752720Nový SpálenecH5
CZ0321Domažlice553549Česká Kubice752746Starý SpálenecH5
CZ0321Domažlice553557Díly626082DílyH5
CZ0321Domažlice553425Domažlice630853DomažliceO3
CZ0321Domažlice553425Domažlice637980Havlovice u DomažlicO2
CZ0321Domažlice553573Drahotín631884DrahotínO2
CZ0321Domažlice553581Draženov632112DraženovO3
CZ0321Domažlice553654Holýšov643068Dolní Kamenice u StaňkovaO2
CZ0321Domažlice553654Holýšov641553HolýšovO3
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého Václava631892Hora Svatého VáclavaH5
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého Václava631906Načetín u DrahotínaH5
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého Václava631931ŠidlákovH3
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763837HašovS
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn781649OplotecS
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763845Svinná u ŠtítarS
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763861TasnoviceS
CZ0321Domažlice553689Hostouň641375Babice u HolubčeO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň641383HolubečO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň645931Horoušany u HostouněO3
CZ0321Domažlice553689Hostouň645940Hostouň u Horšovského TýnaO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň641391MělniceO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň645958MírkoviceO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň641405PřesO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň641413SkařezO2
CZ0321Domažlice553689Hostouň645966Slatina u HostouněO3
CZ0321Domažlice553689Hostouň645974SvržnoO3
CZ0321Domažlice553689Hostouň763853Štítary nad RadbuzouO2
CZ0321Domažlice566179Hradiště647454Hradiště u DomažlicO2
CZ0321Domažlice566331Hvožďany697451Hvožďany u PoběžovicO2
CZ0321Domažlice553727Chocomyšl652105ChocomyšlO2
CZ0321Domažlice553735Chodov652130Chodov u DomažlicH3
CZ0321Domažlice553743Chodská Lhota652253Chodská LhotaO2
CZ0321Domažlice553778Kaničky663018KaničkyO2
CZ0321Domažlice553786Kdyně627844Branišov na ŠumavěH3
CZ0321Domažlice553786Kdyně627852Dobříkov na ŠumavěH4
CZ0321Domažlice553786Kdyně664669Hluboká u KdyněO1
CZ0321Domažlice553786Kdyně664677KdyněH4
CZ0321Domažlice553786Kdyně609960PodzámčíH3
CZ0321Domažlice553786Kdyně732851PrapořištěO1
CZ0321Domažlice553786Kdyně751294SmržoviceH3
CZ0321Domažlice553786Kdyně754790StarecO1
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod Čerchovem619841Jindřichova HoraH2
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod Čerchovem666068Klenčí pod ČerchovemH3
CZ0321Domažlice553816Koloveč668575KolovečO3
CZ0321Domažlice553816Koloveč668583ZichovH4
CZ0321Domažlice553824Kout na Šumavě671231Kout na ŠumavěO2
CZ0321Domažlice553859Libkov682934LibkovO2
CZ0321Domažlice553867Loučim686972LoučimH4
CZ0321Domažlice553891Luženičky689301LuženiceO3
CZ0321Domažlice553891Luženičky689319LuženičkyO2
CZ0321Domažlice553913Meclov770060BozdíšO2
CZ0321Domažlice553913Meclov692352Březí u MeclovaO3
CZ0321Domažlice553913Meclov770078Jeníkovice u Horšovského TýnaO3
CZ0321Domažlice553913Meclov692361Mašovice u MeclovaO3
CZ0321Domažlice553913Meclov692379MeclovO3
CZ0321Domažlice553913Meclov692387MračniceO2
CZ0321Domažlice553913Meclov770086MrchojedyO2
CZ0321Domažlice553913Meclov770094Němčice u TřebnicO2
CZ0321Domažlice553913Meclov770108Třebnice u DomažlicO2
CZ0321Domažlice553921Mezholezy (dříve okres Domažlice)693553Mezholezy u ČerníkovaO2
CZ0321Domažlice553930Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)615781Buková u SemněvicO2
CZ0321Domažlice553930Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)693561Mezholezy u Horšovského TýnaO2
CZ0321Domažlice553948Milavče694509MilavčeO3
CZ0321Domažlice553948Milavče738255Radonice u MilavčíO2
CZ0321Domažlice566292Mnichov697460Mnichov u PoběžovicH5
CZ0321Domažlice566292Mnichov697478PivoňH3
CZ0321Domažlice566292Mnichov697494Skláře u MnichovaH5
CZ0321Domažlice566292Mnichov697486Vranov u MnichovaH2
CZ0321Domažlice599174Močerady697672MočeradyO2
CZ0321Domažlice599174Močerady697681Nové Dvory u MočeradO3
CZ0321Domažlice553981Mrákov666238Klíčov u MrákovaO2
CZ0321Domažlice553981Mrákov700070MrákovO2
CZ0321Domažlice553981Mrákov700088Smolov u DomažlicO3
CZ0321Domažlice553999Mutěnín700479Bezvěrov IH3
CZ0321Domažlice553999Mutěnín798401Bezvěrov IIH3
CZ0321Domažlice553999Mutěnín700461MutěnínO1
CZ0321Domažlice553999Mutěnín700487Starý KramolínO1
CZ0321Domažlice554006Nemanice666076Lísková u NemanicH4
CZ0321Domažlice554006Nemanice702889Lučina u NemanicH3
CZ0321Domažlice554006Nemanice798380MýtniceH5
CZ0321Domažlice554006Nemanice702846NemaniceH3
CZ0321Domažlice554006Nemanice702897Novosedly u NemanicH3
CZ0321Domažlice599166Němčice702960Němčíce u KdyněH3
CZ0321Domažlice599166Němčice772569ÚlíkovH3
CZ0321Domažlice554031Nevolice704342NevoliceO2
CZ0321Domažlice599131Nová Ves705543Nová Ves u KdyněO2
CZ0321Domažlice554057Nový Kramolín707741Nový KramolínH5
CZ0321Domažlice554057Nový Kramolín707805Valtířov u Nového KramolínaH3
CZ0321Domažlice599182Pařezov707759PařezovS
CZ0321Domažlice554081Pasečnice718131PasečniceO2
CZ0321Domažlice554090Pec718629PecH3
CZ0321Domažlice566373Pelechy756334PelechyO2
CZ0321Domažlice554111Poběžovice707767OhnišťoviceO3
CZ0321Domažlice554111Poběžovice722863Poběžovice u DomažlicO3
CZ0321Domažlice554111Poběžovice722871Sedlec u PoběžovicO2
CZ0321Domažlice554111Poběžovice631914SezemínH4
CZ0321Domažlice554111Poběžovice631922ŠibanovH5
CZ0321Domažlice554111Poběžovice707783ŠitbořO2
CZ0321Domažlice554111Poběžovice722880ZámělíčO3
CZ0321Domažlice554120Pocinovice722928Orlovice u PocinovicH3
CZ0321Domažlice554120Pocinovice722936PocinoviceO2
CZ0321Domažlice566365Poděvousy619710PoděvousyO2
CZ0321Domažlice554138Postřekov726168PostřekovH3
CZ0321Domažlice554189Rybník743941KorytanyH3
CZ0321Domažlice554189Rybník743950Mostek u RybníkuH3
CZ0321Domažlice554189Rybník743968Novosedly u RybníkuH4
CZ0321Domažlice554189Rybník743917Rybník nad RadbuzouH3
CZ0321Domažlice554189Rybník743933ŠvarcavaH3
CZ0321Domažlice554189Rybník743976Velký HoršínH5
CZ0321Domažlice554189Rybník743925Závist u RybníkuH5
CZ0321Domažlice554251Spáňov752771SpáňovO3
CZ0321Domažlice554260Srbice752916Srbice u KolovčeO2
CZ0321Domažlice554260Srbice757349StrýčkoviceO2
CZ0321Domažlice554260Srbice752924Těšovice u KolovčeO2
CZ0321Domažlice554278Srby753009MednáO2
CZ0321Domažlice554278Srby753017Polžice u Horšovského TýnaO2
CZ0321Domažlice554278Srby753025Roudná u Horšovského TýnaO1
CZ0321Domažlice554278Srby753033Srby u Horšovského TýnaO2
CZ0321Domažlice554278Srby753041VítáníO2
CZ0321Domažlice554294Staňkov753556Krchleby u StaňkovaS
CZ0321Domažlice554294Staňkov753564OhučovS
CZ0321Domažlice554316Stráž756342Stráž u DomažlicO1
CZ0321Domažlice566101Štichov678341ŠtichovO3
CZ0321Domažlice554341Tlumačov767573Tlumačov u DomažlicO1
CZ0321Domažlice554359Trhanov768065TrhanovO2
CZ0321Domažlice566161Úboč772551ÚbočO2
CZ0321Domažlice554383Újezd719951Petrovice u DomažlicO2
CZ0321Domažlice554383Újezd773620Újezd u DomažlicO1
CZ0321Domažlice554391Únějovice774359ÚnějoviceO2
CZ0321Domažlice554405Úsilov774740ÚsilovO2
CZ0321Domažlice554421Vidice781622ChřebřanyO2
CZ0321Domažlice554421Vidice781631LibosváryO3
CZ0321Domažlice554421Vidice781657VidiceO1
CZ0321Domažlice566250Vlkanov707791Vlkanov u Nového KramolínaO2
CZ0321Domažlice566071Všekary704172VšekaryS
CZ0321Domažlice554448Všepadly787281VšepadlyO1
CZ0321Domažlice554456Všeruby613045BrůdekO2
CZ0321Domažlice554456Všeruby636673Hájek u VšerubO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby650421HyršovO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby650439ChalupyO2
CZ0321Domažlice554456Všeruby692336MaxovO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby787353Myslív u VšerubO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby650447Pláně na ŠumavěO2
CZ0321Domažlice554456Všeruby650455Pomezí na ŠumavěO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby650463Sruby na ŠumavěO2
CZ0321Domažlice554456Všeruby787337Studánky u VšerubO3
CZ0321Domažlice554456Všeruby787345Všeruby u KdyněO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany608181Bořice u DomažlicO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany649031HříchoviceO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany712027Oprechtice na ŠumavěO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany746908Sedlice u DomažlicO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany753505StaněticeO2
CZ0321Domažlice554464Zahořany789925Zahořany u DomažlicO2
CZ0321Domažlice554472Ždánov794996ŽdánovO2
CZ0802Frýdek-Místek598011Baška601063BaškaO3
CZ0802Frýdek-Místek598011Baška601080HodoňoviceO2
CZ0802Frýdek-Místek598011Baška601098Kunčičky u BaškyO3
CZ0802Frýdek-Místek598020Bílá603911BíláH2
CZ0802Frýdek-Místek511633Bocanovice656291BocanoviceH5
CZ0802Frýdek-Místek598038Brušperk613380BrušperkO3
CZ0802Frýdek-Místek598046Bruzovice613398BruzoviceS
CZ0802Frýdek-Místek511935Bukovec615994Bukovec u JablunkovaH4
CZ0802Frýdek-Místek598062Bystřice616923Bystřice nad OlšíO2
CZ0802Frýdek-Místek598071Čeladná619116ČeladnáH2
CZ0802Frýdek-Místek598089Dobrá626988Dobrá u Frýdku-MístkuS
CZ0802Frýdek-Místek552542Dobratice627135Bukovice u DobraticS
CZ0802Frýdek-Místek552542Dobratice627143DobraticeS
CZ0802Frýdek-Místek598101Dolní Domaslavice628921Dolní DomaslaviceS
CZ0802Frýdek-Místek598101Dolní Domaslavice628930VolovecS
CZ0802Frýdek-Místek511951Dolní Lomná629600Dolní LomnáH3
CZ0802Frýdek-Místek552607Dolní Tošanovice630233Dolní TošanoviceS
CZ0802Frýdek-Místek598135Fryčovice634808FryčoviceS
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek634956FrýdekO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek651150ChleboviceO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek684899Lískovec u Frýdku-MístkuO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek689688LysůvkyO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek634824MístekO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek635081Panské Nové DvoryO3
CZ0802Frýdek-Místek598003Frýdek-Místek747971Skalice u Frýdku-MístkuO3
CZ0802Frýdek-Místek598143Frýdlant nad Ostravicí635171Frýdlant nad OstravicíO3
CZ0802Frýdek-Místek598143Frýdlant nad Ostravicí688061LubnoO3
CZ0802Frýdek-Místek598143Frýdlant nad Ostravicí705705Nová Ves u Frýdlantu nad OstravicíO2
CZ0802Frýdek-Místek598160Hnojník640191HnojníkS
CZ0802Frýdek-Místek512192Horní Domaslavice642789Horní DomaslaviceO3
CZ0802Frýdek-Místek511986Horní Lomná643394Horní LomnáH2
CZ0802Frýdek-Místek512176Hrádek647357HrádekO2
CZ0802Frýdek-Místek598232Hrčava647993HrčavaH4
CZ0802Frýdek-Místek598691Hukvaldy748307RychalticeO3
CZ0802Frýdek-Místek598691Hukvaldy748293SklenovO2
CZ0802Frýdek-Místek598259Jablunkov656305JablunkovH5
CZ0802Frýdek-Místek507423Janovice657107Janovice u Frýdku-MístkuO2
CZ0802Frýdek-Místek598275Kaňovice663051KaňoviceO3
CZ0802Frýdek-Místek507237Komorní Lhotka668818Komorní LhotkaH4
CZ0802Frýdek-Místek507458Košařiska670707KošařiskaH2
CZ0802Frýdek-Místek598321Kozlovice671771KozloviceO2
CZ0802Frýdek-Místek598321Kozlovice671789MěrkoviceO3
CZ0802Frýdek-Místek549673Krásná673391Krásná pod Lysou HorouH2
CZ0802Frýdek-Místek598348Krmelín674508KrmelínS
CZ0802Frýdek-Místek598356Kunčice pod Ondřejníkem677094Kunčice pod OndřejníkemH5
CZ0802Frýdek-Místek598364Lhotka681407Lhotka u Frýdku-MístkuH4
CZ0802Frýdek-Místek552593Malenovice690783MalenoviceH3
CZ0802Frýdek-Místek512184Metylovice693545MetyloviceO1
CZ0802Frýdek-Místek507547Milíkov694941Milíkov u JablunkovaH4
CZ0802Frýdek-Místek598445Morávka698679MorávkaH2
CZ0802Frýdek-Místek598453Mosty u Jablunkova699896Mosty u JablunkovaH4
CZ0802Frýdek-Místek554014Návsí656348NávsíH4
CZ0802Frýdek-Místek552526Nižní Lhoty704903Nižní LhotyS
CZ0802Frýdek-Místek552518Nošovice704911NošoviceS
CZ0802Frýdek-Místek507091Nýdek708186NýdekH3
CZ0802Frýdek-Místek598542Ostravice715671Ostravice 1H4
CZ0802Frýdek-Místek598542Ostravice715646Staré Hamry 2H3
CZ0802Frýdek-Místek598551Palkovice700606MyslíkO1
CZ0802Frýdek-Místek598551Palkovice717452PalkoviceO2
CZ0802Frýdek-Místek598569Paskov712035Oprechtice ve SlezskuS
CZ0802Frýdek-Místek598569Paskov718211PaskovS
CZ0802Frýdek-Místek557226Písečná656356Písečná u JablunkovaH5
CZ0802Frýdek-Místek512028Písek720941Písek u JablunkovaH4
CZ0802Frýdek-Místek568813Pražmo733059PražmoH4
CZ0802Frýdek-Místek507181Pržno734055PržnoO2
CZ0802Frýdek-Místek552577Pstruží736465PstružíH4
CZ0802Frýdek-Místek549665Raškovice739502RaškoviceO2
CZ0802Frýdek-Místek556971Ropice741167RopiceS
CZ0802Frýdek-Místek552640Řeka745057ŘekaH3
CZ0802Frýdek-Místek568830Řepiště745197ŘepištěS
CZ0802Frýdek-Místek598674Sedliště746983Sedliště ve SlezskuO3
CZ0802Frýdek-Místek552658Smilovice751031RakovecO3
CZ0802Frýdek-Místek552658Smilovice751049Smilovice u TřinceO2
CZ0802Frýdek-Místek568791Soběšovice751944Dolní SoběšoviceO2
CZ0802Frýdek-Místek568791Soběšovice751936Horní SoběšoviceO3
CZ0802Frýdek-Místek568791Soběšovice751928PitrovO3
CZ0802Frýdek-Místek598747Staré Hamry754277Ostravice 2H2
CZ0802Frýdek-Místek598747Staré Hamry754285Staré Hamry 1H2
CZ0802Frýdek-Místek552551Staré Město754498Staré Město u Frýdku-MístkuS
CZ0802Frýdek-Místek552569Staříč755290StaříčO3
CZ0802Frýdek-Místek552674Střítež757934StřítežS
CZ0802Frýdek-Místek569631Sviadnov760676SviadnovO3
CZ0802Frýdek-Místek552623Třanovice769282TřanoviceO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771082Český PuncovO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771091Dolní LíštnáO2
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec636291GutyH4
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771066Horní LíštnáO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec663816KarpentnáO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771074Kojkovice u TřinceO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771015KonskáO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec771104LyžbiceO2
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec701793NeboryO3
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec710032Oldřichovice u TřinceO2
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec770892TřinecO2
CZ0802Frýdek-Místek598810Třinec772445TyraH2
CZ0802Frýdek-Místek552615Vělopolí779849VělopolíS
CZ0802Frýdek-Místek554928Vendryně780014VendryněO2
CZ0802Frýdek-Místek552682Vyšní Lhoty788929Vyšní LhotyH4
CZ0802Frýdek-Místek552691Žabeň794139ŽabeňO2
CZ0802Frýdek-Místek568163Žermanice796514ŽermaniceO3
CZ0631Havlíčkův Brod546194Bačkov600784BačkovO3
CZ0631Havlíčkův Brod548260Bartoušov695734BartoušovO3
CZ0631Havlíčkův Brod573566Bělá657999Bělá u JedléS
CZ0631Havlíčkův Brod548430Bezděkov603635Bezděkov u Libice nad DoubravouO2
CZ0631Havlíčkův Brod568457Bojiště606936BojištěO3
CZ0631Havlíčkův Brod568457Bojiště606952MstislaviceO2
CZ0631Havlíčkův Brod568457Bojiště606961VelikáO3
CZ0631Havlíčkův Brod573558Boňkov638285BoňkovO2
CZ0631Havlíčkův Brod548278Břevnice613843BřevniceS
CZ0631Havlíčkův Brod568490Čachotín618187ČachotínO3
CZ0631Havlíčkův Brod568503Česká Bělá621234CibotínO3
CZ0631Havlíčkův Brod568503Česká Bělá621242Česká BěláO3
CZ0631Havlíčkův Brod568520Číhošť623661ČíhošťO2
CZ0631Havlíčkův Brod568520Číhošť623679HlohovO3
CZ0631Havlíčkův Brod568520Číhošť623687Hroznětín u ČíhoštěO3
CZ0631Havlíčkův Brod568520Číhošť623695TunochodyO3
CZ0631Havlíčkův Brod568520Číhošť623709ZdeslaviceO2
CZ0631Havlíčkův Brod568538Dlouhá Ves626571Dlouhá Ves u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod568597Dolní Krupá629405Dolní Krupá u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod568601Dolní Město740012Dobrá Voda LipnickáO1
CZ0631Havlíčkův Brod568601Dolní Město629740Dolní MěstoO2
CZ0631Havlíčkův Brod568601Dolní Město629766MeziklasíO2
CZ0631Havlíčkův Brod568601Dolní Město740021RejčkovH3
CZ0631Havlíčkův Brod548448Dolní Sokolovec682713Horní SokolovecO2
CZ0631Havlíčkův Brod568619Druhanov632660DruhanovO3
CZ0631Havlíčkův Brod568651Habry635197FrýdnavaO2
CZ0631Havlíčkův Brod568651Habry636479HabryO3
CZ0631Havlíčkův Brod568651Habry600792Lubno u BačkovaO3
CZ0631Havlíčkův Brod568651Habry600806ZbožíO3
CZ0631Havlíčkův Brod568660Havlíčkova Borová637963Havlíčkova BorováH3
CZ0631Havlíčkův Brod568660Havlíčkova Borová637971PeršíkovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568660Havlíčkova Borová796115Železné HorkyO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod723410Březinka u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod637823Havlíčkův BrodO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod660019JilemníkO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod723452KlanečnáO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod758949KvětnovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod695769MírovkaO2
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod637955PerknovO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod723479PoděbabyO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod758965Suchá u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod693987Smolovy u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod766631TermesivyO2
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod723487Veselice u Havlíčkova BroduO2
CZ0631Havlíčkův Brod568414Havlíčkův Brod667234ZbožiceO3
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec792586DubíO2
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec638293HerálecO3
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec662542Kamenice u HerálceH3
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec638315KoječínO3
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec694118MikulášovH3
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec718491Pavlov u HerálceO2
CZ0631Havlíčkův Brod568678Herálec792608Zdislavice u HerálceO3
CZ0631Havlíčkův Brod568708Horní Krupá643157Horní Krupá u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod548243Horní Paseka790192Horní PasekaO2
CZ0631Havlíčkův Brod568724Hradec646792Hradec u Ledče nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod530646Hurtova Lhota723444Hurtova LhotaO2
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř652873BílekO3
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř723045DobkovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř652831ChotěbořO3
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř702684Klouzovy u ChotěbořeO3
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř723053Počátky u ChotěbořeO2
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř735981PříjemkyO2
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř739294Rankov u ChotěbořeO3
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř758051Střížov u ChotěbořeO2
CZ0631Havlíčkův Brod568759Chotěboř760871SvinnýO3
CZ0631Havlíčkův Brod568767Chrtníč654272ChrtníčS
CZ0631Havlíčkův Brod573574Chřenovice658014ChřenoviceO3
CZ0631Havlíčkův Brod568783Jedlá658006Dobrá Voda u JedléS
CZ0631Havlíčkův Brod568783Jedlá658022JedláS
CZ0631Havlíčkův Brod568805Jeřišno658545ChuchelO3
CZ0631Havlíčkův Brod568805Jeřišno658553JeřišnoO3
CZ0631Havlíčkův Brod568805Jeřišno658570Vestecká LhotkaO2
CZ0631Havlíčkův Brod548413Jilem746843Jilem u SedletínaO3
CZ0631Havlíčkův Brod546216Jitkov717061JitkovO3
CZ0631Havlíčkův Brod568821Kámen662372Jiříkov u KameneS
CZ0631Havlíčkův Brod568821Kámen662381Kámen u HabrůS
CZ0631Havlíčkův Brod568821Kámen662399Proseč u KameneS
CZ0631Havlíčkův Brod568848Kamenná Lhota662810Kamenná LhotaO3
CZ0631Havlíčkův Brod568856Klokočov666475KlokočovO3
CZ0631Havlíčkův Brod548286Knyk667196Český DvůrS
CZ0631Havlíčkův Brod548286Knyk667200KnykS
CZ0631Havlíčkův Brod548529Kochánov667749KochánovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568881Kojetín667871Kojetín u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod548189Kouty606944Kouty u BojištěO2
CZ0631Havlíčkův Brod568899Kozlov671665Kozlov u Ledče nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod568899Kozlov671673Leština u Ledče nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod568899Kozlov671681Olešná u Ledče nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod568902Kožlí672084KožlíS
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora603554Bezděkov u Krásné HoryO3
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673447BratroňovO3
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora612839Broumova LhotaO2
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673455ČekánovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673463KojkoviceO3
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673471KojkovičkyO2
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673480Krásná HoraO3
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673498Mozolov u Krásné HoryO3
CZ0631Havlíčkův Brod568929Krásná Hora673501VolichovO2
CZ0631Havlíčkův Brod568937Krátká Ves674125Krátká VesS
CZ0631Havlíčkův Brod568945Krucemburk639541Hluboká u KrucemburkuH3
CZ0631Havlíčkův Brod568945Krucemburk676624KrucemburkH3
CZ0631Havlíčkův Brod568945Krucemburk754633Staré RanskoH5
CZ0631Havlíčkův Brod548570Kunemil746274KunemilS
CZ0631Havlíčkův Brod568953Květinov678252Kvasetice u KvětinovaS
CZ0631Havlíčkův Brod568953Květinov678261KvětinovS
CZ0631Havlíčkův Brod568953Květinov738166Radňov u KvětinovaS
CZ0631Havlíčkův Brod548308Kyjov678422Kyjov u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod568970Kynice678571KyniceO2
CZ0631Havlíčkův Brod548481Lány682721Lány u Libice nad DoubravouS
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou636363HabrekO2
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou679712Ledeč nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou636371ObrvaňO1
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou636380SoubořO1
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou786004Sychrov u Ledče nad SázavouO2
CZ0631Havlíčkův Brod568988Ledeč nad Sázavou786012Vrbka u Ledče nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod568996Leškovice680443LeškoviceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569011Leština u Světlé680532DobrniceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569011Leština u Světlé680541Leština u SvětléO3
CZ0631Havlíčkův Brod569011Leština u Světlé680559Štěpánov u LeštinyO3
CZ0631Havlíčkův Brod569011Leština u Světlé680567Vrbice u LeštinyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou651389BaroviceH3
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou651397ChloumekH3
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou603643Kladruby u LibiceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou682730LhůtaO2
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou682748Libice nad DoubravouO3
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou682756Libická LhotkaO3
CZ0631Havlíčkův Brod569020Libice nad Doubravou603651MalochyněO3
CZ0631Havlíčkův Brod569038Lípa627321DobrohostovO2
CZ0631Havlíčkův Brod569038Lípa627330ChválkovO1
CZ0631Havlíčkův Brod569038Lípa683906Lípa u Havlíčkova BroduO2
CZ0631Havlíčkův Brod569038Lípa683914PetrkovO3
CZ0631Havlíčkův Brod569046Lipnice nad Sázavou684198Lipnice nad SázavouO2
CZ0631Havlíčkův Brod569062Lučice688282LučiceS
CZ0631Havlíčkův Brod569071Malčín690431MalčínS
CZ0631Havlíčkův Brod569089Maleč690660Předboř u MalčeH4
CZ0631Havlíčkův Brod548316Michalovice693979Michalovice u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod569127Modlíkov697826Modlíkov u PřibyslaviO2
CZ0631Havlíčkův Brod548197Nejepín702692NejepínO3
CZ0631Havlíčkův Brod569151Nová Ves u Leštiny705896Nová Ves u LeštinyO2
CZ0631Havlíčkův Brod555266Nová Ves u Světlé705985Nová Ves u Světlé nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod569186Okrouhlice709620Babice u OkrouhliceS
CZ0631Havlíčkův Brod569186Okrouhlice709638Chlístov u OkrouhliceS
CZ0631Havlíčkův Brod569186Okrouhlice709654OkrouhliceS
CZ0631Havlíčkův Brod569186Okrouhlice709662Olešnice u OkrouhliceS
CZ0631Havlíčkův Brod569186Okrouhlice709671VadínS
CZ0631Havlíčkův Brod548588Okrouhlička709697OkrouhličkaO2
CZ0631Havlíčkův Brod569208Olešenka710130OlešenkaO3
CZ0631Havlíčkův Brod569216Olešná710296Olešná u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod548359Ostrov646806Ostrov u Ledče nad SázavouO1
CZ0631Havlíčkův Brod569224Oudoleň717070OudoleňO2
CZ0631Havlíčkův Brod569232Ovesná Lhota717126Ovesná LhotaO3
CZ0631Havlíčkův Brod569241Pavlov718378Pavlov u Ledče nad SázavouS
CZ0631Havlíčkův Brod548634Podmoklany644366HudečO2
CZ0631Havlíčkův Brod548634Podmoklany644382PodmoklanyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569291Pohled724645PohledO3
CZ0631Havlíčkův Brod569291Pohled724653SimtanyO3
CZ0631Havlíčkův Brod573591Pohleď736236PohleďS
CZ0631Havlíčkův Brod569313Prosíčka733458NezdínO3
CZ0631Havlíčkův Brod569313Prosíčka733431ProsíčkaO2
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav621277Česká JablonnáO3
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav626961DobráO3
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav629197Dolní JablonnáO3
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav649121HřištěO2
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav726010Poříčí u PřibyslaviO3
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav735698PřibyslavO3
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav735701Ronov nad SázavouO2
CZ0631Havlíčkův Brod569321Přibyslav775649UtínO2
CZ0631Havlíčkův Brod569348Příseka736244Příseka u Světlé nad SázavouO2
CZ0631Havlíčkův Brod569364Radostín738361Radostín u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod569399Rozsochatec742392RozsochatecO3
CZ0631Havlíčkův Brod569402Rušinov743704RušinovO3
CZ0631Havlíčkův Brod569402Rušinov743691VratkovO2
CZ0631Havlíčkův Brod569411Rybníček743909Rybníček u HabrůO2
CZ0631Havlíčkův Brod569429Sázavka746282SázavkaO3
CZ0631Havlíčkův Brod548421Sedletín746851SedletínO3
CZ0631Havlíčkův Brod548421Sedletín746860Veselá u SedletínaO3
CZ0631Havlíčkův Brod548324Skorkov748391Skorkov u HerálceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569470Skuhrov749036Skuhrov u Havlíčkova BroduS
CZ0631Havlíčkův Brod548553Slavětín717088Slavětín u OudoleněO2
CZ0631Havlíčkův Brod569488Slavíkov750123Dolní VestecH3
CZ0631Havlíčkův Brod569488Slavíkov750140Kocourov u SlavíkovaO3
CZ0631Havlíčkův Brod569488Slavíkov750158RovnýO2
CZ0631Havlíčkův Brod569488Slavíkov750166Slavíkov u ChotěbořeO2
CZ0631Havlíčkův Brod548341Slavníč750328SlavníčO2
CZ0631Havlíčkův Brod548499Sloupno603660Sloupno u ChotěbořeO3
CZ0631Havlíčkův Brod573604Služátky736252SlužátkyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569518Sobíňov752002SobíňovO2
CZ0631Havlíčkův Brod569534Stříbrné Hory757705Stříbrné Hory u PřibyslaviO2
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou700177Benetice u Světlé nad SázavouO1
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou760471Dolní BohušiceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou628778Dolní BřezinkaO1
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou626716Dolní DlužinyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou760480Horní BohušiceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou626724Horní DlužinyO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou684210Kochánov u LipničkyO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou700185Leštinka u Světlé nad SázavouO1
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou684228LipničkaO2
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou700193MrzkoviceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou783986Opatovice u Světlé nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou684236Radostovice u LipničkyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou760510Světlá nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou760536ZávidkoviceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569569Světlá nad Sázavou760544Žebrákov u Světlé nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod569585Šlapanov762806KněžskáS
CZ0631Havlíčkův Brod569585Šlapanov762814ŠachotínS
CZ0631Havlíčkův Brod569585Šlapanov762822ŠlapanovS
CZ0631Havlíčkův Brod569593Štoky720101Petrovice u ŠtokůH3
CZ0631Havlíčkův Brod569593Štoky750999PozoviceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569593Štoky751006Smilov u ŠtokůO3
CZ0631Havlíčkův Brod569593Štoky764043Studénka u ŠtokůO2
CZ0631Havlíčkův Brod569593Štoky764051ŠtokyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569615Tis767042KněžS
CZ0631Havlíčkův Brod569615Tis767051Tis u HabrůS
CZ0631Havlíčkův Brod569623Trpišovice768782Dobrovítova LhotaO1
CZ0631Havlíčkův Brod569623Trpišovice768791KoňkoviceH4
CZ0631Havlíčkův Brod569623Trpišovice768804TrpišoviceO1
CZ0631Havlíčkův Brod569640Uhelná Příbram772747Petrovice u Uhelné PříbraměO3
CZ0631Havlíčkův Brod569640Uhelná Příbram772755PukšiceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569640Uhelná Příbram772763Uhelná PříbramO3
CZ0631Havlíčkův Brod548537Úhořilka667757ÚhořilkaO3
CZ0631Havlíčkův Brod569658Úsobí655627ChyškaO2
CZ0631Havlíčkův Brod569658Úsobí774766ÚsobíO2
CZ0631Havlíčkův Brod569674Vepříkov780031MiřátkyS
CZ0631Havlíčkův Brod569674Vepříkov780049VepříkovS
CZ0631Havlíčkův Brod569682Veselý Žďár780961Veselý ŽďárO2
CZ0631Havlíčkův Brod569691Věž658111JedouchovO2
CZ0631Havlíčkův Brod569691Věž680478Leština u HerálceO2
CZ0631Havlíčkův Brod569691Věž747858Skála u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod569691Věž781321VěžO2
CZ0631Havlíčkův Brod569704Věžnice781398Dolní VěžniceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569704Věžnice781401Horní VěžniceO3
CZ0631Havlíčkův Brod569721Vilémovice782017Vilémovice u Ledče nad SázavouO3
CZ0631Havlíčkův Brod569739Vlkanov783994VlkanovO3
CZ0631Havlíčkův Brod530654Vysoká695785Vysoká u Havlíčkova BroduO3
CZ0631Havlíčkův Brod530662Ždírec660027Ždírec u PohleduS
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou795615Benátky u Ždírce nad DoubravouH3
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou644358Horní StudenecO2
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou795623Kohoutov u Ždírce nad DoubravouO2
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou644374Nový StudenecO2
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou772577StružinecO2
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou772585ÚdavyO2
CZ0631Havlíčkův Brod569780Ždírec nad Doubravou795640Ždírec nad DoubravouO2
CZ0631Havlíčkův Brod569801Žižkovo Pole797570MacourovS
CZ0631Havlíčkův Brod569801Žižkovo Pole797596Žižkovo PoleS
CZ0645Hodonín586021Hodonín640417HodonínO2
CZ0645Hodonín586218Javorník657905Javorník nad VeličkouO3
CZ0645Hodonín586366Malá Vrbka690422Malá VrbkaO3
CZ0645Hodonín586404Moravský Písek699233Moravský PísekO3
CZ0645Hodonín586455Nová Lhota705098Nová Lhota u Veselí nad MoravouH4
CZ0645Hodonín586501Radějov737461Radějov u StrážniceO3
CZ0645Hodonín586544Skoronice748404SkoroniceO3
CZ0645Hodonín586617Suchov759287SuchovO2
CZ0645Hodonín586803Ždánice794961ŽdániceO3
CZ0521Hradec Králové569810Hradec Králové647225KlukyS
CZ0521Hradec Králové570109Chlumec nad Cidlinou717533PamětníkS
CZ0521Hradec Králové576352Jílovice660167Jílovice u Českého MeziříčíO3
CZ0521Hradec Králové570168Klamoš665436ŠtítS
CZ0521Hradec Králové576433Ledce679658Klášter nad DědinouO3
CZ0521Hradec Králové576433Ledce679666LedceO3
CZ0521Hradec Králové571041Třebechovice pod Orebem769410KrňoviceO2
CZ0521Hradec Králové571041Třebechovice pod Orebem703371NepasiceO3
CZ0521Hradec Králové571041Třebechovice pod Orebem769436Polánky nad DědinouO3
CZ0521Hradec Králové571041Třebechovice pod Orebem769444ŠtěnkovO2
CZ0521Hradec Králové571041Třebechovice pod Orebem769452Třebechovice pod OrebemO3
CZ0521Hradec Králové548677Vysoký Újezd788457Vysoký Újezd nad DědinouS
CZ0411Cheb554499600521H3
CZ0411Cheb554499780162Dolní PasekyH3
CZ0411Cheb554499669237Doubrava u AšeH4
CZ0411Cheb554499780171Horní PasekyH3
CZ0411Cheb554499669253KopaninyH5
CZ0411Cheb554499698270MokřinyH3
CZ0411Cheb554499698288NebesaH3
CZ0411Cheb554499698296Nový ŽďárH3
CZ0411Cheb554499780189Vernéřov u AšeH3
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov630381Brtná u Dolního ŽandovaH3
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov630390Dolní ŽandovH5
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov630403Horní ŽandovH5
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov630411Podlesí u Dolního ŽandovaH3
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov709549SalajnaH5
CZ0411Cheb554502Dolní Žandov630420Úbočí u Dolního ŽandovaH3
CZ0411Cheb554511Drmoul632503DrmoulH5
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně768880Dlouhé MostyO2
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634646Františkovy LázněO2
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634654Horní LomanyO2
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634638JedličnáO2
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634662KrapiceO2
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634689Slatina u Františkových LázníO3
CZ0411Cheb554529Františkovy Lázně634697ŽíroviceO2
CZ0411Cheb554545Hazlov638072HazlovO1
CZ0411Cheb554545Hazlov638081Lipná u HazlovaO1
CZ0411Cheb554545Hazlov638153Otov u HazlovaO1
CZ0411Cheb554545Hazlov638111Polná u HazlovaO1
CZ0411Cheb554545Hazlov638129Skalka u HazlovaH3
CZ0411Cheb554545Hazlov638137TáborskáO2
CZ0411Cheb554545Hazlov638145VýhledyH3
CZ0411Cheb554553Hranice647641Hranice u AšeH5
CZ0411Cheb554553Hranice758159Pastviny u StudánkyH3
CZ0411Cheb554553Hranice758167Studánka u AšeH3
CZ0411Cheb554553Hranice647675TrojmezíH5
CZ0411Cheb554481Cheb650820Bříza nad OhříO3
CZ0411Cheb554481Cheb650838CetnovO3
CZ0411Cheb554481Cheb651052Dolní DvoryO2
CZ0411Cheb554481Cheb636568Dolní PelhřimovO2
CZ0411Cheb554481Cheb651079Dřenice u ChebuO2
CZ0411Cheb554481Cheb636576Háje u ChebuO2
CZ0411Cheb554481Cheb651061Horní DvoryO3
CZ0411Cheb554481Cheb651028Hradiště u ChebuO2
CZ0411Cheb554481Cheb650919ChebO2
CZ0411Cheb554481Cheb726427ChvoječnáO2
CZ0411Cheb554481Cheb768898Jindřichov u TršnicO3
CZ0411Cheb554481Cheb650854KlestO3
CZ0411Cheb554481Cheb726435LoužekO3
CZ0411Cheb554481Cheb650846Podhoří u ChebuO3
CZ0411Cheb554481Cheb723720PodhradO2
CZ0411Cheb554481Cheb650862Skalka u ChebuO3
CZ0411Cheb554481Cheb755028Starý HrozňatovO3
CZ0411Cheb554481Cheb650871Střížov u ChebuO2
CZ0411Cheb554481Cheb768901TršniceO2
CZ0411Cheb538795Krásná673358KrásnáH3
CZ0411Cheb538795Krásná673366Štítary u KrásnéH3
CZ0411Cheb538795Krásná673374Újezd u KrásnéH3
CZ0411Cheb554596Křižovatka676632KřižovatkaO2
CZ0411Cheb554596Křižovatka676667Mostek u KřižovatkyO2
CZ0411Cheb554596Křižovatka676641Nová Ves u KřižovatkyO2
CZ0411Cheb554600Lázně Kynžvart679372Lázně KynžvartH2
CZ0411Cheb554600Lázně Kynžvart679364LazyH2
CZ0411Cheb554618Libá681598Dobrošov u LibéO2
CZ0411Cheb554618Libá681644DubinaO3
CZ0411Cheb554618Libá681601Hůrka u LibéO2
CZ0411Cheb554618Libá681610LibáO1
CZ0411Cheb554618Libá681636Lužná u Františkových LázníO2
CZ0411Cheb554618Libá681628PomeznáO2
CZ0411Cheb554618Libá681652Rybáře u LibéO3
CZ0411Cheb554626Lipová684376Dolní Lažany u LipovéO2
CZ0411Cheb554626Lipová684384Dolní LipinaO2
CZ0411Cheb554626Lipová684392Doubrava u LipovéO2
CZ0411Cheb554626Lipová684406Horní Lažany u LipovéO3
CZ0411Cheb554626Lipová684414Horní LipinaO2
CZ0411Cheb554626Lipová684422Kozly u LipovéO3
CZ0411Cheb554626Lipová684431Lipová u ChebuO2
CZ0411Cheb554626Lipová684449MechováO2
CZ0411Cheb554626Lipová684457MýtinaO2
CZ0411Cheb554626Lipová684503Mýtina IO2
CZ0411Cheb554626Lipová684465Oldřichov u LipovéH3
CZ0411Cheb554626Lipová684473PaličH3
CZ0411Cheb554626Lipová684481StebniceO2
CZ0411Cheb554626Lipová684490ŽírniceO2
CZ0411Cheb554634Luby688126Dolní LubyO3
CZ0411Cheb554634Luby688142Horní LubyH3
CZ0411Cheb554634Luby688151Luby IO2
CZ0411Cheb554634Luby688193Luby IIH3
CZ0411Cheb554634Luby688169Opatov u LubůH3
CZ0411Cheb554634Luby688177VýspaO2
CZ0411Cheb554642Mariánské Lázně901903Chotěnov u Mariánských LázníH5
CZ0411Cheb554642Mariánské Lázně691585Mariánské LázněH2
CZ0411Cheb554642Mariánské Lázně691674Stanoviště u Mariánských LázníH5
CZ0411Cheb554642Mariánské Lázně691607ÚšoviceH3
CZ0411Cheb554651Milhostov694771DěvínO3
CZ0411Cheb554651Milhostov694789Dolní ČástkovO2
CZ0411Cheb554651Milhostov694835Doubrava u MilhostovaO3
CZ0411Cheb554651Milhostov694797Hluboká u MilhostovaO2
CZ0411Cheb554651Milhostov694819MilhostovO2
CZ0411Cheb554651Milhostov694827VackovecO2
CZ0411Cheb538906Milíkov694916Malá ŠitbořO2
CZ0411Cheb538906Milíkov694924Milíkov u Mariánských LázníO2
CZ0411Cheb538906Milíkov771813MokřinaO2
CZ0411Cheb538906Milíkov694932Těšov u MilíkovaO2
CZ0411Cheb538906Milíkov709557ÚvalO2
CZ0411Cheb538906Milíkov709565Velká ŠitbořO2
CZ0411Cheb554677Mnichov697508Mnichov u Mariánských LázníH2
CZ0411Cheb554677Mnichov739031Rájov u Mariánských LázníH2
CZ0411Cheb554677Mnichov697516SítinyH2
CZ0411Cheb554693Nebanice701726HartoušovO2
CZ0411Cheb554693Nebanice701734HněvínO3
CZ0411Cheb554693Nebanice701742NebaniceO3
CZ0411Cheb554693Nebanice701751VrbováO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel669202Bor u KopaninyO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707660BožetínO3
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707678ČižebnáO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel694801Horka u MilhostovaO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707686Hrzín u Nového KostelaO3
CZ0411Cheb554707Nový Kostel669211KopaninaO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707694Lesná u Nového KostelaO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel669229MlýnekO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707708Nový KostelO2
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707724Smrčí u Nového KostelaH4
CZ0411Cheb554707Nový Kostel707732SvažecH4
CZ0411Cheb539554Odrava709026DobrošeO2
CZ0411Cheb539554Odrava709042MostovO2
CZ0411Cheb539554Odrava709051ObilnáO3
CZ0411Cheb539554Odrava709069OdravaO2
CZ0411Cheb539554Odrava726443PotočištěO2
CZ0411Cheb538922Okrouhlá709522Jesenice u ChebuO3
CZ0411Cheb538922Okrouhlá709531Okrouhlá u ChebuO2
CZ0411Cheb539473Ovesné Kladruby717134Ovesné KladrubyH2
CZ0411Cheb539473Ovesné Kladruby717142Vysočany u Ovesných KladrubH3
CZ0411Cheb554740Plesná721611Lomnička u PlesnéO3
CZ0411Cheb554740Plesná721620PlesnáO2
CZ0411Cheb554740Plesná721638SmrčinaO2
CZ0411Cheb554740Plesná721646ŠnekyO2
CZ0411Cheb554740Plesná721654VackovO2
CZ0411Cheb538817Podhradí669261Podhradí u AšeH3
CZ0411Cheb538868Pomezí nad Ohří725561Dolní HraničnáO2
CZ0411Cheb538868Pomezí nad Ohří725587Pomezí nad OhříO3
CZ0411Cheb538868Pomezí nad Ohří725595TůněO3
CZ0411Cheb577979Poustka726605OstrohO2
CZ0411Cheb577979Poustka726613Poustka u Františkových LázníO2
CZ0411Cheb539538Prameny732842PramenyH2
CZ0411Cheb554812Skalná748102SkalnáO2
CZ0411Cheb554812Skalná748111Starý RybníkO2
CZ0411Cheb554812Skalná748137Suchá u SkalnéO2
CZ0411Cheb554812Skalná748145Velký Rybník u SkalnéO1
CZ0411Cheb554812Skalná748129VonšovO2
CZ0411Cheb539112Stará Voda753971Háj u Staré VodyH2
CZ0411Cheb539112Stará Voda754021Jedlová u Staré VodyH3
CZ0411Cheb539112Stará Voda754030Nové MohelnoH2
CZ0411Cheb539112Stará Voda754048Slatina u Staré VodyH2
CZ0411Cheb539112Stará Voda753998Stará Voda u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb539112Stará Voda754013Vysoká u Staré VodyH2
CZ0411Cheb555631Teplá726630Babice u PoutnovaH3
CZ0411Cheb555631Teplá602621BeranovH2
CZ0411Cheb555631Teplá675962BeranovkaH2
CZ0411Cheb555631Teplá754684Beroun u Starého SedlaH3
CZ0411Cheb555631Teplá765945Bezvěrov u TepléH2
CZ0411Cheb555631Teplá726648Bohuslav u PoutnovaH3
CZ0411Cheb555631Teplá726656Číhaná u PoutnovaH2
CZ0411Cheb555631Teplá754692Heřmanov u Starého SedlaH2
CZ0411Cheb555631Teplá726664Horní KramolínH2
CZ0411Cheb555631Teplá726672HoštěcH3
CZ0411Cheb555631Teplá726681JankoviceH3
CZ0411Cheb555631Teplá602639Kladruby u BeranovaH3
CZ0411Cheb555631Teplá765953Klášter TepláH3
CZ0411Cheb555631Teplá675971KřepkoviceH3
CZ0411Cheb555631Teplá765970MrázovH3
CZ0411Cheb555631Teplá675989Nezdice u KřepkovicH3
CZ0411Cheb555631Teplá675997PěkoviceH3
CZ0411Cheb555631Teplá726699Popovice u PoutnovaH3
CZ0411Cheb555631Teplá726702PoutnovH3
CZ0411Cheb555631Teplá765988RankoviceH3
CZ0411Cheb555631Teplá726711Služetín u PoutnovaH2
CZ0411Cheb555631Teplá754706Staré Sedlo u TepléH3
CZ0411Cheb555631Teplá765961TepláH3
CZ0411Cheb555631Teplá754714Zahrádka u Starého SedlaH3
CZ0411Cheb554855Trstěnice768821Horní Ves u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb554855Trstěnice768847Skelné HutěH3
CZ0411Cheb554855Trstěnice768839Trstěnice u Mariánských LázníH5
CZ0411Cheb539023Třebeň769495Doubí u TřebeněO3
CZ0411Cheb539023Třebeň769509DvorekO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769517Horní Ves u TřebeněO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769525ChocoviceO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769533LesinaO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769541Nový DrahovO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769550PovodíO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769568TřebeňO2
CZ0411Cheb539023Třebeň769576Vokov u TřebeněO3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770817Chodovská HuťH3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770825Krásné u Tří SekerH3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770833Plánská HuťH3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770841Tachovská HuťH3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770850Tři Sekery u KynžvartuH3
CZ0411Cheb554880Tři Sekery770868Tři Sekery u TachovaH3
CZ0411Cheb539619Tuřany771805LipoltovO3
CZ0411Cheb539619Tuřany771830Tuřany u Kynšperku nad OhříO3
CZ0411Cheb539481Valy776751Valy u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb539279Velká Hleďsebe778311KlimentovH5
CZ0411Cheb539279Velká Hleďsebe778320Malá HleďsebeH5
CZ0411Cheb539279Velká Hleďsebe778338Velká HleďsebeH5
CZ0411Cheb578002Velký Luh676659Velký LuhO2
CZ0411Cheb539376Vlkovice784109Martinov u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb539376Vlkovice784117Vlkovice u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb539074Vojtanov726591Mýtinka u PoustkyO2
CZ0411Cheb539074Vojtanov784630VojtanovO1
CZ0411Cheb539074Vojtanov784648Zelený HájO1
CZ0411Cheb539431Zádub-Závišín789682Milhostov u Mariánských LázníH3
CZ0411Cheb539431Zádub-Závišín789691ZádubH2
CZ0411Cheb539431Zádub-Závišín789704ZávišínH2
CZ0422Chomutov562998Blatno605352BečovH3
CZ0422Chomutov562998Blatno605361Blatno u ChomutovaH3
CZ0422Chomutov562998Blatno605379HrádečnáH5
CZ0422Chomutov562998Blatno605387Květnov u ChomutovaH5
CZ0422Chomutov562998Blatno605395Mezihoří u ChomutovaH1
CZ0422Chomutov562998Blatno605409RadenovH2
CZ0422Chomutov562998Blatno605417ŠerchovH4
CZ0422Chomutov562998Blatno605425ZákoutíH2
CZ0422Chomutov563005Boleboř607002BolebořH3
CZ0422Chomutov563005Boleboř607011OrasínH3
CZ0422Chomutov563005Boleboř607037SvahováH1
CZ0422Chomutov563021Černovice620599Černovice u ChomutovaO3
CZ0422Chomutov563048Domašín630691Domašín u Klášterce nad OhříH3
CZ0422Chomutov563048Domašín630705LouchovH4
CZ0422Chomutov563048Domašín630721Nová Víska u DomašínaH2
CZ0422Chomutov563048Domašín630713PetleryH4
CZ0422Chomutov563048Domašín630730PodmilesyH2
CZ0422Chomutov563064Hora Svatého Šebestiána641812Hora Svatého ŠebestiánaH1
CZ0422Chomutov563064Hora Svatého Šebestiána641821JilmováH1
CZ0422Chomutov563064Hora Svatého Šebestiána641804Nová Ves u KřimovaH1
CZ0422Chomutov563064Hora Svatého Šebestiána641839PohraničníH1
CZ0422Chomutov562971Chomutov652458Chomutov IO3
CZ0422Chomutov562971Chomutov652636Chomutov IIO1
CZ0422Chomutov563099Jirkov660809BřezenecO1
CZ0422Chomutov563099Jirkov660876Červený Hrádek u JirkovaO1
CZ0422Chomutov563099Jirkov660833JindřišskáH4
CZ0422Chomutov563099Jirkov660761JirkovO2
CZ0422Chomutov563102Kadaň661899Bystřice u KadaněO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň661686KadaňO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň773255PastvinyO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň661813PokuticeO2
CZ0422Chomutov563102Kadaň661864PrunéřovO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň771899TušimiceO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň773280ÚhošťO1
CZ0422Chomutov563102Kadaň773271ÚhošťanyO3
CZ0422Chomutov563102Kadaň661821Zásada u KadaněO1
CZ0422Chomutov563111Kalek662135Gabrielina HuťH2
CZ0422Chomutov563111Kalek662119KalekH2
CZ0422Chomutov563111Kalek662143NačetínH2
CZ0422Chomutov563111Kalek662127Načetín u KalkuH2
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří780197Hradiště u VernéřovaH4
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665622Klášterec nad OhříO2
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665631Klášterecká JeseňH4
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří798495KunovH3
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665649Lestkov u Klášterce nad OhříO2
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří694355Mikulovice u VernéřovaO3
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665657Miřetice u Klášterce nad OhříO3
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří780201Pavlov u VernéřovaH4
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří780219Potočná u VernéřovaH4
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665665Rašovice u Klášterce nad OhříO3
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665673Suchý Důl u Klášterce nad OhříO1
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří665690Velká LesnáH4
CZ0422Chomutov563129Klášterec nad Ohří780227VernéřovO2
CZ0422Chomutov563137Kovářská671509KovářskáH1
CZ0422Chomutov563315Kryštofovy Hamry777561Černý PotokH1
CZ0422Chomutov563315Kryštofovy Hamry736163DolinaH2
CZ0422Chomutov563315Kryštofovy Hamry736180Kryštofovy HamryH1
CZ0422Chomutov563315Kryštofovy Hamry736201PřísečniceH2
CZ0422Chomutov563315Kryštofovy Hamry736210RusováH1
CZ0422Chomutov563161Křimov676209DominaH3
CZ0422Chomutov563161Křimov676217Krásná Lípa u KřimovaH4
CZ0422Chomutov563161Křimov676225KřimovH2
CZ0422Chomutov563161Křimov676250Menhartice u KřimovaH2
CZ0422Chomutov563161Křimov676268NebovazyH3
CZ0422Chomutov563161Křimov676276Stráž u KřimovaH2
CZ0422Chomutov563161Křimov676233Strážky u KřimovaH3
CZ0422Chomutov563161Křimov676241Suchdol u KřimovaH3
CZ0422Chomutov546518Loučná pod Klínovcem687049Háj u Loučné pod KlínovcemH1
CZ0422Chomutov546518Loučná pod Klínovcem687057Loučná pod KlínovcemH1
CZ0422Chomutov563200Málkov691003AhníkovO2
CZ0422Chomutov563200Málkov672921Kralupy u ChomutovaO3
CZ0422Chomutov563200Málkov696021LideňH3
CZ0422Chomutov563200Málkov691011Málkov u ChomutovaO1
CZ0422Chomutov563200Málkov696048Vysoká u ChomutovaH2
CZ0422Chomutov563200Málkov691038ZelenáO1
CZ0422Chomutov563218Mašťov692255DobřenecO2
CZ0422Chomutov563218Mašťov692271Konice u MašťovaO2
CZ0422Chomutov563218Mašťov692280MašťovO3
CZ0422Chomutov563226Měděnec692522Horní HalžeH2
CZ0422Chomutov563226Měděnec692531KamennéH3
CZ0422Chomutov563226Měděnec736171KotlinaH2
CZ0422Chomutov563226Měděnec692549MěděnecH1
CZ0422Chomutov563226Měděnec692557MýtinkaH2
CZ0422Chomutov563242Místo696013BlahuňovH4
CZ0422Chomutov563242Místo696030MístoH4
CZ0422Chomutov563242Místo696056Vysoká JedleH3
CZ0422Chomutov563269Okounov709484KotvinaO2
CZ0422Chomutov563269Okounov709492KrupiceH4
CZ0422Chomutov563269Okounov709506OkounovO2
CZ0422Chomutov563269Okounov709514OsloviceO2
CZ0422Chomutov563285Perštejn719374ČernýšH5
CZ0422Chomutov563285Perštejn719391Ondřejov u PerštejnaH3
CZ0422Chomutov563285Perštejn719404PerštejnH4
CZ0422Chomutov563285Perštejn719412Rájov u PerštejnaH3
CZ0422Chomutov563285Perštejn692565Vykmanov u MěděnceH1
CZ0422Chomutov563340Spořiče674273KrbiceO3
CZ0422Chomutov563340Spořiče752851SpořičeO3
CZ0422Chomutov563404Vejprty622541České Hamry u VejprtH1
CZ0422Chomutov563404Vejprty777579VejprtyH2
CZ0422Chomutov563498Výsluní787787Sobětice u VýsluníH2
CZ0422Chomutov563498Výsluní787795TřebíškaH2
CZ0422Chomutov563498Výsluní787825Úbočí u VýsluníH3
CZ0422Chomutov563498Výsluní787809Volyně u VýsluníH2
CZ0422Chomutov563498Výsluní787817VýsluníH1
CZ0422Chomutov563501Vysoká Pec788091DrmalyO1
CZ0422Chomutov563501Vysoká Pec677167Kundratice u ChomutovaO3
CZ0422Chomutov563501Vysoká Pec788104Podhůří u Vysoké PeceH3
CZ0422Chomutov563501Vysoká Pec607029PyšnáH3
CZ0422Chomutov563501Vysoká Pec788112Vysoká PecO1
CZ0531Chrudim571202Bojanov606839BojanovO2
CZ0531Chrudim571202Bojanov606847Horní Bezděkov u BojanovaO2
CZ0531Chrudim571202Bojanov671461HrbokovO3
CZ0531Chrudim571202Bojanov671479Kovářov u SečeO2
CZ0531Chrudim547867Bor u Skutče607410Bor u SkutčeO1
CZ0531Chrudim571253Ctětín617954CtětínO1
CZ0531Chrudim571296České Lhotice622605České LhoticeO1
CZ0531Chrudim571300Dědová625337DědováH3
CZ0531Chrudim571377Hamry637084Hamry u HlinskaH3
CZ0531Chrudim571393Hlinsko639346Blatno u HlinskaH3
CZ0531Chrudim571393Hlinsko639303Hlinsko v ČecháchH3
CZ0531Chrudim571393Hlinsko651559Chlum u HlinskaH5
CZ0531Chrudim571393Hlinsko639397Srní u HlinskaH3
CZ0531Chrudim547794Hodonín622613Hodonín u NasavrkO2
CZ0531Chrudim571440Holetín641120Dolní HoletínO2
CZ0531Chrudim571440Holetín641138HoletínO2
CZ0531Chrudim571474Horní Bradlo642517Horní BradloO2
CZ0531Chrudim571474Horní Bradlo642533LipkaO2
CZ0531Chrudim571474Horní Bradlo642550Travná u Horního BradlaO3
CZ0531Chrudim571474Horní Bradlo642568Velká StřítežO2
CZ0531Chrudim571482Hošťalovice646130Březinka u HošťalovicO2
CZ0531Chrudim571482Hošťalovice646148HošťaloviceO2
CZ0531Chrudim571504Hroubovice648477HrouboviceO3
CZ0531Chrudim547816Jeníkov658359Jeníkov u HlinskaH3
CZ0531Chrudim571571Kameničky634476FilipovH3
CZ0531Chrudim571571Kameničky662666KameničkyH3
CZ0531Chrudim571580Kladno665266Kladno u HlinskaH3
CZ0531Chrudim571652Krásné673692KrásnéO2
CZ0531Chrudim571652Krásné673706PolánkaO1
CZ0531Chrudim571661Krouna618179ČachnovH3
CZ0531Chrudim571661Krouna634701FrantiškyH3
CZ0531Chrudim571661Krouna675075KrounaH5
CZ0531Chrudim571661Krouna710075Oldřiš u HlinskaH5
CZ0531Chrudim571661Krouna744085RychnovH5
CZ0531Chrudim547824Křižanovice683141KřižanoviceS
CZ0531Chrudim571725Libkov682942Libkov u NasavrkO2
CZ0531Chrudim571733Liboměřice683159LiboměřiceO3
CZ0531Chrudim571733Liboměřice683175Nové LhoticeO2
CZ0531Chrudim547832Licibořice683167LicibořiceO3
CZ0531Chrudim571822Míčov-Sušice693871JetoniceS
CZ0531Chrudim571822Míčov-Sušice693880MíčovS
CZ0531Chrudim571822Míčov-Sušice693901SušiceS
CZ0531Chrudim571857Mladoňovice697036Čejkovice u MladoňovicS
CZ0531Chrudim571857Mladoňovice697044DeblovS
CZ0531Chrudim571857Mladoňovice697079Petříkovice u MladoňovicS
CZ0531Chrudim571857Mladoňovice697087Pohled u MladoňovicS
CZ0531Chrudim571873Morašice698385ZbyhněviceS
CZ0531Chrudim554847Mrákotín700029Mrákotín u SkutčeO3
CZ0531Chrudim571911Nasavrky701637NasavrkyO2
CZ0531Chrudim571911Nasavrky709395Ochoz u NasavrkO3
CZ0531Chrudim571911Nasavrky724009PodlíšťanyO3
CZ0531Chrudim554952Otradov716626OtradovO3
CZ0531Chrudim572004Perálec719226PerálecO2
CZ0531Chrudim572063Pokřikov725021PokřikovS
CZ0531Chrudim572071Prachovice732800PrachoviceS
CZ0531Chrudim572080Proseč621668Česká RybnáO2
CZ0531Chrudim572080Proseč692093Martinice u SkutčeH3
CZ0531Chrudim572080Proseč695947MiřetínO2
CZ0531Chrudim572080Proseč718173Paseky u ProsečeH3
CZ0531Chrudim572080Proseč733172PodměstíO2
CZ0531Chrudim572080Proseč733181Proseč u SkutčeO2
CZ0531Chrudim572080Proseč733199Záboří u ProsečeO2
CZ0531Chrudim572098Prosetín733393Prosetín u HlinskaO3
CZ0531Chrudim572152Raná709948OldřeticeO3
CZ0531Chrudim572152Raná739260Raná u HlinskaO3
CZ0531Chrudim572225Seč723061Dolní PočátkyO3
CZ0531Chrudim572225Seč640654HoješínO3
CZ0531Chrudim572225Seč723088JavorkaO3
CZ0531Chrudim572225Seč673242KraskovO3
CZ0531Chrudim572225Seč723070Počátky HorníO3
CZ0531Chrudim572225Seč746444Proseč u SečeO3
CZ0531Chrudim572225Seč746452Prosíčka u SečeO3
CZ0531Chrudim572225Seč746461SečO3
CZ0531Chrudim572225Seč795496Žďárec u SečeO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč640034HněvěticeO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč679488Lažany u SkutčeO3
CZ0531Chrudim572241Skuteč680419LešanyO3
CZ0531Chrudim572241Skuteč791695Lhota u SkutčeO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč749141Nová Ves u SkutčeO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč737437Radčice u SkutčeO3
CZ0531Chrudim572241Skuteč749168SkutečO3
CZ0531Chrudim572241Skuteč749176SkutíčkoO3
CZ0531Chrudim572241Skuteč791709Štěpánov u SkutčeO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč791717ZbožnovO2
CZ0531Chrudim572241Skuteč795500Žďárec u SkutčeO2
CZ0531Chrudim572322Studnice758485KošinovH3
CZ0531Chrudim572322Studnice758493Studnice u HlinskaH3
CZ0531Chrudim572322Studnice758507ZalíbenéH3
CZ0531Chrudim572349Svratouch761583SvratouchH2
CZ0531Chrudim572381Tisovec767298KvasínO2
CZ0531Chrudim572381Tisovec767310TisovecO2
CZ0531Chrudim572390Trhová Kamenice768073Hluboká u Trhové KameniceH3
CZ0531Chrudim572390Trhová Kamenice768111Rohozná u Trhové KameniceO2
CZ0531Chrudim572390Trhová Kamenice768120Trhová KameniceO3
CZ0531Chrudim572454Vápenný Podol776921CítkovS
CZ0531Chrudim572454Vápenný Podol776947Vápenný PodolS
CZ0531Chrudim572462Včelákov777358BabákovO3
CZ0531Chrudim572462Včelákov777366PříkrakovO3
CZ0531Chrudim572462Včelákov777374VčelákovO3
CZ0531Chrudim572497Vítanov782611Stan u HlinskaO2
CZ0531Chrudim572497Vítanov782629VítanovO2
CZ0531Chrudim572501Vojtěchov784656Vojtěchov u HlinskaO3
CZ0531Chrudim572527Vortová784991LhotyH3
CZ0531Chrudim572527Vortová785008VortováH3
CZ0531Chrudim572543Všeradov787329VšeradovO2
CZ0531Chrudim572551Vysočina787868DřevíkovO2
CZ0531Chrudim572551Vysočina787876MožděniceO2
CZ0531Chrudim572551Vysočina787884Rváčov u HlinskaO3
CZ0531Chrudim572551Vysočina787906Svobodné HamryO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563528Albrechtice v Jizerských horách600288Albrechtice v Jizerských horáchH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563536Bedřichov601365Bedřichov u Jablonce nad NisouH1
CZ0512Jablonec nad Nisou530425Dalešice691992Dalešice u Jablonce nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563552Desná625574Desná IH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563552Desná625582Desná IIH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563552Desná625591Desná IIIH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563561Držkov632732DržkovH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563579Frýdštejn603406Bezděčín u Jablonce nad NisouO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563579Frýdštejn635201FrýdštejnO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563579Frýdštejn635227OndříkoviceO3
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou655970Jablonec nad NisouH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou656038Jablonecké PasekyH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou667960KokonínH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou656127LukášovH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou656135Mšeno nad NisouH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou733211Proseč nad NisouH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou656101RýnoviceH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563510Jablonec nad Nisou656071VrkoslaviceH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563595Janov nad Nisou656992Hraničná nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563595Janov nad Nisou657000Janov nad NisouH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563595Janov nad Nisou657018Loučná nad NisouH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563617Jílové u Držkova660060Jílové u DržkovaO2
CZ0512Jablonec nad Nisou546585Jiřetín pod Bukovou751308Jiřetín pod BukovouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563633Josefův Důl661511AntonínovH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563633Josefův Důl661520Dolní MaxovH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563633Josefův Důl661538Josefův Důl u Jablonce nad NisouH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563633Josefův Důl661546Karlov u Josefova DoluH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563641Koberovy667251BesediceO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563641Koberovy667285KoberovyO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563641Koberovy667315VrátO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563668Kořenov669768JizerkaH1
CZ0512Jablonec nad Nisou563668Kořenov669750PolubnýH1
CZ0512Jablonec nad Nisou563668Kořenov669792Příchovice u KořenovaH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563668Kořenov669806RejdiceH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563676Líšný685135LíšnýO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563684Loužnice687570LoužniceO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563692Lučany nad Nisou688223Horní MaxovH2
CZ0512Jablonec nad Nisou563692Lučany nad Nisou688240Jindřichov nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563692Lučany nad Nisou688258Lučany nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563706Malá Skála700347Mukařov u Jablonce nad NisouH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563706Malá Skála690317SněhovO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563706Malá Skála690325Vranové IO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563706Malá Skála690333Vranové IIO3
CZ0512Jablonec nad Nisou563714Maršovice692000Maršovice u Jablonce nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563731Nová Ves nad Nisou705799Nová Ves nad NisouH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563749Pěnčín719072AlšoviceH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563749Pěnčín719081BratříkovH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563749Pěnčín719102HuťH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563749Pěnčín719111JistebskoH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563757Plavy721573HaraticeH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563757Plavy721581PlavyH4
CZ0512Jablonec nad Nisou546577Pulečný744328PulečnýH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563773Radčice737429RadčiceO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563781Rádlo738085RádloH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563790Rychnov u Jablonce nad Nisou744310PelíkoviceH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563790Rychnov u Jablonce nad Nisou744344Rychnov u Jablonce nad NisouH5
CZ0512Jablonec nad Nisou563803Skuhrov749028Skuhrov u Železného BroduH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563811Smržovka751324SmržovkaH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563820Tanvald765031Šumburk nad DěsnouH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563820Tanvald765023TanvaldH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563838Velké Hamry778745BohdaloviceH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563838Velké Hamry778753Velké HamryH3
CZ0512Jablonec nad Nisou563846Vlastiboř783439Vlastiboř u Železného BroduO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563854Zásada791059ZásadaO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563862Zlatá Olešnice793051Lhotka u Zlaté OlešniceH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563862Zlatá Olešnice793060StanovýH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563862Zlatá Olešnice793086Zlatá Olešnice NavarovskáH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563862Zlatá Olešnice793078Zlatá Olešnice SemilskáH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod796131Bzí u Železného BroduO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod644811Horská KameniceO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod796140Hrubá HorkaO1
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod796158Chlístov u Železného BroduO2
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod660906Jirkov u Železného BroduH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod660914StřevelnáH4
CZ0512Jablonec nad Nisou563871Železný Brod796221Železný BrodO1
CZ0711Jeseník523917Bělá pod Pradědem601756AdolfoviceH2
CZ0711Jeseník523917Bělá pod Pradědem601772Domašov u JeseníkaH2
CZ0711Jeseník524891Bernartice602825Bernartice u JavorníkaO2
CZ0711Jeseník524891Bernartice602833Buková u BernarticO1
CZ0711Jeseník524891Bernartice602841Horní Heřmanice u BernarticO2
CZ0711Jeseník525227Bílá Voda604011Bílá Voda u JavorníkaH4
CZ0711Jeseník525227Bílá Voda604020Kamenička u Bílé VodyO1
CZ0711Jeseník533491Černá Voda619922Černá VodaO2
CZ0711Jeseník533491Černá Voda619949RoklinyO1
CZ0711Jeseník569356Česká Ves621901Česká VesH3
CZ0711Jeseník553301Hradec-Nová Ves646857Hradec u JeseníkaO2
CZ0711Jeseník553301Hradec-Nová Ves646865Nová Ves u JeseníkaO2
CZ0711Jeseník536148Javorník604666Bílý PotokO2
CZ0711Jeseník536148Javorník604674Horní HošticeH4
CZ0711Jeseník536148Javorník798347HundorfH4
CZ0711Jeseník536148Javorník657921Javorník-městoO1
CZ0711Jeseník536148Javorník657956Javorník-vesO2
CZ0711Jeseník536148Javorník657948Travná u JavorníkaH3
CZ0711Jeseník536148Javorník657964Zálesí u JavorníkaH3
CZ0711Jeseník536385Jeseník658880Bukovice u JeseníkaH5
CZ0711Jeseník536385Jeseník658723JeseníkH4
CZ0711Jeseník536385Jeseník658928Seč u JeseníkaH2
CZ0711Jeseník557218Kobylá nad Vidnavkou667404Kobylá nad VidnavkouO2
CZ0711Jeseník540030Lipová-lázně684660Dolní LipováH4
CZ0711Jeseník540030Lipová-lázně684651Horní LipováH1
CZ0711Jeseník540382Mikulovice694401KolnoviceO3
CZ0711Jeseník540382Mikulovice694410Mikulovice u JeseníkaO3
CZ0711Jeseník540382Mikulovice694428Široký BrodH4
CZ0711Jeseník569330Ostružná716219OstružnáH1
CZ0711Jeseník569330Ostružná716227Petříkov u BrannéH1
CZ0711Jeseník540684Písečná720691Písečná u JeseníkaO2
CZ0711Jeseník540684Písečná720704Studený ZejfO1
CZ0711Jeseník553484Skorošice748447Dolní SkorošiceH5
CZ0711Jeseník553484Skorošice748471Horní SkorošiceH2
CZ0711Jeseník553484Skorošice748421Petrovice u SkorošicH3
CZ0711Jeseník541036Stará Červená Voda753696Dolní Červená VodaO2
CZ0711Jeseník541036Stará Červená Voda753670Nová Červená VodaO2
CZ0711Jeseník541036Stará Červená Voda753688Stará Červená VodaO2
CZ0711Jeseník541117Supíkovice759571SupíkoviceO2
CZ0711Jeseník541214Uhelná772721Dolní FořtO2
CZ0711Jeseník541214Uhelná772704Nové VilémoviceH3
CZ0711Jeseník541214Uhelná772712UhelnáO2
CZ0711Jeseník541249Vápenná776904VápennáH3
CZ0711Jeseník553468Velká Kraš778451Fojtova KrašS
CZ0711Jeseník553468Velká Kraš778460Hukovice u Velké KrašeS
CZ0711Jeseník553468Velká Kraš778478Malá KrašS
CZ0711Jeseník553468Velká Kraš778486Velká KrašS
CZ0711Jeseník569453Velké Kunětice779075Velké KuněticeO2
CZ0711Jeseník541303Vidnava781711VidnavaO2
CZ0711Jeseník541346Vlčice783790Dolní LesO2
CZ0711Jeseník541346Vlčice783811Vlčice u JavorníkaO2
CZ0711Jeseník541346Vlčice783820VojtoviceO1
CZ0711Jeseník597996Zlaté Hory793132Dolní ÚdolíH3
CZ0711Jeseník597996Zlaté Hory793141Horní ÚdolíH1
CZ0711Jeseník597996Zlaté Hory793159Ondřejovice v JeseníkáchH4
CZ0711Jeseník597996Zlaté Hory793167RejvízH2
CZ0711Jeseník597996Zlaté Hory793191Zlaté Hory v JeseníkáchH4
CZ0711Jeseník541575Žulová748455TomíkoviceO2
CZ0711Jeseník541575Žulová797804ŽulováO2
CZ0522Jičín548979Borek603813BezníkO1
CZ0522Jičín548979Borek607568Borek u MiletínaO2
CZ0522Jičín548979Borek607576ŽelejovO3
CZ0522Jičín549100Brada-Rybníček724521BradaO3
CZ0522Jičín548995Červená Třemešná620726Červená TřemešnáO2
CZ0522Jičín572047Kyje678406Kyje u JičínaO1
CZ0522Jičín573094Lázně Bělohrad601837Dolní JavoříS
CZ0522Jičín573094Lázně Bělohrad601861UhlířeS
CZ0522Jičín573124Libuň683515BřezkaS
CZ0522Jičín573124Libuň661252JivanyS
CZ0522Jičín573141Lukavec u Hořic688827DobešS
CZ0522Jičín573141Lukavec u Hořic688835Lukavec u HořicS
CZ0522Jičín573248Nová Paka758329Heřmanice u Nové PakyO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka758337Kumburský ÚjezdO3
CZ0522Jičín573248Nová Paka705128Nová PakaO3
CZ0522Jičín573248Nová Paka776548Přibyslav u Nové PakyO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka776556Pustá ProsečO3
CZ0522Jičín573248Nová Paka601853RadkyněO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka758345Studénka u Nové PakyO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka763764ŠtikovO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka776564ValdovO2
CZ0522Jičín573248Nová Paka786519VrchovinaO2
CZ0522Jičín573264Osek713007Osek u SobotkyO3
CZ0522Jičín573299Pecka601829Bělá u PeckyO1
CZ0522Jičín573299Pecka616109Bukovina u PeckyO2
CZ0522Jičín573299Pecka601845Horní JavoříO2
CZ0522Jičín573299Pecka662101KalO2
CZ0522Jičín573299Pecka718688Lhota u PeckyO2
CZ0522Jičín573299Pecka718696PeckaO2
CZ0522Jičín573299Pecka718700Staňkov u PeckyO1
CZ0522Jičín573299Pecka781746VidoniceO2
CZ0522Jičín573507Stará Paka609790BrdoO2
CZ0522Jičín573507Stará Paka741451Karlov u RoškopovaO2
CZ0522Jičín573507Stará Paka609803KrsmolO2
CZ0522Jičín573507Stará Paka741469RoškopovO2
CZ0522Jičín573507Stará Paka753823Stará PakaO3
CZ0522Jičín573507Stará Paka741477Ústí u Staré PakyO3
CZ0522Jičín572756Tetín766925TetínO3
CZ0522Jičín573655Úbislavice772461Česká ProsečO3
CZ0522Jičín573655Úbislavice772496StavO3
CZ0522Jičín573655Úbislavice772518ÚbislaviceO3
CZ0522Jičín573655Úbislavice772526Zboží u Nové PakyO3
CZ0522Jičín573671Úhlejov654256Chroustov u MiletínaO2
CZ0522Jičín573671Úhlejov773158ÚhlejovO2
CZ0522Jičín573736Vidochov781720StupnáO2
CZ0522Jičín573736Vidochov781738VidochovO2
CZ0522Jičín549029Vřesník766950Vřesník u TetínaO2
CZ0632Jihlava586854Arnolec600423ArnolecO2
CZ0632Jihlava586862Batelov601144BatelovH5
CZ0632Jihlava586862Batelov603431Bezděčín na MoravěH5
CZ0632Jihlava586862Batelov687693Lovětín u TřeštiH3
CZ0632Jihlava586862Batelov705675Nová Ves u TřeštiH3
CZ0632Jihlava586862Batelov737291RácovH3
CZ0632Jihlava586889Bílý Kámen604615Bílý KámenH5
CZ0632Jihlava586897Bítovčice604917Dolní BítovčiceO2
CZ0632Jihlava586897Bítovčice604909Horní BítovčiceO1
CZ0632Jihlava586901Bohuslavice606481BohuslaviceO2
CZ0632Jihlava587184Borovná607797BorovnáO1
CZ0632Jihlava586927Boršov608009BoršovH3
CZ0632Jihlava586943Brtnice612952BrtniceO1
CZ0632Jihlava586943Brtnice630187Dolní SmrčnéO2
CZ0632Jihlava586943Brtnice612961Jestřebí u BrtniceH3
CZ0632Jihlava586943Brtnice668729Komárovice u JihlavyO2
CZ0632Jihlava586943Brtnice717614Panská LhotaO2
CZ0632Jihlava586943Brtnice758060PřímělkovO3
CZ0632Jihlava586943Brtnice736228PřísekaO1
CZ0632Jihlava586943Brtnice758078StřížovO2
CZ0632Jihlava586943Brtnice773492Uhřínovice u JihlavyH3
CZ0632Jihlava590371Brtnička612979BrtničkaH3
CZ0632Jihlava586951Brzkov613487BrzkovO2
CZ0632Jihlava586978Cejle617407CejleO1
CZ0632Jihlava586978Cejle617423HutěH3
CZ0632Jihlava586978Cejle617431Kostelecký DvůrO3
CZ0632Jihlava586986Cerekvička-Rosice617521CerekvičkaH5
CZ0632Jihlava586986Cerekvička-Rosice617539Rosice u CerekvičkyH3
CZ0632Jihlava587001Černíč620131ČerníčO2
CZ0632Jihlava587001Černíč620149MyslůvkaO3
CZ0632Jihlava587001Černíč620157SlavibořO2
CZ0632Jihlava587117Čížov781835Čížov u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587010Dlouhá Brtnice626376Dlouhá BrtniceH3
CZ0632Jihlava587028Dobronín627402DobronínO3
CZ0632Jihlava587028Dobronín627429StřeleckáO3
CZ0632Jihlava587036Dobroutov627461DobroutovO2
CZ0632Jihlava587044Dolní Cerekev628875Dolní CerekevO2
CZ0632Jihlava587044Dolní Cerekev752801SpělovO2
CZ0632Jihlava587061Dolní Vilímeč630357Dolní VilímečO2
CZ0632Jihlava587079Doupě631451DoupěH3
CZ0632Jihlava587087Dudín633704DudínH3
CZ0632Jihlava587095Dušejov633852DušejovH3
CZ0632Jihlava506729Dvorce617415Dvorce u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587109Dyjice634182Dolní Dvorce u TelčeO3
CZ0632Jihlava587109Dyjice634191DyjiceO1
CZ0632Jihlava587109Dyjice634212DyjičkaO1
CZ0632Jihlava587109Dyjice634204Rozsíčky u TelčeH3
CZ0632Jihlava587109Dyjice634221Stranná u TelčeH4
CZ0632Jihlava587125Hladov638811HladovH3
CZ0632Jihlava587141Hodice640271HodíceH5
CZ0632Jihlava587150Hojkov640697HojkovH3
CZ0632Jihlava587168Horní Dubenky642827Horní DubenkyH2
CZ0632Jihlava587206Horní Myslová643581Horní MyslováS
CZ0632Jihlava587192Hostětice645711Částkovice u HostěticO2
CZ0632Jihlava587192Hostětice645729HostěticeO1
CZ0632Jihlava590681Hrutov648876HrutovO1
CZ0632Jihlava587222Hubenov649210HubenovO2
CZ0632Jihlava550281Hybrálec650366HybrálecO2
CZ0632Jihlava587249Jamné656615Jamné u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587249Jamné671720RytířskoO2
CZ0632Jihlava587265Jersín658502JersínO2
CZ0632Jihlava587273Jezdovice659398JezdoviceO1
CZ0632Jihlava587281Ježená659461JeženáO1
CZ0632Jihlava586846Jihlava757900Antonínův DůlO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava659878Bedřichov u JihlavyO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava659827HelenínO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava648680HenčovO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava638421Heroltice u JihlavyO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava643084Horní KosovO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava643092HosovO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava648698Hruškové DvoryO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava659673JihlavaO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava691372Kosov u JihlavyO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava659835PančavaO1
CZ0632Jihlava586846Jihlava659916PávovO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava721000Pístov u JihlavyO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava725765Popice u JihlavyH3
CZ0632Jihlava586846Jihlava659843SasovO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava659860Staré HoryO2
CZ0632Jihlava586846Jihlava721018Vysoká u JihlavyH3
CZ0632Jihlava586846Jihlava791610ZbornáO2
CZ0632Jihlava587290Jihlávka659924JihlávkaH3
CZ0632Jihlava587303Jindřichovice660493Jindřichovice na MoravěH5
CZ0632Jihlava587320Kalhov662160KalhovH3
CZ0632Jihlava587338Kaliště662259BýkovecH3
CZ0632Jihlava587338Kaliště662267Kaliště u Horních DubenekH2
CZ0632Jihlava587346Kamenice662551Kamenice u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587346Kamenice662658KameničkaO2
CZ0632Jihlava587346Kamenice745049ŘehořovH3
CZ0632Jihlava587346Kamenice662569VržanovH4
CZ0632Jihlava587362Kamenná662747Kamenná u JihlavyS
CZ0632Jihlava587371Klatovec665762KlatovecH2
CZ0632Jihlava590843Kněžice666998BrodceO2
CZ0632Jihlava590843Kněžice667005Kněžice u TřebíčeO1
CZ0632Jihlava590843Kněžice667013Rychlov u KněžicO1
CZ0632Jihlava590843Kněžice667030Víska u KněžicO1
CZ0632Jihlava587401Kostelec670120Kostelec u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587419Kostelní Myslová670537Kostelní MyslováO2
CZ0632Jihlava587427Kozlov671711Kozlov u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587435Krahulčí672203Krahulčí u TelčeO1
CZ0632Jihlava587443Krasonice674010KrasoniceO3
CZ0632Jihlava587451Lhotka681385Lhotka u MrákotínaH3
CZ0632Jihlava587478Luka nad Jihlavou688703Luka nad JihlavouO1
CZ0632Jihlava587478Luka nad Jihlavou688711Otín nad JihlavouO2
CZ0632Jihlava587478Luka nad Jihlavou688720Předboř nad JihlavouO1
CZ0632Jihlava587478Luka nad Jihlavou688738Svatoslav nad JihlavouO1
CZ0632Jihlava587486Malý Beranov691381Malý BeranovH4
CZ0632Jihlava587494Markvartice691879MarkvarticeH3
CZ0632Jihlava587508Měšín693481MěšínO2
CZ0632Jihlava587524Milíčov694894Milíčov u JihlavyH3
CZ0632Jihlava587532Mirošov695459Mirošov u JihlavyH3
CZ0632Jihlava587541Mrákotín700053Mrákotín u TelčeH3
CZ0632Jihlava587541Mrákotín700061Praskolesy u MrákotínaH3
CZ0632Jihlava587559Mysletice700541MysleticeO2
CZ0632Jihlava587567Mysliboř700584MyslibořO3
CZ0632Jihlava587575Nadějov701106NadějovO2
CZ0632Jihlava587583Nevcehle704261NevcehleH3
CZ0632Jihlava587591Nová Říše705268Nová ŘíšeO2
CZ0632Jihlava587613Olšany711080Olšany u TelčeH3
CZ0632Jihlava587214Olší700550Olší u TelčeH3
CZ0632Jihlava587621Opatov711462Opatov u JihlavyH3
CZ0632Jihlava587630Ořechov712647Ořechov u TelčeH3
CZ0632Jihlava587648Otín716511Otín u StonařovaH3
CZ0632Jihlava587656Panenská Rozsíčka717541Panenská RozsíčkaH3
CZ0632Jihlava587672Panské Dubenky717631Panské DubenkyH3
CZ0632Jihlava587681Pavlov718408Bezděkov u TřeštiH3
CZ0632Jihlava587681Pavlov718416Pavlov u StonařovaH3
CZ0632Jihlava587681Pavlov718424StajištěH3
CZ0632Jihlava587702Plandry721409PlandryO2
CZ0632Jihlava587711Polná647951HrbovO2
CZ0632Jihlava587711Polná657069Janovice u PolnéO2
CZ0632Jihlava587711Polná662755Nové Dvory u KamennéO3
CZ0632Jihlava587711Polná725498PolnáO3
CZ0632Jihlava587711Polná657077Skrýšov u PolnéO2
CZ0632Jihlava587745Puklice736759Petrovice u JihlavyO1
CZ0632Jihlava587745Puklice736767PukliceO2
CZ0632Jihlava587745Puklice736775StudénkyO2
CZ0632Jihlava587761Radkov737984Radkov u TelčeO2
CZ0632Jihlava587176Rančířov739286RančířovO2
CZ0632Jihlava587788Rantířov739316RantířovO2
CZ0632Jihlava587796Rohozná740497Rohozná u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587800Rozseč742295Rozseč u TřeštiH3
CZ0632Jihlava587818Růžená743755RůženáH3
CZ0632Jihlava587826Rybné743887RybnéO2
CZ0632Jihlava587834Řásná744760ŘásnáH3
CZ0632Jihlava587851Řídelov745561ŘídelovH3
CZ0632Jihlava587877Sedlatice746517SedlaticeH3
CZ0632Jihlava587885Sedlejov746835SedlejovO2
CZ0632Jihlava550299Smrčná751197Smrčná na MoravěH3
CZ0632Jihlava587915Stáj753441StájH3
CZ0632Jihlava587923Stará Říše753882Nepomuky na MoravěH3
CZ0632Jihlava587923Stará Říše753891Stará ŘíšeH3
CZ0632Jihlava587931Stonařov755591SokolíčkoH3
CZ0632Jihlava587931Stonařov755605StonařovH3
CZ0632Jihlava587940Strachoňovice755869StrachoňoviceO2
CZ0632Jihlava587958Střítež757918Střítež u JihlavyO2
CZ0632Jihlava587982Suchá758990BeranovecH5
CZ0632Jihlava587982Suchá759007ProstředkoviceH3
CZ0632Jihlava587982Suchá759015Suchá u JihlavyH5
CZ0632Jihlava587991Svojkovice761231Svojkovice na MoravěH3
CZ0632Jihlava588008Šimanov762482Šimanov na MoravěH3
CZ0632Jihlava547255Švábov764531ŠvábovH3
CZ0632Jihlava588024Telč758574Studnice u TelčeO2
CZ0632Jihlava588024Telč765546TelčO3
CZ0632Jihlava588032Třešť615790Buková u TřeštiH3
CZ0632Jihlava588032Třešť619469Čenkov u TřeštiH5
CZ0632Jihlava588032Třešť745979SalaviceH5
CZ0632Jihlava588032Třešť770761TřešťH3
CZ0632Jihlava588041Třeštice770779TřešticeH3
CZ0632Jihlava588067Urbanov774693UrbanovO1
CZ0632Jihlava588075Ústí609366Branišov u JihlavyH3
CZ0632Jihlava588075Ústí774821Ústí u HumpolceH5
CZ0632Jihlava588083Vanov776815VanovO2
CZ0632Jihlava588091Vanůvek776840VanůvekH3
CZ0632Jihlava588105Vápovice776963VápoviceO3
CZ0632Jihlava588113Velký Beranov779466BradloO2
CZ0632Jihlava588113Velký Beranov779474JeclovO2
CZ0632Jihlava588113Velký Beranov779491Velký BeranovO2
CZ0632Jihlava588121Větrný Jeníkov781100VelešovH3
CZ0632Jihlava588121Větrný Jeníkov781118Větrný JeníkovH3
CZ0632Jihlava588130Věžnice781410VěžniceO2
CZ0632Jihlava588148Věžnička781428VěžničkaO2
CZ0632Jihlava588156Vílanec781843Loučky u JihlavyH3
CZ0632Jihlava588156Vílanec781851VílanecO2
CZ0632Jihlava588164Volevčice784885Volevčice u TelčeO3
CZ0632Jihlava588172Vyskytná nad Jihlavou639028HlávkovH3
CZ0632Jihlava588172Vyskytná nad Jihlavou661112JiřinO2
CZ0632Jihlava588172Vyskytná nad Jihlavou787761RounekO2
CZ0632Jihlava588172Vyskytná nad Jihlavou787779Vyskytná nad JihlavouO2
CZ0632Jihlava588181Vysoké Studnice788333Vysoké StudniceO2
CZ0632Jihlava588199Vystrčenovice788465VystrčenoviceO2
CZ0632Jihlava588202Záborná789241ZábornáO2
CZ0632Jihlava587231Zadní Vydří700568Zadní VydříO2
CZ0632Jihlava588211Zbilidy791458ZbilidyH3
CZ0632Jihlava588229Zbinohy791466ZbinohyH3
CZ0632Jihlava588245Zdeňkov792292ZdeňkovH5
CZ0632Jihlava588253Zhoř792926Zhoř u JihlavyO2
CZ0632Jihlava588261Zvolenovice794112ZvolenoviceO2
CZ0632Jihlava588270Žatec794945Žatec na MoravěO3
CZ0632Jihlava588288Ždírec795607Ždírec na MoravěO2
CZ0313Jindřichův Hradec562548Bednárec601349BednárecO3
CZ0313Jindřichův Hradec561053Bednáreček601357BednárečekO2
CZ0313Jindřichův Hradec561711Blažejov605468BlažejovO2
CZ0313Jindřichův Hradec561711Blažejov605476DvorečekO2
CZ0313Jindřichův Hradec561711Blažejov605484Malý RatmírovO3
CZ0313Jindřichův Hradec561711Blažejov605492MutyněvesO2
CZ0313Jindřichův Hradec561711Blažejov605506Oldřiš u BlažejovaO3
CZ0313Jindřichův Hradec562742Bořetín608165Bořetín u StrmilovaH3
CZ0313Jindřichův Hradec507733Březina614050Březina u DeštnéO3
CZ0313Jindřichův Hradec509191Cep617466CepO2
CZ0313Jindřichův Hradec546054Cizkrajov617865CizkrajovS
CZ0313Jindřichův Hradec546054Cizkrajov617873Dolní BolíkovS
CZ0313Jindřichův Hradec546054Cizkrajov617881Holešice u CizkrajovaS
CZ0313Jindřichův Hradec546054Cizkrajov617890MutnáS
CZ0313Jindřichův Hradec509116Červený Hrádek621064Červený Hrádek u DačicO2
CZ0313Jindřichův Hradec546089České Velenice622711České VeleniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec623105Český RudolecO2
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec623113Dolní Bolíkov-Nová VesO2
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec737712Dolní RadíkovH3
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec737721Horní RadíkovH3
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec691755Lipnice u MarkvarceO3
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec691763MarkvarecO3
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec692301MatějovecH3
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český Rudolec623130StoječínH3
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř747017Bílá u SedlaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř623865ČíměřO2
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř623873Dobrá Voda u ČíměřeH3
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř747025Lhota u SedlaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř705527Nová Ves u SedlaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř623881Potočná u ČíměřeO2
CZ0313Jindřichův Hradec546101Číměř747033Sedlo u ČíměřeO2
CZ0313Jindřichův Hradec561703Člunek624306ČlunekH5
CZ0313Jindřichův Hradec561703Člunek624314KunějovH3
CZ0313Jindřichův Hradec561703Člunek624322Lomy u KunžakuH3
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice604372BílkovS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice607533Borek u DačicS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice624403DačiceS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice629847Dolní NěmčiceS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice629855Hostkovice u Dolních NěmčicS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice651770Hradišťko u DačicS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice651788Chlumec u DačicS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice684325LipolecS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice691411Malý PěčínS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice670561Prostřední VydříS
CZ0313Jindřichův Hradec546127Dačice779695Velký PěčínS
CZ0313Jindřichův Hradec546151Deštná625744Deštná u Jindřichova HradceO3
CZ0313Jindřichův Hradec546151Deštná684716LipovkaO3
CZ0313Jindřichův Hradec529753Dívčí Kopy705292Dívčí KopyO2
CZ0313Jindřichův Hradec562416Dobrohošť604381DobrohošťO3
CZ0313Jindřichův Hradec562467Dolní Pěna643653Dolní PěnaS
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní Žďár630438Dolní Žďár u LáseniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní Žďár630446Horní Lhota u LáseniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec562840Domanín630586Domanín u TřeboněO2
CZ0313Jindřichův Hradec507610Doňov631027DoňovO3
CZ0313Jindřichův Hradec560987Drunče632686DrunčeO3
CZ0313Jindřichův Hradec562815Dunajovice633828DunajoviceO3
CZ0313Jindřichův Hradec509141Dvory nad Lužnicí633925Dvory nad LužnicíS
CZ0313Jindřichův Hradec562637Frahelž686689FrahelžO2
CZ0313Jindřichův Hradec562696Hadravova Rosička705306Hadravova RosičkaO3
CZ0313Jindřichův Hradec562807Halámky636827HalámkyO3
CZ0313Jindřichův Hradec562386Hamr637017HamrO2
CZ0313Jindřichův Hradec546291Hatín637513HatínO2
CZ0313Jindřichův Hradec546291Hatín637548StajkaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546305Heřmaneč638455HeřmanečH3
CZ0313Jindřichův Hradec598658Horní Meziříčko643564Horní MeziříčkoO2
CZ0313Jindřichův Hradec562785Horní Němčice643602Horní NěmčiceH3
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní Pěna643661Horní PěnaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní Pěna643670Malíkov nad NežárkouO2
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní Radouň643912Horní RadouňH5
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní Radouň643947Starý BozděchovH3
CZ0313Jindřichův Hradec561061Horní Skrýchov740322Horní SkrýchovS
CZ0313Jindřichův Hradec562319Horní Slatina644030Horní SlatinaO3
CZ0313Jindřichův Hradec546402Hospříz645583HospřízO2
CZ0313Jindřichův Hradec546402Hospříz645591HrutkovO3
CZ0313Jindřichův Hradec562831Hrachoviště647632Hrachoviště u TřeboněO2
CZ0313Jindřichův Hradec546445Hříšice649074HříšiceO3
CZ0313Jindřichův Hradec546445Hříšice621072JersiceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u Třeboně651630Chlum u TřeboněO2
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u Třeboně689165LutováO2
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u Třeboně695351MirochovO2
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u Třeboně797171ŽítečO2
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou645621HostějevesO3
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou657573Jarošov nad NežárkouO3
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou687685LovětínO3
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou657581Matějovec nad NežárkouO3
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou645630NekrasínO3
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou645648Pejdlova RosičkaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad Nežárkou792365ZdešovO1
CZ0313Jindřichův Hradec562769Jilem659941JilemH3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec660647Buk u Jindřichova HradceO3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec624861DěbolínO3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec630071Dolní RadouňO2
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec630144Dolní SkrýchovO3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec660701Horní Žďár u Jindřichova HradceO2
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec660523Jindřichův HradecO3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec624870MatnáO2
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec716502Otín u Jindřichova HradceO3
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec660698Políkno u Jindřichova HradceO2
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův Hradec738689RadouňkaO3
CZ0313Jindřichův Hradec562491Kačlehy645605KačlehyO2
CZ0313Jindřichův Hradec598631Kamenný Malíkov662852Kamenný MalíkovO1
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova Řečice663204Kardašova ŘečiceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova Řečice663212Mnich u Kardašovy ŘečiceO1
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova Řečice663221NítoviceO2
CZ0313Jindřichův Hradec562688Klec666009KlecO2
CZ0313Jindřichův Hradec509108Kostelní Radouň670545Kostelní RadouňO3
CZ0313Jindřichův Hradec508357Kostelní Vydří670553Kostelní VydříS
CZ0313Jindřichův Hradec546615Kunžak649619KaprounH3
CZ0313Jindřichův Hradec546615Kunžak677531KunžakH3
CZ0313Jindřichův Hradec546615Kunžak677540MostyH3
CZ0313Jindřichův Hradec546615Kunžak677558Suchdol u KunžakuH3
CZ0313Jindřichův Hradec546615Kunžak776700ValtínovH3
CZ0313Jindřichův Hradec546623Lásenice679160LáseniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546666Lodhéřov686352LodhéřovO2
CZ0313Jindřichův Hradec546666Lodhéřov686361Najdek u LodhéřovaH3
CZ0313Jindřichův Hradec546666Lodhéřov758477Studnice u LodhéřovaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546674Lomnice nad Lužnicí686697Lomnice nad LužnicíO2
CZ0313Jindřichův Hradec508501Lužnice689459LužniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546712Majdalena689904MajdalenaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice600075AlbeřH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice704962ArtolecH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice649597Blato u HůrekH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice705004Hradiště u Nové BystřiceH5
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice649601HůrkyH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice665461KlášterH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice649627Klenová u HůrekH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice665479KonracH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice798622Mnich u Nové BystřiceH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice704971Nová BystřiceH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice708046Nový VojířovH5
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice649635SenotínH3
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová Bystřice754587Skalka u Nové BystřiceH3
CZ0313Jindřichův Hradec562734Nová Olešná756954Nová OlešnáO2
CZ0313Jindřichův Hradec546801Nová Včelnice705322Nová VčelniceO2
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad Lužnicí705730KrabonošO2
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad Lužnicí705756Nová Ves nad LužnicíO3
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad Nežárkou706981KolenceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad Nežárkou706990MlákaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad Nežárkou707007Novosedly nad NežárkouO2
CZ0313Jindřichův Hradec562475Okrouhlá Radouň643939Okrouhlá RadouňS
CZ0313Jindřichův Hradec507717Peč718718LidéřoviceS
CZ0313Jindřichův Hradec507717Peč718726PečS
CZ0313Jindřichův Hradec507717Peč718734UrbanečS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné655023ChvaletínS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné691704MarketaS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné691712ModleticeS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné720712Nové Sady u PísečnéhoS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné720721Písečné u SlavonicS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné749974Slavětín u SlavonicS
CZ0313Jindřichův Hradec546917Písečné655031Václavov u ChvaletínaS
CZ0313Jindřichův Hradec561070Pístina720992PístinaO2
CZ0313Jindřichův Hradec509078Plavsko721565PlavskoO2
CZ0313Jindřichův Hradec507628Pleše721697PlešeO2
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár661481JižnáO3
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár666092KlenovO2
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár721948MostečnýO1
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár721492PlasnáO2
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár721956Pluhův ŽďárO2
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár724921Pohoří u Kardašovy ŘečiceO2
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův Žďár746029SamosolyO2
CZ0313Jindřichův Hradec562459Polště637530PolštěO2
CZ0313Jindřichův Hradec562670Ponědraž725617PonědražO2
CZ0313Jindřichův Hradec562653Ponědrážka725625PonědrážkaO2
CZ0313Jindřichův Hradec546992Popelín643629Horní OlešnáH3
CZ0313Jindřichův Hradec546992Popelín725722PopelínH5
CZ0313Jindřichův Hradec561088Příbraz735663PříbrazO2
CZ0313Jindřichův Hradec547069Rapšach798614Nová Ves u KlikovaO1
CZ0313Jindřichův Hradec547069Rapšach739375RapšachO3
CZ0313Jindřichův Hradec507784Ratiboř739758Ratiboř u Jindřichova HradceO2
CZ0313Jindřichův Hradec547085Rodvínov740331JindřišS
CZ0313Jindřichův Hradec547085Rodvínov740349RodvínovS
CZ0313Jindřichův Hradec508004Roseč741183RosečO2
CZ0313Jindřichův Hradec560995Rosička741353Rosička u DeštnéO2
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice798827Dolní Bolíkov-RubašovO3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice750336Kadolec u SlavonicH3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice798525LéštniceO3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice750344MařížO3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice750352MutišovO3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice750361SlavoniceO3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice753459StálkovH3
CZ0313Jindřichův Hradec547166Slavonice750379VlastkovecO2
CZ0313Jindřichův Hradec561045Smržov686701Smržov u Lomnice nad LužnicíO2
CZ0313Jindřichův Hradec562378Staňkov753548StaňkovO2
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré Hobzí706116Nové DvoryO3
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré Hobzí754315Nové HobzíO3
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré Hobzí754323Staré HobzíO2
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré Hobzí784184VnoroviceO1
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798533DětřišH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem754552DobrotínH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798541KošlákH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798550KošťálkovH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798568Kuní pod LandštejnemH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem777404NávaryH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798576PernárecH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem754561Podlesí pod LandštejnemH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem754579Pomezí pod LandštejnemH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798584RajchéřovH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798592RomavaH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem798606Staré Hutě u VeclovaH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem754595Staré Město pod LandštejnemH3
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem777412VeclovH5
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod Landštejnem754609VitíněvesH3
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad Nežárkou629456Dolní Lhota u Stráže nad NežárkouO2
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad Nežárkou629464Dvorce u Stráže nad NežárkouO2
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad Nežárkou756377Stráž nad NežárkouO2
CZ0313Jindřichův Hradec547239Strmilov621650Česká OlešnáO2
CZ0313Jindřichův Hradec547239Strmilov756946Leština u StrmilovaH3
CZ0313Jindřichův Hradec547239Strmilov691402Malý JeníkovO1
CZ0313Jindřichův Hradec547239Strmilov717509PalupínH3
CZ0313Jindřichův Hradec547239Strmilov756962StrmilovO2
CZ0313Jindřichův Hradec547247Stříbřec683221LibořezyO1
CZ0313Jindřichův Hradec547247Stříbřec697583MníšekO2
CZ0313Jindřichův Hradec547247Stříbřec757853StříbřecO2
CZ0313Jindřichův Hradec508152Střížovice758094Budkov u StřížovicO2
CZ0313Jindřichův Hradec508152Střížovice758108Střížovice u KunžakuO2
CZ0313Jindřichův Hradec508152Střížovice758116Vlčice u StřížovicO3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená630683Domašín u StudenéH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená642452Horní BolíkovH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená643815Horní PoleH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená638463Maršov u HeřmančeH5
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená711071Olšany u DačicH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená748714SkrýchovH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená758191StudenáH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená759562SumrakovH3
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená760404Světlá pod JavořicíH2
CZ0313Jindřichův Hradec547263Studená779601Velký JeníkovH5
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad Lužnicí607266BorO2
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad Lužnicí648060Hrdlořezy u Suchdola nad LužnicíO2
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad Lužnicí666262KlikovO2
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad Lužnicí759147Suchdol nad LužnicíO2
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad Lužnicí771937TušťO2
CZ0313Jindřichův Hradec561029Světce760323SvětceO2
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň609421BrannáO2
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň615021BřiliceO2
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň753742Holičky u Staré HlínyO3
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň735060PřesekaO2
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň753726Stará HlínaO2
CZ0313Jindřichův Hradec547336Třeboň770230TřeboňO2
CZ0313Jindřichův Hradec507644Újezdec721701Újezdec u Kardašovy ŘečiceO3
CZ0313Jindřichův Hradec562599Velký Ratmírov779709Velký RatmírovO2
CZ0313Jindřichův Hradec561037Vícemil781479VícemilO3
CZ0313Jindřichův Hradec507652Višňová721719Višňová u Kardašovy ŘečiceO2
CZ0313Jindřichův Hradec598640Vlčetínec705331VlčetínecO3
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov609021BrandlínH3
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov738069Radlice u VolfířovaO2
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov744816ŘečiceO2
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov784915ŠachO3
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov778516Velká Lhota u DačicH3
CZ0313Jindřichův Hradec547441Volfířov784923VolfířovO3
CZ0313Jindřichův Hradec562629Vydří787531VydříO2
CZ0313Jindřichův Hradec508683Záblatí725633Záblatí u PonědražeO2
CZ0313Jindřichův Hradec507695Záhoří721727ZáhoříO2
CZ0313Jindřichův Hradec547468Zahrádky790231Horní DvorceH3
CZ0313Jindřichův Hradec547468Zahrádky790249ZahrádkyH3
CZ0313Jindřichův Hradec529761Žďár705357Malá RosičkaS
CZ0313Jindřichův Hradec529761Žďár705349Žďár u Nové VčelniceS
CZ0412Karlovy Vary554979Abertamy600016AbertamyH1
CZ0412Karlovy Vary554979Abertamy600024HřebečnáH1
CZ0412Karlovy Vary538001Andělská Hora600369Andělská HoraH3
CZ0412Karlovy Vary554995Bečov nad Teplou601268Bečov nad TeplouH3
CZ0412Karlovy Vary554995Bečov nad Teplou601276Krásný JezH4
CZ0412Karlovy Vary554995Bečov nad Teplou601284Vodná u Bečova nad TeplouH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov606758BochovH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov798720Bražec u BochovaH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov657727Číhaná u JavornéH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov626422Dlouhá LomniceH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov772623HerstošiceH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov657735Javorná u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov606804JesínkyH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov671622KozlovH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov671631Mirotice u KozlovaH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov657743Německý ChloumekH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov657751Nové KouniceH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov671649PáviceH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov671657PěčkoviceH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov772631Polom u ÚdrčeH5
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov657760RybničnáH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov606774Sovolusky u BochovaH4
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov606782TelečH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov606791Těšetice u BochovaH3
CZ0412Karlovy Vary555029Bochov772640ÚdrčH3
CZ0412Karlovy Vary506486Boží Dar608866Boží DarH1
CZ0412Karlovy Vary506486Boží Dar608874RyžovnaH1
CZ0412Karlovy Vary555045Božičany608939BožičanyO2
CZ0412Karlovy Vary537870Březová663697BřezováH4
CZ0412Karlovy Vary538019Černava620017ČernavaH3
CZ0412Karlovy Vary538019Černava620033Rájec u ČernavyH4
CZ0412Karlovy Vary506621Čichalov623725ČichalovO1
CZ0412Karlovy Vary506621Čichalov623733Kovářov u ŽluticO1
CZ0412Karlovy Vary506621Čichalov655554Mokrá u ChyšíO1
CZ0412Karlovy Vary506621Čichalov623741ŠtoutovO2
CZ0412Karlovy Vary537918Dalovice624586DaloviceO2
CZ0412Karlovy Vary537918Dalovice624594VšeboroviceO2
CZ0412Karlovy Vary537918Dalovice624608Vysoká u DalovicO2
CZ0412Karlovy Vary538116Děpoltovice625515DěpoltoviceO2
CZ0412Karlovy Vary538116Děpoltovice625523NivyO2
CZ0412Karlovy Vary555169Horní Blatná642380Horní BlatnáH1
CZ0412Karlovy Vary551651Hory658383Hory u JenišovaO2
CZ0412Karlovy Vary555177Hradiště990779Bražec u HradištěH2
CZ0412Karlovy Vary555177Hradiště990833Doupov u HradištěH3
CZ0412Karlovy Vary555177Hradiště991244Radošov u HradištěH2
CZ0412Karlovy Vary555177Hradiště990329Tureč u HradištěH3
CZ0412Karlovy Vary555177Hradiště990388Žďár u HradištěH4
CZ0412Karlovy Vary555185Hroznětín648507Bystřice u HroznětínaO2
CZ0412Karlovy Vary555185Hroznětín648515HroznětínO2
CZ0412Karlovy Vary555185Hroznětín625531OdeřH3
CZ0412Karlovy Vary555185Hroznětín648523Ruprechtov u HroznětínaO2
CZ0412Karlovy Vary578011Chodov652148Chodov u Bečova nad TeplouH3
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655511ČichořiceH4
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655538ChyšeO3
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655619Jablonná u ChyšíO2
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655571PodštělyO2
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655597Radotín u ChyšíO1
CZ0412Karlovy Vary555207Chýše655601Žďárek u ChyšíO2
CZ0412Karlovy Vary555215Jáchymov656437JáchymovH1
CZ0412Karlovy Vary555215Jáchymov656470Popov u JáchymovaH2
CZ0412Karlovy Vary537926Jenišov658391JenišovO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663581BohaticeO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary631043CihelnyH4
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary746746ČankovO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary631051Doubí u Karlových VarO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663701DrahoviceO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663549DvoryO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663433Karlovy VaryO3
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663654Olšová VrataO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary753831PočernyO3
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary753840Rosnice u Staré RoleO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663557RybářeO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary746754Sedlec u Karlových VarO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary753858Stará RoleO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary631060TašoviceO2
CZ0412Karlovy Vary554961Karlovy Vary663492TuhniceO3
CZ0412Karlovy Vary555258Kolová668559Háje u Karlových VarO1
CZ0412Karlovy Vary555258Kolová668567KolováO2
CZ0412Karlovy Vary555304Krásné Údolí673749Krásné ÚdolíH3
CZ0412Karlovy Vary555304Krásné Údolí673757OdolenoviceH3
CZ0412Karlovy Vary578045Krásný Les673901DamiceH4
CZ0412Karlovy Vary578045Krásný Les673927Krásný LesH4
CZ0412Karlovy Vary578045Krásný Les673935LénoH2
CZ0412Karlovy Vary578045Krásný Les673943PlavnoH1
CZ0412Karlovy Vary578045Krásný Les673951VrchH1
CZ0412Karlovy Vary555347Kyselka678678KyselkaO3
CZ0412Karlovy Vary555347Kyselka678686Nová KyselkaO1
CZ0412Karlovy Vary555347Kyselka678694Radošov u KyselkyO2
CZ0412Karlovy Vary555363Merklín693120LípaH2
CZ0412Karlovy Vary555363Merklín693138Merklín u Karlových VarH3
CZ0412Karlovy Vary555363Merklín693146Oldřiš u MerklínaH3
CZ0412Karlovy Vary555363Merklín693154Pstruží u MerklínaH1
CZ0412Karlovy Vary537934Mírová695556MírováO2
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek702609BernovH2
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek634492FojtovH3
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek702617LesíkH3
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek634506Lužec u NejdkuH2
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek702625NejdekH3
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek702633Oldřichov u NejdkuH1
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek634522Pozorka u NejdkuH3
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek758931Suchá u NejdkuH3
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek702650Tisová u NejdkuH1
CZ0412Karlovy Vary555380Nejdek634549Vysoká ŠtolaH2
CZ0412Karlovy Vary555398Nová Role608947JimlíkovO3
CZ0412Karlovy Vary555398Nová Role705241MezirolíO2
CZ0412Karlovy Vary555398Nová Role705250Nová RoleO2
CZ0412Karlovy Vary506494Nové Hamry706159Jelení u Nových HamrůH1
CZ0412Karlovy Vary506494Nové Hamry706167Nové HamryH1
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715816ArnoldovH3
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715859Dolní Žďár u OstrovaO2
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov678287HanušovH2
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov664863HlubokýH4
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715824Horní Žďár u OstrovaH4
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov664871Kfely u OstrovaO3
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov678295KvětnováO3
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov678309MaroltovH4
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715956MořičovO1
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715883Ostrov nad OhříO2
CZ0412Karlovy Vary555428Ostrov715841Vykmanov u OstrovaO2
CZ0412Karlovy Vary537969Otovice716596Otovice u Karlových VarO3
CZ0412Karlovy Vary555444Otročín716642BrťH3
CZ0412Karlovy Vary555444Otročín716651MěchovH3
CZ0412Karlovy Vary555444Otročín716669OtročinH3
CZ0412Karlovy Vary555444Otročín716677PosečH3
CZ0412Karlovy Vary555444Otročín716685Tisová u OtročinaH3
CZ0412Karlovy Vary555452Pernink719315PerninkH1
CZ0412Karlovy Vary556947Pila720593PilaO1
CZ0412Karlovy Vary555479Potůčky726516PotůčkyH1
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov736481Borek u ŠtědréO2
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov706922Chlum u NovosedelO2
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov736490KobyléO1
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov736503Kolešov u ŽluticO2
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov706931MočidlecO2
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov706949Novosedly u ŽluticO3
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov736511Pšov u ŽluticO2
CZ0412Karlovy Vary555525Pšov736520Semtěš u ŽluticH4
CZ0412Karlovy Vary555533Sadov607274Bor u Karlových VarO2
CZ0412Karlovy Vary555533Sadov745880LesovO2
CZ0412Karlovy Vary555533Sadov745898Podlesí u SadovaO3
CZ0412Karlovy Vary555533Sadov745901SadovO2
CZ0412Karlovy Vary555533Sadov607282StráňO3
CZ0412Karlovy Vary538027Smolné Pece634531Smolné PeceH4
CZ0412Karlovy Vary555550Stanovice632325DražovH3
CZ0412Karlovy Vary555550Stanovice632317HlinkyH3
CZ0412Karlovy Vary555550Stanovice753645StanoviceH5
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří605891BočH4
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří756423KorunníH4
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří605921Malý HrzínH3
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří756431OsvinovH2
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří756458PekloH4
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří605905Smilov nad OhříH4
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří605913Srní u BočeH2
CZ0412Karlovy Vary555584Stráž nad Ohří756440Stráž nad OhříH4
CZ0412Karlovy Vary555592Stružná757250Horní TašoviceH3
CZ0412Karlovy Vary555592Stružná757276StružnáH3
CZ0412Karlovy Vary555592Stružná757284ŽalmanovH3
CZ0412Karlovy Vary555614Šemnice762296PuloviceO2
CZ0412Karlovy Vary555614Šemnice762300Sedlečko u Karlových VarH4
CZ0412Karlovy Vary555614Šemnice762318ŠemniceO2
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá763179Brložec u ŠtědréH3
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá791776Domašín u ZbraslaviO2
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá763187Lažany u ŠtědréH3
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá763195MostecH4
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá733130ProhořO2
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá763209PřestáníH4
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá763217ŠtědráO2
CZ0412Karlovy Vary555622Štědrá791784Zbraslav u ŠtědréO2
CZ0412Karlovy Vary537845Teplička766402TepličkaH4
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim732788Bezděkov u PrachometH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim627020BranišovH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim627038Dobrá Voda u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim627046DřevohryzyH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim767921KojšoviceH5
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim668672Komárov u ŠtědréH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim669946KosmováH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim767930LachoviceH5
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim770400Luhov u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim770418NežichovH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim770426Políkno u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim732796PrachometyH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim767964RadyněH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim668681Smilov u ŠtědréH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim767948ToužimH3
CZ0412Karlovy Vary555657Toužim770434TřebouňH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina673731Český ChloumekH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina775673Chylice u ÚtvinyH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina673765PřílezyH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina775681Sedlo u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina775690Svinov u ToužimiH3
CZ0412Karlovy Vary555681Útvina775703ÚtvinaH3
CZ0412Karlovy Vary555690Valeč776572JeřeňO3
CZ0412Karlovy Vary555690Valeč670685KostrčanyO3
CZ0412Karlovy Vary555690Valeč670693NahořečiceO3
CZ0412Karlovy Vary555690Valeč776581Valeč v ČecháchH4
CZ0412Karlovy Vary555690Valeč688631Velký HlavákovH3
CZ0412Karlovy Vary555703Velichov777943VelichovO3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780278BudovH3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780286HřivínovH3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky688622Luka u VerušičekH3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780294TýništěH5
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780308VahanečH3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780316VerušičkyH3
CZ0412Karlovy Vary555711Verušičky780324Záhoří u VerušičekH3
CZ0412Karlovy Vary555738Vojkovice784532JakubovO2
CZ0412Karlovy Vary555738Vojkovice784559Vojkovice nad OhříO3
CZ0412Karlovy Vary566675Vrbice785903SkřipováH5
CZ0412Karlovy Vary566675Vrbice785911Vrbice u VálčeH3
CZ0412Karlovy Vary578029Vysoká Pec702641RudnéH1
CZ0412Karlovy Vary578029Vysoká Pec702668Vysoká Pec u NejdkuH2
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice780936Knínice u ŽluticH3
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice797774MlyňanyH4
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice733831Protivec u ŽluticO1
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice780944Ratiboř u ŽluticH3
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice797740Skoky u ŽluticH4
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice797758VerušiceH4
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice780952VeselovH3
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice706957VladořiceO2
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice706965ZáhořiceH4
CZ0412Karlovy Vary555762Žlutice797766ŽluticeO1
CZ0803Karviná598925Albrechtice600121Albrechtice u Českého TěšínaS
CZ0803Karviná599051Bohumín707139KopytovS
CZ0803Karviná599051Bohumín707031Nový BohumínS
CZ0803Karviná599051Bohumín736716PudlovS
CZ0803Karviná599051Bohumín748871SkřečoňS
CZ0803Karviná599051Bohumín754897Starý BohumínS
CZ0803Karviná599051Bohumín785971Vrbice nad OdrouS
CZ0803Karviná599051Bohumín789216Záblatí u BohumínaS
CZ0803Karviná598933Český Těšín623164Český TěšínO3
CZ0803Karviná598933Český Těšín623261Dolní ŽukovO3
CZ0803Karviná598933Český Těšín644722Horní ŽukovO3
CZ0803Karviná598933Český Těšín696111KoňákovO3
CZ0803Karviná598933Český Těšín696129MistřoviceO2
CZ0803Karviná598933Český Těšín696137Mosty u Českého TěšínaO3
CZ0803Karviná598933Český Těšín753521StanislaviceO3
CZ0803Karviná598941Dětmarovice625965DětmaroviceS
CZ0803Karviná598941Dětmarovice625973KoukolnáS
CZ0803Karviná598968Dolní Lutyně629731Dolní LutyněO3
CZ0803Karviná598968Dolní Lutyně780359VěřňoviceO3
CZ0803Karviná568864Doubrava631167Doubrava u OrlovéO3
CZ0803Karviná555088Havířov637696BludoviceO3
CZ0803Karviná555088Havířov628905Dolní DatyněO3
CZ0803Karviná555088Havířov637777Dolní SucháO3
CZ0803Karviná555088Havířov637556Havířov-městoO3
CZ0803Karviná555088Havířov637742Prostřední SucháO3
CZ0803Karviná555088Havířov637734ŠumbarkO3
CZ0803Karviná598178Horní Bludovice642401Horní BludoviceO3
CZ0803Karviná598178Horní Bludovice642410Prostřední BludoviceO3
CZ0803Karviná552739Horní Suchá644404Horní SucháO3
CZ0803Karviná555291Chotěbuz652954ChotěbuzS
CZ0803Karviná555291Chotěbuz652962PodoboraS
CZ0803Karviná555291Chotěbuz652971Zpupná LhotaS
CZ0803Karviná598917Karviná664014DarkovO3
CZ0803Karviná598917Karviná664103Karviná-DolyO3
CZ0803Karviná598917Karviná663824Karviná-městoO3
CZ0803Karviná598917Karviná687308Louky nad OlšíO3
CZ0803Karviná598917Karviná663981RájO3
CZ0803Karviná598917Karviná664197Staré Město u KarvinéO3
CZ0803Karviná599069Orlová712531Horní LutyněO3
CZ0803Karviná599069Orlová712434Lazy u OrlovéO3
CZ0803Karviná599069Orlová712361OrlováO3
CZ0803Karviná599069Orlová712493Poruba u OrlovéO2
CZ0803Karviná599077Petrovice u Karviné720321Dolní MarkloviceS
CZ0803Karviná599077Petrovice u Karviné720356Petrovice u KarvinéS
CZ0803Karviná599077Petrovice u Karviné720364PrstnáS
CZ0803Karviná599077Petrovice u Karviné720372Závada nad OlšíS
CZ0803Karviná599085Petřvald720488Petřvald u KarvinéO3
CZ0803Karviná599107Rychvald744441RychvaldO3
CZ0803Karviná599140Stonava755630StonavaS
CZ0803Karviná599158Těrlicko766607Dolní TěrlickoS
CZ0803Karviná599158Těrlicko766577Horní TěrlickoS
CZ0803Karviná599158Těrlicko647489Hradiště pod Babí horouS
CZ0203Kladno535125Bílichov604194BílichovS
CZ0203Kladno532142Bratronice628689Dolní Bezděkov u KladnaS
CZ0203Kladno512991Drnek632511DrnekO2
CZ0203Kladno532355Hradečno647250HradečnoO2
CZ0203Kladno532444Kačice661678KačiceO3
CZ0203Kladno532053Kladno665169Dubí u KladnaO3
CZ0203Kladno532053Kladno764558HnidousyO3
CZ0203Kladno532053Kladno665061KladnoO3
CZ0203Kladno532053Kladno665126KročehlavyO3
CZ0203Kladno532053Kladno764540MotyčínO3
CZ0203Kladno532053Kladno664961RozdělovO3
CZ0203Kladno532053Kladno665177VrapiceO3
CZ0203Kladno532576Libušin683582LibušinO3
CZ0203Kladno571555Líský684911LískýO2
CZ0203Kladno532631Malé Kyšice690520Malé KyšiceO2
CZ0203Kladno532835Smečno750841SmečnoO3
CZ0203Kladno532983Tuchlovice752991Srby u TuchlovicS
CZ0203Kladno571423Zichovec792985ZichovecS
CZ0322Klatovy541842Běhařov601390BěhařovO2
CZ0322Klatovy541842Běhařov601411ÚborskoO1
CZ0322Klatovy555797Běšiny603317BěšinyH4
CZ0322Klatovy555797Běšiny603325HořákovH4
CZ0322Klatovy555797Běšiny603333KozíH4
CZ0322Klatovy555797Běšiny603341RajskéH3
CZ0322Klatovy555797Běšiny603350ÚlohH5
CZ0322Klatovy555801Bezděkov603481Bezděkov u KlatovO3
CZ0322Klatovy555801Bezděkov603490Koryta u BezděkovaO2
CZ0322Klatovy555801Bezděkov603503StruhadloH4
CZ0322Klatovy555801Bezděkov603511Tetětice u BezděkovaO1
CZ0322Klatovy578088Biřkov675822BiřkovO3
CZ0322Klatovy555835Bolešiny607126BolešinyO2
CZ0322Klatovy555835Bolešiny700720DomažličkyO1
CZ0322Klatovy555835Bolešiny700738KroměždiceO2
CZ0322Klatovy555835Bolešiny700754PečetínO2
CZ0322Klatovy555835Bolešiny607142Slavošovice u KlatovO3
CZ0322Klatovy555835Bolešiny700762Újezdec u MěcholupO2
CZ0322Klatovy541923Břežany614891BřežanyO1
CZ0322Klatovy555894Budětice615307BuděticeO1
CZ0322Klatovy555894Budětice615315Lipová LhotaO2
CZ0322Klatovy555894Budětice784028VlkoniceO2
CZ0322Klatovy530085Bukovník616133BukovníkO1
CZ0322Klatovy555941Čachrov618209BradnéH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov618217Březí u ČachrovaH3
CZ0322Klatovy555941Čachrov618225ČachrovH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov677299DobřemiliceH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov618233ChřepiceH1
CZ0322Klatovy555941Čachrov677302Chvalšovice u ČachrovaH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov657778Javorná na ŠumavěH1
CZ0322Klatovy555941Čachrov799122Javorná u PolomuH1
CZ0322Klatovy555941Čachrov618241JeseníH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov677311Kunkovice u ČachrovaH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov618250Onen SvětH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov657786Svinná na ŠumavěH1
CZ0322Klatovy555941Čachrov618268Zahrádka u ČachrovaH2
CZ0322Klatovy555941Čachrov798975ZhůříH1
CZ0322Klatovy553531Černíkov620190ČerníkovO2
CZ0322Klatovy553531Černíkov750191NevděkH4
CZ0322Klatovy553531Černíkov743496Rudoltice u ČerníkovaO3
CZ0322Klatovy553531Černíkov750204SlavíkoviceO2
CZ0322Klatovy553531Černíkov782076VílovO2
CZ0322Klatovy542172Červené Poříčí620980Červené PoříčíO3
CZ0322Klatovy542024Číhaň623571ČíhaňH3
CZ0322Klatovy542024Číhaň623598PláničkaH5
CZ0322Klatovy578495Čímice623911Čímice u SušiceO1
CZ0322Klatovy556041Dešenice625469DatelovH2
CZ0322Klatovy556041Dešenice625477DěpolticeH2
CZ0322Klatovy556041Dešenice625647DešeniceH5
CZ0322Klatovy556041Dešenice625485Divišovice u DěpolticH3
CZ0322Klatovy556041Dešenice625671Matějovice u DešenicH3
CZ0322Klatovy556041Dešenice625493Městiště u DěpolticH2
CZ0322Klatovy556041Dešenice625655MilenceH5
CZ0322Klatovy556041Dešenice625507Oldřichovice u DěpolticH2
CZ0322Klatovy556041Dešenice625663ŽizněticeH3
CZ0322Klatovy556068Dlažov626325Buková u KlatovO2
CZ0322Klatovy556068Dlažov626333DlažovO2
CZ0322Klatovy556068Dlažov626341Miletice u DlažovaO3
CZ0322Klatovy556068Dlažov626368SoustovO3
CZ0322Klatovy556076Dlouhá Ves626520BohdašiceH3
CZ0322Klatovy556076Dlouhá Ves626538Dlouhá Ves u SušiceH5
CZ0322Klatovy556076Dlouhá Ves626546Janovice u SušiceH4
CZ0322Klatovy556076Dlouhá Ves626554Nové MěstečkoH4
CZ0322Klatovy556076Dlouhá Ves626562PlatořH3
CZ0322Klatovy530123Dobršín759635DobršínH4
CZ0322Klatovy556106Dolany628336BalkovyO2
CZ0322Klatovy556106Dolany628344Dolany u KlatovO2
CZ0322Klatovy556106Dolany628352MalechovO3
CZ0322Klatovy556106Dolany628361ŘakomH4
CZ0322Klatovy556106Dolany628379SvrčovecO2
CZ0322Klatovy578517Domoraz630977DomorazO1
CZ0322Klatovy566683Dražovice632333Dražovice u SušiceO2
CZ0322Klatovy578525Frymburk795941DaměticeO2
CZ0322Klatovy578525Frymburk795950Frymburk u SušiceO1
CZ0322Klatovy578240Hamry792730Flamry na ŠumavěH2
CZ0322Klatovy578240Hamry792756Zadní ChalupyH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637432Bezděkov u HartmanicH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637378Dolejší KrušecH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637262Dolejší TěšovH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637271Hartmanice IH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice798991Hartmanice IIH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637289Hořejší KrušecH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637297Hořejší TěšovH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637301Chlum u HartmanicH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637319Javoří u HartmanicH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637327Kochánov IIH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice799009Kochánov IIIH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637335Kundratice IH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice799025Kundratice IIH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637343LoučováH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637351Mochov u HartmanicH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice798908PaštěH1
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637386Světlá u HartmanicH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637394ŠtěpaniceH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637408VatěticeH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637416VlastějovH3
CZ0322Klatovy556181Hartmanice637424Zálužice IH2
CZ0322Klatovy556181Hartmanice799033Zálužice IIH1
CZ0322Klatovy541796Hejná638161HejnáO2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639061ČastoniceH2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639079ČeleticeH1
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639095Horní StaňkovH2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639117MilínovH3
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639176MokřanyH1
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639109PíchH3
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639125PřestaniceH2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639133Radostice u HlavňovicH2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639141Suchá u HlavňovicH3
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639150ZámyšlH2
CZ0322Klatovy556203Hlavňovice639168ZvíkovH2
CZ0322Klatovy542083Hnačov721450HnačovO2
CZ0322Klatovy556254Horažďovice641871Babin u HoražďovicO3
CZ0322Klatovy556254Horažďovice780332BoubínO2
CZ0322Klatovy556254Horažďovice641855HoražďoviceO2
CZ0322Klatovy556254Horažďovice770213Horažďovická LhotaO1
CZ0322Klatovy556254Horažďovice668923KomušínO1
CZ0322Klatovy556254Horažďovice641910Svaté Pole u HoražďovicO2
CZ0322Klatovy556254Horažďovice770221Třebomyslice u HoražďovicO2
CZ0322Klatovy556254Horažďovice780341VeřechovO1
CZ0322Klatovy556254Horažďovice641928Zářečí u HoražďovicO3
CZ0322Klatovy542091Horská Kvilda697869Horská KvildaH1
CZ0322Klatovy556301Hrádek619027ČejkovyO1
CZ0322Klatovy556301Hrádek619728ČermnáO1
CZ0322Klatovy556301Hrádek647276Hrádek u SušiceO1
CZ0322Klatovy556301Hrádek709018OdolenovH3
CZ0322Klatovy556301Hrádek647284TedražiceO1
CZ0322Klatovy556301Hrádek619035ZbyniceO1
CZ0322Klatovy556319Hradešice647411Černíč u HradešicO1
CZ0322Klatovy556319Hradešice647420HradešiceO1
CZ0322Klatovy556319Hradešice647438Smrkovec u HradešicO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice625345Černice u Defurových LažanO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice625353Defurovy LažanyO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice650617Dobrotice u ChanovicO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice650625HolkoviceO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice650633ChanoviceO1
CZ0322Klatovy556335Chanovice625361Újezd u ChanovicO1
CZ0322Klatovy556343Chlistov651320ChlistovH4
CZ0322Klatovy556378Chudenice654604BezpravoviceO2
CZ0322Klatovy556378Chudenice654612ChudeniceO2
CZ0322Klatovy556378Chudenice654621Lučice u ChudenicO2
CZ0322Klatovy556378Chudenice654639Slatina u ChudenicH4
CZ0322Klatovy556386Chudenín654647FlekyO2
CZ0322Klatovy556386Chudenín654655HadravaO2
CZ0322Klatovy556386Chudenín654728Hvězda u ChudenínaH3
CZ0322Klatovy556386Chudenín654663ChudenínO3
CZ0322Klatovy556386Chudenín654671Liščí u ChudenínaO2
CZ0322Klatovy556386Chudenín654680Skelná HuťO2
CZ0322Klatovy556386Chudenín654698Suchý KámenH2
CZ0322Klatovy556386Chudenín654701Svatá Kateřina u ChudenínaH3
CZ0322Klatovy556386Chudenín654710UhlištěO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou629481Dolní Lhota u KlatovO2
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou601403Dubová LhotaO2
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657123HvízdalkaO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657131Janovice nad ÚhlavouO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657140Ondřejovice u Janovic nad ÚhlavouO2
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou617091Petrovice nad ÚhlavouO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657166RohoznoO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657174SpůleO3
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou629511VacovyO2
CZ0322Klatovy556394Janovice nad Úhlavou657182Veselí nad ÚhlavouO3
CZ0322Klatovy541869Javor772283JavorH5
CZ0322Klatovy541869Javor772305LoučanyH4
CZ0322Klatovy541753Ježovy659517ChlumskáO1
CZ0322Klatovy541753Ježovy659525JežovyO3
CZ0322Klatovy541753Ježovy659533TrnčíO3
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664375Červená u Kašperských HorH1
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664383Dolní Dvorce u Kašperských HorH3
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664391Kašperské HoryH2
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664405KavrlíkH1
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664413Lídlovy DvoryH1
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664421OpolenecH3
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664430TuškovH3
CZ0322Klatovy556432Kašperské Hory664448ŽlíbekH1
CZ0322Klatovy541826Kejnice664723KejniceO1
CZ0322Klatovy555771Klatovy767646DehtínO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy771503Drslavice u TupadelO1
CZ0322Klatovy555771Klatovy708852Habartice u ObytcůH3
CZ0322Klatovy555771Klatovy665983Kal u KlatovO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy665797KlatovyO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy665967KosmáčovO2
CZ0322Klatovy555771Klatovy757594KřištínH4
CZ0322Klatovy555771Klatovy797901KvasliceO1
CZ0322Klatovy555771Klatovy678392KydlinyO2
CZ0322Klatovy555771Klatovy665975LubyO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy767654Otín u TočníkuO1
CZ0322Klatovy555771Klatovy665959Sobětice u KlatovO2
CZ0322Klatovy555771Klatovy757608StřeziměřH4
CZ0322Klatovy555771Klatovy767662Štěpánovice u KlatovO2
CZ0322Klatovy555771Klatovy771511Tajanov u TupadelO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy767671Točník u KlatovO3
CZ0322Klatovy555771Klatovy771520Tupadly u KlatovO2
CZ0322Klatovy555771Klatovy771538Věckovice u Janovic nad ÚhlavouO1
CZ0322Klatovy555771Klatovy767689Vícenice u KlatovO3
CZ0322Klatovy541851Klenová772291KlenováO1
CZ0322Klatovy556467Kolinec608211Bernartice u BoříkovH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec608220BoříkovyH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec668397BrodH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec668401BuršiceH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec608238Hradiště u BoříkovH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec724220Javoří u PodolíH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec691046Jindřichovice u MalonicH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec668419KolinecH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec689068LukovištěH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec691054MaloniceH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec697281MlázovyH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec724238Podolí u KlatovH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec691062SluhovH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec691071Střítež u MalonicH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec691089Tajanov u MalonicH5
CZ0322Klatovy556467Kolinec724246TržekH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec668443UjčínH3
CZ0322Klatovy556467Kolinec668451Vlčkovice u KolinceH5
CZ0322Klatovy578177Kovčín671541KovčínO1
CZ0322Klatovy556505Křenice675831Kámen u KřenicO2
CZ0322Klatovy556505Křenice675849KřeniceO2
CZ0322Klatovy556505Křenice675857PřetínO3
CZ0322Klatovy541931Kvášňovice678228KvášňoviceO1
CZ0322Klatovy556629Malý Bor639206Hliněný ÚjezdO1
CZ0322Klatovy556629Malý Bor639214Malé HydčiceO3
CZ0322Klatovy556629Malý Bor691399Malý BorO1
CZ0322Klatovy556629Malý Bor639222Týnec u Hliněného ÚjezduO2
CZ0322Klatovy578410Maňovice717282Maňovice u PačejovaO2
CZ0322Klatovy556637Měčín692417BílukyO2
CZ0322Klatovy556637Měčín692441MěčínO3
CZ0322Klatovy556637Měčín692450NedaniceO3
CZ0322Klatovy556637Měčín692468NedaničkyO3
CZ0322Klatovy556637Měčín692484Petrovice u MěčínaO2
CZ0322Klatovy556637Měčín692492Radkovice u MěčínaO2
CZ0322Klatovy556637Měčín692506TřebýcinaO3
CZ0322Klatovy578461Mezihoří764604Mezihoří u ŠvihovaO2
CZ0322Klatovy542059Mlýnské Struhadlo773964Mlýnské StruhadloO2
CZ0322Klatovy542148Modrava697851Filipova HuťH1
CZ0322Klatovy542148Modrava697885Javoří PilaH1
CZ0322Klatovy542148Modrava697893Roklanský LesH1
CZ0322Klatovy542148Modrava798681Vchynice-Tetov IIH1
CZ0322Klatovy556718Mochtín667609Bystré u KlatovH4
CZ0322Klatovy556718Mochtín698075Hoštice u MochtínaO2
CZ0322Klatovy556718Mochtín667617KocourovO2
CZ0322Klatovy556718Mochtín667625Lhůta u KlatovO3
CZ0322Klatovy556718Mochtín698091MochtínO2
CZ0322Klatovy556718Mochtín698105Srbice u MochtínaO1
CZ0322Klatovy556718Mochtín698113TěšetinyH4
CZ0322Klatovy556718Mochtín698121Újezdec u MochtínaO2
CZ0322Klatovy556726Mokrosuky698245LešišovH4
CZ0322Klatovy556726Mokrosuky698253MokrosukyH4
CZ0322Klatovy556734Myslív700657LoužnáO2
CZ0322Klatovy556734Myslív671550MilčiceO2
CZ0322Klatovy556734Myslív700665MyslívO2
CZ0322Klatovy556734Myslív700681Nový Dvůr u MyslívaO3
CZ0322Klatovy541745Myslovice700746MysloviceO2
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory774804KrutěniceH3
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory695815LetovyO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory695823MiřeniceO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory701521Nalžovské HoryO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory703524NeprochovyO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory695840OtěšínO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory765457TěchoniceO2
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory774812ÚstalečO2
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory777803VelenovyO1
CZ0322Klatovy556751Nalžovské Hory765465Žďár u Nalžovských HorO2
CZ0322Klatovy578223Nehodiv700673NehodivH3
CZ0322Klatovy578533Nezamyslice704385Nezamyslice u HoražďovicO1
CZ0322Klatovy556815Nezdice na Šumavě704423Nezdice na ŠumavěH2
CZ0322Klatovy556815Nezdice na Šumavě716251Ostružno na ŠumavěH2
CZ0322Klatovy556815Nezdice na Šumavě704431PohorskoH2
CZ0322Klatovy556831Nýrsko708437BlataH3
CZ0322Klatovy556831Nýrsko617083Bystřice nad ÚhlavouO3
CZ0322Klatovy556831Nýrsko708445HodousiceO2
CZ0322Klatovy556831Nýrsko708453NýrskoO2
CZ0322Klatovy556831Nýrsko708461Stará LhotaH4
CZ0322Klatovy556831Nýrsko617105Starý LázO2
CZ0322Klatovy556831Nýrsko792748Zelená LhotaH3
CZ0322Klatovy541915Obytce708861ObytceO2
CZ0322Klatovy541958Olšany678236Olšany u KvášňovicO1
CZ0322Klatovy578061Ostřetice607134OstřeticeO2
CZ0322Klatovy556912Pačejov717304PačejovO1
CZ0322Klatovy556912Pačejov717312Strážovice u PačejovaO2
CZ0322Klatovy556912Pačejov717321Týřovice u PačejovaO1
CZ0322Klatovy556912Pačejov717339Velešice u PačejovaO2
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice709000BřetěticeH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice761362Částkov u SvojšicH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice719960Dolní KochánovH2
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice719986ChamuticeH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice719994JiřičnáH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice720003KojšiceH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice761371Maršovice u SvojšicH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice720020Petrovice u SušiceH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice720038PosobiceH5
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice720046Rovná u SušiceH2
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice761389Svojšice u SušiceH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice720054TrsiceH3
CZ0322Klatovy556921Petrovice u Sušice761397ŽikovH3
CZ0322Klatovy556955Plánice687588BližanovyO2
CZ0322Klatovy556955Plánice623580Křížovice u ČíhaněO2
CZ0322Klatovy556955Plánice687596KvaseticeO2
CZ0322Klatovy556955Plánice687600Lovčice u KlatovO2
CZ0322Klatovy556955Plánice773956MlynářoviceO3
CZ0322Klatovy556955Plánice721476PlániceO2
CZ0322Klatovy556955Plánice687618Pohoří u LovčicH3
CZ0322Klatovy556955Plánice687626Štipoklasy u LovčicO2
CZ0322Klatovy556955Plánice623601Vracov u ČíhaněO2
CZ0322Klatovy556955Plánice791997Zbyslav u KlatovO2
CZ0322Klatovy556955Plánice623610ZdebořiceH3
CZ0322Klatovy551686Podmokly724041Podmokly u SušiceH5
CZ0322Klatovy541788Poleň725137MlýnecO3
CZ0322Klatovy541788Poleň725145PoleňH4
CZ0322Klatovy541788Poleň725153PoleňkaO2
CZ0322Klatovy541788Poleň725129PušperkO3
CZ0322Klatovy541788Poleň725161ZdeslavO2
CZ0322Klatovy556084Prášily798932Hůrka u Železné RudyH1
CZ0322Klatovy556084Prášily627054PrášilyH1
CZ0322Klatovy557005Předslav734411Makov u PředslaviO3
CZ0322Klatovy557005Předslav734420Měcholupy u PředslaviO3
CZ0322Klatovy557005Předslav702986Němčice u KlatovO1
CZ0322Klatovy557005Předslav734438Petrovičky u PředslaviO2
CZ0322Klatovy557005Předslav734446PředslavO2
CZ0322Klatovy557005Předslav702994TřebíšovO2
CZ0322Klatovy557013Rabí737097Bojanovice pod RabímO1
CZ0322Klatovy557013Rabí737101ČepiceH4
CZ0322Klatovy557013Rabí737119RabíO1
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740063Klášterský Mlýn IH3
CZ0322Klatovy557021Rejštejn799041Klášterský Mlýn IIH3
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740071Kozí HřbetH1
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740080Radešov u RejštejnaH3
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740098RejštejnH3
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740101SvojšeH1
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740110Velký Radkov IH2
CZ0322Klatovy557021Rejštejn799050Velký Radkov IIH2
CZ0322Klatovy557021Rejštejn740128Zhůří u RejštejnaH1
CZ0322Klatovy578436Slatina749630Slatina u HoražďovicO1
CZ0322Klatovy557099Soběšice624659DamíčH3
CZ0322Klatovy557099Soběšice616141MačiceH3
CZ0322Klatovy557099Soběšice751901Soběšice u SušiceH3
CZ0322Klatovy557111Srní798983Horky u SrníH1
CZ0322Klatovy557111Srní753092Srní IH1
CZ0322Klatovy557111Srní799068Srní IIH1
CZ0322Klatovy557111Srní753084Vchynice-Tetov IH1
CZ0322Klatovy557129Strašín690597MalečH2
CZ0322Klatovy557129Strašín756253NahořánkyH2
CZ0322Klatovy557129Strašín756261Strašín u SušiceH3
CZ0322Klatovy557129Strašín756270ZuklínH1
CZ0322Klatovy557137Strážov782688Božtěšice na ŠumavěH5
CZ0322Klatovy557137Strážov782696BrtíH4
CZ0322Klatovy557137Strážov756733České HamryH4
CZ0322Klatovy557137Strážov782700Horní Němčice u ČachrovaH3
CZ0322Klatovy557137Strážov756741KrotějovH4
CZ0322Klatovy557137Strážov756750LehomH4
CZ0322Klatovy557137Strážov756768Lukavice u StrážovaH4
CZ0322Klatovy557137Strážov782718Mladotice u ČachrovaH3
CZ0322Klatovy557137Strážov756776OpálkaH5
CZ0322Klatovy557137Strážov756784RovnáH5
CZ0322Klatovy557137Strážov756806Strážov na ŠumavěH5
CZ0322Klatovy557137Strážov782726ViteňH5
CZ0322Klatovy557137Strážov756814Zahorčice na ŠumavěH4
CZ0322Klatovy557153Sušice759694Albrechtice u SušiceH2
CZ0322Klatovy557153Sušice759759Červené DvorceH4
CZ0322Klatovy557153Sušice759724Divišov u SušiceH5
CZ0322Klatovy557153Sušice759741Dolní StaňkovH3
CZ0322Klatovy557153Sušice759716Humpolec u SušiceH2
CZ0322Klatovy557153Sušice651915Malá ChmelnáH4
CZ0322Klatovy557153Sušice759708Milčice u SušiceH3
CZ0322Klatovy557153Sušice759732NuzerovH4
CZ0322Klatovy557153Sušice759678RokH3
CZ0322Klatovy557153Sušice759601Sušice nad OtavouH4
CZ0322Klatovy557153Sušice651923Velká ChmelnáH5
CZ0322Klatovy557153Sušice759686VrabcovH3
CZ0322Klatovy557161Svéradice760307SvéradiceO1
CZ0322Klatovy557200Švihov620998JínoO2
CZ0322Klatovy557200Švihov621005Kaliště u Červeného PoříčíO1
CZ0322Klatovy557200Švihov764574Kamýk u ŠvihovaO2
CZ0322Klatovy557200Švihov764582KokšínO2
CZ0322Klatovy557200Švihov764591LhoviceO2
CZ0322Klatovy557200Švihov621013StropčiceO3
CZ0322Klatovy557200Švihov764621Švihov u KlatovO2
CZ0322Klatovy557200Švihov621021TřebýcinkaO3
CZ0322Klatovy557200Švihov764647VosíO2
CZ0322Klatovy553522Tužice791326TužiceO1
CZ0322Klatovy541885Týnec772275Horní Lhota u KlatovH4
CZ0322Klatovy541885Týnec772313Týnec u Janovic nad ÚhlavouO2
CZ0322Klatovy578321Újezd u Plánice773972Újezd u PlániceO3
CZ0322Klatovy557366Velhartice644986DrouhavecH3
CZ0322Klatovy557366Velhartice644994Hory Matky BožíH3
CZ0322Klatovy557366Velhartice653136Chotěšov u VelharticH2
CZ0322Klatovy557366Velhartice703141NemilkovH3
CZ0322Klatovy557366Velhartice653144Radvanice u ChotěšovaH1
CZ0322Klatovy557366Velhartice653152StojanoviceH3
CZ0322Klatovy557366Velhartice777935VelharticeH3
CZ0322Klatovy557374Velké Hydčice778834Velké HydčiceO2
CZ0322Klatovy557382Velký Bor779521JetenoviceO1
CZ0322Klatovy557382Velký Bor668931SlivoniceO1
CZ0322Klatovy557382Velký Bor779539Velký Bor u HoražďovicO2
CZ0322Klatovy557455Vrhaveč786250Malá Víska u KlatovH5
CZ0322Klatovy557455Vrhaveč786268NeznašovyH4
CZ0322Klatovy557455Vrhaveč786276RadinovyH5
CZ0322Klatovy557455Vrhaveč786284Vrhaveč u KlatovH4
CZ0322Klatovy566055Vřeskovice607967VřeskoviceO2
CZ0322Klatovy557463Zavlekov791300PlichticeO1
CZ0322Klatovy557463Zavlekov791318SkránčiceO2
CZ0322Klatovy557463Zavlekov783889Vlčnov u ZavlekovaO1
CZ0322Klatovy557463Zavlekov791334ZavlekovO1
CZ0322Klatovy578312Zborovy721484ZborovyO2
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda796077AlžbětínH1
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda796085Debrník u Železné RudyH1
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda640727Hojsova StrážH1
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda796093PancířH1
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda796051ŠpičákH1
CZ0322Klatovy557528Železná Ruda796069Železná RudaH1
CZ0322Klatovy557536Žihobce604186BíleniceO1
CZ0322Klatovy557536Žihobce742325KadešiceO2
CZ0322Klatovy557536Žihobce742333RozsedlyO2
CZ0322Klatovy557536Žihobce742341Šimanov na ŠumavěH3
CZ0322Klatovy557536Žihobce796905ŽihobceO1
CZ0322Klatovy557544Žichovice796930ŽichoviceO2
CZ0204Kolín533807Týnec nad Labem772364Vinařice u Týnce nad LabemS
CZ0204Kolín533815Uhlířská Lhota773174RasochyO2
CZ0204Kolín533815Uhlířská Lhota773182Uhlířská LhotaO3
CZ0204Kolín533947Žiželice797456Kundratice u Žiželic nad CidlinouS
CZ0721Kroměříž588377Brusné613363BrusnéO3
CZ0721Kroměříž588393Bystřice pod Hostýnem604046BílavskoS
CZ0721Kroměříž588504Chomýž652695ChomýžO3
CZ0721Kroměříž506737Chvalčov654892ChvalčovH4
CZ0721Kroměříž506737Chvalčov654906Chvalčova LhotaO3
CZ0721Kroměříž588555Jankovice656836Jankovice u HolešovaO3
CZ0721Kroměříž588601Koryčany684881LískovecS
CZ0721Kroměříž588814Nová Dědina705039Nová DědinaO3
CZ0721Kroměříž588822Osičko713074OsičkoS
CZ0721Kroměříž588831Pacetluky717193PacetlukyS
CZ0721Kroměříž588873Podhradní Lhota723797Podhradní LhotaO2
CZ0721Kroměříž588920Rajnochovice739006RajnochoviceH4
CZ0721Kroměříž588962Rusava743666RusavaH4
CZ0721Kroměříž588997Slavkov pod Hostýnem750298Slavkov pod HostýnemO2
CZ0205Kutná Hora531111Bernardov602647BernardovO2
CZ0205Kutná Hora530964Bludov620840Bludov v ČecháchS
CZ0205Kutná Hora533980Bohdaneč606103Bohdaneč u ZbraslavicS
CZ0205Kutná Hora533980Bohdaneč606111DvoreckoS
CZ0205Kutná Hora533980Bohdaneč606120KotoučovS
CZ0205Kutná Hora533980Bohdaneč606146Prostřední VesS
CZ0205Kutná Hora533980Bohdaneč606154ŘepliceS
CZ0205Kutná Hora530832Brambory604071BramboryO2
CZ0205Kutná Hora529524Čejkovice792012Čejkovice u ZbýšovaS
CZ0205Kutná Hora534013Černíny620262ČernínyS
CZ0205Kutná Hora534013Černíny620271HetlínS
CZ0205Kutná Hora534013Černíny620327Zdeslavice u ČernínS
CZ0205Kutná Hora534021Červené Janovice620912Zhoř u Červených JanovicS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín623385ČenoviceS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín623393ČestínS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín758710Kamenná Lhota u ČestínaS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín623407KasaniceS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín623415Kněž u ČeštinaS
CZ0205Kutná Hora534030Češtín623431PolipsyS
CZ0205Kutná Hora529559Dobrovítov792039Dědice u ZbýšovaO3
CZ0205Kutná Hora529559Dobrovítov792047DobrovítovO3
CZ0205Kutná Hora531481Horušice795771HorušiceO2
CZ0205Kutná Hora534099Chlístovice672432ŽandovS
CZ0205Kutná Hora534129Kácov661635KácovO3
CZ0205Kutná Hora534129Kácov661627ZderadinkyO3
CZ0205Kutná Hora534129Kácov661651ZderadinyO3
CZ0205Kutná Hora534170Ledečko679755LedečkoO3
CZ0205Kutná Hora534307Pertoltice719447Chlístovice u PertolticS
CZ0205Kutná Hora534307Pertoltice719463MachoviceS
CZ0205Kutná Hora534307Pertoltice719471MilanoviceS
CZ0205Kutná Hora534307Pertoltice719480Pertoltice u Zruče nad SázavouS
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice I720194HološinyO2
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice I720208MichaloviceO3
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice I720224Petrovice IO2
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice I720232SenetínO3
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice I720241ÚjezdecO3
CZ0205Kutná Hora534323Petrovice II720267LosinyS
CZ0205Kutná Hora534323Petrovice II720305Staré NespeřiceS
CZ0205Kutná Hora528196Podveky716901JežoviceS
CZ0205Kutná Hora528196Podveky716928PodvekyS
CZ0205Kutná Hora534340Rašovice739537Rašovice u Uhlířských JanovicS
CZ0205Kutná Hora526622Rohozec694100Rohozec u ŽehušicO3
CZ0205Kutná Hora534391Slavošov750417Hranice u SlavošovaS
CZ0205Kutná Hora534391Slavošov750425Slavošov u Zruče nad SázavouS
CZ0205Kutná Hora531391Sudějov758728SudějovS
CZ0205Kutná Hora530930Štipoklasy620301Štipoklasy u ČernínS
CZ0205Kutná Hora530972Třebětín769711Hostkovice u TřebětínaS
CZ0205Kutná Hora530972Třebětín769720TřebětínS
CZ0205Kutná Hora530972Třebětín620891VíckoviceS
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice773204Janovická LhotaS
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice696234Kochánov u MitrovaS
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice696251Mitrov u Uhlířských JanovicS
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice696269Opatovice IIS
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783374Pavlovice u VlastějovicS
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783391Volavá LhotaS
CZ0205Kutná Hora534609Zbizuby791539MakoluskyS
CZ0205Kutná Hora534609Zbizuby791547VlkováS
CZ0205Kutná Hora534609Zbizuby791563ZbizubyS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice640298HodkovS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice640301KrasoňoviceS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice640310Lipina u Zruče nad SázavouS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice791849Malá Skalice u ZbraslavicS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice715735Ostrov u BohdančeS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice791865RápošovS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice791873ÚtěšenoviceS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice791881Velká SkaliceS
CZ0205Kutná Hora534617Zbraslavice791890ZbraslaviceS
CZ0205Kutná Hora534625Zbýšov792055Chlum u ZbýšovaS
CZ0513Liberec563901Bílá603881Bílá u Českého DubuO2
CZ0513Liberec563901Bílá646644Hradčany u Českého DubuO2
CZ0513Liberec563901Bílá646652ChvalčoviceO2
CZ0513Liberec563901Bílá719641PetrašoviceO3
CZ0513Liberec563901Bílá603902Vlčetín u BíléO2
CZ0513Liberec563919Bílý Kostel nad Nisou604623Bílý Kostel nad NisouO3
CZ0513Liberec563919Bílý Kostel nad Nisou604631Panenská HůrkaH4
CZ0513Liberec546631Bílý Potok604658Bílý Potok pod SmrkemH3
CZ0513Liberec563935Bulovka616176Arnoltice u BulovkyO3
CZ0513Liberec563935Bulovka616184BulovkaO3
CZ0513Liberec563935Bulovka616192Dolní OldřišO2
CZ0513Liberec563943Cetenov617636CetenovO2
CZ0513Liberec563943Cetenov638986Hrubý LesnovO2
CZ0513Liberec545996Černousy620491BoleslavO3
CZ0513Liberec545996Černousy620505ČernousyO3
CZ0513Liberec545996Černousy620513VesO3
CZ0513Liberec563960Český Dub622842Český DubO3
CZ0513Liberec563960Český Dub682781LibíčO1
CZ0513Liberec563960Český Dub622877LoukovičkyO2
CZ0513Liberec563960Český Dub697796ModlibohovO2
CZ0513Liberec563960Český Dub622893Smržov u Českého DubuO2
CZ0513Liberec563960Český Dub697800SobákovO2
CZ0513Liberec563960Český Dub697818Starý DubO3
CZ0513Liberec546607Dětřichov625990Dětřichov u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec530468Dlouhý Most626660Dlouhý MostO1
CZ0513Liberec530468Dlouhý Most626686Javorník u Dlouhého MostuH4
CZ0513Liberec563994Dolní Řasnice630128Dolní ŘasníceO3
CZ0513Liberec564028Frýdlant625981Albrechtice u FrýdlantuO2
CZ0513Liberec564028Frýdlant635090FrýdlantO2
CZ0513Liberec564036Habartice636312Habartice u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec564036Habartice636321Háj u HabarticO2
CZ0513Liberec564044Hejnice638196HejniceH2
CZ0513Liberec544353Heřmanice626007Heřmanice u FrýdlantuO2
CZ0513Liberec544353Heřmanice626015KristiánovO2
CZ0513Liberec564052Hlavice638978HlaviceO3
CZ0513Liberec564052Hlavice639010VápnoO3
CZ0513Liberec564061Hodkovice nad Mohelkou640344Hodkovice nad MohelkouO2
CZ0513Liberec564061Hodkovice nad Mohelkou603414Jílové u Hodkovic nad MohelkouO3
CZ0513Liberec564061Hodkovice nad Mohelkou640352RadoňoviceO2
CZ0513Liberec564061Hodkovice nad Mohelkou640361ZáskalíH4
CZ0513Liberec564079Horní Řasníce643998Horní ŘasniceO3
CZ0513Liberec564079Horní Řasníce644005SrbskáO2
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou647365Dolní SedloO2
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou653527Dolní Suchá u ChotyněO3
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou647373Donín u Hrádku nad NisouO3
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou647390Hrádek nad NisouO3
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou647403LoučnáO3
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou710008Oldřichov na HranicíchO3
CZ0513Liberec564095Hrádek nad Nisou775991Václavice u Hrádku nad NisouO3
CZ0513Liberec564109Chotyně653535GrabštejnO3
CZ0513Liberec564109Chotyně653543ChotyněO3
CZ0513Liberec564117Chrastava653811Andělská Hora u ChrastavyO1
CZ0513Liberec564117Chrastava653829Dolní ChrastavaO3
CZ0513Liberec564117Chrastava782971Dolní VítkovO3
CZ0513Liberec564117Chrastava653837Horní ChrastavaO3
CZ0513Liberec564117Chrastava782980Horní VítkovO2
CZ0513Liberec564117Chrastava653845Chrastava IO3
CZ0513Liberec564117Chrastava653853Chrastava IIO1
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí656208Česká Ves v PodještědíO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí638471Heřmanice v PodještědíO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí656216Jablonné v PodještědíO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí666939Kněžice v Lužických horáchO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí689475LvováO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí656232Markvartice v PodještědíO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí720071Petrovice v Lužických horáchO3
CZ0513Liberec561631Jablonné v Podještědí726192PostřelnáO3
CZ0513Liberec561657Janovice v Podještědí657191Janovice vPodještědíO3
CZ0513Liberec546658Janův Důl742457Janův DůlO2
CZ0513Liberec530484Jeřmanice658588JeřmaniceH4
CZ0513Liberec564133Jindřichovice pod Smrkem660507DětřichovecO2
CZ0513Liberec564133Jindřichovice pod Smrkem660515Jindřichovice pod SmrkemO2
CZ0513Liberec564141Kobyly735752Podhora u PěnčínaS
CZ0513Liberec564168Krásný Les673960Krásný Les u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec564176Kryštofovo Údolí675474Kryštofovo ÚdolíH4
CZ0513Liberec564176Kryštofovo Údolí675482Novina u LiberceH4
CZ0513Liberec564184Křižany676501KřižanyO2
CZ0513Liberec564184Křižany796697ŽibřidiceO3
CZ0513Liberec530433Kunratice677418Kunratice u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec564206Lázně Libverda679381Lázně LibverdaH3
CZ0513Liberec563889Liberec682268Dolní HanychovO3
CZ0513Liberec563889Liberec631086Doubí u LiberceO3
CZ0513Liberec563889Liberec682233Františkov u LiberceO3
CZ0513Liberec563889Liberec631094Hluboká u LiberceH3
CZ0513Liberec563889Liberec682462Horní HanychovH3
CZ0513Liberec563889Liberec682250Horní RůžodolO3
CZ0513Liberec563889Liberec682489Horní Suchá u LiberceO2
CZ0513Liberec563889Liberec682241Janův Důl u LiberceO3
CZ0513Liberec563889Liberec682497KarlinkyO2
CZ0513Liberec563889Liberec682438Kateřinky u LiberceH4
CZ0513Liberec563889Liberec673641Krásná StudánkaO3
CZ0513Liberec563889Liberec785628Kunratice u LiberceO3
CZ0513Liberec563889Liberec682039LiberecO3
CZ0513Liberec563889Liberec689823MachnínO3
CZ0513Liberec563889Liberec682161Nové PavloviceO3
CZ0513Liberec563889Liberec682471Ostašov u LiberceO3
CZ0513Liberec563889Liberec631108PilínkovO1
CZ0513Liberec563889Liberec673650Radčice u Krásné StudánkyO2
CZ0513Liberec563889Liberec682314Rochlice u LiberceO2
CZ0513Liberec563889Liberec682446RudolfovH3
CZ0513Liberec563889Liberec682144RuprechticeH4
CZ0513Liberec563889Liberec682209Růžodol IO2
CZ0513Liberec563889Liberec682179Staré PavloviceO3
CZ0513Liberec563889Liberec682390Starý HarcovH4
CZ0513Liberec563889Liberec780472Vesec u LiberceO1
CZ0513Liberec563889Liberec785644Vratislavice nad NisouO1
CZ0513Liberec564231Mníšek697591FojtkaH3
CZ0513Liberec564231Mníšek697605Mníšek u LiberceH5
CZ0513Liberec546593Nová Ves705586MlýniceO3
CZ0513Liberec546593Nová Ves705594Nová Ves u ChrastavyO3
CZ0513Liberec564265Nové Město pod Smrkem706507Hajniště pod SmrkemO2
CZ0513Liberec564265Nové Město pod Smrkem706515Ludvíkov pod SmrkemH4
CZ0513Liberec564265Nové Město pod Smrkem706523Nové Město pod SmrkemO3
CZ0513Liberec564281Oldřichov v Hájích710016Oldřichov v HájíchH4
CZ0513Liberec564290Osečná632694DruzcovO2
CZ0513Liberec564290Osečná712752ChrastnáO3
CZ0513Liberec564290Osečná712761KotelO2
CZ0513Liberec564290Osečná712779Lázně KundraticeO3
CZ0513Liberec564290Osečná712787OsečnáO2
CZ0513Liberec564290Osečná712795Zábrdí u OsečnéO2
CZ0513Liberec564311Pertoltice719498Dolní PertolticeO3
CZ0513Liberec564311Pertoltice719501Horní PertolticeO2
CZ0513Liberec544345Proseč pod Ještědem733229Javorník u Českého DubuH5
CZ0513Liberec544345Proseč pod Ještědem733245Proseč pod JeštědemH4
CZ0513Liberec544582Radimovice761699Radimovice u SychrovaO3
CZ0513Liberec564371Raspenava739448RaspenavaO2
CZ0513Liberec564397Rynoltice744689JítravaO2
CZ0513Liberec564397Rynoltice744701Polesí u RynolticO3
CZ0513Liberec564397Rynoltice744719RynolticeO3
CZ0513Liberec544477Stráž nad Nisou756393Stráž nad NisouO3
CZ0513Liberec544477Stráž nad Nisou756407Svárov u LiberceO2
CZ0513Liberec564427Světlá pod Ještědem742465Rozstání pod JeštědemH5
CZ0513Liberec564427Světlá pod Ještědem760579Světlá pod JeštědemH3
CZ0513Liberec564451Sychrov738328Radostín u SychrovaO2
CZ0513Liberec564460Šimonovice762504MinkoviceH5
CZ0513Liberec564460Šimonovice762512RašovkaH4
CZ0513Liberec564460Šimonovice762521ŠimonoviceH4
CZ0513Liberec564494Višňová600326AndělkaO3
CZ0513Liberec564494Višňová782564Poustka u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec564494Višňová782572PředlánceO3
CZ0513Liberec564494Višňová782581Víska u FrýdlantuO2
CZ0513Liberec564494Višňová782599Višňová u FrýdlantuO3
CZ0513Liberec564532Všelibice735728Benešovice u VšelibicO3
CZ0513Liberec564532Všelibice787116Březová u VšelibicO2
CZ0513Liberec564532Všelibice787132Malčice u VšelibicO3
CZ0513Liberec564532Všelibice735744Nesvačily u VšelibicO3
CZ0513Liberec564532Všelibice735761PřibyslaviceO3
CZ0513Liberec564532Všelibice787159VšelibiceO2
CZ0513Liberec564541Zdislava792560ZdislavaH4
CZ0513Liberec544604Žďárek761729Žďárek u SychrovaO2
CZ0423Litoměřice564745Dobříň627887DobříňO3
CZ0423Litoměřice564842Hlinná639257HlinnáO1
CZ0423Litoměřice564842Hlinná639273LbínH4
CZ0423Litoměřice564842Hlinná639281TlučeňO2
CZ0423Litoměřice564877Hoštka646270KochoviceS
CZ0423Litoměřice564958Chotiměř653349ChotiměřO3
CZ0423Litoměřice546771Kamýk662976Kamýk u LitoměřicO1
CZ0423Litoměřice565091Kyškovice678741KyškoviceO2
CZ0423Litoměřice565105Levín798819Dolní Vysoké IIO1
CZ0423Litoměřice565105Levín680800Levín u LitoměřicO2
CZ0423Litoměřice565105Levín680818MuckovO2
CZ0423Litoměřice565121Liběšice651940Horní ChoboliceS
CZ0423Litoměřice565156Libochovany683108LibochovanyO2
CZ0423Litoměřice565156Libochovany683116ŘepniceO2
CZ0423Litoměřice565172Libotenice683370LiboteniceO2
CZ0423Litoměřice564567Litoměřice685569PokraticeS
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice767808Dolní ŠebířovO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice767816HlupiceO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice767824Knínice u TouchořinO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice687669Levínské PetroviceO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice687677LovečkoviceO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice700363Mukařov u ÚštěkuO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice700371NáčkoviceO2
CZ0423Litoměřice565211Lovečkovice767832TouchořinyO3
CZ0423Litoměřice565245Malé Žernoseky690589Malé ŽernosekyO3
CZ0423Litoměřice542491Malíč779431MalíčO1
CZ0423Litoměřice542521Michalovice779440Michalovice u Velkých ŽernosekO2
CZ0423Litoměřice530506Miřejovice695793MiřejoviceO2
CZ0423Litoměřice542440Oleško740365Oleško u RohatcůO2
CZ0423Litoměřice565415Podsedice632805DěkovkaS
CZ0423Litoměřice565458Prackovice nad Labem685411Litochovice nad LabemO1
CZ0423Litoměřice565458Prackovice nad Labem726958Prackovice nad LabemO2
CZ0423Litoměřice565482Račice737330Račice u ŠtětíO3
CZ0423Litoměřice546828Staňkovice724840StaňkoviceO2
CZ0423Litoměřice565709Štětí763683StračíS
CZ0423Litoměřice565709Štětí798843Štětí IIS
CZ0423Litoměřice565768Třebenice692671Kocourov u MedvědicS
CZ0423Litoměřice565768Třebenice692689Lhota u MedvědicS
CZ0423Litoměřice565768Třebenice692701MrsklesyS
CZ0423Litoměřice565768Třebenice783471SutomS
CZ0423Litoměřice565776Třebívlice754072DřevceH4
CZ0423Litoměřice565776Třebívlice754081LeskáS
CZ0423Litoměřice565776Třebívlice754099Skalice u LovosicH4
CZ0423Litoměřice565776Třebívlice754102StaréS
CZ0423Litoměřice565776Třebívlice754111ŠepetelyS
CZ0423Litoměřice565849Velemín604691Bílý ÚjezdO2
CZ0423Litoměřice565849Velemín607495Boreč u LovosicO2
CZ0423Litoměřice565849Velemín777684BřeznoO3
CZ0423Litoměřice565849Velemín653331DobkovičkyO2
CZ0423Litoměřice565849Velemín653357KletečnáH4
CZ0423Litoměřice565849Velemín694649Milešov u LovosicH4
CZ0423Litoměřice565849Velemín711411OparnoO2
CZ0423Litoměřice565849Velemín798321Páleč u MilešovaH4
CZ0423Litoměřice565849Velemín777692VelemínO3
CZ0423Litoměřice565857Velké Žernoseky779458Velké ŽernosekyO1
CZ0423Litoměřice565865Vchynice781436Radostice u VchyniceS
CZ0423Litoměřice565873Vlastislav783480VlastislavO2
CZ0423Litoměřice565890Vrbice785920MastířoviceO3
CZ0423Litoměřice565890Vrbice785938VetláO3
CZ0423Litoměřice565890Vrbice785946Vrbice u Roudnice nad LabemO2
CZ0423Litoměřice542482Záluží627909Záluží u Roudnice nad LabemO2
CZ0423Litoměřice565946Žalhostice794341ŽalhosticeO1
CZ0423Litoměřice565962Žitenice797189Skalice u ŽitenicS
CZ0424Louny566004Blatno605433Blatno u PodbořanS
CZ0424Louny566004Blatno605441MalměřiceS
CZ0424Louny566021Blšany605794Stachov u BlšanS
CZ0424Louny546895Brodec612693BrodecO3
CZ0424Louny566128Deštnice625892DeštniceS
CZ0424Louny566128Deštnice625906Sádek u DeštniceS
CZ0424Louny566187Holedeč640913HoledečO3
CZ0424Louny566187Holedeč640921StránkyO3
CZ0424Louny566187Holedeč640930VeleticeO3
CZ0424Louny566217Hřivice649155Markvarec u HřivicS
CZ0424Louny566314Kryry756989BěsnoS
CZ0424Louny566314Kryry675466KryryS
CZ0424Louny566314Kryry755389Stebno u PetrohraduS
CZ0424Louny566314Kryry756997Strojetice u PodbořanS
CZ0424Louny566349Libčeves681784Řisuty u LibčevsiS
CZ0424Louny566357Liběšice701874Lhota u NečemicS
CZ0424Louny566357Liběšice682632LíčkovS
CZ0424Louny566438Lubenec687944Dolní ZáhoříS
CZ0424Louny566438Lubenec631728Drahonice u LubenceS
CZ0424Louny566438Lubenec687880Horní ZáhoříS
CZ0424Louny566438Lubenec680834LežkyS
CZ0424Louny566438Lubenec687898LibkoviceS
CZ0424Louny566438Lubenec687901LibyněS
CZ0424Louny566438Lubenec687910LubenecS
CZ0424Louny566438Lubenec680842PřibeniceS
CZ0424Louny566438Lubenec687936Vítkovice u LubenceS
CZ0424Louny566454Měcholupy795836Želeč u ŽatceS
CZ0424Louny566501Nepomyšl703486DětaňO1
CZ0424Louny566501Nepomyšl703494DvérceO1
CZ0424Louny566501Nepomyšl703508ChmelištnáO2
CZ0424Louny566501Nepomyšl703516NepomyšlO2
CZ0424Louny566501Nepomyšl723215Nová Ves u PodbořanO2
CZ0424Louny566527Očihov708917OčihovS
CZ0424Louny566527Očihov708925OčihovecS
CZ0424Louny566560Petrohrad719692PetrohradS
CZ0424Louny566608Podbořanský Rohozec723223Podbořanský RohozecO2
CZ0424Louny566616Podbořany723321ValovS
CZ0424Louny566624Postoloprty756903Hradiště nad OhříS
CZ0424Louny566667Ročov740233BřínkovO2
CZ0424Louny566667Ročov740241Dolní RočovO3
CZ0424Louny566667Ročov740250Horní RočovO3
CZ0424Louny566667Ročov740268ÚloviceO3
CZ0424Louny566853Tuchořice701882NečemiceS
CZ0424Louny566918Vinařice782301DiviceO3
CZ0424Louny566918Vinařice782319Vinařice u LounO3
CZ0424Louny566934Vroutek631736LužecO3
CZ0424Louny566934Vroutek781550MukodělyO3
CZ0424Louny566934Vroutek749222SkytalyO3
CZ0424Louny566934Vroutek631752Vesce u DrahonicO3
CZ0424Louny566934Vroutek781568VidhosticeO3
CZ0424Louny566934Vroutek749231VrbičkaO2
CZ0424Louny566934Vroutek786543VroutekO2
CZ0206Mělník531499Hostín617181Hostin u MělníkaO3
CZ0206Mělník534846Chvatěruby655368ChvatěrubyO3
CZ0206Mělník531898Lhotka658294HleďsebeO3
CZ0206Mělník531898Lhotka681326Lhotka u MělníkaO2
CZ0206Mělník535001Liběchov681911JešoviceO3
CZ0206Mělník535001Liběchov681920LiběchovO3
CZ0206Mělník529575Medonosy796301ChudolazyO3
CZ0206Mělník529575Medonosy796310MedonosyO3
CZ0206Mělník529575Medonosy781673OsinaliceO2
CZ0206Mělník534676Mělník692816MělníkO3
CZ0206Mělník534676Mělník692999VehloviceO3
CZ0206Mělník535141Ovčáry717118Ovčáry u DřísO3
CZ0206Mělník531561Tuhaň771261TuhaňO3
CZ0206Mělník535273Veltrusy779873VeltrusyO3
CZ0206Mělník535389Zlosyň793353ZlosyňO3
CZ0207Mladá Boleslav535443Bělá pod Bezdězem601705Bělá pod BezdězemO3
CZ0207Mladá Boleslav535443Bělá pod Bezdězem603449BezdědiceO3
CZ0207Mladá Boleslav535443Bělá pod Bezdězem614173Březinka pod BezdězemO3
CZ0207Mladá Boleslav535443Bělá pod Bezdězem918121VrchběláO3
CZ0207Mladá Boleslav571946Branžež609501BranžežO3
CZ0207Mladá Boleslav535559Bradce612685Bradce nad JizerouO2
CZ0207Mladá Boleslav535745Domousnice631001DomousniceO3
CZ0207Mladá Boleslav535745Domousnice745821SkyšiceO3
CZ0207Mladá Boleslav529613Josefův Důl661503Josefův Důl u Mladé BoleslaviO3
CZ0207Mladá Boleslav566047Košátky670740KošátkyO3
CZ0207Mladá Boleslav536211Lhotky681466Lhotky u Mladé BoleslaviO2
CZ0207Mladá Boleslav536377Nová Telib705276Nová TelibO2
CZ0207Mladá Boleslav536440Písková Lhota720968Písková LhotaO2
CZ0207Mladá Boleslav565652Rabakov737089RabakovO2
CZ0207Mladá Boleslav565636Rohatsko740411RohatskoO3
CZ0207Mladá Boleslav536661Sojovice752169SojoviceO3
CZ0207Mladá Boleslav536971Žďár795046Žďár u Mnichova HradištěO2
CZ0207Mladá Boleslav536971Žďár795054ŽehrovO3
CZ0425Most567060Braňany609005BraňanyO3
CZ0425Most567060Braňany609013KaňkovO1
CZ0425Most567078Brandov609030BrandovH3
CZ0425Most567108Český Jiřetín622915Český JiřetínH2
CZ0425Most567108Český Jiřetín622923FlájeH1
CZ0425Most567167Hora Svaté Kateřiny641774Hora Svaté KateřinyH3
CZ0425Most567167Hora Svaté Kateřiny641782Malý HájH2
CZ0425Most567167Hora Svaté Kateřiny641791Rudolice v HoráchH2
CZ0425Most567167Hora Svaté Kateřiny798487Svahová IH1
CZ0425Most567175Horní Jiřetín600091Albrechtice u MostuO3
CZ0425Most567175Horní Jiřetín643025Černice u Horního JiřetínaH4
CZ0425Most567175Horní Jiřetín629251Čtrnáct DvorcůO2
CZ0425Most567175Horní Jiřetín629260Dolní JiřetínO3
CZ0425Most567175Horní Jiřetín643033Horní JiřetínO3
CZ0425Most567175Horní Jiřetín600105JezeříH3
CZ0425Most567191Klíny666351Klíny IH2
CZ0425Most567191Klíny666360Klíny IIH2
CZ0425Most567191Klíny666378Rašov u LitvínovaH3
CZ0425Most567256Litvínov686131Dolní LitvínovO3
CZ0425Most567256Litvínov637050Hamr u LitvínovaO2
CZ0425Most567256Litvínov686042Horní LitvínovO3
CZ0425Most567256Litvínov686158Chudeřín u LitvínovaO3
CZ0425Most567256Litvínov637068Janov u LitvínovaO2
CZ0425Most567256Litvínov637076KřížatkyH3
CZ0425Most567256Litvínov686182LouniceH4
CZ0425Most567256Litvínov686191RůžodolO3
CZ0425Most567256Litvínov686174Šumná u LitvínovaO2
CZ0425Most567256Litvínov790842Záluží u LitvínovaO3
CZ0425Most567264Lom686573Lom u MostuH5
CZ0425Most567264Lom686590Loučná u LomuH3
CZ0425Most567272Louka u Litvínova687219Louka u LitvínovaO3
CZ0425Most567311Meziboří693600Meziboří u LitvínovaH3
CZ0425Most567027Most633097Dřínov u KomořanS
CZ0425Most567329Nová Ves v Horách705993Lesná v Krušných horáchH1
CZ0425Most567329Nová Ves v Horách706001Mikulovice v Krušných horáchH1
CZ0425Most567329Nová Ves v Horách706019Mníšek v Krušných horáchH2
CZ0425Most567329Nová Ves v Horách706027Nová Ves v HoráchH3
CZ0425Most567337Obrnice708739České ZlatníkyO3
CZ0425Most567337Obrnice708747ChanovO3
CZ0425Most567337Obrnice708755ObrniceO3
CZ0523Náchod547786Adršpach600059Dolní AdršpachH3
CZ0523Náchod547786Adršpach600067Horní AdršpachH3
CZ0523Náchod573884Bezděkov nad Metují603597Bezděkov nad MetujíO2
CZ0523Náchod573906Borová607711BorováH3
CZ0523Náchod573914Božanov608769BožanovO2
CZ0523Náchod573922Broumov612812Benešov u BroumovaO2
CZ0523Náchod573922Broumov612766BroumovO2
CZ0523Náchod573922Broumov612821RožmitálO2
CZ0523Náchod573922Broumov612782Velká Ves u BroumovaO2
CZ0523Náchod573931Brzice613436BrziceO3
CZ0523Náchod573931Brzice613479HarcovO2
CZ0523Náchod573931Brzice613452ProrubyO2
CZ0523Náchod547751Bukovice650129BukoviceO2
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec621099Bohdašín nad OlešnicíH4
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec621102Červený KostelecO1
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec621111Horní KostelecO1
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec621129Lhota za Červeným KostelcemO3
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec710369Olešnice u Červeného KostelceO3
CZ0523Náchod573965Červený Kostelec621145StolínO3
CZ0523Náchod573973Česká Čermná621269Česká ČermnáH4
CZ0523Náchod573981Česká Metuje621625Česká MetujeO2
CZ0523Náchod573981Česká Metuje621641MetujkaO2
CZ0523Náchod573981Česká Metuje621633Skalka u České MetujeH4
CZ0523Náchod574023Dolní Radechová630063Dolní RadechováO1
CZ0523Náchod574031Hejtmánkovice638226HejtmánkoviceO2
CZ0523Náchod574058Heřmánkovice638609HeřmánkoviceH4
CZ0523Náchod574058Heřmánkovice638625Janovičky u BroumovaH3
CZ0523Náchod574066Horní Radechová643874Horní RadechováO1
CZ0523Náchod574066Horní Radechová750182Slavíkov u NáchodaO1
CZ0523Náchod574074Hořičky645281HořičkyO3
CZ0523Náchod574074Hořičky645290Chlístov u HořičekO3
CZ0523Náchod574074Hořičky693618Křižanov u MezilečíO2
CZ0523Náchod574082Hronov648370HronovO3
CZ0523Náchod574082Hronov648451Malá ČermnáO3
CZ0523Náchod574082Hronov648434RokytníkH4
CZ0523Náchod574082Hronov648400Velký DřevíčO1
CZ0523Náchod574082Hronov648396ZbečníkO1
CZ0523Náchod574082Hronov648418ŽabokrkyO1
CZ0523Náchod574163Hynčice743623Hynčice u BroumovaO1
CZ0523Náchod574147Jestřebí659088Jestřebí nad MetujíO2
CZ0523Náchod574155Jetřichov659193JetřichovO2
CZ0523Náchod574546Kramolna768910KramolnaO2
CZ0523Náchod574546Kramolna768928LhotkyO2
CZ0523Náchod574546Kramolna768936Městská KramolnaO2
CZ0523Náchod574546Kramolna768952TrubějovO2
CZ0523Náchod574171Křinice676314KřiniceO2
CZ0523Náchod547701Libchyně659096LibchyněO2
CZ0523Náchod574210Machov689831BělýH3
CZ0523Náchod574210Machov689840MachovH4
CZ0523Náchod574210Machov689858Machovská LhotaH4
CZ0523Náchod574210Machov689866Nízká SrbskáH5
CZ0523Náchod574228Martínkovice692166MartínkoviceO2
CZ0523Náchod574236Mezilečí693634MezilečíO2
CZ0523Náchod574236Mezilečí693642PosadovO2
CZ0523Náchod574244Mezilesí693685Mezilesí u NáchodaO2
CZ0523Náchod574252Meziměstí614670Březová u BroumovaO2
CZ0523Náchod574252Meziměstí693693MeziměstíO2
CZ0523Náchod574252Meziměstí743631Ruprechtice u BroumovaH3
CZ0523Náchod574252Meziměstí693723VižňovO2
CZ0523Náchod573868Náchod701297Babí u NáchodaO1
CZ0523Náchod573868Náchod701301BělovesO1
CZ0523Náchod573868Náchod701343BražecO2
CZ0523Náchod573868Náchod627445DobrošovH4
CZ0523Náchod573868Náchod661449Jizbice u NáchodaH4
CZ0523Náchod573868Náchod684031Lipí u NáchodaO1
CZ0523Náchod573868Náchod701378Malé PoříčíO1
CZ0523Náchod573868Náchod701262NáchodO1
CZ0523Náchod573868Náchod718343PavlišovO1
CZ0523Náchod573868Náchod701335Staré Město nad MetujíO1
CZ0523Náchod574279Nové Město nad Metují706442Nové Město nad MetujíS
CZ0523Náchod574279Nové Město nad Metují786527VrchovinyS
CZ0523Náchod574287Nový Hrádek707317DlouhéH3
CZ0523Náchod574287Nový Hrádek707341Nový HrádekH4
CZ0523Náchod574317Otovice716600Otovice u BroumovaO2
CZ0523Náchod574341Police nad Metují650137HlavňovH4
CZ0523Náchod574341Police nad Metují718891HonyO2
CZ0523Náchod574341Police nad Metují718904PěkovO1
CZ0523Náchod574341Police nad Metují725323Police nad MetujíO2
CZ0523Náchod574341Police nad Metují725331Radešov nad MetujíO2
CZ0523Náchod574341Police nad Metují725340Velká LedhujeO2
CZ0523Náchod574350Provodov-Šonov733911DomkovO3
CZ0523Náchod574350Provodov-Šonov733873KlenyO3
CZ0523Náchod574350Provodov-Šonov733881ProvodovO3
CZ0523Náchod574350Provodov-Šonov733890ŠeřečO3
CZ0523Náchod574350Provodov-Šonov762920Šonov u Nového Města nad MetujíO3
CZ0523Náchod574368Přibyslav735710Přibyslav nad MetujíO3
CZ0523Náchod547727Sendraž659100SendražH4
CZ0523Náchod574457Slavoňov750395Blažkov u SlavoňovaO2
CZ0523Náchod574457Slavoňov750409SlavoňovO2
CZ0523Náchod574465Stárkov754803Bystré u StárkovaH4
CZ0523Náchod574465Stárkov754811Horní DřevíčH4
CZ0523Náchod574465Stárkov754820ChlívceH4
CZ0523Náchod574465Stárkov754838StárkovH4
CZ0523Náchod574481Studnice758531Řešetova LhotaO3
CZ0523Náchod574481Studnice788384Starkoč u VysokovaO3
CZ0523Náchod574481Studnice758540Studnice u NáchodaO3
CZ0523Náchod574481Studnice758558Třtice nad OlešnicíO3
CZ0523Náchod574481Studnice796581VšelibyO3
CZ0523Náchod574490Suchý Důl759325SlavnýH3
CZ0523Náchod574490Suchý Důl759333Suchý DůlH4
CZ0523Náchod574511Šonov762903Šonov u BroumovaH4
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766291BohdašínH5
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766313DědovH4
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766321Dolní TepliceH4
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766330Horní TepliceH5
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766348Javor u Teplic nad MetujíH4
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766356LachovH4
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují792675LibnáH3
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766372Skály u Teplic nad MetujíH2
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují766399Teplice nad MetujíH3
CZ0523Náchod574538Teplice nad Metují792667ZdoňovH5
CZ0523Náchod574571Velké Petrovice779253Maršov nad MetujíO2
CZ0523Náchod574571Velké Petrovice779261Velké PetroviceO2
CZ0523Náchod547646Velké Poříčí648426Velké PoříčíO3
CZ0523Náchod547743Vernéřovice614688VernéřoviceO2
CZ0523Náchod574635Vysoká Srbská788121Vysoká SrbskáO1
CZ0523Náchod574635Vysoká Srbská788147ZlíčkoO1
CZ0523Náchod574643Vysokov788392VysokovO3
CZ0523Náchod574651Zábrodí789356Horní RybníkyO1
CZ0523Náchod574651Zábrodí789364ZábrodíO1
CZ0523Náchod574686Žďár nad Metují795186Žďár nad MetujíO2
CZ0523Náchod574694Žďárky795526ŽďárkyO2
CZ0804Nový Jičín599212Bartošovice600971BartošoviceS
CZ0804Nový Jičín599212Bartošovice649279HukoviceS
CZ0804Nový Jičín546984Bílov604402BílovS
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec604445Bílovec-Dolní PředměstíO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec604470Bílovec-Horní PředměstíO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec604429Bílovec-městoO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec609749BravinnéO2
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec905038Labuť u BílovceO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec688096LubojatyO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec604453Radotín u BílovceO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec753963Stará Ves u BílovceO3
CZ0804Nový Jičín599247Bílovec749737Výškovice u SlatinyO3
CZ0804Nový Jičín554936Bítov604879Bítov u BílovceO1
CZ0804Nový Jičín568431Bordovice607444BordoviceH4
CZ0804Nový Jičín599344Frenštát pod Radhoštěm634719Frenštát pod RadhoštěmO2
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek625558DěrnéO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek784125Dolejší KunčiceO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek635448FulnekO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek635456JerlochoviceO2
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek659002Jestřabí u FulnekuO2
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek660132JílovecO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek688801Lukavec u BílovceO1
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek784133Moravské VlkoviceO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek676977Pohořílky u KujavO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek784141Slezské VlkoviceO3
CZ0804Nový Jičín599352Fulnek753246StachoviceO3
CZ0804Nový Jičín568562Heřmanice u Oder638544Heřmanice u OderO2
CZ0804Nový Jičín568562Heřmanice u Oder638552Véska u OderO2
CZ0804Nový Jičín568571Heřmánky656500Heřmánky nad OdrouO2
CZ0804Nový Jičín599409Hodslavice640620HodslaviceO2
CZ0804Nový Jičín568511Hostašovice645613HostašoviceO2
CZ0804Nový Jičín554065Jakubčovice nad Odrou656518Jakubčovice nad OdrouO1
CZ0804Nový Jičín599468Jeseník nad Odrou604968BlahutoviceS
CZ0804Nový Jičín599468Jeseník nad Odrou658944Hrabětice nad OdrouS
CZ0804Nový Jičín599468Jeseník nad Odrou649562HůrkaS
CZ0804Nový Jičín599468Jeseník nad Odrou658952Jeseník nad OdrouS
CZ0804Nový Jičín599468Jeseník nad Odrou725544PolouvsíS
CZ0804Nový Jičín599506Jistebník661236JistebníkS
CZ0804Nový Jičín599565Kopřivnice687961Drnholec nad LubinouO3
CZ0804Nový Jičín599565Kopřivnice669393KopřivniceO2
CZ0804Nový Jičín599565Kopřivnice697664MnišíO2
CZ0804Nový Jičín599565Kopřivnice687987Větřkovice u LubinyO2
CZ0804Nový Jičín599565Kopřivnice783901VlčoviceO2
CZ0804Nový Jičín555312Kujavy676969KujavyS
CZ0804Nový Jičín500046Libhošť682683LibhošťO2
CZ0804Nový Jičín599603Lichnov683787Lichnov u Nového JičínaO2
CZ0804Nový Jičín599646Luboměř688118LuboměřO2
CZ0804Nový Jičín568589Mankovice691534MankoviceS
CZ0804Nový Jičín599689Mořkov699331MořkovO2
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín605832Bludovice u Nového JičínaO2
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín667889Kojetín u Starého JičínaO1
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín687006Loučka u Nového JičínaO3
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín707465Nový Jičín-Dolní PředměstíO3
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín707431Nový Jičín-Horní PředměstíO2
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín707414Nový Jičín-městoO3
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín756130StraníkO2
CZ0804Nový Jičín599191Nový Jičín707511Žilina u Nového JičínaO2
CZ0804Nový Jičín599701Odry626872DobešovO1
CZ0804Nový Jičín599701Odry662682KamenkaO3
CZ0804Nový Jičín599701Odry656526KlokočůvekO1
CZ0804Nový Jičín599701Odry656534Loučky nad OdrouO2
CZ0804Nový Jičín599701Odry709085OdryO2
CZ0804Nový Jičín599701Odry724815PohořO1
CZ0804Nový Jičín599701Odry767786TošoviceO2
CZ0804Nový Jičín599701Odry709158Veselí u OderO1
CZ0804Nový Jičín599808Příbor636771HájovO2
CZ0804Nový Jičín599808Příbor735370Klokočov u PříboraO3
CZ0804Nový Jičín599808Příbor733067PrchalovO3
CZ0804Nový Jičín599808Příbor735329PříborO2
CZ0804Nový Jičín568775Pustějov736902PustějovS
CZ0804Nový Jičín568554Rybí743828RybíO2
CZ0804Nový Jičín599832Sedlnice747009SedlniceO3
CZ0804Nový Jičín568716Skotnice748561SkotniceS
CZ0804Nový Jičín568406Slatina749729Slatina u BílovceO2
CZ0804Nový Jičín599867Spálov752754SpálovO1
CZ0804Nový Jičín599905Starý Jičín659622JičinaS
CZ0804Nový Jičín599905Starý Jičín717380PalačovS
CZ0804Nový Jičín599905Starý Jičín720461Petřkovice u Starého JičínaS
CZ0804Nový Jičín599905Starý Jičín755036Starý JičínS
CZ0804Nový Jičín599905Starý Jičín755044Vlčnov u Starého JičínaS
CZ0804Nový Jičín599921Studénka758442ButoviceS
CZ0804Nový Jičín599921Studénka600318Nová HorkaS
CZ0804Nový Jičín599921Studénka758396Studénka nad OdrouS
CZ0804Nový Jičín599930Suchdol nad Odrou666190KletnéS
CZ0804Nový Jičín599930Suchdol nad Odrou759163Suchdol nad OdrouS
CZ0804Nový Jičín599948Štramberk764116ŠtramberkO2
CZ0804Nový Jičín599956Tichá766992Tichá na MoravěO2
CZ0804Nový Jičín599964Tísek767131TísekO1
CZ0804Nový Jičín569755Trnávka768308Trnávka u Nového JičínaS
CZ0804Nový Jičín599999Trojanovice768499TrojanoviceH3
CZ0804Nový Jičín500259Veřovice780367VeřoviceH4
CZ0804Nový Jičín554910Vražné785792Hynčice u VražnéhoS
CZ0804Nový Jičín554910Vražné785768Vražné u OderS
CZ0804Nový Jičín569747Vrchy786535VrchyS
CZ0804Nový Jičín568473Závišice791261ZávišiceO3
CZ0804Nový Jičín568732Ženklava796409ŽenklavaO3
CZ0804Nový Jičín547000Životice u Nového Jičína797375Životice u Nového JičínaO1
CZ0208Nymburk537233Chrást653748Chrást u PoříčanO3
CZ0208Nymburk537837Stará Lysá753807Stará LysáO3
CZ0712Olomouc500861Bouzov608688Bezděkov nad TřebůvkouS
CZ0712Olomouc500861Bouzov672017BlažovS
CZ0712Olomouc500861Bouzov608700Doly u BouzovaS
CZ0712Olomouc500861Bouzov608718HvozdečkoS
CZ0712Olomouc500861Bouzov672025KadeřínS
CZ0712Olomouc500861Bouzov671487Kovářov u BouzovaS
CZ0712Olomouc500861Bouzov672041Svojanov u BouzovaS
CZ0712Olomouc501476Dlouhá Loučka626465KřiváS
CZ0712Olomouc501646Dolany724858Pohořany na MoravěS
CZ0712Olomouc545279Domašov nad Bystřicí630811Domašov nad BystřicíO2
CZ0712Olomouc552330Hlásnice650536Hlásnice u ŠternberkaO2
CZ0712Olomouc502146Hlubočky639524HlubočkyO1
CZ0712Olomouc502146Hlubočky648591Hrubá VodaO3
CZ0712Olomouc502146Hlubočky726109PosluchovO3
CZ0712Olomouc569798Horní Loděnice643378Horní LoděniceO2
CZ0712Olomouc569798Horní Loděnice643386Nové DvorceO2
CZ0712Olomouc546976Hraničné Petrovice647900Hraničné PetroviceO2
CZ0712Olomouc597414Huzová650099Arnoltice u HuzovéH3
CZ0712Olomouc597414Huzová650102HuzováH3
CZ0712Olomouc597414Huzová650111Veveří u HuzovéH3
CZ0712Olomouc503142Jívová661406JívováO2
CZ0712Olomouc547123Komárov696960Komárov u MladějovicO2
CZ0712Olomouc503941Libavá990078Čermná u Města LibaváO2
CZ0712Olomouc503941Libavá693421Město LibaváO2
CZ0712Olomouc503941Libavá990191RudoltoviceO2
CZ0712Olomouc503941Libavá990205Slavkov u Města LibaváH4
CZ0712Olomouc503941Libavá990256Velká StřelnáO2
CZ0712Olomouc552305Lipina766739Lipina u ŠternberkaO1
CZ0712Olomouc552305Lipina766747Stachov u ŠternberkaO1
CZ0712Olomouc540005Lipinka684104LipinkaO2
CZ0712Olomouc503622Luká688665BřezinaO3
CZ0712Olomouc503622Luká688673JavoříčkoO3
CZ0712Olomouc503622Luká750000JešovO3
CZ0712Olomouc503622Luká688681LukáO3
CZ0712Olomouc503622Luká757501StřemeníčkoO2
CZ0712Olomouc503622Luká688690VeselíčkoO3
CZ0712Olomouc597678Moravský Beroun699071ČabováH3
CZ0712Olomouc597678Moravský Beroun699080Moravský BerounH5
CZ0712Olomouc597678Moravský Beroun699098Nové ValteřiceH3
CZ0712Olomouc597678Moravský Beroun699101OndrášovH5
CZ0712Olomouc597678Moravský Beroun699110Sedm DvorůH5
CZ0712Olomouc547093Mutkov718157MutkovH4
CZ0712Olomouc597686Norberčany704776NorberčanyH3
CZ0712Olomouc597686Norberčany706035Nová VéskaH3
CZ0712Olomouc597686Norberčany753785Stará LibaváH3
CZ0712Olomouc597686Norberčany704784TrhaviceH4
CZ0712Olomouc504785Paseka718149Karlov u PasekyS
CZ0712Olomouc554103Řídeč696986ŘídečO3
CZ0712Olomouc552194Slavětín750018Slavětín u LitovleO3
CZ0712Olomouc505188Šternberk624551DalovO2
CZ0712Olomouc505188Šternberk650544ChabičovH4
CZ0712Olomouc505188Šternberk600679KrakořiceO2
CZ0712Olomouc505188Šternberk763578Lhota u ŠternberkaO3
CZ0712Olomouc505188Šternberk763527ŠternberkO3
CZ0712Olomouc505188Šternberk766755TěšíkovO2
CZ0712Olomouc505668Velký Újezd779792Velký ÚjezdO2
CZ0805Opava553107Bratříkovice609714BratříkoviceS
CZ0805Opava506320Brumovice613151ÚbloS
CZ0805Opava506451Březová614718Březová u VítkovaS
CZ0805Opava506451Březová636223GručoviceS
CZ0805Opava506451Březová656691JančíS
CZ0805Opava506451Březová679992Leskovec u VítkovaS
CZ0805Opava506451Březová680184Lesní AlbrechticeS
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou615501Budišov nad BudišovkouO1
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou615510GuntramoviceH3
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou615544LesyO2
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou798371Nové OldřůvkyO2
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou723916Podlesí nad OdrouH3
CZ0805Opava506460Budišov nad Budišovkou754625Staré OldřůvkyO2
CZ0805Opava569950Čermná ve Slezsku619761Čermná ve SlezskuS
CZ0805Opava568236Děhylov625418DěhylovO3
CZ0805Opava569895Dobroslavice627437DobroslaviceO3
CZ0805Opava506753Háj ve Slezsku636495Chabičov ve SlezskuS
CZ0805Opava506753Háj ve Slezsku660035JilešoviceS
CZ0805Opava506753Háj ve Slezsku680991Lhota u OpavyS
CZ0805Opava506753Háj ve Slezsku636509SmolkovS
CZ0805Opava568368Hlubočec639508HlubočecS
CZ0805Opava507016Hlučín639711HlučínS
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí602591BenkoviceO2
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí606332BohučoviceO3
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí630951DomoradoviceO2
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí630969FilipoviceO3
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí646814Hradec nad MoravicíO3
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí656496JakubčoviceO3
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí646822KajlovecO2
CZ0805Opava507270Hradec nad Moravicí797006ŽimroviceO3
CZ0805Opava569909Chvalíkovice655040ChvalíkoviceO3
CZ0805Opava507377Jakartovice606189BohdanoviceO3
CZ0805Opava507377Jakartovice625876DeštnéO2
CZ0805Opava507377Jakartovice645036Hořejší KunčiceO2
CZ0805Opava507377Jakartovice656488JakartoviceO3
CZ0805Opava507377Jakartovice645044Kerhartice u Budišova nad BudišovkouO1
CZ0805Opava507377Jakartovice645052Medlice u Budišova nad BudišovkouO1
CZ0805Opava568180Kružberk675431KružberkO1
CZ0805Opava568180Kružberk675440Staré LubliceO2
CZ0805Opava512907Kyjovice678562Kyjovice ve SlezskuS
CZ0805Opava553115Lhotka u Litultovic681440Lhotka u LitultovicO1
CZ0805Opava508144Melč692778MelčO2
CZ0805Opava568279Mikolajice694061MikolajiceO1
CZ0805Opava508373Mokré Lazce698237Mokré LazceS
CZ0805Opava569097Moravice698601MoraviceO2
CZ0805Opava512893Nové Lublice706388Nové LubliceO2
CZ0805Opava505927Opava777170DržkoviceS
CZ0805Opava568317Radkov738018Radkov u VítkovaO2
CZ0805Opava510131Skřipov646580HrabstvíS
CZ0805Opava510131Skřipov748943SkřipovS
CZ0805Opava597821Sosnová752479SosnováS
CZ0805Opava568198Staré Těchanovice675458Staré TěchanoviceO2
CZ0805Opava547131Svatoňovice615536SvatoňoviceO2
CZ0805Opava510432Šilheřovice762474ŠilheřoviceO3
CZ0805Opava568333Štáblovice684074Lipina u OpavyS
CZ0805Opava510491Štítina763888ŠtítinaO3
CZ0805Opava512745Těškovice766780TěškoviceS
CZ0805Opava510891Velké Heraltice670782Košetice ve SlezskuS
CZ0805Opava510891Velké Heraltice690490Malé HeralticeS
CZ0805Opava570036Větřkovice781142Nové VrbnoS
CZ0805Opava570036Větřkovice781151Větřkovice u VítkovaS
CZ0805Opava511021Vítkov781134JeleniceO3
CZ0805Opava511021Vítkov783081Klokočov u VítkovaO1
CZ0805Opava511021Vítkov706809Lhotka u VítkovaO2
CZ0805Opava511021Vítkov706817Nové TěchanoviceO2
CZ0805Opava511021Vítkov782998VítkovO3
CZ0805Opava511161Vršovice786624Vršovice u OpavyO2
CZ0805Opava553492Závada791237Závada u HlučínaS
CZ0806Ostrava-město569119Čavisov618756ČavisovS
CZ0806Ostrava-město506711Dolní Lhota629545Dolní Lhota u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava600393AntošoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715085BartoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava798894Dubina u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714691HeřmaniceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava646075HošťálkoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714534HrabováS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714585HrabůvkaS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714917HrušovS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava667366KoblovS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava673722Krásné PoleS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714224Kunčice nad OstravicíS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714241KunčičkyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava681458Lhotka u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava713830Mariánské HoryS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715379Martinov ve SlezskuS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714747MichálkoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava713520Moravská OstravaS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714941MuglinovS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava704946Nová BěláS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava721671Nová PlesnáS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava713937Nová Ves u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava720470Petřkovice u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava725081Polanka nad OdrouS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715174PorubáS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715221Poruba-severS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava733474ProskoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava713767PřívozS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715301PustkovecS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715018RadvaniceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714828Slezská OstravaS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava753661Stará BěláS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava721689Stará PlesnáS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715506SvinovS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715433Třebovice ve SlezskuS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714071VítkoviceS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava715620Výškovice u OstravyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714305Zábřeh nad OdrouS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava713970Zábřeh-HulvákyS
CZ0806Ostrava-město554821Ostrava714089Zábřeh-VŽS
CZ0806Ostrava-město598739Stará Ves nad Ondřejnicí670723Košatka nad OdrouS
CZ0806Ostrava-město598739Stará Ves nad Ondřejnicí753947Stará Ves nad OndřejnicíS
CZ0806Ostrava-město598798Šenov762342Šenov u OstravyS
CZ0806Ostrava-město598836Václavovice776033Václavovice u Frýdku- MístkuO3
CZ0806Ostrava-město598879Vratimov642720Horní DatyněS
CZ0806Ostrava-město500291Vřesina786683Vřesina u BílovceO2
CZ0806Ostrava-město568449Zbyslavice792004ZbyslaviceO1
CZ0532Pardubice574821Bukovina u Přelouče616061Bukovina u PřeloučeO2
CZ0532Pardubice574848Býšť601942BělečkoO3
CZ0532Pardubice574848Býšť617237BýšťO3
CZ0532Pardubice574848Býšť640255HoděšoviceO3
CZ0532Pardubice574848Býšť617245Hrachoviště u BýštěO2
CZ0532Pardubice572799Časy653004ČasyO3
CZ0532Pardubice574961Hlavečník638951HlavečníkO2
CZ0532Pardubice573019Holotín755575HolotínO3
CZ0532Pardubice574996Horní Jelení642975Dolní JeleníO3
CZ0532Pardubice574996Horní Jelení642983Horní JeleníO2
CZ0532Pardubice575101Jankovice656801Jankovice u PřeloučeO3
CZ0532Pardubice575101Jankovice656810KozašiceO3
CZ0532Pardubice575101Jankovice656828SeníkO2
CZ0532Pardubice575178Kladruby nad Labem604143Bílé VchyniceS
CZ0532Pardubice575178Kladruby nad Labem668079KolesaS
CZ0532Pardubice575194Kojice667901KojiceO3
CZ0532Pardubice575232Kostěnice670570KostěniceO2
CZ0532Pardubice574767Lázně Bohdaneč606171Lázně BohdanečO3
CZ0532Pardubice575330Litošice685852LitošiceO2
CZ0532Pardubice573035Morašice792233Morašice v Železných horáchO2
CZ0532Pardubice555134Pardubice709328OhrazeniceS
CZ0532Pardubice555134Pardubice619990StaročernskoS
CZ0532Pardubice575461Poběžovice u Holic722898Poběžovice u HolicO3
CZ0532Pardubice575534Ráby737194RábyO3
CZ0532Pardubice573027Sovolusky752681Sovolusky u PřeloučeO2
CZ0532Pardubice574198Spojil717851SpojilO2
CZ0532Pardubice575682Srch647331Hrádek u PardubicO2
CZ0532Pardubice575682Srch753068PohránovO2
CZ0532Pardubice575682Srch753076SrchO2
CZ0532Pardubice553719Srnojedy679097SrnojedyO2
CZ0532Pardubice572934Stéblová755371StéblováO2
CZ0532Pardubice575810Tetov766968TetovO2
CZ0532Pardubice575844Turkovice771571BumbalkaO3
CZ0532Pardubice575844Turkovice771589RašovyO2
CZ0532Pardubice575844Turkovice771597Turkovice u PřeloučeO3
CZ0532Pardubice575909Újezd u Přelouče773689Újezd u PřeloučeO3
CZ0532Pardubice572888Újezd u Sezemic773662Újezd u SezemicO3
CZ0532Pardubice575941Veliny778052VelinyO3
CZ0532Pardubice576000Vysoké Chvojno788210Vysoké ChvojnoO3
CZ0532Pardubice576026Zdechovice792241SpytoviceO3
CZ0532Pardubice576026Zdechovice792250ZdechoviceO3
CZ0532Pardubice576051Živanice797308NeradS
CZ0633Pelhřimov509388Arneštovice600415ArneštoviceO3
CZ0633Pelhřimov561118Bácovice600725BácoviceO2
CZ0633Pelhřimov561126Bělá601586Bělá u Horní CerekveH3
CZ0633Pelhřimov547549Bohdalín606065BohdalínH3
CZ0633Pelhřimov561240Bořetice608149BořeticeO2
CZ0633Pelhřimov509418Bořetín608173BořetínH5
CZ0633Pelhřimov547581Božejov608777BožejovH3
CZ0633Pelhřimov547603Bratřice609692BratřiceO3
CZ0633Pelhřimov547638Budíkov615358BudíkovS
CZ0633Pelhřimov561312Buřenice616214BuřeniceO3
CZ0633Pelhřimov561312Buřenice616231Kyjov u BuřenicO3
CZ0633Pelhřimov561312Buřenice616249Radějov u BuřenicO3
CZ0633Pelhřimov561801Bystrá616621BystráO2
CZ0633Pelhřimov547662Cetoraz617679CetorazO2
CZ0633Pelhřimov547689Čáslavsko618527ČáslavskoS
CZ0633Pelhřimov547689Čáslavsko618551ŠtědroviceS
CZ0633Pelhřimov547719Častrov618691Ctiboř u ČastrovaH3
CZ0633Pelhřimov547719Častrov618705ČastrovH3
CZ0633Pelhřimov547719Častrov618713JakubínH3
CZ0633Pelhřimov547719Častrov618721MetánovH3
CZ0633Pelhřimov547719Častrov618730PelecH3
CZ0633Pelhřimov547735Čejov619043ČejovS
CZ0633Pelhřimov529826Čelistná619388ČelistnáH3
CZ0633Pelhřimov561142Černov620521ČernovH3
CZ0633Pelhřimov547760Černovice602353BenešovH3
CZ0633Pelhřimov547760Černovice620530Černovice u TáboraH3
CZ0633Pelhřimov547760Černovice626830Dobešov u ČernovicH5
CZ0633Pelhřimov547760Černovice758027Střítež u ČernovicH3
CZ0633Pelhřimov547760Černovice620564Svatava u ČernovicH3
CZ0633Pelhřimov547760Černovice626864VlkosoviceH3
CZ0633Pelhřimov547778Červená Řečice620718Červená ŘečiceO3
CZ0633Pelhřimov547778Červená Řečice600733MilotičkyO2
CZ0633Pelhřimov547778Červená Řečice725731PopelištnáO2
CZ0633Pelhřimov547778Červená Řečice765503TěchorazO3
CZ0633Pelhřimov547778Červená Řečice725749ZmišoviceO2
CZ0633Pelhřimov598704Čížkov624063ČížkovH3
CZ0633Pelhřimov561924Dehtáře625370DehtářeO2
CZ0633Pelhřimov561924Dehtáře625388MiloticeO2
CZ0633Pelhřimov561924Dehtáře625396Onšovice u DehtářůO2
CZ0633Pelhřimov561924Dehtáře625400VadčiceO2
CZ0633Pelhřimov561932Dobrá Voda626996Dobrá Voda u PelhřimovaH3
CZ0633Pelhřimov561932Dobrá Voda627011RohovkaH3
CZ0633Pelhřimov561762Dobrá Voda u Pacova627119Dobrá Voda u PacovaH3
CZ0633Pelhřimov551546Dubovice633691DuboviceO3
CZ0633Pelhřimov529869Důl726290DůlS
CZ0633Pelhřimov561754634433S
CZ0633Pelhřimov547883Hojanovice640638HojanoviceO3
CZ0633Pelhřimov561096Hojovice640719HojoviceO3
CZ0633Pelhřimov547913Horní Cerekev642681Horní CerekevH3
CZ0633Pelhřimov547913Horní Cerekev648981HříběcíH3
CZ0633Pelhřimov547913Horní Cerekev653942Chrástov u Horní CerekveH3
CZ0633Pelhřimov547913Horní Cerekev766682TěšenovH3
CZ0633Pelhřimov547913Horní Cerekev771741TurovkaH3
CZ0633Pelhřimov551589Horní Rápotice643963Horní RápoticeO2
CZ0633Pelhřimov547930Horní Ves644552Horní VesH3
CZ0633Pelhřimov547948Hořepník645061Březina u HořepníkuS
CZ0633Pelhřimov547948Hořepník645079HořepníkS
CZ0633Pelhřimov547948Hořepník775568Mašovice u HořepníkuS
CZ0633Pelhřimov547956Hořice645150Hořice u HumpolceS
CZ0633Pelhřimov547956Hořice648493HrozněticeS
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec640069Hněvkovice u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec649325HumpolecO3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec666181Kletečná u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec674028KrasoňovH3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec681342Lhotka u HumpolceO2
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec719943Petrovice u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec721221PlačkovO2
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec649406Rozkoš u HumpolceO2
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec760587SvětliceO3
CZ0633Pelhřimov547999Humpolec649414Vilémov u HumpolceH3
CZ0633Pelhřimov561339Chýstovice655490ChýstoviceS
CZ0633Pelhřimov561321Chyšná692131ChyšnáS
CZ0633Pelhřimov561461Jankov656798Jankov u PelhřimovaH3
CZ0633Pelhřimov548073Ježov659495Ježov nad ŽelivkouO3
CZ0633Pelhřimov548081Jiřice661040Jiřice u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov548081Jiřice752819SpeřiceO2
CZ0633Pelhřimov548090Kaliště641537HolušiceO2
CZ0633Pelhřimov548090Kaliště662241KalištěO2
CZ0633Pelhřimov548090Kaliště723819PodiviceO2
CZ0633Pelhřimov548103Kámen662348Kámen u PacovaO3
CZ0633Pelhřimov548103Kámen662356Nízká LhotaO3
CZ0633Pelhřimov548111Kamenice nad Lipou662577Kamenice nad LipouH5
CZ0633Pelhřimov548111Kamenice nad Lipou733008PravíkovH3
CZ0633Pelhřimov548120Kejžlice664731KejžliceS
CZ0633Pelhřimov548146Koberovice667242KoberoviceO3
CZ0633Pelhřimov548146Koberovice641545Lísky u HolušicO2
CZ0633Pelhřimov548146Koberovice686395LoheniceO2
CZ0633Pelhřimov598712Kojčice667838KojčiceO2
CZ0633Pelhřimov548162Komorovice668851KomoroviceO2
CZ0633Pelhřimov548171Košetice670758KošeticeS
CZ0633Pelhřimov561371Krasíkovice673218KrasíkoviceO3
CZ0633Pelhřimov548201Křeč675491KřečH3
CZ0633Pelhřimov548219Křelovice623717ČíhoviceS
CZ0633Pelhřimov548219Křelovice675644JiřičkyS
CZ0633Pelhřimov548219Křelovice675652Křelovice u PelhřimovaS
CZ0633Pelhřimov548219Křelovice607070Poříčí u BolechovaS
CZ0633Pelhřimov548227Křešín676136Kramolín u KřešínaS
CZ0633Pelhřimov548227Křešín676144Křešín u PacovaS
CZ0633Pelhřimov548235Leskovice680036LeskoviceH3
CZ0633Pelhřimov562041Lesná778362Lesná u Velké ChyškyS
CZ0633Pelhřimov561282Lhota-Vlasenice681172Lhota u Kamenice nad LipouH3
CZ0633Pelhřimov561282Lhota-Vlasenice783315Vlasenice u Kamenice nad LipouH3
CZ0633Pelhřimov598721Libkova Voda682951Libkova VodaO2
CZ0633Pelhřimov561100Lidmaň683728LidmaňH3
CZ0633Pelhřimov561100Lidmaň683736LidmaňkaH3
CZ0633Pelhřimov561266Litohošť775584LitohošťO3
CZ0633Pelhřimov548332Lukavec688771Lukavec u PacovaH5
CZ0633Pelhřimov548332Lukavec688789Týmova VesH3
CZ0633Pelhřimov548332Lukavec778656Velká VesH5
CZ0633Pelhřimov561347Martinice u Onšova692140Martinice u OnšovaS
CZ0633Pelhřimov561347Martinice u Onšova692158SkoranoviceS
CZ0633Pelhřimov548367Mezilesí693669MezilesíO3
CZ0633Pelhřimov529834Mezná693774Mezná u PelhřimovaH3
CZ0633Pelhřimov529834Mezná693782Vratišov u MeznéH5
CZ0633Pelhřimov548383Mladé Bříště696765Mladé BříštěO2
CZ0633Pelhřimov548383Mladé Bříště789950Záhoří u HumpolceO2
CZ0633Pelhřimov548391Mnich655066Chválkov u Kamenice nad LipouH3
CZ0633Pelhřimov548391Mnich697419MirotínH3
CZ0633Pelhřimov548391Mnich697427MnichH5
CZ0633Pelhřimov548405Moraveč698580MoravečH3
CZ0633Pelhřimov561819Mysletín700576MysletínO2
CZ0633Pelhřimov561177Nová Buková704954Nová BukováH3
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev618616ČástkoviceO2
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev651893Chmelná u PelhřimovaH3
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev691771Markvarec u Nové CerekveH3
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev651907MyslovH3
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev705012Nová CerekevO2
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev733202Proseč-ObořištěO2
CZ0633Pelhřimov548456Nová Cerekev705021Stanovice u Nové CerekveO3
CZ0633Pelhřimov548464Nový Rychnov618985ČejkovH3
CZ0633Pelhřimov548464Nový Rychnov707881Nový RychnovH3
CZ0633Pelhřimov548464Nový Rychnov745430ŘeženčiceH3
CZ0633Pelhřimov548464Nový Rychnov746215Sázava pod KřemešníkemH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň708691Bezděčín u ObrataněH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň708704Hrobská ZahrádkaH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň782386MoudrovH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň708712ObrataňH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň758787Sudkův DůlH3
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň708721ŠimpachH5
CZ0633Pelhřimov548472Obrataň782394VintířovH3
CZ0633Pelhřimov561967Olešná710211Chválov u PelhřimovaO2
CZ0633Pelhřimov561967Olešná710229Olešná u PelhřimovaO2
CZ0633Pelhřimov561967Olešná710237PlevniceO2
CZ0633Pelhřimov561967Olešná710245ŘemenovO2
CZ0633Pelhřimov537691Ondřejov711292Ondřejov u PelhřimovaO2
CZ0633Pelhřimov548502Onšov711349ChlovyS
CZ0633Pelhřimov548502Onšov711357OnšovS
CZ0633Pelhřimov548502Onšov711365Těškovice u OnšovaS
CZ0633Pelhřimov548511Pacov792934Bedřichov u ZhořceO3
CZ0633Pelhřimov548511Pacov659207JetřichovecO3
CZ0633Pelhřimov548511Pacov717215PacovO3
CZ0633Pelhřimov548511Pacov741574RoučkoviceO3
CZ0633Pelhřimov548511Pacov792942Velká RovnáO3
CZ0633Pelhřimov548511Pacov792951Zhoř u PacovaO3
CZ0633Pelhřimov561916Pavlov718360Pavlov u RynárceO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov646300Benátky u HouserovkyH3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov684040BitěticeO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov618314Čakovice u PelhřimovaO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov640247HodějoviceO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov646318HouserovkaO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov655392ChvojnovO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov646326Janovice u HouserovkyH3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov756920Jelcovy LhotkyO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov680460LešovH3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov684058LipiceO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov700711MyslotínO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov703192NemojovO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov646334Ostrovec u HouserovkyH3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov684066PejškovO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov718912PelhřimovO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov673226PobistrýceO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov673234RadětínO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov738158Radňov u RynárceO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov748862Skrýšov u PelhřimovaO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov667846Služátky u PelhřimovaO2
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov755095Starý PelhřimovO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov756938StrměchyH3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov783323Vlásenice u PelhřimovaO3
CZ0633Pelhřimov547492Pelhřimov619396Vlásenice-DrbohlavyH3
CZ0633Pelhřimov548545Píšť721051Píšť u HumpolceS
CZ0633Pelhřimov548545Píšť721069Vranice u HumpolceS
CZ0633Pelhřimov548561Počátky722979Heřmaneč u PočátekH3
CZ0633Pelhřimov548561Počátky722987Horní VilímečH3
CZ0633Pelhřimov548561Počátky722995LéskovecH3
CZ0633Pelhřimov548561Počátky723002PočátkyH3
CZ0633Pelhřimov548561Počátky723011ProstýH3
CZ0633Pelhřimov548561Počátky723037Vesce u PočátekH3
CZ0633Pelhřimov561436Polesí725242Polesí u PočátekH3
CZ0633Pelhřimov548600Pošná726320PošnáO2
CZ0633Pelhřimov548600Pošná726338Proseč u PošnéO2
CZ0633Pelhřimov548600Pošná775606Zahrádka u PošnéO3
CZ0633Pelhřimov537829Proseč733156Proseč u HumpolceO2
CZ0633Pelhřimov561941Proseč pod Křemešníkem733253Proseč pod KřemešníkemH3
CZ0633Pelhřimov598755Putimov736996PutimovO2
CZ0633Pelhřimov561789Rodinov740276RodinovO2
CZ0633Pelhřimov561274Rovná645087Rovná u HořepníkuO2
CZ0633Pelhřimov562009Rynárec744646RynárecO2
CZ0633Pelhřimov548715Řečice744867KřepinyO3
CZ0633Pelhřimov548715Řečice744859Řečice u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov548731Salačova Lhota745936Salačova LhotaO3
CZ0633Pelhřimov548740Samšín734098PřáslaviceS
CZ0633Pelhřimov548740Samšín746045SamšínS
CZ0633Pelhřimov548766Sedlice746878Sedlice u ŽeliviO3
CZ0633Pelhřimov548774Senožaty747548NečiceS
CZ0633Pelhřimov548774Senožaty747564SenožatyS
CZ0633Pelhřimov548774Senožaty771431TuklekyS
CZ0633Pelhřimov561843Staré Bříště754129Staré BříštěO2
CZ0633Pelhřimov561452Stojčín723029StojčínH3
CZ0633Pelhřimov537594Střítež757993Bor u BožejovaH3
CZ0633Pelhřimov537594Střítež758001KrumvaldH3
CZ0633Pelhřimov537594Střítež758019Střítež u BožejovaH3
CZ0633Pelhřimov561487Střítež pod Křemešníkem757985Střítež pod KřemešníkemO2
CZ0633Pelhřimov598763Svépravice760293SvépraviceO3
CZ0633Pelhřimov598771Syrov747572SyrovS
CZ0633Pelhřimov561355Těchobuz765449TěchobuzS
CZ0633Pelhřimov548936Těmice765821BabinH3
CZ0633Pelhřimov548936Těmice765830DrahoňovH3
CZ0633Pelhřimov548936Těmice765848Dráchov u TěmicH3
CZ0633Pelhřimov548936Těmice765864Těmice u Kamenice nad LipouH3
CZ0633Pelhřimov537608Ústrašín775444ÚstrašínO2
CZ0633Pelhřimov548987Útěchovice775576Útěchovice u HořepníkuS
CZ0633Pelhřimov562033Útěchovice pod Stražištěm778371Útěchovice pod StražištěmH3
CZ0633Pelhřimov537730Útěchovičky775592ÚtěchovičkyO3
CZ0633Pelhřimov549002Včelnička777391VčelničkaH5
CZ0633Pelhřimov549011Velká Chyška778389Velká ChyškaS
CZ0633Pelhřimov549045Velký Rybník779717Velký Rybník u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov549053Veselá780511Veselá u ČastrovaH3
CZ0633Pelhřimov549061Věžná609897BrnáO3
CZ0633Pelhřimov549061Věžná781355VěžnáO3
CZ0633Pelhřimov549126Vojslavice784621Vojslavice nad ŽelivkouO2
CZ0633Pelhřimov599239Vokov744654Vokov u RynárceO3
CZ0633Pelhřimov549134Vyklantice787591VyklanticeO3
CZ0633Pelhřimov549142Vyskytná609358Branišov pod KřemešníkemH3
CZ0633Pelhřimov549142Vyskytná618683Sedliště u ČastonínaH5
CZ0633Pelhřimov549142Vyskytná787752VyskytnáH3
CZ0633Pelhřimov561771Vysoká Lhota788040Vysoká LhotaH3
CZ0633Pelhřimov561797Vystrkov668869Vystrkov u HumpolceO2
CZ0633Pelhřimov549177Zachotín618675ČastonínO2
CZ0633Pelhřimov549177Zachotín790311ZachotínO2
CZ0633Pelhřimov561975Zajíčkov790435ZajíčkovO2
CZ0633Pelhřimov561363Zhořec792969Zhořec u PacovaO3
CZ0633Pelhřimov598666Zlátenka793205ZlátenkaH3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv607061BolechovO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv612944BrtnáO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv681270LhoticeO2
CZ0633Pelhřimov549215Želiv782840LískoviceO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv681288Miletín u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv782858Vitice u HumpolceO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv782866VřesníkO3
CZ0633Pelhřimov549215Želiv796271ŽelivO3
CZ0633Pelhřimov561908Žirov797138ŽirovO2
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice797146CholunnáO2
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice685348LitkoviceO2
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice756199Stranná u ŽirovniceH3
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice763977ŠtítnéO2
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice783625VlčetínO2
CZ0633Pelhřimov549231Žirovnice797154ŽirovniceO2
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou600229Albrechtice nad VltavouO2
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou654442ChřešťoviceO2
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou654451JehnědnoO3
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou600261ÚdražO3
CZ0314Písek549266Bernartice602663Bernartice u MilevskaS
CZ0314Písek549266Bernartice602671BilinkaS
CZ0314Písek549266Bernartice602680BojeniceS
CZ0314Písek549266Bernartice791407JestřebiceS
CZ0314Písek549266Bernartice791415KolišovS
CZ0314Písek549266Bernartice760064Rakov u SvatkovicS
CZ0314Písek549266Bernartice791431SrlínS
CZ0314Písek549266Bernartice760072SvatkoviceS
CZ0314Písek549266Bernartice602698ZběšiceS
CZ0314Písek598780Borovany607789Borovany u MilevskaS
CZ0314Písek549291Božetice608840BožeticeO2
CZ0314Písek549291Božetice608858RadihošťO2
CZ0314Písek549304Branice609307BraniceO2
CZ0314Písek549321Cerhonice617571CerhoniceO2
CZ0314Písek549339Čimelice623822ČimeliceO3
CZ0314Písek549339Čimelice623831KrsiceO3
CZ0314Písek549347Čížová624152BorečniceO2
CZ0314Písek549347Čížová624161Bošovice u ČížovéO2
CZ0314Písek549347Čížová624187Krašovice u ČížovéO2
CZ0314Písek549347Čížová624195Nová Ves u ČížovéO2
CZ0314Písek549347Čížová767743TopělecO2
CZ0314Písek549347Čížová624209ZliviceO2
CZ0314Písek549363Dobev626911NepodřiceO2
CZ0314Písek549363Dobev626902Oldřichov u PískuO2
CZ0314Písek549363Dobev626881Stará DobevO2
CZ0314Písek562301Dolní Novosedly789968Dolní NovosedlyO2
CZ0314Písek562301Dolní Novosedly790001ChrastinyO2
CZ0314Písek549380Drhovle632406Brloh u DrhovleO2
CZ0314Písek549380Drhovle632414DrhovleO2
CZ0314Písek549380Drhovle632457Mladotice u DrhovleO2
CZ0314Písek549380Drhovle632473Pamětice u DrhovleO2
CZ0314Písek549398Heřmaň638447HeřmaňO2
CZ0314Písek549410Hrazany647918Dobrošov u HrazanO2
CZ0314Písek549410Hrazany647926HrazánkyO2
CZ0314Písek549410Hrazany647934HrazanyO2
CZ0314Písek549410Hrazany647942KlisinecO2
CZ0314Písek549428Hrejkovice648094HrejkoviceO2
CZ0314Písek549428Hrejkovice704571NíkoviceO1
CZ0314Písek549428Hrejkovice718831Pechova LhotaO3
CZ0314Písek549452Chyšky739766Branišovice u RatibořeH5
CZ0314Písek549452Chyšky655635ChyškyH3
CZ0314Písek549452Chyšky704831KvětušH3
CZ0314Písek549452Chyšky655643MeznýH3
CZ0314Písek549452Chyšky704849NosetínH3
CZ0314Písek549452Chyšky655660Podchýšská LhotaH5
CZ0314Písek549452Chyšky739791RatibořH3
CZ0314Písek549452Chyšky655678RohozovH5
CZ0314Písek549479Jetětice659185JetěticeO1
CZ0314Písek562084Jickovice676900JickoviceO1
CZ0314Písek549487Kestřany664839Lhota u KestřanO2
CZ0314Písek549487Kestřany664821Staré KestřanyO3
CZ0314Písek549487Kestřany664847ZátavíO3
CZ0314Písek549495Kluky666700DobešiceO2
CZ0314Písek549495Kluky666734Kluky u PískuO3
CZ0314Písek549509Kostelec nad Vltavou670201Kostelec nad VltavouO2
CZ0314Písek549509Kostelec nad Vltavou670227PřílepovO2
CZ0314Písek549509Kostelec nad Vltavou670235SobědražO1
CZ0314Písek549509Kostelec nad Vltavou670251Zahrádka u KovářovaO2
CZ0314Písek549517Kovářov671398Březí u KovářovaO2
CZ0314Písek549517Kovářov671363Dobrá Voda u KovářovaO1
CZ0314Písek549517Kovářov789852Chrást u ZahořanO2
CZ0314Písek549517Kovářov671380KovářovO2
CZ0314Písek549517Kovářov789895Předbořice u ZahořanO2
CZ0314Písek549517Kovářov671401RadvánovO2
CZ0314Písek549517Kovářov671428VepiceO2
CZ0314Písek549517Kovářov670243VesecO2
CZ0314Písek549517Kovářov671436VladyčínO2
CZ0314Písek549517Kovářov789909ZahořanyO2
CZ0314Písek549517Kovářov789917Žebrákov u ZahořanO2
CZ0314Písek561550Kožlí712230Kožlí u OrlíkaO2
CZ0314Písek549525Králova Lhota672581Králova LhotaO2
CZ0314Písek549525Králova Lhota672599LazištěO2
CZ0314Písek562181Křenovice724343KřenoviceS
CZ0314Písek509752Křižanov609315Křižanov u BranicO2
CZ0314Písek549541Kučeř676918KučeřO2
CZ0314Písek598801Květov678317KvětovO2
CZ0314Písek598801Květov678325VůsíO2
CZ0314Písek549576Milevsko626732DmýšticeO3
CZ0314Písek549576Milevsko626741KlisínO2
CZ0314Písek549576Milevsko694673MilevskoO3
CZ0314Písek549576Milevsko626759NěžoviceO2
CZ0314Písek549576Milevsko694762RukávečO3
CZ0314Písek549576Milevsko778168Velká u MilevskaO2
CZ0314Písek562149Minice696188Minice u MišovicS
CZ0314Písek549584Mirotice756822Bořice u MiroticO2
CZ0314Písek549584Mirotice756831JaroticeO2
CZ0314Písek549584Mirotice695491LučkoviceO2
CZ0314Písek549584Mirotice695505MiroticeO2
CZ0314Písek549584Mirotice617601RadobytceO2
CZ0314Písek549584Mirotice756849Stráž u MiroticO1
CZ0314Písek549584Mirotice756857Strážovice u MiroticO3
CZ0314Písek549592Mirovice606898BoješiceO2
CZ0314Písek549592Mirovice696170KakoviceO3
CZ0314Písek549592Mirovice695726MiroviceO2
CZ0314Písek549592Mirovice606901OhařO2
CZ0314Písek549592Mirovice721875PlíškoviceO2
CZ0314Písek549592Mirovice721883RáztelyO3
CZ0314Písek549592Mirovice767883TouškovO2
CZ0314Písek549606Mišovice696196MišoviceO2
CZ0314Písek549606Mišovice696200Pohoří u MirovicO2
CZ0314Písek549606Mišovice761621SvučiceO2
CZ0314Písek549614Myslín700631MyslínO2
CZ0314Písek529877Okrouhlá609323Okrouhlá u BranicO2
CZ0314Písek562190Olešná724351Olešná nad VltavouO2
CZ0314Písek549681Orlík nad Vltavou712248Orlík nad VltavouO3
CZ0314Písek598828Osek712884Osek u MilevskaO2
CZ0314Písek549703Oslov713228OslovO2
CZ0314Písek549703Oslov713244Tukleky u OslovaO2
CZ0314Písek549711Ostrovec716120DědoviceO1
CZ0314Písek549711Ostrovec716138Dolní OstrovecO2
CZ0314Písek549711Ostrovec716146Horní OstrovecO1
CZ0314Písek562254Paseky765007Paseky u PískuO1
CZ0314Písek549240Písek720909Hradiště u PískuO1
CZ0314Písek549240Písek747220Nový Dvůr u PískuO2
CZ0314Písek549240Písek720755PísekO2
CZ0314Písek549240Písek747238Semice u PískuO2
CZ0314Písek549240Písek751235SmrkoviceO2
CZ0314Písek549754Podolí I724360Podolí IO2
CZ0314Písek561509Probulov672602ProbulovO2
CZ0314Písek549771Protivín655007Chvaletice u ProtivínaO3
CZ0314Písek549771Protivín674303Krč u ProtivínaO2
CZ0314Písek549771Protivín700771MaleticeO2
CZ0314Písek549771Protivín733849MilenoviceO3
CZ0314Písek549771Protivín700789MyšenecO2
CZ0314Písek549771Protivín733857ProtivínO3
CZ0314Písek549771Protivín700797SelibovO2
CZ0314Písek549771Protivín674311Těšínov u ProtivínaO2
CZ0314Písek549771Protivín674320Záboří u ProtivínaO2
CZ0314Písek561517Přeborov734128PřeborovO2
CZ0314Písek509621Předotice724408Kožlí u ČížovéO2
CZ0314Písek509621Předotice724416Křešice u ČížovéO2
CZ0314Písek509621Předotice724424Malčice u MiroticO2
CZ0314Písek509621Předotice724432Podolí IIO2
CZ0314Písek509621Předotice724441Soběšice u PředoticO3
CZ0314Písek509621Předotice724459ŠamoniceO2
CZ0314Písek509621Předotice724467TřebkovO2
CZ0314Písek549797Přeštěnice735213DržkrajovO2
CZ0314Písek549797Přeštěnice735230PřeštěniceO1
CZ0314Písek549797Přeštěnice735248TýniceO1
CZ0314Písek549801Putim736970PutimO2
CZ0314Písek549827Ražice739995RažiceO2
CZ0314Písek549827Ražice763705ŠtěticeO3
CZ0314Písek549843Sepekov747599Líšnice u SepekovaO3
CZ0314Písek549843Sepekov747602SepekovO3
CZ0314Písek549843Sepekov747611Zálší u SepekovaO3
CZ0314Písek549851Skály748161Skály u ProtivínaO2
CZ0314Písek549860Slabčice749281SlabčiceS
CZ0314Písek549878Smetanova Lhota750867Smetanova LhotaO2
CZ0314Písek529885Stehlovice609331StehloviceO2
CZ0314Písek549932Tálín765015TálínO2
CZ0314Písek562271Temešvár656666TemešvárO2
CZ0314Písek562211Varvažov750883VarvažovO2
CZ0314Písek562211Varvažov791601ZbonínO3
CZ0314Písek549975Veselíčko780821BilinaS
CZ0314Písek549975Veselíčko780839Veselíčko u MilevskaS
CZ0314Písek598844Vlastec713252VlastecO2
CZ0314Písek598852Vlksice784168Střítež u MilevskaO1
CZ0314Písek598852Vlksice784176VlksiceO1
CZ0314Písek562289Vojníkov786136DržovO3
CZ0314Písek562289Vojníkov786144Louka nad OtavouO2
CZ0314Písek562289Vojníkov786152VojníkovO3
CZ0314Písek549991Vráž785733Vráž u PískuO1
CZ0314Písek550001Vrcovice786161VrcoviceO2
CZ0314Písek550027Záhoří789992Horní Záhoří u PískuO2
CZ0314Písek550027Záhoří656640JamnýO2
CZ0314Písek550027Záhoří656658Kašina HoraO2
CZ0314Písek550027Záhoří790028SvatoniceO2
CZ0314Písek550035Zbelítov791385ZbelítovO2
CZ0314Písek550043Zběšičky791393HanovS
CZ0314Písek550043Zběšičky791423Popovec u ZběšičekS
CZ0314Písek550043Zběšičky791440ZběšičkyS
CZ0314Písek550060Zhoř792837BlehovO2
CZ0314Písek550060Zhoř792870Březí u MilevskaO2
CZ0314Písek550060Zhoř792845OsletínO2
CZ0314Písek550060Zhoř792861Zhoř u MilevskaO2
CZ0314Písek562165Zvíkovské Podhradí793981Zvíkovské PodhradíO1
CZ0314Písek598861Žďár795097Nová Ves u ProtivínaO2
CZ0314Písek598861Žďár795101Žďár u ProtivínaO2
CZ0324Plzeň-jih557587Blovice763985Štítov u BlovicS
CZ0324Plzeň-jih566705Borovno607908BorovnoO2
CZ0324Plzeň-jih546372Buková693162Buková u MerklínaO3
CZ0324Plzeň-jih557641Čižice624039ČižiceS
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov618799ČečoviceO3
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov624071Čížkov u BlovicO2
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov796239ChynínH3
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov618802LiškovO2
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov618811MěrčínO3
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov796247PřešínO2
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov624098Zahrádka u ČížkovaO2
CZ0324Plzeň-jih557650Čížkov796255Železný ÚjezdH3
CZ0324Plzeň-jih578568Čmelíny697974ČmelínyO1
CZ0324Plzeň-jih578568Čmelíny698008VískaO1
CZ0324Plzeň-jih557676Dobřany762831Šlovice u PlzněS
CZ0324Plzeň-jih557684Dolní Lukavice629685Dolní LukaviceS
CZ0324Plzeň-jih557684Dolní Lukavice629707KrasavceS
CZ0324Plzeň-jih557684Dolní Lukavice629715Lišice u Dolní LukaviceS
CZ0324Plzeň-jih557684Dolní Lukavice629723SnopoušovyS
CZ0324Plzeň-jih557722Horšice644838HoršiceO2
CZ0324Plzeň-jih557722Horšice644854Újezd u HoršicO2
CZ0324Plzeň-jih557749Hradiště603538Bezděkov u KasejovicO1
CZ0324Plzeň-jih557749Hradiště647471Hradiště u KasejovicO2
CZ0324Plzeň-jih557749Hradiště789801ZahorčičkyO1
CZ0324Plzeň-jih540307Chlumy651851ChlumyO1
CZ0324Plzeň-jih557803Chocenice651982ChoceniceO2
CZ0324Plzeň-jih557803Chocenice652008Chocenická LhotaO3
CZ0324Plzeň-jih557803Chocenice651991KotousovO2
CZ0324Plzeň-jih557803Chocenice657611ZhůřO3
CZ0324Plzeň-jih557838Chotěšov653179LosinaS
CZ0324Plzeň-jih578541Jarov657603Jarov u BlovicO2
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice664294Chloumek u KasejovicO1
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice664308KasejoviceO1
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice665291KladrubceO1
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice723801Podhůří u NepomukaO2
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice664316Polánka u KasejovicO2
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice665304PřebudovO2
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice664324ŘesaniceO2
CZ0324Plzeň-jih557862Kasejovice664332Újezd u KasejovicO2
CZ0324Plzeň-jih557871Kbel664588Kbel u PřešticO2
CZ0324Plzeň-jih557871Kbel664596MalinecO3
CZ0324Plzeň-jih557897Klášter665495Klášter u NepomukaS
CZ0324Plzeň-jih540200Kozlovice671746Kozlovice u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih557943Kramolín673099Kramolín u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih557951Letiny617300BzíO2
CZ0324Plzeň-jih557951Letiny652016Chocenický ÚjezdO3
CZ0324Plzeň-jih557951Letiny680583Kbelnice u LetinO2
CZ0324Plzeň-jih557951Letiny680605LetinyO3
CZ0324Plzeň-jih557951Letiny680613SvárkovO1
CZ0324Plzeň-jih540617Líšina684996LíšinaS
CZ0324Plzeň-jih558010Louňová687341LouňováO2
CZ0324Plzeň-jih539716Měcholupy692743Měcholupy u BlovicO3
CZ0324Plzeň-jih558044Merklín693171KloušovS
CZ0324Plzeň-jih558044Merklín693197Merklín u PřešticS
CZ0324Plzeň-jih558052Mileč694541BezděkovecO1
CZ0324Plzeň-jih558052Mileč694550MaňoviceO1
CZ0324Plzeň-jih558052Mileč694568MilečO2
CZ0324Plzeň-jih558052Mileč694576Záhoří u MilčeO1
CZ0324Plzeň-jih558052Mileč694584ŽelviceO2
CZ0324Plzeň-jih530140Milínov704466Milínov u NezvěsticS
CZ0324Plzeň-jih546399Míšov607924MíšovH3
CZ0324Plzeň-jih558061Mladý Smolivec697184BudislaviceO3
CZ0324Plzeň-jih558061Mladý Smolivec631469DožiceO2
CZ0324Plzeň-jih558061Mladý Smolivec697192Mladý SmolivecO3
CZ0324Plzeň-jih558061Mladý Smolivec738492RadošiceH3
CZ0324Plzeň-jih558061Mladý Smolivec697206Starý SmolivecO3
CZ0324Plzeň-jih558079Mohelnice697982Mohelnice u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih540340Nebílovy704075NebílovyO3
CZ0324Plzeň-jih558095Nekvasovy702757NekvasovyO1
CZ0324Plzeň-jih558109Nepomuk703460DvorecO3
CZ0324Plzeň-jih558109Nepomuk703478NepomukO2
CZ0324Plzeň-jih558117Netunice704083NetuniceO3
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy704211KlikařovO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy704229NeurazyO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy705942Nová Ves u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy718114PartolticeO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy738191RadochovyO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy751855Soběsuky u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih558125Neurazy784613VojoviceO1
CZ0324Plzeň-jih542296Nezdice607959Nezdice nad ÚhlavouO1
CZ0324Plzeň-jih540102Nezdřev704458NezdřevO2
CZ0324Plzeň-jih540269Nová Ves705551Nová Ves u PlzněO3
CZ0324Plzeň-jih558176Nové Mitrovice706540MítovO2
CZ0324Plzeň-jih558176Nové Mitrovice702447Nechanice u Nových MitrovicO2
CZ0324Plzeň-jih558176Nové Mitrovice706558Nové MitroviceO2
CZ0324Plzeň-jih558176Nové Mitrovice706566PlaninyH3
CZ0324Plzeň-jih558184Oselce713023KotouňO2
CZ0324Plzeň-jih558184Oselce713031Nová Ves u HoražďovicO1
CZ0324Plzeň-jih558184Oselce713040OselceO2
CZ0324Plzeň-jih553565Polánka725056Polánka u NepomukaO1
CZ0324Plzeň-jih558231Prádlo726974NovotníkyS
CZ0324Plzeň-jih558231Prádlo726982PrádloS
CZ0324Plzeň-jih540412Předenice704091PředeniceO2
CZ0324Plzeň-jih530131Přestavlky626813Přestavlky u DnešicS
CZ0324Plzeň-jih558265Ptenín736601PtenínO2
CZ0324Plzeň-jih558290Roupov741892RoupovO2
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče784371Háje u VodokrtO2
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče784389KnihyO3
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče745081LibákoviceO3
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče784397Osek u VodokrtO2
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče745090PlevňovO3
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče745103ŘenčeO3
CZ0324Plzeň-jih558303Řenče784401VodokrtyO3
CZ0324Plzeň-jih540692Sedliště786179Sedliště nad ÚslavouS
CZ0324Plzeň-jih539937Skašov748218SkašovO2
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí623512ČíčovO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí765902HořehledyO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí623521HořiceO2
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí684139Lipnice u Spáleného PoříčíO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí765911LučištěO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí752703Spálené PoříčíO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí757021StruhařeO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí765929TěnoviceO3
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí752711Vlkov u Spáleného PoříčíO2
CZ0324Plzeň-jih558362Spálené Poříčí765937Záluží u Spáleného PoříčíO2
CZ0324Plzeň-jih540676Srby786187Srby nad ÚslavouS
CZ0324Plzeň-jih578614Tojice786195TojiceO2
CZ0324Plzeň-jih578592Třebčice697991TřebčiceO2
CZ0324Plzeň-jih539929Týniště644846Týniště u HoršícO1
CZ0324Plzeň-jih558486Útušice775657Robčice u ŠtěnovicS
CZ0324Plzeň-jih566691Vlčí783650VlčíO2
CZ0324Plzeň-jih558559Vrčeň786209VrčeňO2
CZ0324Plzeň-jih558591Zemětice792802ČelákovyO3
CZ0324Plzeň-jih558591Zemětice792829ZeměticeO2
CZ0324Plzeň-jih558605Ždírec795569Žďár u BlovicS
CZ0324Plzeň-jih558630Žinkovy797081Březí u ŽinkovO2
CZ0324Plzeň-jih558630Žinkovy797103KokořovO2
CZ0324Plzeň-jih558630Žinkovy797111ŽinkovyO2
CZ0324Plzeň-jih540137Životice797367Životice u KasejovicO1
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722120BolevecS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722294BožkovS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722367BručnáS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722707BukovecS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň620106ČerniceS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň621081Červený Hrádek u PlzněS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň690813Dolní VlkýšS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722677DoubravkaS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722464DoudlevceS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722341Hradiště u PlzněS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň671053KoterovS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň676195KřimiceS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň680940Lhota u DobřanS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722740Litice u PlzněS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722618LobzyS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň690821MalesiceS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň721981PlzeňS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722731Plzeň 4S
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň737411Radčice u PlzněS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň620122RadobyčiceS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722596SkvrňanyS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722685ÚjezdS
CZ0323Plzeň-město554791Plzeň722472ValchaS
CZ0323Plzeň-město558371Starý Plzenec755141Sedlec u Starého PlzenceO3
CZ0323Plzeň-město558371Starý Plzenec755150Starý PlzenecO3
CZ0323Plzeň-město539741Štěnovický Borek624047Nebílovský BorekO1
CZ0323Plzeň-město539741Štěnovický Borek624055Štěnovický BorekO2
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov603848BezvěrovH3
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov750816BučH5
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov629219Dolní JamnéH3
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov629227ChudečH3
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov603856KrašovH3
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov603864PotokH5
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov750824Služetín u BezvěrovaH3
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov629235Světec u Dolního JamnéhoH5
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov603872VlkošovH5
CZ0325Plzeň-sever558656Bezvěrov629243Žernovník u Dolního JamnéhoH3
CZ0325Plzeň-sever530239Bílov604399Bílov v ČecháchO2
CZ0325Plzeň-sever566764Blažim716022Blažim u BezdružicO2
CZ0325Plzeň-sever566471Bohy671908BohyO3
CZ0325Plzeň-sever566471Bohy671941RakoluskyO3
CZ0325Plzeň-sever558711Čeminy619434ČeminyS
CZ0325Plzeň-sever558770Dobříč624021ČiviceS
CZ0325Plzeň-sever558770Dobříč627771DobříčS
CZ0325Plzeň-sever558796Dolní Bělá628590Dolní BěláO2
CZ0325Plzeň-sever558800Dolní Hradiště629146Dolní HradištěO3
CZ0325Plzeň-sever578665Dražeň650218DražeňO1
CZ0325Plzeň-sever558834Druztová632708DruztováO2
CZ0325Plzeň-sever558869Heřmanova Huť638684Dolní SekyřanyS
CZ0325Plzeň-sever566390Hlince654531HlinceO3
CZ0325Plzeň-sever530221Hněvnice638692HněvniceS
CZ0325Plzeň-sever566730Holovousy654540HolovousyO3
CZ0325Plzeň-sever558877Horní Bělá642312Horní BěláO2
CZ0325Plzeň-sever558877Horní Bělá642321Hubenov u Horní BěléO2
CZ0325Plzeň-sever558885Horní Bříza642631Horní BřízaS
CZ0325Plzeň-sever558915Hromnice648329HromniceS
CZ0325Plzeň-sever558915Hromnice708402Planá u NynicS
CZ0325Plzeň-sever558931Hvozd650226HodovizO2
CZ0325Plzeň-sever558931Hvozd650234Hvozd u ManětínaO2
CZ0325Plzeň-sever558940Chotíkov653276ChotíkovS
CZ0325Plzeň-sever558974Chříč654558ChříčO2
CZ0325Plzeň-sever558974Chříč654566Lhota u ChříčeO3
CZ0325Plzeň-sever558982Jarov657620JarovS
CZ0325Plzeň-sever558991Kaceřov661589KaceřovS
CZ0325Plzeň-sever559024Kopidlo669318KopidloS
CZ0325Plzeň-sever559032Koryta669687KorytaS
CZ0325Plzeň-sever559041Kozojedy671916Borek u KozojedO2
CZ0325Plzeň-sever559041Kozojedy615099BřízskoO2
CZ0325Plzeň-sever559041Kozojedy671932Kozojedy u KralovicO3
CZ0325Plzeň-sever559041Kozojedy679810LedniceO3
CZ0325Plzeň-sever559041Kozojedy615102RobčiceO3
CZ0325Plzeň-sever559059Kozolupy671983Kozolupy u PlzněS
CZ0325Plzeň-sever559067Kožlany632988DřevecS
CZ0325Plzeň-sever559067Kožlany632996HedčanyS
CZ0325Plzeň-sever559067Kožlany633003Hodyně u DřevceS
CZ0325Plzeň-sever559075Kralovice616036Bukovina u MladoticO2
CZ0325Plzeň-sever559075Kralovice647241HradeckoO3
CZ0325Plzeň-sever559075Kralovice672645Kralovice u RakovníkaO3
CZ0325Plzeň-sever559075Kralovice768502ŘemešínO2
CZ0325Plzeň-sever559075Kralovice768511Trojany u MladoticO2
CZ0325Plzeň-sever559083Krašovice674117Krašovice u PlzněO3
CZ0325Plzeň-sever559091Krsy675105KejšoviceH3
CZ0325Plzeň-sever559091Krsy675113KrsyH5
CZ0325Plzeň-sever559091Krsy675121PolínkaH3
CZ0325Plzeň-sever559091Krsy675148TrhomnéH3
CZ0325Plzeň-sever559105Křelovice675661Křelovice u PernarceO2
CZ0325Plzeň-sever559105Křelovice675679MydlovaryO3
CZ0325Plzeň-sever559105Křelovice675695PakoslavO2
CZ0325Plzeň-sever559105Křelovice675709RozněviceO2
CZ0325Plzeň-sever559121Kunějovice677191KunějoviceO2
CZ0325Plzeň-sever559148Ledce679631Ledce u PlzněS
CZ0325Plzeň-sever559164Líně683850LíněO3
CZ0325Plzeň-sever559172Líšťany649481TěchodělyS
CZ0325Plzeň-sever566420Líté628603LítéO2
CZ0325Plzeň-sever566446Loza628611LozaO3
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691453Brdo u ManětínaO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691461Česká DoubraviceO1
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691470Hrádek u ManětínaO3
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín737127KotanečO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691488Lipí u ManětínaO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín693570Luková u ManětínaO3
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691496ManětínO1
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín693588MezíO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín737135Rabštejn nad StřelouO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691500Radějov u ManětínaO1
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín758671StvolnyO3
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín773646Újezd u ManětínaO3
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691518VladměřiceO1
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín691526Vysočany u ManětínaO2
CZ0325Plzeň-sever559202Manětín693596Zhořec u ManětínaO2
CZ0325Plzeň-sever559211Město Touškov619442KůštíS
CZ0325Plzeň-sever559211Město Touškov693430Město TouškovS
CZ0325Plzeň-sever559237Mladotice697133Černá HaťO2
CZ0325Plzeň-sever559237Mladotice697141Chrášťovice u MladoticO3
CZ0325Plzeň-sever559237Mladotice697150MladoticeO2
CZ0325Plzeň-sever559237Mladotice697168Strážiště u MladoticO1
CZ0325Plzeň-sever559253Nadryby701122NadrybyS
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny701947BřezinO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny701955ČestětínH3
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny701963Doubravice u NečtinO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny701971Hrad NečtinyO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny701998Kamenná HoraO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny702005LešoviceO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny702013NečtinyO3
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny702021Nové Městečko u NečtinO2
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny702030PlachtínH3
CZ0325Plzeň-sever559261Nečtiny702048Račín u NečtinO2
CZ0325Plzeň-sever559270Nekmíř702706Lhotka u NekmířeO3
CZ0325Plzeň-sever559270Nekmíř702714NekmířO3
CZ0325Plzeň-sever559288Nevřeň704351NevřeňS
CZ0325Plzeň-sever559300Nýřany708496NýřanyS
CZ0325Plzeň-sever559318Obora708623Obora u KaznějovaO3
CZ0325Plzeň-sever559326Ostrov u Bezdružic716031KrsovO2
CZ0325Plzeň-sever559326Ostrov u Bezdružic716049Ostrov u BezdružicO2
CZ0325Plzeň-sever559326Ostrov u Bezdružic716057PláňO2
CZ0325Plzeň-sever566781Pastuchovice777650PastuchoviceS
CZ0325Plzeň-sever559334Pernarec675687NěšovS
CZ0325Plzeň-sever530336Pláně721417KorýtkaO2
CZ0325Plzeň-sever530336Pláně721425Ondřejov nad StřelouO1
CZ0325Plzeň-sever530336Pláně721433Pláně u PlasO1
CZ0325Plzeň-sever530336Pláně721441Vrážné nad StřelouO2
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy721506BabinaO3
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy642941Horní HradištěO2
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy721514Lomnička u PlasO2
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy721522NebřezinyO2
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy721531PlasyO2
CZ0325Plzeň-sever559351Plasy795682ŽebniceO3
CZ0325Plzeň-sever559377Pňovany722812Dolany u StříbraO3
CZ0325Plzeň-sever559377Pňovany722804PňovanyO3
CZ0325Plzeň-sever530247Potvorov726532PotvorovO2
CZ0325Plzeň-sever559393Přehýšov734535PřehýšovS
CZ0325Plzeň-sever567086Příšov679640PříšovO3
CZ0325Plzeň-sever559431Rybnice743895Rybniče u KaznějovaO2
CZ0325Plzeň-sever566748Slatina654574Slatina u ChříčeO3
CZ0325Plzeň-sever553603Studená654582Studená u ChříčeO3
CZ0325Plzeň-sever578797Štichovice763748KřečovO2
CZ0325Plzeň-sever578797Štichovice763756ŠtichoviceO2
CZ0325Plzeň-sever578983Tatiná796964TatináS
CZ0325Plzeň-sever559482Tis u Blatna767069BalkováH4
CZ0325Plzeň-sever559482Tis u Blatna767077KračínO2
CZ0325Plzeň-sever559482Tis u Blatna767085Tis u BlatnaO2
CZ0325Plzeň-sever559504Trnová768391Trnová u PlzněO3
CZ0325Plzeň-sever559521Třemošná770698TřemošnáO2
CZ0325Plzeň-sever559521Třemošná770701Záluží u TřemošnéO2
CZ0325Plzeň-sever546411Úherce791946Úherce u NýřanS
CZ0325Plzeň-sever566594Újezd nade Mží773808Újezd nade MžíO3
CZ0325Plzeň-sever559555Úlice774171Hracholusky nade MžíS
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov623628Budeč u ČíhanéO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov774367ČbánO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov623636ČíhanáO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov774375Hvožďany u ÚněšovaO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov774383Lípa u ÚněšovaO1
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov774391Podmokly u ÚněšovaO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov623644Štipoklasy u ČíhanéH3
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov774405ÚněšovO2
CZ0325Plzeň-sever559563Úněšov623652VojtěšínH3
CZ0325Plzeň-sever559571Úterý775614OlešoviceO2
CZ0325Plzeň-sever559571Úterý775622ÚterýO1
CZ0325Plzeň-sever559571Úterý775631VidžínH3
CZ0325Plzeň-sever578924Velečín777668VelečínO3
CZ0325Plzeň-sever559601Vochov784427VochovS
CZ0325Plzeň-sever566497Všehrdy787027Všehrdy u KralovicO3
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby653675ChrančoviceO2
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby653683ChrástovO2
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby653691Klenovice u ChrančovicO3
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby653705Popovice u ChrančovicO2
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby787361Radimovice u VšerubO2
CZ0325Plzeň-sever559628Všeruby787370Všeruby u PlzněO3
CZ0325Plzeň-sever530280Vysoká Libyně788074Vysoká LibyněO2
CZ0325Plzeň-sever578827Zahrádka790150Hůrky u ZahrádkyO2
CZ0325Plzeň-sever578827Zahrádka790168MosticeO2
CZ0325Plzeň-sever578827Zahrádka790176Zahrádka u VšerubO2
CZ0325Plzeň-sever559661Zbůch791938Červený Újezd u ZbůchuS
CZ0325Plzeň-sever559661Zbůch791954ZbůchS
CZ0325Plzeň-sever559679Zruč-Senec793612Senec u PlzněO3
CZ0325Plzeň-sever559679Zruč-Senec793621ZručO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796841Hluboká u ŽihleO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796859KalecO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796867Nový Dvůr u ŽihleO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796875OdlezlyO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796883Přehořov u ŽihleO2
CZ0325Plzeň-sever559695Žihle796891ŽihleO3
CZ0325Plzeň-sever559709Žilov796972ŽilovS
CZ0209Praha-východ534684Borek607517Borek nad LabemO3
CZ0209Praha-východ534781Dřísy633119DřísyO3
CZ0209Praha-východ538248Hrusice648655HrusiceO2
CZ0209Praha-východ538256Husinec649678Husinec u ŘežeO3
CZ0209Praha-východ538281Kaliště662178Kaliště u OndřejovaO2
CZ0209Praha-východ538281Kaliště662186LensedlyO3
CZ0209Praha-východ538299Kamenice662445LádvíO3
CZ0209Praha-východ538299Kamenice662496ŠtiřínO3
CZ0209Praha-východ538299Kamenice662500TěptínO3
CZ0209Praha-východ513628Klokočná666467KlokočnáO2
CZ0209Praha-východ538370Kostelec u Křížků670308Kostelec u KřížkůO3
CZ0209Praha-východ534960Křenek675806KřenekO3
CZ0209Praha-východ538426Kunice677213Dolní Lomnice u KunicO2
CZ0209Praha-východ538426Kunice677230Kunice u ŘíčanO3
CZ0209Praha-východ538426Kunice677256VšešímyO1
CZ0209Praha-východ534986Lhota680931Lhota u DřísO3
CZ0209Praha-východ538451Louňovice687359LouňoviceO3
CZ0209Praha-východ538485Mirošovice695475Mirošovice u ŘíčanO1
CZ0209Praha-východ538493Mnichovice697532Božkov u MnichovicO1
CZ0209Praha-východ538493Mnichovice697541Mnichovice u ŘíčanO3
CZ0209Praha-východ538493Mnichovice697559MyšlínO3
CZ0209Praha-východ538582Ondřejov711276Ondřejov u PrahyO2
CZ0209Praha-východ538582Ondřejov770612TřemblatO2
CZ0209Praha-východ538582Ondřejov711284Turkovice u OndřejovaO2
CZ0209Praha-východ571679Oplany708119OplanyO2
CZ0209Praha-východ538752Senohraby747505SenohrabyO2
CZ0209Praha-východ538981Velké Popovice779318LojoviceO2
CZ0209Praha-východ538981Velké Popovice779326Mokřany u Velkých PopovicO3
CZ0209Praha-východ538981Velké Popovice779342Velké PopoviceO3
CZ0209Praha-východ533874Vlkančice783943VlkančiceO3
CZ0209Praha-východ564796Výžerky708135VýžerkyO2
CZ0209Praha-východ539091Zvánovice793795ZvánoviceO2
CZ020APraha-západ539104Bojanovice606863BojanoviceO3
CZ020APraha-západ539104Bojanovice690104Malá LečiceO2
CZ020APraha-západ539104Bojanovice747424SenešniceO3
CZ020APraha-západ571199Bratřínov609722BratřínovO2
CZ020APraha-západ540048Buš616257BušO2
CZ020APraha-západ539121Černolice620351ČernoliceO3
CZ020APraha-západ539139Černošice620386ČernošiceO3
CZ020APraha-západ539155Čisovice623946ČisoviceO3
CZ020APraha-západ539163Davle624811DavleO3
CZ020APraha-západ539163Davle624837Sázava u DavleO2
CZ020APraha-západ539198Dobřichovice627810DobřichoviceS
CZ020APraha-západ539252Hradištko647543Hradištko pod MedníkemO3
CZ020APraha-západ539261Hvozdnice650323HvozdniceO3
CZ020APraha-západ539287Choteč652989Choteč u PrahyO3
CZ020APraha-západ539333Jílové u Prahy660078Borek nad SázavouO3
CZ020APraha-západ539333Jílové u Prahy660094Jílové u PrahyO2
CZ020APraha-západ539333Jílové u Prahy688754Luka pod MedníkemO2
CZ020APraha-západ539341Jíloviště660175JílovištěO2
CZ020APraha-západ599727Karlík627828KarlíkS
CZ020APraha-západ571211Klínec666343KlínecO3
CZ020APraha-západ571261Kytín678759KytínO2
CZ020APraha-západ539406Lety680761Lety u DobřichovicS
CZ020APraha-západ539457Líšnice685054Líšnice u PrahyO2
CZ020APraha-západ539490Měchenice692719MěcheniceO2
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod Brdy697621Mníšek pod BrdyO2
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod Brdy697630RymaněO2
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod Brdy697648Stříbrná LhotaO2
CZ020APraha-západ539546Petrov719757Petrov u PrahyO2
CZ020APraha-západ539546Petrov719749Sázava u PetrovaO2
CZ020APraha-západ539562Pohoří724904Pohoří u PrahyO3
CZ020APraha-západ571318Roblín740195RoblínS
CZ020APraha-západ539627Roztoky742503Roztoky u PrahyO3
CZ020APraha-západ539627Roztoky742511ŽalovO3
CZ020APraha-západ539643Řevnice745375ŘevniceO3
CZ020APraha-západ539651Řitka745804ŘitkaO2
CZ020APraha-západ539732Štěchovice692204MasečínO1
CZ020APraha-západ539732Štěchovice763250Štěchovice u PrahyO1
CZ020APraha-západ598313Trnová660183Trnová u JílovištěO2
CZ020APraha-západ539759Třebotov770396TřebotovS
CZ020APraha-západ539830Vonoklasy784982VonoklasyO2
CZ020APraha-západ539848Vrané nad Vltavou785318Vrané nad VltavouO3
CZ020APraha-západ539856Všenory787272VšenoryO3
CZ020APraha-západ571288Zahořany697656Zahořany u Mníšku pod BrdyO3
CZ0315Prachatice537241Babice655244Babice u NetolicO2
CZ0315Prachatice537241Babice655279ZvěřeticeO2
CZ0315Prachatice550116Bohumilice606375Bohumilice v ČecháchH3
CZ0315Prachatice537527Bohunice772054Bohunice u TvrzicO2
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707899Borová LadaH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707953Černá LadaH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707961Knížecí PláněH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707911Nový Svět u Borových LadH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707929Paseka u Borových LadH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707937Svinná LadaH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707945ŠindlovH1
CZ0315Prachatice545902Borová Lada707970Zahrádky u Borových LadH1
CZ0315Prachatice550124Bošice608513BošiceH3
CZ0315Prachatice550124Bošice608530BudilovH3
CZ0315Prachatice550124Bošice608548Hradčany u ČkyněH3
CZ0315Prachatice561576Budkov615579Budkov u HusinceO2
CZ0315Prachatice537519Buk764167Buk pod BoubínemH2
CZ0315Prachatice537519Buk764213Včelná pod BoubínemH1
CZ0315Prachatice537519Buk764221VyšovatkaH1
CZ0315Prachatice550159Bušanovice616273BušanoviceH5
CZ0315Prachatice550159Bušanovice616281Dolní NakvasoviceH3
CZ0315Prachatice550159Bušanovice616290Horní NakvasoviceH2
CZ0315Prachatice550167Čkyně624217ČkyněH5
CZ0315Prachatice550167Čkyně624225Dolany u ČkyněH3
CZ0315Prachatice550167Čkyně624241Horosedly u ČkyněH2
CZ0315Prachatice550167Čkyně624268Onšovice u ČkyněH3
CZ0315Prachatice550167Čkyně624276Předenice u ČkyněH3
CZ0315Prachatice550167Čkyně624284Spůle u ČkyněH3
CZ0315Prachatice537187Drslavice679551Švihov u LažišťH2
CZ0315Prachatice550183Dub633186BorčiceO3
CZ0315Prachatice550183Dub633194Dub u PrachaticO3
CZ0315Prachatice550183Dub633208Dubská LhotaO3
CZ0315Prachatice550183Dub633216Dvorec u DubuO2
CZ0315Prachatice550183Dub633224Javornice u DubuO2
CZ0315Prachatice537144Dvory679518Dvory u LažišťH3
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644633Březová LadaH1
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644595Horní VltaviceH1
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644641PolkaH1
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644625RačíH1
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644650Slatina u Horní VltaviceH1
CZ0315Prachatice550205Horní Vltavice644668ŽlíbkyH1
CZ0315Prachatice550221Hracholusky647608Hracholusky u PrachaticO3
CZ0315Prachatice550221Hracholusky647616Obora u HracholuskO2
CZ0315Prachatice550221Hracholusky797251Vrbice u ŽitnéH3
CZ0315Prachatice550221Hracholusky797260Žitná u NetolicO3
CZ0315Prachatice550230Husinec649694HoroutyH4
CZ0315Prachatice550230Husinec649708HusinecO2
CZ0315Prachatice550230Husinec649716Výrov u HusinceO1
CZ0315Prachatice550248Chlumany651702ChlumanyO2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654141ChrobolyH2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654213LažíšťkoH2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654159LeptačH2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654175OvesnéH2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654191Rohanov u PrachaticH2
CZ0315Prachatice550264Chroboly654205Záhoří u ChrobolH2
CZ0315Prachatice537420Chvalovice655252Chvalovice u NetolicO2
CZ0315Prachatice537136Kratušín679526Chlístov u LažišťH3
CZ0315Prachatice537136Kratušín679534KratušínH3
CZ0315Prachatice561673Křišťanov676331KřišťanovH1
CZ0315Prachatice550329Ktiš676772DobročkovH2
CZ0315Prachatice550329Ktiš676837Křížovice u KtišeH2
CZ0315Prachatice550329Ktiš676781KtišH2
CZ0315Prachatice550329Ktiš676802SmědečH3
CZ0315Prachatice563978Kubova Huť644609Kubova HuťH1
CZ0315Prachatice550337Kvilda678368Bučina u KvildyH1
CZ0315Prachatice550337Kvilda678350KvildaH1
CZ0315Prachatice550345Lažiště679542LažištěH3
CZ0315Prachatice561649Lčovice624250LčoviceH3
CZ0315Prachatice550353Lenora679933HoužnáH2
CZ0315Prachatice550353Lenora679950LenoraH1
CZ0315Prachatice550353Lenora679976Vlčí JámyH2
CZ0315Prachatice550361Lhenice642959Dolní ChrášťanyO3
CZ0315Prachatice550361Lhenice642967Horní ChrášťanyO2
CZ0315Prachatice550361Lhenice769339HoříkoviceO2
CZ0315Prachatice550361Lhenice680877Hrbov u LhenicO2
CZ0315Prachatice550361Lhenice680885LheniceO2
CZ0315Prachatice550361Lhenice769347TřebaniceO2
CZ0315Prachatice550361Lhenice680893Třešňový ÚjezdecH3
CZ0315Prachatice550361Lhenice680907VadkovH3
CZ0315Prachatice550361Lhenice680915Vodice u LhenicO2
CZ0315Prachatice537071Lipovice633241LipoviceO2
CZ0315Prachatice537322Lužice655261Lužice u NetolicO2
CZ0315Prachatice537381Mahouš689769MahoušO3
CZ0315Prachatice550418Malovice691216KrtelyO3
CZ0315Prachatice550418Malovice691224Malovice u NetolicO3
CZ0315Prachatice550418Malovice691232MalovičkyO2
CZ0315Prachatice550418Malovice691241PodeřištěO3
CZ0315Prachatice550426Mičovice693928FrantolyH3
CZ0315Prachatice550426Mičovice693936JámaH3
CZ0315Prachatice550426Mičovice693944Klenovice u MičovicH3
CZ0315Prachatice550426Mičovice693952MičoviceH3
CZ0315Prachatice550426Mičovice693961Ratiborova LhotaH3
CZ0315Prachatice550434Nebahovy701688JelemekH2
CZ0315Prachatice550434Nebahovy672637KraloviceH3
CZ0315Prachatice550434Nebahovy701696LažišťkaH3
CZ0315Prachatice550434Nebahovy701700NebahovyH3
CZ0315Prachatice550434Nebahovy792284ZdeniceH2
CZ0315Prachatice550396Němčice689777Němčice u NetolicO2
CZ0315Prachatice550396Němčice689793SedloviceO2
CZ0315Prachatice550442Netolice703940NetoliceO2
CZ0315Prachatice529893Nicov753432MilovH1
CZ0315Prachatice529893Nicov753343NicovH1
CZ0315Prachatice529893Nicov753360Řetenice u StachH1
CZ0315Prachatice529893Nicov753394Studenec u StachH1
CZ0315Prachatice550451Nová Pec705225Nová PecH1
CZ0315Prachatice550451Nová Pec796379PěknáH2
CZ0315Prachatice561568Nové Hutě707902Nové HutěH1
CZ0315Prachatice537365Olšovice689785OlšoviceO2
CZ0315Prachatice537543Pěčnov651711PěčnovH3
CZ0315Prachatice550094Prachatice732737KahovH3
CZ0315Prachatice550094Prachatice682888Libínské SedloH1
CZ0315Prachatice550094Prachatice732745OsekyH3
CZ0315Prachatice550094Prachatice682896PerloviceH1
CZ0315Prachatice550094Prachatice732630PrachaticeH2
CZ0315Prachatice550094Prachatice732753StádiaH1
CZ0315Prachatice550094Prachatice732711Staré PrachaticeH4
CZ0315Prachatice550094Prachatice732761VoloviceH1
CZ0315Prachatice550485Radhostice737615LibotyněH2
CZ0315Prachatice550485Radhostice737623Lštění u RadhosticH1
CZ0315Prachatice550485Radhostice737631RadhosticeH2
CZ0315Prachatice550515Stachy792543JaroškovH2
CZ0315Prachatice550515Stachy753386StachyH1
CZ0315Prachatice550515Stachy753416ÚbislavH1
CZ0315Prachatice550523Stožec755664České ŽlebyH1
CZ0315Prachatice550523Stožec755702Horní CazovH1
CZ0315Prachatice550523Stožec755711RadvanoviceH1
CZ0315Prachatice550523Stožec755699StožecH1
CZ0315Prachatice550531Strážný798509Dolní CazovH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756695Dolní Světlé HoryH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756661HliništěH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756709Horní Světlé HoryH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756679ŘasniceH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756717SilniceH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756725Stodůlky u StrážnéhoH1
CZ0315Prachatice550531Strážný756687StrážnýH1
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí757110ProtivecO3
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí757128Strunkovice nad BlanicíO2
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí757136SvojniceO3
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí757144ŠipounO3
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí779512Velký Bor u StrunkovicO2
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad Blanicí757152ŽíchovecO3
CZ0315Prachatice550558Svatá Maří763900Smrčná u ČkyněH3
CZ0315Prachatice550558Svatá Maří759970Svatá MaříH2
CZ0315Prachatice550558Svatá Maří763918ŠtítkovH2
CZ0315Prachatice550558Svatá Maří759988TrhonínH2
CZ0315Prachatice550574Šumavské Hoštice764175KosmoH1
CZ0315Prachatice550574Šumavské Hoštice764205Šumavské HošticeH2
CZ0315Prachatice550574Šumavské Hoštice794678Vojslavice u ŽárovnéH1
CZ0315Prachatice550582Těšovice766836Běleč u TěšovicO1
CZ0315Prachatice550582Těšovice766852Těšovice u PrachaticO1
CZ0315Prachatice550604Tvrzice772062TvrziceO2
CZ0315Prachatice537535Újezdec772071Újezdec u TvrzicO2
CZ0315Prachatice550621Vacov602515Benešova HoraH2
CZ0315Prachatice550621Vacov602523ČábuzeH3
CZ0315Prachatice550621Vacov657841Javorník u StachH1
CZ0315Prachatice550621Vacov681024Lhota nad RohanovemH1
CZ0315Prachatice550621Vacov776068Miřetice u VacovaH2
CZ0315Prachatice550621Vacov776076MladíkovH2
CZ0315Prachatice550621Vacov794562NespiceH2
CZ0315Prachatice550621Vacov734179PřečínH3
CZ0315Prachatice550621Vacov740357RohanovH2
CZ0315Prachatice550621Vacov776092VacovH2
CZ0315Prachatice550621Vacov776106Vlkonice u VacovaH2
CZ0315Prachatice550621Vacov794589Žár u ČkyněH2
CZ0315Prachatice550647Vimperk665525ArnoštkaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk608602Bořanovice u VimperkaH3
CZ0315Prachatice550647Vimperk608611BoubskáH3
CZ0315Prachatice550647Vimperk646466HrabiceH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665592Huťský DvůrH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665533Klášterec u VimperkaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665541Korkusova HuťH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk646482KřesanovH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665550Lipka u VimperkaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665568Michlova HuťH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk608629PravětínH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665576Skláře u VimperkaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk665584Solná LhotaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk608637Veselka u VimperkaH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk782084VimperkH1
CZ0315Prachatice550647Vimperk782149Výškovice u VimperkaH2
CZ0315Prachatice550655Vitějovice782670VitějoviceH5
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí629294DachovH2
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí629308Dolní KožlíH2
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí629316Horní KožlíH1
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí652326Chocholatá LhotaH5
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí629324MojkovH1
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí773328Uhřice u Vlachova BřezíH3
CZ0315Prachatice550663Vlachovo Březí783293Vlachovo BřezíH5
CZ0315Prachatice550671Volary784745CudroviceH2
CZ0315Prachatice550671Volary784753Horní SněžnáH1
CZ0315Prachatice550671Volary784681Chlum u VolarH1
CZ0315Prachatice550671Volary784699KrejčoviceH2
CZ0315Prachatice550671Volary784702MilešiceH1
CZ0315Prachatice550671Volary784711Mlynářovice u VolarH1
CZ0315Prachatice550671Volary784737VolaryH1
CZ0315Prachatice529915Vrbice776114Vrbice u VacovaH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789101AlbrechtoviceH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789127Hlásná LhotaH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789135Horní ZáblatíH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789143Křišťanovice u ZáblatíH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789194Petrovice u ZáblatíH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789151ŘepešínH2
CZ0315Prachatice550680Záblatí789160SaladínH3
CZ0315Prachatice550680Záblatí789178Záblatí u PrachaticH3
CZ0315Prachatice550680Záblatí789186ZvěřeniceH3
CZ0315Prachatice537195Zábrdí679569Zábrdí u LažišťH3
CZ0315Prachatice550698Zálezly747637SetěchoviceH3
CZ0315Prachatice550698Zálezly790656Zálezly u ČkyněH4
CZ0315Prachatice550701Zbytiny792144KorytoH1
CZ0315Prachatice550701Zbytiny792152SkříněřovH1
CZ0315Prachatice550701Zbytiny792161SpálenecH1
CZ0315Prachatice550701Zbytiny682900SviňoviceH1
CZ0315Prachatice550701Zbytiny792179ZbytinyH1
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792527Branišov u ZdíkovceH2
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792535Hodonín u ZdíkovceH2
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792454Masákova LhotaH1
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792471PutkovH2
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792489RačovH2
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792501ZdíkovH1
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792551ZdíkovecH2
CZ0315Prachatice550728Zdíkov792519ŽírecH2
CZ0315Prachatice529923Žárovná794686ŽárovnáH2
CZ0315Prachatice550761Želnava796395ŽelnavaH2
CZ0315Prachatice537209Žernovice701718ŽernoviceH3
CZ0713Prostějov589306Bousín608645BousínH3
CZ0713Prostějov589306Bousín608653RepechyH3
CZ0713Prostějov589314Brodek u Konice612707Brodek u KoniceH3
CZ0713Prostějov589314Brodek u Konice612715DešnáH5
CZ0713Prostějov589314Brodek u Konice612723Lhota u KoniceH5
CZ0713Prostějov589331Březsko614815BřezskoO3
CZ0713Prostějov589357Buková615803Buková u ProtivanovaH3
CZ0713Prostějov589462Drahany631523DrahanyH3
CZ0713Prostějov589497Dzbel634301DzbelO1
CZ0713Prostějov549967Hačky606502HačkyO2
CZ0713Prostějov589519Horní Štěpánov644439Horní ŠtěpánovH5
CZ0713Prostějov589560Hvozd650242Hvozd u KoniceO3
CZ0713Prostějov589560Hvozd650251KlužínekO3
CZ0713Prostějov589560Hvozd650277Vojtěchov u KoniceO1
CZ0713Prostějov589586Jesenec658596JesenecO3
CZ0713Prostějov589594Kladky664928KladkyH4
CZ0713Prostějov589624Konice624381ČunínO1
CZ0713Prostějov589624Konice669091KoniceO2
CZ0713Prostějov589624Konice624390KřemenecO3
CZ0713Prostějov589624Konice614823LadínO2
CZ0713Prostějov589624Konice705047Nová Dědina u KoniceO3
CZ0713Prostějov589624Konice743615RunářovO3
CZ0713Prostějov589691Lipová684597HrochovO1
CZ0713Prostějov589691Lipová684601LipováO1
CZ0713Prostějov589691Lipová684619Seč u LipovéH4
CZ0713Prostějov589705Ludmírov688461LudmírovO2
CZ0713Prostějov589705Ludmírov688479Milkov na MoravěO1
CZ0713Prostějov589705Ludmírov688487OspělovO1
CZ0713Prostějov589705Ludmírov725650PonikevO2
CZ0713Prostějov589713Malé Hradisko690503Malé HradiskoO1
CZ0713Prostějov589772Niva704661NivaH3
CZ0713Prostějov589811Ochoz709417Ochoz u KoniceS
CZ0713Prostějov589853Otinoves716553OtinovesO2
CZ0713Prostějov549983Polomí606511PolomíO2
CZ0713Prostějov589918Prostějovičky733709ProstějovičkyO2
CZ0713Prostějov589926Protivanov733822ProtivanovH3
CZ0713Prostějov589969Rakůvka739197RakůvkaO2
CZ0713Prostějov589977Rozstání742490Rozstání pod KojálemO2
CZ0713Prostějov590002Skřípov748927SkřípovO2
CZ0713Prostějov590070Stražisko756539MalenyO1
CZ0713Prostějov590070Stražisko756547Růžov na MoravěO3
CZ0713Prostějov590070Stražisko756555StražiskoO2
CZ0713Prostějov590088Suchdol759112LabuticeO1
CZ0713Prostějov590088Suchdol759121Suchdol u KoniceO1
CZ0713Prostějov590096Šubířov764159ŠubířovO2
CZ0714Přerov513067Černotín620483ČernotínS
CZ0714Přerov513067Černotín639958HluzovS
CZ0714Přerov552984Dolní Těšice766712Dolní TěšiceO3
CZ0714Přerov552968Horní Těšice766721Horní TěšiceS
CZ0714Přerov513636Hrabůvka646598Hrabůvka u HranicO3
CZ0714Přerov513750Hranice631949DrahotušeO3
CZ0714Přerov513750Hranice647683HraniceO3
CZ0714Přerov513750Hranice778176Lhotka u HranicO3
CZ0714Přerov513750Hranice750042SlavíčO3
CZ0714Přerov513750Hranice757390StředolesíO2
CZ0714Přerov513750Hranice773450Uhřínov u HranicH4
CZ0714Přerov513750Hranice776645ValšoviceO3
CZ0714Přerov513750Hranice778184Velká u HranicO3
CZ0714Přerov513768Hustopeče nad Bečvou762946Hranické LoučkyO3
CZ0714Přerov513768Hustopeče nad Bečvou649988Hustopeče nad BečvouO3
CZ0714Přerov513768Hustopeče nad Bečvou725901Poruba nad BečvouO3
CZ0714Přerov513768Hustopeče nad Bečvou788023Vysoká u Hustopečí nad BečvouO3
CZ0714Přerov513873Jindřichov660345Jindřichov u HranicO3
CZ0714Přerov514705Lipník nad Bečvou723711Podhoří na MoravěS
CZ0714Přerov515418Milenov694592MilenovO3
CZ0714Přerov515477Milotice nad Bečvou695165Milotice nad BečvouO3
CZ0714Přerov552844Olšovec711179Boňkov u HranicS
CZ0714Přerov552844Olšovec711187OlšovecS
CZ0714Přerov516686Partutovice718122PartutoviceO2
CZ0714Přerov517101Potštát608581BoškovO2
CZ0714Přerov517101Potštát671495Kovářov u PotštátuO2
CZ0714Přerov517101Potštát678805KyžlířovO2
CZ0714Přerov517101Potštát684112LipnáO2
CZ0714Přerov517101Potštát726451Padesát LánůO2
CZ0714Přerov517101Potštát726478Potštát-Dolní PředměstíO2
CZ0714Přerov517101Potštát726486Potštát-Horní PředměstíO2
CZ0714Přerov517101Potštát726460Potštát-městoH4
CZ0714Přerov517208Provodovice733946ProvodoviceS
CZ0714Přerov517275Radíkov737755Radíkov u HranicH4
CZ0714Přerov517615Rouské741957RouskéS
CZ0714Přerov517747Skalička748021Skalička u HranicS
CZ0714Přerov517909Střítež nad Ludinou757969Střítež nad LudinouO2
CZ0714Přerov570061Špičky762954ŠpičkyO2
CZ0714Přerov522775Zámrsky790974ZámrskyS
CZ020BPříbram529672Bezděkov pod Třemšínem603601Bezděkov pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram564559Bohostice606260BohosticeO1
CZ020BPříbram564559Bohostice606278Kamenná u BohosticO3
CZ020BPříbram564559Bohostice603627TěchniceO1
CZ020BPříbram564559Bohostice606286Zbenické ZlákoviceO3
CZ020BPříbram539953Bohutín606685BohutínO3
CZ020BPříbram539953Bohutín606693Tisová u BohutínaO2
CZ020BPříbram539953Bohutín606707Vysoká Pec u BohutínaO2
CZ020BPříbram539970Borotice607631BoroticeO2
CZ020BPříbram539970Borotice619370ČelinaO3
CZ020BPříbram539970Borotice632121Dražetice IIO3
CZ020BPříbram539970Borotice607649Hubenov u BoroticO2
CZ020BPříbram539988Bratkovice609595BratkoviceO3
CZ020BPříbram539988Bratkovice609609Dominikální PasekyO2
CZ020BPříbram539996Brdy990019BaštinaH3
CZ020BPříbram539996Brdy990591HrachovištěH5
CZ020BPříbram539996Brdy990621KolvínH5
CZ020BPříbram539996Brdy990710Těně IH3
CZ020BPříbram539996Brdy990736ZáběhláH2
CZ020BPříbram540021Buková u Příbramě615811Buková u PříbraměO2
CZ020BPříbram564419Cetyně617687CetyněO2
CZ020BPříbram540072Čenkov619451Čenkov u PříbraměH5
CZ020BPříbram540081Čím623806ČímO3
CZ020BPříbram540099Daleké Dušníky624497Daleké DušníkyO2
CZ020BPříbram540099Daleké Dušníky624501DruhliceO3
CZ020BPříbram513504Dlouhá Lhota626392Dlouhá Lhota u DobříšeO2
CZ020BPříbram540111Dobříš627968DobříšO2
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity629057Dolní HbityO2
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity658219JelenceO1
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity661619KáciňO1
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity688606LuhyO2
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity703541NepřejovO1
CZ020BPříbram540129Dolní Hbity688614TřtíO1
CZ020BPříbram599298Drahenice631540DraheniceS
CZ020BPříbram540145Drahlín631604DrahlínO3
CZ020BPříbram540153Drásov632074Drásov u PříbraměO3
CZ020BPříbram540170Drevníky632376DrevníkyO2
CZ020BPříbram540170Drevníky702421NechalovO1
CZ020BPříbram540170Drevníky632384Slovanská LhotaO2
CZ020BPříbram540188Drhovy632481DrhovyO3
CZ020BPříbram540188Drhovy702412Homole u NechalovaO1
CZ020BPříbram540218Dublovice633569Břekova LhotaO2
CZ020BPříbram540218Dublovíce633577DubloviceO3
CZ020BPříbram540218Dublovice653667ChramostyO2
CZ020BPříbram540218Dublovice683825LíchovyO2
CZ020BPříbram540218Dublovice793990ZvíroticeO3
CZ020BPříbram564508Dubno633682DubnoO2
CZ020BPříbram598402Háje636550Háje u PříbraměO2
CZ020BPříbram540242Hluboš639681HlubošO2
CZ020BPříbram540242Hluboš639699KardavecO2
CZ020BPříbram564605Hlubyně639702HlubyněS
CZ020BPříbram540285Hřiměždice649058HřiměždiceO2
CZ020BPříbram540285Hřiměždice649066Vestec u HřiměždicO2
CZ020BPříbram513580Hudčice649236HudčiceO3
CZ020BPříbram540315Hvožďany650331HvožďanyO2
CZ020BPříbram540315Hvožďany679917LeleticeO2
CZ020BPříbram540315Hvožďany650340PozdyněO2
CZ020BPříbram540315Hvožďany742724RoželovH3
CZ020BPříbram540315Hvožďany775941VacíkovH3
CZ020BPříbram540323Chotilsko653284HněvšínO2
CZ020BPříbram540323Chotilsko653292ChotilskoO3
CZ020BPříbram540323Chotilsko653306KřeničnáO1
CZ020BPříbram540323Chotilsko733784Prostřední LhotaO2
CZ020BPříbram540323Chotilsko653314Sejcká LhotaO2
CZ020BPříbram540323Chotilsko789259Záborná LhotaO2
CZ020BPříbram564249Chrást653756Chrást u TochovicO3
CZ020BPříbram564249Chrást653772OslíO3
CZ020BPříbram540374Jablonná656178Horní HbityO1
CZ020BPříbram540374Jablonná656186JablonnáO1
CZ020BPříbram540391Jesenice798479Bolechovice IIO2
CZ020BPříbram540391Jesenice658626DobrošoviceO2
CZ020BPříbram540391Jesenice658651Jesenice u SedlčanO1
CZ020BPříbram540391Jesenice788180MeznéO1
CZ020BPříbram540439Kamýk nad Vltavou662984Kamýk nad VltavouO1
CZ020BPříbram540439Kamýk nad Vltavou778150Velká nad VltavouO2
CZ020BPříbram540447Klučenice666602KlučeniceO2
CZ020BPříbram540447Klučenice669954KosobudyO2
CZ020BPříbram540447Klučenice671134Koubalova LhotaO1
CZ020BPříbram540447Klučenice666629Planá u KlučenicO2
CZ020BPříbram540447Klučenice798436PodskalíO3
CZ020BPříbram540447Klučenice666637VoltýřovO2
CZ020BPříbram540447Klučenice669962Zadní ChlumO1
CZ020BPříbram540498Kosova Hora670006Janov u Kosovy HoryO1
CZ020BPříbram540498Kosova Hora670014Kosova HoraO1
CZ020BPříbram540498Kosova Hora788198Vysoká u Kosovy HoryO2
CZ020BPříbram513555Kotenčice671045KotenčiceO2
CZ020BPříbram529681Koupě671207KoupěS
CZ020BPříbram540536Kozárovice615846Holušice u KozárovicO2
CZ020BPříbram540536Kozárovice671525KozároviceO2
CZ020BPříbram540536Kozárovice671533VystrkovO3
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673528Krásná Hora nad VltavouO2
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou674087KrašoviceO2
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou674095MokřiceO2
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673536PlešištěO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou724092PodmokyO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou724106ProudkoviceO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673544Švastalova LhotaO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673552TisovniceO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673561VleticeO1
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad Vltavou673579Zhoř nad VltavouO1
CZ020BPříbram540587Křešín676101KřešínO2
CZ020BPříbram540625Láz679267LázH3
CZ020BPříbram564346Lazsko679429LazskoS
CZ020BPříbram598411Lhota u Příbramě681211Lhota u PříbraměO3
CZ020BPříbram540714Malá Hraštice690074Malá HrašticeO2
CZ020BPříbram540714Malá Hraštice690091Velká HrašticeO1
CZ020BPříbram540749Milešov694622Milešov nad VltavouO1
CZ020BPříbram540749Milešov694614Orlické ZlákoviceO1
CZ020BPříbram540749Milešov694631Přední ChlumO1
CZ020BPříbram540757Milín662691Kamenná u PříbraměO2
CZ020BPříbram540757Milín669083Konětopy u PříbraměO3
CZ020BPříbram540757Milín694975MilínO2
CZ020BPříbram540757Milín743071RtišoviceO2
CZ020BPříbram540757Milín755486StěžovO2
CZ020BPříbram599751Modřovice697966ModřoviceO3
CZ020BPříbram540781Mokrovraty698202MokrovratyO2
CZ020BPříbram540781Mokrovraty726621PouštěO2
CZ020BPříbram540790Nalžovice701491NalžoviceO2
CZ020BPříbram540790Nalžovice701505Nalžovické PodhájíO2
CZ020BPříbram564478Narysov701629NarysovO3
CZ020BPříbram540811Nečiň701912LipinyO1
CZ020BPříbram540811Nečiň701921NečínO2
CZ020BPříbram540811Nečiň747874Skalice u DobříšeO2
CZ020BPříbram540811Nečiň701939Žebrák u NečínaO2
CZ020BPříbram540820Nedrahovice702234Bor u SedlčanO3
CZ020BPříbram540820Nedrahovice702242Kamenice u NedrahovicO3
CZ020BPříbram540820Nedrahovice702251NedrahoviceO2
CZ020BPříbram540820Nedrahovice702269Nedrahovické PodhájíO2
CZ020BPříbram540820Nedrahovice702277Radeč u NedrahovicO1
CZ020BPříbram540846Nechválice702536BratřejovO2
CZ020BPříbram540846Nechválice702544Bratříkovice u NechvalicO1
CZ020BPříbram540846Nechválice655228ChválovH3
CZ020BPříbram540846Nechválice702552KřemeniceO2
CZ020BPříbram540846Nechválice702561Libčice u NechvalicO1
CZ020BPříbram540846Nechválice702579Mokřany u NechvalicO1
CZ020BPříbram540846Nechválice702587NechvaliceO2
CZ020BPříbram540846Nechválice744913ŘediceO1
CZ020BPříbram564524Nepomuk703443Nepomuk pod TřemšínemH3
CZ020BPříbram540889Nová Ves pod Pleší705811Nová Ves pod PlešíO2
CZ020BPříbram540897Nové Dvory706086KrámyO3
CZ020BPříbram540897Nové Dvory706094Nové Dvory u DobříšeO2
CZ020BPříbram540901Nový Knín632139ChramištěO2
CZ020BPříbram540901Nový Knín707627Kozí HoryO2
CZ020BPříbram540901Nový Knín681806LibčiceO3
CZ020BPříbram540901Nový Knín707635Nový KnínO2
CZ020BPříbram540901Nový Knín707643Starý KnínO2
CZ020BPříbram540901Nový Knín707651SudoviceO3
CZ020BPříbram513571Občov708526ObčovO3
CZ020BPříbram540935Obecnice708569ObecniceO2
CZ020BPříbram540935Obecnice712698OsečO2
CZ020BPříbram540943Obory708658OboryO1
CZ020BPříbram540951Obořiště708674Lhotka u DobříšeS
CZ020BPříbram540951Obořiště708682ObořištěS
CZ020BPříbram598470Osečany712701OsečanyO2
CZ020BPříbram598470Osečany712728VelběhyO3
CZ020BPříbram598372Ostrov715743Ostrov u TochovicO2
CZ020BPříbram541028Pečice632651DrsníkO2
CZ020BPříbram541028Pečice718769PečiceO2
CZ020BPříbram541028Pečice718785PečičkyO2
CZ020BPříbram541044Petrovice719854Kojetín u PetrovicO2
CZ020BPříbram541044Petrovice677205KuníO2
CZ020BPříbram541044Petrovice719871MašovO1
CZ020BPříbram541044Petrovice772232Mezihoří u TýnčanO1
CZ020BPříbram541044Petrovice708534ObděniceO1
CZ020BPříbram541044Petrovice719889Petrovice u SedlčanO1
CZ020BPříbram541044Petrovice719897PorešínH4
CZ020BPříbram541044Petrovice737534RadešínO2
CZ020BPříbram541044Petrovice772241SkoupýO1
CZ020BPříbram541044Petrovice772259TýnčanyO2
CZ020BPříbram541044Petrovice719901Vilasova LhotaO1
CZ020BPříbram541044Petrovice719919Zahrádka u PetrovicO3
CZ020BPříbram541044Petrovice708551Žemličkova LhotaO1
CZ020BPříbram541052Pičín720551PičínO3
CZ020BPříbram541087Počepice723151PočepiceO2
CZ020BPříbram541087Počepice742091RovinaO2
CZ020BPříbram541087Počepice723169Skuhrov u PočepicO2
CZ020BPříbram541087Počepice723177Vitín u PočepicO2
CZ020BPříbram564486Podlesí723886Podlesí nad LitavkouO2
CZ020BPříbram541133Prosenická Lhota733351Suchdol u Prosenické LhotyS
CZ020BPříbram539911Příbram612634Brod u PříbraměO3
CZ020BPříbram539911Příbram735515Březové HoryO3
CZ020BPříbram539911Příbram633356BytízO2
CZ020BPříbram539911Příbram671576KozičínO2
CZ020BPříbram539911Příbram671584LazecO2
CZ020BPříbram539911Příbram712272OrlovO2
CZ020BPříbram539911Příbram735426PříbramO2
CZ020BPříbram539911Příbram662704ZavržiceO2
CZ020BPříbram539911Příbram735566ZdabořO2
CZ020BPříbram539911Příbram796689ŽežiceO3
CZ020BPříbram513547Příčovy735833PříčovyO3
CZ020BPříbram564389Radětice737585RaděticeO3
CZ020BPříbram598488Radič737674ŘadičO2
CZ020BPříbram541206Rosovice741370RosoviceO3
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem650005Hutě pod TřemšínemH3
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem703851Nesvačily pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem722839Pňovice pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem742848Rožmitál pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem722847Skuhrov pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem742856Starý RožmitálO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem757357StrýčkovyO2
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod Třemšínem784931VoltušH3
CZ020BPříbram541257Rybníky744000LibiceO3
CZ020BPříbram541257Rybníky744018RybníkyO1
CZ020BPříbram541281Sedlčany682802Doubravice u SedlčanO2
CZ020BPříbram541281Sedlčany682811LibíňO3
CZ020BPříbram541281Sedlčany646571OříkovO2
CZ020BPříbram541281Sedlčany746533SedlčanyO2
CZ020BPříbram541281Sedlčany746568SestrouňO2
CZ020BPříbram541281Sedlčany770043Solopysky u TřebnicO3
CZ020BPříbram541281Sedlčany770116TřebniceO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice626279Bolechovice IO1
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice626287DivišoviceO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice735086Dvorce u SedlceH4
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice659215JetřichoviceH4
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice678104KvasejoviceO1
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice678139MěšeticeO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice678155Nové Dvory u KvasejovicO1
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice746819PrčiceO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice735108Přestavlky u SedlceO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice746827Sedlec u VoticO2
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice659223SušeticeO1
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice659231ŠanoviceO3
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice659240Uhřice u SedlceO3
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice678171VeletínH3
CZ020BPříbram530573Sedlec-Prčice786411VrchoticeO2
CZ020BPříbram564630Sedlice785482HoděmyšlO2
CZ020BPříbram541311Smolotely751138SmolotelyO2
CZ020BPříbram541320Solenice752371Dolní LíšniceO1
CZ020BPříbram541320Solenice752398SoleniceO2
CZ020BPříbram541320Solenice752401Větrov u SolenicO1
CZ020BPříbram541338Stará Huť753751Stará HuťO2
CZ020BPříbram541371Suchodol759198LíhaO2
CZ020BPříbram541371Suchodol759201SuchodolO2
CZ020BPříbram541389Svaté Pole760056Svaté PoleO3
CZ020BPříbram541397Svatý Jan760129BražnáO1
CZ020BPříbram541397Svatý Jan760145DrážkovO1
CZ020BPříbram541397Svatý Jan760153HojšínO1
CZ020BPříbram541397Svatý Jan760161HrachovO1
CZ020BPříbram541397Svatý Jan760188Skrýšov u Svatého JanaO1
CZ020BPříbram541419Štětkovice763730ŠtětkoviceO2
CZ020BPříbram541427Tochovice767701HořejanyO3
CZ020BPříbram541427Tochovice767719TochoviceO3
CZ020BPříbram598429Trhové Dušníky768146Trhové DušníkyO3
CZ020BPříbram541451Třebsko770523TřebskoO3
CZ020BPříbram513539Velká Lečice778494Velká LečiceO3
CZ020BPříbram541508Věšín781061Buková u Rožmitálu pod TřemšínemH5
CZ020BPříbram541508Věšín781088VěšínH3
CZ020BPříbram541516Višňová782548VišňováO1
CZ020BPříbram541524Volenice784800Bubovice u BřezniceO3
CZ020BPříbram541524Volenice784818PročevilyO2
CZ020BPříbram541524Volenice784826Volenice u BřezniceO3
CZ020BPříbram541541Voznice785059VozniceO2
CZ020BPříbram564362Vrančice785270MýšloviceO3
CZ020BPříbram564362Vrančice785296VrančiceO2
CZ020BPříbram541567Vranovice785504Vranovice pod TřemšínemO2
CZ020BPříbram598437Vševily603619VševilyH3
CZ020BPříbram541583Vysoká u Příbramě788201Vysoká u PříbraměO3
CZ020BPříbram541591Vysoký Chlumec646563HrabříO1
CZ020BPříbram541591Vysoký Chlumec725927PořešiceO1
CZ020BPříbram541591Vysoký Chlumec788406Vápenice u Vysokého ChlumceO1
CZ020BPříbram541591Vysoký Chlumec788414Vysoký ChlumecO2
CZ020BPříbram541613Zalužany790761ZalužanyO2
CZ020BPříbram513512Zduchovice792705ZduchoviceO2
CZ020BPříbram564338Županovice632392ŽupanoviceO1
CZ020CRakovník541672Branov609455BranovO3
CZ020CRakovník541699Čistá623962Čistá u RakovníkaO3
CZ020CRakovník541699Čistá792349KřekoviceO3
CZ020CRakovník541699Čistá705438Lhota u RakovníkaO2
CZ020CRakovník541699Čistá705446Nová Ves u RakovníkaO2
CZ020CRakovník541699Čistá623971StrachoviceO2
CZ020CRakovník541699Čistá792357Zdeslav u RakovníkaO2
CZ020CRakovník529711Drahouš631965DrahoušO2
CZ020CRakovník529711Drahouš631981TlestkyO3
CZ020CRakovník541761Hřebečníky648906HřebečníkyO2
CZ020CRakovník541761Hřebečníky706884Novosedly u RakovníkaO3
CZ020CRakovník541761Hřebečníky648922Týřovice nad BerounkouO2
CZ020CRakovník541761Hřebečníky774022Újezdec u RakovníkaO2
CZ020CRakovník565440Kalivody662275KalivodyO3
CZ020CRakovník565288Karlova Ves663310Karlova VesO2
CZ020CRakovník565385Kozojedy671894KozojedyO3
CZ020CRakovník598500Krty675164KrtyS
CZ020CRakovník541974Krušovice675415KrušoviceO3
CZ020CRakovník541982Křivoklát676390KřivoklátO2
CZ020CRakovník542041Lužná689378Lužná u RakovníkaO2
CZ020CRakovník542067Městečko693316Městečko u KřivoklátuO3
CZ020CRakovník565466Milý695246MilýO3
CZ020CRakovník542113Mšecké Žehrovice686336LoděniceS
CZ020CRakovník598585Nezabudice704377NezabudiceO3
CZ020CRakovník542199Olešná710202Olešná u RakovníkaS
CZ020CRakovník542202Oráčov712060KlečetnéS
CZ020CRakovník542202Oráčov712078OráčovS
CZ020CRakovník544248Pavlíkov651443Chlum u RakovníkaS
CZ020CRakovník544248Pavlíkov651451RyšínS
CZ020CRakovník542237Pochvalov724955PochvalovS
CZ020CRakovník598577Přerubenice735051PřerubeniceO3
CZ020CRakovník542253Příčina735825PříčinaO3
CZ020CRakovník542270Pšovlky736554PšovlkyO3
CZ020CRakovník542288Pustověty736961PustovětyO3
CZ020CRakovník599760Račice737313Račice nad BerounkouO1
CZ020CRakovník598526Roztoky742554Roztoky u KřivoklátuO2
CZ020CRakovník565504Řeřichy745316ŘeřichyO3
CZ020CRakovník542351Řevničov745383ŘevničovO3
CZ020CRakovník542385Skryje748790Skryje nad BerounkouO2
CZ020CRakovník542415Slabce697915KostelíkS
CZ020CRakovník542415Slabce697923ModřejoviceS
CZ020CRakovník542415Slabce749257SlabceS
CZ020CRakovník565407Smilovice751022SmiloviceO3
CZ020CRakovník542431Srbeč752894SrbečS
CZ020CRakovník542466Sýkořice761737SýkořiceO3
CZ020CRakovník565326Švihov764566Švihov u RakovníkaS
CZ020CRakovník542504Třeboc770159TřebocO2
CZ020CRakovník565512Václavy776050VáclavyO2
CZ020CRakovník542563Velká Buková662313KalubiceO2
CZ020CRakovník542563Velká Buková778257Velká BukováO2
CZ020CRakovník529699Velká Chmelištná778354Velká ChmelištnáO3
CZ020CRakovník542610Zbečno773794Újezd nad ZbečnemO3
CZ020CRakovník542610Zbečno791377ZbečnoO2
CZ020CRakovník598518Žďár795062OtěvěkyO1
CZ020CRakovník598518Žďár795089Žďár u RakovníkaO2
CZ0326Rokycany541095Bezděkov736341Bezděkov u RadnicO2
CZ0326Rokycany559725Břasy613517BřasyO3
CZ0326Rokycany559725Břasy613533KříšeO2
CZ0326Rokycany559725Břasy613550StupnoO2
CZ0326Rokycany559725Břasy613576Vranovice u BřasO2
CZ0326Rokycany559733Březina614068Březina u RokycanO2
CZ0326Rokycany559741Bujesily615722BujesilyO3
CZ0326Rokycany559768Cekov617440CekovO3
CZ0326Rokycany540927Čilá724050ČiláO1
CZ0326Rokycany559776Dobřív628000DobřívO3
CZ0326Rokycany559776Dobřív628026PavlovskoO2
CZ0326Rokycany530379Drahoňův Újezd631779Drahoňův ÚjezdO2
CZ0326Rokycany559806Hlohovice639443HlohoviceO3
CZ0326Rokycany559806Hlohovice639451HlohovičkyO3
CZ0326Rokycany559806Hlohovice639460Mostiště u HlohovicO1
CZ0326Rokycany559806Hlohovice639478Svinná u HlohovicO2
CZ0326Rokycany559814Holoubkov641316HoloubkovO3
CZ0326Rokycany559822Hrádek647306Hrádek u RokycanS
CZ0326Rokycany559822Hrádek647314Nová HuťS
CZ0326Rokycany541001Hradiště724068Hradiště nad BerounkouO2
CZ0326Rokycany559849Hůrky649643Hůrky u RokycanO3
CZ0326Rokycany559857Cheznovice651133CheznoviceO3
CZ0326Rokycany541141Chomle777587ChomleO2
CZ0326Rokycany579017Kakejcov693502KakejcovO2
CZ0326Rokycany566811Kamenec662402Kamenec u RadnicO3
CZ0326Rokycany530361Kařízek664235KařízekO2
CZ0326Rokycany559911Klabava664880KlabavaO2
CZ0326Rokycany559920Kladruby648973HřešihlavyO2
CZ0326Rokycany559920Kladruby665347Kladruby u RadnicO3
CZ0326Rokycany559920Kladruby770884TřímanyO2
CZ0326Rokycany579033Kornatice693511KornaticeO3
CZ0326Rokycany567001Lhota pod Radčem681130Lhota pod RadčemO3
CZ0326Rokycany559954Liblín682993LiblínO3
CZ0326Rokycany559962Líšná685011Líšná u ZbirohaO2
CZ0326Rokycany579009Medový Újezd700924Medový ÚjezdS
CZ0326Rokycany579084Mešno693529MešnoO2
CZ0326Rokycany559997Mirošov695424MirošovO3
CZ0326Rokycany560014Mýto700932Mýto v ČecháchO3
CZ0326Rokycany566837Němčovice703087NěmčoviceO3
CZ0326Rokycany566837Němčovice710253Olešná u RadnicO3
CZ0326Rokycany541192Nevid704326NevidO2
CZ0326Rokycany560057Osek712949Osek u RokycanO3
CZ0326Rokycany560057Osek782939VitinkaO3
CZ0326Rokycany566993Ostrovec-Lhotka716154Lhotka u TerešovaO2
CZ0326Rokycany566993Ostrovec-Lhotka716162Ostrovec u TerešovaO2
CZ0326Rokycany566861Plískov721867PlískovO2
CZ0326Rokycany579131Příkosice736015PříkosiceO2
CZ0326Rokycany560111Přívětice736368Sklená HuťS
CZ0326Rokycany560120Radnice738107Radnice u RokycanO3
CZ0326Rokycany559717Rokycany740829Borek u RokycanS
CZ0326Rokycany560146Sebečice746347BiskoupkyO2
CZ0326Rokycany560146Sebečice746355SebečiceO1
CZ0326Rokycany546488Sirá617458SiráO3
CZ0326Rokycany566845Skomelno738115SkomelnoO2
CZ0326Rokycany506664Skořice748544SkořiceO2
CZ0326Rokycany560162Strašice756229StrašiceO3
CZ0326Rokycany541176Svojkovice761222SvojkoviceO3
CZ0326Rokycany579343Štítov736023ŠtítovO3
CZ0326Rokycany560189Těně765899TěněO2
CZ0326Rokycany546526Těškov641324TěškovO3
CZ0326Rokycany579246Trokavec768537TrokavecO2
CZ0326Rokycany546534Týček791491TýčekO2
CZ0326Rokycany560227Vejvanov777609VejvanovO2
CZ0326Rokycany560235Veselá780529Veselá u RokycanO3
CZ0326Rokycany579289Vísky768545VískyO2
CZ0326Rokycany560251Volduchy784770VolduchyO3
CZ0326Rokycany566799Všenice616371VšeniceO2
CZ0326Rokycany560260Zbiroh631787ChotětínO2
CZ0326Rokycany560260Zbiroh655872JablečnoO1
CZ0326Rokycany560260Zbiroh655881PřísedniceO2
CZ0326Rokycany560260Zbiroh631795TřebnuškaO2
CZ0326Rokycany560260Zbiroh791504ZbirohO2
CZ0326Rokycany541061Zvíkovec793973ZvíkovecS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576077Albrechtice nad Orlicí600172Albrechtice nad OrlicíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576085Bačetín600741BačetínO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576085Bačetín600750SudínO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách600989Bartošovice v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách601039Malá Strana v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách600997Neratov v Orlických horáchH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách601004Nová Ves v Orlických horáchH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách601012Podlesí v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576093Bartošovice v Orlických horách601021Vrchní OrliceH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576107Bílý Újezd604712Bílý Újezd u DobruškyO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576107Bílý Újezd604721HroškaO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576107Bílý Újezd604739MastyO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576115Bohdašín606197Bohdašín v Orlických horáchO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576123Bolehošť607045BolehošťO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576131Borohrádek607614BorohrádekO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576131Borohrádek607622Šachov u BorohrádkuO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576140Borovnice607819Borovnice u PotštejnaO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576140Borovnice607843RájecO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576166Bystré616648Bystré v Orlických horáchH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576174Byzhradec617261ByzhradecO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576182Častolovice618624ČastoloviceO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576191Čermná nad Orlicí623539ČíčováO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576191Čermná nad Orlicí619787Malá Čermná nad OrlicíO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576191Čermná nad Orlicí619795Velká Čermná nad OrlicíO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576212České Meziříčí622656České MeziříčíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576212České Meziříčí748668SkršiceO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576221Čestice623351Čestice u ČastolovicO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576247Deštné v Orlických horách625817Deštné v Orlických horáchH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576247Deštné v Orlických horách625833Jedlová v Orlických horáchH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576263Dobré627194DobréO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576263Dobré627208Hlinné u DobréhoO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576263Dobré627224Kamenice u DobréhoO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576263Dobré627241Rovné u DobréhoH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576271Dobruška627496DobruškaS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576271Dobruška630748Domašín u DobruškyS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576271Dobruška630781SpáleništěS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576280Dobřany627631Dobřany v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548642Hřibiny-Ledská618632HřibinyS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548782Jahodov742031JahodovO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576328Janov656925Janov v Orlických horáchO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576328Janov656933TisO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576336Javornice657816JavorniceO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576361Kostelec nad Orlicí670332Kostelecká LhotaS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576387Kostelecké Horky670359Kostelecké HorkyO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576395Kounov671177Kounov u DobruškyH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576395Kounov671185Nedvězí u DobruškyH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576395Kounov671193ŠedivinyH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576409Králova Lhota672611Králova Lhota u Českého MeziříčíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576425Kvasiny678198KvasinyO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576441Lhoty u Potštejna681539Lhoty u PotštejnaS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk682501Bělá u LiberkaH5
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk682519HláskaH5
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk682527LiberkH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk773476Malý UhřínovH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk682535ProrubkyH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk682543RampušeH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576450Liberk773484Velký UhřínovH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576476Lípa nad Orlicí683949Lípa nad OrlicíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576492Lukavice688851Lukavice u Rychnova nad KněžnouO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576522Mokré698211MokréS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576549Nová Ves600199Nová Ves u AlbrechticO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576557Očelice708895Městec nad DědinouO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576557Očelice708909OčeliceO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576565Ohnišov709263OhnišovO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576565Ohnišov709271ZákravíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576581Olešnice710377HoděčínO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576581Olešnice710385Olešnice u Rychnova nad KněžnouO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576573Olešnice v Orlických horách710466Olešnice v Orlických horáchH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576603Orlické Záhoří712167BedřichovkaH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576603Orlické Záhoří712175Černá Voda u Orlického ZáhoříH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576603Orlické Záhoří712183JadrnáH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576603Orlické Záhoří712191Kunštát u Orlického ZáhoříH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576603Orlické Záhoří712205TrčkovH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576611Osečnice712809Lomy u OsečniceH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576611Osečnice712817OsečniceH5
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576620Pěčín718815Pěčín u Rychnova nad KněžnouO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576654Podbřezí723380Lhota u DobruškyO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576654Podbřezí723398PodbřezíO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548723Polom681547Polom u PotštejnaO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576671Potštejn726508PotštejnO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548758Proruby681555Proruby u PotštejnaO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548669Rohenice622699RoheniceO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách741001Dolní Rokytnice v Orlických horáchH5
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách741027Horní RokytniceH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách701777Nebeská RybnáH4
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách741035Panské PoleH2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách741043Prostřední RokytniceH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576701Rokytnice v Orlických horách741051Rokytnice v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576727Rybná nad Zdobnicí743879Rybná nad ZdobnicíO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou626589Dlouhá Ves u Rychnova nad KněžnouO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou626597Jámy u Rychnova nad KněžnouO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou684724Lipovka u Rychnova nad KněžnouO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou684732LitohradyO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou744191Panská HabrováO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou742040Roveň u Rychnova nad KněžnouO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576069Rychnov nad Kněžnou744107Rychnov nad KněžnouO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576735Říčky v Orlických horách745553Říčky v Orlických horáchH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576743Sedloňov747076Polom v Orlických horáchH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576743Sedloňov747084SedloňovH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576751Semechnice747181SemechniceO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576778Skuhrov nad Bělou612600BrocnáO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576778Skuhrov nad Bělou749109Skuhrov nad BělouO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576778Skuhrov nad Bělou612626Svinná u BrocnéO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576786Slatina nad Zdobnicí749770Slatina nad ZdobnicíO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576794Sněžné751413SněžnéH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576808Solnice752410JeštěticeO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576808Solnice752428SolniceO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548693Svídnice651249Svídnice u Kostelce nad OrlicíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576824Trnov768332HoudkoviceS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576824Trnov768359TrnovS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576824Trnov768367Zádolí u TrnovaS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576824Trnov768375ZáhorniceS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576859Týniště nad Orlicí676365KřiviceO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576859Týniště nad Orlicí720135Petrovice nad OrlicíO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576859Týniště nad Orlicí739553Rašovice u Týniště nad OrlicíO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576859Týniště nad Orlicí600202ŠtěpánovskoO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576859Týniště nad Orlicí772429Týniště nad OrlicíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576875Val776157ProvozS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576875Val776165Val u DobruškyS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576883Vamberk693201MerkloviceO1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576883Vamberk718874Peklo nad ZdobnicíO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576883Vamberk776785VamberkO3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou548707Vrbice651257Vrbice u Kostelce nad OrlicíS
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576921Záměl790915ZámělO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576930Zdelov792268ZdelovO2
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576948Zdobnice792616Kačerov u ZdobniceH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576948Zdobnice792624Kunčina Ves u ZdobniceH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576948Zdobnice792659Malá ZdobniceH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576948Zdobnice792632SouvlastníH3
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576948Zdobnice792641Velká ZdobniceH1
CZ0524Rychnov nad Kněžnou576956Žďár nad Orlicí795224Žďár nad OrlicíO3
CZ0514Semily576972Bělá601608Bělá u Staré PakyO2
CZ0514Semily576981Benecko602132BeneckoH1
CZ0514Semily576981Benecko602141Dolní ŠtěpaniceH4
CZ0514Semily576981Benecko602159Horní ŠtěpaniceH3
CZ0514Semily576981Benecko602167MrklovH2
CZ0514Semily576999Benešov u Semil602477Benešov u SemilO2
CZ0514Semily577006Bozkov608742BozkovO2
CZ0514Semily577014Bradlecká Lhota608998Bradlecká LhotaO3
CZ0514Semily577031Bukovina u Čisté616087Bukovina u ČistéO2
CZ0514Semily577049Bystrá nad Jizerou616630Bystrá nad JizerouO1
CZ0514Semily577057Čistá u Horek623989Čistá u HorekO2
CZ0514Semily577073Háje nad Jizerou636614Dolní SytováH4
CZ0514Semily577073Háje nad Jizerou636622Háje nad JizerouO2
CZ0514Semily577073Háje nad Jizerou636649RybniceO2
CZ0514Semily577081Harrachov637238HarrachovH1
CZ0514Semily577111Holenice640948HoleniceO2
CZ0514Semily574201Horka u Staré Paky710423Horka u Staré PakyO2
CZ0514Semily574201Horka u Staré Paky710440NedařížO2
CZ0514Semily577120Horní Branná642584Horní BrannáO2
CZ0514Semily577120Horní Branná776661Valteřice v KrkonošíchH4
CZ0514Semily577146Hrubá Skála639982Hnanice pod TroskamiO3
CZ0514Semily577146Hrubá Skála648574Hrubá SkálaO3
CZ0514Semily577154Chuchelna654833ChuchelnaH4
CZ0514Semily577154Chuchelna680974Lhota KomárovH3
CZ0514Semily577162Jablonec nad Jizerou609633BratrouchovH2
CZ0514Semily577162Jablonec nad Jizerou655902BuřanyH3
CZ0514Semily577162Jablonec nad Jizerou642878Horní DušniceH2
CZ0514Semily577162Jablonec nad Jizerou655929Jablonec nad JizerouH4
CZ0514Semily577162Jablonec nad Jizerou642886StromkoviceH3
CZ0514Semily577171Jesenný658979JesennýO2
CZ0514Semily577189Jestřabí v Krkonoších659029Jestřábí v KrkonošíchH2
CZ0514Semily577189Jestřabí v Krkonoších676560KřížliceH3
CZ0514Semily577189Jestřabí v Krkonoších659045Roudnice v KrkonošíchH2
CZ0514Semily577197Jilemnice659975HrabačovH4
CZ0514Semily577197Jilemnice659959JilemniceO2
CZ0514Semily577201Kacanovy661571KacanovyO2
CZ0514Semily577227Klokočí666483Klokočí u TurnovaO2
CZ0514Semily577235Košťálov670928ČikváskyO1
CZ0514Semily577235Košťálov670936KošťálovO2
CZ0514Semily577235Košťálov677175KundraticeO2
CZ0514Semily577243Kruh675199KruhO2
CZ0514Semily547484Ktová676853KtováO2
CZ0514Semily577375Levínská Olešnice710431Levínská OlešniceO2
CZ0514Semily577375Levínská Olešnice710458Žďár u Staré PakyO2
CZ0514Semily577294Libštát683507LibštátO2
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou686735Chlum pod TáboremH4
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou686743KošovH4
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou686751Lomnice nad PopelkouO2
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou686786Ploužnice pod TáboremH4
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou743801RváčovH4
CZ0514Semily577308Lomnice nad Popelkou686794ŽelechyO2
CZ0514Semily573400Loučky666491Loučky u TurnovaO2
CZ0514Semily573418Martinice v Krkonoších758256Martinice v KrkonošíchO2
CZ0514Semily577316Mírová pod Kozákovem695572Bělá u TurnovaO3
CZ0514Semily577316Mírová pod Kozákovem695637LoktušeO3
CZ0514Semily577316Mírová pod Kozákovem695670Sekerkovy LoučkyO3
CZ0514Semily577316Mírová pod Kozákovem695700Vesec pod KozákovemO2
CZ0514Semily577332Mříčná700207MříčnáO2
CZ0514Semily577341Nová Ves nad Popelkou705802Nová Ves nad PopelkouO2
CZ0514Semily577367Olešnice710393Olešnice u TurnovaO3
CZ0514Semily547476Paseky nad Jizerou718203Paseky nad JizerouH2
CZ0514Semily577391Peřimov719536PeřimovO2
CZ0514Semily577405Poniklá725684PonikláH4
CZ0514Semily577405Poniklá725692PřívlakaH4
CZ0514Semily577421Příkrý736031PříkrýH4
CZ0514Semily577421Příkrý762695ŠkodějovH5
CZ0514Semily577430Radostná pod Kozákovem738417Lestkov pod KozákovemO2
CZ0514Semily577430Radostná pod Kozákovem738433VolavecO2
CZ0514Semily577448Rakousy739049RakousyO3
CZ0514Semily577456Rokytnice nad Jizerou740900Dolní RokytniceH3
CZ0514Semily577456Rokytnice nad Jizerou740918Františkov v KrkonošíchH2
CZ0514Semily577456Rokytnice nad Jizerou740934Horní Rokytnice nad JizerouH2
CZ0514Semily577456Rokytnice nad Jizerou740969Rokytno v KrkonošíchH1
CZ0514Semily577464Roprachtice741175RoprachticeH3
CZ0514Semily577472Rovensko pod Troskami742066Křečovice pod TroskamiO3
CZ0514Semily577472Rovensko pod Troskami742082Rovensko pod TroskamiO3
CZ0514Semily577472Rovensko pod Troskami639991Štěpánovice u Rovenska pod TroskamiO3
CZ0514Semily577472Rovensko pod Troskami796531VáclavíO3
CZ0514Semily577499Roztoky u Jilemnice742562Roztoky u JilemniceO2
CZ0514Semily577481Roztoky u Semil742589Roztoky u SemilH4
CZ0514Semily576964Semily747271Bítouchov u SemilO2
CZ0514Semily576964Semily747246SemilyO2
CZ0514Semily576964Semily747289Spálov u SemilO1
CZ0514Semily577529Slaná749311BořkovO1
CZ0514Semily577529Slaná749320HořenskoH4
CZ0514Semily577529Slaná749338Nedvězí u SemilO2
CZ0514Semily577529Slaná749354SlanáO2
CZ0514Semily577545Stružinec757225Pohoří u StružinceO2
CZ0514Semily577545Stružinec757233Stružinec u Lomnice nad PopelkouO2
CZ0514Semily577545Stružinec757241Tuhaň u StružinceO2
CZ0514Semily577553Studenec758264RovnáčovO2
CZ0514Semily577553Studenec758272Studenec u HorekO2
CZ0514Semily577553Studenec790591Zálesní LhotaO2
CZ0514Semily577561Svojek761150SvojekO2
CZ0514Semily577561Svojek761168TampleO2
CZ0514Semily577570Syřenov761851SyřenovO2
CZ0514Semily577570Syřenov761877Žďár u KumburkuO2
CZ0514Semily577596Tatobity765201TatobityO2
CZ0514Semily577596Tatobity765228ŽlábekO2
CZ0514Semily577626Turnov628255Bukovina u TurnovaS
CZ0514Semily577642Veselá780537Bítouchov u VeseléO2
CZ0514Semily577642Veselá780545KotelskoO3
CZ0514Semily577642Veselá780561Veselá u SemilO2
CZ0514Semily577651Víchová nad Jizerou781771Horní SytováH4
CZ0514Semily577651Víchová nad Jizerou781789Víchová nad JizerouH4
CZ0514Semily577651Víchová nad Jizerou781797Víchovská LhotaH3
CZ0514Semily577669Vítkovice783129Vítkovice v KrkonošíchH1
CZ0514Semily577677Všeň787256VšeňO3
CZ0514Semily577693Vysoké nad Jizerou638234HelkoviceH4
CZ0514Semily577693Vysoké nad Jizerou748234SklenaříceH3
CZ0514Semily577693Vysoké nad Jizerou753904Stará Ves u Vysokého nad JizerouH3
CZ0514Semily577693Vysoké nad Jizerou770876TříčH3
CZ0514Semily577693Vysoké nad Jizerou788309Vysoké nad JizerouH3
CZ0514Semily577707Záhoří790087Smrčí u SemilO2
CZ0514Semily577707Záhoří790095Záhoří u SemilO2
CZ0413Sokolov560294Březová670421ArnoltovH5
CZ0413Sokolov560294Březová614611Březová u SokolovaH5
CZ0413Sokolov560294Březová670456BystřinaH4
CZ0413Sokolov560294Březová614629Kamenice u BřezovéH3
CZ0413Sokolov560294Březová670430Kostelní BřízaH3
CZ0413Sokolov560294Březová670464Krásná Lípa u BřezovéH3
CZ0413Sokolov560294Březová614653Lobzy u BřezovéH2
CZ0413Sokolov560294Březová670472Ostrov u BřezovéH2
CZ0413Sokolov560294Březová614661Paseka u BřezovéH3
CZ0413Sokolov560294Březová670448Rudolec u BřezovéH5
CZ0413Sokolov560294Březová670481Smrkovec u BřezovéH3
CZ0413Sokolov560294Březová670499Studánka u BřezovéH3
CZ0413Sokolov560294Březová614645Tisová u SokolovaH5
CZ0413Sokolov560294Březová670502Žitná u BřezovéH2
CZ0413Sokolov560308Bublava615129BublavaH2
CZ0413Sokolov560316Bukovany615889Bukovany u SokolovaO2
CZ0413Sokolov560324Citice617792CiticeO3
CZ0413Sokolov560324Citice617806HlavnoO2
CZ0413Sokolov560332Dasnice624772DasniceO2
CZ0413Sokolov560341Dolní Nivy629871BoučíH4
CZ0413Sokolov560341Dolní Nivy629880Dolní NivyH5
CZ0413Sokolov560341Dolní Nivy629898Horní NivyH3
CZ0413Sokolov560341Dolní Nivy629901Horní RozmyšlH3
CZ0413Sokolov538591Dolní Rychnov752304Dolní RychnovO3
CZ0413Sokolov560359Habartov636339HabartovO2
CZ0413Sokolov560359Habartov685861Horní ČástkovO2
CZ0413Sokolov560359Habartov685879LítovO3
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644048BošířanyH3
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644056Horní SlavkovH3
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644064Kfely u Horního SlavkovaH4
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644072LežniceH3
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644081LežničkaH4
CZ0413Sokolov560367Horní Slavkov644102TřídomíH3
CZ0413Sokolov560375Chlum Svaté Maří651621Chlum Svaté MaříO2
CZ0413Sokolov560383Chodov652172Dolní ChodovO2
CZ0413Sokolov560383Chodov753777Stará ChodovskáO2
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660400Háj u JindřichovicH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660418Heřmanov v Krušných horáchH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660426HradeckáH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660434Jindřichovice v Krušných horáchH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660442Loučná v Krušných horáchH4
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660451MezihorskáH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660469PoušťH3
CZ0413Sokolov560413Jindřichovice660485StaráH3
CZ0413Sokolov511587Josefov688550Luh nad SvatavouO2
CZ0413Sokolov511587Josefov688568RadvanovO3
CZ0413Sokolov560421Kaceřov661597Horní PochloviceO2
CZ0413Sokolov560421Kaceřov661601Kaceřov u Kynšperka nad OhříO2
CZ0413Sokolov560456Krajková672246Dolina u KrajkovéH4
CZ0413Sokolov560456Krajková672254Hrádek u KrajkovéH5
CZ0413Sokolov560456Krajková672262KrajkováH5
CZ0413Sokolov560456Krajková672271Květná u KrajkovéH5
CZ0413Sokolov560456Krajková672289Leopoldovy HamryH3
CZ0413Sokolov560456Krajková672297LibnovH3
CZ0413Sokolov560456Krajková672301Markvarec u KrajkovéH5
CZ0413Sokolov560472Kraslice670367Černá u KraslicH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice670375ČiráH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice673323HraničnáH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice670383Kámen u KraslicH2
CZ0413Sokolov560472Kraslice670391KostelníH2
CZ0413Sokolov560472Kraslice673293KrasliceH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice673331Krásná u KraslicH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice751383Liboc u KraslicH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice751391MlýnskáH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice670405Počátky u KraslicH2
CZ0413Sokolov560472Kraslice751405SněžnáH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice673251Tisová u KraslicH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice670413Valtéřov u KraslicH3
CZ0413Sokolov560472Kraslice673269Zelená Hora u KraslicH3
CZ0413Sokolov538337Krásno673781Dolní HlubokáH3
CZ0413Sokolov538337Krásno673790Háje nad TeplouH3
CZ0413Sokolov538337Krásno673811Krásno nad TeplouH2
CZ0413Sokolov538337Krásno673820MilešovH3
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678589Dolní PochloviceO2
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678601Chotíkov u Kynšperka nad OhříO2
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678619Kamenný DvůrO2
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678627Kynšperk nad OhříO3
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678643Liboc u Kynšperka nad OhříO3
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678651Štědrá u Kynšperka nad OhříO2
CZ0413Sokolov560499Kynšperk nad Ohří678635Zlatá u Kynšperka nad OhříO2
CZ0413Sokolov560502Libavské Údolí681695Libavské ÚdolíO3
CZ0413Sokolov560537Loket686506Dvory u LokteH4
CZ0413Sokolov560537Loket686514LoketH4
CZ0413Sokolov560537Loket686522NadlesíH5
CZ0413Sokolov560537Loket686531Údolí u LokteH4
CZ0413Sokolov560545Lomnice686620Lomnice u SokolovaO2
CZ0413Sokolov560545Lomnice686638Týn u LomniceO2
CZ0413Sokolov560561Nová Ves705560Louka u Mariánských LázníH3
CZ0413Sokolov560561Nová Ves705578Nová Ves u SokolovaH2
CZ0413Sokolov560570Nové Sedlo653713ChranišovO2
CZ0413Sokolov560570Nové Sedlo706663Loučky u LokteO3
CZ0413Sokolov560570Nové Sedlo706680Nové Sedlo u LokteO2
CZ0413Sokolov560588Oloví711004Hory u OlovíH4
CZ0413Sokolov560588Oloví711021Nové DomyH4
CZ0413Sokolov560588Oloví710962OlovíH4
CZ0413Sokolov560588Oloví710997Studenec u OlovíH3
CZ0413Sokolov560596Přebuz734152Chaloupky u PřebuzeH1
CZ0413Sokolov560596Přebuz734136PřebuzH1
CZ0413Sokolov560596Přebuz734144RolavaH1
CZ0413Sokolov560600Rotava741531RotavaH4
CZ0413Sokolov560600Rotava741558SmolnáH3
CZ0413Sokolov560618Rovná742155Bystřina u RovnéH3
CZ0413Sokolov560618Rovná742163Čistá u RovnéH2
CZ0413Sokolov560618Rovná742171Krásná Lípa u RovnéH3
CZ0413Sokolov560618Rovná742180Milíře u RovnéH3
CZ0413Sokolov560618Rovná742147Rovná u SokolovaH3
CZ0413Sokolov560618Rovná742198Vranov u RovnéH2
CZ0413Sokolov560286Sokolov782947HruškováH3
CZ0413Sokolov560286Sokolov782955Novina u SokolovaH3
CZ0413Sokolov560286Sokolov752223SokolovO2
CZ0413Sokolov560286Sokolov782963Vítkov u SokolovaO3
CZ0413Sokolov560642Staré Sedlo754722Staré Sedlo u SokolovaO2
CZ0413Sokolov560651Stříbrná757659Nová Ves u KraslicH2
CZ0413Sokolov560651Stříbrná757641StříbrnáH1
CZ0413Sokolov538434Svatava760005Čistá u SvatavyS
CZ0413Sokolov538396Šabina681709ŠabinaO2
CZ0413Sokolov560677Šindelová762539Krásná Lípa u ŠindelovéH2
CZ0413Sokolov560677Šindelová762580Milíře u ŠindelovéH2
CZ0413Sokolov560677Šindelová762547Obora u ŠindelovéH1
CZ0413Sokolov560677Šindelová762555PtačíH1
CZ0413Sokolov560677Šindelová762563ŠindelováH3
CZ0413Sokolov538663Tatrovice786705KřemenitáH4
CZ0413Sokolov538663Tatrovice786730Spomyšl u VřesovéH3
CZ0413Sokolov538663Tatrovice786713TatroviceH3
CZ0413Sokolov579360Těšovice752312TěšoviceO3
CZ0413Sokolov560685Vintířov782408Vintířov u SokolovaO2
CZ0413Sokolov560707Vřesová786721VřesováO1
CZ0316Strakonice550809Bavorov601179BavorovS
CZ0316Strakonice550809Bavorov636657BlaníceS
CZ0316Strakonice550809Bavorov623776ČichticeS
CZ0316Strakonice550809Bavorov760862SviněticeS
CZ0316Strakonice550809Bavorov601195TourovS
CZ0316Strakonice550809Bavorov672327ÚtěšovS
CZ0316Strakonice550817Bělčice601870BělčiceO2
CZ0316Strakonice550817Bělčice645796HostišoviceO3
CZ0316Strakonice550817Bělčice645818PodruhlíO3
CZ0316Strakonice550817Bělčice767191TisovO3
CZ0316Strakonice550817Bělčice774031Újezdec u BělčicO2
CZ0316Strakonice550817Bělčice790281ZáhrobíO2
CZ0316Strakonice550817Bělčice791288Závišín u BělčicO2
CZ0316Strakonice598895Bezdědovice603457BezdědoviceO3
CZ0316Strakonice550833Bílsko604569Bílsko u VodňanO3
CZ0316Strakonice550833Bílsko703974NetoniceO2
CZ0316Strakonice550833Bílsko790834Záluží u VodňanO2
CZ0316Strakonice550850Blatná605212BlatenkaO2
CZ0316Strakonice550850Blatná605247BlatnáO2
CZ0316Strakonice550850Blatná619060ČekaniceO3
CZ0316Strakonice550850Blatná631558Drahenický MálkovH3
CZ0316Strakonice550850Blatná689726Hněvkov u MačkovaO2
CZ0316Strakonice550850Blatná605221Jindřichovice u BlatenkyO1
CZ0316Strakonice550850Blatná619078Milčice u ČekanicO2
CZ0316Strakonice550850Blatná748005SkaličanyO3
CZ0316Strakonice537063Bratronice789291BratroniceO2
CZ0316Strakonice530018Březí613894Březí u BlatnéO2
CZ0316Strakonice560171Budyně615609BudyněS
CZ0316Strakonice529966Buzice616401BuziceO2
CZ0316Strakonice550906Cehnice617393CehniceS
CZ0316Strakonice550906Cehnice633844DunoviceS
CZ0316Strakonice510068Čečelovice618781ČečeloviceO1
CZ0316Strakonice550922Čejetice618951ČejeticeO3
CZ0316Strakonice550922Čejetice696935MladějoviceO3
CZ0316Strakonice550922Čejetice697770SedlíkoviceO3
CZ0316Strakonice550922Čejetice696943Sedliště u MladějovicO3
CZ0316Strakonice550922Čejetice618977Sudoměř u ČejeticO3
CZ0316Strakonice550949Čepřovice619612ČepřoviceO2
CZ0316Strakonice550949Čepřovice660973Jiřetice u ČepřovicO2
CZ0316Strakonice550949Čepřovice660981Koječín u ČepřovicO2
CZ0316Strakonice550957Čestice623296ČesticeH5
CZ0316Strakonice550957Čestice631345Doubravice u VolyněH5
CZ0316Strakonice550957Čestice701165KrušlovH2
CZ0316Strakonice550957Čestice701173Nahořany u ČkyněH3
CZ0316Strakonice550957Čestice623318NuzínH3
CZ0316Strakonice550957Čestice631353Počátky u VolyněH4
CZ0316Strakonice550957Čestice623326Radešov u ČesticH5
CZ0316Strakonice550957Čestice631361StřídkaH5
CZ0316Strakonice550965Číčenice623482ČíčeniceO2
CZ0316Strakonice550981Doubravice631248Doubravice u StrakonicO1
CZ0316Strakonice550981Doubravice631264NahošínO2
CZ0316Strakonice551015Drahonice600083AlbrechticeO3
CZ0316Strakonice551015Drahonice631710DrahoniceO3
CZ0316Strakonice560219Drachkov726923Drachkov u StrakonicS
CZ0316Strakonice551023Drážov632261DobršH3
CZ0316Strakonice551023Drážov632279DrážovH3
CZ0316Strakonice551023Drážov632287Kváskovice u DrážovaH2
CZ0316Strakonice551023Drážov632295Zálesí u DrážovaH2
CZ0316Strakonice560243Droužetice632562Černíkov u StrakonicO2
CZ0316Strakonice560243Droužetice632571DroužeticeO2
CZ0316Strakonice551040Dřešín632864DřešínH5
CZ0316Strakonice551040Dřešín632872DřešínekH3
CZ0316Strakonice551040Dřešín632899ChvalšoviceH3
CZ0316Strakonice551597Hajany636533Hajany u BlatnéO2
CZ0316Strakonice561690Hájek636665Hájek u BavorovaS
CZ0316Strakonice536628Hlupín639915HlupínO2
CZ0316Strakonice536369Hornosín644765HornosínO2
CZ0316Strakonice551104Hoslovice645541HodějovH3
CZ0316Strakonice551104Hoslovice645559HosloviceH3
CZ0316Strakonice551104Hoslovice645567ŠkrobočovH3
CZ0316Strakonice551121Hoštice646164Hoštice u VolyněO1
CZ0316Strakonice551139Chelčice651117ChelčiceO3
CZ0316Strakonice536903Chobot775754ChobotS
CZ0316Strakonice551155Chrášťovice654108ChrášťoviceO2
CZ0316Strakonice551155Chrášťovice654116KlínoviceO2
CZ0316Strakonice551163Jinín660710JinínO3
CZ0316Strakonice551163Jinín660736ZorkoviceO2
CZ0316Strakonice551180Kadov661929Kadov u BlatnéO1
CZ0316Strakonice551180Kadov661937Lnářský MálkovO1
CZ0316Strakonice551180Kadov661945MračovO1
CZ0316Strakonice551180Kadov725111PoleO1
CZ0316Strakonice551180Kadov661953VrbnoO1
CZ0316Strakonice536946Kalenice662151KaleniceO1
CZ0316Strakonice551201Katovice664529KatoviceO3
CZ0316Strakonice560405Kladruby665321Kladruby u StrakonicO2
CZ0316Strakonice536601Kocelovice667579KoceloviceO2
CZ0316Strakonice536342Krajníčko672319KrajníčkoO3
CZ0316Strakonice551261Kraselov673145KraselovH5
CZ0316Strakonice551261Kraselov673170Mladotice u KraselovaH3
CZ0316Strakonice536954Krejnice674346KrejniceO1
CZ0316Strakonice536555Krty-Hradec675181Krty u StrakonicO2
CZ0316Strakonice560391Kuřimany677671KuřimanyO2
CZ0316Strakonice536750Kváskovice678201KváskoviceO1
CZ0316Strakonice598950Lažánky605239LažánkyO1
CZ0316Strakonice560197Lažany631256Lažany u DoubraviceO2
CZ0316Strakonice551333Libějovice681946Černěves u LibějovicO2
CZ0316Strakonice551333Libějovice681954LibějoviceO3
CZ0316Strakonice551333Libějovice681962NestaniceO3
CZ0316Strakonice536831Libětice752495LiběticeH4
CZ0316Strakonice551341Litochovice685381Litochovice u VolyněO2
CZ0316Strakonice551341Litochovice685399NeuslužiceO1
CZ0316Strakonice551341Litochovice685402Střítež u VolyněO1
CZ0316Strakonice551350Lnáře686247LnářeO3
CZ0316Strakonice551350Lnáře686255Zahorčice u LnářO2
CZ0316Strakonice536822Lom686549Lom u BlatnéO2
CZ0316Strakonice536822Lom686557MírečO3
CZ0316Strakonice536466Mačkov689734MačkovO2
CZ0316Strakonice551384Malenice690724MaleniceH4
CZ0316Strakonice551392Mečichov692409MečichovO2
CZ0316Strakonice536415Měkynec604577MěkynecO1
CZ0316Strakonice536539Milejovice646172MilejoviceO1
CZ0316Strakonice551414Miloňovice695092MiloňoviceO3
CZ0316Strakonice551414Miloňovice695114SudkoviceO2
CZ0316Strakonice536563Mnichov697443MnichovO1
CZ0316Strakonice551473Myštice700835Kožlí u MyšticO3
CZ0316Strakonice551473Myštice700851MyšticeO2
CZ0316Strakonice551473Myštice700894VahloviceO2
CZ0316Strakonice551473Myštice700908VýšiceO3
CZ0316Strakonice536644Nebřehovice701840NebřehoviceO2
CZ0316Strakonice536644Nebřehovice701858Zadní PtákoviceO2
CZ0316Strakonice536474Němčice702951Němčice u VolyněO2
CZ0316Strakonice536725Němětice704521NěměticeO2
CZ0316Strakonice551520Nihošovice774111JetišovO2
CZ0316Strakonice551520Nihošovice704539NihošoviceO2
CZ0316Strakonice536962Nišovice704636NišoviceH5
CZ0316Strakonice560201Nová Ves782505Lhota pod KůstrýmH3
CZ0316Strakonice560201Nová Ves705535Nová Ves u StrakonicH3
CZ0316Strakonice560201Nová Ves782513Víska u StrakonicH3
CZ0316Strakonice551554Novosedly706892KoclovO1
CZ0316Strakonice551554Novosedly706906Novosedly u StrakonicO3
CZ0316Strakonice551554Novosedly706914SloučínO3
CZ0316Strakonice551562Osek712892Jemnice u OsekaS
CZ0316Strakonice551562Osek712906Malá TurnáS
CZ0316Strakonice551562Osek712914Osek u RadomyšleS
CZ0316Strakonice551562Osek712922Petrovice u OsekaS
CZ0316Strakonice551562Osek742104Rohozná u RovnéS
CZ0316Strakonice551571Paračov717649ParačovS
CZ0316Strakonice598887Pivkovice721182PivkoviceO1
CZ0316Strakonice536911Pohorovice676705KloubO2
CZ0316Strakonice536911Pohorovice676721PohoroviceO2
CZ0316Strakonice551619Pracejovice726931MakarovH4
CZ0316Strakonice551619Pracejovice726940PracejoviceO2
CZ0316Strakonice551627Předmíř693537MetlyO3
CZ0316Strakonice551627Předmíř734349PředmířO2
CZ0316Strakonice551627Předmíř745791ŘištěO3
CZ0316Strakonice551627Předmíř790923ZámlyníO2
CZ0316Strakonice536792Přední Zborovice757161Přední ZboroviceO2
CZ0316Strakonice551635Předslavice734454Kakovice u VolyněO3
CZ0316Strakonice551635Předslavice734462MarčoviceO2
CZ0316Strakonice551635Předslavice734471PředslaviceO3
CZ0316Strakonice551635Předslavice734489Úlehle u PředslavicO2
CZ0316Strakonice551635Předslavice734497Všechlapy u VolyněO2
CZ0316Strakonice536547Přechovice646181PřechoviceO1
CZ0316Strakonice536423Radějovice703982Radějovice u NetonicO1
CZ0316Strakonice551660Radomyšl738204DomaniceS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl738239KaleticeS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl740586Láz u RadomyšleS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl738212Leskovice u RadomyšleS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl632589Podolí u StrakonicS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl738221RadomyšlS
CZ0316Strakonice551660Radomyšl740594RojiceS
CZ0316Strakonice551678Radošovice738581Kapsova LhotaO2
CZ0316Strakonice551678Radošovice759937MilíkoviceO2
CZ0316Strakonice551678Radošovice738590Radošovice u StrakonicO2
CZ0316Strakonice551678Radošovice759945SvaryšovO2
CZ0316Strakonice551716Sedlice700495Holušice u MužeticO2
CZ0316Strakonice551716Sedlice700509MužeticeO2
CZ0316Strakonice551716Sedlice746886Němčice u SedliceO2
CZ0316Strakonice551716Sedlice746894Sedlice u BlatnéO3
CZ0316Strakonice598909Skály678210Skály u KváskovicO2
CZ0316Strakonice551741Skočice674061LidmoviceO3
CZ0316Strakonice551741Skočice748315SkočiceO3
CZ0316Strakonice551759Sousedovice752509SmiradiceH4
CZ0316Strakonice530034Stožice755729Křepice u VodňanO2
CZ0316Strakonice530034Stožice755745StožiceO2
CZ0316Strakonice550787Strakonice755940Dražejov u StrakonicO3
CZ0316Strakonice550787Strakonice697753HajskáO3
CZ0316Strakonice550787Strakonice697761ModlešoviceO3
CZ0316Strakonice550787Strakonice755923Nové StrakoniceO3
CZ0316Strakonice550787Strakonice755931Přední PtákoviceO2
CZ0316Strakonice550787Strakonice755915StrakoniceO3
CZ0316Strakonice550787Strakonice755958StřelaO2
CZ0316Strakonice551775Strašice756211Strašice v PošumavíH5
CZ0316Strakonice551775Strašice762717ŠkůdraH4
CZ0316Strakonice536784Strunkovice nad Volyňkou757179Strunkovice nad VolyňkouO1
CZ0316Strakonice551791Střelské Hoštice671614Kozlov nad OtavouO2
CZ0316Strakonice551791Střelské Hoštice747041Sedlo u HoražďovicO2
CZ0316Strakonice551791Střelské Hoštice757489Střelské HošticeO2
CZ0316Strakonice551791Střelské Hoštice747050Střelskohoštická LhotaO3
CZ0316Strakonice551830Škvořetice762750PaceliceO2
CZ0316Strakonice551830Škvořetice762768ŠkvořeticeO3
CZ0316Strakonice536920Štěchovice763276ŠtěchoviceO2
CZ0316Strakonice551856Štěkeň763292ŠtěkeňO2
CZ0316Strakonice551856Štěkeň763306Vítkov u ŠtěkněO3
CZ0316Strakonice536598Tchořovice766976TchořoviceO3
CZ0316Strakonice536512Truskovice651125TruskoviceS
CZ0316Strakonice551899Třebohostice770175TřebohosticeO2
CZ0316Strakonice551899Třebohostice770191Zadní ZboroviceO2
CZ0316Strakonice536679Třešovice660728TřešoviceO2
CZ0316Strakonice536695Úlehle774120RadkoviceO3
CZ0316Strakonice536695Úlehle774138Švejcarova LhotaH4
CZ0316Strakonice536695Úlehle774146ÚlehleO2
CZ0316Strakonice563951Únice770167Hubenov u TřebohosticH4
CZ0316Strakonice563951Únice770183ÚniceO2
CZ0316Strakonice551937Uzenice775771UzeniceS
CZ0316Strakonice536890Uzeničky775789UzeničkyO3
CZ0316Strakonice536504Vacovice701181VacoviceH3
CZ0316Strakonice536741Velká Turná712931Velká TurnáO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany784338ČavyněO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany773603Hvožďany u VodňanO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany676713KřtěticeO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany737402Radčice u VodňanO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany773611Újezd u VodňanO3
CZ0316Strakonice551953Vodňany784281VodňanyO3
CZ0316Strakonice551961Volenice765261Ohrazenice u TažovicO2
CZ0316Strakonice551961Volenice765279TažoviceH4
CZ0316Strakonice551961Volenice674354VojniceO1
CZ0316Strakonice551961Volenice784834VoleniceO2
CZ0316Strakonice551970Volyně704628ČerněticeH4
CZ0316Strakonice551970Volyně704644Račí u NišovicH4
CZ0316Strakonice551970Volyně784940StarovH3
CZ0316Strakonice551970Volyně784958VolyněH5
CZ0316Strakonice551970Volyně784966ZechoviceH3
CZ0316Strakonice551988Záboří789313Záboří u BlatnéO1
CZ0316Strakonice536482Zahorčice789798Zahorčice u VolyněH5
CZ0316Strakonice536873Zvotoky762725ZvotokyH4
CZ0533Svitavy572586Bělá nad Svitavou601683Bělá nad SvitavouO3
CZ0533Svitavy505391Bělá u Jevíčka601799Bělá u JevíčkaO1
CZ0533Svitavy505391Bělá u Jevíčka601802MalonínO1
CZ0533Svitavy505391Bělá u Jevíčka601811Smolná u JevíčkaO2
CZ0533Svitavy572519Biskupice604771Zálesí u JevíčkaS
CZ0533Svitavy577812Bohuňov606391Bohuňov nad KřetínkouO1
CZ0533Svitavy577839Borová607720Borová u PoličkyH3
CZ0533Svitavy572632Borušov608041BorušovO3
CZ0533Svitavy572632Borušov608050PrklišovO2
CZ0533Svitavy572632Borušov608068Svojanov u BorušovaO1
CZ0533Svitavy577863Brněnec609927BrněnecO1
CZ0533Svitavy577863Brněnec698776Chrastová LhotaO1
CZ0533Svitavy577863Brněnec698784Moravská ChrastováO1
CZ0533Svitavy577871Březina614076Březina u Moravské TřebovéO2
CZ0533Svitavy577871Březina614084ŠnekovO2
CZ0533Svitavy572250Březinky614181BřezinkyO2
CZ0533Svitavy577898Březiny614238Březiny u PoličkyH3
CZ0533Svitavy505145Březová nad Svitavou614726Březová nad SvitavouO1
CZ0533Svitavy505145Březová nad Svitavou614734Česká DlouháO2
CZ0533Svitavy505145Březová nad Svitavou614742Moravská DlouháO2
CZ0533Svitavy505145Březová nad Svitavou614751MuzlovO3
CZ0533Svitavy505145Březová nad Svitavou614769Zářečí nad SvitavouO1
CZ0533Svitavy577910Budislav615447Budislav u LitomyšleO2
CZ0533Svitavy577928Bystré616664Bystré u PoličkyH3
CZ0533Svitavy577928Bystré637092Hamry nad KřetínkouH4
CZ0533Svitavy577961Dětřichov626031Dětřichov u SvitavO3
CZ0533Svitavy577987Dlouhá Loučka626431Dlouhá LoučkaO2
CZ0533Svitavy574325Gruna636231GrunaO3
CZ0533Svitavy574325Gruna636258ŽipotínH4
CZ0533Svitavy572284Hartinkov637254HartinkovH4
CZ0533Svitavy578037Hartmanice637441Hartmanice u PoličkyH3
CZ0533Svitavy572730Chmelík651877ChmelíkO3
CZ0533Svitavy578100Chotěnov653047ChotěnovO2
CZ0533Svitavy578100Chotěnov653055Olšany u ChotěnovaO2
CZ0533Svitavy578126Chrastavec653888ChrastavecO2
CZ0533Svitavy578142Janůvky657255JanůvkyO1
CZ0533Svitavy578169Jarošov657549Jarošov u LitomyšleO3
CZ0533Svitavy572713Javorník657867Javorník u SvitavO2
CZ0533Svitavy578185Jedlová658081Jedlová u PoličkyH3
CZ0533Svitavy578193Jevíčko789551Zadní ArnoštovS
CZ0533Svitavy578207Kamenec u Poličky662411Kamenec u PoličkyO2
CZ0533Svitavy578215Kamenná Horka662798Česká Kamenná HorkaO2
CZ0533Svitavy578215Kamenná Horka662801Moravská Kamenná HorkaO3
CZ0533Svitavy572748Karle663247KarleO2
CZ0533Svitavy572748Karle663255Ostrý KámenO2
CZ0533Svitavy578231Koclířov667595KoclířovO3
CZ0533Svitavy578258Korouhev669555KorouhevH3
CZ0533Svitavy578258Korouhev669563Lačnov u KorouhveH4
CZ0533Svitavy578266Koruna669636KorunaO3
CZ0533Svitavy578274Křenov675873KřenovO1
CZ0533Svitavy572594Kukle694169KukleO3
CZ0533Svitavy578291Květná678279KvětnáO2
CZ0533Svitavy578304Lavičné679259LavičnéO3
CZ0533Svitavy578355Lubná688011Lubná u PoličkyO2
CZ0533Svitavy578371Malíkov690945MalíkovO3
CZ0533Svitavy578380Městečko Trnávka606073Bohdalov u Městečka TrnávkyS
CZ0533Svitavy578380Městečko Trnávka718793PěčíkovS
CZ0533Svitavy578380Městečko Trnávka734357Přední ArnoštovS
CZ0533Svitavy578380Městečko Trnávka753874Stará RoveňS
CZ0533Svitavy578398Mikuleč694177MikulečO3
CZ0533Svitavy578401Mladějov na Moravě696927Mladějov na MoravěO2
CZ0533Svitavy578444Moravská Třebová607991Boršov u Moravské TřebovéO1
CZ0533Svitavy578444Moravská Třebová698806Moravská TřebováO3
CZ0533Svitavy578452Nedvězí702331Nedvězí u PoličkyH3
CZ0533Svitavy578452Nedvězí702340NedvězíčkoH3
CZ0533Svitavy580694Němčice792900Zhoř u České TřebovéS
CZ0533Svitavy572438Nová Ves u Jarošova657557Nová Ves u JarošovaO2
CZ0533Svitavy578479Oldřiš710091Oldřiš u PoličkyH3
CZ0533Svitavy578550Pohledy724661Horní HynčinaH4
CZ0533Svitavy578550Pohledy724670PohledyH5
CZ0533Svitavy578576Polička680826LezníkO2
CZ0533Svitavy578576Polička697907ModřecH3
CZ0533Svitavy578576Polička725358PoličkaO2
CZ0533Svitavy578576Polička757870Střítež u PoličkyO2
CZ0533Svitavy578584Pomezí725552PomezíH3
CZ0533Svitavy572373Poříčí u Litomyšle726044MladočovO2
CZ0533Svitavy572373Poříčí u Litomyšle726052Poříčí u LitomyšleO2
CZ0533Svitavy578631Pustá Kamenice736821Pustá KameniceH3
CZ0533Svitavy578649Pustá Rybná736899Pustá RybnáH3
CZ0533Svitavy578657Radiměř737852RadiměřO3
CZ0533Svitavy578673Rohozná740471Rohozná u PoličkyO2
CZ0533Svitavy578681Rozhraní742252BradlnéO1
CZ0533Svitavy578681Rozhraní742261RozhraníO1
CZ0533Svitavy578681Rozhraní742279Vilémov u RozhraníO1
CZ0533Svitavy578703Rudná743330Dolní RudnáO2
CZ0533Svitavy578703Rudná743348Horní RudnáO2
CZ0533Svitavy578720Sádek745847Sádek u PoličkyO1
CZ0533Svitavy578738Sebranice746363Kaliště u SebranicO2
CZ0533Svitavy578738Sebranice746371PohoraO2
CZ0533Svitavy578738Sebranice746380Sebranice u LitomyšleO2
CZ0533Svitavy578754Sklené748242Sklené u SvitavO3
CZ0533Svitavy578762Slatina749664BřezinkaH4
CZ0533Svitavy578762Slatina749672Slatina u JevíčkaO3
CZ0533Svitavy578789Staré Město754463PetrušovS
CZ0533Svitavy578801Stašov755320StašovH3
CZ0533Svitavy578843Svojanov734322PředměstíH4
CZ0533Svitavy578843Svojanov755206Starý SvojanovH5
CZ0533Svitavy578843Svojanov761141SvojanovH4
CZ0533Svitavy578851Široký Důl762661Široký DůlO2
CZ0533Svitavy578860Študlov764124Študlov u VítějevsiO2
CZ0533Svitavy578878Telecí765708TelecíH3
CZ0533Svitavy578886Trpín638927HlásniceH3
CZ0533Svitavy578886Trpín768740TrpínH3
CZ0533Svitavy578908Třebařov769355TřebařovS
CZ0533Svitavy572624Útěchov775541Útěchov u Moravské TřebovéO2
CZ0533Svitavy578932Vendolí779989VendolíO3
CZ0533Svitavy578967Vítějeves782645VítějevesO2
CZ0533Svitavy578975Vranová Lhota785458VranováO2
CZ0533Svitavy578975Vranová Lhota785466Vranová LhotaO1
CZ0533Svitavy578991Vysoká787981Vysoká u JevíčkaO1
CZ0533Svitavy572195Želivsko796280Horákova LhotaH4
CZ0533Svitavy572195Želivsko796298ŽelivskoH4
CZ0715Šumperk525804Bohdíkov606227Dolní BohdíkovH4
CZ0715Šumperk525804Bohdíkov606243KomňátkaH4
CZ0715Šumperk525804Bohdíkov606235Raškov DvůrH4
CZ0715Šumperk525804Bohdíkov606251Raškov VesH4
CZ0715Šumperk525979Bohutín606715Bohutín nad MoravouO2
CZ0715Šumperk526169Branná609447Branná u ŠumperkaH2
CZ0715Šumperk569437Bratrušov609650BratrušovH4
CZ0715Šumperk569437Bratrušov609668OsikovH3
CZ0715Šumperk530727Brníčko609935Brníčko u ZábřehaO3
CZ0715Šumperk530727Brníčko757209StrupšínO2
CZ0715Šumperk532894Bušín616303BušínH4
CZ0715Šumperk532894Bušín616311HartíkovH4
CZ0715Šumperk533688Dlouhomilov626635BenkovO2
CZ0715Šumperk533688Dlouhomilov626643DlouhomilovO3
CZ0715Šumperk553379Dolní Studénky630209Dolní StudénkyO3
CZ0715Šumperk570141Drozdov632619DrozdovO2
CZ0715Šumperk535532Hanušovice637203HanušoviceH4
CZ0715Šumperk535532Hanušovice637211Hynčice nad MoravouH4
CZ0715Šumperk535532Hanušovice637220PotůčníkH4
CZ0715Šumperk535532Hanušovice788368Vysoké ŽibřidoviceH3
CZ0715Šumperk535532Hanušovice788376ŽlebH4
CZ0715Šumperk535770Horní Studénky644391Horní StudénkyH4
CZ0715Šumperk535885Hoštejn646156HoštejnO1
CZ0715Šumperk553387Hraběšice646407HraběšiceH3
CZ0715Šumperk553387Hraběšice646415Krásné u ŠumperkaH4
CZ0715Šumperk536091Hrabišín646521HrabišínO3
CZ0715Šumperk536113Hynčina650412HynčinaH4
CZ0715Šumperk536113Hynčina676471Křižanov u ZábřehaH5
CZ0715Šumperk553344Jakubovice656585Jakubovice u ŠumperkaH4
CZ0715Šumperk553212Janoušov656861JanoušovH3
CZ0715Šumperk536288Jedlí658073JedlíH4
CZ0715Šumperk536393Jestřebí659118Jestřebí u ZábřehaO2
CZ0715Šumperk536393Jestřebí659126JestřebíčkoO1
CZ0715Šumperk536393Jestřebí722910PobučíO1
CZ0715Šumperk536521Jindřichov660353Habartice u JindřichovaH4
CZ0715Šumperk536521Jindřichov706361LabeH3
CZ0715Šumperk536521Jindřichov706370Nové LosinyH1
CZ0715Šumperk536521Jindřichov660370PekařovH3
CZ0715Šumperk536521Jindřichov660388PlečeH4
CZ0715Šumperk536521Jindřichov660396Pusté ŽibřidoviceH4
CZ0715Šumperk536521Jindřichov798355SklenáH2
CZ0715Šumperk536571Kamenná662780KamennáO3
CZ0715Šumperk553247Kopřivná669377KopřivnáH4
CZ0715Šumperk553247Kopřivná669385Lužná u HanušovicH4
CZ0715Šumperk536814Kosov669997KosovO1
CZ0715Šumperk569372Krchleby674494Krchleby na MoravěH4
CZ0715Šumperk537284Lesnice680214LesniceO3
CZ0715Šumperk537713Leština680524Leština u ZábřehaS
CZ0715Šumperk539961Libina682853ObědnéS
CZ0715Šumperk540226Loučná nad Děsnou687065FilipováH4
CZ0715Šumperk540226Loučná nad Děsnou687081KociánovH1
CZ0715Šumperk540226Loučná nad Děsnou687073Kouty nad DesnouH1
CZ0715Šumperk540226Loučná nad Děsnou687090PřemyslovH1
CZ0715Šumperk540226Loučná nad Děsnou687103RejhoticeH1
CZ0715Šumperk540331Malá Morava723924Křivá VodaH3
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690155Malá MoravaH3
CZ0715Šumperk540331Malá Morava723932Podlesí-městoH3
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690163Sklené u Malé MoravyH1
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690171VlaskéH4
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690180VojtíškovH3
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690198Vysoká u Malé MoravyH2
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690201Vysoký PotokH2
CZ0715Šumperk540331Malá Morava690210Zlatý PotokH3
CZ0715Šumperk540366Maletín690881Javoří u MaletínaO2
CZ0715Šumperk540366Maletín690899Nový MaletínO1
CZ0715Šumperk540366Maletín690902Starý MaletínO1
CZ0715Šumperk569381Mírov695521MírovO2
CZ0715Šumperk569381Mírov695530MírovečekO1
CZ0715Šumperk569381Mírov695548Mírovský GruntO2
CZ0715Šumperk540471Mohelnice758205Buková u Studené LoučkyS
CZ0715Šumperk540471Mohelnice758213Bušín u Studené LoučkyS
CZ0715Šumperk540471Mohelnice758221Studená LoučkaS
CZ0715Šumperk553476Nemile703133Filipov u ZábřehaO2
CZ0715Šumperk553476Nemile703117LupěnéO2
CZ0715Šumperk553476Nemile703125NemileO1
CZ0715Šumperk540501Nový Malín697010Mladoňov u OskavyH4
CZ0715Šumperk540501Nový Malín707813Nový MalinO3
CZ0715Šumperk540510Olšany665606KlášterecO1
CZ0715Šumperk540510Olšany711098Olšany nad MoravouO1
CZ0715Šumperk540544Oskava713121Bedřichov u OskavyH3
CZ0715Šumperk540544Oskava713139MostkovH4
CZ0715Šumperk540544Oskava798193NemrlovH4
CZ0715Šumperk540544Oskava713147OskavaH4
CZ0715Šumperk540544Oskava713155TřemešekH3
CZ0715Šumperk540544Oskava697028Václavov u OskavyH4
CZ0715Šumperk540609Pavlov718459Lechovice u PavlovaO3
CZ0715Šumperk540609Pavlov718467Pavlov u LošticO2
CZ0715Šumperk540609Pavlov738131RadniceO1
CZ0715Šumperk540609Pavlov718475Svinov u PavlovaO2
CZ0715Šumperk540609Pavlov780651VacetínO1
CZ0715Šumperk540609Pavlov780669Veselí u MohelniceO1
CZ0715Šumperk540609Pavlov718483ZavadilkaO3
CZ0715Šumperk500020Petrov nad Desnou719790Petrov nad DesnouH4
CZ0715Šumperk540650Písařov720640Bukovice u PísařovaH5
CZ0715Šumperk540650Písařov720658PísařovH3
CZ0715Šumperk553352Postřelmůvek726184PostřelmůvekO2
CZ0715Šumperk540862Rapotín739359RapotínO3
CZ0715Šumperk553395Rejchartice740039Rejchartice u ŠumperkaH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou600954BartoňovH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou743216HosticeH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou646393HrabenovH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou600962RadomilovH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou743224Ruda nad MoravouH4
CZ0715Šumperk540978Ruda nad Moravou763225Štědrákova LhotaH3
CZ0715Šumperk540986Sobotín752045KlepáčovH2
CZ0715Šumperk540986Sobotín752053Rudoltice u SobotínaH2
CZ0715Šumperk540986Sobotín752061SobotínH4
CZ0715Šumperk541079Staré Město653926Hynčice pod SušinouH2
CZ0715Šumperk541079Staré Město653934ChrasticeH3
CZ0715Šumperk541079Staré Město677086Kunčice pod Králickým SněžníkemH1
CZ0715Šumperk541079Staré Město754510Malé VrbnoH3
CZ0715Šumperk541079Staré Město757756Nová SeninkaH2
CZ0715Šumperk541079Staré Město754528Staré Město pod Králickým SněžníkemH3
CZ0715Šumperk541079Staré Město757764StříbrniceH1
CZ0715Šumperk541079Staré Město754544Velké VrbnoH1
CZ0715Šumperk541125Svébohov760285SvébohovO1
CZ0715Šumperk570117Šléglov781801ŠléglovH2
CZ0715Šumperk541168Štíty798703Březenský DvůrH5
CZ0715Šumperk541168Štíty614262BřeznáH5
CZ0715Šumperk541168Štíty617938CrhovH4
CZ0715Šumperk541168Štíty638439Heroltice u ŠtítůH5
CZ0715Šumperk541168Štíty764027Štíty HamerskéH5
CZ0715Šumperk541168Štíty763993Štíty-městoH4
CZ0715Šumperk523704Šumperk764442Dolní TemeniceO2
CZ0715Šumperk523704Šumperk764469Horní TemeniceO1
CZ0715Šumperk523704Šumperk764264ŠumperkO3
CZ0715Šumperk541265Velké Losiny616028Bukovice u Velkých LosinH3
CZ0715Šumperk541265Velké Losiny691909MaršíkovH4
CZ0715Šumperk541265Velké Losiny798363Prameny u ŽárovéH3
CZ0715Šumperk541265Velké Losiny779083Velké LosinyH4
CZ0715Šumperk541265Velké Losiny794643ŽárováH3
CZ0715Šumperk554146Vernířovice780235Vernířovice u SobotínaH1
CZ0715Šumperk553191Vikantice781819VikanticeH3
CZ0715Šumperk569445Vikýřovice781827VikýřoviceO3
CZ0715Šumperk570095Vyšehoří788481VyšehoříO2
CZ0715Šumperk541354Zábřeh674486Dolní BušínovO1
CZ0715Šumperk541354Zábřeh640051HněvkovO1
CZ0715Šumperk541354Zábřeh721191PivonínO1
CZ0715Šumperk541354Zábřeh776009Václavov u ZábřehaO1
CZ0715Šumperk541354Zábřeh789429Zábřeh na MoravěO3
CZ0715Šumperk570338Zborov791652Zborov na MoravěH4
CZ0715Šumperk541478Zvole794091Zvole u ZábřehaO3
CZ0317Tábor563366Bečice691267Bečice nad LužnicíS
CZ0317Tábor560448Běleč601896Běleč u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor552097Borkovice607606BorkoviceS
CZ0317Tábor552101Borotín607665Borotín u TáboraO3
CZ0317Tábor552101Borotín607681Kamenná Lhota u BorotínaO2
CZ0317Tábor552101Borotín682012Libenice u TáboraH3
CZ0317Tábor552101Borotín607690PikovO2
CZ0317Tábor552127Bradáčov608963BradáčovH3
CZ0317Tábor552127Bradáčov608971Horní Světlá u BradáčovaH3
CZ0317Tábor552143Budislav615421BudislavS
CZ0317Tábor552143Budislav639044Hlavňov u BudislaviS
CZ0317Tábor552143Budislav790851Záluží u BudislavěS
CZ0317Tábor552208Dírná626091DírnáS
CZ0317Tábor552208Dírná689700LžínS
CZ0317Tábor552208Dírná626104Nová Ves u DírnéS
CZ0317Tábor552208Dírná626112Zářiči u DírnéS
CZ0317Tábor552208Dírná626121ZávsíS
CZ0317Tábor563650Dlouhá Lhota626406Dlouhá Lhota u TáboraO3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice629103Dolní HořiceO2
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice708585HartvíkovH3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice652814ChotčinyH3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice629120KladrubyO3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice629138LejčkovO3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice652822MašoviceO3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice726079Nové Dvory u PořínaO2
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice708607OblajoviceH3
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice726087PořínO2
CZ0317Tábor552241Dolní Hořice732907PrasetínH3
CZ0317Tábor560529Dolní Hrachovice724696Horní HrachoviceO3
CZ0317Tábor560529Dolní Hrachovice724726Mostek u Ratibořských HorO2
CZ0317Tábor563765Drahov631990DrahovO2
CZ0317Tábor552275Dráchov632066DráchovS
CZ0317Tábor552283Dražíce632163Dražice u TáboraS
CZ0317Tábor552291Dražičky632236DražičkyS
CZ0317Tábor563307Drhovice632171DrhoviceS
CZ0317Tábor560481Hlasivo638838HlasivoS
CZ0317Tábor560481Hlasivo638854Rašovice u HlasivaS
CZ0317Tábor552321Hlavatce624888DebrníkS
CZ0317Tábor552321Hlavatce638935HlavatceS
CZ0317Tábor552321Hlavatce638943VyhnaniceS
CZ0317Tábor598992Hodětín605174Blatec u HodětínaS
CZ0317Tábor598992Hodětín640263HodětínS
CZ0317Tábor552453Chotěmice653039ChotěmiceS
CZ0317Tábor552461Chotoviny658049Beranova LhotaS
CZ0317Tábor552461Chotoviny658278Broučkova LhotaS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653403Červené ZáhoříS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653411ChotovinyS
CZ0317Tábor552461Chotoviny658286Jeníčkova LhotaS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653420LideroviceS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653438Moraveč u ChotovinS
CZ0317Tábor552461Chotoviny745413ŘevnovS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653462Sedlečko u ChotovinS
CZ0317Tábor552461Chotoviny653471VrážnáS
CZ0317Tábor552470Choustník653594ChoustníkS
CZ0317Tábor552470Choustník653608KajetínS
CZ0317Tábor552470Choustník653616Předboř u ChoustníkuS
CZ0317Tábor563145Chrbonín654124ChrbonínO2
CZ0317Tábor552496Chýnov627399Dobronice u ChýnovaS
CZ0317Tábor552496Chýnov655473Chýnov u TáboraS
CZ0317Tábor552496Chýnov666572KloužoviceS
CZ0317Tábor552496Chýnov666581VelmoviceS
CZ0317Tábor552496Chýnov655481ZáhosticeS
CZ0317Tábor562963Jedlany658057JedlanyS
CZ0317Tábor552534Jistebnice608793BožejoviceS
CZ0317Tábor552534Jistebnice661139CunkovH3
CZ0317Tábor552534Jistebnice608815DrahněticeS
CZ0317Tábor552534Jistebnice661155Chlum u JistebniceH3
CZ0317Tábor552534Jistebnice661171JistebniceH3
CZ0317Tábor552534Jistebnice689963Makov u JistebniceS
CZ0317Tábor552534Jistebnice712302Orlov u JistebniceH3
CZ0317Tábor552534Jistebnice689971PadařovS
CZ0317Tábor552534Jistebnice661198PlechovH3
CZ0317Tábor552534Jistebnice661201Pohoří u JistebniceS
CZ0317Tábor552534Jistebnice608831SvořížS
CZ0317Tábor552534Jistebnice689998Vlásenice u MakovaS
CZ0317Tábor552534Jistebnice661228ZvěstonínS
CZ0317Tábor530042Katov615439Katov u BudislaviS
CZ0317Tábor563986Klenovice666106Klenovice u SoběslaviO3
CZ0317Tábor599280Komárov668664Komárov u SoběslaviO2
CZ0317Tábor552585Košice670804Doubí nad LužnicíS
CZ0317Tábor552585Košice670812Košice u SoběslaviS
CZ0317Tábor562955Košín670910KošínS
CZ0317Tábor560634Krátošice674176KrátošiceS
CZ0317Tábor563030Krtov675156KrtovS
CZ0317Tábor552666Malšice619485Čenkov u MalšicS
CZ0317Tábor552666Malšice619493DobřejiceS
CZ0317Tábor552666Malšice691275MalšiceS
CZ0317Tábor552666Malšice691917Maršov u TáboraS
CZ0317Tábor552666Malšice691925Obora u MaršovaS
CZ0317Tábor552666Malšice619507TřebeliceS
CZ0317Tábor552666Malšice619515Všechlapy u MalšicS
CZ0317Tábor562866Mažice790711MažiceS
CZ0317Tábor563234Meziříčí632180MeziříčíS
CZ0317Tábor599255Mezná693791Mezná u SoběslaviS
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice604976Bendovo ZáhoříO2
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice604984Blanice u Mladé VožiceO3
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice656909Janov u Mladé VožiceO2
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice604992Krchova LomnáO3
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice696722Mladá VožiceO3
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice704881NoskovO3
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice738875Radvanov u Mladé VožiceH4
CZ0317Tábor552704Mladá Vožice754064Stará VožiceO3
CZ0317Tábor552712Mlýny697389Mlýny u ChoustníkuO3
CZ0317Tábor552721Myslkovice700690MyslkoviceS
CZ0317Tábor549631Nadějkov612910BrtecO1
CZ0317Tábor549631Nadějkov701068Chlístov u NadějkovaH3
CZ0317Tábor549631Nadějkov720445ModlíkovO1
CZ0317Tábor549631Nadějkov720437MozolovO1
CZ0317Tábor549631Nadějkov701084NadějkovO1
CZ0317Tábor549631Nadějkov720453PetříkoviceO1
CZ0317Tábor549631Nadějkov701092Starcova LhotaH3
CZ0317Tábor549631Nadějkov612928VratišovH4
CZ0317Tábor559016Nasavrky761516Nasavrky u TáboraS
CZ0317Tábor552747Nemyšl703290Dědice u NemyšleS
CZ0317Tábor552747Nemyšl646199Hoštice u NemyšleS
CZ0317Tábor552747Nemyšl703311NemyšlS
CZ0317Tábor552747Nemyšl703320PrudiceS
CZ0317Tábor552763Nová Ves u Chýnova705870Nová Ves u ChýnovaO3
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé Vožice705900Horní StřítežS
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé Vožice705918KřtěnoviceS
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé Vožice705926MuticeS
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé Vožice705934Nová Ves u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor552798Oldřichov709956Oldřichov u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor552801Opařany748757Nové Dvory u OpařanS
CZ0317Tábor552801Opařany711438OpařanyS
CZ0317Tábor552801Opařany711446PodboříS
CZ0317Tábor552828Planá nad Lužnicí721336Planá nad LužnicíO3
CZ0317Tábor560553Pohnánec724700PohnánecH5
CZ0317Tábor552852Pohnání724734PohnáníH3
CZ0317Tábor552861Pojbuky724980PojbukyH3
CZ0317Tábor552861Pojbuky724998Zadní LomnáH3
CZ0317Tábor552895Přehořov648761Hrušova LhotaO3
CZ0317Tábor552895Přehořov734501Kvasejovice u SoběslaviO3
CZ0317Tábor552895Přehořov734519Přehořov u SoběslaviO3
CZ0317Tábor563374Psárov736392PsárovO3
CZ0317Tábor563374Psárov736406TříklasoviceO3
CZ0317Tábor552917Radenín737500Bítov u RadenínaO3
CZ0317Tábor552917Radenín648256HrobyO3
CZ0317Tábor552917Radenín648264Kozmice u ChýnovaO3
CZ0317Tábor552917Radenín648272Lažany u ChýnovaO3
CZ0317Tábor552917Radenín737518RadenínO3
CZ0317Tábor563196Radimovice u Tábora737950Radimovice u TáboraS
CZ0317Tábor552933Radimovice u Želče737909Radimovice u ŽelčeS
CZ0317Tábor552941Radkov737968Radkov u TáboraS
CZ0317Tábor552992Ratibořské Hory633259Dub u Ratibořských HorS
CZ0317Tábor552992Ratibořské Hory724211Podolí u Ratibořských HorS
CZ0317Tábor552992Ratibořské Hory739863Ratibořice u TáboraS
CZ0317Tábor552992Ratibořské Hory739880Ratibořské HoryS
CZ0317Tábor552992Ratibořské Hory786667VřesceS
CZ0317Tábor560626Rodná724718BlaničkaH3
CZ0317Tábor560626Rodná740284Nahořany u Mladé VožiceH3
CZ0317Tábor560626Rodná740292RodnáH3
CZ0317Tábor553018Roudná741591Roudná nad LužnicíO2
CZ0317Tábor560511Řemíčov745073ŘemíčovO3
CZ0317Tábor553034Řepeč745162ŘepečS
CZ0317Tábor599115Řípec745766ŘípecO2
CZ0317Tábor599263Sedlečko u Soběslavě793817Sedlečko u SoběslavěS
CZ0317Tábor553069Sezimovo Ústí747688Sezimovo ÚstíO3
CZ0317Tábor553077Skalice747882Rybova LhotaS
CZ0317Tábor553077Skalice747891Skalice nad LužnicíS
CZ0317Tábor553077Skalice770019TřebištěS
CZ0317Tábor553085Skopytce650552ChabroviceS
CZ0317Tábor553085Skopytce748358SkopytceS
CZ0317Tábor560669Skrýchov u Malšic748722DudovS
CZ0317Tábor560669Skrýchov u Malšic748731Skrýchov u MalšicS
CZ0317Tábor599026Slapsko749567Moraveč u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor599026Slapsko749575SlapskoS
CZ0317Tábor599042Slapy737879Hnojná LhotkaS
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory779610Malý JežovH5
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory738484Radostovice u Smilových HorH3
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory751065Smilovy HoryH3
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory751073StojslaviceH3
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory779636Těchobuz IIH5
CZ0317Tábor553123Smilovy Hory779628Velký JežovH5
CZ0317Tábor553131Soběslav751804ChlebovO3
CZ0317Tábor553131Soběslav780421Nedvědice u SoběslaviO3
CZ0317Tábor553131Soběslav751707SoběslavO3
CZ0317Tábor553140Stádlec753211SlavňoviceS
CZ0317Tábor553140Stádlec753220StádlecS
CZ0317Tábor553174Sudoměřice u Tábora758884Sudoměřice u TáboraO3
CZ0317Tábor553204Šebířov675580Křekovice u VyšeticS
CZ0317Tábor553204Šebířov762211ŠebířovS
CZ0317Tábor553204Šebířov788546VyšeticeS
CZ0317Tábor553204Šebířov762229Zářiči u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor552046Tábor619086Čekanice u TáboraS
CZ0317Tábor552046Tábor619418ČelkoviceS
CZ0317Tábor552046Tábor639231HliniceS
CZ0317Tábor552046Tábor642096Horky u TáboraS
CZ0317Tábor552046Tábor666513KlokotyS
CZ0317Tábor552046Tábor693456Měšice u TáboraS
CZ0317Tábor552046Tábor701254Náchod u TáboraS
CZ0317Tábor552046Tábor619094Stoklasná LhotaS
CZ0317Tábor552046Tábor764701TáborS
CZ0317Tábor552046Tábor790991Zárybničná LhotaS
CZ0317Tábor563153Třebějice769461TřebějiceS
CZ0317Tábor553239Tučapy771180Brandlín u TučapS
CZ0317Tábor553239Tučapy771198Dvorce u TučapS
CZ0317Tábor553239Tučapy771201Tučapy u SoběslaviS
CZ0317Tábor551601Turovec705888TurovecO3
CZ0317Tábor599123Ústrašice775436ÚstrašiceO2
CZ0317Tábor553255Val776122Hamr nad NežárkouO3
CZ0317Tábor553255Val776131Val u Veselí nad LužnicíO2
CZ0317Tábor553263Vesce780405ČerazS
CZ0317Tábor553263Vesce780413Mokrá u SoběslaviS
CZ0317Tábor553263Vesce780430Vesce u SoběslaviS
CZ0317Tábor553271Veselí nad Lužnicí644978HorusiceO3
CZ0317Tábor553271Veselí nad Lužnicí780685Veselí nad LužnicíO2
CZ0317Tábor553280Vilice782050ViliceS
CZ0317Tábor553298Vlastiboř783404SvinkyO2
CZ0317Tábor553298Vlastiboř783412Vlastiboř u SoběslaviO3
CZ0317Tábor553298Vlastiboř783421Záluží u VlastibořeO3
CZ0317Tábor563447Vlčeves783641VlčevesO3
CZ0317Tábor553310Vlkov784061Vlkov nad LužnicíO2
CZ0317Tábor553328Vodice630551BabčiceH3
CZ0317Tábor553328Vodice630560DomamyšlH3
CZ0317Tábor553328Vodice784265Malešín u VodiceH3
CZ0317Tábor553328Vodice784273Vodice u TáboraH3
CZ0317Tábor563927Zadní Střítež725005Zadní StřítežH3
CZ0317Tábor553361Zálší790702KlečatyS
CZ0317Tábor553361Zálší790729ZálšíS
CZ0317Tábor599034Zhoř u Mladé Vožice709981Zhoř u Mladé VožiceS
CZ0317Tábor599271Zlukov793361ZlukovO3
CZ0317Tábor553409Zvěrotice793825ZvěroticeS
CZ0317Tábor553417Želeč795810BezděčínS
CZ0317Tábor553417Želeč795828Želeč u TáboraS
CZ0317Tábor563897Žíšov780693Žíšov u Veselí nad LužnicíO3
CZ0327Tachov560723Benešovice602531BenešoviceO3
CZ0327Tachov560723Benešovice602540Lom u StříbraO3
CZ0327Tachov560740Bezdružice603694BezdružiceO1
CZ0327Tachov560740Bezdružice603724Kohoutov u BezdružicO1
CZ0327Tachov560740Bezdružice603732KřivceO1
CZ0327Tachov560740Bezdružice603708Polžice u BezdružicO2
CZ0327Tachov560740Bezdružice603775ŘešínO1
CZ0327Tachov560740Bezdružice603783Zhořec u BezdružicH3
CZ0327Tachov560758Bor624705Bezděkov u DamnovaO2
CZ0327Tachov560758Bor607291BoječniceO2
CZ0327Tachov560758Bor607304Bor u TachovaO3
CZ0327Tachov560758Bor607312Borovany u BoruO1
CZ0327Tachov560758Bor607321ČečkoviceO2
CZ0327Tachov560758Bor624713DamnovO2
CZ0327Tachov560758Bor607339Doly u BoruO2
CZ0327Tachov560758Bor641308HolostřevyO3
CZ0327Tachov560758Bor607347Kosov u BoruO1
CZ0327Tachov560758Bor677604KurojedyO2
CZ0327Tachov560758Bor715964Lhota u TachovaO3
CZ0327Tachov560758Bor607355Lužná u BoruO2
CZ0327Tachov560758Bor677612MálkoviceO2
CZ0327Tachov560758Bor715972Ostrov u TachovaO2
CZ0327Tachov560758Bor607380SkviřínO2
CZ0327Tachov560758Bor624721Velká Ves u DamnovaO2
CZ0327Tachov560758Bor607398Vysočany u BoruO2
CZ0327Tachov541605Brod nad Tichou612651Brod nad TichouS
CZ0327Tachov541401Broumov789569Broumov u Zadního ChodovaO2
CZ0327Tachov560782Cebiv617377BezemínO3
CZ0327Tachov560782Cebiv617385CebivO3
CZ0327Tachov579459Ctiboř618021Březí u TachovaO2
CZ0327Tachov579459Ctiboř618039Ctiboř u TachovaO2
CZ0327Tachov560804Částkov618560Částkov u TachovaO2
CZ0327Tachov560804Částkov618578Maršovy ChodyO2
CZ0327Tachov560804Částkov618586PernolecO2
CZ0327Tachov560812Černošín620408ČernošínO2
CZ0327Tachov560812Černošín620416Krásné Údolí u ČernošínaO2
CZ0327Tachov560812Černošín620424Lažany u ČernošínaO2
CZ0327Tachov560812Černošín620441OstrovceO2
CZ0327Tachov560812Černošín620459PytlovO2
CZ0327Tachov560812Černošín620467TřebelH4
CZ0327Tachov560812Černošín765376VíchovO3
CZ0327Tachov560812Černošín620475Záhoří u ČernošínaO1
CZ0327Tachov560839Dlouhý Újezd626694Dlouhý ÚjezdH3
CZ0327Tachov560855Erpužice634395BlahoustyS
CZ0327Tachov560863Halže636967Branka u TachovaH3
CZ0327Tachov560863Halže636975HalžeH3
CZ0327Tachov560863Halže798398Pavlův Studenec 3H2
CZ0327Tachov560863Halže636991SvobodkaH5
CZ0327Tachov560863Halže636983VýšinaH3
CZ0327Tachov541290Horní Kozolupy643114Horní KozolupyO2
CZ0327Tachov541290Horní Kozolupy643122OčínO2
CZ0327Tachov541290Horní Kozolupy643131Slavice u Horních KozolupO3
CZ0327Tachov541290Horní Kozolupy643149StrahovO2
CZ0327Tachov560898Hošťka646237HošťkaH5
CZ0327Tachov560898Hošťka646253PořejovH3
CZ0327Tachov560898Hošťka646245ŽebrákyH3
CZ0327Tachov560901Chodová Planá693995BoněnovH3
CZ0327Tachov560901Chodová Planá652199Dolní KramolínH5
CZ0327Tachov560901Chodová Planá694029DomaslavičkyH3
CZ0327Tachov560901Chodová Planá652202HolubínH5
CZ0327Tachov560901Chodová Planá694002HostíčkovH3
CZ0327Tachov560901Chodová Planá652211Chodová PlanáH5
CZ0327Tachov560901Chodová Planá694011Michalovy HoryH4
CZ0327Tachov560901Chodová Planá652229PistovH4
CZ0327Tachov560901Chodová Planá652237Výškov u Chodové PlanéH5
CZ0327Tachov560901Chodová Planá694037Výškovice u Michalových HorH3
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd629201Dolní JadružO2
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd652288Horní JadružO2
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd652296Chodský ÚjezdO2
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd701246Nahý ÚjezdecO2
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd652300NeblažovO2
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd652318ŠtokovH3
CZ0327Tachov560910Chodský Újezd637009Žďár u TachovaH3
CZ0327Tachov560928Kladruby665398Vrbice u StříbraS
CZ0327Tachov541559Kočov667684Ústí nad MžíS
CZ0327Tachov541494Kokašice667935ČelivO2
CZ0327Tachov541494Kokašice667943KokašiceO2
CZ0327Tachov541494Kokašice667951Lomy u DomaslaviO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně667927BřetislavO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně709590Dlouhé HradištěO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně669199Konstantinovy LázněO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně603741Nová Ves u BezdružicO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně709603Okrouhlé HradištěO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně709611PoloučanyO2
CZ0327Tachov560952Konstantinovy Lázně603767PotínO2
CZ0327Tachov560979Kšice676748KšiceO3
CZ0327Tachov560979Kšice634417LomničkaO2
CZ0327Tachov561002Lesná680109BažantovH3
CZ0327Tachov561002Lesná680044Česká Ves u LesnéH3
CZ0327Tachov561002Lesná680052JedlinaH3
CZ0327Tachov561002Lesná680061Lesná u TachovaH3
CZ0327Tachov561002Lesná680079Pavlův Studenec 1H2
CZ0327Tachov561002Lesná680087Písařova VesceH3
CZ0327Tachov561002Lesná680095Stará Knížecí HuťH2
CZ0327Tachov561002Lesná680117Zahájí u LesnéH3
CZ0327Tachov561011Lestkov680281Dolní VískaO2
CZ0327Tachov561011Lestkov680290DomaslavO1
CZ0327Tachov561011Lestkov680303Hanov u LestkovaH3
CZ0327Tachov561011Lestkov680320LestkovO1
CZ0327Tachov561011Lestkov680338Stan u LestkovaO2
CZ0327Tachov561011Lestkov680346Vrbice u BezdružicO2
CZ0327Tachov561011Lestkov680354Vysoké JamnéO1
CZ0327Tachov541702Lom u Tachova686603Lom u TachovaO2
CZ0327Tachov541532Milíře688312Lučina u TachovaH5
CZ0327Tachov541532Milíře688321Milíře u TachovaH3
CZ0327Tachov541443Obora688347Obora u TachovaH3
CZ0327Tachov541443Obora688355Pavlův Studenec 2H2
CZ0327Tachov566888Olbramov680311KořenH4
CZ0327Tachov566888Olbramov709824OlbramovO2
CZ0327Tachov566888Olbramov709832Zádub u OlbramovaO2
CZ0327Tachov541681Ošelín716405Dolní PlezomO2
CZ0327Tachov541681Ošelín716413Horní PlezomO2
CZ0327Tachov541681Ošelín716421Lobzy u OšelínaO2
CZ0327Tachov541681Ošelín716430OšelínO1
CZ0327Tachov561134Planá721255KřínovH4
CZ0327Tachov561134Planá721263KříženecH4
CZ0327Tachov561134Planá721271Otín u PlanéO2
CZ0327Tachov561134Planá718521Pavlovice nad MžíH4
CZ0327Tachov561134Planá721280Planá u Mariánských LázníO2
CZ0327Tachov561134Planá759856SvahyO1
CZ0327Tachov561134Planá721298Týnec u PlanéO2
CZ0327Tachov561134Planá718530Vítovice u PavlovicO2
CZ0327Tachov561134Planá759864VížkaO1
CZ0327Tachov561134Planá721301Vysoké SedlištěO1
CZ0327Tachov561134Planá759872Zliv nad MžíO1
CZ0327Tachov541486Prostiboř733717ProstibořO2
CZ0327Tachov541486Prostiboř792888TeliceO3
CZ0327Tachov561151Přimda778711Kundratice u PřimdyO2
CZ0327Tachov561151Přimda778729Malé DvorceO3
CZ0327Tachov561151Přimda736091Málkov u PřimdyH3
CZ0327Tachov561151Přimda773816Mlýnec pod PřimdouO2
CZ0327Tachov561151Přimda736112PřimdaH3
CZ0327Tachov561151Přimda771112Rájov u TřískolupO2
CZ0327Tachov561151Přimda771121Třískolupy pod PřimdouO2
CZ0327Tachov561151Přimda773824Újezd pod PřimdouO2
CZ0327Tachov561151Přimda778737Velké DvorceO2
CZ0327Tachov561169Rozvadov742627Nové DomkyH3
CZ0327Tachov561169Rozvadov742643RozvadovO2
CZ0327Tachov561169Rozvadov742651StřebleO1
CZ0327Tachov561169Rozvadov742601Svatá Kateřina u RozvadovaO2
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště678848BohuslavH3
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště678830LabuťO1
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště754641MchovO2
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště754650Nové SedlištěO2
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště754668Staré SedlištěO2
CZ0327Tachov561185Staré Sedliště754676ÚšavaO2
CZ0327Tachov561193Staré Sedlo754731DarmyšlO2
CZ0327Tachov561193Staré Sedlo754749RacovO2
CZ0327Tachov561193Staré Sedlo754757Staré Sedlo u TachovaO3
CZ0327Tachov561207Stráž602701Bernartice u StrážeO1
CZ0327Tachov561207Stráž710261BoněticeO2
CZ0327Tachov561207Stráž710270BonětičkyO3
CZ0327Tachov561207Stráž602710Borek u TachovaO3
CZ0327Tachov561207Stráž602728DehetnáO3
CZ0327Tachov561207Stráž778702JadružO2
CZ0327Tachov561207Stráž710288OlešnáO2
CZ0327Tachov561207Stráž756351SouměřO2
CZ0327Tachov561207Stráž602736Strachovice u BernarticO2
CZ0327Tachov561207Stráž756369Stráž u TachovaO2
CZ0327Tachov561215Stříbro785377ButovO3
CZ0327Tachov561215Stříbro765341JezerceO2
CZ0327Tachov561215Stříbro761885Lhota u StříbraO3
CZ0327Tachov561215Stříbro757799Milíkov u StříbraO2
CZ0327Tachov561215Stříbro765350Otročin u StříbraO2
CZ0327Tachov561215Stříbro757837StříbroO2
CZ0327Tachov561215Stříbro765368Těchlovice u StříbraO3
CZ0327Tachov561223Studánka758175Studánka u TachovaH3
CZ0327Tachov561258Svojšín761427Holyně u SvojšínaO2
CZ0327Tachov561258Svojšín761435NynkovO2
CZ0327Tachov561258Svojšín761443ŘebříO1
CZ0327Tachov561258Svojšín761451SvojšínO1
CZ0327Tachov557081Sytno761893SytnoO3
CZ0327Tachov560715Tachov764922Malý RapotínO3
CZ0327Tachov560715Tachov688339Mýto u TachovaO2
CZ0327Tachov560715Tachov764949Oldřichov u TachovaO2
CZ0327Tachov560715Tachov764914TachovO2
CZ0327Tachov560715Tachov618594Velký RapotínO2
CZ0327Tachov560715Tachov764833Vítkov u TachovaO2
CZ0327Tachov541621Tisová767204Jemnice u TisovéO2
CZ0327Tachov541621Tisová767212KumpolecO3
CZ0327Tachov541621Tisová767221Tisová u TachovaO2
CZ0327Tachov541621Tisová767239Trnová u TachovaO2
CZ0327Tachov561291Trpísty768758SviňomazyO3
CZ0327Tachov561291Trpísty768766TrpístyO3
CZ0327Tachov561304Třemešné770655Bezděkov u TřemešnéhoO1
CZ0327Tachov561304Třemešné770663DubecO2
CZ0327Tachov561304Třemešné736104Nová Ves pod PřimdouO2
CZ0327Tachov561304Třemešné770671Pavlíkov u TřemešnéhoO2
CZ0327Tachov561304Třemešné770680TřemešnéO1
CZ0327Tachov541435Únehle676756ÚnehleO2
CZ0327Tachov579491Vranov785385Svinná u StříbraO2
CZ0327Tachov579491Vranov785393Vranov u StříbraO3
CZ0327Tachov541362Zadní Chodov789577Kyjov u Zadního ChodovaO2
CZ0327Tachov541362Zadní Chodov789585Zadní ChodovO2
CZ0426Teplice567451Bílina604208BílinaO3
CZ0426Teplice567451Bílina604283Bílina-ÚjezdO2
CZ0426Teplice567451Bílina614858BřešťanyO3
CZ0426Teplice567451Bílina614866BřežánkyO3
CZ0426Teplice567451Bílina604348Chudeřice u BílinyO3
CZ0426Teplice567451Bílina658472Jenišův ÚjezdO3
CZ0426Teplice567469Bořislav608246BílkaH4
CZ0426Teplice567507Dubí633411BěhánkyO3
CZ0426Teplice567507Dubí617741CínovecH1
CZ0426Teplice567507Dubí633429DrahůnkyO3
CZ0426Teplice567507Dubí633381Dubí u TeplicH4
CZ0426Teplice567507Dubí633402Dubí-BystřiceO3
CZ0426Teplice567507Dubí633461Dubí-PozorkaO2
CZ0426Teplice567507Dubí700215MstišovO3
CZ0426Teplice567523Háj u Duchcova636517DomaslaviceH4
CZ0426Teplice567523Háj u Duchcova636525Háj u DuchcovaO2
CZ0426Teplice567558Hrob648116HrobO2
CZ0426Teplice567558Hrob648124Křižanov u HrobuH4
CZ0426Teplice567558Hrob648132MlýnyO3
CZ0426Teplice567558Hrob648141Verneřice u HrobuO2
CZ0426Teplice567582Jeníkov658324Hajniště u DuchcovaO1
CZ0426Teplice567582Jeníkov658332Jeníkov u DuchcovaO2
CZ0426Teplice567582Jeníkov658341Oldřichov u DuchcovaO2
CZ0426Teplice567612Kostomlaty pod Milešovkou670669Kostomlaty pod MilešovkouO3
CZ0426Teplice567621Košťany670961KošťanyH3
CZ0426Teplice567621Košťany670979StřelnáH5
CZ0426Teplice567639Krupka675288BohosudovO3
CZ0426Teplice567639Krupka675385Fojtovice u KrupkyH2
CZ0426Teplice567639Krupka675377Habartice u KrupkyH2
CZ0426Teplice567639Krupka675334Horní KrupkaH3
CZ0426Teplice567639Krupka675261KrupkaO3
CZ0426Teplice567639Krupka675300Maršov u KrupkyO3
CZ0426Teplice567639Krupka675393Mohelnice u KrupkyH3
CZ0426Teplice567639Krupka675296Nové ModlanyO3
CZ0426Teplice567639Krupka751570Soběchleby u KrupkyO3
CZ0426Teplice567639Krupka675318Unčín u KrupkyO2
CZ0426Teplice567639Krupka675351VrchoslavO3
CZ0426Teplice546909Lukov688959Lukov u BílinyO2
CZ0426Teplice546909Lukov688967Štěpánov u LukovaO2
CZ0426Teplice567701Mikulov694185Mikulov v Krušných horáchH2
CZ0426Teplice567728Moldava698300MoldavaH2
CZ0426Teplice567728Moldava698318Nové Město u MikulovaH2
CZ0426Teplice567728Moldava698326Oldřiš u MoldavyH1
CZ0426Teplice567728Moldava698334Pastviny u MoldavyH2
CZ0426Teplice567779Osek712957Dlouhá LoukaH1
CZ0426Teplice567779Osek712965Hrad OsekH3
CZ0426Teplice567779Osek648078Hrdlovka-Nový DvůrH5
CZ0426Teplice567779Osek712990MackovH2
CZ0426Teplice567779Osek712973Nová Ves u OsekaH1
CZ0426Teplice567779Osek712981Osek u DuchcovaH5
CZ0426Teplice567787Proboštov733105Proboštov u TeplicO2
CZ0426Teplice567787Proboštov733113PřítkovO2
CZ0426Teplice567809Rtyně nad Bílinou743097MalhosticeO3
CZ0426Teplice567809Rtyně nad Bílinou743101Rtyně nad BílinouO3
CZ0426Teplice567809Rtyně nad Bílinou743127VelvětyO3
CZ0426Teplice567442Teplice649228HudcovO3
CZ0426Teplice567442Teplice911780Nová Ves u TeplicO3
CZ0426Teplice567442Teplice766208ProseticeO3
CZ0426Teplice567442Teplice751502SobědruhyO3
CZ0426Teplice567442Teplice766003TepliceO3
CZ0426Teplice567442Teplice766135Teplice-ŘeteniceO3
CZ0426Teplice567442Teplice766259Teplice-TrnovanyO3
CZ0426Teplice567876Žalany794309Černčice u ŽalanH4
CZ0525Trutnov579041Batňovice601152BatňoviceO3
CZ0525Trutnov579050Bernartice602744BečkovH3
CZ0525Trutnov579050Bernartice602752BernarticeH4
CZ0525Trutnov579050Bernartice602779Křenov u ŽacléřeH4
CZ0525Trutnov579092Borovnice607851Borovnice u Staré PakyO2
CZ0525Trutnov548821Borovnička607860BorovničkaO2
CZ0525Trutnov579106Čermná619752Čermná v KrkonošíchO2
CZ0525Trutnov579114Černý Důl620670Černý DůlH1
CZ0525Trutnov579114Černý Důl620688Čistá v KrkonošíchH5
CZ0525Trutnov579114Černý Důl620696FořtH5
CZ0525Trutnov579122Dolní Branná628743Dolní BrannáO2
CZ0525Trutnov579149Dolní Dvůr629022Dolní DvůrH1
CZ0525Trutnov579157Dolní Kalná629278Dolní KalnáO3
CZ0525Trutnov579157Dolní Kalná750450Slemeno v PodkrkonošíO3
CZ0525Trutnov579165Dolní Lánov629421Dolní LánovO3
CZ0525Trutnov579173Dolní Olešnice629910Dolní OlešniceO2
CZ0525Trutnov579173Dolní Olešnice629944VestřevO3
CZ0525Trutnov579211Hajnice636720BrusniceO2
CZ0525Trutnov579211Hajnice644676Dolní ŽďárH4
CZ0525Trutnov579211Hajnice636738HajniceO3
CZ0525Trutnov579211Hajnice644692Horní ŽďárO2
CZ0525Trutnov579211Hajnice636746Kyje u HajniceO2
CZ0525Trutnov579211Hajnice636762NesytáO1
CZ0525Trutnov579220Havlovice637998HavloviceO3
CZ0525Trutnov579238Horní Brusnice642592Horní BrusniceO2
CZ0525Trutnov579254Horní Kalná643050Horní KalnáO2
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643441Dolní AlbeřiceH2
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643459Dolní LysečinyH2
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643467Horní AlbeřiceH1
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643475Horní LysečinyH1
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643483Horní MaršovH2
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643491Maršov IIIH2
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643513Suchý Důl v KrkonošíchH1
CZ0525Trutnov579262Horní Maršov643521Temný DůlH2
CZ0525Trutnov579271Horní Olešnice643637Horní OlešniceO3
CZ0525Trutnov579271Horní Olešnice643645Prostřední OlešniceO3
CZ0525Trutnov579271Horní Olešnice795658Přední ŽdírniceO3
CZ0525Trutnov579271Horní Olešnice795666Zadní ŽdírniceO2
CZ0525Trutnov579297Hostinné645770HostinnéO3
CZ0525Trutnov579319Chotěvice653250ChotěviceO3
CZ0525Trutnov579335Chvaleč654922ChvalečH4
CZ0525Trutnov579335Chvaleč654931Petříkovice u TrutnovaH4
CZ0525Trutnov579351Janské Lázně657212Černá Hora v KrkonošíchH1
CZ0525Trutnov579351Janské Lázně657239Janské LázněH2
CZ0525Trutnov579378Jívka661350Dolní VernéřoviceH4
CZ0525Trutnov579378Jívka657042Hodkovice u TrutnovaH5
CZ0525Trutnov579378Jívka661368Horní VernéřoviceH4
CZ0525Trutnov579378Jívka657051Janovice u TrutnovaH3
CZ0525Trutnov579378Jívka661376JívkaH4
CZ0525Trutnov579378Jívka661392Studnice u JívkyH3
CZ0525Trutnov579386Klášterská Lhota665754Klášterská LhotaO2
CZ0525Trutnov579394Kocbeře667544KocbeřeO3
CZ0525Trutnov579408Kohoutov667692Kladruby u KohoutovaO2
CZ0525Trutnov579408Kohoutov667706KohoutovO2
CZ0525Trutnov530808Královec602761KrálovecH3
CZ0525Trutnov579424Kunčice nad Labem677060Kunčice nad LabemO3
CZ0525Trutnov548804Lampertice602787LamperticeH4
CZ0525Trutnov579432Lánov678902Horní LánovH3
CZ0525Trutnov579432Lánov678911Prostřední LánovH5
CZ0525Trutnov579475Libňatov683001LibňatovO2
CZ0525Trutnov579505Malá Úpa690368Dolní Malá ÚpaH1
CZ0525Trutnov579505Malá Úpa690376Horní Malá ÚpaH1
CZ0525Trutnov579513Malé Svatoňovice690562Malé SvatoňoviceH4
CZ0525Trutnov579513Malé Svatoňovice756601OdolovH4
CZ0525Trutnov579513Malé Svatoňovice756610Petrovice u StrážkovicH3
CZ0525Trutnov579513Malé Svatoňovice756628Strážkovice v PodkrkonošíH4
CZ0525Trutnov579530Maršov u Úpice691968Maršov u ÚpiceO2
CZ0525Trutnov579548Mladé Buky696781HertvíkoviceH4
CZ0525Trutnov579548Mladé Buky696790Kalná VodaH4
CZ0525Trutnov579548Mladé Buky696803Mladé BukyH4
CZ0525Trutnov579548Mladé Buky696811SklenářoviceH2
CZ0525Trutnov579556Mostek699756Debrné u MostkuO3
CZ0525Trutnov579556Mostek699799MostekO3
CZ0525Trutnov579556Mostek699811SouvraťO3
CZ0525Trutnov579564Nemojov703206Dolní NemojovO2
CZ0525Trutnov579564Nemojov703214Horní NemojovO3
CZ0525Trutnov579564Nemojov703222Nový NemojovO2
CZ0525Trutnov579564Nemojov703231Starobucké DebrnéO2
CZ0525Trutnov579581Pec pod Sněžkou718637Pec pod SněžkouH1
CZ0525Trutnov579581Pec pod Sněžkou718645Velká Úpa IH1
CZ0525Trutnov579581Pec pod Sněžkou718653Velká Úpa IIH1
CZ0525Trutnov579599Pilníkov720615Pilníkov IO3
CZ0525Trutnov579599Pilníkov720623Pilníkov IIO3
CZ0525Trutnov579599Pilníkov720631Pilníkov IIIO3
CZ0525Trutnov579602Prosečné733261ProsečnéO3
CZ0525Trutnov579629Radvanice738832Radvanice v ČecháchH4
CZ0525Trutnov579629Radvanice738841Slavětín u RadvanicH3
CZ0525Trutnov579637Rtyně v Podkrkonoší743143Rtyně v PodkrkonošíO3
CZ0525Trutnov579645Rudník743381ArnultoviceH4
CZ0525Trutnov579645Rudník743399BolkovH3
CZ0525Trutnov579645Rudník657875Javorník v KrkonošíchH5
CZ0525Trutnov579645Rudník743429RudníkH5
CZ0525Trutnov579661Staré Buky754137Dolní Staré BukyO3
CZ0525Trutnov579661Staré Buky754153Horní Staré BukyO2
CZ0525Trutnov579661Staré Buky754161Prostřední Staré BukyO2
CZ0525Trutnov579696Strážné756644StrážnéH1
CZ0525Trutnov579726Suchovršice759309SuchovršiceO2
CZ0525Trutnov579734Svoboda nad Úpou761109Maršov IH3
CZ0525Trutnov579734Svoboda nad Úpou761087Maršov IIH2
CZ0525Trutnov579734Svoboda nad Úpou761095Svoboda nad ÚpouH3
CZ0525Trutnov579742Špindlerův Mlýn762962Bedřichov v KrkonošíchH1
CZ0525Trutnov579742Špindlerův Mlýn763012LabskáH1
CZ0525Trutnov579742Špindlerův Mlýn763063Přední LabskáH1
CZ0525Trutnov579742Špindlerův Mlýn763098Špindlerův MlýnH1
CZ0525Trutnov579025Trutnov600598BabíH3
CZ0525Trutnov579025Trutnov681229Bezděkov u TrutnovaH4
CZ0525Trutnov579025Trutnov606553Bohuslavice nad ÚpouO1
CZ0525Trutnov579025Trutnov769266Bojiště u TrutnovaO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov784869DebrnéH4
CZ0525Trutnov579025Trutnov769134Dolní Staré MěstoO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov769151Horní Staré MěstoH4
CZ0525Trutnov579025Trutnov681237Lhota u TrutnovaH4
CZ0525Trutnov579025Trutnov681873LibečH4
CZ0525Trutnov579025Trutnov769274OblanovO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov769223Poříčí u TrutnovaO3
CZ0525Trutnov579025Trutnov755192Starý RokytníkO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov757896Střítež u TrutnovaO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov758281Studenec u TrutnovaO2
CZ0525Trutnov579025Trutnov769029TrutnovO3
CZ0525Trutnov579025Trutnov769118VolanovO3
CZ0525Trutnov579025Trutnov784877VoletinyO2
CZ0525Trutnov579769Třebihošť642754Horní DehtovO3
CZ0525Trutnov579769Třebihošť769975TřebihošťO2
CZ0525Trutnov579769Třebihošť769983ZvičinaH3
CZ0525Trutnov579777Úpice737453RadečO2
CZ0525Trutnov579777Úpice774651ÚpiceO2
CZ0525Trutnov579785Velké Svatoňovice691721MarkoušoviceH4
CZ0525Trutnov579785Velké Svatoňovice691747Starý SedloňovH4
CZ0525Trutnov579785Velké Svatoňovice779385Velké SvatoňoviceH5
CZ0525Trutnov579815Vítězná782742HuntířovO2
CZ0525Trutnov579815Vítězná782751KocléřovO2
CZ0525Trutnov579815Vítězná782769Komárov u Dvora KrálovéO3
CZ0525Trutnov579815Vítězná782777Záboří u Dvora KrálovéO2
CZ0525Trutnov579823Vlčice783765HrádečekO2
CZ0525Trutnov579823Vlčice783773Vlčice u TrutnovaO3
CZ0525Trutnov579858Vrchlabí786349Hořejší VrchlabíH3
CZ0525Trutnov579858Vrchlabí786331Podhůří-HartaH5
CZ0525Trutnov579858Vrchlabí786306VrchlabíH5
CZ0525Trutnov548839Zábřezí-Řečice768626ZábřezíO2
CZ0525Trutnov579866Zlatá Olešnice793094Zlatá OlešniceH4
CZ0525Trutnov579874Žacléř794180BobrH3
CZ0525Trutnov579874Žacléř794198Černá Voda u ŽacléřeH5
CZ0525Trutnov579874Žacléř794228Prkenný DůlH4
CZ0525Trutnov579874Žacléř794236RýchoryH1
CZ0525Trutnov579874Žacléř794252VernířoviceH2
CZ0525Trutnov579874Žacléř794244ŽacléřH3
CZ0634Třebíč590274Babice600636Babice u LesonicS
CZ0634Třebíč590304Benetice602566BeneticeO2
CZ0634Třebíč590304Benetice602574VěstoňoviceO2
CZ0634Třebíč590347Bochovice606812BatouchoviceO2
CZ0634Třebíč590347Bochovice606821BochoviceO2
CZ0634Třebíč590363Bransouze609471BransouzeO1
CZ0634Třebíč590401Budišov615463BudišovS
CZ0634Třebíč590410Budkov615587BudkovS
CZ0634Třebíč590428Cidlina617733Cidlina na MoravěH3
CZ0634Třebíč590436Čáslavice618501ČáslaviceO2
CZ0634Třebíč590444Čechočovice618837ČechočoviceS
CZ0634Třebíč590452Čechtín618918ČechtínO2
CZ0634Třebíč590461Červená Lhota620700Červená LhotaO1
CZ0634Třebíč590479Číhalín623563ČíhalínO2
CZ0634Třebíč590487Číchov623750Brtnický ČíchovO1
CZ0634Třebíč590487Číchov623768Třebíčský ČíchovO1
CZ0634Třebíč590495Čikov623784ČikovS
CZ0634Třebíč590509Číměř623890Číměř nad JihlavouO2
CZ0634Třebíč590568Domamil630543DomamilO3
CZ0634Třebíč590576Dukovany633810DukovanyO2
CZ0634Třebíč590576Dukovany748846Lipňany u SkryjíO1
CZ0634Třebíč590576Dukovany748854Skryje nad JihlavouO1
CZ0634Třebíč590584Hartvíkovice637459HartvíkoviceO2
CZ0634Třebíč590592Heraltice638366HeralticeO1
CZ0634Třebíč590622Hodov640611HodovO3
CZ0634Třebíč590631Horní Heřmanice642932Horní HeřmaniceO2
CZ0634Třebíč550612Horní Smrčné738506Horní SmrčnéH4
CZ0634Třebíč590657Horní Vilémovice644587Horní VilémoviceO2
CZ0634Třebíč550639Hroznatín743259HroznatínO1
CZ0634Třebíč590690Hvězdoňovice650188HvězdoňoviceO2
CZ0634Třebíč590703Chlístov651338Chlístov u Rokytnice nad RokytnouO2
CZ0634Třebíč590711Chlum651591Chlum nad JihlavouO1
CZ0634Třebíč590762Jasenice657654JaseniceS
CZ0634Třebíč590797Jinošov660752JinošovS
CZ0634Třebíč590801Kamenná662763Kamenná nad OslavouS
CZ0634Třebíč590801Kamenná662771KlementiceS
CZ0634Třebíč590835Klučov666661KlučovO2
CZ0634Třebíč510645Kojatín751219KojatínS
CZ0634Třebíč590878Komárovice668737Komárovice u Moravských BudějovicO3
CZ0634Třebíč590908Kouty671274Kouty u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč545309Kožichovice672050KožichoviceO2
CZ0634Třebíč550710Krahulov672220KrahulovO2
CZ0634Třebíč590941Kralice nad Oslavou672475Horní LhoticeS
CZ0634Třebíč590975Krokočín674826KrokočínS
CZ0634Třebíč590983Lesná680168Lesná u ŽeletavyH3
CZ0634Třebíč590991Lesní Jakubov680206Lesní JakubovO3
CZ0634Třebíč591009Lesonice680222Horní Lažany u LesonicS
CZ0634Třebíč591009Lesonice680231LesoniceS
CZ0634Třebíč591025Lhánice680851LhániceO2
CZ0634Třebíč591041Lipník684252Lipník u HrotovicO2
CZ0634Třebíč587605Lomy686816Lomy u JemniceO1
CZ0634Třebíč591114Markvartice691887Markvartice u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč591122Mastník692239MastníkO2
CZ0634Třebíč591149Meziříčko693766Meziříčko u Moravských BudějovicS
CZ0634Třebíč591157Mikulovice694380MikuloviceO3
CZ0634Třebíč591173Mohelno698059MohelnoO2
CZ0634Třebíč550779Naloučany701467NaloučanyO2
CZ0634Třebíč591211Náměšť nad Oslavou658146JedovO3
CZ0634Třebíč591211Náměšť nad Oslavou701564Náměšť nad OslavouO2
CZ0634Třebíč591211Náměšť nad Oslavou716618OtradiceO3
CZ0634Třebíč591211Náměšť nad Oslavou793396ZňátkyO3
CZ0634Třebíč591220Nárameč701599NáramečO3
CZ0634Třebíč591246Nová Ves705683Nová Ves u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč591262Nový Telečkov708003Nový TelečkovO2
CZ0634Třebíč510980Ocmanice708887OcmaniceO1
CZ0634Třebíč591289Odunec709182OdunecO2
CZ0634Třebíč591297Okarec709450OkarecO2
CZ0634Třebíč546933Okřešice615391Okřešice u TřebíčeO1
CZ0634Třebíč591301Okříšky798762Nové PetroviceO1
CZ0634Třebíč591301Okříšky709778OkříškyO2
CZ0634Třebíč591319Opatov711471Opatov na MoravěH3
CZ0634Třebíč591335Ostašov713376Ostašov na MoravěO2
CZ0634Třebíč591360Petrovice720160Petrovice u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč591378Petrůvky720402PetrůvkyO2
CZ0634Třebíč550370Pokojovice638382PokojoviceS
CZ0634Třebíč591416Pozďatín726842PozďatínO2
CZ0634Třebíč591424Přeckov734161PřeckovO2
CZ0634Třebíč591432Předín734250Hory u PředínaH3
CZ0634Třebíč591432Předín734268PředínH3
CZ0634Třebíč591459Přibyslavice735809Přibyslavice nad JihlavouO1
CZ0634Třebíč544752Příštpo736317PříštpoO2
CZ0634Třebíč591505Pyšel737003PyšelO2
CZ0634Třebíč591505Pyšel737011VanečO3
CZ0634Třebíč511307Rácovice769479RácoviceO3
CZ0634Třebíč550493Radkovice u Budče738034Radkovice u BudčeO2
CZ0634Třebíč591556Radonín738301RadonínO1
CZ0634Třebíč591564Radošov738514RadošovO2
CZ0634Třebíč591581Rapotice739324RapoticeO3
CZ0634Třebíč591602Rohy740535RohyO3
CZ0634Třebíč591611Rokytnice nad Rokytnou740993Rokytnice nad RokytnouS
CZ0634Třebíč591629Rouchovany638536Heřmanice u RouchovanO1
CZ0634Třebíč591629Rouchovany741868RouchovanyO1
CZ0634Třebíč591629Rouchovany741876ŠemíkoviceO2
CZ0634Třebíč591637Rudíkov743267RudíkovO2
CZ0634Třebíč591645Římov745731Římov na MoravěO3
CZ0634Třebíč591688Slavětice749931SlavěticeO2
CZ0634Třebíč591726Smrk751227Smrk na MoravěS
CZ0634Třebíč591742Stařeč755257KracoviceO3
CZ0634Třebíč591742Stařeč755265StařečO3
CZ0634Třebíč591777Studnice758582StudniceO3
CZ0634Třebíč591793Svatoslav760111Svatoslav u TřebíčeH3
CZ0634Třebíč591815Štěměchy763314ŠtěměchyH3
CZ0634Třebíč591823Štěpkov763519ŠtěpkovO2
CZ0634Třebíč591840Trnava768286Trnava u TřebíčeO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč615382BudíkoviceO2
CZ0634Třebíč590266Třebíč722944PocoucovO2
CZ0634Třebíč590266Třebíč769916PodklášteříO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč736562PtáčovO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč737305RačeroviceO2
CZ0634Třebíč590266Třebíč769886ŘípovO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč750034SlaviceO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč752185SokolíO2
CZ0634Třebíč590266Třebíč769738TřebíčO3
CZ0634Třebíč590266Třebíč769941Týn u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč587699Valdíkov701602ValdíkovS
CZ0634Třebíč511242Vícenice u Náměště nad Oslavou781487Vícenice u Náměště nad OslavouO2
CZ0634Třebíč591904Vladislav783226HostákovO3
CZ0634Třebíč591904Vladislav623903Střížov u TřebíčeO2
CZ0634Třebíč591904Vladislav783234VladislavO2
CZ0634Třebíč591912Vlčatín783617VlčatínO2
CZ0634Třebíč591947Zahrádka790214ČastoticeO2
CZ0634Třebíč591947Zahrádka790222Zahrádka na MoravěO3
CZ0634Třebíč591963Zašovice791172Nová BrtniceH3
CZ0634Třebíč591963Zašovice791181ZašoviceH3
CZ0634Třebíč591998Želetava795976BítovánkyH3
CZ0634Třebíč591998Želetava795984Horky u ŽeletavyH5
CZ0634Třebíč591998Želetava795992ŠašoviceH5
CZ0634Třebíč591998Želetava796000ŽeletavaH3
CZ0722Uherské Hradiště592048Bojkovice606979BojkoviceO3
CZ0722Uherské Hradiště592048Bojkovice617326Bzová u Uherského BroduH4
CZ0722Uherské Hradiště592048Bojkovice674401Krhov u BojkovicO3
CZ0722Uherské Hradiště592048Bojkovice734195PřečkoviceO3
CZ0722Uherské Hradiště592056Boršice u Blatnice607975Boršice u BlatniceO3
CZ0722Uherské Hradiště592072Břestek613801BřestekO3
CZ0722Uherské Hradiště592099Březová614700Březová u Uherského BroduH4
CZ0722Uherské Hradiště592111Bystřice pod Lopeníkem617130Bystřice pod LopeníkemO2
CZ0722Uherské Hradiště592137Částkov618608ČástkovO3
CZ0722Uherské Hradiště592188Horní Němčí643599Horní NěmčíO3
CZ0722Uherské Hradiště550736Hostětín721131HostětínS
CZ0722Uherské Hradiště592234Jankovice656844Jankovice u Uherského HradištěO3
CZ0722Uherské Hradiště592277Komňa668800KomňaO2
CZ0722Uherské Hradiště592285Korytná669695KorytnáO3
CZ0722Uherské Hradiště592307Košíky670880KošíkyO3
CZ0722Uherské Hradiště592323Kudlovice676934KudloviceO3
CZ0722Uherské Hradiště592340Lopeník686832LopeníkH3
CZ0722Uherské Hradiště592421Nezdenice704415NezdeniceO3
CZ0722Uherské Hradiště592471Osvětimany716359OsvětimanyO3
CZ0722Uherské Hradiště592498Pitín721158PitínH4
CZ0722Uherské Hradiště592561Salaš745961Salaš u VelehraduO2
CZ0722Uherské Hradiště592579Slavkov750271Slavkov u Uherského BroduO3
CZ0722Uherské Hradiště592587Staré Hutě754404Staré Hutě na MoravěO2
CZ0722Uherské Hradiště592609Starý Hrozenkov755001Starý HrozenkovH4
CZ0722Uherské Hradiště592617Strání756113StráníH4
CZ0722Uherské Hradiště592625Stříbrníce757730Stříbrnice u Uherského HradištěO2
CZ0722Uherské Hradiště592633Stupava758612StupavaO2
CZ0722Uherské Hradiště592676Šumice764230Šumice u Uherského BroduO3
CZ0722Uherské Hradiště592773Vápenice776882Vápenice u Starého HrozenkovaH4
CZ0722Uherské Hradiště592838Vyškovec788856VyškovecH4
CZ0722Uherské Hradiště592846Záhorovice789836ZáhoroviceO3
CZ0722Uherské Hradiště592854Zlámanec792993ZlámanecO3
CZ0722Uherské Hradiště592871Žítková797243ŽítkováH4
CZ0427Ústí nad Labem567931Dolní Zálezly630365Dolní ZálezlyO2
CZ0427Ústí nad Labem567973Homole u Panny641693Babiny IIH4
CZ0427Ústí nad Labem567973Homole u Panny641634BláhovH4
CZ0427Ústí nad Labem567973Homole u Panny641677Homole u PannyO2
CZ0427Ústí nad Labem567973Homole u Panny641685Lhota pod PannouO2
CZ0427Ústí nad Labem567973Homole u Panny641707SuleticeO2
CZ0427Ústí nad Labem568007Chabařovice650498ChabařoviceO3
CZ0427Ústí nad Labem568007Chabařovice741833RoudníkyO3
CZ0427Ústí nad Labem568007Chabařovice787621VykliceO3
CZ0427Ústí nad Labem568007Chabařovice787639Zalužany u VyklicO3
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec623270Český ÚjezdO3
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec647985HrboviceO3
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec651796Chlumec u ChabařovicO2
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec755818Stradov u ChabařovicO2
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec623288Střížovice u Ústí nad LabemO2
CZ0427Ústí nad Labem568015Chlumec794490Žandov u ChlumceO2
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov654736ChuderovO1
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov654744ChuderovecO1
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov684546LibovO3
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov684554Lipová pod BlanskemO2
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov684562Radešín u LipovéO1
CZ0427Ústí nad Labem568023Chuderov654779Žežice u ChuderovaO2
CZ0427Ústí nad Labem568058Libouchec683396Čermná u LibouchceO2
CZ0427Ústí nad Labem568058Libouchec795151Knínice u LibouchceH4
CZ0427Ústí nad Labem568058Libouchec683418LibouchecO2
CZ0427Ústí nad Labem568091Malé Březno690465Leština u Malého BřeznaO1
CZ0427Ústí nad Labem568091Malé Březno690481Malé Březno nad LabemO2
CZ0427Ústí nad Labem568091Malé Březno690473Vitín u Malého BřeznaO1
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov641715Babiny IO2
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov690678Březí u MalečovaO1
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov765139ČeřeništěH4
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov765147Horní ZálezlyO2
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov690694MalečovH4
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov690708Němčí u MalečovaH4
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov690716Pohoří u MalečovaH4
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov765155Proboštov u TašovaO1
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov744051RýdečO2
CZ0427Ústí nad Labem568104Malečov744069ŘetouňO2
CZ0427Ústí nad Labem568147Petrovice673986Krásný Les v Krušných horáchH3
CZ0427Ústí nad Labem568147Petrovice673994NakléřovH3
CZ0427Ústí nad Labem568147Petrovice720097Petrovice u ChabařovicH5
CZ0427Ústí nad Labem568147Petrovice673978Větrov u Krásného LesaH2
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726753Český BukovO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726761Lužec u Petrova MlýnaO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726770LysáO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726788Mašovice pod Vysokým kamenemO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726796MírkovO2
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726800NeštědiceO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726818PovrlyO1
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726826Roztoky nad LabemO3
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly684571SlavošovO2
CZ0427Ústí nad Labem568155Povrly726834ŠachovO1
CZ0427Ústí nad Labem530620Přestanov735078PřestanovO2
CZ0427Ústí nad Labem546186Ryjice744450RyjiceO1
CZ0427Ústí nad Labem568201Řehlovice633500Moravany u DubicS
CZ0427Ústí nad Labem546925Stebno630373ChvalovO2
CZ0427Ústí nad Labem546925Stebno755401Podlešín u StebnaO2
CZ0427Ústí nad Labem546925Stebno755419Stebno u DubicO2
CZ0427Ústí nad Labem546925Stebno755427Suchá u StebnaO2
CZ0427Ústí nad Labem568287Tašov765163TašovO2
CZ0427Ústí nad Labem568295Telnice765716LiboňovH4
CZ0427Ústí nad Labem568295Telnice765724TelniceH3
CZ0427Ústí nad Labem568295Telnice765732Varvažov u TelniceH5
CZ0427Ústí nad Labem568309Tisá767093Ostrov u TiséO3
CZ0427Ústí nad Labem568309Tisá767115TisáO2
CZ0427Ústí nad Labem553697Trmice671029KoštovO3
CZ0427Ústí nad Labem553697Trmice774979TrmiceO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem608955BožtěšiceO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem609901Brná nad LabemO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem759805Budov u SvádovaO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775096BukovO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem746410CírkviceO1
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775894DěloušO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem757772DoběticeO1
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem636436HabroviceO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem645982Hostovice u Ústí nad LabemO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775053KlíšeO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem690686Kojetice u MalečovaO1
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775266Krásné BřeznoO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem698164MojžířO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem703869NeštěmiceO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem705616Nová VesO1
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem759813Olešnice u SvádovaO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775002PředliceO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem746428SebuzínO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem748480Skorotice u Ústí nad LabemO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem636444Strážky u HabrovicO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775258StřekovO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem759830SvádovO2
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem771368TuchomyšlO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem774871Ústí nad LabemO1
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem776807VaňovO3
CZ0427Ústí nad Labem554804Ústí nad Labem775118VšebořiceO2
CZ0427Ústí nad Labem568350Velké Březno776726Valtířov nad LabemO2
CZ0427Ústí nad Labem568350Velké Březno778681Velké BřeznoO2
CZ0427Ústí nad Labem568350Velké Březno778699Vítov u Velkého BřeznaO3
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno688380Arnultovice u Lučního ChvojnaO3
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno688398Luční ChvojnoO3
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno778851Malé ChvojnoO2
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno688401Mnichov u Lučního ChvojnaO2
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno778869Velké ChvojnoO2
CZ0427Ústí nad Labem555223Velké Chvojno795160Žďár u Velkého ChvojnaO3
CZ0427Ústí nad Labem568384Zubrnice793710Týniště u ZubrnicO1
CZ0427Ústí nad Labem568384Zubrnice793728ZubrniceO1
CZ0534Ústí nad Orlicí547981Albrechtice600113Albrechtice u LanškrounaO1
CZ0534Ústí nad Orlicí573426Anenská Studánka600377Anenská StudánkaH4
CZ0534Ústí nad Orlicí573426Anenská Studánka600385HelvíkovO2
CZ0534Ústí nad Orlicí548006Bošín748510Bošín u ChocněO2
CZ0534Ústí nad Orlicí579971Bystřec616753BystřecH4
CZ0534Ústí nad Orlicí579980Cotkytle617903CotkytleH4
CZ0534Ústí nad Orlicí579980Cotkytle638391HerborticeH4
CZ0534Ústí nad Orlicí579980Cotkytle638404Mezilesí u LanškrounaH3
CZ0534Ústí nad Orlicí579998Čenkovice619523ČenkoviceH2
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620751Bílá VodaH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620769Červená VodaH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620777Dolní OrliceH5
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620793Horní OrliceH2
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620807Mlýnice u Červené VodyH5
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620815Mlýnický DvůrH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620823Moravský KarlovH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580015Červená Voda620831Šanov u Červené VodyH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580023Česká Rybná621676Česká Rybná u ŽamberkaO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová621757Česká TřebováO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová671690Kozlov u České TřebovéO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová681377Lhotka u České TřebovéO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová621820ParníkO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová749044Skuhrov u České TřebovéO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580031Česká Třebová671703Svinná u České TřebovéO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580058České Libchavy622630České LibchavyO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580066České Petrovice622702České PetroviceH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580074Damníkov624683DamníkovO3
CZ0534Ústí nad Orlicí548014Dlouhá Třebová626503Dlouhá TřebováS
CZ0534Ústí nad Orlicí548031Dlouhoňovice794392DlouhoňoviceO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580091Dobříkov627861DobříkovO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580091Dobříkov627879RzyO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580112Dolní Čermná628883Dolní ČermnáO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580112Dolní Čermná656577JakuboviceO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580121Dolní Dobrouč628913Dolní DobroučO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580121Dolní Dobrouč642771Horní DobroučO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580121Dolní Dobrouč679038LanšperkO1
CZ0534Ústí nad Orlicí580163Dolní Morava629774Dolní MoravaH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580163Dolní Morava629782Horní MoravaH1
CZ0534Ústí nad Orlicí580163Dolní Morava629791Velká MoravaH1
CZ0534Ústí nad Orlicí580228Hejnice638200Hejnice u ŽamberkaO2
CZ0534Ústí nad Orlicí548049Helvíkovice638242HelvíkoviceO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580261Hnátnice640018HnátniceO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580279Horní Čermná642690Horní ČermnáO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580279Horní Čermná642703NepomukyH4
CZ0534Ústí nad Orlicí580295Horní Heřmanice629065Dolní Heřmanice v ČecháchH4
CZ0534Ústí nad Orlicí580295Horní Heřmanice642924Horní Heřmanice v ČecháchH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580295Horní Heřmanice744077RýdroviceH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580333Horní Třešňovec644480Horní TřešňovecS
CZ0534Ústí nad Orlicí547972Hrádek658189Hrádek u JehnědíO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580350Choceň633933DvořiskoO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580350Choceň638269HemžeO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580350Choceň651974ChoceňO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580350Choceň721859PlchůvkyO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580376Jablonné nad Orlicí656194Jablonné nad OrlicíH4
CZ0534Ústí nad Orlicí580392Jamné nad Orlicí656623Jamné nad OrlicíH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580422Kameničná662674KameničnáO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580431Klášterec nad Orlicí665720Klášterec nad OrlicíH4
CZ0534Ústí nad Orlicí574449Kosořín790737KosořínO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky672530Červený PotokH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky628727Dolní BoříkoviceH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky672548Dolní HedečH2
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky629588Dolní LipkaH5
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky733792Heřmanice u KrálíkH3
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky643360Horní LipkaH2
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky672556KrálíkyH5
CZ0534Ústí nad Orlicí580481Králíky733806Prostřední LipkaH5
CZ0534Ústí nad Orlicí580503Kunvald677493KunvaldO1
CZ0534Ústí nad Orlicí580538Letohrad680630ČervenáO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580538Letohrad680656Kunčice u LetohraduO2
CZ0534Ústí nad Orlicí580538Letohrad680664LetohradO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580538Letohrad680672OrliceO3
CZ0534Ústí nad Orlicí580147Libchavy629553Dolní LibchavyS
CZ0534Ústí nad Orlicí580147Libchavy643327Horní LibchavyS
CZ0534Ústí nad Orlicí580147Libchavy643335Prostřední LibchavyS
CZ0