Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 336/2018 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Částka 163/2018
Platnost od 31.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

336

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2018

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1465359071851 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1505359071851 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 40000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 43873390336 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 80736000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3954126336 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92213119805 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 43600000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1317332700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9438270400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1075508600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 188000000000 Kč.

(12) Seznam dotací v roce 2019 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2018 vyčerpány, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2019.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2018 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 336/2018 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1465359071851
Výdaje státního rozpočtu celkem1505359071851
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1317332700
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích9438270400
- finanční vztah k rozpočtu hlavního
města Prahy1075508600
Schodek- 40000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů43873390336
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů80736000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-3954126336

Příloha č. 2 k zákonu č. 336/2018 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální
zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
z toho povinné
pojistné na důchodové pojištění
nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
z toho z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky00060 0000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu00016 000 0000
303Senát Parlamentu0002 700 0000
304Úřad vlády České republiky00077 920 96363 522 963
305Bezpečnostní informační služba000160 000 0000
306Ministerstvo zahraničních věcí900 000 0000040 000 0000
307Ministerstvo obrany100 0004 459 293 1973 963 816 175728 201 899106 392 899
308Národní bezpečnostní úřad250 00000550 0000
309Kancelář veřejného ochránce práv0001 037 940787 940
312Ministerstvo financí32 900 000763 755 436678 893 7214 458 243 685272 700 759
313Ministerstvo práce a sociálních věcí610 000 000541418 611 534481 339 500 42310 368 835 4299 748 835 429
314Ministerstvo vnitra6 000 0008 482 355 3337 515 240 3031 992 367 7181 458 503 535
315Ministerstvo životního prostředí93 700 0000015 205 940 8897 792 720 889
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 500 000006 641 175 2506 581 175 250
321Grantová agentura České republiky00000
Ministerstvo průmyslu a obchodu207 002 283006 190 654 1654 018 574 165
327Ministerstvo dopravy170 000 0000019 076 733 32118 869 733 321
328Český telekomunikační úřad44 000 00000854 789 3468 725 346
329Ministerstvo zemědělství9 000 0000035 330 406 14031608 106 140
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy700 0000010 150 542 74410 058 486 744
334Ministerstvo kultury40 00000575 431 873447 398 462
335Ministerstvo zdravotnictví25 000 00000907 445 061885 182 661
336Ministerstvo spravedlnosti01 222 836 0681 086 965 3942 076 227 576224 381 602
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80 000 00000155 787 0005 787 000
345Český statistický úřad00012 005 0008 945 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální620 000 00000224 496 63724 496 637
348Český báňský úřad364 440 606007 193 9984 977 998
349Energetický regulační úřad296 488 0000030 000 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže3 800 000001 700 0000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky00000
362Národní sportovní agentura00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání4 550 000001 500 0000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv00025 419 9051419 905
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170 000 00000400 0000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů069 450 39661 733 68600
377Technologická agentura České republiky000100 564 65922 265 160
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost00000
381Nejvyšší kontrolní úřad000467 9400
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1 550 000 000003 526 500 0000
398Všeobecná pokladní správa763 750 750 0000021 061 249 8600
CELKEM768 940 220 889556 416 301 964494 646 149 702140 002 548 99892 213 119 805
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 465 359 071 851

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 336/2018 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky405 364 725
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 332 355 420
303Senát Parlamentu605 343 544
304Úřad vlády České republiky1088 156 515
305Bezpečnostní informační služba2 076 974 408
306Ministerstvo zahraničních věcí8 127 005 597
307Ministerstvo obrany66 734 800 521
308Národní bezpečnostní úřad301 507 594
309Kancelář veřejného ochránce práv158 931 689
312Ministerstvo financí23 617 964 238
313Ministerstvo práce a sociálních věcí637 190 990 417
314Ministerstvo vnitra77 605 048 113
315Ministerstvo životního prostředí14 073 770 032
317Ministerstvo pro místní rozvoj11 501 908 279
321Grantová agentura České republiky4 390 784 794
322Ministerstvo průmyslu a obchodu39 596 672 278
327Ministerstvo dopravy72 555 424 741
328Český telekomunikační úřad1 468 076 432
329Ministerstvo zemědělství57 415 756 297
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy205 759 166 364
334Ministerstvo kultury14 783 403 358
335Ministerstvo zdravotnictví8 203 095 540
336Ministerstvo spravedlnosti30 489 782 592
343Úřad pro ochranu osobních údajů167 195 335
344Úřad průmyslového vlastnictví196 462 520
345Český statistický úřad1 304 798 306
346Český úřad zeměměřický a katastrální3 524 639 347
348Český báňský úřad179 247 759
349Energetický regulační úřad295 403 397
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže254 126 162
355Ústav pro studium totalitních režimů234 531913
358Ústavní soud231 559 248
359Úřad Národní rozpočtové rady25 503 936
361Akademie věd České republiky6 022 421793
362Národní sportovní agentura0
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34 816 619
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání68 154 789
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře19 584 073
374Správa státních hmotných rezerv2 698 959 708
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost429 801218
376Generální inspekce bezpečnostních sborů405 838 074
377Technologická agentura České republiky4 274 646 444
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost352 460 730
381Nejvyšší kontrolní úřad894 507 530
396Státní dluh46 499 000 000
397Operace státních finančních aktiv315 000 000
398Všeobecná pokladní správa157 448 129 462
CELKEM1 505 359 071 851

Příloha č. 4 k zákonu č. 336/2018 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60 000
Výdaje celkem405 364 725
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky130 864 188
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány242 225 537
Celkové výdaje na lesní hospodářství32 275 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 767 815
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)23 621 097
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 337 184
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech66 859 194
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem 4)0
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem51 840 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16 000 000
Výdaje celkem1 332 355 420
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1 332 355 420
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci468 978 598
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)159 296 632
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 215 286
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech210 764 239
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 700 000
Výdaje celkem605 343 544
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 700 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 700 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR605 343 544
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci218 379 921
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)74 249 173
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 315 033
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech115 751 599
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem15 470 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem77 920 963
Výdaje celkem1 088 156 515
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem77 920 963
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem63 522 963
příjmy z prostředků finančních mechanismů12 898 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1 088 156 515
vtom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR699 428 903
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády388 727 612
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci454 444 961
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)153 896 611
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 717 738
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech174 046 387
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě211 864 135
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)65 506 346
v tom: ze státního rozpočtu celkem65 506 346
v tom: institucionální podpora celkem 4)65 506 346
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)0
Program protidrogové politiky179 611 993
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity107 867 428
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem80 354 291
v tom: ze státního rozpočtu16 831 328
podíl rozpočtu Evropské unie63 522 963
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem15 130 000
v tom: ze státního rozpočtu2 232 000
podíl prostředků finančních mechanismů12 898 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem62 610 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem160 000 000
Výdaje celkem2 076 974 408
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem160 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem160 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby2 076 974 408
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem390 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6 a strana 7

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem940 000 000
Výdaje celkem8 127 005 597
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)900 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí8 127 005 597
v tom: transformační spolupráce80 000 000
humanitární pomoc218 000 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1546 111000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21000 000
zahraniční vysílání rozhlasu27 700 000
vrcholné návštěvy20 185 000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech42 600 000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie45 000 000
stabilizace a rekonstrukce Iráku30 000 000
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6 096 409 597
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci944 305 498
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)321063 870
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18 729 170
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech86 665 109
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě849 793 431
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)25 336 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem25 336 000
v tom: institucionální podpora celkem 4)25 336 000
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)25 336 000
Zahraniční rozvojová spolupráce727 666 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.13 960 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem461 800 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 8 a strana 9

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 187 595 096
Výdaje celkem66 734 800 521
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)100 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4 459 293 197
v tom: pojistné na důchodové pojištění3 963 816 175
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti495 477 022
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem728 201899
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem106 392 899
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem621 809 000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR43 054 700 354
Vytváření a rozvoj systému obrany státu11 838 991645
Zajištění strategického zpravodajství3 349 610 404
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil688 283 413
Zajištění dávek důchodového zabezpečení4 665 000 000
Zajištění ostatních sociálních dávek2 650 000 000
Zajištění státní sportovní reprezentace488 214 705
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 314 001 889
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)6 072 525 875
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb310 925 375
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2 878 757 395
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru11 940 796 461
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě726 714 862
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)414 486 150
v tom: ze státního rozpočtu celkem414 486 150
v tom: institucionální podpora celkem 4)106 123 000
účelová podpora celkem 4)308 363 150
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)308 363 150
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)94 489 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)8 534 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6 582 777
Program protidrogové politiky750 145
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.856 600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem185 427 712
v tom: ze státního rozpočtu79 034 813
podíl rozpočtu Evropské unie106 392 899
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13 795 495 465

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 10

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800 000
Výdaje celkem301 507 594
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu301 507 594
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci158 091571
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)53 751 134
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 133 423
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech156 671 133
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35 454 006

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 037 940
Výdaje celkem158 931 689
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 037 940
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem787 940
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv158 931 689
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86 112 638
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)29 270 035
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 590 174
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech79 108 758
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 050 587
v tom: ze státního rozpočtu262 647
podíl rozpočtu Evropské unie787 940
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem15 471 377

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 254 899 121
Výdaje celkem23 617 964 238
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)32 900 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti763 755 436
v tom: pojistné na důchodové pojištění678 893 721
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti84 861715
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 458 243 685
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem272 700 759
příjmy z prostředků finančních mechanismů71 477 726
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 114 065 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy12 963 239 501
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2 832 626 074
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy5 921 553 857
v tom: sociální dávky537 405 000
výdaje na činnost celní správy5 384 148 857
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 757 439 955
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra64 906 133
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu78 198 718
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 518 046 807
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)4 250 436 794
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb249 223 931
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1 622 179 289
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2 471 856 762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8 272 410 156
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů93 367 200
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem307 009 885
v tom: ze státního rozpočtu34 309 126
podíl rozpočtu Evropské unie272 700 759
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem104 098 738
v tom: ze státního rozpočtu32 621012
podíl prostředků finančních mechanismů71 477 726
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 281 867 972

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 13 a strana 14

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem552 397 446 963
Výdaje celkem637 190 990 417
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)610 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti541 418 611 534
v tom: pojistné na důchodové pojištění481 339 500 423
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti60 079 111 111
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10 368 835 429
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 748 835 429
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)620 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění461328 558 457
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče42 905 322 182
Dávky nemocenského pojištění36 200 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi6 629 455 542
Dávky osobám se zdravotním postižením3 000 000 000
Ostatní sociální dávky2 000 000
Podpory v nezaměstnanosti7 300 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách26 600 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem2 252 777 707
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů510 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením7 005 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu17 426 016 469
Neinvestiční nedávkové transfery25 184 420 060
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti447 440 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 683 757 411
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)3 862 477 519
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb172 040 194
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech579 810 473
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8 022 199 264
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)80 000 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem80 000 000
v tom: institucionální podpora celkem 4)80 000 000
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)80 000 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.600 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 892 931302
v tom: ze státního rozpočtu1 144 095 873
podíl rozpočtu Evropské unie9 748 835 429
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem818 382 366

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 160 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 150 000 000 Kč

strana 15 a strana 16

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 480 723 051
Výdaje celkem77 605 048 113
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)6 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8 482 355 333
v tom: pojistné na důchodové pojištění7 515 240 303
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti967 115 030
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 992 367 718
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 458 503 535
příjmy z prostředků finančních mechanismů59 864 183
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem474 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR43 073 416 106
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR10 880 774 892
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu13 233 042 949
Výdaje na sportovní reprezentaci284 856 166
Dávky důchodového pojištění5 728 053 000
Ostatní sociální dávky4 404 905 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci34 646 773 704
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)11 705 588 706
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb686 794 479
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4 685 666 520
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru28 152 440 899
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1 501 550 245
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)798 822 402
v tom: ze státního rozpočtu celkem798 822 402
v tom: institucionální podpora celkem 4)146 047 000
účelová podpora celkem 4)652 775 402
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)652 775 402
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)139 047 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality61 000 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1661498 269
v tom: ze státního rozpočtu202 994 734
podíl rozpočtu Evropské unie1 458 503 535
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem73 096 770
v tom: ze státního rozpočtu13 232 587
podíl prostředků finančních mechanismů59 864 183
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 742 945 663

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem15 299 640 889
Výdaje celkem14 073 770 032
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)93 700 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15 205 940 889
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7 792 720 889
příjmy z prostředků finančních mechanismů18 000 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 395 220 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny749 700 000
Technická ochrana životního prostředí3 608 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší5 676 930 889
Ostatní činnosti v životním prostředí4 039 139 143
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci915 689 567
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)303 557 748
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17 522 437
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech146 996 820
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě726 521 818
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)257 600 199
v tom: ze státního rozpočtu celkem257 600 199
v tom: institucionální podpora celkem 4)257 600 199
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)257 600 199
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7 915 230 889
v tom: ze státního rozpočtu122 510 000
podíl rozpočtu Evropské unie7 792 720 889
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem24 450 000
v tom: ze státního rozpočtu6 450 000
podíl prostředků finančních mechanismů18 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10 157 594 779

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 18

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 642 675 250
Výdaje celkem11 501 908 279
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)1 500 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 641 175 250
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 581 175 250
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu9 511 734 100
v tom: Horská služba215 000 000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch9 296 734 100
Podpora bydlení695 800 000
Uzemní plánování a stavební řád133 454 273
Ostatní činnosti resortu1 160 919 906
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci467 581916
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)158 841 855
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 934 667
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech71 423 899
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě375 309 478
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 712 051 518
v tom: ze státního rozpočtu130 876 268
podíl rozpočtu Evropské unie6 581 175 250
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem9 796 689 332

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 19

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4 390 784 794
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109 783 000
Dotace jiným subjektům4 281001794
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 299 471
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)14 818 985
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb591 152
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech29 557 590
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)4 390 784 794
v tom: ze státního rozpočtu celkem4 390 784 794
v tom: institucionální podpora celkem 4)109 783 000
účelová podpora celkem 4)4 281001794
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20 a strana 21

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 397 656 448
Výdaje celkem39 596 672 278
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)207 002 283
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 190 654 165
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 018 574 165
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 172 080 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání7 004 414 710
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu4 070 482 285
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu1347 480 000
ostatní výdaje určené na zahlazování2 723 002 285
Výdaje spojené s další činností resortu2 709 701619
Dotace na obnovitelné zdroje energie25 000 000 000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů812 073 664
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu807 373 664
ostatní výdaje4 700 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci967 227 401
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)327 852 811
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18 635 046
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech130 222 871
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě801 567 125
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)2 924 604 421
v tom: ze státního rozpočtu celkem2 049 604 421
v tom: institucionální podpora celkem 4)442 512 710
účelová podpora celkem 4)1607 091711
podíl prostředků zahraničních programů 3)875 000 000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)1607 091711
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)420 923 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 370 669 729
v tom: ze státního rozpočtu352 095 564
podíl rozpočtu Evropské unie4 018 574 165
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 339 750 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 22

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem19 246 733 321
Výdaje celkem72 555 424 741
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)170 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19 076 733 321
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18 869 733 321
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem207 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava8 269 379 136
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury54 746 044 258
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR18 749 713 258
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury35 996 331000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu9 540 001347
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci530 166 003
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)180 256 454
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 292 745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech67 901372
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě446 735 459
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)50 000 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem50 000 000
v tom: institucionální podpora celkem 4)50 000 000
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)50 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 310 700
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18 882 780 958
v tom: ze státního rozpočtu13 047 637
podíl rozpočtu Evropské unie18 869 733 321
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem48 899 040 732

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 23

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem898 789 346
Výdaje celkem1 468 076 432
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)44 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem854 789 346
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8 725 346
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem846 064 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu1 468 076 432
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny95 000 000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady37 000 000
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence750 000 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu586 076 432
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci298 854 741
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)101223 014
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 691 557
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě284 577 824
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 790 283
v tom: ze státního rozpočtu2 064 937
podíl rozpočtu Evropské unie8 725 346
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem48 635 346

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 24 a strana 25

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem35 339 406 140
Výdaje celkem57 415 756 297
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)9 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem35 330 406 140
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem167 151717
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem31440 954 423
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 722 300 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu44 149 118 423
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu37 164 118 423
ostatní výdaje6 985 000 000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 800 000 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1 600 000 000
ostatní dotace200 000 000
Podpora lesního hospodářství620 937 175
Podpora vodního hospodářství1 500 000 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1 500 000 000
Podpora neziskovým organizacím100 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost9 245 700 699
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 625 139 514
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)891 292 575
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb51652 441
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech391 379 867
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě2 191 242 138
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)982 682 952
v tom: ze státního rozpočtu celkem982 682 952
v tom: institucionální podpora celkem 4)496 451000
účelová podpora celkem 4)486 231952
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)486 231952
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)491 031 000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 700 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem223 403 135
v tom: ze státního rozpočtu56 251418
podíl rozpočtu Evropské unie167 151717
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem37 164 118 423
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu21542 450 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu650 525 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu4 500 000 000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie9 435 369 000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu572 639 000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie463 135 423
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 155 683 955

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26 a strana 27

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 151242 744
Výdaje celkem205 759 166 364
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)700 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10 150 542 744
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 058 486 744
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem92 056 000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy46 263 016 939
v tom: vysoké školy26 528 676 980
výzkum, experimentální vývoj a inovace19 734 339 959
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací143 723 127 562
Podpora činnosti v oblasti mládeže276 266 938
Podpora činnosti v oblasti sportu7 000 000 000
v tom: sportovní reprezentace2 401 101600
všeobecná sportovní činnost4 598 898 400
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace6 257 601977
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu2 239 152 948
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci945 373 270
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)313 914 485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17 237 444
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech126 196 305
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě735 675 906
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)19 734 339 959
v tom: ze státního rozpočtu celkem14 613 874 459
v tom: institucionální podpora celkem 4)9 372 444 229
účelová podpora celkem 4)5 241430 230
podíl prostředků zahraničních programů 3)5 120 465 500
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)2 356 122 230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)1 165 308 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)6 837 096 581
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)1261482 211
Zahraniční rozvojová spolupráce125 500 000
Program sociální prevence a prevence kriminality8 132 000
Program protidrogové politiky12 197 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19 875 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 570 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12 666 484 706
v tom: ze státního rozpočtu2 607 997 962
podíl rozpočtu Evropské unie10 058 486 744
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem3 060 208
v tom: ze státního rozpočtu3 060 208
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 866 703 995

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28 a strana 29

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem575 471 873
Výdaje celkem14 783 403 358
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)40 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem575 431 873
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem447 398 462
příjmy z prostředků finančních mechanismů17 700 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110 333 411
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem487 296 138
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3 288 731860
vtom: finanční náhrada2 132 929 460
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1 155 802 400
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury441 474 297
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny22 880 000
výdaje na činnost úřadu325 223 797
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím26 370 500
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury67 000 000
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury7 705 058 510
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím4 914 193 048
program péče o národní kulturní poklad a dědictví1 390 000 000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení854 557 000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů12 000 000
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy534 308 462
Kulturní služby, podpora živého umění742 862 430
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů160 000 000
kulturní aktivity544 656 030
veřejné informační služby knihoven38 206 400
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí812 000 000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky75 000 000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek737 000 000
Podpora kultury národnostních menšin33 000 000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000 000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31 000 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení277 000 000
Státní fond kinematografie995 980 123
v tom: dotace na filmové pobídky800 000 000
dotace ze státního rozpočtu195 980 123
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci202 217 749
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)68 798 514
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 518 894
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech33 925 394
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě142 019 268
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných 3)487 296 138
v tom: ze státního rozpočtu celkem487 296 138
v tom: institucionální podpora celkem 4)99 696 138
účelová podpora celkem 4)387 600 000
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)387 600 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)93 354 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem523 808 462
v tom: ze státního rozpočtu76 410 000
podíl rozpočtu Evropské unie447 398 462
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem22 500 000
v tom: ze státního rozpočtu4 800 000
podíl prostředků finančních mechanismů17 700 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 120 745 462

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 30 a strana 31

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem932 445 061
Výdaje celkem8 203 095 540
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)25 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem907 445 061
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem885 182 661
příjmy z prostředků finančních mechanismů462 400
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 800 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2 284 337 385
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 552 100 648
Lůžková péče1 128 641 868
Zvláštní zdravotnická zařízeni a služby pro zdravotnictví1300 713 835
Zdravotnické programy1 168 508 267
Ostatní činnosti ve zdravotnictví768 793 537
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 534 932 797
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)521 877 151
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb28 766 153
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech322 553 459
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1 115 754 107
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)1 552 100 648
v tom: ze státního rozpočtu celkem1 552 100 648
v tom: institucionální podpora celkem 4)502 100 648
účelová podpora celkem 4)1 050 000 000
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)1 050 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)500 100 648
Zahraniční rozvojová spolupráce3 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality305 114
Program protidrogové politiky30 511 390
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.13 000 000
Výdaie na očkování a Pandemický plán České republiky 7)14 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1013 101 061
v tom: ze státního rozpočtu127 918 400
podíl rozpočtu Evropské unie885 182 661
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem544 000
v tom: ze státního rozpočtu81 600
podíl prostředků finančních mechanismů462 400
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 142 921 061

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 32 a strana 33

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 299 063 644
Výdaje celkem30 489 782 592
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1222 836 068
v tom: pojistné na důchodové pojištění1086 965 394
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti135 870 674
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 076 227 576
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem224 381 602
příjmy z prostředků finančních mechanismů11 603 974
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 840 242 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část18 647 673 954
v tom: platy soudců4 837 321 600
platy státních zástupců1721 594 400
ostatní výdaje justiční části12 088 757 954
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část11 842 108 638
v tom: dávky důchodového pojištění747 303 500
ostatní sociální dávky629 000 000
ostatní výdaje vězeňské části10 465 805 138
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci16 805 301 180
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)5 710 584 413
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb330 338 600
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech6 274 649 886
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru3 492 044 131
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě191 562 036
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1721 594 400
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem 4)0
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality11 795 000
Program protidrogové politiky14 515 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem289 084 049
v tom: ze státního rozpočtu64 702 447
podíl rozpočtu Evropské unie224 381 602
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem13 651 735
v tom: ze státního rozpočtu2 047 761
podíl prostředků finančních mechanismů11 603 974
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 235 362 655

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 34

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem167 195 335
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů167 195 335
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci67 422 694
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)22 923 716
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 310 636
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech12 665 269
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě39 640 113
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů13 226 400
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem23 100 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem235 787 000
Výdaje celkem196 462 520
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)80 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem155 787 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 787 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví196 462 520
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104 584 178
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)35 558 621
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 074 400
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech15 152 808
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě88 567 188
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 430 000
v tom: ze státního rozpočtu643 000
podíl rozpočtu Evropské unie5 787 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem11 950 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12 005 000
Výdaje celkem1 304 798 306
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 005 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8 945 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 060 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 304 798 306
v tom: výdaje na volby a referenda600 000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů82 629 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 221 569 306
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci671 836 604
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)228 352 330
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb13 388 752
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech75 510 731
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě591 397 923
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů2 516 400
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12 248 085
v tom: ze státního rozpočtu3 303 085
podíl rozpočtu Evropské unie8 945 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem199 301 049

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem844 496 637
Výdaje celkem3 524 639 347
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)620 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem224 496 637
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem24 496 637
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3 524 639 347
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 980 641 236
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)673 407 644
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb39 599 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech130 015 142
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1 848 021 675
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem30 794 000
v tom: ze státního rozpočtu6 297 363
podíl rozpočtu Evropské unie24 496 637
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem253 351 637

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem371 634 604
Výdaje celkem179 247 759
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)364 440 606
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 193 998
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 977 998
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 216 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu179 247 759
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci107 179 686
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)36 441 093
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 141 717
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech21219 223
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě85 866 650
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 844 747
v tom: ze státního rozpočtu1 866 749
podíl rozpočtu Evropské unie4 977 998
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem19 861 144

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem326 488 000
Výdaje celkem295 403 397
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)296 488 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu295 403 397
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci171 231 350
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)58 218 659
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 378 317
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech28 510 223
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě131 769 203
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 636 400
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 500 000
Výdaje celkem254 126 162
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)3 800 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 700 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 700 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže254 126 162
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci137 633 677
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)46 795 450
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 712 610
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech18 949 547
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě107 943 748
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 737 200
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33 042 249

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

r

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem234 531 913
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů147 392 355
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek87 139 558
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci107 467 192
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)36 383 843
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 089 043
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech72 229 655
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě31 143 285
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem 4)0
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem53 400 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

r

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem231 559 248
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu231559 248
v tom: platy soudců35 798 400
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu195 760 848
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci110 013 762
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)37 404 679
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 183 055
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech73 254 362
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem31 628 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem25 503 936
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady25 503 936
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 355 409
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)4 200 839
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb147 788
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech7 389 409
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem900 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem6 022 421 793
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu6 022 421 793
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 366 102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)16 784 474
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb964 101
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech48 205 029
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)6 022 421 793
v tom: ze státního rozpočtu celkem6 022 421 793
v tom: institucionální podpora celkem 4)6 022 421 793
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)4 141 947 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury0
Dotace do oblasti sportu0
v tom: rozvoj a podpora sportu0
sportovní reprezentace0
podpora významných sportovních akcí0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem34 816 619
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34 816 619
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13 231 838
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)4 498 826
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb240 636
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1 489 443
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě3 775 595
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů6 766 800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 130 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 47

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 050 000
Výdaje celkem68 154 789
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)4 550 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 500 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem68 154 789
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 650 494
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)12 461 168
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb411 648
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1 570 161
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě19 012 237
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem900 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem19 584 073
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře19 584 073
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 355 659
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)4 200 924
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb241 115
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3 102 471
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8 953 188
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 49

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem25 419 905
Výdaje celkem2 698 959 708
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem25 419 905
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1419 905
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem24 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2 692 639 708
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil6 320 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci179 489 023
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)61 026 269
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 562 630
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech101 772 186
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě76 359 308
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 692 639 708
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1419 905
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie1419 905
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem256 869 905

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 50

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170 400 000
Výdaje celkem429 801 218
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)170 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost429 801 218
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí429 801 218
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci136 016 966
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)46 245 769
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 716 145
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech14 012 793
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě121 794 473
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem 4)0
účelová podpora celkem 4)0
podíl prostředků zahraničních programů 3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 300 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem181 255 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 51

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem69 450 396
Výdaje celkem405 838 074
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti69 450 396
v tom: pojistné na důchodové pojištění61 733 686
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti7 716 710
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů375 838 074
Sociální dávky30 000 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci240 606 863
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)81 386 774
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 764 261
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech26 055 531
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru212 157 548
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 950 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 52

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem100 564 659
Výdaje celkem4 274 646 444
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem100 564 659
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22 265 160
příjmy z prostředků finančních mechanismů78 299 499
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR163 843 493
Dotace jiným subjektům4 110 802 951
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 754 267
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)25 076 451
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1367 075
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech68 353 757
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)4 274 646 444
v tom: ze státního rozpočtu celkem4 174 081785
v tom: institucionální podpora celkem 4)128 445 000
účelová podpora celkem 4)4 045 636 785
podíl prostředků zahraničních programů 3)100 564 659
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)4 045 636 785
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25 001 248
v tom: ze státního rozpočtu2 736 088
podíl rozpočtu Evropské unie22 265 160
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem96 286 539
v tom: ze státního rozpočtu17 987 040
podíl prostředků finančních mechanismů78 299 499

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 53

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační

bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem352 460 730
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost352 460 730
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci101 778 730
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)34 604 769
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 023 985
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech101 199 297
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem76 701 465

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 54

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem467 940
Výdaje celkem894 507 530
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem467 940
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem467 940
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu894 507 530
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci331714 614
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)112 782 969
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 096 316
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech304 815 820
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem359 850 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 55

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem46 499 000 000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů43 873 390 336
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů80 736 000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)-3 954 126 336
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu46 499 000 000
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění

strana 56

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 076 500 000
Výdaje celkem315 000 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 9)1 550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 526 500 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)3 526 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol100 000 000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
ostatní transfery do jiných kapitol100 000 000
Ostatní výdaje215 000 000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění

strana 57

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem784 811 999 860
Výdaje celkem157 448 129 462
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)763 750 750 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 061 249 860
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 061 249 860
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva4 787 258 102
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60 000 000
Stavební spoření4 000 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky1 663 374 322
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8 681 190 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51317 332 700
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 69 438 270 400
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 71 075 508 600
Další prostředky pro územní samosprávné celky183 489 700
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně73 320 432 000
Ostatní výdaje7 400 108 638
Odvody do rozpočtu Evropské unie43 600 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 781 165 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1781 165 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 336/2018 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem
Středočeský142 583 900
Jihočeský98 866 700
Plzeňský89 711600
Karlovarský65 194 400
Ústecký110 455 100
Liberecký78 067 200
Královéhradecký92 050 500
Pardubický84 298 600
Kraj Vysočina84 299 000
Jihomoravský141 294 500
Olomoucký93 723 000
Zlínský93 581 800
Moravskoslezský143 206 400
Úhrn1317 332 700

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Příspěvek na výkon státní správy je pro rok 2019 meziročně valorizován o 10%.

Příloha č. 6 k zákonu č. 336/2018 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem *)
Středočeský1 394 352 100
Jihočeský655 078 300
Plzeňský618 842 100
Karlovarský298 743 600
Ústecký773 418 000
Liberecký420 236 500
Královéhradecký562 874 500
Pardubický538 805 000
Kraj Vysočina551934 600
Jihomoravský1 248 326 500
Olomoucký610 304 500
Zlínský588 074 500
Moravskoslezský1 177 280 200
Úhrn9 438 270 400

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 336/2018 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy *)1 075 508 600
Úhrn1 075 508 600

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 336/2018 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce 2)3). U některých obcí se navíc přičte částka uvedené v části D).

Vzorec:

B

P =

—————

× SO

A+√SO

Výše příspěvku 4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).

Rozsah působnostiAB
Základní působnost30,785481756830500,486
Působnost matričního úřadu142,949668815415649,93
Působnost stavebního úřadu67,2258429513651966,35
Působnost pověřeného obecního úřadu263,401845827427070,52

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2019 byl celkový objem příspěvku valorizován o 10 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2018 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 3)6)7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C,) D), E), F) a G).

Vzorec 1:

B

P1 =

—————

× SO

A+√SO

Vzorec 2:

SC

P2 = C ×

(

1 -

——

)

× SO

SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost33,6098895891495203,6310
Působnost matričního úřadu169,0316402246129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu42,88097974782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu52,4984296868663660,4810815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností1,8895347993950471,56234503,20351

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

8) Pro rok 2019 byl celkový objem příspěvku valorizován o 10 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9)10)2 565 959
Černošice 9)7 633 994
Nýřany 9)7 633 994
Šlapanice 9)7 633 994
Brno 11)12)13)182 190 463
Ostrava 11)127 504 157
Plzeň 11)25 629 505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

10) Z důvodu výrazného omezení rozsahu výkonu agendy státní správy na dislokovaném pracovišti městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v hlavním městě Praze byl snížen příspěvek o 5 068 035 Kč.

11) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle §10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).

12) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen OZ - ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

V případě rozhodnutí z období před účinností nového OZ se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2019 je 31. březen 2018. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2019 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

E) Financování jednotných kontaktních míst

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, věznění pozdějších předpisů plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí „od -do“), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientůVýše příspěvku v Kč
Od-Do(Kč)
0-2566 000
26-50132 000
51-75198 000
76 - 100264 000
101-125330 000
126-150396 000
151-175462 000
176-200528 000
201-225594 000
226-250660 000
251-275726 000
276 - 300792 000
301-325858 000
326-350924 000
351-375990 000
376-4001 056 000
401-4251 122 000
426-4501 188 000
451-4751 254 000
476 - 5001 320 000
501 -5251 386 000
526 - 5501 452 000
551-5751518 000

Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:

Jednotné kontaktní místo v rámci obcí ČRPočet zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů
v období od 1.1. do 31. 12.2017
Výše příspěvku v Kč
Ostrava4551 254 000
České Budějovice255726 000
Liberec26132 000
Hradec Králové45132 000
Jihlava2566 000
Zlín223594 000
Černošice32132 000
Olomouc56198 000
Karlovy Vary97264 000
Brno5011 386 000
Plzeň74198 000
Pardubice370990 000
Ústí nad Labem2566 000

F) Financování vydávání občanských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. „místo nabrání“) obdrží příspěvek ve výši násobku 118 Kč za každý 1 ks takto „nabraného“ občanského průkazu, což je nárůst o 11 Kč oproti roku 2018 z důvodu navýšení tarifních platů v období od 1. července 2017 do 1. června 2018. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2017.

G) Financování úřadů územního plánování

Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s novou platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku.

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek ve výši 1 451 Kč za každý případ od 1. 1. do 31. 12. 2017, pokud by ve stejném případě vydávala v roce 2018 závazné stanovisko podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (nabytí účinnosti 1. 1. 2018).

Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze 14)

A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 je výsledná částka příspěvku pro rok 2018 navýšená o 10%.

B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2019 valorizována o 10 % a činí 74 796 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2018 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2018.

B1) Financování vydávání občanských průkazů

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, je obsažena i částka 23 189 832 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými Úřady městských částí.

Financování vydávání občanských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.F) této přílohy.

C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 23 548 000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 812 opatrovanců.

Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.D) této přílohy.

D) Financování jednotných kontaktních míst

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 1 980 000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 1518 000 Kč, pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 462 000 Kč.

Financování jednotných kontaktních míst včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.E) této přílohy.

E) Financování úřadů územního plánování

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 10 846 225 Kč k pokrytí financování nárůstu agendy úřadu územního plánování.

Financování úřadu územního plánování včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.G) této přílohy.

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části 2.A), 2.B) [včetně B1)], 2.C), 2.D) a 2.E). Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

14) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

Příloha č. 9 k zákonu č. 336/2018 Sb.

SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2019 PODLE § 1 ODST. 12 ZÁKONA č. 336/2018 Sb.

v Kč

číslo kapitolykapitolapříjemce dotaceúčel dotacečástka
398Všeobecná pokladní správaČeský svaz bojovníků za svoboduna projekty a činnost organizace6 300 000
398Všeobecná pokladní správaKonfederace politických vězňůna projekty a činnost organizace5 250 000
398Všeobecná pokladní správaMasarykovo demokratické hnutína projekty a činnost organizace1 530 000
398Všeobecná pokladní správaÚstav TGM, o.p.s.na projekty a činnost organizace1 800 000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenská obec legionářskána projekty a činnost organizace6 000 000
Přesunout nahoru