Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


Čl. I

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodě 16 větě první se za slovo „podpoložky“ vkládají slova „kombinované nomenklatury“.

2. V příloze č. 1 části I bodě 20 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

3. V příloze č. 1 části II Poznámkách ke kódům 11 až 19 písm. A) se slova „a k protiplnění dochází až následně“ nahrazují slovy „a osobami k této dani neregistrovanými“.

4. V příloze č. 1 části II Poznámce ke kódům 94 až 99 se slovo „Poznámka“ nahrazuje slovem „Poznámky“, dosavadní text se označuje jako písmeno A) a doplňuje se písmeno B), které zní:

B) Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, stane se předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva.“.

5. V příloze č. 1 části IV bodě 1 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

6. V příloze č. 1 části IV se bod 13 zrušuje.

7. V příloze č. 3 bodě 1 se částka „8000000 Kč“ nahrazuje částkou „12000000 Kč“.

8. V příloze č. 3 bodě 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

9. V příloze č. 4 se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , popřípadě pouze v řádku, v němž je doplněný nebo opravený údaj uveden.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru