Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/2018 Sb.Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

Částka 155/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 20.12.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

315

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2018

o strategickém hlukovém mapování

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:


§ 1

Úvodní stanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci2), (dále jen „integrovaná zařízení“), základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, (dále jen „strategické hlukové mapování“), podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

§ 2

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty

(1) Hlukovými ukazateli pro účely strategického hlukového mapování jsou hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer (Lv) a pro noc (Ln). Způsob výpočtu hlukových ukazatelů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Hlukové ukazatele podle odstavce 1 odpovídají ukazatelům definovaným předpisem Evropské unie upravujícím hodnocení hluku ve venkovním prostředí3), (dále jen „směrnice“), a to tak, že hlukovému ukazateli:

a) pro den-večer-noc (Ldvn) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lden podle směrnice,

b) pro den (Ld) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lday podle směrnice,

c) pro večer (Lv) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Levening podle směrnice a

d) pro noc (Ln) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lnight podle směrnice.

(3) Hlukový ukazatel pro:

a) den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem,

b) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne,

c) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera,

d) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.

(4) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:

a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB,

b) pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB,

c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,

d) pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.

§ 3

Strategické hlukové mapy

(1) Strategická hluková mapa obsahuje mapovou, tabulkovou a textovou část, popisující stávající hlukovou situaci, počet osob, staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystavených hodnotám hlukových ukazatelů stanoveným v příloze č. 2 k této vyhlášce v oblasti, pro kterou se pořizuje strategická hluková mapa.

(2) Základní požadavky na obsah strategických hlukových map jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob informování veřejnosti o strategických hlukových mapách

Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti na svých internetových stránkách ve formě otevřených dat.

§ 5

Akční plány

Základní požadavky na obsah akčních plánů jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob informování veřejnosti o akčních plánech

(1) Ministerstvo dopravy a krajské úřady (dále jen „pořizovatel“) zpřístupňují návrhy akčních plánů a již pořízené akční plány na svých internetových stránkách.

(2) Způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek veřejnosti k návrhům akčních plánů pořizovatel zveřejní podle odstavce 1.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Výpočet hlukových ukazatelů

Hlukové ukazatele vztažené ke škodlivému účinku hluku se zjišťují výpočtem, přičemž

1. škodlivými účinky hluku se rozumí účinky nepříznivé pro lidské zdraví, obtěžování hlukem, pocit nepohody vznikající působením hluku na osoby vystavené hodnotám hlukového ukazatele podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

2. vztahem mezi dávkou a účinkem se rozumí vztah mezi hodnotou hlukového ukazatele a jeho škodlivým účinkem,

3. hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v decibelech (dB) je definována vzorcem

[1(LdLv+5Ln+10)],
Ldvn = 10 × lg——12×10——+4×10———+8×10————
24101010

kde

Ld je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna denní období jednoho roku,

Lv je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna večerní období jednoho roku,

Ln je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna noční období jednoho roku

a kde

den je 12 hodin v rozmezí od 6:00 hodin do 18:00 hodin; večer jsou 4 hodiny v rozmezí od 18:00 hodin do 22:00 hodin; noc je 8 hodin v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a rok je příslušný kalendářní rok, pokud jde o imise hluku, a průměrný rok, pokud jde o meteorologické podmínky.

4. Při výpočtu hlukového ukazatele se bere v úvahu zvuk dopadající, který neobsahuje zvuk odrážející se od obvodového pláště dotčeného chráněného objektu. V případě ověřování hodnot tohoto hlukového ukazatele měřením se od hodnot naměřených u obvodového pláště odečte hodnota 3 dB.

5. V případě výpočtu pro účely strategického hlukového mapování z hlediska vystavení osob hluku v budovách a v jejich blízkosti musí být hodnotící bod ve výšce 4,0 m +- 0,2 m (3,8 až 4,2 m) nad terénem, a to na části obvodového pláště nejvíce vystavené hluku. Pro tyto účely se nejvíce vystavenou částí obvodového pláště rozumí vnější stěna objektu orientovaná k nejbližšímu specifickému zdroji hluku.

6. Pro akustické plánování a vymezení hlukových zón se mohou zvolit jiné výšky, a to zejména pro venkovské oblasti s jednoposchoďovými domy, návrh místních opatření určených ke snižování hlukové zátěže na určité stavby pro bydlení nebo podrobné hlukové mapování ve vymezené oblasti, jehož cílem je identifikace úrovně vystavení hodnotám hlukového ukazatele podle přílohy č. 2 této vyhlášky. V těchto případech ale nikdy nesmí být hodnotící body níže než 1,5 m nad terénem.

7. Pro výpočet hodnot hlukových ukazatelů Ldvn a Ln se použijí pro hluk ze silniční, železniční, letecké dopravy a pro průmyslový hluk výpočtové metody uvedené ve směrnici Komise (EU) 2015/996 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES5).

Pro tento výpočet se použijí pouze takové softwarové aplikace, které obsahují deklaraci o průkazné shodě této aplikace s metodami popsanými ve směrnici Komise (EU) 2015/996.

4) ČSN ISO 1996 - 1 Popis a měření hluku prostředí; Část 1: Základní veličiny a postupy, ČSN ISO 1996 - 2 Popis a měření hluku prostředí; Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území.

5) Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Základní požadavky na obsah strategických hlukových map

1. Obecná část

Strategická hluková mapa představuje hlukovou situaci v 5 dB pásmech (dále jen „příslušná 5 dB pásma“), a to:

pro hlukový ukazatel Ldvn hodnoty 50,0-54,9; 55,0-59,9; 60,0-64,9; 65,0-69,9; 70,0-74,9; >75,0 dB;

a) pro hlukový ukazatel Ln hodnoty 40,0-44,9; 45,0-49,9; 50,0-54,9; 55,0-59,9; 60,0-64,9; 65,0-69,9; >70,0 dB.

Mapová část se pořizuje zvlášť pro hlukový ukazatel Ldvn a pro hlukový ukazatel Ln.

1.1. Textová část obsahuje alespoň následující údaje:

1.1.1. Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele (název, adresa, IČO).

1.1.2. Stručný popis posuzovaného území.

1.1.3. Popis podkladů pro zpracování strategické hlukové mapy a jejich zdroj.

1.1.4. Popis metodiky zpracování strategické hlukové mapy.

1.1.5. Vyhodnocení nejistot výpočtu.

1.1.6. Určení kritických míst na základě překročení mezních hodnot hlukových ukazatelů jako podklad pro zpracování akčních plánů.

1.2. Tabulková část obsahuje alespoň následující údaje:

1.2.1. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných osob v příslušných 5 dB pásmech.

1.2.2. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných staveb pro bydlení v příslušných 5 dB pásmech.

1.2.3. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných staveb pro bydlení s tichou fasádou v příslušných 5 dB pásmech, pokud jsou takové údaje k dispozici; tichou fasádou se rozumí fasáda, u které hodnota Ldvn ve výšce 4 m nad zemí a 0,1 m před fasádou je pro hluk ze specifického zdroje o více než 20 dB nižší než u fasády, která má nejvyšší hodnotu Ldvn a současně Ldvn tiché fasády je menší než 55 dB.

1.2.4. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných staveb pro bydlení se speciálními protihlukovými opatřeními v příslušných 5 dB pásmech, pokud jsou takové údaje k dispozici; speciálním protihlukovým opatřením se rozumí ochrana proti jednomu nebo více typům hluku v životním prostředí, v kombinaci s takovými ventilačními nebo klimatizačními zařízeními, aby bylo možné zachovat vysoké hodnoty protihlukové ochrany.

1.2.5. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných staveb škol v příslušných 5 dB pásmech.

1.2.6. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných staveb lůžkových zdravotnických zařízení v příslušných 5 dB pásmech.

1.2.7. V případech uvedených pod body 1.2.1 až 1.2.6 počty osob a staveb, u nichž dochází k překročení mezních hodnot hlukových ukazatelů.

1.2.8. Celkovou plochu území v km2 vystavenou hodnotám Ldvn > 55 dB, Ldvn > 65 dB, Ldvn > 75 dB.

1.2.9. Celkový počet osob vystavených hodnotám Ldvn > 55 dB, Ldvn > 65 dB, Ldvn > 75 dB.

1.2.10. Celkový počet staveb pro bydlení vystavených hodnotám Ldvn > 55 dB, Ldvn > 65 dB, Ldvn > 75 dB.

Údaje podle bodů 1.2.1. až 1.2.6 této přílohy se pro jednotlivé zdroje strukturují po krajích, dále po obcích s uvedením kódu obce a názvu obce podle Číselníku obcí Českého statistického úřadu a po úsecích, včetně uvedení součtu za celou Českou republiku.

1.3. Mapová část obsahuje alespoň následující údaje:

1.3.1. Izofony hlukového ukazatele Ldvn v 5 dB pásmech.

1.3.2. Izofony hlukového ukazatele Ln v 5 dB pásmech.

1.3.3. Zobrazení hranic obcí a jejich název v okolí zdroje hluku.

1.3.4. Zobrazení zdrojů hluku, které jsou předmětem výpočtu.

1.3.5. Zobrazení budov v okolí zdrojů hluku.

1.3.6. Zobrazení kritických míst.

2. Strategické hlukové mapy pro aglomerace

V aglomeracích se pořizují strategické hlukové mapy odděleně pro silnice, hlavní silnice, železnice, hlavní železnice, letiště, hlavní letiště a integrovaná zařízení. Integrovaným zařízením se rozumí zdroj průmyslového hluku provozovaný podle zákona o integrované prevenci3). Pořizuje se také součtová strategická hluková mapa zobrazující současné působení všech těchto zdrojů hluku v aglomeraci.

Strategické hlukové mapy pro aglomerace obsahují vedle požadavků uvedených v bodu 1:

2.1. Název a stručný popis aglomerace: poloha, velikost, počet obyvatel, popis dopravní sítě včetně městské hromadné dopravy, kód letiště Mezinárodní civilní letecké organizace.

2.2. Výčet a obsah dosud realizovaných programů ochrany před hlukem a protihlukových opatření.

2.3. U součtové mapy se neuvádějí údaje podle bodů 1.2.7 až 1.2.10 této přílohy.

2.4. Údaje podle bodů 1.2.1. až 1.2.6 se pro jednotlivé zdroje strukturují po obcích s uvedením kódu obce a názvu obce podle Číselníku obcí Českého statistického úřadu, včetně uvedení součtu za celou aglomeraci.

3. Strategické hlukové mapy pro hlavní silnice, hlavní železnice a hlavní letiště obsahují vedle požadavků uvedených v bodu 1:

3.1 Obecný popis hlavních silnic, hlavních železničních tratí nebo hlavních letišť mimo aglomerace: označení, číslo úseku, údaje o dopravním provozu, kód letiště Mezinárodní civilní letecké organizace.

3.2 Charakteristiku okolí: zastavěná a nezastavěná část území obce, informace o využití území a o dalších významných zdrojích hluku.

3.3 Výčet a obsah dosud realizovaných programů ochrany před hlukem a protihlukových opatření.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Základní požadavky na obsah akčních plánů

1. Akční plán obsahuje alespoň následující údaje:

1.1. Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele (název, adresa, IČO).

1.2. Název akčního plánu.

1.3. Vymezení území, pro které je akční plán pořízen.

1.4. Adresa internetových stránek, na kterých je akční plán umístěn.

1.5. Popis zdroje hluku.

1.6. Všechny platné mezní hodnoty hlukových ukazatelů podle § 2.

1.7. Souhrn výsledků strategického hlukového mapování - odhadovaný počet staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystavených hodnotám hlukového ukazatele, uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce, v oblasti, pro kterou se pořizuje akční plán.

1.8. Hodnocení škodlivých účinků hluku na populaci na základě vztahů mezi dávkou a účinkem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

1.9. Vyhodnocení odhadu počtu osob vystavených hluku, vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit.

1.10. Všechny realizované, prováděné nebo dosud schválené programy na snižování hluku s uvedením data zahájení a ukončení jejich realizace, včetně vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci, a odhady snížení počtu osob vystavených hluku v denní a noční době, které tyto programy přinesou.

1.11. Opatření, která pořizovatelé plánují přijmout nebo realizovat v příštích 5 letech s uvedením data předpokládaného zahájení a ukončení, včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci a opatření k jejich ochraně.

1.12. Dlouhodobou strategii ochrany před hlukem.

1.13. Ekonomické informace: odhad nákladů a hodnocení jejich efektivnosti, hodnocení nákladů a přínosů ochrany před hlukem, zejména s ohledem na počet osob, u nichž dojde ke snížení hluku.

1.14. Výsledky konzultací s veřejností, počet konzultací celkem a z toho počet akceptovaných připomínek.

1.15. Souhrn nejdůležitějších skutečností uvedených v akčním plánu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Metody hodnocení škodlivých účinků

Pro hodnocení účinků hluku na populaci se použijí vztahy mezi dávkou a účinkem, které se týkají:

- vztahu mezi obtěžováním hlukem a indikátorem Ldvn pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a pro průmyslový hluk,

- vztahu mezi rušením spánku a indikátorem Ln pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a pro průmyslový hluk.

Podle potřeby mohou být uvedeny vztahy mezi dávkou a účinkem pro:

- obydlí se zvláštní ochranou proti hluku v souladu s pokyny správné praxe Evropské agentury pro životní prostředí,

- obydlí s tichou fasádou v souladu s pokyny správné praxe Evropské agentury pro životní prostředí,

- klimatické rozdíly/kulturní rozdíly,

- zranitelné skupiny populace,

- průmyslový hluk s tónovými složkami,

- impulsní průmyslový hluk a další speciální případy.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.

2) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

3) Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.

Přesunout nahoru