Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/2018
Platnost od 21.02.2018
Účinnost od 05.03.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:


Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb. a vyhlášky č. 171/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze č. 1 v SVMe 7 nadpis zní:

„Chemické látky, „biologická agens“, „látky určené pro potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:“.

3. V příloze č. 1 v SVMe 7 písmeno a. zní:

a. „biologická agens“ nebo radioaktivní materiály, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí;“.

4. V příloze č. 1 v SVMe 7 v písmeni d. se slova „ „látky k potlačování nepokojů“ “ nahrazují slovy „ „látky určené pro potlačování nepokojů“ “.

5. V příloze č. 1 v SVMe 7 v Poznámce 1 se slova „ „látky k potlačování nepokojů“ “ nahrazují slovy „ „látky určené pro potlačování nepokojů“ “.

6. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 41., který zní:

41. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid);“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 3 zní:

3. borany a jejich deriváty:

a. karborany;

b. homology boranů:

1. dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2. pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3. pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni f. bodu 10 se slovo „(strannát)“ nahrazuje slovem „(stannát)“.

9. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene g. doplňuje středník a písmeno h., které zní:

h. prášek a formy ,reaktivních materiálů‘:

1. prášek následujících materiálů s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 250 µm a neuvedený jinde v bodě SVMe 8:

a. hliník;

b. niob;

c. bór;

d. zirkonium;

e. hořčík;

f. titan;

g. tantal;

h. wolfram;

i. molybden; nebo

j. hafnium;

2. Formy neuvedené v bodech SVMe 3, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 16 a vyrobené z prášků uvedených v bodě SVMe 8 h. 1.

Technické poznámky

1. ,Reaktivní materiály‘ jsou speciálně určené k vyvolání exotermické reakce pouze při vysoké smykové rychlosti a k použití jako kumulativní vložky nebo pláště hlavic.

2. Prášek ,reaktivních materiálů‘ je vyroben například postupem vysokoenergetického kulového mletí.

3. Formy ,reaktivních materiálů‘ jsou vyrobeny například selektivním laserovým slinováním.“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 8 v Poznámce 3 se slovo „výbušniny“ nahrazuje slovem „ „výbušniny“ “.

11. V příloze č. 1 v SVMe 18 v Poznámce písmena d. až h. znějí:

d. šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských „výbušnin“;

e. řezací stroje ke kalibraci slisovaných „hnacích hmot“;

f. čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g. průběžné míchače pevných „hnacích hmot“;

h. kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských „výbušnin“;“.

12. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 7, 22 „Biopolymery“

Tyto biologické makromolekuly:

a. enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;

b. ,anti-idiotypické‘, ,monoklonální‘ nebo ,polyklonální‘ ,protilátky‘;

c. speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory‘;

Technické poznámky

1. ,Anti-idiotypovými protilátkami‘ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2. ,Monoklonálními protilátkami‘ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3. ,Polyklonálními protilátkami‘ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4. ,Receptory‘ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.“

nahrazuje položkami, které znějí:

„SVMe 7 „Biologická agens“

Patogeny či toxiny, které byly vybrány nebo upraveny (např. úpravou čistoty, doby skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem působit ztráty na lidech nebo zvířatech, poškození techniky nebo škody na úrodě či životním prostředí.

SVMe 7 „Biopolymery“

Tyto biologické makromolekuly:

a. enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;

b. ,anti-idiotypické‘, ,monoklonální‘ nebo ,polyklonální‘ ,protilátky‘;

c. speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory‘;

Technické poznámky

1. ,Anti-idiotypovými protilátkami‘ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2. ,Monoklonálními protilátkami‘ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3. ,Polyklonálními protilátkami‘ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4. ,Receptory‘ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.“.

13. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 7 „Přizpůsobené pro válečné použití“

Jakákoli úprava nebo výběr (jako například změna čistoty, skladovatelnosti, toxicity, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.“

zrušuje.

14. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu v položce SVMe 17 „Robot“ písmeno d. zní:

d. je vybaven ,uživatelskou programovatelností‘ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

,Uživatelskou programovatelností‘ se rozumí možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a. fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo

b. nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.“.

15. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 21, 22 „Vývoj“

Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.“

nahrazuje položkou, která zní:

„SVMe 17, 21, 22 „Vývoj“

Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. března 2018.


Ministr:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru