Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 301/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

301

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb. a vyhlášky č. 143/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 bod 8 zní:

„8.OMomezení pro vykazování výkonu podle Kapitoly 2 bodu 4“.
omezení místem

2. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.1 se slovo „Dispensární“ nahrazuje slovem „Dispenzární“.

3. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 3 doplňuje bod 3.2, který včetně nadpisu zní:

3.2 Výplň stálého nebo dočasného zubu

Výkony

číslonázev
04201Výplň stálého nebo dočasného zubu -jedna ploška
04202Výplň stálého nebo dočasného zubu - dvě a více plošek (vč. rekonstrukce růžku)

lze vykázat v těchto případech:

1. U pojištěnců do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita a v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků i při použití fotokompozita. Při použití dózováného amalgámu jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

2. U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití fotokompozita nebo samopolymerujícího kompozita.

3. U těhotných a kojících žen při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita. Při použití dózovaného amalgámu jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

4. U pojištěnců neuvedených v bodech 1 až 3 při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita.“.

4. V příloze v Kapitole 4 bod 19.3 včetně nadpisu zní:

19.3 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653)

číslonázev
43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43653Protonové ozáření v kraniospinální ose

Výkon indikuje poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách. Tato indikace vychází

a) ze zhodnocení zdravotního stavu pacienta (diagnostický souhrn a anamnéza),

b) z řádného medicínského odůvodnění indikace protonové terapie jako optimálního způsobu ozáření cílového objemu dávkou nezbytnou k dosažení požadovaného léčebného účinku, přičemž ozáření ostatních tkání musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného přínosu, a

c) ze závěru multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra vycházejícího z multidisciplinárního indikačního semináře k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se zhoubným onkologickým onemocněním, jehož součástí je zápis podepsaný nejméně vedoucím komplexního onkologického centra a radiačním onkologem.

Protonová léčba se indikuje zejména v těchto diagnózách:

Radioterapie protony u dětských malignit

ozařování kraniospinální osy (meduloblastom),

nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

Radioterapie protony u dospělých pacientů

vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu optických drah druhostranného oka,

lokalizovaný hepatocelulární karcinom indikovaný ke kurativní radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie).“.

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 34 název výkonu č. 06713 zní: „Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo sestrou pro intenzivní péči á 15 minut“ a název výkonu č. 79111 zní: „Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem zdravotnické záchranné služby“.

6. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 23 vkládá nová položka 24, která zní:

24. 00033 je Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku“.

Dosavadní položky 24 až 45 se označují jako položky 25 až 46.

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00032 vkládá položka 00033, která zní:

„000333 866“.

8. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.8 doplňuje bod 7.1.9, který zní:

7.1.9 Obligatorní obsah OD následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku

Jedná se o OD 00033. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00022.

Obligatorním obsahem OD 00033 jsou:

1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 až 8 hodin denně.

2. Kritéria pro přijetí a setrvání pacienta do následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby:

a. Pacient je přijímán na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči - stavy po cévních mozkových příhodách (nejdéle 1 měsíc od propuštění z centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem či z centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo akutní rehabilitace) a stavy po traumatickém postižení mozku (nejdéle 1 měsíc od ukončení akutní hospitalizace).

b. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní rehabilitační péče v rozsahu 4-8 hodin/den v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

c. U pacienta jsou před zařazením do komplexní intenzivní rehabilitační léčby provedena hodnocení:

1. fyzioterapeutem (FIM test, Berg Balance Score, TUG, 10MWT, 6MW),

2. ergoterapeutem (FIM test, ARAT, MAL),

3. klinickým psychologem (uvedeny objektivní vstupní a výstupní hodnoty dle mezinárodně standardizovaných testů k posouzení kognitivních a exekutivních funkcí),

4. klinickým logopedem (standardizované testy k posouzení afázie, dysartrie a poruchy polykání); průběžné změny v trénované oblasti hodnoceny na pěti bodové škále. Hodnocení klinickým logopedem jen u indikovaných pacientů.

d. U pacienta v průběhu komplexní intenzivní rehabilitační léčby jsou prováděna v periodicitě 2-3 týdnů průběžná hodnocení podle písmene c).

Pro setrvání pacienta v komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péči je nezbytné zlepšení alespoň o 2 a více bodů nejméně ve 2 sledovaných oblastech.“.

9. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 26, která zní:

26. Celotělová hypotermie novorozence.“.

10. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku, resuscitační nebo intenzivní péče, následné ventilační péče (NVP), následné intenzivní péče (NIP), dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a OD následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku.“.

11. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,12 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,68 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,74 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,62 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,50 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 11,24 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 914, 916, 919, 921 a 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,29 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,92 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „30,57-99,31“ nahrazuje textem „31,33-101,79“.

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se text „183,33“ nahrazuje textem „187,91“.

14. V příloze v Kapitole 8 se na konci bodu 7 doplňuje tabulka, která zní:

„číslo výkonunázev výkonupaušální sazba v bodech
69Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže3200“.

15. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01185 vkládají výkony č. 01186 a 01188, které znějí:

„01186 PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Výkon lze vykázat jako první prohlídku pacienta při jeho předání do péče praktického lékaře onkologem po skončení primární onkologické léčby. Slouží k seznámení se s průběhem onkologické léčby, jejími komplikacemi, doporučeními onkologa pro další péči, provedení vstupní prohlídky a sestavení plánu dispenzarizace a další péče o předaného pacienta. Dispenzarizace se pak realizuje prostřednictvím výkonu č. 01188.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 40

Body 349

NositelINDXČas
L3340

ZUM Ne

ZULP Ne

01188 NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci praktického lékaře s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 25

Body 221

NositelINDXČas
L3325

ZUM Ne

ZULP Ne“.

16. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01445 vkládají výkony č. 15118 a 15119, které znějí:

„15118 MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU

Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let lx ročně a pacientům nad 55 let lx za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121.

Kategorie P - hrazen plně

OF 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 128

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ne

ZULP Ne

15119 KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI

Vyšetření stolice na okultní krvácení přístrojem umožňujícím kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, a to nejméně od hladiny 15 μg/g stolice (mikrogramů na gram stolice).

Kategorie P - hrazen plně

OF 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 5

Body 169

NositelINDXČas
L335

ZUM Ne

ZULP Ne“.

17. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkony č. 15120 a 15121 znějí:

„15120 SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne

15121 SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ

Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo pozitivní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne“.

18. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02200 zní:

„02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU, POPŘÍPADĚ VŠEOBECNOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Jedná se o návštěvu novorozence nebo dítěte propuštěného po porodu z dlouhodobé lůžkové péče. Návštěva dětskou, popřípadě všeobecnou sestrou v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované péče v rodině. Vykazuje se 1 krát na jedno rodné číslo, v případě potřeby opakovaně.

Kategorie P - hrazen plně

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 157

NositelINDXČas
S2260

ZUM Ne

ZULP Ne“.

19. V příloze se na konci Kapitoly 002 - praktické lékařství pro děti a dorost doplňují výkony č. 02245 a 02250, které znějí:

„02245 SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE

Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 měsíc

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 5

Body 43

NositelINDXČas
L335

ZUM Ne

ZULP Ne

02250 OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Vyšetření zevního zvukovodu a bubínku otoskopem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

NositelINDXČas
L3310

Čas výkonu 10

Body 85

ZUM Ne

ZULP Ne“.

20. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

„04201 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Kategorie W - hrazen za určitých podmínek

OF 1 zub/365 dní

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 174

NositelINDXČas
L2220

ZUM Ne

ZULP Ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU)

Kategorie W - hrazen za určitých podmínek

OF 1 zub/365 dní

OM bez omezení

Čas výkonu 35

Body 257

NositelINDXČas
L2235

ZUM Ne

ZULP Ne“.

21. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství se za výkon č. 11130 vkládá výkon č. 11140, který zní:

„11140 ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC

Indikace: u onkologicky nemocných pro aplikaci chemoterapie jako alternativa zavedení intravenózního portu; u domácí nebo dlouhodobé parenterální výživy; u hospitalizovaných nemocných, kdy centrální žilní vstup je nutný po dobu delší než 14 dní nebo v případech, kdy zavedení centrálního žilního katetru je spojeno s vysokým rizikem pro nemocného (poruchy krevní srážlivosti, tracheostomie). Výkon je prováděn v lokální anestezii. U dětí v anestezii celkové. Sonografickým přístrojem je lokalizovaná optimální žíla na paži horní končetiny a pod ultrazvukovou navigací do ní zavedena punkční jehla, kterou je do žíly zaveden vodící katetr. Po něm je do cévy zaveden dilatátor a zaváděcí kanyla. Po vyjmutí vodiče a dilatátoru je přes trhací kanylu zaveden PICC. Pozice distálního konce PICC katetru je kontrolována EKG navigací nebo sonografickou navigací tak, aby byl umístěn v kavoatriální junkci. Na konci výkonu je katetr bez stehů fixován ke kůži a sterilně ošetřen. Alternativou EKG a sonografické navigace je použití skiaskopie.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1084

NositelINDXČas
L2230

ZUM Ano

ZULP Ne“.

22. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13051 vkládá výkon č. 13053, který zní:

„13053 TÝMOVÁ STRUKTUROVANÁ SKUPINOVÁ EDUKACE DIABETIKU, PRO SKUPINU MAXIMÁLNĚ 6 OSOB Á 180 MINUT

Strukturovaná edukace ve skupině do 6 diabetiků je realizována edukačním týmem, ve složení diabetolog, všeobecná nebo dětská sestra, nutriční terapeutka. Strukturovaná je podle předem stanoveného edukačního plánu, jehož součástí je i sebepozorování pacientů a jeho kontrola diabetologem. Navazuje na individuální edukaci (výkon č. 13051) a je komplexní, zaměřena především na samostatné zvládání diabetů, sebepozorování, režimová opatření a prevenci akutních i chronických komplikací. Diabetici jsou indikováni ke strukturované týmové skupinové edukaci písemným doporučením od ošetřujícího lékaře, a to při léčbě inzulínem, do dvou let od zjištění diabetů, při neuspokojivé kompenzaci diabetů (glykovaný hemoglobin nad 53mmol/mol), při četných, či závažných hypoglykémiích. Podmínkou ze strany pacientů je ochota provádět sebepozorování a návštěva alespoň 3 navazujících strukturovaných skupinových edukaci v daném roce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu 30

Body 354

NositelINDXČas
L3330
S3315
S3315

ZUM Ne

ZULP Ne“.

23. V příloze se na konci Kapitoly 103 - diabetologie doplňuje výkon č. 13077, který zní:

„13077 OPAKOVANÉ KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE POMOCÍ SENZORU

Opakovaná kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím speciálního senzoru a přístroje pro kontinuální monitoraci s funkcí alarmů a vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a inzulínové terapie. Výkon se provádí při prvotní indikaci trvalé kontinuální monitorace a dále při každé kontrole pacienta s kontinuální monitoraci (max. 4krát ročně).

Výkon lze vykázat u dětských a dospělých pacientů s diabetem 1. typu léčených inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery, kteří mají:

syndrom porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4),

časté hypoglykémie (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů),

labilní diabetes (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/L),

závažné hypoglykémie (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců),

a dále:

ženám v průběhu těhotenství a šestinedělí,

pacientům po transplantaci jako ochrana štěpu po transplantaci.

Podmínkou pro vykázání výkonu je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (dokumentované sebepozorování pomocí glukometru s frekvencí alespoň 4krát denně, absolvování ambulantního či pobytového edukačního tréninku) a zlepšení kompenzace diabetů po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení dlouhodobé monitorace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 341

NositelINDXČas
L3340

ZUM Ne

ZULP Ne“.

24. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie výkon č. 17277 zní:

„17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon se provádí samostatně při diferenciaci diagnostiky patologických útvarů v srdci (např. vegetací, tumorů a trombů) nebo při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), transseptální punkci v komplikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony č. 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 10802

NositelINDXČas
L3390

ZUM Ne

ZULP Ne“.

25. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se za výkon č. 18052 vkládá výkon č. 18053, který zní:

„18053 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA LÉČENÉHO DOMÁCÍ DIALÝZOU

Provedení kontroly stavu pacienta a dialyzační léčby dálkovou kontrolou systému pomocí zaslaných měřených parametrů bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 12/1 čtvrtletí, 32/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 131

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ne

ZULP Ne“.

26. V příloze v Kapitole 202 - hematologie výkon č. 22109 zní:

„22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE - TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTU S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA, RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cca 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku. Klinické vyšetření se vykazuje zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 171

NositelINDXČas
L2210

ZUM Ne

ZULP Ne“.

27. V příloze v Kapitole 304 - neonatologie se za výkon č. 00130 vkládají výkony č. 34045 a 34046, které znějí:

„34045 CELOTĚLOVÁ HYPOTERMIE NOVOROZENCE

Léčebná metoda, jejíž jednoznačnou indikací je těžká asfyxie novorozence.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 čtvrtletí

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 1440

Body 11404

NositelINDXČas
L33360
S33360

ZUM Ne

ZULP Ne

34046 SCREENING VROZENÉ KATARAKTY

Jedná se o plošný screening, indikováni jsou všichni novorozenci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/život

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 66

NositelINDXČas
L2215

ZUM Ne

ZULP Ne“.

28. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35050 vkládá výkon č. 35060, který zní:

„35060 MEZIOBOROVÁ KONZULTACE A STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NEBO LÉČEBNÉHO PLÁNU PSYCHIATREM A NEUROLOGEM

Konzultace neurologa a psychiatra o pacientovi vykazujícím psychiatrické a neurologické příznaky nebo u pacienta s primárně psychiatrickým nebo neurologickým onemocněním, kde lze očekávat symptomy zasahující do obou specializací.

Výkon bude hrazen u dg.:

1) Duševní poruchy a poruchy chování - diagnózy „F“: F 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 43, 44, 45, 51, 70, 71,72,73,95.

2) Nemoci nervové soustavy - diagnózy „G“: G 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 62, 63, 70,71,80,81,82,90,91,92,93.

Výstupem konzultace je společný diagnostický a terapeutický plán dalšího postupu. Vykázání výkonu navazuje na předchozí komplexní, cílené nebo kontrolní psychiatrické a zároveň neurologické vyšetření. Podmínkou pro vykázání výkonu neurologem a psychiatrem je vyšetření pacienta oběma specialisty ve stejný den, a to buď společně, nebo samostatně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu 20

Body 171

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne“.

29. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie výkon č. 35117 zní:

„35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor diagnostický, terapeutický a preventivní, s cílem získat anamnestické údaje o pacientovi, dodat rodině dostatečně široké a relevantní informace o nemoci a provést specifickou instruktáž zaměřenou na komunikaci v rodině.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 2/1 týden, 2/1 měsíc

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

30. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkon č. 51611 zní:

„51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti k číslu základního výkonu. Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 10

Body 140

NositelINDXČas
L3310

ZUM Ne

ZULP Ne“.

31. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkon č. 51619 zní:

„51619 pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 264

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

32. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkony č. 51231 a 51233 znějí:

„51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 172

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ano

ZULP Ne

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chirurgické vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze, případně svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 562

NositelINDXČas
L3340

ZUM Ne

ZULP Ne“.

33. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51395 zní:

„51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 192

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne“.

34. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51417 zní:

„51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 měsíc

OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD

Čas výkonu 20

Body 243

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne“.

35. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51425 zní:

„51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem - Whitehead, Milligan-Morgan apod.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 647

NositelINDXČas
L3340

ZUM Ne

ZULP Ne“.

36. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 výkon č. 51123 zní:

„51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento výkon lze zahrnout drobnější jednostranné výkony, tj. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incizi abscesu štítné žlázy.

Kategorie P - hrazen plně

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 1201

NositelINDXČas
L3345

ZUM Ne

ZULP Ne“.

37. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 výkon č. 51819 zní:

„51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto číslem výkonu vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 508

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

38. V příloze v Kapitole 522 - dětská chirurgie - skupina 2 výkon č. 52115 zní:

„52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie P - hrazen plně

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ne

ZULP Ne“.

39. V příloze v Kapitole 522 - dětská chirurgie - skupina 2 výkon č. 52313 zní:

„52313 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen tříselný kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie P - hrazen plně

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 686

NositelINDXČas
L3340

ZUM Ne

ZULP Ne“.

40. V příloze v Kapitole 513 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 1 výkony č. 53515 a 53517 znějí:

„53515 SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 834

NositelINDXČas
L3345

ZUM Ne

ZULP Ne

53517 SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 60

Body 925

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne“.

41. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkony č. 53151 a 53152 znějí:

„53151 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací, případně zevní fixací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 1193

NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM Ano

ZULP Ne

53152 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 337

NositelINDXČas
L3320
L2220

ZUM Ano

ZULP Ne“.

42. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkon č. 53157 zní:

„53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafyze a osteosyntéza.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 2268

NositelINDXČas
L3390
L2290

ZUM Ano

ZULP Ne“.

43. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkon č. 53161 zní:

„53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním (radiálním) ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 2738

NositelINDXČas
L33120
L22120

ZUM Ano

ZULP Ne“.

44. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkony č. 53257 a 53259 znějí:

„53257 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace akromioklavikulárního skloubení (respektive zlomeniny acromia či laterálního konce klíčku) se stabilizací klíční kosti osteosyntézou tažným šroubem k processus coracoideus a se suturou respektive plastikou ligamenta coracoclaviculare respektive osteosyntézou processus coracoideus.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 2558

NositelINDXČas
L33120
L22120

ZUM Ano

ZULP Ne

53259 OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 2259

NositelINDXČas
L3390
L2290

ZUM Ano

ZULP Ne“.

45. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkony č. 53421, 53451 a 53453 znějí:

„53421 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice femuru z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM Ano

ZULP Ne

53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 1113

NositelINDXČas
L3340
L1140

ZUM Ano

ZULP Ne

53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘIČTI

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 297

NositelINDXČas
L3320
L1120

ZUM Ano

ZULP Ne“.

46. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkon č. 53511 zní:

„53511 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie vykazuj zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 1112

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne“.

47. V příloze v Kapitole 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 výkon č. 53519 zní:

„53519 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci - výkon přičti.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den na jednu stranu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 80

Body 1348

NositelINDXČas
L3380
L2250

ZUM Ne

ZULP Ne“.

48. V příloze v Kapitole 514 - cévní chirurgie -skupina 1 výkon č. 54930 zní:

„54930 VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY W. PERFORANTES

Radikální exstirpace insuficientního kmene v. saph. magna, popřípadě v. saph. parva, exstirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 60

Body 1764

NositelINDXČas
L3360
L1160

ZUM Ano

ZULP Ne“.

49. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie -skupina 3 výkon č. 54340 zní:

„54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou či uzavřenou metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 3922

NositelINDXČas
L33120

ZUM Ano

ZULP Ano“.

50. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 se výkon č. 66035 zrušuje.

51. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 výkony č. 66037, 66039 a 66041 znějí:

„66037 JEDNODUCHÁ ARTROSKOPIE

Pomocí endoskopické techniky jez miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenního nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena jednoduchá poškození menisků či vazů nebo odstraněna volná tělíska. Výkon lze provádět v lůžkovém zařízení v oboru ortopedie nebo ve specializovaném j ednodenním stacionáři.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 75

Body 4413

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne

66039 SLOŽITÁ ARTROSKOPIE

Pomocí endoskopické techniky je z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenního nebo kyčelního, popř. dalších drobných kloubů či paraartikulárních prostor. Výkon slouží k ošetření nitrokloubních či paraartikulárních struktur s použitím shaveru, artroskopické vrtačky, radiofrekvenční elektrokoagulační sondy, popř. dalších speciálních nástrojů. Výkon lze provádět v lůžkovém zařízení v oboru ortopedie nebo ve specializovaném jednodenním stacionáři.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 105

Body 16352

NositelINDXČas
L3390

ZUM Ne

ZULP Ne

66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE

Pomocí endoskopické techniky je z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, kyčelního, nebo hlezenného, popř. dalších drobných kloubů či paraartikulárních prostor. Výkon slouží k rekonstrukci složitých nitrokloubních či paraartikulárních poškození, následků úrazů a zánětlivých stavů s použitím speciálních nástrojů, instrumentárií, kotvících (fixačních) prvků, popř. biologických náhrad tkáně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc, 2/1 rok na stejném kloubu

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 135

Body 20098

NositelINDXČas
L33120

ZUM Ano

ZULP Ne“.

52. V příloze v Kapitole 626 - ortopedie - skupina 2 se před výkon č. 66133 vkládá výkon č. 66043, který zní:

„66043 REVIZNÍ A ZVLÁŠTĚ SLOŽITÁ REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE

Výkon slouží k provedení revizních a zvláště složitých rekonstrukčních artroskopických operačních zákroků s cílem komplexního ošetření nitrokloubních či paraartikulárních poškození, následků úrazů a zánětlivých stavů s použitím speciálních nástrojů, instrumentárií, kotvících (fixačních) prvků, popř. biologických náhrad tkáně. Jedná se o revizní výkon po předcházející operaci nebo o primární artroskopii kyčelního kloubu, nebo o ošetření více anatomických struktur jednoho kloubu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí,

2/1 rok na stejném kloubu

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 180

Body 32881

NositelINDXČas
L33180

ZUM Ano

ZULP Ne“.

53. V příloze se na konci Kapitoly 631 - plastická chirurgie - skupina 3 doplňují výkony č. 61481 a 61483, které znějí:

„61481 AUTOTRANSPLANTACE TUKOVÉ TKÁNĚ NAD 100 ML

Jedná se o odběr tukové tkáně a její zpracování pomocí speciálního instrumentaria z určené lokality těla pacienta a její aplikace do místa defektu, deformity. Metodu lze použít pro mnoho indikací na mnoha místech na těle. Podobně jako transplantace kůže, koria, šlach a jiných tkání. Indikace:

1. Stavy po onkologických resekcích: nejčastěji po mastektomii nebo jiné mutilující deformity prsu po prs záchovných onkochirurgických operacích (kvadrantektomie, lumpektomie). Dále stavy po onkologických resekcích v obličeji, a v dalších lokalitách.

2. Vrozené vady prsu a hrudníku: Polandův syndrom, jednostranné nebo oboustranné aplasie prsu, hypoplasie prsu s výraznou asymetrií prsů, vrozené deformity prsu (tuberózní prs), pectus excavatum, a další.

3. Jizevnaté stavy omezující funkci části těla nebo mutilující jizvy (např. plošné jizvy po popálení, hypertrofické jizvy, propadliny).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí (s rozestupem min. 3 měsíců, max. 4/život)

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 180

Body 5048

NositelINDXČas
L33180
L22180

ZUM Ano

ZULP Ne

61483 AUTOTRANSPLANTACE TUKOVÉ TKÁNĚ DO 100 ML

Jedná se o odběr tukové tkáně a její zpracování pomocí speciálního instrumentaria z určené lokality těla pacienta a její aplikace do místa defektu, deformity. Metodu lze použít pro mnoho indikací na mnoha místech na těle. Podobně jako transplantace kůže, koria, šlach a jiných tkání. Indikace:

1. Stavy po onkologických resekcích: nejčastěji po mastektomii nebo jiné mutilující deformity prsu po prs záchovných onkochirurgických operacích (kvadrantektomie, lumpektomie). Dále stavy po onkologických resekcích v obličeji, a v dalších lokalitách.

2. Vrozené vady prsu a hrudníku: Polandův syndrom, jednostranné nebo oboustranné aplasie prsu, hypoplasie prsu s výraznou asymetrií prsů, vrozené deformity prsu (tuberózní prs), pectus excavatum, a další.

3. Vrozené vady obličeje: hemifaciální atrofie, korekční operace u rozštěpových vad a další.

4. Sklerodermie.

5. Jizevnaté stavy omezující funkci části těla nebo mutilující jizvy (např. plošné jizvy po popálení, hypertrofické jizvy, propadliny).

6. Regenerace radioterapií poškozené kůže, nehojící se defekty.

7. Dupuy třenová kontraktura.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí (s rozestupem min. 3 měsíců, max. 4/život)

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 3396

NositelINDXČas
L33120

ZUM Ano

ZULP Ne“.

54. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71111 vkládá výkon č. 71112, který zní:

„71112 AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU DÍTĚTE VE VĚKU 5 LET

Vyšetření se provádí v tiché audiologické komoře nebo ve volném poli. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští všeobecná nebo dětská sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Do záznamu vyšetření (audiogramu) se zaznamenává hladinu zvuku, na které dítě slyší vyšetřovaný tón - práh vzdušného vedení. V případě abnormálního nálezu se pokračuje vyšetřením kostního vedení. Při vyšetření kostního vedení se zdroj zvuku - vibrátor umístí na kost za uchem a zaznamená se hladina slyšeného tónu opět na 4 frekvencích. Cílem screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením povinné školní docházky a zajištění následné péče tak, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Screeningového vyšetření sluchu ve věku 5 let se neúčastní děti, které jsou již pro poruchu sluchu dispenzarizované.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 187

NositelINDXČas
L3315
S2215

ZUM Ne

ZULP Ne“.

55. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71133 vkládají výkony č. 71135 a 71139, které znějí:

„71135 VIDEOKYMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ KMITAVÉHO POHYBU HLASIVEK

Diagnostická metoda k vyšetření kmitavého pohybu hlasivek. Kmitavý pohyb hlasivek zaznamenává vysokorychlostní kamera (4000 - 7200 snímků za sekundu). Porucha kmitání hlasivek je způsobena zánětlivou či nádorovou infiltrací sliznice hlasivek. Vyšetření lékaři umožňuje diagnostiku slizničních lézí na hlasivkách, které nejsou dobře detekovatelné stroboskopickým vyšetřením, a zejména umožňuje včasnou diagnostiku nádorových lézí hlasivek. Vyšetření doplňuje a upřesňuje stroboskopii a je vázáno na dg: J383, J387, D141, C320.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 319

NositelINDXČas
L3325

ZUM Ne

ZULP Ne

71139 ENDOSKOPIE S ÚZKOPÁSMOVÝM ZOBRAZENÍM V OTORINOLARYNGOLOGII

Vyšetření, které se provádí při podezření na nádorové onemocnění aerodigestivního traktu. Zobrazovací metoda, která usnadňuje primární diagnostiku, ale i sledování pacientů a včasnou detekci recidiv nádorového bujení na sliznicích dýchacích a polykacích cest v oblasti hlavy a krku (zejména hltan a hrtan). Vyšetření se rovněž provádí v rámci operačního výkonu ke stanovení stagingu/okrajů nádorové leze. Přináší lepší a kontrastní zobrazení s vysokým rozlišením, nabízí více detailů epiteliálních a vaskulárních struktur. Slizniční leze nelze diagnostikovat jinými zobrazovacími metodami - rentgenem, NMR apod. Použití v otorinolaryngologii: 1) k diagnostice časných stadií nádorového bujení na sliznicích, 2) k dispensarizaci pacientů a včasné detenci recidiv nádorového bujení na sliznicích, 3) v rámci operačních výkonů na stanovení stagingu/okrajů nádorových lézí. Výkon je vázán k dg: C00, C01, C04, C05, C06, C09, C10, C11,C12, C13 C32, D141, J37. Výkon nelze vykázat zároveň s výkonem: 71315 Laryngoskopie nebo epifaryngoskopie flexibilní optikou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 476

NositelINDXČas
L3325

ZUM Ne

ZULP Ne“.

56. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se za výkon č. 72113 vkládá výkon č. 72114, který zní:

„72114 INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO SLUCHADLA A JEHO VÝDEJ

Nastavení digitálních sluchadel pomocí speciálních počítačových programů následuje po komplexním vyšetření stavu sluchu a výběru sluchadel pacientem. Nastavují se jednotlivé parametry - frekvenční průběh, frekvenční transpozice či komprese, kompresní poměry vstupní i výstupní, typ nastavovacího algoritmu a věk nedoslýchavého včetně jeho korekčních zkušeností, nastavení zisku v min. 3 frekvenčních oblastech, nastavení jemného doladění a zpětné vazby. Po nastavení sluchadel in šitu se sluchadla vloží do uší nedoslýchavého pomocí individuální ušní koncovky a provede se korekce nastavení na základě subjektivních požadavků pacienta. Ukončuje se ověření slovní audiometrií ve volném poli. Pokud se jedná o sluchadla s možností dálkového připojení či ovládání, končí se spárováním s jinými digitálními přístroji (televize, mobilní telefon atd.). V případě binaurální korekce u dítěte se výkon vykazuje 2/1 den, 8/1 rok.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 956

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne“.

57. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se za výkon č. 75151 vkládá výkon č. 75152, který zní:

„75152 OPTICKÁ KOHERENCNÍ TOMOGRAFIE (OCT) - 1 OKO

Tomografické vyšetření centrální části sítnice (CRT) pomocí optické koherenční tomografie. Nekontaktní metoda vyšetření očních struktur pomocí světla o určité (definované) vlnové délce, která umožňuje zobrazení jednotlivých vrstev tkání oka na základě jejich reflexe (odrazu) pronikajících paprsků. Výkon je možné vykázat pouze v souvislosti s anti-VEGF léčbou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 187

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ne

ZULP Ne“.

58. V příloze v Kapitole 706 - urologie výkony č. 76119 a 76120 znějí:

„76119 IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - IMPLANTACE ELEKTRODY

Po provedení potřebných vyšetření a verifikaci fekální inkontinence 3. stupně a hyperaktivity nebo hypoaktivity detruzoru refrakterní na 1. linii léčby j sou pacienti splňující kritéria pro zavedení sakrální neuromodulace indikovaní k zavedení sakrální neuromodulace. Výkon je prováděn v celkové anestézii v poloze na břiše, bez myorelaxace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 1485

NositelINDXČas |
L3390

ZUM Ano

ZULP Ne

76120 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

Při prokázaném efektu během testovací fáze (14 dní) je v lokální anestezii stimulační elektroda napojena na definitivní stimulátor Insterstim II, ten je uložen do podkoží v oblasti hýždí a následně naprogramován. Pacient je instruován o jeho dalším používání.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 1229

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ano

ZULP Ne“.

59. V příloze v Kapitole 706 - urologie výkon č. 76217 zní:

„76217 VÝPLACH MOČOVÉHO MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, PŘÍPADNĚ INSTALACE TERAPEUTIKA DO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENA)

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 12

Body 71

NositelINDXČas
L2212

ZUM Ano

ZULP Ne“.

60. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína výkon č. 06713 zní:

„06713 PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ, PŘÍPADNĚ TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO SESTROU PRO INTENZIVNÍ PÉČI Á 15 MINUT

Jedná se o neodkladnou péči poskytovanou pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče. Nelze vykázat současně s výkonem 79111.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 160

NositelINDXČas
S3315

ZUM Ano

ZULP Ano“.

61. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína výkon č. 79111 zní:

„79111 LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MINUT, POSKYTOVANÉ LÉKAŘEM ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Jedná se o neodkladnou péči poskytovanou pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 280

NositelINDXČas
L3315

ZUM Ano

ZULP Ano“.

62. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se v názvu výkonu č. 06715 slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP“ nahrazují slovy „SESTROU PRO INTENZIVNÍ PÉČI“.

63. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81269 vkládá výkon č. 81272, který zní:

„81272 STANOVENÍ ELF SKÓRE

Imunoanalytické stanovení HA, PIIINP a TIMP-1 v séru, pomůcka při diagnostice a posouzení závažnosti jaterní fibrózy u pacientů s příznaky a symptomy chronického onemocnění jater.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 12

Body 3407

NositelINDXČas
J226

ZUM Ne

ZULP Ne“.

64. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81357 vkládá výkon č. 81358, který zní:

„81358 STANOVENÍ ŽLUČOVÝCH KYSELIN V KREVNÍM SÉRU

Spektrofotometrické stanovení koncentrace žlučových kyselin v séru na automatickém analyzátoru (indikace - těhotenská cholestáza v 2. a 3. trimestru gravidity).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 45

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne“.

65. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie výkon č. 81733 zní:

„81733 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KRVE VE STOLICI NA ANALYZÁTORU

Kvantitativní imunochemická analýza vzorku stolice s detekcí lidského hemoglobinu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 84

NositelINDXČas
J221

ZUM Ne

ZULP Ne“.

66. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91111, 91113, 91115, 91116, 91117, 91119, 91121, 91123 a 91125 znějí:

„91111 STANOVENÍ IgG1

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 725

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91113 STANOVENÍ IgG2

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 725

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91115 STANOVENÍ IgG3

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 725

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91116 STANOVENÍ IgG4

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 725

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91117 STANOVENÍ IgA1

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 548

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91119 STANOVENÍ IgA2

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 548

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91121 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 73

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91123 STANOVENÍ C1Q

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 165

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91125 STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY

Nezahrnuje doby inkubace 48 hodin a promytí 12 hodin.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 165

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne“.

67. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91197, 91199 a 91211 znějí:

„91197 STANOVENÍ CYTOKINU ELISA

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den /cytokin/ vyšetřovaný materiál; 160/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 12

Body 1002

NositelINDXČas
J222,4

ZUM Ne

ZULP Ne

91199 STANOVENÍ IGA PROTI GLIADINU/DEAMIDOVANÝM GLIADINOVÝM PEPTIDŮM

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 169

NositelINDXČas
J221,2

ZUM Ne

ZULP Ne

91211 STANOVENÍ IGG PROTI GLIADINU/DEAMIDOVANÝM GLIADINOVÝM PEPTIDŮM

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 172

NositelINDXČas
J221,2

ZUM Ne

ZULP Ne“.

68. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91327 zní:

„91327 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 122

NositelINDXČas
J224

ZUM Ne

ZULP Ne“.

69. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91339 zní:

„91339 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A

Nezahrnuje doby inkubace a přípravu supernatantu sekretu.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 24

Body 70

NositelINDXČas
J224,8

ZUM Ne

ZULP Ne“.

70. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91349 a 91351 znějí:

„91349 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZÓNA PELLUCIDA OOCYTU

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 145

NositelINDXČas
J222

ZUM Ne

ZULP Ne

91351 MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 443

NositelINDXČas
J226

ZUM Ne

ZULP Ne“.

71. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91363 zní:

„91363 STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÉZY

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 8

Body 396

NositelINDXČas
J221,6

ZUM Ne

ZULP Ne“.

72. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91399 a 91411 znějí:

„91399 CHARAKTERISTIKA ANTIGENU A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROZOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB)

Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den/vyšetřovaný materiál; 80/1 rok/materiál/izotyp

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 330

Body 1119

NositelINDXČas
J2266

ZUM Ne

ZULP Ne

91411 CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM - WESTERNBLOTT (EIB)

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den/vyšetřovaný materiál; 80/1 rok/materiál/izotyp

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 164

Body 1000

NositelINDXČas
J2236

ZUM Ne

ZULP Ne“.

73. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91469 zní:

„91469 PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)

Nezahrnuje doby inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 62

NositelINDXČas
J222,8

ZUM Ne

ZULP Ne“.

74. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91495 zní:

„91495 AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD

Vyšetření autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové imunoanalytickou metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 540

NositelINDXČas
J221,5

ZUM Ne

ZULP Ne“.

75. V příloze se na konci Kapitoly 816 - laboratoř lékařské genetiky doplňuje výkon č. 94365, který zní:

„94365 ANALÝZA SEKVENCE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS)

Metoda pro detekci somatických genetických variant ve velkém počtu genů nebo ve vybraných oblastech somatického genomu během jedné analýzy. Podstatou výkonu je masivně paralelní vyšetření vybraných úseků lidského somatického genomu pomocí NGS (cílená resekvenace lidského genomu), a to za účelem stanovení somatických patogenních variant, které jsou zodpovědné za vznik a rozvoj definovaných skupin onemocnění, nejčastěji onkologických. Zahrnuje i analýzu transkripční aktivity genomu. Na pracovištích (komplexní onkologická a hematoonkologická centra) je možné výkon vykázat až 6/1 rok.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 570

Body 33766

NositelINDXČas
J22570

ZUM Ne

ZULP Ne“.

76. V příloze se na konci Kapitoly 818 - laboratoř hematologická doplňují výkony č. 96895 a 96896, které znějí:

„96895 STANOVENÍ PŘÍMÝCH INHIBITORU FAKTORU XA

Speciální test pro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů faktoru Xa, jako je např. Rivaroxaban, v lidské citrátové plazmě za použití manuální nebo automatizované metody. V případě předávkování pacienta přímým inhibitorem FXa, je možné výkon vykázat 2/1 den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 437

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne

96896 STANOVENÍ PŘÍMÝCH INHIBITORU TROMBINU

Speciální test pro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů trombinu (DTI- Direct Thrombin Inhibitors), jako je hirudin, Argatroban a dabigatran, v lidské citrátové plazmě. Metoda je založena na inhibici konstantní definované koncentrace thrombinu. Měření DTI koncentrace v plazmě pacientů může být použito jako pomocná metoda pro nastavení léčby u nemocných léčených DTI, kteří mají příznaky nebo u kterých je podezření na nadměrně vysokou antikoagulační aktivitu léku. V případě předávkování pacienta antikoagulanciem DTI je možné výkon vykázat 2/1 den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 550

NositelINDXČas
J225

ZUM Ne

ZULP Ne“.

77. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut výkon č. 21221 zní:

„21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE L

Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 384

NositelINDXČas
K3345

ZUM Ne

ZULP Ne“.

78. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut výkon č. 21225 zní:

„21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II

Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění poruch v pohybovém systému. Výkon zahrne metody ke zvýšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu, k reedukaci pohybových stereotypů, nebo metody respirační fyzioterapie. K terapii mohou být využívány terapeutické (nebo cvičební) pomůcky, náčiní, nářadí a další jednoduché technologie. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 37

NositelINDXČas
K1115

ZUM Ne

ZULP Ne“.

79. V příloze v Kapitole 910 - psychoterapie výkony č. 35610, 35620 a 35630 znějí:

„35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MINUT

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042). Ve stacionáři 3/1 den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 20/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 171

NositelINDXČas
L3320

ZUM Ne

ZULP Ne

35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MINUT

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042). Ve stacionáři 3/1 den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 20/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 85

NositelINDXČas
L3310

ZUM Ne

ZULP Ne

35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042). Ve stacionáři 2/1 den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 20/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 17

NositelINDXČas
L332

ZUM Ne

ZULP Ne“.

80. V příloze v Kapitole 910 - psychoterapie výkon č. 37125 zní:

„37125 EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT

Zahrnuje speciální psychoterapeutické techniky při navazování, vedení a udržení kontaktu s pacientem s akutními psychickými obtížemi. Tyto postupy se zaměřují na hlavní a nejvíce zatěžující symptomy a jejich překonání psychoterapeutickou intervencí. Výkon vyžaduje vysokou terapeutickou aktivitu k jasně definovaným fázím akutní psychické krize, případně zaangažování sociálního okolí. Výkon nelze vykazovat současně s výkonem č. 37115 u téhož pacienta po dobu jednoho měsíce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 512

NositelINDXČas
L3360

ZUM Ne

ZULP Ne“.

81. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách název výkonu č. 06631 zní: „KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ“.

82. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách se za výkon č. 06645 vkládá výkon č. 06648, který zní:

„06648 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V NEPŘETRŽITÉM NEBO TŘÍSMĚNNÉM PRACOVNÍM REŽIMU

Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649. Výkon lze vykázat pouze jednou k výkonu č. 06613 při dodržení podmínky nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 18/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 16

ZUM Ne

ZULP Ne“.

83. V příloze v Kapitole 914 - psychiatrická sestra se slova „Kapitola 914 - psychiatrická sestra“ mění na „Kapitola 914 - sestra pro péči v psychiatrii“.

84. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii výkony č. 35811, 35815 a 35821 znějí:

„35811 ZAVEDENÍ / UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ REHABILITACE, KONZULTACE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY PRO PÉČI V PSYCHIATRII

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá sestra pro péči v psychiatrii při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů. Zahrnuje posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři. Dále sestává z pravidelné revize plánu péče, týmové konzultace případu a administrativní činnosti sestry pro péči v psychiatrii. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (čase management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (FO.O - F0.9) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 čtvrtletí

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 120

Body 392

NositelINDXČas
S33120

ZUM Ne

ZULP Ne

35815 PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá sestra pro péči v psychiatrii při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (čase management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (FO.O - F0.9) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon individuální psychiatrické rehabilitace bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 10/1 týden

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 30

Body 98

NositelINDXČas
S3330

ZUM Ne

ZULP Ne

35821 TERÉNNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE PROVÁDĚNÁ SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá sestra pro péči v psychiatrii při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace v přirozeném prostředí pacienta. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon Terénní krizová intervence prováděná sestrou pro péči v psychiatrii bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta maximálně po dobu 14 po sobě jdoucích dní.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 196

NositelINDXČas
S3360

ZUM Ne

ZULP Ne“.

85. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkon č. 09552 zní:

„09552 SIGNÁLNÍ VÝKON VÝDEJE JEDNOHO DRUHU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA

Vykazuje se současně s vydáním jednoho druhu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, plně či částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pojištěnci za základní odbornou dispenzační práci farmaceuta při výdeji a současně za administrativu spojenou s výdejem. V případě předepsání většího počtu balení jednoho druhu léčivého přípravku, kdy farmaceut není s ohledem na skladové zásoby schopen vydat celý počet předepsaných balení a pořizuje výpis z receptu pro možnost vyzvednutí v jiné lékárně, platí, že signální výkon vykáže jen první poskytovatel lékárenské péče. Pokud je předepsán léčivý přípravek s určitým obsahem léčivé látky a farmaceut jej zamění za stejný druh složený ze dvou položek s rozdílným (nižším) obsahem léčivé látky (může jít i o 2 různé kódy léčivého přípravku), které v součtu vyhovují předepsané síle účinné látky, jedná se v tomto případě o vydání stále jednoho druhu léčivého přípravku, a tudíž lze výkon vykázat pouze lkrát.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 druh léčivého přípravku

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne“.

86. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09566 vkládají výkony č. 09567, 09569 a 09572, které znějí:

„09567 ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ

Signální výkon sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu, pak se signální výkon vykazuje vždy.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne

09569 ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ

Signální výkon sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu, pak se signální výkon vykazuje vždy.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne

09572 VÍCEČETNÝ ZÁKROK

Signální výkon sloužící pro identifikaci oprávněnosti vícečetného vykázání téhož výkonu v rámci jednoho ošetření. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu, pak se signální výkon vykazuje vždy.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM Ne

ZULP Ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru