Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

Částka 2/2018
Platnost od 09.01.2018
Účinnost od 24.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a), § 6 odst. 8 písm. c) a d) a § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.

2. V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova „Lolium x boucheanum Kunth“ nahrazují slovy „Lolium x hybridum Hausskn.“.

3. V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny slovo „Svazenka“ nahrazuje slovy „Svazenka vratičolistá“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Čl. II

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.

2. V příloze č. 1 body 2.1 až 6 znějí:

2.1 Metody odběru dílčích vzorků

2.1.1. Bodcové (Nobbeho) vzorkovadlo

(1) Je tvořeno trubicí s otvorem u špičatého konce. Osivo prochází trubkou a sbírá se do vhodné nádoby. Minimální vnitřní průměr Nobbeho vzorkovadla musí být dostatečně široký na to, aby umožňoval volný a hladký tok osiva a nečistot do vzorkovadlem. Vnější maximální průměr vzorkovadla je pětinásobek maximálního průměru vzorkovaných semen. Šířka otvoru v plášti vzorkovadla je minimálně dvojnásobek maximálního průměru vzorkovaných semen nebo nečistot, které se mohou v partii vyskytovat, délka otvoru je trojnásobek až čtyřnásobek šířky otvoru.

(2) Při použití se vzorkovadlo s otvorem otočeným směrem dolů zasune do osiva pod úhlem asi 30° vzhledem k horizontální rovině. Vzorkovadlem zasunutým do požadované hloubky se otočí kolem podélné osy o 180° a poté se vytahuje z obalu stále se snižující rychlostí, přitom se jím jemně potřásá, aby se udržel rovnoměrný tok osiva. Osivo se sbírá do vhodné nádoby.

2.1.2. Dvouplášťové vzorkovadlo

(1) Skládá se z vnitřní trubky, která volně zapadá do vnitřku vnější trubky, ale přitom natolik těsně, že do mezery mezi nimi nemohou vklouznout semena ani nečistoty. Vnější trubka má pevný zašpičatělý konec. Do stěn obou trubek jsou vyřezány otvory, a to tak, že dutina vnitřní trubky se dá otvírat a zavírat otáčením obou trubek proti sobě navzájem. Doporučené rozměry vzorkovadla jsou: délka vzorkovadla taková, aby vzorkovadlo dosáhlo protější stěny obalu, v případě vertikálního vzorkování pytlů musí dvouplášťové vzorkovadlo dosáhnout na dno pytlů, šířka otvoru je minimálně dvojnásobek maximálního průměru vzorkovaných semen nebo nečistot, které se mohou v partii vyskytovat, délka otvoru je minimálně dvojnásobek šířky otvoru, maximální délka otvoru není stanovena, otvor může být stejně dlouhý jako celé vzorkovadlo. Minimální vnitřní průměr dvou plášťového vzorkovadla musí být dostatečně široký na to, aby umožňoval volný a hladký tok osiva a nečistot do vzorkovadla.

(2) Dvouplášťové vzorkovadlo lze používat v poloze horizontální, vertikální nebo šikmé. Dvouplášťové vzorkovadlo s otvory uspořádanými do spirály, které se otevírají postupně od špičky po rukojeť, lze použít pouze pro semena menší než je semeno druhu Triticum aestivum.

(3) Je-li dvouplášťové vzorkovadlo používáno vertikálně, musí mít buď přihrádky rozdělující vnitřní prostor vzorkovadla na několik komor, nebo musí mít otvory uspořádány do spirály.

(4) Vzorkovadlo se v uzavřeném stavu zasune do osiva, trubice se navzájem pootočí tak, aby se štěrbiny vnitřní trubky otevřely, a mírně se jím zatřese, aby se zcela naplnilo osivem. Pak se opět uzavře, vytáhne a vyprázdní do vhodné násypky nebo na vhodnou podložku. Při uzavírání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození osiva. Za jeden dílčí vzorek se považuje celý obsah takového typu vzorkovadla, nikoli obsah jedné z jeho komor.

2.1.3. Vzorkovadlo pro velké náklady a volně ložené osivo

(1) Tento typ vzorkovadla lze použít pro semena menší než je semeno druhu Triticum aestivum.

(2) Skládá se ze zvláštní komůrky připevněné k násadě. Spodní část komory je konického tvaru se zašpičatělým koncem. Pro dosažení větší hloubky může být násada postupně prodloužena našroubováním dalších nástavců. V komůrce je zavírací systém, který může být tvořen buď prstencem na vnější straně nástroje, nebo křidélkem spojeným s dvířky nebo klapkou přitlačovanou pružinou. Některá tato vzorkovadla se dají uzavřít před vytažením z místa vzorkování, jiná se nedají uzavřít, takže se naplněná komůrka vytahuje ven v otevřeném stavu. Pro všechny druhy může být minimální vnitřní průměr komůrky okolo 35 mm a výška 75 mm.

(3) Vzorkovadlo se v uzavřeném stavu zasune do osiva, jemně se svisle zatlačí tak, aby špička dosáhla požadované polohy, vytáhne se přibližně o 10 cm zpět nebo se jím otočí (podle uzavíracího systému), mírně se jím zatřese, aby se zcela naplnilo osivem, opatrně se uzavře, pokud to je možné, vytáhne se a vyprázdní do vhodné nádoby. Při uzavírání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození osiva.

2.1.4. Odběr dílčích vzorků rukou

(1) Odebírání dílčích vzorků rukou je nejvhodnější metoda vzorkování v případě následujících rodů: Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Bromus, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Deschampsia, Elytrigia, Festuca, Holcus, Lolium, Panicum, Poa a Trisetum. Tato metoda je rovněž nejvhodnější pro vzorkování semen, která by mohla být poškozena použitím vzorkovadel, například velkosemenné luskoviny, semena s křidélky nebo semena s nízkou vlhkostí, a zároveň pro osivové pásy a osivové rohože.

(2) Pro odebírání dílčích vzorků rukou z osiva v obalech musí být přístupná všechna místa uvnitř obalů. Za tímto účelem mohou být obaly při vzorkování částečně nebo úplně vyprazdňovány. Obaly, v nichž nejsou všechny vrstvy osiva přístupné při normálním otevření obalu, může být nutné rozříznout, odebrat z nich vzorek a poté osivo znovu zabalit.

(3) Odběr vzorků rukou probíhá tak, že se čistá otevřená ruka zasune do požadované hloubky osiva, sevře se dlaň a ruka se vytáhne ven, přičemž je nutno dbát na to, aby byly prsty okolo zachyceného osiva pevně sevřeny tak, aby žádná semena nemohla z dlaně unikat.

2.1.5. Odběr vzorků pomocí automatického vzorkovadla

2.1.5.1. Použití automatického vzorkovadla

(1) Dílčí vzorky se odebírají z proudu osiva při plnění do obalů.

(2) Požadavky na provoz automatického vzorkovadla

a) dílčí vzorky jsou odebírány z proudu osiva rovnoměrně v celém jeho průřezu a četnost jejich odběru je řízena časovým spínačem, přičemž intervaly mezi odběry dílčích vzorků jsou stejnoměrné,

b) dílčí vzorky jsou vedeny potrubím od vzorkovadla do nádoby ve sběrné skříni,

c) semena z tohoto zařízení nesmí odrazem nebo jinak samovolně vypadnout mimo sběrné nádoby,

d) obsah jedné nádoby musí odpovídat velikosti souhrnného vzorku,

e) sběrná skříň musí být uzamykatelná,

f) skříň vzorkovadla, časového spínače a všechny spoje na vedení osiva od vzorkovadla do sběrné skříně musí být zaplombovány,

g) vzorkovadlo nesmí osivo poškozovat ani vybírat mezi jednotlivými semeny na základě jejich velikosti, vznášivosti nebo pluchatosti.

(3) Automatické vzorkovadlo se instaluje podle technologických podmínek výrobce a jeho provoz pro účely odběru úředních vzorků musí být schválen Ústavem.

(4) Při používání automatického vzorkovadla pro účely úředního odběru vzorků je toto vzorkovadlo uzamčené a přístupné pouze pověřenému vzorkovateli.

(5) Další požadavky na provoz a zabezpečení automatického vzorkovadla

a) mechanizmus vzorkovadla včetně časového spínače se umístí v uzavíratelné skřínce,

b) potrubí mezi vzorkovadlem a sběrnou skříní je vedeno tak a v takové délce, aby pád osiva do sběrné nádoby nemohl být příčinou případného poškození vzorkovaného osiva,

c) je-li nad sběrnou skříní potrubí rozděleno a zdvojeno, shromažďuje se vzorek pro laboratoř čistící stanice do nádoby mimo sběrnou skříň,

d) sběrná skříň je pevně spojená s podkladem a zabezpečena proti jakémukoliv posunu, samovolnému otevření a dále musí splňovat tyto podmínky:

1. v plášti nesmí být jiné otvory než otvor pro přívod osiva, štěrbina na vhození lístku označujícího číslo partie, otvor pro vývod vnějšího ovládacího mechanizmu otočného zařízení se sběrnými nádobami a dostatečně prostorný manipulační otvor na vyjímání sběrných nádob se vzorky,

2. uvnitř obsahuje otočné zařízení s jednotlivými sběrnými nádobami. Ovládání tohoto zařízení musí být konstruováno tak, aby vně skříně bylo možno ovládat točnu pouze jedním směrem v rozmezí 360°, bez možnosti zpětného pohybu; zpětný pohyb točny, nebo přetočení do výchozí polohy, je možné pouze při otevřené skříni,

3. jednotlivé nádoby musí být rovnoměrně rozmístěny tak, aby i při případném větším množství osiva nemohlo dojít ke znehodnocení vzorku smícháním osiva z více nádob,

4. klíče od skříně má vzorkovatel, druhý klíč je uložený ve vzorkovatelem zapečetěné obálce u odpovědného pracovníka čistící stanice,

e) časové intervaly spínače musí být nastaveny tak, aby v čase potřebném na vyčištění partie osiva bylo odebráno vzorkovadlem tolik dílčích vzorků, které svojí hmotností odpovídají přibližně čtyřnásobku laboratorního vzorku.

(6) Pokud nastavení časových impulsů neodpovídá kapacitě sběrné nádoby, je možné použít na vzorek z jedné partie dvě sběrné nádoby s předepsaným označením.

(7) O provozu automatického vzorkovadla se vede evidence v knize automatického vzorkovadla s údaji shodnými na lístcích vhazovaných do sběrných nádob doplněnými o druh, odrůdu a hmotnost vzorkované partie. Tuto evidenci kontroluje pracovník Ústavu.

2.1.5.2 Postup práce obsluhy automatického vzorkovadla

(1) Před začátkem čistění partie osiva obsluha vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou začátku čistění partie a provede záznam do knihy automatického vzorkovadla.

(2) Po ukončení čistění partie obsluha opět vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou ukončení čistění partie a provede záznam do knihy automatického vzorkovadla.

(3) Dále pootočí točnou o jedno místo tak, aby pod přívodem osiva byla prázdná nádoba, a vhodí lístek pro další partii.

(4) Postup opakuje tolikrát, kolik partií je připravováno mezi jednotlivými úředními odběry vzorků vzorkovatelem, nebo pokud stačí kapacita sběrné skříně.

2.1.5.3 Postup práce vzorkovatele

(1) Vzorkovatel odebírá souhrnné vzorky ze skříně a připravuje laboratorní, rezervní a případně další úřední vzorek, přičemž kontroluje shodnost údajů na obou lístcích vhozených do nádoby s údaji v předložené evidenci.

(2) Po odebrání všech vzorků vloží sběrné nádoby zpět na otočné zařízení, které nastaví do výchozí polohy a sběrnou skříň uzavře a uzamkne.

(3) Pokud vzorek ve sběrné nádobě nemá potřebnou hmotnost, provede se celé nové vzorkování ručně.

2.1.6 Ruční odběr vzorků z proudu osiva

Dílčí vzorky lze pomocí ručních nástrojů odebírat z proudu osiva při plnění obalů, a to za předpokladu, že dílčí vzorky jsou odebírány z proudu osiva rovnoměrně v celém jeho průřezu a semena z nástroje odrazem nebo jinak samovolně nevypadávají.

3. Počet dílčích vzorků ve vztahu k typu a počtu obalů

(1) Z partie osiva v pytlích nebo jiných obalech stejné velikosti a jednoho typu s hmotností až 100 kg se odebírají dílčí vzorky v tomto minimálním počtu:

a) Pro obaly obsahující 15 až 100 kg osiva platí minimální počet dílčích vzorků uvedený v tabulce 1:

Tabulka 1 - Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro partie osiva v obalech obsahujících do 100 kg osiva včetně

Počet obalů v partiiMinimální počet dílčích vzorků
15 dílčích vzorků
2 - 43 dílčí vzorky z každého obalu
5 - 82 dílčí vzorky z každého obalu
9 - 151 dílčí vzorek z každého obalu
16 - 3015 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
31 - 5920 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
60 - 15430 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
155 - 4001 dílčí vzorek z každých 5 obalů, každý vzorek z jiného obalu
401 - 56680 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
567 a více1 dílčí vzorek z každých 7 obalů, každý vzorek z jiného obalu

b) V případě obalů obsahujících méně než 15 kg osiva jsou obaly sloučeny do vzorkovacích jednotek nepřesahujících 100 kg, například 20 obalů o 5 kg, 33 obalů o 3 kg nebo 100 obalů o 1 kg. Vzorkovací jednotky se pak považují za obaly a vzorkování probíhá podle tabulky 1.

c) V případě osiva v peletách, granulích, osivových pásech a osivových rohožích, musí být obaly obsahující méně než 300000 semen sloučeny do vzorkovacích jednotek nepřesahujících 2000000 semen. Vzorkovací jednotky se pak považují za obaly a vzorkování probíhá podle tabulky 1.

(2) Při vzorkování osiva v obalech obsahujících více než 100 kg osiva (včetně volně loženého osiva) nebo z proudu osiva při plnění obalů, musí být dodržen minimální počet odebraných dílčích vzorků uvedený v tabulce 2:

Tabulka 2 - Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro partie osiva v obalech obsahujících více než 100 kg osiva nebo z proudu osiva

Hmotnost partieMinimální počet dílčích vzorků
do 500 kgnejméně 5 dílčích vzorků
501 až 3000 kgjeden dílčí vzorek z každých 300 kg, nejméně však 5 dílčích vzorků
3001 až 20000 kgjeden dílčí vzorek z každých 500 kg, nejméně však 10 dílčích vzorků
20001 a více kgjeden dílčí vzorek z každých 700 kg, nejméně však 40 dílčích vzorků

(3) Při vzorkování partie o počtu obalů 15 nebo nižším se z každého obalu bez ohledu na jejich velikost odebere stejný počet dílčích vzorků. Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro obalované osivo (osivo peletované, inkrustované, granulované, osivové pásy a rohože) uvádí tabulky č. 1 a 2.

4. Odběr vzorků ke stanovení skladištních škůdců

(1) Ke stanovení skladištních škůdců se dílčí vzorky odebírají přímo do neprodyšného obalu a takto získaný souhrnný vzorek se odesílá přímo k rozboru. Vzorky se odebírají střídavě

a) z dolní části pytle (do výšky 200 mm),

b) z části pytle nad 200 mm z obvodové vrstvy,

c) z části pytle nad 200 mm z vnitřní vrstvy.

(2) Počet dílčích vzorků je stanoven v tabulce 1.

(3) Z osiva ve velkoobjemových obalech a z osiva volně loženého se odebírají dílčí vzorky v místech, kde lze předpokládat výskyt skladištních škůdců (zavlhlá místa, místa u podlahy, stěn apod.).

(4) Velikost vzorků ke zjišťování skladištních škůdců je shodná s předepsanou hmotností pro laboratorní vzorek s výjimkou olejnin a přadných rostlin, u nichž se předepisuje hmotnost 250 g.

5. Příprava souhrnného a laboratorního vzorku

(1) Souhrnný vzorek vznikne sloučením dílčích vzorků, pokud se jeví jako jednotné. Pokud se dílčí vzorky nejeví jako jednotné, vzorkování dané partie musí být zastaveno. Jsou-li dílčí vzorky sbírány přímo do jedné nádoby, lze obsah této nádoby považovat za souhrnný vzorek pouze v případě, že se osivo v nádobě zdá být jednotné. V opačném případě nelze obsah nádoby použít pro získání laboratorního vzorku. Při promíchávání souhrnného vzorku opakovaným použitím některého z mechanických dělidel nesmí být vzorek mezi jednotlivými použitími dělidla promícháván ručně.

(2) Je-li obtížné souhrnný vzorek v podmínkách skladu promíchat a redukovat, doručí se celý do laboratoře k redukci. To přichází v úvahu jen v případech, kdy není vyžadován vzorek rezervní. Má-li souhrnný vzorek odpovídající velikost, je považován za laboratorní vzorek bez redukce.

(3) Laboratorní vzorek, rezervní vzorek a popřípadě jiný vzorek na žádost dodavatele se připravuje promícháním a redukcí souhrnného vzorku na odpovídající velikost, a to některou z následujících metod, přičemž při redukci jednoho vzorku lze tyto metody kombinovat; v případě velkého souhrnného vzorku může být použita i některá z metod odběru dílčích vzorků.

a) Mechanické dělení je vhodné pro všechny druhy osiva s výjimkou těžce se sypajících druhů. Provádí se různými druhy mechanických dělidel, která musí splňovat tyto požadavky:

1. poskytnout alespoň jednu reprezentativní část z celkového množství děleného vzorku,

2. správně dělit i heterogenní materiál nebo směs osiva druhů s různou velikostí a s různými fyzikálními vlastnostmi semen a příměsí,

3. nesmí docházet ke změnám složení děleného materiálu a ke změně funkce dělidla v průběhu dělení (elektrostatický náboj, zachycování a dodatečné uvolňování některých složek),

4. udržovat rovnoměrnou pracovní rychlost pohyblivých částí přesahující 1 m/s a průměr cest, jimiž materiál prochází, musí být nejméně 2,5krát větší než je maximální velikost semen,

5. zachovávat konstantní dělicí poměr s povolenou odchylkou ± 3%.

b) Metoda dělení rukou - její použití je omezeno na rody Anthoxanthum, Arrhenatherum a Trisetum. U všech ostatních druhů může být použita pouze pro získání zkušebních vzorků v laboratoři zkoušení zdravotního stavu. Osivo se rovnoměrně nasype na hladký čistý povrch, důkladně se promíchá špachtlí s rovným okrajem a vytvoří se z něho kupa, která se poté dělí na poloviny, a to celkem třikrát za sebou, takže vznikne osm částí. Ty se uspořádají do dvou řad po čtyřech a následně se smíchají všechny liché části dohromady a všechny sudé části dohromady, čímž vzniknou dvě poloviny původního množství osiva.

c) Metoda dělení lžičkou - doporučena pro přípravu vzorku pro zkoušení zdravotního stavu, u ostatních zkoušek je omezena pro druhy se semeny menšími než semena pšenice. Po předběžném promíchání se osivo rovnoměrně nasype na podnos, kterým se poté už nijak netřese, a pomocí lžičky a špachtle se odebírá osivo alespoň z pěti náhodně vybraných míst.

d) Modifikovaná metoda půlení - nástroj se skládá z podnosu a mřížky, které u poloviny krychlových buněk chybí dno. Po předběžném promíchání se osivo rovnoměrně nasype na mřížku. Po zvednutí mřížky zůstane na podnosu přibližně polovina vzorku.

(4) Po získání jednoho zkušebního vzorku nebo polovičního zkušebního vzorku se zbytek laboratorního vzorku znovu promíchá před přípravou dalšího zkušebního vzorku nebo polovičního zkušebního vzorku.

(5) Při přípravě vzorku na zkoušku vlhkosti je nutné postupovat tak, aby byly minimalizovány změny ve vlhkosti vzorku. Osivo nesmí být během redukce vzorku vystaveno působení vzduchu mimo obal po dobu delší než 30 sekund. Lze postupovat tak, že se osivo nejprve promíchá buď ve svém obale lžičkou, nebo za použití druhé podobné nádobky, která se otvorem přiloží k otvoru nádobky se vzorkem, a osivo se promíchá přesypáváním z jedné nádobky do druhé. Poté se osivo lžičkou odebere z alespoň tři různých míst a takto získané části vzorku se sloučí dohromady.

(6) V případě osivových pásů a osivových rohoží se náhodně odebírají části pásů nebo rohoží.

(7) Používá-li se některé z uvedených dělidel při přípravě vzorku peletovaného osiva, nesmí výška pádu přesáhnout 250 mm.

6. Odběr vzorků sadby brambor

(1) Odběr vzorků pro stanovení zdravotního stavu

Vzorkování sadby brambor pro účely stanovení napadení chorobami se provádí buď přímo z množitelských porostů, nebo ze skladů. Ze skladů odebírá vzorkovatel vzorky kontrolní, revizní a případně vzorky z partií sadby, u které nebylo provedeno vzorkování z porostu.

a) Postup vzorkování sadby brambor z množitelských porostů:

1. souhrnný vzorek se získá sloučením pěti dílčích vzorků, které se odebírají z pěti různých míst šachovnicovitě rozložených po pozemku, a to vždy ze dvou sousedních řádků, v každém z nich z 11 trsů jdoucích za sebou,

2. z každého trsu se odebírá jedna, nebo dvě hlízy sadbové velikosti. Při odběru dvou hlíz se jedna hlíza vloží do vzorku pro laboratorní zkoušku a druhá do vzorku pro polní vegetační zkoušku,

3. jeden vzorek obsahuje 110 hlíz.

b) Pokud nebyl vzorek odebrán z porostu, odeberou se namátkově z uskladněné sadby hlízy průměrné velikosti, přičemž jeden vzorek obsahuje 110 hlíz.

(2) Odběr vzorků sadby na mechanický rozbor

a) dílčí vzorky sadby brambor po sklizni se odebírají náhodně sevřením obou rukou, včetně hrubých nečistot tak, aby vzorek reprezentoval průměrný stav sadby,

b) pokud se rozbor vzorku neprovede na místě, zasílá se k rozboru v obalech, které musí být suché, čisté a dobře prodyšné a označeny podle vzoru uvedeného v příloze č. 2. Obaly zajišťuje dodavatel.“.

3. V příloze č. 1 bodu 9.1.3 Postup testování se číslo „10000“ nahrazuje číslem „2500“.

4. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 1. vkládá text:

„Pro průměrné počty semen jiného rostlinného druhu (JRD) vyšší než 138, se tolerovaný rozsah vypočítá podle následujícího vzorce a zaokrouhlí směrem nahoru na další celé číslo:

Pro N = 5 - 9: R = √(průměrný počet semen JRD) x 5,44

Pro N = 10 - 19: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,11

Pro N = 20: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,69“.

5. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 2. vkládá text:

„Pro průměrné počty semen jiného rostlinného druhu (JRD) vyšší než 138, se tolerovaný rozsah vypočítá podle následujícího vzorce a zaokrouhlí směrem nahoru na další celé číslo:

Pro N = 5 - 9: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,82

Pro N = 10 - 19: R = √(průměrný počet semen JRD) x 7,65

Pro N = 20: R = √(průměrný počet semen JRD) x 8,38“.

6. V příloze č. 3 bodu 2 odstavec 7 zní:

(7) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

a) obdrží přehližitel v podobě seznamu množitelských porostů, který obsahuje potřebné údaje o množiteli, pozemku, plodině a předplodinách,

b) je přehližitelem zapsán do pracovního záznamu a neprodleně vyplněn do záznamu o přehlídce množitelského porostu v informačním systému Ústavu,

c) je po kontrole všech vyplněných údajů podkladem pro ukončení přehlídky množitelského porostu v informačním systému Ústavu a prostřednictvím dálkového přístupu je výsledek přehlídky množitelského porostu uvolněn k nahlížení dodavateli, který podal žádost o uznání daného množitelského porostu.“.

7. V příloze č. 5 tabulka 1 včetně vysvětlivek č. 1 až 3 zní:

„Tabulka 1

Druh - českyDruh - latinskyMaximální hmotnost partie2)
(kg)
Minimální hmotnost laboratorního vzorku
(g)
Minimální hmotnost zkušebního vzorku pro rozbor čistoty
(g)
Minimální hmotnost zkušebního vzorku
(g)
Minimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku
(g/ks)
1234567
Anýz vonnýPimpinella anisum100007077050
ArtyčokCynara cardunculus100009009090050
Bér italský (čumíza, mohár)Setaria italica1000090990150
Bob polníVicia faba300001000100010002000
Bob zahradníVicia faba300001000100010002000
Bojínek hlíznatý3)Phleum nodosum100005011075
Bojínek luční-3)Phleum pratense100005011075
BrokoliceBrassica oleracea100001001010020
Celer bulvový Celer řapíkatýApium graveolens10000251105
CibuleAllium cepa100008088070
Cibule sečkaAllium fistulosum100005055070
Cizrna beraníCicer arietinum300001000100010001000
CukrovkaBeta vulgaris2000050050500200
Čekanka hlávková Čekanka pro pukyCichorium intybus100005055025
Čekanka průmyslováCichorium intybus1000050550100
Černý kořenScorzonera hispanica100003003030030
ČesnekAllium sativum100002022020
Čičorka pestráSecurigera varia1000010010100100
ČirokSorghum bicolor3000090090900200
Čirok x čirok súdánská trávaSorghum bicolor x
S. sudanense
3000030030300200
Čirok súdánská trávaSorghum sudanense1000025025250200
Čočka jedláLens culinaris3000060060600500
Čtyřboč (špenát novozélandský)Tetragonia tetragonoides2000010002001000150
EchalionAllium cepa100008088070
Endivie kadeřavá EskariolCichorium endivia100004044010
Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí
Phaseolus vulgaris3000010007001000500
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus30000100010001000500
FenyklFoeniculum vulgare100001801818070
Festulolium-3)X Festulolium10000200660200
Hořčice bíláSinapis alba1000040020200250
Hořčice černáBrassica nigra10000100440250
Hořčice sareptskáBrassica juncea10000100440250
Hrách polní (včetně pelušky)Pisum sativum30000100090010001000
Hrách cukrový Hrách dřeňový Hrách kulatosemennýPisum sativum30000100090010001000
ChilliCapsicum annuum100001501515010
ChřestAsparagus officinalis2000010001001000100
JečmenHordeum vulgare30000100012010001000
Jestřabina východníGalega orientalis1000025020200200
Jetel alexandrijskýTrifolium alexandrinum10000400660300/150l)
Jetel lučníTrifolium pratense10000300550300/150l)
Jetel nachovýTrifolium incarnatum10000500880300/150l)
Jetel plazivýTrifolium repens10000200220200/100l)
Jetel prostředníTrifolium medium10000300550300/150l)
Jetel zvrácený (perský)Trifolium resupinatum10000200220300/150l)
Jetel zvrhlý (švédský)Trifolium hybridum10000200220300/150l)
Jílek hybridní3)Lolium x hybridum10000200660350/200l)
Jílek mnohokvětý3)Lolium multiflorum10000200660350/200l)
Jílek vytrvalý3)Lolium perenne10000200660350/200l)
KadeřávekBrassica oleracea100001001010020
Kapusta hlávkováBrassica oleracea100001001010020
Kapusta krmnáBrassica oleracea1000020010100250
Kapusta růžičkováBrassica oleracea100001001010020
KardaCynara cardunculus100009009090050
KedlubenBrassica oleracea100001001010020
KerblíkAnthriscus cerefolium100006066020
KmínCarum carvi10000200880200
Komonice bíláMelilotus albus1000050550300/150l)
Konopí setéCannabis sativa1000060060600500
Kopr vonnýAnethum graveolens100004044040
Kopyšník (plod)Hedysarum coronarium100001000303001000
Kopyšník (semeno)Hedysarum coronarium1000040012120400
Koriandr setýCoriandrum sativum100004004040040
Kostřava červená3)Festuca rubra10000100330200
Kostřava drsnolistá3)Festuca trachyphylla10000100530200
Kostřava luční3)Festuca pratensis10000100550200
Kostřava ovčí3)Festuca ovina100001002,530200
Kostřava rákosovitá3)Festuca arundinacea10000100550200
Kostřava vláskovitá3)Festuca filiformis100001002,530200
Kozlíček polničekValerianella locusta100007077025
Kukuřice (mimo cukrové a pukancové)Zea mays40000100090010001000
Kukuřice cukrová Kukuřice pukancováZea mays20000 (40000)100090010001000
KvětákBrassica oleracea100001001010020
LenLinum usitatissimum1000030015150150
Lesknice kanárskáPhalaris canariensis1000040020200200
Lesknice menšíPhalaris minor1000020020200200
Lesknice rákosovitáPhalaris arundinacea1000030330200
Lesknice vodní3)Phalaris aquatica10000100450200
Lilek vejcoplodýSolanum melongena100001501515010
Lipnice bahenní3)Poa palustris10000500,55150
Lipnice hajní3)Poa nemoralis10000500,55150
Lipnice luční3)Poa pratensis100005015150
Lipnice obecná3)Poa trivialis100005015150
Lipnice roční3)Poa annua1000050110150
Lipnice smáčknutáPoa compressa10000250,55150
Lnička setáCamelina sativa1000040440100
Lupina bíláLupinus albus30000100045010001000
Lupina úzkolistáLupinus angustifolius30000100045010001000
Lupina žlutáLupinus luteus30000100045010001000
Majoránka zahradníOriganum majorana10000250,550,5
MákPapaver somniferum1000050110100
MangoldBeta vulgaris2000050050500300
Medyněk vlnatýHolcus lanatus100002511075
Meloun cukrovýCucumis melo1000015070-100 ks
Meloun vodníCitrullus lanatus2000010002501000100 ks
Metlice trsnatáDeschampsia cespitosa1000025110150
Mrkev Mrkev krmnáDaucus carota100003033080
Okurka nakládačka Okurka salátováCucumis sativus1000015070-400 ks
Oves hřebílkatýAvena strigosa3000010005010001000
Oves nahýAvena nuda30000100012010001000
Oves setýAvena sativa30000100012010001000
Ovsík vyvýšený3)Arrhenatherum elatius1000020088075
PaprikaCapsicum annuum100001501515010
Pastinák setýPastinaca sativa100001001010010
PažitkaAllium schoenoprasum100003033020
PetrželPetroselinum crispum100004044060
Pískavice řecké senoTrigonella foenum-graecum1000050045450300/150 *)
Pohanka hřebenitáCynosurus cristatus1000025220150
Pohanka obecnáFagopyrum esculentum1000060060600500
PórAllium porrum100007077080
Proso setéPanicum miliaceum1000015015150500
Psárka luční3)Alopecurus pratensis10000100330150
Psineček psí3)Agrostis canina10000500,255150
Psineček tenký3)Agrostis capillaris10000500,255150
Psineček veliký )Agrostis gigantea10000500,255150
Psineček výběžkatý3)Agrostis stolonifera10000500,255150
Pšenice setáTriticum aestivum30000100012010001000
Pšenice špaldaTriticum spelta30000100027010001000
Pšenice tvrdáTriticum durum30000100012010001000
Pýr hřebenitýAgropyron cristatum1000040440200
Pýr prostředníEfytrigia intermedia1000015015150150
RajčeSolanum lycopersicum10000207-5
ReveňRheum rhaponticum (Rheum rhabarbarum)1000045045450135
Ředkev olejnáRaphamis sativus var. oleiformis1000030030300250
Ředkvička ŘedkevRaphanus sativus100003003030050
Řepa krmnáBeta vulgaris2000050050500200
Řepa salátováBeta vulgaris2000050050500300
ŘepiceBrassica rapa10000200770250
ŘepkaBrassica napus1000020010100250
Řeřicha setáLepidium sativum100006066010
SalátLactuca sativa100003033015
Sléz přeslenitýMalva verticillata10000505505
SlunečniceHelianthus annuus2500010002001000250
SójaGlycine max30000100050010001000
Srha hajníDactylis polygama10000100330200
Srha laločnatá3)Dactylis glomerata10000100330200
SvazenkaPhacelia tanacetifolia10000300550100
Sveřep bezbramlýBromus inermis100009099075
Sveřep horskýBromus marginatus1000020020200200
Sveřep samužníkovitý3)Bromus catharticus1000020020200200
Sveřep sitecký3)Bromus sitchensis1000020020200200
Světlice barvířskáCarthamus tinctorius2500090090900100
ŠalotkaAllium cepa100008088070
ŠpenátSpinacia oleracea1000025025250150
Štírovník jednoletýLotus ornithopodioides1000030330300/1501)
Štírovník růžkatýLotus corniculatus10000200330300/1501)
Tolice dětelováMedicago lupulina10000300550300/1501)
Tomka vonnáAnthoxanthum odoratum1000025220150
Tritikalex Triticosecale30000100012010001000
Trojštět žlutavý3)Trisetum jlavescens10000500,5550
Troskut prstnatý3)Cynodon dactylon100005011050
TuřínBrassica napus var. napobrassica100002001010010
Tykev fíkolistáCucurbita ficifolia10000350180350100 ks
Tykev obecnáCucurbita pepo2000010007001000100 ks
Tykev velkoplodáCucurbita maxima2000010007001000100 ks
Úročník bolhojAnthyllis vulneraria1000060660300/150l)
Vičenec - plodOnobrychis viciifolia1000060060600300/1501)
Vičenec- semenoOnobrychis viciifolia1000040040400300/150l)
Vikev huňatáVicia villosa3000010001001000500
Vikev panonskáVicia pannonica3000010001201000500
Vikev setáVicia sativa3000010001401000500
VodniceBrassica rapa100007077050
Vojtěška proměnliváMedicago x varia100003001050300/150l)
Vojtěška setáMedicago sativa10000300550300/1501)
Zelí hlávkové bíléBrassica oleracea100001001010020
Zelí hlávkové červenéBrassica oleracea100001001010020
Zelí čínskéBrassica rapa100007077020
Zelí pekingskéBrassica rapa100007077050
ŽitoSecale cereale30000100012010001000

1) Hmotnost vzorku pro vstupní / výstupní vegetační zkoušku.

2) V závorkách jsou uvedeny hmotnosti podle pravidel ISTA, jsou-li odlišné od hmotností podle předpisů EU.

3) Maximální hmotnost partie lze zvýšit na 25000 kg, pokud dodavatel obdržel povolení od Ústavu.“.

8. V příloze č. 5 tabulky 3 a 4 znějí:

„Tabulka 3

Typ stanoveníLaboratorní vzorek nejméně (počet jednotek)Zkušební vzorek nejméně (počet jednotek)
Zkoušení čistoty (včetně zkoušení pravosti druhu)25002500
Stanovení hmotnosti tisíce semen2500podíl čistých pelet
Zkoušení klíčivosti2500400
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů100007500
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů (inkrustované a granulované osivo)2500025000
Velikostní třídění50001000

Tabulka 4

Typ stanoveníLaboratorní vzorek nejméně (počet semen)Zkušební vzorek nejméně (počet semen)
Zkoušení pravosti druhu300100
Zkoušení klíčivosti2000400
Zkoušení čistoty (pokud je vyžadováno)25002500
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů100007500

“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Čl. III

V příloze vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, se slovo „Major“ zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru