Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 292/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

Částka 146/2018
Platnost od 13.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

108Byl použitý přípravek na ochranu rostlin povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009?Čl. 55 věta první a druhá v návaznosti na čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

“.

2. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

3. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.

4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká ve sloupci Hodnocení se věta „U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“ nahrazuje větou „Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.“.

5. V příloze č. 3 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

108RozsahMalýX
StředníX
VelkýByl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
ZávažnostMaláX
StředníX
VelkáByl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
TrvalostOdstranitelnáX
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

6. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňují požadavky standardů 7d, které znějí:

7dRozsahMalýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do 35 ha včetně.
StředníVelikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha včetně.
VelkýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
ZávažnostMaláPočet dílů půdních bloků s porušením je 1.
StředníPočet dílů půdních bloků s porušením je 2.
VelkáPočet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.
TrvalostOdstranitelnáX
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žadatel nemusí dodržet podmínky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2019, na dílu půdního bloku se souvislou plochou porostu, který byl založen přede dnem 1. ledna 2019.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru