Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 29/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2018
Platnost od 21.02.2018
Účinnost od 01.03.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 písm. a) se číslo „20.“ nahrazuje číslem „24.“.

2. V § 12 odst. 2 písm. b) se číslo „20.“ nahrazuje číslem „6.“.

3. V § 12 odst. 7 písmeno h) zní:

h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a“.

4. V § 15 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

5. V § 15 odst. 4 se text „j)“ nahrazuje textem „i)“.

6. V § 18 odst. 1 písm. h) se číslo „424“ nahrazuje číslem „419“.

7. V § 18 odst. 2 písm. h) se číslo „424“ nahrazuje číslem „417“.

8. V § 21 odst. 4 se text „h)“ nahrazuje textem „g)“.

9. V § 22 odst. 8 se text „g)“ nahrazuje textem „f)“.

10. V § 23 odst. 10 se slova „nebo f)“ zrušují.

11. V § 24 odst. 8 se text „i)“ nahrazuje textem „h)“.

12. V § 25 odst. 12 se text „j)“ nahrazuje textem „i)“.

13. V § 25 odst. 14 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmena b) a c) se zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

14. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:

(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).“.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 16.

15. V § 25 odst. 16 se slova „dílu půdního bloku, na který“ nahrazují slovy „ , na kterou“ a za číslo „14“ se vkládají slova „nebo 15“.

16. V příloze č. 10 část C zní:

C. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu

Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě neposkytnutí dotací pro rok 2017 podle § 25 odst. 14 písm. b) nebo c) pro nesplnění podmínek uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo § 15 odst. 3 písm. a) nebo b) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 25 odst. 14 až 16 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru