Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 282/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2018
Platnost od 13.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., a zákona č. 290/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění.“.

2. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:

e) na výdej předepsaných zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jde-li o zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,“.

3. V § 12 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která včetně poznámky pod čarou č. 42h znějí:

n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného rozhodnutí,

o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h), změnu této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.

42h) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 15 odstavce 11 a 12 znějí:

(11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem

a) prevence,

b) diagnostiky,

c) léčby, nebo

d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení.

(12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí

a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.“.

5. V § 15 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

(13) Ústav

a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny zdravotnických prostředků; úhradovou skupinou zdravotnických prostředků se rozumí skupina zdravotnických prostředků označená v kategorizačním stromě uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným číselným kódem (dále jen „úhradová skupina“),

b) vydává stanoviska k otázce výběru úhradové skupiny zdravotnických prostředků a skupiny podle funkčních vlastností a určeného účelu použití v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků v rámci úhradové skupiny (dále jen „skupina zaměnitelných prostředků“),

c) rozhoduje o vyřazení ohlášeného zdravotnického prostředku z úhradové skupiny a skupiny zaměnitelných prostředků,

d) rozhoduje o vytvoření, změně nebo zrušení skupin zaměnitelných prostředků a o zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do těchto skupin,

e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání na poukaz a zveřejňuje ho,

f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky,

g) rozhoduje o změně výše úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové soutěže.“.

Dosavadní odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 14 až 16.

6. V § 16b odst. 1 se za slova „ve výši 1000 Kč“ vkládají slova „a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h), a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,“.

7. V § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 znějí:

2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků (dále jen „smluvní výdejci“), pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,

3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,“.

8. V § 17 odst. 9 se text „písm. d)“ nahrazuje slovy „písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d)“.

9. V § 32 odstavec 3 zní:

(3) Zdravotní pojišťovna zajistí pojištěnci na poukaz předepsaný zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu

a) plným nebo částečným uhrazením zdravotnického prostředku v souladu s částí sedmou a přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele; takový zdravotnický prostředek přechází okamžikem výdeje do vlastnictví pojištěnce,

b) poskytnutím plně nebo částečně hrazeného zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle § 32a, nebo

c) uhrazením nájemného či jeho části třetí osobě za zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněného nájemného; takový zdravotnický prostředek zůstává ve vlastnictví třetí osoby.“.

10. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a

Cirkulace zdravotnických prostředků

(1) Cirkulací zdravotnických prostředků se rozumí režim, kdy zdravotní pojišťovna vlastní zdravotnický prostředek a tento poskytuje pojištěncům k užívání s ohledem na jejich zdravotní stav, a to opakovaně po celou dobu jeho použitelnosti při zachování funkčních vlastností a určeného účelu použití. Zdravotní pojišťovna může pojištěnci v režimu cirkulace poskytnout jak předepsaný zdravotnický prostředek, tak zdravotnický prostředek, který je s ním v zásadě zaměnitelný. Úhradové skupiny, u kterých může zdravotní pojišťovna zvolit režim cirkulace, jsou označeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Zdravotní pojišťovna může pojištěnci poskytnout v režimu cirkulace zdravotnický prostředek, u něhož je rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nejvýše 2000 Kč. Pojištěnec tento rozdíl doplatí. Pokud zdravotní pojišťovna v rámci příslušné úhradové skupiny zvolí režim cirkulace, jsou všechny zdravotnické prostředky zařazené do této úhradové skupiny, u nichž rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nepřesáhne 2000 Kč, poskytovány v režimu cirkulace.

(3) Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady. Není-li dohoda podle věty první uzavřena, postupuje se podle § 32 odst. 3 písm. a).

(4) V případě poskytnutí zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle odstavce 2 nebo 3 druhému a každému dalšímu pojištěnci se tento pojištěnec již na úhradě tohoto zdravotnického prostředku nepodílí.“.

11. V § 39n odstavec 5 zní:

(5) Ústav zveřejňuje pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup spisy správních řízení, které vede podle § 39a až § 39l a § 39p. Údaje označené jako předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.“.

12. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42g zní:

„ČÁST SEDMÁ

KATEGORIZACE A ÚHRADOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPSANÝCH NA POUKAZ

§ 39r

Ohlašování

(1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené do úhradových skupin, jsou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu.

(2) Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen „ohlašovatel“) elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost zdravotnických prostředků nemá vliv odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v materiálovém složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které neovlivňují funkční vlastnosti a určený účel použití zdravotnického prostředku.

(3) Ohlašovatel může požádat Ústav o stanovisko k výběru úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, do které zdravotnický prostředek podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití náleží. Takové stanovisko Ústavu je odborným úkonem podle zákona o zdravotnických prostředcích.

(4) Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky se neohlašují a hradí se ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ohlašovatel v ohlášení kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede

a) název a adresu sídla výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,

b) kopii úředně ověřeného písemného pověření k jednání podle této části od výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, pokud nejsou ohlašovateli,

c) registrační číslo výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, bylo-li Ústavem přiděleno v Registru zdravotnických prostředků,

d) obchodní název zdravotnického prostředku,

e) doplňky názvů označující každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud existuje více variant,

f) identifikační kód každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud se na něj vztahuje povinnost notifikace podle zákona o zdravotnických prostředcích,

g) úhradovou skupinu a skupinu zaměnitelných prostředků, do kterých zdravotnický prostředek podle ohlašovatele náleží,

h) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty (dále jen „cena výrobce“); cenu výrobce ohlašovatel uvede pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,

i) předpokládanou výši úhrady ohlašovaného zdravotnického prostředku přepočtenou podle parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu; předpokládanou výši úhrady uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,

j) písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 50 %,

k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem, vztahující se na všechny dodávky v ní uvedeného zdravotnického prostředku na trh v České republice, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 %; povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a ohlašovatele pro případ jeho překročení; a

l) počet měrných jednotek v balení ohlašovaného zdravotnického prostředku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu; počet měrných jednotek v balení uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku.

(6) V případě změny některého z ohlašovaných údajů, které mají vliv na zveřejňované údaje podle § 39t odst. 1, je ohlašovatel povinen podat ohlášení změny těchto údajů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo.

(7) Písemný souhlas podle odstavce 5 písm. j) Ministerstvo zdravotnictví uděluje a odvolává po posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a na základě ohlašovatelem předloženého hodnocení nákladové efektivity. Pro hodnocení nákladové efektivity se použije § 15 odst. 8 přiměřeně. Součástí tohoto hodnocení je dále odůvodnění návrhu na zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“. Odvolání souhlasu musí být oznámeno ohlašovateli a Ústavu.

(8) Ohlašovatel k ohlášení dále v elektronické podobě přiloží

a) návod k použití ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém jazyce ve znění aktuálním ke dni podání ohlášení, pokud byl návod k použití výrobcem zdravotnického prostředku vydán a nemá-li jej Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

b) platné prohlášení o shodě ohlašovaného zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

c) platný certifikát vydaný notifikovanou osobou pro zdravotnické prostředky nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) v případě diagnostického zdravotnického prostředku in vitro určeného pro sebetestování, zdravotnického prostředku rizikové třídy IIa, IIb a III nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy I sterilního nebo s měřicí funkcí a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

d) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo kopii závěrečné zprávy z hodnocení funkční způsobilosti, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

e) aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo doklad osvědčující cenu výrobce zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, a

f) hodnocení nákladové efektivity v případě, kdy ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“.

§ 39s

Zařazování do úhradových skupin

(1) Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení včetně jejich příloh podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a přílohy podle § 39r odst. 8. Ústav dále zveřejňuje podklady pro vydání rozhodnutí podle této části.

(2) V případě, že zdravotnický prostředek s ohledem na své funkční vlastnosti nebo určený účel použití nenáleží do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, uvedené v ohlášení, Ústav rozhodne, že zdravotnický prostředek do dané úhradové skupiny nebo skupiny zaměnitelných prostředků nenáleží.

(3) Nezahájí-li Ústav do 45 dnů ode dne zveřejnění ohlášení podle odstavce 1 řízení podle odstavce 2 nebo řízení podle odstavce 2 zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty nebo zastavení řízení.

(4) Ústav dále rozhodne o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, jestliže

a) zjistí, že zdravotnický prostředek, který byl zařazen do úhradové skupiny podle odstavce 3, do této úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, podle svých funkčních vlastností nebo určeného účelu použití nenáleží,

b) Ministerstvo zdravotnictví odvolá svůj souhlas podle § 39r odst. 7,

c) uplyne platnost smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5,

d) zdravotnický prostředek nebyl ze zdravotního pojištění v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících zahájení řízení uhrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a současně ohlašovatel nedoložil za toto období přítomnost zdravotnického prostředku na trhu,

e) uplynula platnost notifikace zdravotnického prostředku podléhajícího notifikaci podle zákona o zdravotnických prostředcích nebo došlo k výmazu zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků,

f) uplynula platnost certifikátu zdravotnického prostředku vydaného notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g), nebo

g) certifikát zdravotnického prostředku byl notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) pozastaven nebo zrušen.

(5) Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, nebo do doby zastavení tohoto řízení nemůže ohlašovatel podat jiné ohlášení zdravotnického prostředku, o němž je toto řízení vedeno.

(6) Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci do patnáctého dne kalendářního měsíce včetně, jeho právní účinky nastávají prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci po patnáctém dni kalendářního měsíce, jeho právní účinky nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.

(7) Účastníky řízení podle odstavců 2 a 4 jsou ohlašovatel a zdravotní pojišťovny.

§ 39t

Zveřejňování informací

(1) Ústav vydává k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce. U každého zdravotnického prostředku Ústav uvádí

a) identifikační údaje ohlašovatele,

b) identifikační údaje výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,

c) číselné označení každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku přidělené Ústavem pro účely tohoto seznamu,

d) výši úhrady pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku podle odstavce 3,

e) preskripční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

f) indikační omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

g) množstevní nebo frekvenční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

h) název a číselné označení úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, byla-li Ústavem vytvořena,

i) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky po připočtení obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty,

j) informaci o tom, že rozhodnutí podle § 39v odst. 3 nebo § 39x odst. 7 pozbylo platnosti, a

k) další údaje identifikující zdravotnický prostředek a související s úhradou ze zdravotního pojištění.

(2) V případě zjištění chyby v seznamu podle odstavce 1 Ústav chybu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů vydáním opravného seznamu.

(3) Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz se ze zdravotního pojištění hradí ve výši ohlášené ceny výrobce přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, k níž se připočítá obchodní přirážka a daň z přidané hodnoty, nejvýše však ve výši

a) úhradového limitu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu navýšeného o daň z přidané hodnoty,

b) ceny uvedené v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 navýšené o daň z přidané hodnoty, nebo

c) přijaté aukční hodnoty uvedené v rozhodnutí podle § 39x odst. 7 navýšené o daň z přidané hodnoty.

§ 39u

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků

(1) V případě záměru zdravotní pojišťovny uzavřít dohodu o nejvyšší ceně podle § 39v odst. 3 nebo záměru jedné nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců požádat o vypsání cenové soutěže podle § 39w odst. 1, požádá tato zdravotní pojišťovna nebo zdravotní pojišťovny Ústav

a) o vytvoření nebo změnu skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny a

b) o zařazení nebo změnu zařazení zdravotnických prostředků do skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny.

(2) Žádost podle odstavce 1 se nepodává, bylo-li již v rámci příslušné úhradové skupiny Ústavem o vytvoření skupin zaměnitelných prostředků a zařazení zdravotnických prostředků do nich rozhodnuto a není požadována změna.

(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu

a) návrh členění úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu na skupiny zaměnitelných prostředků,

b) technické parametry jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny a

c) návrh na zařazení zdravotnických prostředků ohlášených v příslušné úhradové skupině do skupin zaměnitelných prostředků.

(4) Ústav rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 90 dnů.

(5) Účastníky řízení o žádosti podle odstavce 1 jsou všechny zdravotní pojišťovny a ohlašovatelé všech zdravotnických prostředků zařazených do příslušné úhradové skupiny.

(6) Není-li ve skupině zaměnitelných prostředků zařazen žádný zdravotnický prostředek, může Ústav tuto skupinu zaměnitelných prostředků zrušit.

§ 39v

Dohoda o nejvyšší ceně

(1) Zdravotní pojišťovna a ohlašovatel mohou ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 uzavřít písemné ujednání obsahující závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky zařazené do úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, za cenu uvedenou v ujednání (dále jen „dohoda o nejvyšší ceně“). Ohlašovatel je povinen závazek podle věty první stanovený v dohodě o nejvyšší ceně splnit. Cenou uvedenou v dohodě o nejvyšší ceně se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.

(2) Zdravotní pojišťovna zašle Ústavu uzavřenou dohodu o nejvyšší ceně nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Dohoda o nejvyšší ceně se vztahuje na všechny dodávky v ní uvedených zdravotnických prostředků na trh v České republice.

(3) Pokud dohoda o nejvyšší ceně obsahuje též závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky uvedené v dohodě o nejvyšší ceně v rozsahu minimálně poloviny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející podpisu dohody o nejvyšší ceně (dále jen „dohoda se závazkem“), a rozhodnutí podle § 39u vztahující se k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci, Ústav zahájí řízení o dočasném snížení úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků a vyzve zdravotní pojišťovny k předložení dalších případných dohod se závazkem, a to nejdéle do 20 dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Dohodu se závazkem lze uzavřít pouze na dobu 1 roku bez možnosti jejího vypovězení. Dohodu se závazkem lze opakovaně prodloužit vždy o 1 rok. Pokud Ústav ve stanovené lhůtě obdrží více dohod se závazkem vztahujících se k téže skupině zaměnitelných prostředků, sníží úhradu podle dohody se závazkem obsahující cenu nejnižší. Pokud Ústav obdrží více dohod se závazkem obsahujících stejnou nejnižší cenu, vydá rozhodnutí na základě dohody se závazkem, která byla uzavřena jako první. Ústav v rozhodnutí stanoví

a) výši úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků na úroveň ceny uvedené v dohodě se závazkem obsahující nejnižší cenu přepočtenou podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu po připočtení daně z přidané hodnoty, a to na dobu platnosti této dohody, a

b) povinnosti ohlašovatele v souladu s jeho závazky podle odstavce 1 a podle tohoto odstavce.

(4) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „Ústav zdravotnických informací“) z Národního registru hrazených zdravotních služeb.

(5) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 3 nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. V případě prodloužení platnosti dohody se závazkem se o stejnou dobu prodlužuje i platnost rozhodnutí podle odstavce 3, pokud Ústav nejpozději 1 měsíc před uplynutím jeho platnosti neobdrží žádnou dohodu se závazkem vztahující se k příslušné skupině zaměnitelných prostředků, pro niž bylo vydáno rozhodnutí o dočasném snížení úhrady, obsahující nižší cenu; v opačném případě se platnost rozhodnutí podle odstavce 3 neprodlouží a Ústav zahájí nové řízení o dočasném snížení úhrad.

(6) Dohody se závazkem, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 3, zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí podle odstavce 3. Ustanovení § 17 odst. 9 vět páté a šesté se použijí obdobně. Tyto dohody nabývají účinnosti dnem, kdy nastávají právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5.

(7) Po dobu platnosti rozhodnutí o dočasném snížení úhrady podle odstavce 3 nelze zahájit cenovou soutěž v příslušné úhradové skupině.

(8) Zdravotnické prostředky uvedené v dohodě se závazkem, na základě které Ústav vydal rozhodnutí podle odstavce 3, se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňují zdravotní pojišťovny vůči poskytovateli, a zdravotní pojišťovny podpoří jejich předepisování prostřednictvím své smluvní politiky.

(9) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 1 písm. b), hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle odstavce 3.

Cenová soutěž

§ 39w

(1) Za účelem zajištění plně hrazených zdravotnických prostředků a úspor prostředků zdravotního pojištění Ústav vypíše cenovou soutěž (dále jen „soutěž“). Soutěž lze vypsat tehdy, pokud o to požádá jedna nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců, existuje předpoklad alespoň 5 % úspory prostředků zdravotního pojištění, nejméně však 5000000 Kč ročně, v rámci úhradové skupiny a rozhodnutí podle § 39u ve vztahu k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci.

(2) Žádost o vypsání soutěže vždy obsahuje

a) označení úhradové skupiny, v rámci které se o vypsání soutěže žádá,

b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,

c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců a

d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže vydaný na základě posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a žádajícími zdravotními pojišťovnami předložené kalkulace úspor prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny.

(3) Ústav zveřejní na elektronické úřední desce oznámení o zahájení soutěže do 15 dnů ode dne podání žádosti. Oznámení musí obsahovat

a) označení úhradové skupiny, v rámci které je vypsána soutěž,

b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny,

c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců,

d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže,

e) rozdělení všech zdravotnických prostředků dané úhradové skupiny do jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků,

f) lhůtu, do kdy je možné se přihlásit k účasti na soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení,

g) poučení o průběhu soutěže a

h) informaci o způsobu přihlášení k účasti na soutěži a náležitostech přihlášky.

(4) Soutěž se provádí formou elektronické aukce pro každou jednotlivou skupinu zaměnitelných prostředků v úhradové skupině, pro kterou je vypsána soutěž. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot v rámci skupiny zaměnitelných prostředků. Elektronická aukce má 1 kolo. Účastníkem soutěže může být pouze ohlašovatel zdravotnických prostředků zařazených do skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny, pro kterou je vypsána soutěž. V soutěži ohlašovatelé nabízejí nejnižší cenu bez daně z přidané hodnoty připadající na měrnou jednotku úhradového limitu v rámci skupiny zaměnitelných prostředků.

(5) Podmínkou pro účast v soutěži je písemné prohlášení obsahující závazek dodávat v případě výhry v soutěži na trh v České republice soutěžené zdravotnické prostředky za ceny pro konečného spotřebitele nepřekračující součet druhé nejnižší aukční hodnoty (dále jen „přijatá aukční hodnota“) a daně z přidané hodnoty, a to rovnoměrně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po dni, v němž nastanou právní účinky rozhodnutí v soutěži podle § 39x odst. 7, a v rozsahu minimálně třetiny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející zahájení soutěže.

(6) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací z Národního registru hrazených zdravotních služeb.

§ 39x

(1) Pokud se soutěže neúčastní alespoň 3 účastníci v rámci alespoň jedné skupiny zaměnitelných prostředků, Ústav soutěž usnesením zastaví.

(2) Ústav účastníkům soutěže nejméně 7 dnů přede dnem konání elektronické aukce oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Oznámení dále obsahuje

a) informace o počtu účastníků soutěže,

b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platnému úhradovému limitu úhradové skupiny,

c) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,

d) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu a

e) náležitosti podle § 39w odst. 3 písm. e) a g).

(3) Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků soutěže.

(4) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání snižující aukční hodnotu po dvacáté deváté minutě prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání.

(5) V případě, že druhá nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není alespoň v jedné skupině zaměnitelných prostředků nejméně o 10 % nižší než zahajovací aukční hodnota, Ústav soutěž usnesením zastaví.

(6) Usnesení o zastavení soutěže podle odstavce 1 nebo 5 Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Proti usnesení o zastavení soutěže se nelze odvolat.

(7) Pokud soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí, ve kterém uvede výši přijaté aukční hodnoty pro každou skupinu zaměnitelných prostředků. Rozhodnutí zveřejní na elektronické úřední desce. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede

a) seznam účastníků elektronické aukce k jednotlivým skupinám zaměnitelných prostředků,

b) označení účastníků, kteří nabídli 2 nejnižší aukční hodnoty (dále jen „výherci“) v každé skupině zaměnitelných prostředků,

c) přijatou aukční hodnotu pro každou skupinu zaměnitelných prostředků, byla-li aukční hodnota přijata,

d) označení všech variant zdravotnických prostředků výherců, které budou uváděny na trh v České republice s cenou odpovídající přijaté aukční hodnotě po připočtení daně z přidané hodnoty a

e) stanovení povinností výherců v souladu s jejich závazky podle § 39w odst. 5.

(8) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 7 nastanou k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(9) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 Ústav zveřejní výsledek soutěže do 5 dnů na elektronické úřední desce.

§ 39y

(1) Po dobu plnění závazků ze soutěže se všechny v zásadě zaměnitelné zdravotnické prostředky spadající do skupiny zaměnitelných prostředků, u níž bylo rozhodnuto o přijaté aukční hodnotě, hradí ve výši vypočtené na základě přijaté aukční hodnoty po připočtení daně z přidané hodnoty.

(2) Zdravotnické prostředky výherců s cenou odpovídající součtu přijaté aukční hodnoty a daně z přidané hodnoty předepsané na poukaz se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňuje zdravotní pojišťovna vůči poskytovateli.

(3) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 2, hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle § 39x odst. 7.

§ 39z

Doručování v řízeních podle části sedmé

Není-li stanoveno jinak, v řízeních podle části sedmé se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

§ 39za

Přestupky

(1) Ohlašovatel se dopustí přestupku tím, že poruší

a) povinnost podle § 39v odst. 1, nebo

b) povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39v odst. 3.

(2) Ohlašovatel, který se stal výhercem, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39x odst. 7.

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20000000 Kč.

(4) Přestupky projednává Ústav.

(5) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.

42g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.“.

Dosavadní části sedmá až třináctá se označují jako části osmá až čtrnáctá.

13. V § 41a odst. 1 se slova „a statistiky České republiky (dále jen „Ústav zdravotnických informací“)“ zrušují.

14. V § 42 odst. 3 závěrečná část ustanovení zní:

„Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán zdravotnický prostředek v rozporu s podmínkami stanovenými v části sedmé nebo v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovateli lékárenské péče, smluvnímu výdejci nebo oční optice uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovatelem, kterým byl zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek předepsán.“.

15. V § 45a odst. 1 písmeno a) zní:

a) nezveřejní

1. smlouvu o výdeji hrazených zdravotnických prostředků podle § 17 odst. 7 písm. a) bodu 2 nebo 3, popřípadě její dodatek nebo změnu,

2. smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 9, popřípadě její dodatek,

3. zvláštní smlouvu podle § 17a odst. 2, popřípadě její dodatek nebo změnu, nebo

4. dohodu se závazkem podle § 39v odst. 6.“.

16. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ

ODDÍL A

Tabulka č. 1

Seznam skupin
01 - ZP krycí
02 - ZP pro inkontinentní pacienty
03 - ZP pro pacienty se stomií
04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
06 - ZP pro kompresivní terapii
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
11 - ZP nekategorizované

Tabulka č. 2

Zvláštní zkratky
J4 - specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J16 - specializované pracoviště angiologické a lymfologické

Tabulka č. 3

Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)Zkratka
alergolog a klinický imunologALG
anesteziolog a intenzivistaANS
dermatovenerologDER
dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorostPED
diabetolog a endokrinologDIA
foniatrFON
geriatrGER
gynekolog a porodníkGYN
chirurgCHI
internistaINT
kardiologKAR
klinický onkologONK
klinický osteologOST
lékař se specializací v oboru ortodoncieORD
lékař se specializací v oboru ortopedické protetikyORP
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíněPOP
angiolog, lymfolog a flebologANG
nefrologNEF
neonatologNEO
neurologNEU
oftalmologOPH
ortopedORT
otorinolaryngologORL
plastický chirurgPLA
pneumologPNE
praktický lékařPRL
psychiatrPSY
rehabilitační lékařREH
revmatologREV
tělovýchovný lékařTVL
traumatologTRA
urologURN

ODDÍL B

Definice stupňů aktivity
Stupeň aktivity I – interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.
Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.
Stupeň aktivity II – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.
Stupeň aktivity III – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.
Stupeň aktivity IV – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.
Nejedná se o speciální sportovní protézy.

ODDÍL C

Tabulka č. 1

Číselný kódKategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPHMožnost cirkulace
01ZP krycí
01.01ZP pro klasické hojení ran
01.01.01gázy
01.01.01.01gázy skládaná – sterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm20,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.01.02gázy skládaná – nesterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm20,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02netkané textilie
01.01.02.01netkaná textilie – sterilnímin. 4 vrstvy0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.02netkaná textilie
– nesterilní
min. 4 vrstvy0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.03kombinované savé kompresy
– bez superabsorbentu
0,0695 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.04kombinované savé kompresy
– se superabsorbentem
0,3913 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.05hypoalergenní fixace0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.02ZP pro vlhké hojení ran
01.02.01obvazy neadherentní
01.02.01.01obvazy kontaktní neadherentník zabránění adherence sekundárních krytí ke spodiněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,3478 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.02obvazy kontaktní neadherentní
– se savým jádrem
k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodiněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,5217 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.03obvazy kontaktní neadherentní silikonovék zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.04antiseptické neadherentní krytík zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiálnímpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.05krytí kontaktní neadherentní s lipidokolidní kontaktní vrstvouobsahuje lipidikolidní technologiipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,26 Kč / 1 cm2ne
01.02.02krytí s aktivním uhlím
01.02.02.01krytí s aktivním uhlímkrytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrecepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.02.02krytí s aktivním uhlím – s aktivní látkoukrytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,04 Kč / 1 cm2ne
01.02.03hydrogelové krytí
01.02.03.01hydrogelové krytí – plošnéhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchovépo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,78 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.02hydrogelové krytí – amorfníhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem21,70 Kč / 1 g
21,70 Kč / 1 ml
ne
01.02.03.03hydrogelové krytí – na textilním nosičihydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.04hydrogely amorfní s aktivní látkouhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem9,74 Kč / 1 g
9,74 Kč / 1 ml
ne
01.02.04alginátové krytí
01.02.04.01alginátové krytí – plošnévelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.02alginátové krytí – plošné s aktivní látkouvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.03provazce, tamponyvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.04provazce, tampony – s aktivní látkouvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.05alginátová krytí amorfní – s aktivní látkouamorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exudátempo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem10,13 Kč / 1 g
10,13 Kč / 1 ml
ne
01.02.05hydrokoloidní krytí
01.02.05.01hydrokoloidy bez okrajek udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.02hydrokoloidy s okrajemk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,08 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.03pastyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny – dutinpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem11,30 Kč / 1 gne
01.02.05.04zásypyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem9,56 Kč / 1 gne
01.02.06hydrovlákna
01.02.06.01hydrovláknamanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.02hydrovlákna – s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.03hydrovlákna – provazce, tamponymanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.04hydrovlákna – provazce, tampony
– s aktivní látkou
management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.07hydropolymery, polyuretany a pěny
01.02.07.01hydropolymery, polyuretany a pěny
– plošné
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.02hydropolymery, polyuretany a pěny
– plošné s okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,00 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.03hydropolymery, polyuretany a pěny
– s měkkým silikonem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.04hydropolymery, polyuretany a pěny
– s měkkým silikonem a okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.05hydropolymery, polyuretany a pěny –do dutinmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány – k výplni dutinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.06hydropolymery, polyuretany a pěny –s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.07hydropolymery, polyuretany a pěny –s aktivní látkou a okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.08hydropolymery, polyuretany a pěny –s měkkým silikonem a aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,50 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.09hydropolymery, polyuretany a pěny –s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.10hydropolymery, polyuretany a pěny –s gelemmanagement exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.11hydropolymery, polyuretany a pěny –s gelem s okrajemmanagement exudátu, čištění, podpora hojení, ochrana ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.12hydropolymery, polyuretany a pěny –se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátuodvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,60 Kč / 1 cm2ne
01.02.08filmové obvazy
01.02.08.01filmové obvazy – plošnékrytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.02filmové obvazy – plošné se silikonemkrytí k ochraně rány, ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,87 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.03filmové obvazy – tamponykrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,26 Kč / 1 mlne
01.02.08.04filmové obvazy – sprejekrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem7,83 Kč / 1 mlne
01.02.09bioaktivní obvazy
01.02.09.01bioaktivní obvazy – plošnékrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,09 Kč / 1 cm2ne
01.02.09.02bioaktivní obvazy – v tuběkrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.09.03bioaktivní obvazy – na síťoviněkrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.10čistící obvazy
01.02.10.01čistící obvazy – plošnévhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.02čistící obvazy – aktivnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.03čistící obvazy – k mechanickému čištěnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,22 Kč / 1 cm2ne
01.02.11čistící roztoky aktivní
01.02.11.01čistící roztoky aktivníaseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,70 Kč / 1 mlne
01.02.11.02čistící gely aktivníaseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,04 Kč / 1 g
13,04 Kč / 1 ml
ne
01.02.12dermoepidermální náhrady
01.02.12.01xenotransplantátynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.12.02syntetické kožní náhradynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,52 Kč / 1 cm2ne
01.02.13ostatní krytí
01.02.13.01kolagenové krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.02krytí obsahující hyaluronan – plošnékrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.03krytí obsahující hyaluronan – roztok, gelkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem5,52 Kč / 1 gne
01.02.13.04krytí obsahující hyaluronan – sprejkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem11,30 Kč / 1 mlne
01.02.13.05krytí obsahující med – plošnémateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.06krytí obsahující med – gel, pastamateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,04 Kč / 1 gne
01.02.13.07hydrobalanční krytímanagement exsudátupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.08nanokrystalické stříbro – plošnémanagement infekce v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.09nanokrystalické stříbro – sprejmanagement infekce v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,48 Kč / 1 mlne
01.02.13.10biokeramické krytímanagement exsudátu u sekretujících ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,61 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.11maltodextrinmateriály k podpoře hojení a čistění ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,30 Kč / 1 gne
01.02.13.12kadexomer s jodem – plošnýmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,91 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.13kadexomer s jodem – zásypmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.14kadexomer s jodem – mastmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.15samolepící silikonové krytí na jizvypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,61 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.16superabsorbční krytíkrytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudátpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,65 Kč / 1 cm2ne
01.03obinadla a náplasti
01.03.01obinadla fixační
01.03.01.01obinadla fixační – elastická0,0044 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.02obinadla fixační – elastická, kohezivní0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.03obinadla fixační – neelastická0,0026 Kč / 1 cm2ne
01.03.02obinadla hadicová
01.03.02.01obinadla hadicová – podpůrná0,0522 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.02obinadla hadicová – podkladová0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.03obinadla hadicová – fixační0,1043 Kč / 1 cm2ne
01.03.03.náplasti
01.03.03.01samolepící krytí----0,225 Kč / 1 cm2ne
01.04savé prostředky
01.04.01vata buničitá
01.04.01.01vata buničitá1000 g / měsíc0,0869 Kč / 1 gne
01.04.01.02vata buničitá – dělenáDIA300 ks / měsíc0,0261 Kč / 1 ksne
02ZP pro inkontinentní pacienty
02.01ZP absorbční
02.01.01ZP absorbční
02.01.01.01vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotkyVšechny typy výrobků:
• absorpční jádro z celulózy popř. superabsorbentu
• neutralizátor zápachu

Intravaginální tampony

Vložné pleny
• postranní pásky proti protečení
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky –zalepovací
• postranní pásky proti protečení
• opakovaně aplikovatelná lepítka
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky – s pásem
• postranní pásky proti protečení
• fixace pomocí pásu s opakovaným zapínáním
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky – natahovací
• prodyšný elastický materiál

Fixační kalhotky
• bezešvé
GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URNinkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin)inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence
maximálně 150 kusů / měsícpři kombinaci se ZP pro sběr moči – 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ksne
inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) –391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks
inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence –783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence – 1.478,00 Kč / měsíc
02.01.01.02podložkyse superabsorbentem i bez superabsorbentuGER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URNinkontinence III. stupně + smíšená inkontinencemaximálně 30 kusů / měsícinkontinence III. stupně + smíšená inkontinence –191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ksne
02.02ZP pro sběr moči
02.02.01urinální kondomy
02.02.01.01urinální kondomysamolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčkyGER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INTinkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml za 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami30 ks / měsíc22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02sběrné urinální sáčky výpustné
02.02.02.01sběrné urinální sáčky –jednokomorovéGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02.02sběrné urinální sáčky – vícekomorovékomory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventilGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu43,00 Kč / 1 ksne
02.02.03přídržné příslušenství
02.02.03.01přídržné páskyměkká textilie, upravitelná velikost, kompatibilní se sběrnými sáčkyGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom8 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.02.03.02držáky sáčkůkompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiálGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom2 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.03ZP pro vyprazdňování
02.03.01urologické katetry pro intermitentní katetrizaci
02.03.01.01katetr sterilní – nepotahovanýsterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýřeNEF; URN210 ks / měsíc8,70 Kč / 1 ksne
02.03.01.02katetr sterilní – potahovaný, s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.01.03katetr sterilní – potahovaný, ihned k použitísterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem
02.03.02.01sety sterilní s potahovaným katetrem – s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním – nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02.02sety sterilní s potahovaným katetrem – ihned k použitísterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katétru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpustě, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním – nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
02.03.03proplachové systémy pro permanentní urologický katetr
02.03.03.01proplachové systémyuzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetruNEF; URNporucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1x týdně po dobu 1 měsíce při správné péči15 ks / měsíc35,00 Kč / 1 ksne
02.03.04dilatany
02.03.04.01dilatany análnístenóza análního kanálu; stenóza stomie1 balení / 10 let607,00 Kč /
1 balení
ne
02.03.05urologické lubrikační gely
02.03.05.01urologické lubrikační gelyNEF; URNpouze pro nepotahované katetry750 ml / 1 měsíc2,60 Kč / 1 mlne
03ZP pro pacienty se stomií
03.01stomické systémy – jednodílné
03.01.01sáčky – jednodílné, výpustnélze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.01.01potažené sáčky s plochou podložkou – s výpustí s mechanickou svorkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie30 ks / měsíc57,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.02potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.03potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; měkké břicho –plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.04potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.157,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.05potažené sáčky jednodílné univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.243,00 Kč/ 1ksne
03.01.01.06potažené sáčky výpustné velkoobjemové – s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle30 ks / měsíc217,00 Kč / 1 ksne
03.01.02sáčky – jednodílné, uzavřenélze kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.02.01potažené sáčky s plochou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.02potažené sáčky s konvexní podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; měkké břicho –plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie60 ks / měsíc109,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.03potažené sáčky uzavřené velkoobjemové – s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc130,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.04krytkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.05zátkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.06krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchemsavé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okrajGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní píštěl; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků; krytí nefrostomií, epycystostomií, trvalých drenáží60 ks / měsíc28,00 Kč / 1 ksne
03.01.03sáčky – jednodílné, urostomické
03.01.03.01potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl; drén30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
03.01.03.02potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho – plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén30 ks / měsíc252,00 Kč / 1 ksne
03.02stomické systémy – dvoudílné –adhezivní technologie
03.02.01podložky
03.02.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl139,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.01.02podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho – plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.01.03podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl174,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.02sáčky – výpustné
03.02.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; píštěl30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
03.02.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle
30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
03.02.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.122,00 Kč / 1 ksne
03.02.03sáčky – uzavřené
03.02.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
03.02.04sáčky – urostomické
03.02.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; píštěl; drén30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
03.03stomické systémy – dvoudílné –mechanické
03.03.01podložky
03.03.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.02podložky tvarovatelnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.03podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebonerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.04podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl252,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.02sáčky – výpustné
03.03.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; píštěl30 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
03.03.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle
30 ks / měsíc174,00 Kč / 1 ksne
03.03.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.174,00 Kč / 1 ksne
03.03.03sáčky – uzavřené
03.03.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice60 ks / měsíc48,00 Kč / 1 ksne
03.03.04sáčky – urostomické
03.03.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; píštěl; drén30 ks / měsíc113,00 Kč / 1 ksne
03.04stomické systémy – pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01systémy pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01.01systémy pro dočasnou kontinenci stomiesada podložek,
sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomie
GER; CHI; INT; ONK; PED; PRLkolostomie
s formovanou stolicí
6.957,00 Kč /
1 měsíc
ne
03.05stomické systémy – s malou lepicí plochou
03.05.01stomické systémy – s malou lepicí plochou – jednodílné
03.05.01.01potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
157,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.02potažené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
60 ks / měsíc; pro děti do 6 let
120 ks / měsíc v indikovaných případech
48,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.03potažené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
03.05.02stomické systémy – s malou lepicí plochou – dvoudílné – adhesivní technologie
03.05.02.01podložky ploché nebo konvexnímax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl; pro děti do 6 let
20 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie; pro děti do 6 let
30 ks / měsíc v indikovaných případech
03.05.02.02potažené sáčky uzavřenémax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
60 ks / měsíc; pro děti do 6 let
120 ks / měsíc v indikovaných případech
130,00 Kč / 1 ksne
03.05.02.03potažené sáčky výpustnémax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
03.06ZP drenážní systémy
03.06.01sáčky drenážní
03.06.01.01sáčky drenážní – jednodílnéadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravouGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle30 ks / měsíc261,00 Kč / 1 ksne
03.07ZP k irigaci do stomie
03.07.01irigační soupravy
03.07.01.01irigační soupravy – gravitačníGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNirigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva2 sady / rok2.174,00 Kč / 1 sadane
03.07.01.02irigační soupravy – sáčkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNirigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva300 ks / rok43,00 Kč / 1 ksne
03.08ZP pro pacienty se stomií –stomické příslušenství – péče o kůži – prevence a léčba
03.08.01vyplňovací a vyrovnávací ZP
03.08.01.01vkládací kroužkyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou78,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.02pásky vyrovnávacíadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží120 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou70,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.03adhesivní pasty a gelyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží1 ks / měsíc7,80 Kč / 1 gne
03.08.01.04destičky a rouškyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží0,40 Kč / 1 cm2ne
03.08.01.05těsnící manžetyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou96,00 Kč / 1 ksne
03.08.02pásy a přídržné prostředky
03.08.02.01stomické pásky – přídržnékompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémemGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi pomůcky k tělu; prevence podtékání2 ks / rok174,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.02stomické břišní pásys otvorem nebo bez otvoruGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNvšechny typy stomie2 ks / rok522,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.03nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systémGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNvšechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období – do 3 měsíců od operace10 ks / měsíc –uzavřený systém113,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –výpustný systém
03.08.03prostředky zahušťovací
03.08.03.01prostředky zahušťovacíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNileostomie; kolostomie
s řídkou nebo vodnatou stolicí
313,00 Kč / měsícne
03.08.04odstraňovače stomické podložky
03.08.04.01odstraňovače stomické podložkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže261,00 Kč / měsícne
03.08.04.02odstraňovače stomické podložky –silikonovérouška nebo sprejGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti435,00 Kč / měsícne
03.08.05pohlcovače pachu
03.08.05.01pohlcovače pachuneutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzvyšují kompenzační funkci stomické pomůcky304,00 Kč / měsícne
03.09ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01ochranné prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01.01zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému870,00 Kč / měsícne
03.09.01.02protektivní kroužkyochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži a nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrchGER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; URNvýživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie30 ks / měsíc104,00 Kč / 1 ksne
03.09.02čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.02.01čistící roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrouskypomůckyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN261,00 Kč / měsícne
03.10sběrné sáčky se širokou hadicí
03.10.01sběrné sáčky se širokou hadicípevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň 1500 – 2000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžkoGER; CHI; INT; ONK; PRLpacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod; používají jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem15 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
04ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
04.01ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk
04.01.01krční ortézy
04.01.01.01krční ortézyvícedílné pevné nebo stavitelné tvarové krční ortézy s výraznou prostorově tvarovanou plošnou podporou v oblasti dolní čelisti a týlu hlavy (např. límce typ Philadelphia), nepatří sem vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVLdlouhodobější pooperační nebo poúrazová fixace krční páteře v případě těžkého cervikálního a cervikobrachiálního syndromu, lehčí subluxace, jednoduché stabilní zlomeniny, těžké spondylartrózy, degenerativní změny1 ks / 1 rok739,00 Kč / 1 ksne
04.01.02fixační límce
04.01.02.01fixační límce – zpevněné• vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)
• ortézy s anatomickým tvarem a vnitřní nebo vnější výztuhou z pevných materiálů
• výrazně anatomicky tvarované plastové límce bez výztuhy, které díky použitému materiálu vykazují vysokou míru fixace
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní i chronické případy cervikálního syndromu, osterochondrózy a spondylartrózy, lehké poúrazové subluxace, revmatických obtíží, degenerativních změn1 ks / 1 rok296,00 Kč / 1 ksne
04.01.02.02fixační límce – měkkéměkké límce s anatomickým tvarem bez výztuhCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; POPvelmi lehké případy tortikolis, spondylóz, revmatických onemocnění, blokových postavení krční páteře, akutních poranění měkkých tkání, degenerativních onemocnění, jizevnaté kontraktury krku do jednoho roku po úrazu1 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.02ZP ortopedicko protetické – pro trup
04.02.01rigidní fixace klíční kosti
04.02.01.01rigidní fixace klíční kostipro rigidní fixaci klíční kosti,
nepatří sem upomínací nebo podpůrné elastické bandáže
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRApooperační a poúrazové stavy fraktur claviculy, poranění ramenního kloubu.1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.02.02žeberní a hrudní pásy pro fixaci
04.02.02.01žeberní a hrudní pásy pro fixacielastické pásy a bandáže pro fixaci v oblasti hrudníkuCHI; NEU; ORP; ORT;OST; REH; REV; TRA; TVLpoškození a poranění v oblasti hrudníku1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.03kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře
04.02.03.01kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteřekombinace pružného nebo pevného textilu s pevnými materiály (kov, plast), které výrazně stabilizují a fixují páteř v Th–L rozsahu, charakteristickým znakem korzetu je kombinace základního bederního pasu s ostatními podpůrnými příp. korekčními prvky – např. podpažní berličky, prostorová výztužná konstrukce, dlouhá tvarovaná celoplošná pelota s ramenními tahy nebo hrudním pasem apod., nepatří sem bederní pasy s výztuhami (plošné peloty, dlahy, výztuhy apod.), které nemají další přídavný podpůrný nebo korekční prvekCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy (zlomeniny, stabilizační operace), chronické degenerativní poruchy (osteoporóza, spondylartróza, osteochondróza, olistéza)1 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
04.02.04bederní ortézy
04.02.04.01bederní ortézypružné, příp. pevné textilní materiály nebo neopren, zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů, šněrováníCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy v oblasti bederní páteře, lumbalgie, chronické bolestivé stavy páteře, ledvinové obtíže1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.05bederní pásy
04.02.05.01bederní pásy elastické – bez výztuhpružné materiály bez přídavných tahů, výztuh nebo pelotGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVLlehká poškození zad, hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06břišní pásy
04.02.06.01břišní pásy elastické – bez výztuhpružné materiály bez přídavného zpevněníCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVoslabení břišní stěny, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.02břišní pásy elastické – s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí tahů, šněrování, podpínek, výztuh, pelot apod.,
nepatří sem kýlní pasy
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační stavy v oblasti břicha, zpevnění břicha pro konzervativní terapii, podpora břišního lisu1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.03břišní pásy elastické – těhotenské s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů nebo šněrování apod.GYN; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpropadávání dělohy a bolesti zad způsobené posturálními změnami během gravidity1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
04.02.07kýlní pásy
04.02.07.01kýlní pásy – pupečníkýlní pásy výhradně určené pro kýly v oblasti pupku; součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.07.02kýlní pásy – ostatnísoučástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.02.08pánevní pásy
04.02.08.01pánevní pásypro zpevnění a fixaci pánve, příp. kyčelních kloubůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRAakutní nebo chronické stavy pánve, v těhotenství, po porodu (symphyseolyza), po úraze (ruptura), při dysfunkci kyčelních kloubů, kyčelní dysplazii, repozicích kyčle, při pooperační léčbě fraktur pánve, artrozy SI skloubení1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.03ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny
04.03.01ortézy a dlahy prstů horních končetin
04.03.01.01ortézy prstů horních končetin –rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu nebo neoprenu, které jsou vybavené pevnou dlahou (kov, plast); zabezpečují rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní a chronické stavy prstů horní končetiny (zlomeniny a luxace, akutní šlachové poškození, artróza, revmatická onemocnění), neurologické postižení1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.03.01.02ortézy prstů horních končetin –dynamickézhotovené z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) a vybavené dynamickými prvky (spirály, pružiny, elastické tahy apod.), které umožňují přesně určený dynamický pohyb prstů zejm. pro rehabilitační účely; nepatří sem bandáže s pružnými výztuhami, pelotami, dlahami apod.CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny do 3 měsíců od operace/úrazu, kde je nezbytná postupná rehabilitace1 ks / 1 rok417,00 Kč / 1 ksne
04.03.02ortézy zápěstní
04.03.02.01ortézy zápěstní – rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu, neoprenu nebo kůže; bandáže musí býtvybaveny pevnou dlahou (kov), která zabezpečí zcela rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní a chronické stavy zápěstí, pooperační a poúrazové případy fraktur, distorzí, luxací, artróza, paréza, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.03.02.02ortézy zápěstní – zpevňujícíelastické zápěstní ortézy bez pevné dlahy, bandáž ortézy z elastického materiálu, elastickou fixaci dále zabezpečuje pomocí dopínacích tahů, pružných dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové případy, distorze, luxace, artróza, enthezopatie, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
04.03.03ortézy loketní
04.03.03.01ortézy loketní s kloubovou dlahou – s limitovaným rozsahem pohybuloketní ortézy s krátkou kloubovou dlahou s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha je zhotovena z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability, kontraktury)1 ks / 1 rok2.087,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.02ortézy loketní s kloubovou dlahou – elastickéloketní ortézy s kloubovou dlahou, z kovu nebo pevného plastu; kloubová dlaha nemá plně stavitelný rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability), revmatická onemocnění1 ks / 1 rok696,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.03ortézy loketní – zpevňující – elastickéloketní ortézy bez kloubové dlahy, bandáž ortézy je zhotovena z elastického materiálu a elastickou fixaci, zabezpečena pomocí dopínacích tahů nebo pružných nekloubových dlah (spirál) nebo výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, bolestivé stavy při artrózách, epikondylitidě, revmatická onemocnění1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.04epikondylární páskyepikondylární pásky nebo velmi krátké ortézy, bandáže, funkčně určené pouze jako epikondylární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLradiální nebo ulnární epikondylitidy1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.03.04ortézy ramenní
04.03.04.01ortézy ramenní – stavitelnékombinace kovových materiálů, plastů a textilních materiálů; rigidní fixaci ramenního a loketního kloubu v požadované polozeCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok3.913,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.02ortézy ramenní – nestavitelnéz pevného pěnového plastu nebo nafukovacího válcového vaku, potažená textilním obalem s fixačními a upínacími textilními pásy; fixace ramenního a loketního kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok2.174,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.03ortézy ramenní – rigidnítextilních materiál, rigidní fixace ramenního kloubu, náhrada Desaultova obvazuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace a luxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty měkkých tkání ramenního kloubu, distorze, zlomeniny pažní a klíční kosti1 ks / 1 rok500,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.04ortézy ramenní – zpevňující, elastickéz pružných materiálů zabezpečující elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty, neurologická postižení1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.03.05závěsy paže – zpevňující
04.03.05.01závěsy paže – zpevňujícíjednoduché závěsy a pásky pro zavěšení a odlehčení horní končetinyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLodlehčení horní končetiny1 ks / 1 rok235,00 Kč / 1 ksne
04.04ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny
04.04.01ortézy hlezenní
04.04.01.01ortézy hlezenní – stavitelnévybavené kloubovou dlahou s nastavitelným rozsahem pohybu; kombinací pevných plastových a textilních materiálů; dlaha ortézy je kovováDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.02ortézy hlezenní – rigidnífixace je plnohodnotnou náhradou sádrové fixace; umožňují chůziDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.03ortézy hlezenní – zpevňujícíkombinace pevných a textilních materiálů; bez kloubových dlah; zpevnění je zajištěno pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot); ortéza není určena pro chůzi bez oporyDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLlehká instabilita přednoží a hlezenního kloubu; revmatická onemocnění; stavy po distorzi hlezna; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok652,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.04ortézy hlezenní – peroneálnípevné materiály; fixace správného postavení chodidla a hlezna v sagitálním směru v případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza při nedostatečné kompenzaci poruchy chůze peroneálním tahem1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.05peroneální tahytextilní materiál, udržení správného postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.04.02ortézy kolene
04.04.02.01ortézy kolene – pro instability –pevné rámypevný rám s kloubovou dlahou; vysoká stabilita; plně funkční rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.02ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – pevné materiálydlouhá kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž a dopínací tahy z pevných textilních materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit limitovaný rozsah pohybu a jeho stabilizaci v sagitální rovině; neurologická postižení1 ks / 1 rok2.783,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.03ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – elastické materiálykrátká kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž z elastického materiálu; dopínací tahy jsou zhotoveny z pevných nebo elastických materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit určitý limitovaný rozsah pohybu a jeho mírnou stabilizaci v sagitální rovině1 ks / 1 rok1.913,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.04ortézy kolene – s konstantní flexídočasná imobilizace kolenního kloubu v pevné flexi; plnohodnotná náhrada sádrové fixace; bandáž z pevných nebo textilních materiálů; ortéza je vybavena pevnou dlahou zabezpečující požadovanou flexiCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti kolenního kloubu s cílem zajistit plnohodnotnou rigidní fixaci1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.05ortézy kolene – elastické – kloubové dlahyortéza s kloubovou dlahou; z kovu nebo pevného plastu; nemá plně stavitelný rozsah pohybu; bandáž z elastických materiálů; s vysokou elastickou fixacíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLstabilizace pohybu kolenního kloubu v případě instabilit, artróz, artritid, poškození menisků1 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.06ortézy kolene – elastické – zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zajištěna dopínacími tahy nebo pružnými nekloubovými dlahami (spirály) nebo výztuhami (peloty)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLinstabiliyt kolenního kloubu, stabilizace pately, bolestivé stavy při chronických nebo revmatických onemocnění1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.07infrapatelární páskykrátké ortézy nebo bandáže funkčně určené pouze jako infrapatelární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLstabilizace pately, femoropatelární artróza, afekce lig. Patellae proprium1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.04.03ortézy kyčle
04.04.03.01ortézy kyčle – s limitovaným rozsahem pohybuortéza kloubovou dlahou; s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.02ortézy kyčle – zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zabezpečena pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu; zánětlivé stavy1 ks / 1 rok365,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.03ortézy kyčle – abdukčnízajištění správného postavení kyčelního kloubu v abdukci; možnost nastavitelných třmenů, abdukčních peřinek nebo ortéz se stavitelnou vzpěrouCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVkyčelní dysplasie, subluxace1 ks / 1 rok
2 ks / 1 rok u dětí
do 2 let
391,00 Kč / 1 ksne
04.05ZP ortopedicko protetické ochranné, korekční a stabilizační
04.05.01návleky pahýlové
04.05.01.01návleky pahýlové – kompresivníkompresní návleky tvarované pro amputační pahýlCHI; ORP; ORT; REH; TRAkompresní terapie pahýlu do 6 měsíců po amputaci, objemově nestabilní pahýl končetin1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.05.01.02návleky pahýlové – k protézám horních končetin nebo dolních končetinochrana pahýlu a kompenzace objemových změn v průběhu dneCHI; ORP; ORT; REH; TRAkombinace s protézami, které vyžadují využití pahýlových návleků8 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.06ZP kompenzační
04.06.01epitézy mammární + příslušenství
04.06.01.01epitézy mammární – pooperační (dočasné)GYN; CHI; ONKonkologická onemocnění; po operaci1 ks435,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.02epitézy mammární – trvaléGYN; CHI; ONK; PRLonkologická onemocnění; asymetrické vývojové vady prsu1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.03epitézy mammární – trvalé –samolepící nebo odlehčenéCHI; J16; ONK, GYNlymfedem, nadměrná velikost, onemocnění páteře1 ks / 2 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
04.07terapeutická obuv
04.07.01obuv pooperační a odlehčovací
04.07.01.01obuv pooperační a odlehčovacíDIA; CHI; ORP; ORT; REH; POPdočasné řešení objemových změn nohy po operaci; syndrom diabetické nohy1 ks na jednu končetinu / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.07.02obuv dětská terapeutická
04.07.02.01obuv dětská terapeutickápevné vedení patyORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemdo 18 let věku; neurologická postižení2 páry /1 rok1.044,00 Kč /1 párne
04.07.03obuv pro diabetiky
04.07.03.01obuv pro diabetikyobuv s dostatečným prostorem v prstové části, uzavřeného střihu, bez funkčních švů na nártu, s uzávěrem na suchý zip nebo šněrování; zpevňující části (tužinka a opatek) kryté podšívkouDIA; ORT; REH; ORP; CHI; ANG; REVdiabetik s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí1 pár / 2 rok870,00 Kč / 1 párne
05ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
05.01ZP pro odběr kapilární krve
05.01.01pera lancetová
05.01.01.01pera lancetováDIA; J4dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus
– odběr suchých krevních kapek
1 ks / 5 let217,00 Kč / 1 ksne
05.01.02lancety pro lancetová pera
05.01.02.01lancety pro lancetová peraDIA; J4dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus
– odběr suchých krevních kapek
261,00 Kč / 1 rokne
05.02ZP pro stanovení glukózy
05.02.01glukometry
05.02.01.01glukometrymožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery nebo pumpou); léčba hypoglykemizujícími perorálními antidiabetiky; nediabetické hypoglykémie
1 ks / 6 let435,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.02glukometry – pro stanovení ketolátekmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou při anamnéze diabetické ketoacidózy
1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.03glukometry s hlasovým výstupemmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií s praktickou slepotou1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.04glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízenímbolusový kalkulátor nastavuje lékař; po jeho nastavení systém doporučuje dávku inzulínu; možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery); při flexibilním dávkování inzulínu
1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.02diagnostické proužky pro testování krve
05.02.02.01diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krvedle platné harmonizované technické normyDIA; PRLdiabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky100 ks / 1 rok5,22 Kč / 1 ksne
DIAdiabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky, inzulínem (do 2 dávek denně); nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie)400 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery nebo pumpou)
1.500 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství
2.500 ks / 1 rok
05.02.02.02diagnostické proužky pro stanovení ketolátek z krvedle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou
50 ks / 1 rok5,20 Kč / 1 ksne
05.02.03diagnostické proužky pro testování moči
05.02.03.01diagnostické proužky pro vizuální testování močidle platné harmonizované technické normyDIA; PRLdiabetický pacient léčený inzulínem50 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.02.04přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)
05.02.04.01přijímač pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)data získává ze senzoru bezdrátovým přenosem a zobrazuje je na displeji; zařízení lze propojit s počítačem za účelem zpracování reportů z naměřených datDIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); nelze předepsat současně s glukometrem a přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; po dobu používání FGM lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry – pro stanovení ketolátek1 ks / 4 roky1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.04.02senzory pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)senzor zavedený v podkoží; informace o koncentraci glukózy až po přiložení speciální čtečky k povrchu senzoru; zobrazení aktuální hodnoty i s trendovými šipkami a retrospektivně načte průběh předchozích glykémií; přesnost systému definovaná hodnotou MARD (Mean Absolute Relative Difference) < 15%DIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); na dobu 3 měsíců; další preskripce jen u dětí do 18 let včetně a pacientů od 19 let po zlepšení kompenzace (objektivní spolupráce při léčbě – 10 a více skenů za den); nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry – pro stanovení ketolátek26 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.05přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy
(CGM = Continuous Glucose Monitoring)
05.02.05.01systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízenímdata o hladině glukózy jsou bezdrátově přenášena do přijímače; voděodolnost vysílače; minimální doba použitelnosti senzoru 6 dníDIA; první preskripce po schválení revizním lékařemdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4) a/nebo s frekventními hypoglykémiemi (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů) a/nebo labilním diabetem (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/l) a/nebo závažnými hypoglykémiemi (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců) a dobrou spoluprací; pacientky s diabetem I. typu v těhotenství a v šestinedělí; dále pacienti po transplantaci slinivky a/nebo ledvin; pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol/mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria a po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokáží objektivizovatelné zlepšení kompenzace52.174,00 Kč / 1 rokne
05.03ZP pro aplikaci léčiva
05.03.01aplikační pera
05.03.01.01inzulínová pera_DIAdiabetes mellitus (1 a/nebo 2 dávky inzulínu)1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
diabetes mellitus; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií
(3 a více dávek inzulínu denně); při souběžné aplikaci
2 druhů inzulínu
2 ks / 3 roky
05.03.02injekční inzulínové stříkačky
05.03.02.01injekční inzulínové stříkačkyDIA; PRLaplikace inzulínu200 ks / 1 rok2,00 Kč / 1 ksne
05.03.03inzulínové pumpy
05.03.03.01inzulínové pumpy bez možnosti kontinuální monitoraceDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství1 ks / 4 roky70.435,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.02inzulínové pumpy s možností kontinuální monitoraceDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s frekventními hypoglykémiemi a/nebo labilním diabetem a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci Langerhansových ostrůvků1 ks / 4 roky73.043,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.03inzulínové pumpy – s napojením na kontinuální monitoraci glukózy a automatickou odezvou na blížící se hypoglykémii a/nebo hyperglykémiiDIA; po schválení revizním lékařemdiabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček, žen v prekocepci a diabetických dětí do 18 let včetně) se syndromem nerozpoznané hypoglykémie a/nebo závažnými hypoglykémiemii a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci; děti s prokázaným zvýšeným rizikem nerozpoznaných hypoglykémií1 ks / 4 roky79.130,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.04náplasťové inzulínové pumpyDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství; předpoklad kratší doby využití pumpy; není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy1 ks ( pro pacienty, kteří systém použijí "krátkodobě" – do 1 roku (např.gestační diabetes))71.304,00 Kč / 1 rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu)ne
1 ks / 4 roky1. rok 71.304,00 Kč;
2. – 4. rok
65.217,00 Kč (včetně veškerého příslušenství a baterií)
05.03.04ZP pro subkutánní a intravenózní aplikaci léčiva
05.03.04.01infúzní jehly pro subkutánní aplikaci léčivALGsubkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience150 ks / 1 rok215,00 Kč / 1 ksne
facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience48 ks / 1 rok
05.03.04.02infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčivakontinuální podávání infúze; rychlost průtoku 1 až 3.000 ml denně; programování v ml 24 hod. denněKAR; po schválení revizním lékařemplicní arteriální hypertenze2 ks / 2 roky100 %ano
05.03.05příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva
05.03.05.01jehly k neinzulínovým perůmDIA100 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.02jehly k inzulínovým perůmDIAdiabetes mellitus; léčba inzulínem500 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.03sady baterií k inzulínové pumpěDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)1.113,00 Kč / 1 rokne
05.03.05.04zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy plastové – 1,6 – 2 mlDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)150 ks / 1 rok61,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.05zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy plastové 3 – 4 mlDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)130 ks / 1 rok91,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.06infuzní sety s kovovou jehlouDIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem
(inzulínová pumpa)
180 setů / 1 rok139,00 Kč / 1 setne
05.03.05.07infuzní sety s teflonovou jehlouDIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem
(inzulínová pumpa)
130 setů / 1 rok261,00 Kč / 1 setne
05.03.05.08zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivaobjem 50 nebo 100 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.09infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivainfuzní linky s nesavou chlopníKARplicní arteriální hypertenze20 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.10jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku1,2 x 40 mm nebo 0,9 x 40 mmKARplicní arteriální hypertenze80 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.11stříkačka injekční dvoudílná5 ml nebo 10 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.12stříkačka injekční dvoudílná50 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
06ZP pro kompresivní terapii
06.01ZP pro kompresivní terapii –sériově vyrobené
06.01.01kompresivní obinadla
06.01.01.01kompresivní elastická obinadla –krátkotažnátažnost 40% – 100%DER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; DIA0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.02kompresivní elastická obinadla –středně, dlouhotažnátažnost 101% – 200%DER; CHI; INT; PRL; REH; ANG; DIA0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.03kompresivní elastická obinadla –krátkotažná, vysoký tlak pod bandážíDER; ANGlymfedém; flebolymfedém; kontaktní přecitlivělost0,0260 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.04mobilizační bandážeJ16; po schválení revizním lékařemlymfedém; flebolymfedém1 ks / 3 měsíce0,1391 Kč / 1 cm2ne
06.01.02kompresivní punčochy – lýtkové
06.01.02.01kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; DIA2 páry / 1 rok357,00 Kč / 1 párne
06.01.02.02kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; DIA2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.02.03kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok783,00 Kč / 1 párne
06.01.02.04systémy komprese pro léčbu UCV –set – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANGbércový vřed žilního původu; bez nároku na kompresivní punčochy1 set / 1 rok /
1 končetina
783,00 Kč / 1 setne
06.01.03kompresivní punčochy – polostehenní
06.01.03.01kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.03.02kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; ANG; LYM2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04kompresivní punčochy – stehenní
06.01.04.01kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.02kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.03kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok1.130,00 Kč / 1 párne
06.01.04.04kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok / 1 končetina261,00 Kč / 1 ksne
06.01.04.05kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok / 1 končetina304,00 Kč / 1 ksne
06.01.05kompresivní punčochové kalhoty –dámské
06.01.05.01kompresivní punčochové kalhoty –dámské, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.05.02kompresivní punčochové kalhoty –dámské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.06kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské
06.01.06.01kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.06.02kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok1.043,00 Kč / 1 ksne
06.01.07kompresivní punčochové kalhoty –pánské
06.01.07.01kompresivní punčochové kalhoty –pánské, zdravotní – II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.07.02kompresivní punčochové kalhoty –pánské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.08ZP pro navlékání kompresivních punčoch
06.01.08.01ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou – textilníDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.08.02ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou – kovovéDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 3 roky435,00 Kč / 1 ksne
06.01.09pažní návleky
06.01.09.01pažní návleky – II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH2 ks / 1 rok243,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.02pažní návleky – s rukavicí bez prstů –II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH2 ks / 1 rok313,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.03pažní návleky – III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK2 ks / 1 rok204,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.04pažní návleky – s rukavicí bez prstů –III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK2 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.10kompresivní podprsenky
06.01.10.01kompresivní podprsenkyGYN; CHI; J16; ONKlymfatický otok1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.02ZP pro přístrojovou lymfodrenáž
06.02.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž + příslušenství
06.02.01.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážJ16; po schválení revizním lékařemlymfatický otok; vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii; získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocnění); podmínkou úhrady je stabilizace stavu, absolvování komplexní protiotokové léčby na specializovaném pracovišti během minimálně čtyřtýdenní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání kompresních elastických návleků); v případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc; v lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, možno zvolit zapůjčení i na kratší dobu1 ks / 5 let12.609,00 Kč / 1 ksano
06.02.01.02masážní návleky – na horní končetinuJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.03masážní návleky – na horní končetinu, s axilouJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.04masážní návleky – na dolní končetinuJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.05masážní návleky – na dolní končetiny, kalhotovéJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky4.696,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.06masážní návleky – na bedra, hýžděJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.07masážní návleky – speciálnímasážní návleky – pro hlavu, trup, genitál –atypickéJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž; po schválení revizním lékařemlymfatický otok1 ks / 2 roky75 %ne
06.03ZP pro kompresivní terapii –popáleninové
06.03.01návleky na popáleniny
06.03.01.01návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kukla plnáPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
365,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.02návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na horní končetinuPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
243,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.03návleky na popáleniny – sériově zhotovované – rukavicePOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
313,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.04návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na dolní končetinuPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
330,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.05návleky na popáleniny – sériově zhotovované – separátor prstůPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
122,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.06návleky na popáleniny – sériově zhotovované – vestaPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
1.000,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.07návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kalhotyPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
1.261,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.08návleky na popáleniny – sériově zhotovované – návlek na chodidloPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
313,00 Kč / 1 ksne
06.04kompresní systémy na suchý zip
06.04.01horní končetiny
06.04.01.01kompresní systémy na suchý zip –pažena výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.739,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.02kompresní systémy na suchý zip –rukana výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
783,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.03kompresní systémy na suchý zip –paže a rukana výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.478,00 Kč / 1 ksne
06.04.02dolní končetiny
06.04.02.01kompresní systémy na suchý zip –chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1,043,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.02kompresní systémy na suchý zip –lýtková částna výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.522,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.03kompresní systémy na suchý zip –lýtková část a chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.565,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.04kompresní systémy na suchý zip –stehenní částna výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.087,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.05kompresní systémy na suchý zip –stehenní část a chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
3.739,00 Kč / 1 ksne
07ZP pro pacienty s poruchou mobilityzdravotní stav, který limituje mobilitu při každodenních činnostech
07.01vozíky + příslušenství
07.01.01mechanické vozíkyfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci, pro trvalé použití při postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti horních končetin
07.01.01.01mechanické vozíky – základnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenstvíDIA; GER; INT; REH; NEU; ORT; PED; PRL; po schválení revizním lékařemdále pro zajištění těchto schopností druhou osobou; pro dočasné použití při postižení jedné dolní končetiny (nutné vyznačení počtu měsíců pro další medicínské řešení)1 ks / 5 let6.957,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.02mechanické vozíky – základní, variabilnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba bočnic; možnost doplnit příslušenstvímDIA; GER; INT; NEU; ORT; PED; REH; PRL; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 5 let7.826,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.03mechanické vozíky – základní, odlehčenékonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horní končetiny; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnických prostředků1 ks / 5 let10.435,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.04mechanické vozíky – odlehčené, částečně variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horní končetiny; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let12.174,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.05mechanické vozíky – odlehčené, variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 120 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení; volba variability područek; volba zadních a předních kol; volba výšky zad i hloubky seduINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let17.391,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.06mechanické vozíky – aktivnívozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opěry; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kolNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce horní končetiny a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let39.130,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.07mechanické vozíky – dětské, odlehčené, variabilnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v základní výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku nebo pro zajištění těchto schopností druhou osobou1 ks / 5 let19.130,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.08mechanické vozíky – dětské, aktivnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let34.783,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.09mechanické vozíky – speciální, nadměrnékonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 160 kg nebo nadměrné rozměry; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; možnost doplnit příslušenstvím, hmotnost vozíku do 20 kg v základním provedeníNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce horních končetin (nebo zajištění těchto schopností druhou osobou); pacienti nad 120 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi1 ks / 5 let13.043,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.10mechanické vozíky – speciální, jednopákovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let27.826,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.11mechanické vozíky – speciální, dvouobručovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let20.870,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.12mechanické vozíky – speciální, vertikalizačníkonstrukce z lehkých slitin, nosnost min. 110 kg, vertikalizační funkce do úplného stojeNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin a současně k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 5 let52.174,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.13mechanické vozíky – speciální, multifunkčníergonomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; bubnové brzdy, opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let43.478,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.14mechanické vozíky – speciální, multifunkční – dětskéanatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let56.522,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02elektrické vozíkymax. rychlost 6 km / hod.dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití elektrického vozíku, trvalé těžké nebo trvalé úplné omezení chůze na krátké vzdálenosti, k zajištění samostatné mobility v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a využití mechanického vozíku
07.01.02.01elektrické vozíky – převážně interiérové, základnínosnost minimálně 100 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenstvíINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let65.217,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.02elektrické vozíky – převážně interiérové, variabilnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; bezpečnostní pásNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 7 let100.000,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.03elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilnínosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391 Kč /bez DPH / 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv;
určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 3
1 ks / 7 let108.696,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.04elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilní s anatomickým sedemnosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné nebo volitelné anatomické prvky sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie, minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391,00 Kč/bez DPH/ 1 ks/ 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv; určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 31 ks / 7 let123.478,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.05elektrické vozíky – speciální, vertikalizačnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 7 let121.739,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.03příslušenství k vozíkům
07.01.03.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkůmINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / dle limitu vozíku90 %ano – dle vozíku
07.01.03.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkůmREH; ORT; NEU po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let90 %ano – dle vozíku
07.01.03.03přídavné elektropohony k mechanickým vozíkůmpřídavný elektropohon lze použít ke každému vozíku ze skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivníchNEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemk zajištění samostatné mobility; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv1 ks / 5 let90 %ano – dle vozíku
07.02zdravotní kočárky + příslušenství
07.02.01zdravotní kočárky – nepolohovací
07.02.01.01zdravotní kočárky – nepolohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 15 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky12.174,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.02zdravotní kočárky – částečně polohovací
07.02.02.01zdravotní kočárky – částečně polohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, nastavitelná zádová opěrka v rozsahu minimálně 45 stupňů, případně nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 16 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, nutnost částečného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky13.913,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.03zdravotní kočárky – plně polohovací
07.02.03.01zdravotní kočárky – plně polohovacípro dlouhodobé použití, minimální nosnost 40 kg, nastavení sedačky po a proti směru jízdy, nastavení záklonu celé sedačky, nastavitelná podnožka, nastavitelná vyztužená zádová opěrka v rozsahu minimálně 65 stupňů, nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 25 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky26.087,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.04podvozky pro sedací ortézy
07.02.04.01podvozky pro sedací ortézyORP; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemv kombinaci s ortézou trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let18.261,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.05příslušenství ke zdravotním kočárkům
07.02.05.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelnéNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky90 %ne
07.02.05.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézyORP; REH; ORT; NEU; po schválení revizním lékařempo přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let90 %ne
07.03podpůrné ZP pro lokomoci
07.03.01berle
07.03.01.01berle – podpažníopěrka pevná či vyměnitelná, nastavitelná výška rukojeti a délka berleDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVomezený pohyb dolních končetin1 pár / 2 roky348,00 Kč / 1 párne
07.03.01.02berle – předloketnípevná, neměkčená rukojeť, nastavitelná délka berle a nenastavitelná opěra předloktíDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVomezený pohyb dolních končetin2 ks / 2 roky157,00 Kč / 1 ksne
07.03.01.03berle – předloketní, speciálníberle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí)GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVtrvale omezený pohyb dolních končetin1 ks nebo 1 pár / 2 roky217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02chodítkanemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle
07.03.02.01chodítka – 2kolovápevný nebo skládací rám s možností výškového nastavení úchopových madel v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.02chodítka – 3kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití v interiéru i exteriéru, průměr kol minimálně 150 mm, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let2.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.03chodítka – 4kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v exteriéru, průměr kol minimálně 180 mm, nosnost minimálně 120 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let3.304,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.04chodítka – 4bodovápevný rám s možností výškového nastavení, nebo volby varianty výšky, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.05chodítka – 4bodová kloubovárám s možností složení, možnost výškového nastavení v rozsahu alespoň 10 cm, pevné nebo reciproční krokování, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.06chodítka – s podpůrnými prvky, kolovápředloketní opěrky, podpažní opěrky nebo předloketní deska s možností výškového nastavení minimálně 20 cm. Nastavitelné úchopová madla, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORP; ORT; REH; REV;1 ks / 5 let4.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.07chodítka – dětskárůzné verze technického provedení dle věku a postižení dítěte. Pevný nebo skládací rám konstrukce s opěrnými body nebo kolečky, reverzní chodítkaORP; CHI; NEU; ORT; REHdo 18 let včetně1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
07.03.03opěrné kozičkynemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle či chodítka
07.03.03.01opěrné kozičkyvícebodové pevné opory při chůzi určené k přenášení jednou rukouGER; NEU; ORP; ORT;REH; REVomezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita1 ks / 5 let870,00 Kč / 1 ksne
07.04prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně
07.04.01nástavce na WC
07.04.01.01nástavce na WCGER; NEU; ORT; PRL; REH; REVporucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí1 ks / 3 roky826,00 Kč / 1 ksne
07.04.02vanové zvedáky + příslušenství
07.04.02.01vanové zvedáky – elektrickézvedák umístěný v koupací vaně; rozsah zdvihu minimálně v rozsahu 25 –45 cm; sklopná zádová opěrka; fixace na dně vany; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemvýrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin1 ks / 5 let14.783,00 Kč /
1 ks
ano
07.04.02.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k vanovým zvedákům – elektrickýmpřesouvací, fixační, stabilizační příslušenstvíGER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemvýrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin1 ks / 5 let90 %ano
07.05ZP pro ležící pacienty
07.05.01polohovací lůžka
07.05.01.01polohovací lůžka – elektrická,
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná
lůžko s ložnou plochou minimálně 85x200 cm s lamelovým nebo kovovým roštem; polohování trupu, stehen, lýtek (čtyřdílná ložná plocha s třemi díly polohovatelnými), elektricky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 30 cm, nosnost minimálně 130 kg; součástí hrazda s madlem; pacientské ovládání; bočnice s možností spuštění a nebo odejmutíGER; NEU; INT; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemdlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování –přesun vleže a vsedě, k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat, anebo je toho schopna pečující osoba1 ks / 10 let23.478,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.01.02polohovací lůžka elektrická – dětskálůžko pro potřeby péče o dítě s ložnou plochou úměrnou věku dítěte; možnost polohování mechanického či elektrického, možnost nastavení výšky ložné plochy, zábrany proti páduNEU; PED; ORT; REH; po schválení revizním lékařemdlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě – změna základní pozice těla vleže a sedě, přemisťování – přesun vleže a vsedě nebo změny v prostorové orientaci v důsledku základního onemocnění, pacient není bezpečně zajištěn v běžném lůžku, zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí1 ks / 7 let20.870,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02polohovací zařízení + příslušenství
07.05.02.01polohovací zařízení – pro sezenív základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, nastavitelná zádová opěra; polohování zádové opěry; opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti1 ks / 7 let22.609,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.02polohovací zařízení – pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetinv základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opěra; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opěry; individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, ke korekci těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a dolních končetin); nelze předepsat současně s trupovou ortézou pro sed1 ks / 7 let60.870,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.03polohovací zařízení – vertikalizačnív základním provedení umožňuje mechanické nastavení úhlu vertikalizace s možností plynulého přechodu, obsahuje úhlově nastavitelné podnožky, výškově nastavitelné pánevní a hrudní fixační pásy, interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, pro pacienty s potřebou buď pronační nebo supinační vertikalizace1 ks / 7 let52.174,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.04příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízenímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let90 %ano
07.05.03pojízdné zvedáky + příslušenství
07.05.03.01pojízdné zvedákyelektrický bateriový zvedák s rozsahem zdvihu minimálně 120 cm; minimálně dvoubodové zavěšení; rozevřené ližiny alespoň 100 cm; motor s možností nouzového spuštění; možnost zdvihu osoby, v kombinaci s vhodným závěsem i ze země; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemstavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování –přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž1 ks / 10 let24.348,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.03.02závěsy k pojízdným zvedákůmzávěsy k použití s pojízdnými zvedáky; nosnost minimálně 120 kg; různá provedeníPRL; GER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemstavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování – přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž, v kombinaci s pojízdnými zvedáky1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.05.04příslušenství k ZP pro ležící pacienty
07.05.04.01hrazdy s hrazdičkou – samostatně stojícíPRL; GER; NEU; ORT; REH; INTtěžké obtíže v mobilitě na lůžku –měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; nelze předepsat současně s polohovacím lůžkem1 ks / 10 let2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06ZP antidekubitní
07.06.01antidekubitní matrace + příslušenství
07.06.01.01antidekubitní matrace s potahem – při nízkém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 10 cm, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti amobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.02antidekubitní matrace s potahem – při středním riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, vyměkčené části nebo vrstvy, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.03antidekubitní matrace s potahem – při vysokém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 14 až 12 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti – hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.957,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.04antidekubitní matrace s potahem – při velmi vysokém riziku vzniku dekubitůspeciálně upravený povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost min. 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 12 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky10.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.02antidekubitní podložky sedací a zádové do vozíků
07.06.02.01antidekubitní podložky – sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REHekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.02antidekubitní podložky – sedací, při středním riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.913,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.03antidekubitní podložky – sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, výška minimálně 6 cm, různé rozměry, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti – hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.522,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.04antidekubitní podložky – zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitůGER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá, anebo trvalá mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.03antidekubitní podložky ostatní
07.06.03.01antidekubitní podložky při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REHimobilní pacienti s nízkým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 –16 (modifikovaná)1 ks / 3 roky348,00 Kč / 1 ksne
07.06.03.02antidekubitní podložky – při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, zad, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
07.06.04antidekubitní podložky polohovací
07.06.04.01antidekubitní podložky polohovací –při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení umožňující polohování a odlehčení pacientaGER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
08ZP pro pacienty s poruchou sluchu
08.01sluchadla
08.01.01sluchadla pro vzdušné vedení
08.01.01.01sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – dětská –jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 30 dB SRT na postiženém uchusluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod ; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 18 let včetně1 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.02sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – dětská – ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 6 let včetně2 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
FONod 7 do 18 let včetně
08.01.01.03sluchadlo pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – od 19 let –ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.04sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – od 19 let – ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let a hluchoslepí2 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.02sluchadla na kostní vedení
08.01.02.01sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadlasluchadlo, náhlavní pružina, kostní vibrátor; sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) kapsičkové či podobný typ;b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztrátyFONdo 18 let včetně;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
1 ks / 5 let9.130,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
08.01.02.02brýlové sluchadlo na kostní vedení jedno nebo oboustrannésluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) brýlový typ sluchadla; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztrátyFONdo 18 let včetně;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
1 ks / 5 let10.435,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
08.01.02.03vibrační sluchadlo na softbandu –neimplantabilní systémsluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační sluchadlo; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty d) v kompletu se softbandemFONdo 10 let včetně; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě1 ks / 5 let17.391,00 Kč / 1 ksne
08.01.02.04zevní části implantabilního systému kostního sluchadlasluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační modul sluchadla; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty d) v kompletu se softbandem – odstranit (ne každý implantabilní systém nabízí softband)FON; po schválení revizním lékařemod 11 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě
1 ks / 10 let86.957,00 Kč / 1 ksne
08.02řečové procesory
08.02.01řečové procesory
08.02.01.01řečové procesory – zevní část implantabilního systémuplná kompatibilita s vnitřním implantátem, funkce zpracování signálu pro optimalizaci rozumění řeči v šumuFON; po schválení revizním lékařemimplantace kochleárního implantátu1 ks / 7 let156.522,00 Kč / 1 ksne
09ZP pro pacienty s poruchou zraku
09.01ZP pro léčbu šilhavosti dětí
09.01.01okluzory
09.01.01.01okluzory – náplasťovéOPHdo 14 let včetně400 ks / 1 rok3,04 Kč / 1 ksne
09.02ZP pro korekci zraku
09.02.01kontaktní čočky
09.02.01.01kontaktní čočky – měkké – sférické –standardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr 13,60 až 14,50 mm, rádius 7,80 až 9,10 mm, výměna měsíční (6 čoček) nebo 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT;anisometropie 3 DPT a více1.218,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.02kontaktní čočky – měkké – sférické –nestandardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr < 13,60 a > 14,50 mm, výměna 6 měsíční (1 čočka)OPHabnormální velikost rohovky; refrakce nad + – 10 DPT;anisometropie 3 DPT a více1.739,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.03kontaktní čočky – měkké – torické –standardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr 13,60 až 14,50 mm, výměna měsíční (6 čoček) nebo 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT sfér., do 2,75 DPT cyl., astigmatismus,anisometropie 3 DPT a více1.739,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.04kontaktní čočky – měkké – torické –nestandardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, parametry mimo rozsah definovaný v kat. 09.02.01.03, výměna 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT sfér., od 3,00 DPT cyl., astigmatismus, větší než 2,75; anisometropie 3 DPT a více3.043,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.05kontaktní čočky – měkké – okluzníhydrogelové a silikonhydrogelové okluzní čočkyOPHnení možnost souběžné preskripce s kontaktními čočkami, do 5 let včetně, amblyopie, intolerance náplasťového okluzoru852,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.02brýlové čočky
09.02.02.01brýlové čočky – tvrzené, sférickéOPHdo 5 let včetně1 pár / 1 rok261,00 Kč / 1 párne
09.02.02.02brýlové čočky – tvrzené, tórickéOPHdo 5 let včetně3 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně1 pár / 1 rok
09.02.02.03brýlové čočky – lentikulárníOPHdo 5 let včetně, nad + – 10 DPT; afakie3 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, nad + – 10 DPT1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT1 pár / 3 roky
09.02.02.04brýlové čočky – vysokoindexovéOPH; po schválení revizním lékařemdo 5 let včetně; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole3 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, myopie nad –10 DPT; poruchy centrálního zorného pole1 pár / 1 rok
od 15 let, myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole1 pár / 3 roky
09.02.02.05brýlové čočky – prizmatickéOPHdo 5 let včetně, diplopie; strabismus3 páry / 1 rok1.304,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, diplopie; strabismus1 pár / 1 rok
od 15 let, diplopie; strabismus1 pár / 3 roky
09.02.02.06brýlové čočky – bifokálníOPHdo 17 let včetně, snížená možnost výměny brýlí; strabismus; afakie1 pár / 1 rok1.044,00 Kč / 1 párne
09.02.02.07brýlové čočky – plastové, sférickéOPHdo 5 let včetně, nad + – 3 DPT3 páry / 1 rok435,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně; nad + – 3 DPT1 pár / 1 rok
09.02.02.08brýlové čočky – plastové, tórickéOPHdo 5 let včetně, nad + – 3 DPT2 páry / 1 rok609,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, nad + – 3 DPT1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT1 pár / 3 roky
09.02.02.09brýlové čočky – plastové, hyperokulárníOPH; po schválení revizním lékařemdo 17 let včetně2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 párne
od 18 let1 pár / 3 roky
09.02.03brýlové obruby
09.02.03.01brýlové obrubyOPHdo 5 let včetně3 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
od 6 do 14 let včetně1 ks / 1 rok
09.02.04prizmatické folie
09.02.04.01prizmatické folieOPHdo 5 let včetně, diplopie; strabismus3 ks / 1 rok / 1 oko452,00 Kč / 1 ksne
od 6 do 14 let včetně, diplopie; strabismus2 ks / 1 rok / 1 oko
od 15 let, diplopie; strabismus1 ks / 3 roky / 1 oko
09.02.05absorbční vrtsvy na brýlové čočky
09.02.05.01absorbční vrstvy na brýlové čočkyOPHdo 5 let včetně, afakie; pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí3 pár / 1 rok130,00 Kč / 1 párne
do 6 let do 14 let včetně, pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí1 pár / 1 rok
09.03ZP pro slabozraké
09.03.01dalekohledové systémy + příslušenství
09.03.01.01dalekohledové systémy – do dálky + příslušenstvíOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let4.348,00 Kč /
1 systém
ne
09.03.01.02dalekohledové systémy – na blízko + příslušenstvíOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let4.348,00 Kč /
1 systém
ne
09.03.02asferické lupy
09.03.02.01asferické lupy – zvětšující 4x a víceOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 5 let1.218,00 Kč / 1 ksne
09.04ZP kompenzační pro zrakově postižené
09.04.01lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé
09.04.01.01lékařské mluvící teploměry – pro nevidoméPED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 7 let1.739,00 Kč / 1 ksne
09.04.02indikátory světla a hladiny
09.04.02.01indikátory světla a hladinyOPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 2 roky1.044,00 Kč / 1 ksne
09.04.03bílé hole
09.04.03.01bílé hole – opěrnéOPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti2 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
09.04.03.02bílé hole – signalizační a orientačníOPH; PED; PRLslabozrací a nevidomí pacienti2 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
09.04.04červenobílé hole
09.04.04.01červenobílé hole – pro hluchoslepéOPH; PED; PRLhluchoslepí2 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
10.01ZP pro prevenci a léčbu inhalací
10.01.01inhalátory + příslušenství
10.01.01.01inhalátory – nízko výkonné včetně příslušenstvívýdej min: 400mg/min;
MMD menší < 4 µm;
podíl částic pod 5 µm nad 60%;
výstupní tlak 300 kPa, výstupní průtok 6 l/min.
ALG; ORL; PED; PNE1 ks / 5 let3.044,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.02inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,5 ml/min ≤ 0,65 ml/min)výdej min: 600mg/min;
MMD menší < 3,5 µm;
podíl částic pod 5 µm nad 65%
PNE; po schválení revizním lékařemprimární ciliární dyskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií; do 2 let včetně cystická fibróza1 ks / 5 let6.000,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.03inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,65 ml/min)mesh membránové;
výdej min: 600mg/min;
MMD 3,5 až 4,5 µm;
Podíl částic pod 5 µm nad 65%
PNE; po schválení revizním lékařemod 3 let cystická fibróza1 ks / 5 let21.217,40 Kč / 1 ksne
10.01.01.04nebulizátory k nízkovýkonným inhalátorůmALG; ORL; PNErecidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.05nebulizátory k vysokovýkonným inhalátorůmPNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.06nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorůmPNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineza (PCD)1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.07membrány k vysoce výkonným inhalátorůmcystická fibróza4 ks / 1 rok1.530,43 Kč / 1 ksne
10.01.02objemové nástavce k dávkovacím aerosolům
10.01.02.01objemové nástavce k dávkovacím aerosolům – spacery, včetně náustku nebo maskyALG; ORL; PED; PNE1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.02rehabilitační respirační ZP
10.02.01PIP zdravotnické prostředky
10.02.01.01nádechové rehabilitační ventilyALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02PEP zdravotnické prostředky
10.02.02.01výdechové rehabilitační ventilyALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02.02expektorační zdravotnické prostředkyALG; PED; PNE; NEU; REHchronická postižení dolních dýchacích cest vyžadující trvalou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci1 ks / 2 roky1.217,00 Kč / 1 ksne
10.03ZP pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii
10.03.01koncentrátory1) PaO2 7,3 – 8,0 kPa + prokazatelná hypertrofie pravé komory a plicní hypertenze a/nebo sekundární polyglobulie (Htk > 55%), a/nebo desaturace v průběhu spánku, prokázané neinvazivním nočním monitorováním SpO2, při minimálně 30% doby spánku pod 90% a/nebo zátěžové desaturace při standardní spiroergometrii (rampovým protokolem) na úrovni 60% vrcholové spotřeby kyslíku (peakVO2) nebo 0,5 W/kg, prokázaná odběrem arterializované krve z ušního boltce s poklesem PO2 pod 7,3 kPa oproti výchozí hodnotě a zároveň alespoň o 0,7 kPa
2) PaO2 <7,3kPa
10.03.01.01koncentrátory kyslíku – stacionárníkoncentrace kyslíku 87 –96%
v rozsahu nastavení průtoku 0,5 – 5 l/min; max. hlučnost 43 dBA.
PNE; po schválení revizním lékařempacient málo mobilní49,59 Kč / 1 denne
10.03.01.02koncentrátory kyslíku – mobilníkoncentrace kyslíku 87 –96%;
– hmotnost do 9 kg; max. hlučnost 48 dBA
nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok=dechová frekvence krát 1 bolus)
PNE; po schválení revizním lékařemvýdej do 2 l/min při zátěži – pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní – 6 minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %; v kombinaci s koncentrátorem kyslíku –stacionárním123,97 Kč / 1 denne
10.03.01.03koncentrátory kyslíku –vysokoprůtokovýPNE; po schválení revizním lékařempři potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů54,55 Kč / 1 denne
10.03.02systémy k aplikaci kapalného kyslíku
10.03.02.01systémy k aplikaci kapalného kyslíkusystém plněn medicinálním kyslíkemNEO; PNE; po schválení revizním lékařemmobilní pacient 6 minutový test chůze:
1) vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde – 200 metrů a více
2) procentuálního navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%; pacienti středně mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacienti málo mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmonální dysplasii nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvávající po 40. týdnu postkoncepčního věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu
290,91 Kč / 1 denne
10.04ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku
10.04.01přístroje CPAP
10.04.01.01přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.01.02přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu, sledující zbytkový AHI a telemetrické připojenítlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.02přístroje BPAP
10.04.02.01přístroje BPAP S sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta apropojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.02přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHIrežimem odezvy na spontánní dýchání pacienta ase záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby,
hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství
ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP a tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.03přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta apropojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, s možností dálkového přenosu dat, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP + zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.04přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta ase záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP; tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.03přístroje autoadaptivní
10.04.03.01přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 a intolerance léčby CPAP, syndrom spánkové apnoe s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.02přístroje ABPAP sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením terapeutických tlaků, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 27 db, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 a prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.03přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemhypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.04autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemcentrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.05přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; intolerance léčby CPAP, SAS s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.06přístroje ABPAP sledující zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.07přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemnestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.08autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemnestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.04příslušenství k CPAP, BPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům
10.04.04.01masky nosní ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.304,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.02masky nosní ventilované silikonové odlehčenéANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.174,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.03masky nosní ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.044,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.04masky celoobličejové ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.739,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.05masky celoobličejové ventilované silikonové odlehčenézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.478,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.06masky celoobličejové ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.913,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.07masky nízkokontaktní ventilované –nosní polštářkyzdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.452,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.08hadice, délka do 60 cm včetnězdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %; maximálně 348,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.09hadice, délka nad 60 cmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %;
maximálně 783,00 Kč / 1 ks
ne
10.04.04.10vyhřívané hadice – k vyhřívaným zvlhčovačůmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.391,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.11výhřevné zvlhčovačes regulovatelným nastavením intenzity vyhřívání.ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 4 roky90 %; maximálně 5.217,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.12filtryvstupní filtry přístroje CPAP/BPAPANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe2 ks / 1 rok90 %;
maximálně 304,00 Kč / 1 ks
ne
10.05ZP tracheostomické
10.05.01tracheostomické kanyly + příslušenství
10.05.01.01tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem ≤ 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.02tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem > 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc391,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.03tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem ≤ 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.04tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem > 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.05laryngektomické kanyly – pro opakované použitíFON; ORL; PNEtotální laryngektomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.06tracheostomické kanyly – z kovu, pro dlouhodobě tracheostomovanéFON; ORL; PNEdo 14 let včetně; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice3 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
od 15 let; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice2 ks / 2 roky
10.05.01.07tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s měkkou nafukovací manžetou pro krátkodobé utěsněníFON; ORL; PNEtracheostomovaní pacienti, kteří při jídle aspirují a vyžadují přechodné utěsnění průdušnice při každém jídle6 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.08tracheostomické kanyly – pro opakované použití, mluvící, s chlopníFON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.09mluvící adaptéry (mluvící chlopně) –se standardním 15 mm konektoremFON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.10zvlhčovače (umělé nosy) pro kanyly se standardním 15 mm konektoremFON; ORL; PNEprovedené tracheostomie; trvalé dráždění ke kašli pro tvorbu krust v průdušnici30 ks / 1 měsíce13,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.11sady ke kanylám tracheostomickým pro trvalé kanylonosiče365 roušek a 25 fixačních pásek; sprchový chránič, sada na čištění kanyl (kartáček, dezinfekční prášek, dóza), tracheostomický fixFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči1 sada / 1 rok1.739,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.05.01.12příslušenství k tracheostomickým kanylám – ochranné rolákysada min. 3 ksFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči se zvýšenou citlivostí kůže krku vyžadující zvýšenou ochranu; tracheostomie déle než 2 měsíce1 sada / 1 rok1.130,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.05.01.13příslušenství k tracheostomickým kanylám – molitanové roušky pro ochranu stomatu, lepícísada min. 30 ksFON; ORL; PNEpacienti po totální laryngektomii se zvýšeným rizikem aspirace nečistot1 sada / 2 měsíce522,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.06ZP pro odsávání z dýchacích cest
10.06.01odsávačky + příslušenství
10.06.01.01odsávačkyFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie1 ks / 5 let2.174,00 Kč / 1 ksne
10.06.01.02odsávací cévkyFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie a obtížná toileta dolních dýchacích cest a stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie400 ks / 1 rok2,40 Kč / 1 ksne
10.07ZP k rehabilitaci hlasu (náhradní hlasové mechanismy)
10.07.01hlasové protézy
10.07.01.01příslušenství k hlasovým protézámsada stomafiltru, kazety filtru, kartáček, zátka atd.FON; ORLtotální laryngektomie; voperována hlasová protéza1 balení / 1 rok10.435,00 Kč /
1 balení
ne
10.07.02elektrolaryngy + příslušenství
10.07.02.01elektrolaryngyvčetně akumulátorů na 2 roky provozuFON; ORL; po schválení revizním lékařemonkologičtí pacienti a totální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní a nelze použít náhradní jícnovou řeč1 ks / 10 let12.609,00 Kč /
1 ks
ne
10.07.02.02akumulátory k elektrolaryngůmkompletní sada 2 bateríí
k elektrolaryngu
FON; ORLtotální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní a pacienti používající elektrolarynx1 sada / 2 roky522,00 Kč / 1 sadane
10.08ZP pro domácí umělou plicní ventilaci
10.08.01domácí plicní ventilace
10.08.01.01přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, oxymetr prstový, manometr, ambuvak)včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařempotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí pro mobilního pacienta566,12 Kč / 1 denne
10.08.01.02přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačky, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařempotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí pro imobilního pacienta648,76 Kč / 1 denne
10.09mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01.01mechanický insuflátor / exsuflátorzdravotnický prostředek pro respirační fyzioterapie včetně technik zaměřených na hygienu dýchacích cest a podporu expektorace, zabránění stagnace hlenůANS; INT; ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení revizním lékařemzákladní PCF < 160 l/min, spinální svalová atrofie, muskulární dystrofie, myopatie, dětská mozková obrna, transversální míšní léze, amyotrofická laterální skleróza, ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy
metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba)
86,78 Kč / 1 denne
11nekategorizované zdravotnické prostředkydle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm.j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu§ 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu§ 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizik50 % s písemným souhlasem ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j)
100 % v případě uzavření smlouvy o sdílení rizik ve smyslu § 39r odst. 5 písm.k)
ne

Tabulka č. 2

Kategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPH
1.Individuálně zhotovené ZP
2.ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk –individuálně zhotovené
3.ortézy pro hlavu a krk – individuálně zhotovené
4.ortézy pro hlavu a krk – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok99 %
5.ortézy pro hlavu a krk – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; prevence vzniku získaných deformit plynoucích z asymetrického růstu a nerovnoměrného přetěžování2 ks / 1 rok100 %
6.ortézy kraniální remodelační – individuálně zhotovenéortéza kraniální remodelační navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepolohové deformity dětské lebky; děti do 1 roku včetně1 ks95 %
7.ortézy pro hlavu a krk – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLO, CTO, CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok95 %
8.ZP ortopedicko protetické – pro trup –individuálně zhotovené
9.ortézy trupu – individuálně zhotovené
10.ortézy trupu – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok99 %
11.ortézy trupu – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem;možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
12.ortézy trupu – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLSO, TLSO, LSO, SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériový zdravotnický prostředek; pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok95 %
13.ortézy trupu – kompenzační – individuálně zhotovené – pro sed
14.ortézy trupu – kompenzační – individuálně zhotovené – pro sedortéza (CTLSO, TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromoskulárních postižení1 ks / 1 rok100 %; maximální úhrada 21.739 Kč / 1 ks
15.bandáže trupu – individuálně zhotovené
16.bandáže trupu – od 19 let – individuálně zhotovenébandáž (TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, algické syndromy páteře spojené s nestabilitou; oslabení břišní stěny při rozsáhlých kýlách; stomie břišní1 ks / 1 rok95 %
17.bandáže trupu – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenébandáž (TLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
18.ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny – individuálně zhotovené
19.ortézy horních končetin – individuálně zhotovené
20.ortézy horních končetin – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok99 %
21.ortézy horních končetin – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny2 ks / 1 rok100 %
22.ortézy horních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postiženíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem, možnost výdeje v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok95 %
23.protézy horních končetin – individuálně zhotovené
24.protézy horních končetin – prvovybavení –individuálně zhotovenéprotézy HK vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHv době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %
25.protézy horních končetin – od 19 let – pasivní –individuálně zhotovenéprotézy HK neumožňující aktivní úchop, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHpro uživatele, kteří nejsou schopni aktivního ovládání zdravotnického prostředku1 ks / 2 roky99 %
26.protézy horních končetin – od 19 let – ovládané vlastní silou – individuálně zhotovenéprotézy HK umožňující aktivní pohyb mechanicky např. pomocí tahů,navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempro uživatele, se schopností aktivního ovládání zdravotnického prostředku; pokud nelze aplikovat protézu myoelektrickou1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
27.protézy horních končetin – myoelektrické –individuálně zhotovenéprotézy HK využívající pro svoji funkci autonomní zdroj energie, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny; u vrozených defektů horních končetin s jednostranným postižením1 ks / 5 let
u dětí do 15 let 1 ks
/ 3 roky
99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
28.protézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovenéprotézy HK zaměřené na motorický rozvoj dítěte, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou horní končetiny1 ks / 1 rok100 %
29.ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny – individuálně zhotovené
30.ortézy dolních končetin – individuálně zhotovené
31.ortézy dolních končetin – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů); syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok99 %
32.ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace, fixace, korekce a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny v dětském věku2 ks / 1 rok100 %
33.ortézy dolních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacenutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů)1 ks / 1 rok95 %
34.protézy dolních končetin – individuálně zhotovené
35.protézy pro transtibiální amputace a níže –prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
36.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity I. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
37.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity II. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
38.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity III. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
39.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
40.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu –prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
41.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
42.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity II – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
43.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity III – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
44.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity IV – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
45.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK transfemorální, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku, k základnímu nácviku chůze1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
46.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity I. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA I, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
47.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity II. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA II, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
48.protézy dolních končetin pro transfemorálníamputaci – od 19 let – stupeň aktivity III. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
49.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity IV. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA IV, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
50.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavu.CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
51.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I. –individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
52.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity II. –individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
53.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity III. –individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
54.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity IV. –individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
55.protézy dolních končetin – bionický kloub – stupeň aktivity III. a IV. – individuálně zhotovenéprotézy DK s využitím bionického kolenního kloubu; chodidla nebo kombinací obou; vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III a IV, dle individuálního postiženíORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem1. Exartikulace v kyčelním kloubu (aktivita odpovídající stupni III až IV)
2. Stehenní amputace s dosaženým stupni III a s předpokladem dosažení stupni IV a zároveň splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
a) postižení horní končetiny – amputace, postižení neurologické znemožňující úchop a využití berlí
b) amputace kontralaterální končetiny ve stehně a níže
c) motorické postižení pahýlu prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi
d) motorické postižení kontralaterální dolní končetiny prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi
1 ks / 5 let95 %
56.protézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovenéprotézy DK vyrobené na základě individuálního návrhu a specifických potřeb pacientaORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou dolní končetiny1 ks / 1 rok100 %
57.ortopedická obuv – individuálně zhotovená
58.obuv ortopedická – individuálně zhotovená
59.obuv ortopedická – jednoduchá – individuálně zhotovenáobuv vyžadující výběr tvaru obuvnického kopyta podle objemových poměrů nohy pacienta; nevyžaduje korekceDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REVlehčí kombinovaná
postižení tří a více uvedených vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené
palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání dolní končetiny do 2 cm); syndrom diabetické nohy
2 páry / 1 rok
do 18 let včetně
50 %
60.2 páry / 3 roky
od 19 let
61.obuv ortopedická – středně složitá – individuálně zhotovenáobuv vyžadující úpravu obuvnického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiáluDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV; J16; POPstředně složité kombinované postižení tří a více uvedených vad (těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha); dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení; dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy; u artritických deformací nohy; u edémů různé etiologie; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 2 do 4 cm; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie2 páry / 1 rok
do 18 let včetně
90 %
2 páry / 3 roky
od 19 let
62.obuv ortopedická – velmi složitá – individuálně zhotovenáobuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortopedického kopyta, popřípadě přestavba obuvnického kopyta na individuální ortopedickéDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV; POPvelmi složité vady (deformovaná noha svislá, kososvislá, svislá, vbočená, hákovitá, lukovitá, kontrahovaná, revmatické deformity velkého rozsahu, rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru; u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 4 do 6 cm); syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie2 páry / 1 rok
do 18 let včetně
90 %
2 páry / 3 roky
od 19 let
63.obuv ortopedická – přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj – individuálně zhotovená
64.obuv ortopedická – přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj – individuálně zhotovenáobuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortop. kopyta podle modelu nohy; se zapracováním výztuh, popř. dalších komponent sloužících k napojení ortézy dolní končetiny; obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu; ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze; obuv charakteru nosné ortézy či protézy a obuv
při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad
6 cm
DIA; ORP; ORT; REH; CHI; POP; po schválení revizním lékařemtěžší postižení vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; vrozená malformace nebo amputace nohy v metatarzech a výše;
při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 6 cm; anatomické poměry vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie
2 páry / 1 rok99 %
65.vložky ortopedické – individuálně zhotovené
66.vložky ortopedické – speciální – individuálně zhotovovanévložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a další technická řešeníDIA; ORP; ORT; REH; TRA; REVpro složité vady nebo kombinaci více deformit; syndrom diabetické nohy2 páry / 1 rok80 %
67.vložky ortopedické – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovovanévložky dle sejmutých měrných podkladůORP; ORT; REH; REVpro ortopedická lehčí postižení dětské nohy; neurologicky podmíněné deformity nohy2 páry / 1 rok348,00 Kč / 1 pár
68.ZP kompenzační – individuálně zhotovené
69.epitézy – individuálně zhotovené
70.epitézy končetinové – individuálně zhotovenéepitézy DK a HK, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů, dle individuálního postiženíCHI; ORP; ORT; PLA; REH; po schválení revizním lékařemztráta horní končetiny nebo dolní končetiny, parciální amputace ruky nebo chodidla, devastující postižení kožního krytu1 ks / 2 rok95 %
71.epitézy obličejové – individuálně zhotovenéepitézy obličeje, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů, dle individuálního postiženíCHI; ORP; ORL; PLA; POP; po schválení revizním lékařemztrátové postižení části tváře nos, ušní boltec, očnice, oko, vlasatá část hlavy a tvář1 ks / 1 rok99 %
72.ZP pro kompresní terapii – individuálně zhotovené
73.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie kruhového pletení
74.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok435,00 Kč / 1 pár
75.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
76.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok957,00 Kč / 1 pár
77.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
78.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny –III. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok2.087,00 Kč / 1 pár
79.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení
80.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
81.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
82.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok1.043,00 Kč / 1 pár
83.kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
84.kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok2.435,00 Kč / 1 pár
85.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení
86.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
87.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok957,00 Kč / 1 pár
88.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok1.130,00 Kč / 1 pár
89.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 pár / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
90.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny –III. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 pár / 1 rok2.609,00 Kč / 1 pár
91.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie kruhového pletení
92.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
453,00 Kč / 1 ks
93.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
870,00 Kč / 1 ks
94.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
957,00 Kč / 1 ks
95.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.739,00 Kč / 1 ks
96.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.739,00 Kč / 1 ks
97.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – technologie kruhového pletení
98.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
99.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok1.043,00 Kč / 1 ks
100.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok1.130,00 Kč / 1 ks
101.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení,II. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok2.174,00 Kč / 1 ks
102.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny –III. kompresní třída – technologie kruhového pletení,III. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok3.304,00 Kč / 1 ks
103.kompresivní pažní návleky – atypické rozměry –technologie kruhové pletení
104.kompresivní pažní návleky – II. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
105.kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů –II. kompresní třída – atypické rozměry –technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
106.kompresivní pažní návleky – III. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
107.kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů –III. kompresní třída – atypické rozměry –technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
108.ZP pro kompresivní terapii – atypické rozměry – technologie plochého pletení
109.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie plochého pletení
110.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.522,00 Kč / 1 ks
111.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.652,00 Kč / 1 ks
112.kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.652,00 Kč / 1 ks
113.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení
114.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.870,00 Kč / 1 ks
115.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.087,00 Kč / 1 ks
116.kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.087,00 Kč / 1 ks
117.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení
118.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.087,00 Kč / 1 ks
119.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.348,00 Kč / 1 ks
120.kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.348,00 Kč / 1 ks
121.kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie plochého pletení
122.kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.957,00 Kč / 1 ks
123.kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
3.043,00 Kč / 1 ks
124.kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
3.130,00 Kč / 1 ks
125.kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – technologie plochého pletení
126.kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.565,00 Kč / 1 ks
127.kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.652,00 Kč / 1 ks
128.kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.913,00 Kč / 1 ks
129.kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
130.kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.913,00 Kč / 1 ks
131.kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – IV. kompresní třída –technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
J16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
132.kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – technologie plochého pletení
133.kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.522,00 Kč / 1 ks
134.kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.522,00 Kč / 1 ks
135.kompresivní rukavice – atypické rozměry –technologie plochého pletení
136.kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
783,00 Kč / 1 ks
137.kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry –II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.435,00 Kč / 1 ks
138.kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
870,00 Kč / 1 ks
139.kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry –III. kompresní třída – technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.261,00 Kč / 1 ks
140.kompresivní prodloužená rukavice AE k lokti, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařem2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.565,00 Kč / 1 ks
141.kompresivní pažní návlek – atypické rozměry –technologie plochého pletení
142.kompresivní pažní návlek – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.739,00 Kč / 1 ks
143.kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.435,00 Kč / 1 ks
144.kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – II. kompresivní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
4.174,00 Kč / 1 ks
145.kompresivní pažní návleky – atypické rozměry –III. kompresní třída – technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.913,00 Kč / 1 ks
146.kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.957,00 Kč / 1 ks
147.kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – III. kompresivní třída –technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
4.435,00 Kč / 1 ks
148.kompresivní pažní návleky – s popruhem nebo úchytem k podprsence, atypické rozměry – II. kompresivní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařem2 ks / 1 rok /
1 končetina
4.130,00 Kč / 1 ks
149.kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry –technologie plochého pletení
150.kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry –II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok3.739,00 Kč / 1 ks
151.kompresivní hrudní návleky – včetně ramen, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok4.783,00 Kč / 1 ks
152.kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a jednoho rukávu, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
153.kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a obou rukávů, atypické rozměry – II. kompresní třída –technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.522,00 Kč / 1 ks
154.kompresivní body – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 – 32 mmHgJ16; ANG; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.522,00 Kč / 1 ks
155.návleky na popáleniny – individuálně zhotovené
156.elastické návleky na popáleniny – individuálně zhotovenéelastické návleky pro popálené pacienty vyrobené na základě individuálních měrných podkladů.POP; CHI, PCH; ORT; DER; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít návleky sériově vyrobené; stav po popálení kterékoliv části těla II. a III. stupně6 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
99 %
157.ZP pro kompresní terapii – individuálně zhotovené – technologie kruhového pletení
158.návleky a punčochy – individuálně zhotovené –technologie kruhového pletenídetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
99 %
159.ZP pro kompresní terapii – individuálně zhotovené – technologie plochého pletení
160.návleky a punčochy – individuálně zhotovené –technologie plochého pletenídetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok /
1 končetina
99 %
161.ZP pro přístrojovou lymfodrenáž – individuálně zhotovené – masážní návleky
162.masážní návleky – individuálně zhotovenédetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16; REH; ORT; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky1 ks / 2 roky99 %
163.příslušenství ke sluchadlům – individuálně zhotovené
164.tvarovky ušní a skořepiny – individuálně zhotovené
165.skořepiny ke sluchadlům se sluchátkem ve zvukovodu – individuálně zhotovenéindividuálně vyrobená koncovka či šálka na základě individuálně provedeného otisku zvukovoduFON; ORLdo 18 let včetně2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
166.od 19 let, hluchoslepí pacienti2 ks / 5 let
167.tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – tvrdé –individuálně zhotovenéindividuálně vyrobená koncovka na základě individuálně provedeného otisku zvukovodu včetně pasivních akustických parametrů – tvrdá hmotaFON; ORLdo 18 let včetně2 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ks
od 19 let, hluchoslepí pacienti2 ks / 5 let
168.tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – měkké –individuálně zhotovenéindividuálně vyrobená koncovka na základě individuálně provedeného otisku zvukovodu včetně pasivních akustických parametrů – měkká či antialergická hmotaFONdo 18 let včetně2 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ks
169.tvarovky ušní – ochranné (ochrana před vniknutím vody do středouší) – individuálně zhotovenéměkká hmota na základě otisku zvukovodu, bez zvukového otvoru s úchytkamiFON; ORLdo 18 let včetně; stavy s otevřeným středouším1 ks / 2 roky /
1 ucho
217,00 Kč / 1 ks
170.ZP pro korekci zraku – individuálně zhotovené
171.kontaktní čočky – individuálně zhotovené
172.kontaktní čočky sférické pevné – tvrdé plynopropustné (RGP)korneální či sklerální čočky z plynopropustného materiálu včetně čoček hybridních (RGP střed, hydrogel okraj), v ceně čočky je zahrnuta i zkušební – adaptační kontaktní čočkaOPH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít měkkou kontaktní čočku, afakie; keratokonus; astigmatismus irregularis1 ks/ 2 roky / 1 oko2.609,00 Kč / 1 ks
173.kontaktní čočky torické pevné – tvrdé plynopropustné (RGP)korneální či sklerální čočky z plynopropustného materiálu včetně čoček hybridních (RGP střed, hydrogel okraj), v ceně čočky je zahrnuta i zkušební – adaptační kontaktní čočkaOPH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít měkkou kontaktní čočku, afakie; keratokonus; astigmatismus irregularis1 ks/ 2 roky / 1 oko4.783,00 Kč / 1 ks
174.ZP kompenzační pro zrakově postižené –individuálně zhotovené
175.oční protézy – individuálně zhotovené
176.oční protézy – skleněné – individuálně zhotovenéOPH2 ks / 1 rok696,00 Kč / 1 ks
177.oční protézy – akrylátové – individuálně zhotovenéOPH1 ks / 1 rok1.739,00 Kč / 1 ks

Tabulka č. 3

Členění úprav a opravPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPH
1.úpravy a opravy ZP ortopedicko protetických a ortopedické obuvi
2.úpravy a opravy ZP ortopedickoprotetických – individuálně zhotovených
3.úpravy a opravy ortéz – individuálně zhotovených
4.úpravy ortéz – individuálně zhotovenýchpřizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; ONK; po schválení revizním lékařemvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech100 %
5.opravy ortéz – individuálně zhotovenýchuvedení ortézy do bezpečného funkčního stavu.DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; ONK; po schválení revizním lékařemvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání75 %
6.úpravy a opravy protéz – individuálně zhotovených
7.úpravy protéz – individuálně zhotovenýchpřizpůsobení již zhotovené pomůcky novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případechmaximálně 2x za rok100 %
8.opravy protéz – individuálně zhotovenýchuvedení protézy do bezpečného funkčního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používánímaximálně 2x za rok75 %
9.opravy myoelektrických protéz – individuálně zhotovenýchuvedení protézy do bezpečného; funkčního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používánímaximálně 2x za rok99 %
10.úpravy a opravy obuvi ortopedické – individuálně zhotovená
11.úpravy ortopedické obuvi – individuálně zhotovenépřizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuDIA; CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případechmaximálně 2x za rok100 %
12.opravy terapeutické části ortopedické obuvi –individuálně zhotovenéopravy terapeutických částí obuvi; uvedení ortopedické obuvi do funkčního stavuDIA; CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání75 %
13.úpravy a opravy ZP pro pacienty
s poruchou mobility
14.úpravy a opravy ZP pro pacienty s poruchou mobility
15.úpravy a opravy vozíků
16.opravy vozíků – mechanických-po schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku
95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku
90 %; maximální úhrada 8.265 Kč/5 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce
17.opravy vozíků – elektrických-po schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku
95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku
90 %; maximální úhrada 11.570 Kč/7 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce
18.úpravy vozíků – mechanickýchpo schválení revizním lékařem99 %
19.úpravy vozíků – elektrickýchpo schválení revizním lékařem99 %
20.úpravy zdravotních kočárků
21.úpravy zdravotních kočárkůpo schválení revizním lékařem99 %
22.opravy vanových zvedáků
23.oprava vanových zvedákůúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
24.opravy a úpravy nebo úpravy polohovacích lůžek
25.opravy polohovacích lůžekúhrada pouze u lůžek ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného lůžka
95 % při poskytnutí cirkulovaného lůžka
26.úpravy polohovacích lůžek – prodlouženípo schválení revizním lékařem99 %
27.opravy polohovacích zařízení
28.opravy polohovacích zařízení – pro sezeníúhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení
95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení
29.opravy polohovacích zařízení – vertikalizačníchúhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení
95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení
30.opravy pojízdných zvedáků
31.opravy pojízdných zvedáků – mechanickýchúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
32.opravy pojízdných zvedáků – elektrickýchúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví pojišťovnypo schválení revizním lékařem90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
33.opravy ZP pro léčbu poruch dýchání
ve spánku
34.opravy ZP pro léčbu poruch dýchání
ve spánku
35.opravy ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánkuúhrada pouze u ZP ve vlastnictví pojišťovnydo 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem90 %
od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem
36.opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž
37.opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž
38.opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenážJ16; PRL; po schválení revizním lékařemlymfatický edem90 %

Je-li v oddílu C stanovena procentní výše úhrady nebo spoluúčasti, rozumí se tím procentní výše úhrady nebo spoluúčasti ze skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen „ohlašovatel“) elektronicky nepodá do 30. června 2019 ohlášení zdravotnického prostředku uvedeného v bodě 1 nebo 2 podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny dnem 1. srpna 2019. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Ohlášení podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat nejdříve 1. června 2019. Pokud ohlašovatel vezme ohlášení podle věty první zpět, nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) pravomocně rozhodne, že zdravotnický prostředek nenáleží do úhradové skupiny uvedené v ohlášení, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zpětvzetí ohlášení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu.

4. Nezahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od 1. prosince 2019. Zahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, avšak takové řízení zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zastavení řízení.

5. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a zapůjčených pojištěncům podle § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a vydaných pojištěncům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní zdravotní pojišťovny smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to včetně jejich změn a dodatků, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyly-li již tyto smlouvy zveřejněny podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8. Podle smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků, kterou zdravotní pojišťovna uzavřela přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s jinou osobou podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která není v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze v této smlouvě uvedené zdravotnické prostředky předepisované na poukaz hradit nejdéle do 31. prosince 2019.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou čl. I bodů 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru