Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 28/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2018
Platnost od 21.02.2018
Účinnost od 01.03.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 315/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „ , včetně umístění technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

2. V § 15 odst. 2 se slova „ , včetně umístění technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

3. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „kterém“ vkládají slova „v příslušném kalendářním roce“.

4. V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém

a) žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provede pastvu, nebo

b) je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidováno provádění obnovy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace.“.

5. V § 19 odst. 12 se za slova „odstavce 11 písm. a)“ vkládají slova „nebo snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b)“ a za slovo „provedena“ se doplňují slova „nebo měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou“.

6. V § 21 odst. 7 písm. b) se číslo „31.“ nahrazuje číslem „15.“.

7. V § 21 odst. 7 písm. c) a § 21 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „1. dubna“ nahrazují slovy „16. března“.

8. V § 30 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „příslušný díl“ nahrazují slovy „příslušnou produkční plochu dílu“.

9. V § 30 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno“.

10. V příloze č. 2 část D zní:

D. Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny nebo jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 15)

Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny nebo jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 15)“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 se splnění podmínky podle § 21 odst. 7 písm. b) nebo c) nebo § 21 odst. 8 písm. b) bodu 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. V případě neposkytnutí dotace pro rok 2017 podle § 30 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 pro nesplnění podmínek uvedených v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b), § 15 odst. 6 písm. a) nebo odst. 7 písm. a) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 30 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru