Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 28/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2018
Platnost od 21.02.2018
Účinnost od 01.03.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 315/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „ , včetně umístění technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

2. V § 15 odst. 2 se slova „ , včetně umístění technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

3. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „kterém“ vkládají slova „v příslušném kalendářním roce“.

4. V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém

a) žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provede pastvu, nebo

b) je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidováno provádění obnovy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace.“.

5. V § 19 odst. 12 se za slova „odstavce 11 písm. a)“ vkládají slova „nebo snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b)“ a za slovo „provedena“ se doplňují slova „nebo měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou“.

6. V § 21 odst. 7 písm. b) se číslo „31.“ nahrazuje číslem „15.“.

7. V § 21 odst. 7 písm. c) a § 21 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „1. dubna“ nahrazují slovy „16. března“.

8. V § 30 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „příslušný díl“ nahrazují slovy „příslušnou produkční plochu dílu“.

9. V § 30 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno“.

10. V příloze č. 2 část D zní:

D. Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny nebo jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 15)

Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny nebo jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 15)“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 se splnění podmínky podle § 21 odst. 7 písm. b) nebo c) nebo § 21 odst. 8 písm. b) bodu 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. V případě neposkytnutí dotace pro rok 2017 podle § 30 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 pro nesplnění podmínek uvedených v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b), § 15 odst. 6 písm. a) nebo odst. 7 písm. a) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 30 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru