Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Částka 138/2018
Platnost od 07.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):


Čl. I

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., se mění takto:

1. § 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 až 10 znějí:

㤠32

Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání

(1) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen „zpráva“) se skládá z

a) informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle části druhé zákona,

b) informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle § 28 zákona,

c) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném kalendářním roce a

d) přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

(2) Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(3) Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3 zákona v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(4) Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

§ 33

Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol

(1) Informace podle § 32 odst. 1 písm. a) obsahuje

a) počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol,

b) počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol,

c) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

d) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků,

e) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

f) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc nedostatků, a

g) počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly.

(2) Informace podle § 32 odst. 1 písm. b) obsahuje

a) počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu interního auditu,

b) počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu interního auditu,

c) určení oblastí, ve kterých byly interním auditem zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

d) určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem zjištěno nejvíc nedostatků,

e) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali interní audit, vypočtený podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti9), a

f) informaci o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno.

(3) Informace podle § 32 odst. 1 písm. c) obsahuje stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné správy.

(4) Informace podle § 32 odst. 1 písm. d) obsahuje seznam zjištění v tabulkové formě.

(5) Informace podle odstavce 1, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), se v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol nevykazují.

8) § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

9) § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 18 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Přílohy č. 1a až 5 se zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru