Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 137/2018
Platnost od 07.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2018

o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Železná hůrka (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a) travinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků,

b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus), včetně jejich populací,

c) zbytku pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Mýtina I. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,

d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,

e) ukládat věci,

f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

h) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

i) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 270/2018 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Železná hůrka

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Železná hůrka

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
1884339,551032400,861
2884349,921032446,472
3884366,531032446,363
4884385,411032450,484
5884410,401032453,145
6884446,361032454,096
7884484,551032444,797
8884516,371032393,268
9884512,241032371,619
10884498,361032297,4310
11884433,341032307,4711
12884390,051032314,9112
13884362,861032322,4013
14884350,041032328,1014
15884342,281032332,7015
16884339,101032348,7516
17884336,711032355,2717
18884335,761032357,5018
19884333,841032362,5719

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 270/2018 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Železná hůrka a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Železná hůrka a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru