Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 259/2018 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka 130/2018
Platnost od 15.11.2018
Účinnost od 01.06.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259

VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2018

o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a) certifikátu o absolvování základního kmene,

b) diplomu o specializované způsobilosti,

c) diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a

d) licence o absolvování funkčního kurzu,

(dále jen „doklady o vzdělání“).

§ 2

Náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou

a) označení Ministerstva zdravotnictví, spolu s malým státním znakem České republiky,

b) údaje osoby, jíž se doklad vydává, a to akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo narození,

c) číslo dokladu o vzdělání v úplné číselné řadě,

d) název dokladu o vzdělání,

e) datum vydání dokladu o vzdělání a

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za Ministerstvo zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci.

(2) Zvláštní náležitosti certifikátu o absolvování základního kmene jsou

a) datum absolvování zkoušky po vzdělávání v základním kmeni nebo datum ukončení vzdělávání v základním kmeni, pokud osoba, které se doklad vydává, nebyla povinna zkoušku po absolvování základního kmene vykonat,

b) označení základního kmene a

c) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Zvláštní náležitosti diplomu o specializované způsobilosti jsou

a) datum vykonání atestační zkoušky,

b) označení specializačního oboru,

c) označení zdravotnického povolání,

d) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy atestační komise a

e) pro specializační obory, které jsou uvedeny v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, věta „Specializovaná způsobilost je v souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací a vydaný doklad je dokladem o vzdělání uvedeným v příloze V (5.1.2) a (5.1.3) této směrnice“.

(4) Zvláštní náležitosti diplomu o zvláštní specializované způsobilosti jsou

a) datum vykonání závěrečné zkoušky nástavbového oboru,

b) označení nástavbového oboru,

c) označení zdravotnického povolání a

d) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(5) Zvláštní náležitosti licence o absolvování funkčního kurzu jsou

a) datum vykonání závěrečné zkoušky funkčního kurzu,

b) označení funkčního kurzu a

c) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

§ 3

Další náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na list formátu 210 x 297 mm o plošné hmotnosti 100 g/m2 s 50% obsahem bavlny. Papír tiskopisu certifikátu je bez vlastní fluorescence v UV světle a je opatřen

a) průběžným pozitivně-negativním vodoznakem s motivy lipových listů,

b) horizontálním gilošovým motivem,

c) bezpečnostními viditelnými vlákny s modrou fluorescencí v UV světle a

d) bezpečnostními vlákny opticky neviditelnými se zelenou fluorescencí v UV světle.

(2) Doklady o vzdělání jsou vytištěny s použitím

a) ofsetového tisku se 4 barvami na líci s irisovými přechody barev ve 2 barvách,

b) liniového hlubotisku v 1 černé barvě na líci pro malý státní znak České republiky,

c) knihtisku v černé barvě se zelenou fluorescencí v UV světle pro šestimístné pořadové číslo,

d) odlišných barev pro tisk názvu dokladu o vzdělání, a to pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 2 v modré barvě, pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 3 v červené barvě, pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 4 v oranžové barvě a pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 5 v zelené barvě,

e) gilošových motivů,

f) aplikací pastelových odstínů znesnadňujících pořízení kopií na laserových kopírovacích strojích a

g) ochranného prvku vytištěného technikou liniového hlubotisku.

(3) Tiskopisy dokladů o vzdělání obsahují speciální ochranný prvek utajený ve stupni utajení Vyhrazené.

§ 4

Vzory dokladů o vzdělání

(1) Vzor certifikátu o absolvování základního kmene je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor diplomu o specializované způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Pro specializační obory uvedené v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací v podobě dle § 2 odst. 3 písm. e) je vzor diplomu o specializované způsobilosti uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor diplomu o zvláštní specializované způsobilosti je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor licence o absolvování funkčního kurzu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého měsíce po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.

Vzor certifikátu o absolvování základního kmene

Vzor certifikátu o absolvování základního kmene

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.

Vzor diplomu o specializované způsobilosti

Vzor diplomu o specializované způsobilosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.

Vzor diplomu o specializované způsobilosti pro specializační obory uvedené v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES

Vzor diplomu o specializované způsobilosti pro specializační obory uvedené v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.

Vzor diplomu o zvláštní specializované způsobilosti

Vzor diplomu o zvláštní specializované způsobilosti

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.

Vzor licence o absolvování funkčního kurzu

Vzor licence o absolvování funkčního kurzu

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru