Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 253/2018 Sb.Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Částka 128/2018
Platnost od 07.11.2018
Účinnost od 09.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

253

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2018

o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) extrakčním rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin,

b) hexanem obchodní výrobek, který se skládá převážně z acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících šest uhlíkových atomů a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C,

c) želatinou přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat,

d) kolagenem bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat,

e) správnou výrobní praxí takové použití extrakčního rozpouštědla, které vede pouze ke vzniku zbytků nebo derivátů v technicky nevyhnutelném množství, které není lidskému zdraví nebezpečné.

§ 3

Extrakční rozpouštědla

(1) Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

(2) Dále lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při výrobě potravin extrakční rozpouštědla

a) propan,

b) butan,

c) octan ethylnatý,

d) ethanol,

e) oxid uhličitý,

f) aceton s výjimkou rafinace olivového oleje z olivových pokrutin a

g) oxid dusný.

(3) Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti, a dále potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

(4) Extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních doplňků stravy, nesmí překročit nejvyšší povolené množství reziduí stanovené v tabulce č. 1 nebo 2 v příloze k této vyhlášce.

(5) Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat

a) toxikologicky nebezpečné množství žádného prvku ani látky, nebo

b) více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených v tabulkách č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Označování

(1) Na obalu, nádobě nebo etiketě extrakčního rozpouštědla se při uvádění na trh uvede čitelně, zřetelně, nesmazatelně a srozumitelně

a) obchodní označení uvedené v § 3 odst. 2, v tabulce č. 1 v příloze k této vyhlášce nebo v tabulce č. 2 v příloze k této vyhlášce,

b) název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny nebo jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny,

c) slova „pro potraviny“,

d) údaj k identifikaci šarže,

e) údaj o čistém množství v jednotkách objemu a

f) podmínky uchování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až f) mohou být uvedeny ke každé šarži pouze v průvodní dokumentaci, která se předkládá společně s dodávkou nebo předem.

§ 5

Přechodné ustanovení

Extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle vyhlášky č. 4/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyčerpání zásob.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

2. Vyhláška č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

3. Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 2018.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 253/2018 Sb.

Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, pro něž jsou stanoveny podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině

Tabulka č. 1

Název látkyPodmínky použitíNejvyšší povolené množství reziduí rozpouštědla v extrahované potravině
HexanVýroba nebo frakcionace tuků a olejů a výroba kakaového másla1 mg/kg v tuku, oleji nebo kakaovém másle
Výroba či frakcionace bílkovinných produktů a odtučněných mlýnských výrobků10 mg/kg v bílkovinném produktu či mlýnském výrobku
30 mg/kg v odtučněném sójovém produktu při prodeji konečnému spotřebiteli
Výroba odtučněných obilných klíčků5 mg/kg v odtučněných obilných klíčcích
Octan methylnatýVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20 mg/kg v kávě nebo čaji
Výroba cukru z melasy1 mg/kg v cukru
Ethylmethyl-ketonFrakcionace tuků a olejů5 mg/kg v tuku nebo oleji
Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20 mg/kg v kávě nebo čaji
DichlormethanVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů2 mg/kg v pražené kávě a 5 mg/kg v čaji
MethanolVýroba potravin10 mg/kg v potravině
Propan-2-olVýroba potravin10 mg/kg v potravině
DimethyletherVýroba odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu včetně želatiny0,009 mg/kg v odtučněné bílkovinné potravině (včetně želatiny)
Příprava kolagenu a derivátů kolagenu, kromě želatiny3 mg/kg v kolagenu a derivátech kolagenu, kromě želatiny

Poznámky:

Kombinované použití hexanu a ethylmethylketonu je zakázáno.

Přípustné množství n-hexanu v rozpouštědle Dimethylether je nejvýše 50 mg/kg.

Tabulka č. 2

Název látkyNejvyšší povolené množství reziduí rozpouštědla v potravině při použití extrakčních rozpouštědel při přípravě látek určených k aromatizaci z přírodních aromatických surovin
Diethylether2 mg/kg
Hexan1 mg/kg
Octan methylnatý1 mg/kg
Butan-1-ol1 mg/kg
Butan-2-ol1 mg/kg
Ethylmethylketon1 mg/kg
Dichlormethan0,02 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluorethan0,02 mg/kg
Propan-1-ol1 mg/kg
Cyklohexan1 mg/kg
Methanol1,5 mg/kg
Propan-2-ol1 mg/kg

Poznámka:

Kombinované použití hexanu a ethylmethylketonu je zakázáno.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

Přesunout nahoru