Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 124/2018
Platnost od 29.10.2018
Účinnost od 29.10.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

246

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 181/2018 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb. a nařízení vlády č. 32/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2017/164, ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.“.

2. V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Hygienickým limitem chemické látky v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit a nejvyšší přípustná koncentrace. Hygienickým limitem prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit.“.

3. V § 9 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , pokud není v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A stanoveno jinak“.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Limitní hodnoty pro plyny a páry se udávají buď jako objemová koncentrace v ppm nezávislá na okamžité teplotě a tlaku, nebo jako koncentrace hmotnosti v mg.m-3 při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa na těchto veličinách závislá. Limitní hodnoty pro aerosoly se udávají v mg.m-3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak. Limitní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken/cm3 nebo v počtu vláken/cm3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak na pracovišti.“.

5. V § 25 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Pro účely zařazení práce do druhé kategorie se postup podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nepoužije, pokud podle odborného hodnocení provedeného podle zákona o ochraně veřejného zdraví držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace26) míra výskytu faktoru lokální svalové zátěže a jeho rizikovost pro zdraví nenaplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví kritéria pro zařazení práce jako rizikové27) a u zaměstnavatele při výkonu zařazované práce nebyly zjištěny nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena.“.

Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:

26) § 38 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) § 37 a 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 2 část A zní:

„ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

látkačíslo CASPELNPK-Ppoznámkyfaktor přepočtu na ppm
mg.m-3
Acetaldehyd75-07-050100I0,555
Acetanhydrid108-24-7420I0,240
Aceton67-64-18001500I0,421
Acetonitril75-05-870100D, I0,595
Akroleinviz 2-Propenal
Akrylaldehydviz 2-Propenal
Akrylonitrilviz 2-Propennitril
Allvlalkoholviz2-Propen-1-ol
Allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,214
Allylchloridviz 3-Chlor-1-propen
1-Allyloxy-2,3-epoxypropanviz Allylglycidylether
Aminobenzenviz Anilin
2-Aminoethan-1-ol141-43-52,57,5I0,401
2-Aminopyridin504-29-024D0,260
Amitrol61-82-50,20,4I
Amoniak7664-41-714361,438
Amylacetátviz Pentylacetát
Amylalkoholviz Pentanol
Anhydrid kyseliny octovéviz Acetanhydrid
Anilin62-53-3510D, I, P, B, S0,263
Antimon7440-36-00,51,5
Antimonu sloučeniny, jako Sb
(s výjimkou oxidu antimonitého)
0,51,5I
Arsanviz Arsenovodík
Arsen7440-38-20,10,4P, B
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)0,10,4P, B
Arsenovodík7784-42-10,10,2P, B0,313
Azoimidviz Azidovoc
Azidovodík (páry)7782-79-80,20,31,76
Azid sodný26628-22-80,10,3D, I0,376
Aziridinviz Ethylenimin
Barva sloučeniny rozpustné, jako Ba0,52,5
Benzen71-43-2310D, I, P, B0,313
Benzíny
(technická směs uhlovodíků)
86290-81-54001000
Benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D,P, S0,097
p-Benzochinon106-51-40,40,8I0,226
1,4-Benzochinonviz p-Benzochinon
Benzoylperoxid94-36-0510I, S
Benzylalkohol100-51-640800,226
Benzylchloridviz alfa-Chlortoluen
Berylium7440-41-70,0010,002I, S,P
Berylia sloučeniny, jako Be0,0010,002I, S,P
Bifenyl92-52-413D, I0,158
1,1'-Biphenylviz Bifenyl
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyselinyviz Di-(2-ethylhexyl) ftalát
Bisfenol Aviz2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan
Bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,171
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I, S, V
Brom7726-95-60,71,4I0,153
Bromethan74-96-42040D, I0,224
2-Brom-2-chlor-1,1,1 -trifluorethan151-67-715300,124
Brommethan74-83-92040D, I, P0,257
Bromovodík10035-10-616I0,302
Bromtrifluormethanviz Trifluorbrommethan
1,3-Butadien106-99-01020P0,425
Buta-l,3-dienviz 1,3-Butadien
Butandion431-03-80,070,360,278
Butanol (všechny isomery)71-36-3
78-92-2
78-83-1
75-65-0
300600I0,330
2-Butanon78-93-3600900I0,339
Butanthiol109-79-51,530,271
2-Butenal4170-30-3
123-73-9
14D, I0,349
2-Butoxyethan-1-ol111-76-2100200D, I, B0,207
2-Butoxyethanolacetátviz 2-Butoxyethylacetát
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol112-34-570100I0,151
2-Butoxyethylacetát112-07-2130300D, B0,153
1-Butoxypropan-2-ol5131-66-8270550D, I0,185
Butylacetát123-86-4
110-19-0
540-88-5
105-46-4
95012000,211
n-Butylakrylát141-32-21020I, S0,191
Butylalkoholviz Butano
Butylcellosolvviz 2-Butoxyethan-1-ol
Butylcellosolvacetátviz 2-Butoxyethylacetát
Butyldiglykolviz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Butylester 2-propenové kyselinyviz n-Butylakrylát
Butylmerkaptanviz Butanthiol
terc-Butylmethvlether1634-04-4100200I0,277
n-Butylmethylketonviz 2-Hexanon
iso-Butylmethylketonviz 4-Methyl-2-pentanon
Butyl 2-propenoátviz n-Butylakrylát
Celosolvacetátviz 2-Ethoxyethylacetát
But-2-vn-l,4-diol110-65-60,51D, S0,284
Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn24I
Cínu organické sloučeniny, jako Sn0,10,2D, I
Cyklohexan110-82-77002000I0,290
Cyklohexanaminviz Cyklohexylamin
Cyklohexanol108-93-0200400D, I0,244
Cyklohexanon108-94-14080D, B0,249
Cyklohexen110-83-8100013000,298
Cyklohexylamin108-91-82040I0,247
Dekahydronafta en91-17-8501000,151
Desfluran57041-67-515300,146
Diacetonalkohol123-42-2200300I0,210
Diacetylviz Butandion
4,4'-Diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D, S, P
1,2-Diaminoethan107-15-32550I, S0,407
Diazomethan334-88-30,30,6P0,582
Dibenzoylperoxidviz Benzoylperoxid
Diboran19287-45-70,10,20,837
Dibromdifluormethan75-61-680013000,116
1,2-Dibromethan106-93-412D, I, P0,182
Dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz Dibutylftalát
Dibutylftalát84-74-2510I, D
Dicyklopentadien77-73-636I0,185
Diethanolamin111-42-2510I,P0,232
Diethylamin109-89-71530I0,334
2-(Diethylamino)ethanol100-37-850100D, I0,208
Diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Diethylentriamin111-40-048I, S0,237
N,N-Diethylethanaminviz Triethylamin
Diethylether60-29-73006000,330
Di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510
Difenylamin122-39-41020D, P0,144
Difenylbenzen61788-32-719480,105
Difenylether101-84-85100,144
Difenylmethan-4,4'-diisokyanát101-68-80,050,1I, S0,098
Difenyloxidviz Difenylether
Difluormethan75-10-5200050000,470
Dihydrogenselenidviz Selenovodík
1,3-Dihydroxybenzen108-46-34590I, D
1,4-Dihydroxybenzen123-31-924D, I, S
1,2-Dichlorbenzen95-50-11260D, I0,166
1,4-Dichlorbenzen106-46-71260D, I0,166
2,2'-Dichlordiethyletherviz Bis(2-chlorethyl)ether
Dichlordifluormethan75-71-8300050000,202
1,1-Dichlorethan75-34-3400800D, I0,247
1,2-Dichlorethan107-06-21020D, I, P0,247
1,1-Dichlorethen75-35-48160,252
1,2-Dichlorethen540-59-080016000,252
1,1-Dichlorethylenviz 1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethylenviz 1,2-Dichlorethen
Dichlorid kys. uhličitéviz Fosgen
Dichlorfluormethan75-43-440800,238
Dichlormethan75-09-2200500D0,288
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-2300050000,143
Diisokyanatohexan822-060,0350,07I, S0,145
2,4-Diisokyanáttoluen584-84-90,050,1I, S0,141
2,6-Diisokyanáttoluen91-08-70,050,1I, S0,140
Diisononyl ftalát28553-12-03100,058
N,N-Dimethylacetamid127-19-53060D0,281
Dimethylamin124-40-349I0,542
N,N-Dimethylanilin121-69-72550D0,202
N,N-Dimethylbenzenaminviz N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylcyklohexylamin98-94-2510D0,192
Dimethylether115-10-6100020000,531
Dimethylethylamin598-56-11020I0,334
N,N-Dimethylformamid68-12-21530D, I, P, B0,335
1,1-Dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, S, P0,407
1,2-Dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D, S, P0,407
Dimethylisopropylamin996-35-010200,280
2,2-Dimethylpropan463-82-130004500 (3)0,339
Dimethyl sulfát77-78-10,10,2D, I, P, S0,194
N,N-Dimethyl-p-toluidin99-97-85100,181
Dinitrobenzen
(technická směs isomerů)
25154-54-512D, P0,145
Dinitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
Dinitrochlorbenzenviz l-Chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-Dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D, I, S
Dinitrotoluen
(technická - směs isomerů)
25321-4-60,751,5D, P0,134
1,4-Dioxan123-9-170140D, I0,277
Enfluran13838-6-915300,132
Epichlorhydrinviz 1-Chlor-2,3-epoxypropan
Ethanalviz Acetaldehyd
1,2-Ethandiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethanaminviz Ethylamin
Ethan-1,2-diolviz Ethylenglykol
1,2-Ethandioldinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethanol64-17-5100030000,532
Ethanolaminviz 2-Aminoethan-1-ol
Ethenonviz Keten
Ethenylbenzenviz Styren
Ethenylester kyseliny octovéviz Vinylacetát
2-Ethoxyethan-1-ol110-80-5816D, P, B0,271
2-Ethoxyethylacetát111-15-91122D, P, B0,185
1-Ethoxypropan-2-ol1569-02-42705500,235
Ethylacetát141-78-6700900I0,278
Ethylakrylát140-88-52040I, S0,244
Ethylalkoholviz Ethanol
Ethylamin75-04-7920I0,542
Ethylbenzen100-41-4200500D, B0,230
Ethylbromidviz Bromethan
Ethylcelosolvviz 2-Ethoxyethan-1-ol
Ethylendiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethylendibromidviz 1,2-Dibromethan
Ethylendichloridviz 1,2-Dichlorethan
Ethylendinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethylenglykol107-21-150100D0,394
Ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,161
Ethylenglykolmonobutyletherviz 2-Butoxyethan-1-ol
Ethylenglykolmonobutyletheracetátviz 2-Butoxyethylacetát
Ethylenglykolmonoethyletherviz 2-Ethoxyethan-1-ol
Ethylenglykolmonoethyletheracetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Ethylenglykolmonomethyletherviz 2-Methoxyethan-1-ol
Ethylenglykolmonomethyletheracetátviz 2-Methoxyetylacetát
Ethylenchlorhydrinviz 2-Chlorethanol
Ethylenimin151-56-412D, I,P0,567
Ethylenoxid75-21-813D, I, P, B0,556
Ethylester kyseliny 2-propenovéviz Ethylakrylát
N-Ethylethanaminviz Diethylamin
Ethyletherviz Diethylether
Ethy 1-3-ethoxy propionát763-69-91505000,167
Ethylformiát109-94-4300450I0,330
2-Ethylhexanol104-76-75,4110,188
Ethylchloridviz Chlorethan
Ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,195
Ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz Ethyl-2-kyanakrylát
Ethyl-2-propenoatviz Ethylakrylát
Fenol108-95-27,515D, I, B0,260
N-Fenylbenzenaminviz Difenylamin
Fenylethylenviz Styren
Fenylhydrazin100-63-012D, I, S, P0,225
2-Fenylpropen98-83-9250500I0,207
Fluor7782-41-41,53I0,643
Fluoridy anorganické, jako F2,55I, B
Fluorovodík7664-39-31,52,5I1,223
Formaldehyd50-00-00,51I, S, P0,814
Fosfanviz Fosforovodík
Fosfinviz Fosforovodík
Fosfor (bílý, žlutý)7723-14-00,10,30,197
Fosforovodík7803-51-20,10,2I0,719
Fosforoxychloridviz Oxychlorid fosforečný
Fosforpentachloridviz Chlorid fosforečný
Fosfortrichloridviz Chlorid fosforitý
Fosgenviz Karbonylchlorid
Freon 11viz Trichlorfluormethan
Freon 12viz Dichlordifluormethan
Freon 12B2viz Dibromdifluormethan
Freon 13viz Chlortrifluormethan
Freon 13B1viz Trifluorbrommethan
Freon 21viz Dichlorfluormethan
Freon 114viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Ftalanhydrid85-44-9510I, S0,165
2,5-Furandionviz Maleinanhydrid
2-Furankarboxaldehydviz Furfural
2-Furanmethanolviz 2-Furylmethanol
Furfural98-01-11020D, I, B0,255
Furfurylalkoholviz 2-Furylmethanol
Furylmethanalviz Furfural
2-Furylmethanol98-00-02040D, I0,249
Glutaraldehydviz 1,5-Pentandial
Glycerol, mlha56-81-510150,244
Glvceroltrinitrát55-63-00,0950,19D0,108
Halotanviz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
n-Hepthan142-82-510002000I0,244
Heptan (technická směs isomerů)426260-76-610002000I0,244
Heptan-2-on110-43-0150300D, I0,214
Heptan-3-on106-35-495300I0,214
Hexachlorbenzen118-74-10,020,1D, P0,086
Hexachlor-1,3-butadien87-68-30,250,5D0,115
Hexachlorethan67-72-11020D, I0,103
Hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D
Hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I, S0,145
n-Hexan110-54-370200I, D, P0,284
Hexan isomery
(s výjimkou n-Hexanu)
10002000I0,284
2-Hexanon591-78-62040D, P0,244
Hydrazin302-01-20,050,1D, I, S, P0,763
Hydrid lithny7580-67-80,010,02V
Hydrochinonviz 1,4-Dihydroxy benzen
Hydroxid draselný1310-58-312I
Hydroxid sodný1310-73-212I
Hydroxid vápenatý1305-62-014R
2-Hydroxymethylfurfuralviz 2-Furylmethanol
Chlor7782-50-50,51,5I0,344
Chloracetaldehyd107-20-013I0,311
Chlorbenzen108-90-725700,217
2-Chlor-1,3-butadien126-99-81020D, I, P0,276
Chlordifluormethan75-45-63600-0,283
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,121
1-Chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, S, P0,266
Chlorethan75-00-32605400,378
2-Chlorethanol107-07-313D0,304
Chlorethenviz Vinylchlorid
Chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I
Chlorid fosforečný10026-13-812I,P0,117
Chlorid fosforitý7719-12-213I,P0,178
Chlorid vápenatý10043-52-424I
Chlorid zinečnatý7646-85-712I
Chlormethan74-87-3100200D, P0,484
Chlormethoxymethanviz Chlormethylmethylether
Chlormethylbenzenviz alfa-Chlortoluen
Chlormethylmethylether107-30-20,0030,006D, P0,304
1-Chlor-4-nitrobenzen100-00-512D, P0,200
Chloroformviz Trichlormethan
Chloroprenviz 2-Chlor-l,3-butadien
Chlorované bifenylyviz Polychlorované bifenyly
Chlorovodík7647-01-0815I0,679
3-Chlor-1-propen107-05-136I0,320
alfa-Chlortoluen100-44-7510I, P0,193
Chlortrifluormethan75-72-9400060000,2734
Chrom a nerozpustné sloučeniny
chromu (II, III) jako Cr
0,51,5I, V
Chromu (VI) sloučeniny, jako Cr0,050,1I, S, P, B, V
2,2-Iminobis(ethanol)viz Diethanolamin
1,3-Isobenzofurandionviz Ftalanhydrid
Isofluran26675-46-715300,133
iso-Pentanviz Pentan a iso-Pentan
iso-Pentyl-acetátviz Pentylacetát
Isophoron78-59-1510I0,177
iso-Propyl-acetátviz iso-Propylacetát
iso-Propylbenzenviz Kumen
iso-Propylglykolviz 2-iso-Propoxyethan-1-ol
Jod7553-56-20,11I0,093
Jodmethan74-88-428D, I0,172
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd7440-43-90,050,1D, B, V, P
Kalafuna - prach, dým8050-09-71S, V
ε-Kaprolaktam (prach)105-60-213I
ε-Kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,216
Karbonitrilviz Kyanamid
Karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,247
Keten463-51-4120,581
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co7440-48-40,050,1S, V
Kresol (technická směs isomerů)1319-77-32040D, I0,226
Krotonaldehydviz 2-Butenal
Kumen98-82-8100250D, I0,203
Kyanamid420-04-215D, I, S0,581
Kyanidy, jako CN-57-12-515D
Kyanid draselný, jako CN151-50-815D
Kyanid sodný, jako CN143-33-915D
Kyanovodík74-90-815D0,905
Kyselina akrylová79-10-72959(6)
(1 min)
0,340
Kyselina dusičná7697-37-212,5I0,388
Kyselina ethanováviz Kyselina octová
Kyselina ethandiováviz Kyselina šťavelová
Kyselina fosforečná7664-38-212
Kyselina chloristá7601-90-3120,243
Kyselina methanováviz Kyselina mravenčí
Kyselina mravenčí64-18-69180,531
Kyselina octová64-19-725500,408
Kyselina peroxyoctová79-21-00,61,20,321
Kyselina pikrová88-89-10,10,5D, I, S
Kyselina propanováviz Kyselina propionová
Kyselina propionová79-09-430600,330
Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)(1), (2)7664-93-90,05-
Kyselina sírová, jako SO3 (1), (2)7664-93-912
Kyselina šťavelová144-62-715
Maleinanhydrid108-31-612I, S0,249
Mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn7439-96-50,2
0,05
0,4 0,1V
R
Měď (prach)7440-50-812V
Měď (dýmy)7440-50-80,10,2
Mesitylenviz 1,3,5-Trimethylbenzen
Methanalviz Formaldehyd
Methanaminviz Methylamin
Methanol67-56-12501000D, B0,754
3-Methoxy-n-butylacetát4435-53-41002000,167
2-Methoxy ethan-1-ol109-86-436D, P0,321
2-(2-Methoxyethoxv)ethanol111-77-350100D0,203
2-Methoxyethylacetát110-49-6510D, P0,207
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol56539-66-31002000,207
2-Methoxy-1-methylethy lacetát108-65-6270550D, I0,185
1 -Methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,271
2-Methoxy-1-propy lacetát70657-70-4270550D0,185
(2-Methoxvmethylethoxv)-propanol
(technická směs isomeru)
34590-94-8270550D0,165
Methylacetát79-20-9600800I0,330
Methylakrylát96-33-32040I, S0,284
Methylalkoholviz Methanol
Methylamin74-89-51020I0,787
4-Methylanilinviz p-Toluidin
N-Methylanilin100-61-824D, P0,228
Methylbenzenviz Toluen
N-Methylbenzenaminviz N-Methylanilin
Methylbromidviz Brommethan
3-Methyl-1-butanolviz Amylalkohol
1-Methyl-n-butylacetátviz Pentylacetát
Methylcelosolvviz 2-Methoxyethan-1-ol
Methylcelosolvacetátviz 2-Methoxyethylacetát
Methylcyklohexan108-87-215002000I0,249
Methylcyklohexanol (technická směs isomerů)25639-42-32004000,214
2-Methylcyklohexanon583-60-8150300D0,218
Methyldinitrobenzenviz Dinitrotoluen
2-Methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-Dinitro-o-kresol
1,1'-Methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz Difenylmethan-4,4'-diisokyanát
4,4'-Methylendianilinviz 4,4'-Diamino-difenylmethan
Methylenchloridviz Dichlormethan
Methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz Methylmetakrylát
Methylethylketonviz 2-Butanon
Methylformiát107-31-3125250D0,408
5-Methylheptan-3-on541-85-550100I0,191
5-Methylhexan-2-on110-12-3952000,214
Methylhydrazin60-34-40,020,04I, S0,530
Methylchloridviz Chlormethan
Methylisokyanát624-83-90,0250,05D, I, S0,428
Methyljodidviz Jodmethan
Methylkyanidviz Acetonitril
Methylmetakrylát80-62-650150I, S0,244
N-Methylmethanaminviz Dimethylamin
4-Methyl-2-pentanon108-10-180200D, I0,244
1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on872-50-44080D, I0,247
Minerální olejeviz Oleje minerální
Molybden7439-98-7525
Molybdenu sloučeniny, jako Mo525I
Monochlormethylmethyleterviz Chlormethylmethylether
Morfolin110-91-83570I0,280
Nafta solventní2001000
Naftalen91-20-3501000,191
Neopentanviz 2,2-Dimethylpropan
Nikl7440-02-00,51S, B, V
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)0,050,25S, B, V
Nikltetrakarbonyl13463-39-30,010,02D, I, P0,143
Nikotin54-11-50,52,5D0,151
Nitrobenzen98-95-312D, B0,199
Nitroethan79-24-362312D0,326
Nitroglycerinviz Glyceroltrinitrát
Nitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
p-Nitrochlorbenzenviz 1-Chlor-4-nitrobenzen
Nitrotoluen
(technická směs isomerů)
1321-12-61020D, P0,179
Oleje minerální (aerosol)510
Olovo7439-92-10,050,2P, B (4)
Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)0,050,2P, B (4)
1,1'-Oxybis(benzen)viz Difenylether
1,1-Oxybis(ethan)viz Diethylether
Oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2
Oxid dusičitý10102-44-00,961,910,531
Oxid dusnatý10102-43-92,550,815
Oxid dusný10024-97-21803600,555
Oxid fosforečný1314-56-312
Oxid horečnatý1309-48-4510
Oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,0040,096
Oxid sírový7446-11-9120,306
Oxid siřičitý7446-09-51,530,382
Oxid uhelnatý630-08-023117P, B0,873
Oxid uhličitý124-38-99000450000,556
Oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I, P
Oxid vápenatý1305-78-814R
Oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225
Oxiranviz Ethylenoxid
1,1'-Oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
Oxychlorid fosforečný10025-87-30,51I0,159
Ozon10028-15-60,10,20,509
Pentafluoroethan354-33-65000-0,204
Pentachlorfenol87-86-50,51,5D, I, B
Pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,50,125
Pentan a isopentan109-66-0
78-78-4
30004500 (3)0,339
1,5-Pentandial111-30-80,20,4I, S0,244
Pentanol
všechny isoméry a směsi isomerů
30899-19-5300600I0,278
Pentylacetát
všechny isoméry a směsi isomerů
84145-37-9
123-92-2
626-63-7
620-1-1
625-16-1
2705400,188
Pentylester kyseliny octovéviz Pentylacetát
Perchlorethylenviz Tetrachlorethylen
Peroxid vodíku7722-84-112I0,719
Piperazin110-85-00,10,3I, S
Platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51
Platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)0,0010,002I, S
Polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51D, P, B
2-Propanaminviz iso-Propylamin
Propan-butan (LPG)68476-85-718004000 (3)P0,339
iso-Propanol67-63-05001000I0,407
n-Propanol71-23-85001000I0,407
1-Propanolviz n-Propanol
2-Propanolviz iso-Propanol
2-Propanonviz Aceton
1,2,3-Propantrioltrinitrátviz Glyceroltrinitrát
2-Propenal107-02-80,050,12I0,436
2-Propen-1-ol107-18-6410D, I0,422
2-Propennitril107-13-126D, I, P, S0,461
β-Propiolakton57-57-812I, P
2-iso-Propoxy ethan-1-ol109-59-150100I0,235
2-iso-Propoxyethylacetát19234-20-965130I0,167
n-Propylacetát109-60-48001000I0,240
Iso-Propylacetát108-21-48001000I0,240
iso-Propylalkoholviz iso-Propanol
n-Propylalkoholviz n-Propanol
iso-Propylamin75-31-01020I0,413
Pseudokumenviz 1,2,4-Trimethylbenzen
Pyrethrum (vyčištěné od senzibilizujících laktonů)8003-34-712D, I, S
Pyridin110-86-1510D0,309
Resorcinviz 1,3-Dihydroxybenzen
Rtuť7439-97-60,020,15D, P, B (5)0,122
Rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého a chloridu rtuťnatého jako Hg0,020,15D, P, B (5)
Rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg0,010,03D, P, B (5)
Selanviz Selenovodík
Selen7782-49-20,10,2D
Selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)0,10,2
Selenovodík7783-07-50,070,170,302
Sevofluran28523-86-615300,122
Sirník fosforečnýviz Sulfid fosforečný
Sirouhlík75-15-01020D, I, B0,322
Sirovodík7783-06-47140,719
Solventní naftaviz Nafta solventní
Stříbro7440-22-40,10,3
Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag0,010,03V
Styren100-42-5100400I, B0,235
Sulfanviz Sirovodík
Sulfid fosforečný1314-80-312
Sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,076
Tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5V
Terfenyl, hydrogenovaný61788-32-719480,105
Terpentýn - páry8006-64-2300800I, S0,180
Tetraethylester kyseliny křemičitéviz Tetraethylsilikát
Tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1D, B, P (4)0,076
Tetraethylsilikát78-10-450200I0,117
Tetraethoxysilanviz Tetraethylsilikát
O,O,O',O'-Tetraethyl-dithiopyrofosfátviz Sulfotep (ISO)
O,O,O',O'-Tetraethyldifosforodithiolát
Tetrafosforviz Fosfor (bílý, žlutý)
Tetrahydrofuran109-99-9150300D, I0,339
Tetrahy dro-1,4-oxazinviz Morfolin
Tetrachlorethen127-18-4138275D0,147
Tetrachlorethylenviz Tetrachlorethen
Tetrachlormethan56-23-56,432D, P0,159
Tetrakarbonyl nikluviz Nikltetrakarbonyl
Tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1D, P, B, (4)0,091
Thallium7440-28-00,10,5P
Thallia sloučeniny rozpustné, jako T10,10,5D, P, S
Toluen108-88-3200500D, I, B0,266
m-Toluidin108-44-1510D, I, P0,228
o-Toluidin95-53-4510D, I, P0,228
p-Toluidin106-49-0510D, I, P, S0,228
2,4-Toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I, S0,141
2,6-Toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I, S0,140
Triethanolamin102-71-6510D0,164
Triethylamin121-44-8812I0,242
Trifluorbrommethan75-63-8400060000,164
1,2,4-Trichlorbenzen120-82-11535D, I0,135
1,1,1-Trichlorethan71-55-65001000I0,184
1,1,2-Trichlorethan79-00-550100D0,183
Trichlorethen79-01-6250750D, I, B, P0,186
Trichlorethylenviz Trichlorethen
Trichlorfluormethan75-69-4300045000,178
Trichlorid-oxid fosforečnýviz Oxychlorid fosforečný
Trichlormethan67-66-31020D, I, P0,205
Trimethylamin75-50-31020I0,413
1,2,3-Trimethylbenzen526-73-8100250I0,203
1,2,4-Trimethylbenzen95-63-6100250I0,203
1,3,5-Trimethylbenzen108-67-8100250I0,203
2,4,6-Trinitrofenolviz Kyselina pikrová
2,4,6-Trinitrotoluen118-96-70,30,5D,P0,108
Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný510I, V
Vanad (prach) a anorganické sloučeniny jako V7440-62-20,050,15V
Vinylacetát108-05-418360,284
Vinylbenzenviz Styren
Vinylchlorid75-01-47,515P0,391
Vinylidenchloridviz 1,1-Dichlorethen
Xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-7
95-47-6
106-42-3
108-38-3
200400D, I, B0,230
2,4-Xylidin95-68-1510D, P0,202
Xylidin (technická směs isomerů)1300-73-81020D, P0,202

Vysvětlivky k tabulce:

PEL - přípustný expoziční limit.

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.

Číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Service.

(1) Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.

(2) Míhaje definována jako torakální frakce.

(3) Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).

(4) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.

(5) Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(6) Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období.

Vysvětlivky ke sloupci tabulky „poznámky“:

B - u látky je stanoven biologický expoziční limit (BET moč + krev).

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky.

S - látka má senzibilizační účinek.

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

R - respirabilní frakce aerosolu.

Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu zaměstnanců je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky.

Vysvětlivky ke sloupci tabulky „faktor přepočtu na ppm“:

Faktor přepočtu z údaje o koncentraci hmotnosti v mg.m-3 na údaj o objemové koncentraci v ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při hlubinné těžbě a ražení tunelů se mohou používat limitní hodnoty pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to do 21. srpna 2023.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru