Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Částka 121/2018
Platnost od 25.10.2018
Účinnost od 09.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se v textu pod tabulkou ve větě čtvrté slova „a v ochranném pásmu drah“ nahrazují slovy „v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah“.

2. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 2 za slovo „drahách,“ vkládají slova „není-li dále uvedeno jinak, na“.

3. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 na konci bodu 3 doplňuje věta „Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“.

4. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v prvním řádku tabulky se slovo „železniční“ zrušuje.

5. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v druhém řádku tabulky se za slova „komunikace I. a II. tř.“ vkládají slova „a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.“.

6. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve třetím řádku tabulky se slova „a účelové komunikace“ nahrazují slovy „ , účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.“.

7. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova „Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy“ nahrazují slovy „Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru