Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 232/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 116/2018
Platnost od 18.10.2018
Účinnost od 01.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „třetí“.

2. V § 2 odst. 5 větě první se číslo „11.“ nahrazuje číslem „1.“.

3. V § 2 odstavec 7 zní:

(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny podle věty první stanoví ředitel školy v souladu s odstavci 3 až 6 tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.“.

4. V § 4 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.“.

5. V § 5 odst. 1 se číslo „60“ nahrazuje číslem „75“.

6. V § 5 odst. 2 větě první se číslo „90“ nahrazuje číslem „110“ a věta druhá se zrušuje.

7. V § 5 odst. 3 větě druhé se za číslo „6“ vkládají slova „samostatně číslovaných“ a slova „vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit“ se nahrazují slovy „zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.“.

8. V § 9 se číslo „105“ nahrazuje číslem „120“ a na konci textu se doplňuje věta „Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.“.

9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠13

(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného zkušebního schématu od žáků vyplněné záznamové archy didaktických testů nebo písemných prací spolu s prezenční listinou, překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a prezenční listinu do bezpečnostní obálky a o uložení provede záznam do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálku neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí předání bezpečnostní obálky v záznamu o předání.

(2) Komisař bezodkladně převede záznamové archy a prezenční listiny do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra; poté komisař předá záznamové archy a prezenční listiny řediteli školy, oba předání potvrdí v záznamu o předání.

(3) Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.

(4) Záznamové archy se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 5 let.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 15 odst. 1 se na konci písmene b) čárka zrušuje a doplňují se slova „a délku obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí,“.

11. V § 15 odst. 6 větě druhé se slova „nejdéle 30 minut“ nahrazují slovy „nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy“.

12. V § 20 odst. 1 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „vydané školským poradenským zařízením“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.“.

13. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.“.

14. V § 20 odst. 4 větě druhé se za slova „žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky“ vkládají slova „se specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1“ a slova „bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1)“ se zrušují.

15. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

16. V § 20 odst. 5 větě první se slova „ , u žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3“ nahrazují slovem „a“.

17. V § 20 odst. 6 větě první se za slova „Ředitel školy“ vkládá slovo „prokazatelně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.“.

18. V § 22 odst. 3 větě druhé se slova „do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy“ nahrazují slovy „do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu“.

19. V § 26a odst. 2 písm. a) se slova „protokol podle § 27“ nahrazují slovy „protokoly podle § 27 a 28, přílohu protokolu podle § 29a odst. 1 věty druhé“.

20. V § 26a odst. 2 písm. b) se číslo „28“ nahrazuje číslem „29“.

21. V § 27 odst. 4 písm. b) se za slovo „archů,“ vkládají slova „případných připomínkách žáka k průběhu zkoušky,“.

22. V § 36 odst. 1 se za slova „při zkoušce“ vkládají slova „podle § 6, 8, 15 a 16“.

23. V § 38 písm. b) se za slova „na funkci zadavatele a hodnotitele“ vkládají slova „ústní zkoušky“ a slova „v případě zadavatele a hodnotitele ústních zkoušek“ se zrušují.

24. V § 40 se na konci písmene c) doplňují slova „včetně práva uplatnit připomínky k průběhu zkoušky do protokolu podle § 27,“.

25. V § 44 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Pro příslušné zkušební období stanovené v § 2 odst. 3 nebo 5 jmenuje Centrum hodnotitele písemných prací a ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.“ a věta poslední se zrušuje.

26. V § 48 odstavec 2 zní:

(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního systému Centra. Součástí přihlášení k jednotlivé zkoušce je přiložení souboru obsahujícího kopii originálu či úředně ověřené kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání. Při přihlašování se uvádí tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, adresa trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, státní občanství,

b) adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, případně kontaktní adresa elektronické pošty,

c) názvy zkušebních předmětů jednotlivé zkoušky a termín konání jednotlivé zkoušky,

d) označení zkušebního předmětu, který bude uchazeč konat v jazyce národnostní menšiny,

e) zařazení uchazeče s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání jednotlivé zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání jednotlivé zkoušky,

f) požadavek uchazeče podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání jednotlivé zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z matematiky,

g) čestné prohlášení uchazeče, že není žákem střední školy.“.

27. V § 49 odst. 2 větě první se text „č. 1b“ nahrazuje textem „č. 1a“.

28. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

29. V § 50a větě první se za slova „na každé straně tiskopisu“ vkládají slova „ , vodotiskem s motivy lipových ratolestí“, ve větě druhé se číslo „280“ nahrazuje číslem „297“ a ve větě třetí se slova „vydávané prostřednictvím informačního systému Centra“ zrušují.

30. V § 51 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žák může uplatnit připomínky k průběhu zkoušky v učebně.“.

31. V § 51 odstavec 6 zní:

(6) Náležitosti žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 2 školského zákona jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 k této vyhlášce, které současně obsahují doporučené vzory žádostí. Doporučené vzory ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

32. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE pro školní rok

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

PŘIHLÁŠKA K JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky“.

33. Příloha č. 1b se zrušuje.

34. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

1 Obecná ustanovení

1.1 Pro účely maturitní zkoušky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky člení do 4 kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

1.2 Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie a skupiny jsou funkční důsledky určitého znevýhodnění žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky.

1.3 Žáci se souběžným postižením více vadami jsou pro účely přiznání uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky zařazováni do kategorie a skupiny podle toho znevýhodnění, které ve větším rozsahu ovlivňuje jejich práci se zkušební dokumentací.

2 Tělesné postižení (TP)

2.1 Skupina 1 (TP-1) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní).

2.2 Skupina 2 (TP-2) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) nebo mají obtíže s psaním (jako s fyzickou aktivitou); pracují s upravenou zkušební dokumentací.

2.3 Skupina 3 (TP-3-A) - žáci s tělesným postižením nebo souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta.

3 Zrakové postižení (ZP)

3.1 Skupina 1 (ZP-1) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní).

3.2 Skupina 2 (ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou); žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací ve zvětšeném písmu velikosti 14 b., 16 b., 20 b., 26 b. nebo v Braillově písmu.

3.3 Skupina 3 (ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A) - žáci s těžkým zrakovým postižením, popř. souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci (viz skupinu 2) a služby asistenta.

4 Sluchové postižení (SP)

4.1 Skupina 1 (SP-1) - žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání); žáci nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní).

4.2 Skupina 2

4.2.1 (SP-2; SP-2-A) - žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) nebo s psaním (po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací. Na základě doporučení školského poradenského zařízení mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta.

4.2.2 (SP-2-N; SP-2-N-A) - žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb. Žáci nemají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) nebo s psaním (po jazykové stránce), nicméně k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení času o 100 %; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní).

4.3 Skupina 3 (SP-3-T; SP-3-T-A) - žáci se sluchovým postižením (převážně žáci prelingválně neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový jazyk; žáci primárně komunikují českým znakovým jazykem, příp. komunikují prostřednictvím jiného komunikačního systému, který není odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební dokumentací. Žáci vykonávají modifikovanou zkoušku „český jazyk v úpravě pro neslyšící“ a „cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící“ a využívají služby tlumočníka (v případě postižení více vadami navíc služby asistenta).

5 Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)

5.1 Skupina 1 (SPUO-1) - žáci se specifickou poruchou učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie nebo jejich kombinace), žáci s dyspraxií, žáci s narušenou komunikační schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie), žáci, kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou znemožněny ani omezeny), žáci chronicky nemocní s cílenou medikací nebo žáci s lehčími zdravotními poruchami a poruchami chování popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.). Žáci mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro intaktní žáky).

5.2 Skupina 2

5.2.1 (SPUO-2) - žáci se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie nebo jejich kombinace) nebo s těžšími formami zdravotních poruch a poruch chování popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity, dyspraxie apod.); dále žáci s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti (dysfázie, afázie). Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a s psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací.

5.2.2 (SPUO-2-N) - žáci s těžšími formami zdravotních poruch a poruch chování popsanými v doporučení školského poradenského zařízení, žáci chronicky nemocní s cílenou medikací, kteří potřebují vzhledem k svému znevýhodnění navýšit čas pro řešení zadání zkoušek o 50 %; žáci nemají vážnější obtíže se čtením běžného textu a s psaním (po jazykové stránce), pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro intaktní žáky).

5.3 Skupina 3 (SPUO-3-A) - žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti (dysfázie, afázie), kteří mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a s psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, porozumění čtenému textu, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

1 Úprava prostředí

1.1 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen „žáci s PUP MZ“) konají zkoušky a dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků bez uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních kompenzačních pomůcek, popř. přítomnosti asistenta nebo tlumočníka.

1.2 Úpravou prostředí se rozumí úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod.).

2 Pravidla navýšení časového limitu konání zkoušky

2.1 Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25-100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen. Konkrétní údaje o navýšení časového limitu konání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou uvedeny v tabulce na konci této přílohy.

2.2 Při navýšení časového limitu mohou mít žáci s PUP MZ při každé zkoušce podle vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechové části v rámci didaktického testu z cizího jazyka.

2.3 Konkrétní navýšení času pro didaktický test, písemnou práci a přípravu k ústní zkoušce společné časti, pro přípravu k ústní zkoušce a k obhajobě maturitní práce profilové části se vždy u jednotlivého žáka s PUP MZ stanoví jednotným způsobem (25%, 50%, 75%, 100% navýšení).

2.4 Navýšení času pro ústní zkoušku společné části, pro ústní zkoušku a obhajobu maturitní práce profilové části doporučí školské poradenské zařízení pouze v případě, že toto opatření může zmírnit důsledky žákova znevýhodnění (např. typickým příkladem jsou žáci s nějakou formou narušení komunikačních schopností - např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie -, nebo s poruchami autistického spektra).

2.5 Vhodnost navýšení času pro písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku profilové části konzultuje vždy pracovník školského poradenského zařízení s ředitelem školy, a to mj. z důvodu, aby žákovi s PUP MZ nevznikla neoprávněná výhoda zamezující rovnému přístupu při hodnocení výsledku zkoušky.

3 Pravidla pro úpravu zkušební dokumentace

3.1 Žáci ve skupině 1 a žáci zařazení do kategorií SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní).

3.2 Ostatní žáci ve skupinách 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální nebo obsahové stránce.

3.2.1 Formální úpravy zkušební dokumentace společné části maturitní zkoušky

3.2.1.1 Formální úpravy spočívají např. ve zvětšení písma (až na 26 bodů) a řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu.

3.2.1.2 Zvláštními úpravami formátu jsou přepis do Braillova písma, elektronická verze pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem a videonahrávky překladu zkoušek společné části maturitní zkoušky do českého znakového jazyka; u testu z českého jazyka a literatury jsou tlumočeny pouze instrukce pro práci se zkušební dokumentací a zadání úloh, u testu z cizího jazyka jsou tlumočeny pouze pasáže v českém jazyce; u testu z matematiky je zajištěn digitální záznam tlumočení celého testového zadání do českého znakového jazyka na CD, které je součástí testového sešitu.

3.2.2 Obsahové úpravy zkušební dokumentace společné části maturitní zkoušky

3.2.2.1 Obsah zkoušek zůstává srovnatelný s obsahem zkoušek pro intaktní žáky. Výjimku představují úlohy, které jsou z testových zadání pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků zařazených do kategorie a skupiny SP-3); takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nahrazující úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci zkoušky.

3.2.2.1.1 Žáci se sluchovým postižením (skupin 1, 2, 3) nekonají poslechovou část didaktického testu z cizího jazyka.

3.2.2.1.2 Žáci zařazení do kategorie a skupiny SP-3 konají modifikované zkoušky ze zkušebních předmětů Český jazyk a literatura a Cizí jazyk:

a) český jazyk v úpravě pro neslyšící - obsahově se blíží zkoušce z českého jazyka jako jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, ústní zkouška je realizována písemnou formou);

b) cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící - jde o modifikaci zkušebního předmětu Anglický jazyk; zkouška má sníženou úroveň obtížnosti při současném zohlednění výjimek pro žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, ústní zkouška je realizována písemnou formou).

3.2.2.2 Obsahové uzpůsobení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro žáky zařazené do kategorie SPUO, kteří mají narušenou komunikační schopnost (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie) nebo kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce; uzpůsobení se realizuje dle pokynů Centra a doporučení školského poradenského zařízení. Podmínky pro konání zkoušky jsou ředitelem školy uzpůsobeny tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní škole a střední škole.

4 Použití kompenzačních pomůcek

4.1 Žáci s PUP MZ mohou používat individuální kompenzační pomůcky, jejichž konkrétní výčet je uveden v doporučení školského poradenského zařízení.

4.2 Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobilní telefon apod.).

4.3 Rozlišují se kompenzační pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník překladový apod.); pravidla pro použití technických kompenzačních pomůcek stanovuje metodický pokyn Centra.

4.4 Dále rozlišujeme pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž funkčnost si odpovídá žák sám, a pomůcky ve vlastnictví školy, za něž odpovídá škola.

5 Odlišné hodnocení výsledků zkoušky

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (dle vyjádření školského poradenského zařízení a metodického pokynu Centra). Český jazyk v úpravě pro neslyšící a cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící mají z důvodu vynechání poslechu vlastní metodiku hodnocení.

6 Asistence a tlumočení při konání zkoušky

6.1 Asistence speciálně pedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část. Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky znevýhodnění při zkouškové situaci.

6.1.1 Praktický asistent - podpora praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka během individuálních přestávek).

6.1.2 Asistent-zapisovatel - přítomnost asistenta-zapisovatele je nutná v případech, kdy žák v důsledku znevýhodnění nemůže psát (nebo píše s velkými obtížemi). Asistent-zapisovatel zapisuje dle instrukcí žáka.

6.1.3 Asistent-předčitatel - podpora asistenta-předčitatele je nutná v případech, kdy znevýhodnění neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text a žák nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Asistent-předčitatel je osoba, která předčítá text dle instrukcí žáka.

6.1.4 Motivující asistent - je přítomen v případech, kdy žákovo znevýhodnění způsobuje obtíže při koncentraci pozornosti a časové orientaci, obtíže s dokončením započaté práce apod. Motivující asistent napomáhá udržet optimální pracovní chování žáka a jeho orientaci v čase.

6.1.5 Asistent-modifikátor - u pokynů ke zkušebním úlohám modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí; jde o specifický druh asistence např. pro žáky neslyšící zařazené do skupiny 2 a 3 nebo pro žáky s poruchou autistického spektra.

6.2 Asistence technická - technický asistent odpovídá za zajištění a funkčnost kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru.

6.3 Tlumočení - tlumočník tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů žákům neslyšícím a hluchoslepým (tj. žákům, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí).

Přípustná uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky u jednotlivých kategorií a skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek

Skupina 1Skupina 2Skupina 3
Tělesné postižení (TP)Navýšení časového limitu o 75 %; kompenzační pomůcky.Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky.Uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence
Zrakové postižení (ZP)Navýšení časového limitu o 75 %; kompenzační pomůcky.Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace (zvětšené písmo velikosti 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační realizuje pouze úkoly zadané slovně.Uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence
Sluchové postižení (SP)Navýšení časového limitu o 50 %; kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka.Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta; vyloučen poslech z cizího jazyka; ústní zkouška z cizího jazyka může být modifikována do písemné podoby.
N - navýšení časového limitu o 100 %; zkušební dokumentace bez úprav; kompenzační pomůcky; možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta; vyloučen poslech z cizího jazyka; ústní zkouška z cizího jazyka může být modifikována do písemné podoby.
Uzpůsobení stejná jako u skupiny 2

+ konání modifikované zkoušky z českého jazyka a cizího (anglického) jazyka pro neslyšící
+ tlumočení českého znakového jazyka
Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)Navýšení časového limitu o 25 %; kompenzační pomůcky.Navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky.
N - navýšení časového limitu o 50 %; zkušební dokumentace bez úprav; kompenzační pomůcky.
Navýšení časového limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny 2

+ asistence (netýká se žáků se SPU)“.

35. Přílohy č. 7 a 8 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Žádost o přezkoumání zkoušky společné části konané formou PÍSEMNÉ PRÁCE nebo formou ÚSTNÍ ZKOUŠKY nebo ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI ve zkušebním období

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Žádost o přezkoumání zkoušky společné části konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU ve zkušebním období“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 30. září 2019 lze použít tiskopis podle § 50a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru