Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Částka 108/2018
Platnost od 04.10.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje text „Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2).“.

2. V § 2 písm. b) se slovo „důchodový,“ zrušuje.

3. V § 2 písm. d) se slova „ , které mají věcné a formální vazby“ nahrazují slovy „vytvořený vykazující osobou“.

4. V § 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

5. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:

㤠6

Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Výkazy penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz

a) PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti,

b) PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti, a

c) PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

(2) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího kalendářního roku předkládá České národní bance za každý jednotlivý fond penzijní společnosti výkaz PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

6. § 13 zní:

㤠13

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

7. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

8. V § 14 odst. 2 se slova „prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1“ zrušují.

9. § 16 se zrušuje.

10. V příloze č. 3 se v nadpisu slovo „výkazů“ nahrazuje slovem „výkazu“.

11. V příloze č. 3 se bod I. zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu II.

12. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů penzijní společnosti

I. PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za penzijní společnost nebo za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry, finanční deriváty, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, nefinanční aktiva, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - finanční deriváty, přijaté úvěry, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, penzijní nároky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, nároky na dávky jiné než penzijní, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Všechny uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle skupin zemí. Vybrané složky jsou v závislosti na své ekonomické podstatě členěny podle splatnosti, podle druhů cenných papírů, podle typů uložených vkladů a typů penzijních nároků.

II. PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o poskytnutých a přijatých úvěrech.

Část 1: Stavové údaje

Obsahuje celkovou hodnotu zůstatků poskytnutých a přijatých úvěrů v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

Část 2: Tokové údaje

Obsahuje přehled odpisů nebo snížení hodnoty pohledávek z poskytnutých úvěrů, které fond penzijní společnosti provedl za sledované období, v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

III. PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o výši a změně v ocenění kapitálu, který fond drží na úhradu budoucích nároků.

Část 1: Stavové údaje

Obsahuje hodnotu penzijních nároků ke konci sledovaného období v členění podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.

Část 2: Tokové údaje

Obsahuje změnu v ocenění hodnoty penzijních nároků za sledované období v členění podle typu změny a podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.

IV. PEF (CNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje informace o účastnících fondu penzijní společnosti podle typu jejich aktivity (aktivní, s pozastavenou smlouvou, v penzi).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Přesunout nahoru