Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2018
Platnost od 04.10.2018
Účinnost od 01.11.2018
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

216

VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky č. 435/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Pro přihlašování do datové schránky lze dále použít elektronický prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Takový elektronický prostředek musí splňovat technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci1), a to alespoň pro značnou úroveň záruky.

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.“.

2. V § 3 odst. 1 a 5 se text „§ 2“ nahrazuje textem „§ 2 odst. 1“.

3. V § 3 odst. 2 se slova „elektronického prostředku“ nahrazují slovy „elektronických prostředků“.

4. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky, která byla zřízena podle § 6 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů po 31. říjnu 2018, činí 50 MB.“.

5. V příloze č. 1 bodě II se v textu tabulky za řádek

„Přípustný znak ASCII kód přípustného znaku“

vkládá nový řádek, který zní:

„(mezera) 32“.

6. V příloze č. 3 bodě I písmeno i) zní: „i) txt/csv (prostý text)“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018, s výjimkou čl. I bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2019.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru