Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2018
Platnost od 04.10.2018
Účinnost od 01.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky č. 435/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Pro přihlašování do datové schránky lze dále použít elektronický prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Takový elektronický prostředek musí splňovat technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci1), a to alespoň pro značnou úroveň záruky.

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.“.

2. V § 3 odst. 1 a 5 se text „§ 2“ nahrazuje textem „§ 2 odst. 1“.

3. V § 3 odst. 2 se slova „elektronického prostředku“ nahrazují slovy „elektronických prostředků“.

4. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky, která byla zřízena podle § 6 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů po 31. říjnu 2018, činí 50 MB.“.

5. V příloze č. 1 bodě II se v textu tabulky za řádek

„Přípustný znak ASCII kód přípustného znaku“

vkládá nový řádek, který zní:

„(mezera) 32“.

6. V příloze č. 3 bodě I písmeno i) zní: „i) txt/csv (prostý text)“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018, s výjimkou čl. I bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2019.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru