Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Částka 104/2018
Platnost od 27.09.2018
Účinnost od 01.10.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 6a odst. 7 a § 52 odst. 10 zákona o silničním provozu:


Čl. I

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.“.

2. V § 1 písm. a) se za slovo „způsob“ vkládají slova „a rozsah“ a slova „kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav vykonávaných v rámci provozu na pozemních komunikacích (dále jen „technická silniční kontrola“)“ se nahrazují slovy „technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu“.

3. V § 1 písm. c) se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených“.

4. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

5. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje

a) kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a

b) kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

(3) Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat

a) další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo

b) kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.“.

6. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Technická silniční kontrola prováděná pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici měření emisí, ve stanici technické kontroly nebo v autorizovaném metrologickém středisku zahrnuje kontrolní úkony stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce v rozsahu stanoveném policistou na základě kontroly technického stavu vozidla podle odstavců 2 a 3.

(5) Technické podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výsledek technické silniční kontroly se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

7. V § 2 odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. c)“ zrušují a slova „výsledku technické silniční kontroly“ se nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole“.

8. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

9. V § 2 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“ a slova „nebo celníka“ a slova „nebo celník“ se zrušují.

10. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:

㤠2a

Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu

Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 2b

Technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku

(1) Mobilní kontrolní jednotka musí být vybavena

a) vybavením k posouzení požadovaného stavu brzd a brzdného účinku,

b) soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel,

c) zařízením na kontrolu řízení a zavěšení náprav,

d) přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,

e) zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení, zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel,

f) hlukoměrem,

g) zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,

h) přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,

i) zařízením na kontrolu propustnosti světla,

j) zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu a

k) přístroji potřebnými k provádění měření emisí.

(2) Mobilní kontrolní jednotka může být vybavena pouze přístroji, vybavením, zařízením a soupravami, které jsou schváleny pro provádění technických prohlídek.“.

11. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Náklady na provedení technické silniční kontroly jsou náklady provedení technické silniční kontroly podle § 2 odst. 4.“.

12. V § 3 odst. 2 písm. a) se číslo „1000“ nahrazuje číslem „1500“.

13. V § 3 odst. 2 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „800“.

14. V nadpisu § 4 se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole a způsob a forma předání údajů v něm obsažených“.

15. V § 4 se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole“.

16. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Policista předá v elektronické formě údaje obsažené v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek následující pracovní den od jeho vystavení.“.

17. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidel

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD

Skupina kontrolních úkonů
Podskupina kontrolních úkonůMetoda kontroly
Číslo a základní popis závadyČíslo KÚ v IS TPPodrobný popis závady se stupněm hodnocení
0. IDENTIFIKACE VOZIDLA
0.1 Registrační značky (jsou-li vyžadovány)Vizuální kontrola.
0.1.1
Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek
0 1.1Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek.B
0.1.2
Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům
0.1.2.1Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné, ale nehrozí bezprostředně její upadnutí nebo zhoršení podmínek její čitelnosti.A
0.1.2.2Uchycení tabulky registrační značky není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout.B
0.1.2.3Způsob uchycení tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost.B
0.1.3
Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost
0.1.3.1Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které částečně snižuje její čitelnostA
0.1.3.2Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost nebo poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost.B
0.1.3.3Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky.B
0.1.4
Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla
0.1.4Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v předložených dokladech od vozidla.B
0.1.5
Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům
0.1.5.1Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální nebo maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné střední rovině vozidla (vlevo nebo na střed) neodpovídá požadavkům a tyto změny umístění nejsou zapsány ve výjimce v technickém průkazu vozidla.B
0.1.5.2Tabulka registrační značky není umístěná kolmo k podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují povolené hodnoty.B
0.1.5.3Poloha umístění registrační značky na vozidle nebo dodatečné úpravy na vozidle zapříčiňují nedostatečnou viditelnost tabulky registrační značky v některém z vymezených úhlů geometrické viditelnosti.B
0.1.6
Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba)
0.1.6Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba).B
0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo /výrobní číslo a povinný štítek výrobce
0.2.1 Identifikační číslo / výrobní čísloVizuální kontrola.
0.2.1.1
Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít
0.2.1.1Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít.B
0.2.1.2
Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené
0.2.1.2Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené.B
0.2.1.3
Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený)
0.2.1.3Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).B
0.2.1.4
Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny svědčící o jeho pozměnění nebo je číslo vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem
0.2.1.4.1Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny (přeražení jiného čísla, navaření části karoserie z jiného vozidla) svědčící o jeho pozměnění.B
0.2.1.4.2Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá provedení výrobce vozidla nebo výměnného samostatného technického celku, přičemž v dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného samostatného technického celku chybí zápis správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní technologií nebo o vyražení přiděleného úředního čísla.B
0.2.1.4.3Velikost znaků nebo způsob ražby nebo umístění ražby obnoveného původního VIN náhradní technologií nebo přiděleného úředního čísla neodpovídá požadavkům nebo neodpovídá údajům, uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).B
0.2.2 Povinný štítek výrobceVizuální kontrola.
0.2.2.1
Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí nebo je nečitelný nebo je neúplný nebo vyznačené údaje neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený)
0.2.2.1.1Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1. 2002 není vybaveno povinným štítkem výrobce nebo je štítek nečitelný nebo některé předepsané údaje chybí.A
0.2.2.1.2Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí.B
0.2.2.1.3Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí.B
0.2.2.1.4Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), nestanoví-li výrobce jinak.B
0.2.2.2
Způsob upevnění nebo provedení nebo způsob vyznačení údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho pozměnění
0.2.2.2Způsob upevnění nebo provedení nebo způsob vyznačení údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho pozměnění.B
0.3 Neshoda údajůVizuální kontrola.
0.3.1
Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu, nebo je-li vyžadováno, není tato změna nebo úprava vyznačena v dokumentaci k vozidlu
0.3.1.1Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla, apod.).B
0.3.1.2Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.).B
0.3.2
V rozporu s požadavky zákona byla na počítadle ujeté vzdálenosti provedena změna záznamu o celkové ujeté vzdálenosti vozidla
0.3.2V rozporu s požadavky zákona byla na počítadle ujeté vzdálenosti provedena změna záznamu o celkové ujeté vzdálenosti vozidla.B
1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ
1.1 Mechanický stav a funkce
1.1.1
Uložení pedálu provozní brzdy / ruční páka brzdy
Vizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem.
1.1.1.1
Ovládací prvek provozní brzdy obtížně pohyblivý
1.1.1.1.1U motocyklu je ruční páka brzdy obtížně pohyblivá, zjevně překračuje stanovené hodnoty pro jeho ovládání (maximální ovládací sílu).B
1.1.1.1.2Ovládací prvek provozní brzdy není zjevně pohyblivý.C
1.1.1.2
Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle v ovládacím prvku provozní brzdy
1.1.1.2Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle v ovládacím prvku provozní brzdy.B
1.1.2 Stav brzdového pedálu/ruční ovládací páky brzdy a zdvih ovládacího prvku provozní brzdyVizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem.
1.1.2.1
Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu ovládacího prvku provozní brzdy
1.1.2.1.1Nadměrná vůle na počátku zdvihu ovládacího prvku brzdy (mrtvý chod).B
1.1.2.1.2Nedostatečná vůle na počátku zdvihu ovládacího prvku kapalinové brzdy.B
1.1.2.1.3Nedostatečná vzdálenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovládacího prvku kapalinové brzdy.B
1.1.2.1.4K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího prvku provozní brzdy (např. při zavzdušnění).C
1.1.2.2
Ovládací prvek provozní brzdy se správně neuvolňuje
1.1.2.2.1Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění správně neuvolňuje.B
1.1.2.2.2Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění nevrací do původní polohy a kola/o trvale přibrzďuj í/e (je zablokováno).C
1.1.2.3
Protiskluzové pokrytí pedálu provozní brzdy chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké
1.1.2.3Protiskluzové pokrytí pedálu provozní brzdy chybí, je volné nebo opotřebené tak, že neplní svou funkci.B
1.1.2.4
U traktoru, který je vybaven zdvojeným brzdovým pedálem, chybí zařízení pro jeho spojení nebo zařízení není funkční
1.1.2.4U traktoru, který je vybaven zdvojeným brzdovým pedálem, chybí zařízení pro jeho spojení nebo zařízení není funkční.B
1.1.2.5
Ovládací zařízení provozní brzdy poškozené nebo neodpovídá požadavkům
1.1.2.5.1U motocyklu na konci páky ruční brzdy chybí předepsané bezpečnostní zaoblení.B
1.1.2.5.2Ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) deformovaný, ale brzda lze ovládat.B
1.1.2.5.3Ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) naprasklý nebo ulomený nebo se nedá brzda spolehlivě ovládat.C
1.1.2.5.4U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze, ale brzda lze ovládat.B
1.1.2.5.5U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze a provozní brzda nelze ovládat.C
1.1.2.6 Systém ovládání provozní brzdy vozidla neodpovídá požadavkům nebo některé předepsané ovládací prvky provozní brzdy chybí nebo byly demontovány1.1.2.6.1Systém ovládání provozní brzdy vozidla neodpovídá požadavkům (např. u motocyklů kat. L5, L6, L7).B
1.1.2.6.2Některé předepsané ovládací prvky provozní brzdy chybí nebo byly z vozidla demontovány (např. u motocyklu)C
1.1.3 Vývěva nebo kompresor a jejich příslušenstvíVizuální kontrola součástí za normálního pracovního tlaku. Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci výstražné signalizace, víceokruhového jistícího ventilu a přetlakového ventilu.
1.1.3.1
Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou bezpečně účinných brzdění s plným zdvihem ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).
1.1.3.1.1Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně 4 brzdění po vstupu výstražného zařízení v činnost (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).B
1.1.3.1.2Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně 2 brzdění po vstupu výstražného zařízení v činnost (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).C
1.1.3.2
Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky
1.1.3.2Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění je podle požadavků příliš dlouhý.B
1.1.3.3
Víceokruhový jističi ventil nebo přetlakový ventil nefunguje
1.1.3.3.1Víceokruhový jistící ventil nebo přetlakový ventil brzdové soustavy není funkční.B
1.1.3.4
Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu
1.1.3.4.1Slyšitelný únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu.B
1.1.3.4.2Únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.C
1.1.3.5
Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému
1.1.3.5.1Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo jejich uchycení, které může ovlivnit funkci brzdového systému.B
1.1.3.5.2Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo jejich uchycení, které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému.C
1.1.3.5.3Nedostatečný účinek nouzového brzdění.C
1.1.3.6
Nepovolená úprava spočívající v odběru tlaku vzduchu z brzdové soustavy pro vedlejší spotřebiče
1.1.3.6Nepovolená změna spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče z potrubí nebo ze zařízení, které je umístěné před víceokruhovým jistícím ventilem nebo odběr tlaku vzduchu z některého brzdového okruhu.B
1.1.4 Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometrKontrola funkčnosti.
1.1.4.1
Nesprávná funkce nebo porucha manometru nebo výstražné signalizace nízkého tlaku vzduchu
1.1.4.1.1Některý manometr je vadný, avšak výstražná signalizace nízkého tlaku vzduchuje plně funkční.B
1.1.4.1.2Optická kontrolka signalizace nízkého tlaku vzduchu se při ověření funkčnosti neuvede v činnost (např. vadná žárovka), ale akustická signalizace, je-li instalována, je plně funkční nebo naopak.B
1.1.4.1.3Signalizace nízkého tlaku vzduchu se při ověření funkčnosti neuvede v činnost nebo nefunguje správně nebo některý manometr je vadný či chybí a signalizace nízkého tlaku vzduchu nefunguje.C
1.1.5 Ručně ovládaný brzdičVizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.5.1
Ovladač ručně ovládaného brzdiče je prasklý, poškozený nebo je nadměrně opotřebený
1.1.5.1Ovládací prvky ručně ovládaného brzdiče jsou poškozené nebo prasklé, nebo nadměrně opotřebené.B
1.1.5.2
Ručně ovládaný brzdič je nespolehlivý nebo jeho ovládání je nespolehlivé
1.1.5.2.1Ovládání ručně ovládaného brzdiče není spolehlivé nebo ručně ovládaný brzdič není spolehlivý.B
1.1.5.2.2Ovládání ručně ovládaného brzdiče je obtížné nebo ovládací prvky brzdiče jsou pro řidiče obtížně přístupné (nepovolená úprava).B
1.1.5.3
U ručně ovládaného brzdiče únik vzduchu ze systému
1.1.5.3.1U ručně ovládaného brzdiče slyšitelný únik vzduchu ze systému.B
1.1.5.3.2Únik vzduchu z ručně ovládaného brzdiče způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.C
1.1.5.4
U ručně ovládaného brzdiče nevyhovující funkce
1.1.5.4Ručně ovládaný brzdič není funkční.B
1.1.5.5 Vadné upevnění nebo montáž brzdiče1.1.5.5Montáž nebo upevnění ručně ovládaného brzdiče na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.B
1.1.5.6
Ručně ovládaný brzdič, je-li vyžadován, chybí (je demontován)
1.1.5.6Ručně ovládaný brzdič, je-li vyžadován, chybí (je demontován).B
1.1.6 Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzda.Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.6.1
Západka parkovací brzdy nearetuje správně
1.1.6.1.1Parkovací brzda se nesnadno odjišťuje.A
1.1.6.1.2Západka nearetuje správně, ovládací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze.B
1.1.6.2
Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu parkovací brzdy
1.1.6.2.1Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy.A
1.1.6.2.2Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které má vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy.B
1.1.6.3
Nadměrný zdvih páky nebo nedostatečná rezerva zdvihu v převodu svědčí o nesprávném seřízení parkovací brzdy
1.1.6.3.1Maximální brzdný účinek je dosažen až po více jak 2/3 celkového zdvihu ovladače parkovací brzdy, pokud výrobce nestanoví jinak.B
1.1.6.3.2Nedostatečná rezerva zdvihu ovladače parkovací brzdy.B
1.1.6.4 Ovladač parkovací brzdy nebo některé ovládací prvky chybí, jsou poškozené nebo nefunkční1.1.6.4.1Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je obtížně pohyblivý.B
1.1.6.4.2Po odbrzdění se převod parkovací brzdy nevrací do původní polohy.B
1.1.6.4.3Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) jev natolik zhoršeném technickém stavu (např. zkorodovaný, poškozený nebo nadměrně opotřebený), že není funkční.B
1.1.6.4.4Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem, páka) nebo některé ovládací prvky (lana, páky apod.) parkovací brzdy byly z vozidla nebo z nápravy zjevně demontovány (nepřípustný zásah do brzdového systému).B
1.1.6.5
Nesprávná funkce výstražné signalizace parkovací brzdy nebo výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci parkovací brzdy
1.1.6.5.1Výstražná signalizace činnosti parkovací brzdy nefunguje.B
1 1.6.5.2Výstražné signalizace parkovací brzdy signalizuje nesprávnou funkci parkovací brzdy.B
1.1.7 Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.7.1
Poškození brzdového ventilu nebo nadměrný únik vzduchu
1.1.7.1.1Vnější poškození brzdového ventilu, které nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.A
1.1.7.1.2Vnější poškození brzdového ventilu, které může ovlivňovat funkci nebo spolehlivost brzdového systému.B
1.1.7.1.3Slyšitelný únik vzduchu z brzdového ventilu.B
1.1.7.1.4Vnější poškození brzdového ventilu, které bezprostředně ovlivňuje funkci brzdového systému vozidla.C
1.1.7.1.5Únik vzduchu z brzdového ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla.C
1.1.7.2
Nadměrný únik oleje z kompresoru
1.1.7.2.1Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru.A
1.1.7.2.2Množství oleje z kompresoru způsobuje u brzdového ventilu (vyfukovací část) odkapávání oleje na vozovku.B
1.1.7.3
Vadné upevnění nebo montáž brzdového ventilu
1.1.7.3.1Upevnění brzdového ventilu je uvolněné nebo není spolehlivé.B
1.1.7.3.2Vadná montáž nebo upevnění brzdového ventilu bezprostředně ohrožuje funkci, těsnost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla.C
1.1.7.4
Únik brzdové kapaliny nebo netěsnost
1.1.7.4.1Vytékání brzdové kapaliny z nízkotlaké části kapalinových brzd (např. okolo nádobky na brzdovou kapalinu).B
1.1.7.4.2Netěsnost u vysokotlaké části kapalinových brzd (např. brzdové válečky, zátěžové regulátory).C
1.1.8 Pneumatické a elektrické ovládací vedení vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory)Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem.
1.1.8.1
Vadná nebo opotřebovaná nebo poškozená spojková hlavice nebo automatický uzavírací ventil nebo vzduchové propojovací vedení (hadice)
1.1.8.1.1Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost.A
1.1.8.1.2Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které nemá vliv na jeho spolehlivost či těsnost.A
1.1.8.1.3Nevhodná délka pneumatického propojovacího vedení (hadice příliš krátké/dlouhé) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit poškození spojovacího vedení.A
1.1.8.1.4Spojková hlavice je poškozená nebo nadměrně opotřebená nebo mechanismus spojení hlavic je vadný nebo není spolehlivý.B
1.1.8.1.5Automatický uzavírací ventil spojkové hlavice je vadný.B
1.1.8.1.6Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které má vliv na jeho spolehlivost či těsnost nebo použité pneumatické propojovací vedení neodpovídá požadavkům.B
1.1.8.2
Poškozený elektrický konektor nebo elektrické ovládací vedení (kabel) systému ABS/EBS/ESC
1.1.8.2.1Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost.A
1.1.8.2.2Nevhodná délka elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (kabel příliš krátký/dlouhý) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit jeho poškození.A
1.1.8.2.3Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které však nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů je deformovaná, avšak funkční.A
1.1.8.2.4Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo použité elektrické ovládací vedení neodpovídá požadavkům.B
1.1.8.2.5Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů není funkční nebo chybí.B
1.1.8.3
Vadně namontovaná nebo upevněná spojková hlavice nebo elektrický konektor systému ABS/EBS/ESC
1.1.8.3.1Spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo spolehlivost spojení.A
1.1.8.3.2Spojení elektrického konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickým ovládacím vedením (el. kabelem) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na spolehlivost přenosu dat.A
1.1.8.3.3Spojková hlavice je vadně namontovaná k pneumatickému propojovacímu vedení nebo k vozidlu nebo spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) není spolehlivé.B
1.1.8.3.4Elektrický konektor ABS/EBS je zjevně vadně namontován k elektrickému ovládacímu vedení (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojení konektoru s kabelem není spolehlivé.B
1.1.8.4
Nadměrný únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem
1.1.8.4.1Slyšitelný únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem.B
1.1.8.4.2Únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.C
1.1.8.5
Nepřipojené nebo nesprávně připojené spojovací prvky
1.1.8.5.1Použití nevhodného elektrického ovládacího vedení (propojovacího kabelu) určeného pro systém ABS (konektor s počtem pinů 5), k ovládání přípojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s počtem pinů 7).B
1.1.8.5.2Propojení pneumatického ovládacího vedení (hadice) mezi tažným a taženým vozidlem chybí nebo není funkční (úmyslné vyřazení vzduch. brzd z provozu).C
1.1.8.6
Neodborná oprava nebo změna propojovacího vedení (elektrické, pneumatické)
1.1.8.6.1Neodborná oprava některého prvku pneumatického propojovacího vedení (hadice/spojková hlavice).B
1.1.8.6.2Neodborná oprava některého prvku elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (konektor/kabel).B
1.1.8.6.3Neodborná oprava nebo změna prvků pneumatického propojovacího vedení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy jízdní soupravy (hadice/spojková hlavice).C
1.1.9 Zásobník energie, vzduchojemVizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.9.1
Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem
1.1.9.1.1Povrchová koroze/oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost.A
1.1.9.1.2Vzduchojem je nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že může být ohrožena jeho těsnost nebo spolehlivost.B
1.1.9.1.3Slyšitelný únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů.B
1.1.9.1.4Únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.C
1.1.9.2
Odkalovací zařízení vzduchojemu nefunguje
1.1.9.2.1Dálkové ovládání odkalovacího zařízení vzduchojemu, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční (autobusy).A
1.1.9.2.2Odkalovací zařízení není umístěno ve spodní části vzduchojemu nebo není snadno přístupné nebo po použití nelze uzavřít a slyšitelně z něj uniká vzduch.B
1.1.9.2.3Odkalovací zařízení vzduchojemu není přístupné, chybí nebo není funkční nebo po použití nelze uzavřít a způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla.C
1.1.9.3
Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem
1.1.9.3.1Uchycení vzduchojemu je uvolněné nebo neodpovídá požadavkům nebo jeho způsob montáže neodpovídá požadavkům.B
1.1.9.3.2Vzduchojem je upevněn nespolehlivě a hrozí jeho upadnutí, které může vyřadit část brzdového systému z činnosti.C
1.1.10 Posilovač brzd, hlavní brzdový válec (hydraulické systémy)Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.10.1
Vadný nebo neúčinný posilovač brzd
1.1.10.1.1Posilovač brzd je poškozený, ale ovládací síla na brzdový pedál nepřekračuje stanovenou maximální hodnotu.B
1.1.10.1.2Činnost posilovače brzd narušuje odstupňovatelnost brzdného účinku.B
1.1.10.1.3Posilovač brzd je neúčinný, ovládací síla na brzdový pedál překračuje stanovenou maximální hodnotu (neposiluje).C
1.1.10.2
Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný
1.1.10.2.1Při trvalém sešlápnutí brzdového pedálu znatelné propadávání pedálu k podlaze (vnitřní netěsnost), pokud výrobce nestanoví jinak.B
1.1.10.2.2Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný, nelze vyvolat předepsaný brzdný účinek.C
1.1.10.3
Hlavní brzdový válec je nespolehlivě namontovaný
1.1.10.3.1Uchycení hlavního brzdového válce uvolněné nebo některý prvek uchycení je poškozený nebo chybí.B
1.1.10.3.2Hlavní brzdový válec nespolehlivě namontovaný nebo část vozidla, určená pro montáž hlavního brzdového válce, se deformuje nebo pohybuje při sešlápnutí brzdového pedálu.C
1.1.10.4
Nedostatečné množství brzdové kapaliny
1.1.10.4.1Množství brzdové kapaliny pod vyznačenou ryskou.B
1.1.10.4.2Množství brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepřístupná nádobka).B
1.1.10.4.3V nádobce chybí brzdová kapalina.C
1.1.10.5
Vadná kvalita brzdové kapaliny
1.1.10.5.1Vadná kvalita brzdové kapaliny (kapalina je tmavá až černá).A
1.1.10.5.2Mechanické nečistoty v brzdové kapalině.B
1.1.10.6
Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny
1.1.10.6.1Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny, avšak nehrozí bezprostřední znečištění brzdové kapaliny (např. pod kapotou).B
1.1.10.6.2Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny a brzdová kapalina je bezprostředně vystavena znečištění a úniku (např. u vzduchokapalinových strojních brzd užitkových vozidel).C
1.1.10.7
Výstražná signalizace poklesu hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná nebo chybí
1.1.10.7Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje závadu nebo je-li vyžadována, chybí nebo je zjevně vadná.B
1.1.10.8

Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny nefunguje správně nebo je poškozeno nebo chybí

1.1.10.8Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poškozené, neúplné nebo chybí nebo zjevně nefunguje nebo nefunguje správně.B
1.1.11 Brzdová potrubíVizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.11.1
Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdového potrubí
1.1.11.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdového potrubí.C
1.1.11.2
Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium
1.1.11.2.1Slyšitelný únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů.B
1.1.11.2.2Únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.C
1.1.11.2.3Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny.C
1.1.11.3
Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé
1.1.11.3.1Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí.A
1.1.11.3.2Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze).B
1.1.11.3.3PA brzdové potrubí zkroucené nebo zmáčknuté nebo se vzájemně odírá nebo nese známky zalomení nebo jiného poškození.B
1.1.11.3.4PA brzdové potrubí zalomeno.C
1.1.11.4
Způsob montáže nebo uchycení brzdového potrubí neodpovídá požadavkům
1.1.11.4.1Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození.A
1.1.11.4.2Brzdové potrubí nesprávně uchycené nebo vedené, takže může dojít k jeho poškození nebo minimální poloměr ohybu nebo minimální vzdálenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubí neodpovídá požadavkům a zvyšuje riziko jeho poškození.B
1.1.12 Brzdové hadiceVizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.12.1
Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové hadice
1.1.12.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové hadice.C
1.1.12.2
Brzdové hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké
1.1.12.2.1Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.A
1.1.12.2.2Brzdová hadice zkroucená, popraskaná nebo odřená tak, že je zasažena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.B
1.1.12.2.3Poškození brzdové hadice z důvodu chybného umístění nebo uchycení nebo nevhodné délky (příliš krátké/dlouhé) nebo malého poloměru ohybu.B
1.1.12.3
Z brzdových hadic nebo spojů uniká médium
1.1.12.3.1Slyšitelný únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů.B
1.1.12.3.2Únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.C
1.1.11.3.3Z brzdové hadice nebo spojů únik brzdové kapaliny.C
1.1.12.4
Objemová deformace brzdových hadic pod plným tlakem
1.1.12.4Objemová deformace (vyboulení) brzdové hadice pod plným tlakem.C
1.1.12.5
Brzdové hadice pórovité nebo narušené ropnými produkty
1.1.12.5.1Brzdová hadice pórovitá nebo narušená od působení ropných látek (rozleptaná).B
1.1.12.5.2Značné narušení brzdové hadice od působení ropných látek (rozleptaní), které bezprostředně ovlivňuje její spolehlivost (těsnost).C
1.1.12.6
Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům
1.1.12.6Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům.A
1.1.13 Brzdová obložení a destičkyVizuální kontrola.
1.1.13.1
Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované
1.1.13.1.1Brzdové obložení nebo brzdové destičky jsou poškozené nebo zjevně nadměrně opotřebované nebo indikátory opotřebení signalizují opotřebení pod minimální hodnotu stanovenou výrobcem.B
1.1.13.1.2Brzdové obložení nebo brzdové destičky poškozené nebo opotřebované natolik, že kolo zjevně nedosahuje požadovaný brzdný účinek.C
1.1.13.2
Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod.
1.1.13.2.1Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - zjevně snížený brzdný účinek kola.B
1.1.13.2.2Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - kolo zjevně nebrzdí.C
1.1.13.3
Brzdové obložení nebo destičky chybí.
1.1.13.3Některé brzdové obložení nebo brzdová destička chybí nebo není zjevně v souladu s požadavky výrobce.C
1.1.14 Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štítyVizuální kontrola.
1.1.14.1
Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy
1.1.14.1.1Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm.A
1.1.14.1.2Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky.B
1.1.14.1.3Brzdový buben nebo kotouč zjevně nadměrně opotřebený (zeslabený).B
1.1.14.1.4Brzdový kotouč s rýhami zjevně přesahující hloubku rýhy 1,5 mm.B
1.1.14.1.5Brzdový kotouč s lomem (trhlinou) ve funkční části kotouče, který zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce přesahující zjevně 2/3 šířky funkční plochy kotouče nebo trhlina o šířce nebo hloubce přesahující zjevně 1,5 mmB
1.1.14.1.6Brzdový kotouč s jakoukoliv trhlinou na upevňovací přírubě brzdového kotouče nebo s chybějící (ulomenou nebo opotřebenou) částí kotouče nebo s nadměrnými lomy (trhlinami) ve funkční části kotouče, které zasahují do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poškození brzdového kotouče bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu (např. nebezpečí roztrhnutí kotouče).C
1.1.14.1.7Brzdový buben zjevně s lomy (prasklý).C
1.1.14.2
Brzdový buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod
1.1.14.2.1Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný olejem, tukem apod.B
1.1.14.2.2Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný olejem, tukem apod., narušený brzdný účinek.C
1.1.14.3
Brzdový buben nebo kotouč chybí
1.1.14.3Některý brzdový buben nebo brzdový kotouč chybí.C
1.1.14.4
Brzdové štíty nespolehlivě uchycené nebo poškozené nebo chybí
1.1.14.4Brzdový štít nebo jeho část chybí nebo není spolehlivě uchycen nebo je poškozen tak, že neplní svoji funkci.B
1.1.14.5
Brzdový třmen uvolněný nebo chybí
1.1.14.5.1Brzdový třmen uvolněný.B
1.1.14.5.2Brzdový třmen chybí nebo je vyřazen z provozu.C
1.1.14.6
Brzdový kotouč uvolněný
1.1.14.6.1Brzdový kotouč uvolněný (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy).B
1.1.14.6.2Brzdový kotouč uvolněný a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy).C
1.1.15 Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, táhla, pákovíVizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.
1.1.15.1
Brzdové lano poškozené nebo popraskané nebo zkorodované nebo zauzlované
1.1.15.1.1Brzdové lano poškozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlované.B
1.1.15.1.2Brzdové lano chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, poškozené nebo popraskané), že není funkční nebo spolehlivé.C
1.1.15.2
Některé brzdové vodící kladky, páky brzdového převodu nebo táhla nadměrně opotřebované, zdeformované nebo zkorodované
1.1.15.2.1Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované.B
1.1.15.2.2Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla jsou v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované), že nejsou funkční nebo spolehlivé.C
1.1.15.3
Spojení lanovodů, brzdových lan, táhel nebo pákoví je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
1.1.15.3.1Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je uvolněné, poškozené nebo spojení či zajištění spojení neodpovídá požadavkům.B
1.1.15.3.2Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
1.1.15.4
Vadné lanovody
1.1.15.4.1Vnější poškození lanovodů (bowdenů), které nemá vliv na jeho funkci.A
1.1.15.4.2Lanovody (bowdeny) vadné nebo poškozeny tak, že mají vliv na jejich funkci.C
1.1.15.5
Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému
1.1.15.5.1Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému.B
1.1.15.5.2Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování.C
1.1.15.6
Nenormální pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení
1.1.15.6.1Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení.B
1.1.15.6.1Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování.C
1.1.16 Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
1.1.16.1
Brzdový válec prasklý nebo poškozený nebo nadměrně zkorodovaný nebo není funkční
1.1.16.1.1Brzdový válec poškozený, prasklý (např. upevňovací úchyty) nebo nadměrně zkorodovaný.B
1.1.16.1.2Brzdový válec je vyřazen z provozu nebo chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu, že není funkční.C
1.1.16.2
Brzdový válec je netěsný
1.1.16.2.1Slyšitelný únik vzduchu z brzdového válce.B
1.1.16.2.2Únik vzduchu z brzdového válce, působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.C
1.1.16.2.3Únik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového válečku.C
1.1.16.3
Brzdový válec vadně namontovaný
1.1.16.3.1Montáž některého ze spojovacích prvků uchycení brzdového válce/válečku je nespolehlivá, některý spojovací prvek uchycení brzdového válce / válečku je uvolněný nebo chybí nebo je prasklý úchyt (lože) brzdového válce.B
1.1.16.3.2Brzdový válec je utržený nebo je prasklý úchyt (lože) a bezprostředně hrozí upadnutí brzdového válce.C
1.1.16.4
Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány
1.1.16.4.1Nadměrný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce není v souladu s požadavky.B
1.1.16.4.2Zdvih pístu nebo membrány je nadměrný a neumožňuje vyvinout dostatečnou brzdnou sílu na kole.C
1.1.16.4.3Nedostatečný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce způsobuje trvalé přibrzďování kola.C
1.1.16.5
Prachovky brzdového válce / válečku chybí nebo jsou nadměrně poškozené
1.1.16.5.1Některá prachovka brzdového válce / válečku je poškozená, ale plní svoji funkci.A
1.1.16.5.2Některá prachovka brzdového válce / válečku chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci.B
1.1.16.6
Vadné nebo chybějící vratné pružiny brzdového válce, jsou-li instalovány
1.1.16.6Některá vratná pružina brzdového válce, je-li vyžadována, chybí nebo je vadná (např. prasklá, vytahaná).B
1.1.17 Zátěžový regulátor / omezovač brzdného účinkuVizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
1.1.17.1
Vadné ovládací pákoví zátěžového regulátoru / omezovače brzdného účinku
1.1.17.1.1Ovládací páky, lana nebo pružiny AZR/omezovače brzdného účinku jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované.B
1.1.17.1.2Spojení táhel, lan nebo pákoví AZR/ omezovače brzdného účinku a jejich zajištění je poškozené, uvolněné nebo není spolehlivé nebo spojení neodpovídá požadavkům.B
1.1.17.1.3Ovládací lano AZR/omezovače brzdného účinku je přetržené nebo lano, páky nebo pružiny jsou natolik poškozeny nebo zkorodovány, že AZR / omezovač brzdného účinku neplní svoji funkci.C
1.1.17.2
Pákoví zátěžového regulátoru / omezovače brzdného účinku nesprávně seřízené
1.1.17.2.1U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo 02), nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav u vozidla.B
1.1.17.2.2Nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku v závislosti na zatížení vozidla způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav.C
1.1.17.3
Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku zadřený nebo nefunguje
1.1.17.3.1U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo 02), nefunkční AZR (páka zadřená v poloze pro naložené vozidlo) způsobuje nadměrný brzdný účinek kol nápravy/náprav u vozidla v nenaloženém stavu.B
1.1.17.3.2Ručně ovládaný zátěžový regulátor přípojného vozidla traktoru nelze ovládat.B
1.1.17.3.3AZR/omezovač brzdného účinku není zjevně funkční.C
1.1.17.4
Zátěžový regulátor/ omezovač brzdného účinku zjevně demontován
1.1.17.4AZR/omezovač brzdného účinku zjevně demontován - nepřípustný zásah do brzdového systému.C
1.1.17.5
Chybí štítek s údaji pro seřízení AZR
1.1.17.5Štítek s údaji pro seřízení AZR, je-li vyžadován, chybí.A
1.1.17.6
Údaje pro seřízení AZR nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky
1.1.17.6Údaje na štítku pro seřízení AZR nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky.A
1.1.18 Páky brzdových klíčů a zařízení k automatickému seřizováníVizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
1.1.18.1
Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů je poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb nebo je nadměrné opotřebený
1.1.18.1.1Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů poškozený nebo nadměrně opotřebený.B
1.1.18.1.2Po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč na nápravě do původní polohy (výrazný rozdíl).B
1.1.18.1.3Zadření mechanismu ovládání pák brzdových klíčů způsobuje, že po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč do původní polohy a kolo trvalé přibrzďuje.C
1.1.18.2
Nesprávně seřízený mechanismus ovládání pák brzdových klíčů
1.1.18.2Výrazný rozdíl zdvihu pák brzdových klíčů na nápravě nebo seřízení zdvihu pák brzdových klíčů neodpovídá požadavkům výrobce.B
1.1.18.3
Vadný mechanismus zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů
1.1.18.3.1Mechanismus zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je nadměrně opotřebený.B
1.1.18.3.2Zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je v natolik zhoršeném technickém stavu, (např. nadměrně opotřebené, poškozené), že není funkční nebo nefunguje správně.C
1.1.18.4
Nesprávná montáž nebo změna jednotlivých částí mechanismu ovládání pák brzdových klíčů
1.1.18.4.1Uchycení, spojení a zajištění jednotlivých částí mechanismu ovládání pák brzdových klíčů vadné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.B
1.1.18.4.2Nesprávná montáž nebo změna mechanismu ovládání pák brzdových klíčů nebo zařízení k automatickému seřizování má vliv na brzdný účinek.B
1.1.19 Systém odlehčovací brzdy (je-li instalován nebo vyžadován)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
1.1.19.1
Vadné spoje nebo montáž systému odlehčovací brzdy
1.1.19.1.1V systému odlehčovací brzdy některý spoj uvolněný, ale tato závada nemá vliv na funkci nebo spolehlivost systému.A
1.1.19.1.2Montáž systému odlehčovací brzdy vadná nebo některý spoj v systému odlehčovací brzdy uvolněný a tato závada má vliv na funkci nebo spolehlivost systému.B
1.1.19.2
Systém odlehčovací brzdy, je-li vyžadován, chybí nebo je zjevně vadný
1.1.19.2Systém odlehčovací brzdy je zjevně vadný nebo je-li vyžadován, chybí.B
1.1.20 Automatická činnost brzd přípojného vozidlaVizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
1.1.20.1
Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení
1.1.20.1Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.C
1.1.21 Celý brzdový systémVizuální kontrola.
1.1.21.1
Jiná zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) jsou z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém
1.1.21.1.1Vnější poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo povrchová koroze, která nemá vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému.A
1.1.21.1.2Poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo nadměrná koroze, které může nepříznivě ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového systému.B
1.1.21.1.3Poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému.C
1.1.21.2
Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.)
1.1.21.2.1Únik nemrznoucí směsi.A
1.1.21.2.2Slyšitelný únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.).B
1.1.21.2.3Únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), který způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.C
1.1.21.3
Jakákoli část zařízení brzdového systému nespolehlivá, uvolněná nebo nesprávně namontovaná
1.1.21.3Uchycení jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), je uvolněné nebo poškozené nebo neodpovídá požadavkům.B
1.1.21.4
Neodborná oprava nebo změna jakékoli části brzdového systému
1.1.21.4.1Neodborná oprava jakékoli součásti brzdového systému, která není v souladu s požadavky výrobce.B
1.1.21.4.2Jakýkoliv nepovolený zásah do brzdového systému (demontáž, vyřazení z činnosti apod.) nebo neschválená změna brzdového systému.C
1.1.22 Kontrolní přípojky (pokud jsou požadovány nebo namontovány)Vizuální kontrola.
1.1.22.1
Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě chybí
1.1.22.1Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě, jsou-li vyžadovány, chybí nebo neodpovídají požadavkům.B
1.1.22.2
Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné
1.1.22.2Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné.B
1.1.23 Nájezdová brzdaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
1.1.23
Stav a činnost nájezdové brzdy
1.1.23.1Nájezdová brzda je natolik poškozená, že není funkční.B
1.1.23.2Nedostatečná účinnost nájezdové brzdy.B
1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění
1.2.1 Činnost a účinky provozního brzděníZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). Traktory a vozidla, u kterých nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, pomocí jízdní zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima..
1.2.1.1
Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech
1.2.1.1.1Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.B
1.2.1.1.2Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech.C
1.2.1.2
Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru
1.2.1.2.1Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech řízené nápravy je větší než 50 %.C
1.2.1.2.2Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.B
1.2.1 3
Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování)
1.2.1.3.1Účinek brzd není spojitě odstupňovaný.B
1.2.1.3.2Vadná odstupňovatelnost brzd ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
1.2.1.4
Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.
1.2.1.4Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.B
1.2.1.5
Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola (ovalita).
1.2.1.5Kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola na válcové zkušebně brzd přesahuje ± 10 %.B
1.2.2 Brzdný účinekZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem. Kontrola brzd na válcové zkušebně se provádí v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny a kontrola brzd jízdní zkouškou se provádí v souladu s metodikou pro použití decelerometru.
1.2.2.1
Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro provozní brzdění
1.2.2.1Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro provozní brzdění.C
1.2.2.2Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro provozní brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z důvodu nedostatečného zatížení vozidla).B
1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)
1.3.1 Činnost a účinky nouzového brzděníPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.
1.3.1.1
Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech
1.3.1.1.1.Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.B
1.3.1.1.2Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech.C
1.3.1.2
Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru
1.3.1.2.1Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech řízené nápravy je větší než 50%.C
1.3.1.2.2Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.B
1.3.1 3
Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování)
1.3.1.3.1Účinek nouzové brzdy není spojitě odstupňovaný.B
1.3.1.3.2Vadná odstupňovatelnost nouzové brzdy ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
1.3.2 Brzdný účinek nouzového brzděníPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.
1.3.2.1
Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro nouzové brzdění
1.3.2.1.1Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro nouzové brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z důvodu nedostatečného zatížení vozidla).B
1.3.2.1.2Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro nouzové brzdění (50% provozního brzdění).C
1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy
1.4.1 Činnost parkovací brzdyBrzda se použije při zkoušce na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru.
1.4.1.1
Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru
1.4.1.1.1Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.B
1.4.1.1.2Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou nedosahuje předepsaného brzdného účinku.C
1.4.2 Brzdný účinek parkovací brzdyZkouška činnosti parkovací brzdy se provádí na válcové zkušebně brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí kontrola účinnosti parkovací brzdy jízdní zkouškou s použitím decelerometru se záznamem v souladu s metodikou pro používání decelerometru. Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat naložená.
1.4.2.1
Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 %
1.4.2.1.1Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.B
1.4.2.1.2Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.C
1.5 Činnost systému odlehčovací brzdyVizuální kontrola a případně zkouška činnosti.
1.5.1
Účinek odlehčovací brzdy nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd)
1.5.1Účinek systému odlehčovací brzdy nelze odstupňovat.B
1.5.2 Systém odlehčovací brzdy nefunguje1.5.2Systém odlehčovací brzdy nefunguje.B
1.6 Protiblokovací systém (ABS)Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
1.6.1
Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS
1.6.1Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS.B
1.6.2
Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS
1.6.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS.B
1.6.3
Čidla otáčení kol systému ABS chybí nebo jsou poškozená
1.6.3Čidlo otáčení kol systému ABS nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci (např. přetržený el. kabel) nebo chybí.B
1.6.4
Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené nebo nesprávně vedené nebo nespolehlivě upevněné nebo chybí
1.6.4Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené tak, že nejsou funkční nebo chybí.B
1.6.5
Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla zjevně demontován
1.6.5Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla demontován.B
1.6.6
Propojení systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS)
1.6.6Elektrické ovládací vedení (propojení) systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo nefunguje nebo spojení vozidel neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS).B
1.7 Elektronický brzdový systém (EBS)Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
1.7.1
Vadná funkce výstražné signalizace EBS
1.7.1Vadná funkce výstražné signalizace systému EBSB
1.7.2
Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS
1.7.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS.B
1.7.3
Propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem, je-li systém namontován, chybí
1.7.3Je-li přípojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybí propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem nebo elektrické ovládací vedení zjevně nefunguje.C
1.8 Brzdová kapalinaVizuální kontrola.
1.8
Vadná kvalita brzdové kapaliny
1.8.1Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena.B
1.8.2Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena, bezprostřední riziko závady.C
2. ŘÍZENÍ
2.1 Mechanický stav
2.1.1 Stav převodky řízeníVizuální kontrola činnosti převodky řízení při otáčení volantem.
2.1.1.1
Zvýšený odpor v převodce řízení
2.1.1.1.1Přenos ovládací síly v převodce řízení není rovnoměrný v celém rozsahu rejdu, v některé poloze natočení volantu (např. krajní) zjevně zvýšený odpor.B
2.1.1.1.2Zvýšený odpor v převodu převodky řízení, ovládací síla na volant, která je nutná k natočení kol, zjevně překračuje stanovené hodnoty.B
2.1.1.2
Opotřebované drážkování nebo jakákoliv radiální vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení
2.1.1.2Opotřebené drážkování hřídele převodky řízení nebo jakákoliv vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení.C
2.1.1.3
Nadměrná vůle v převodu převodky řízení, deformace dílů převodky řízení nebo převodka řízení nespolehlivá
2.1.1.3.1V převodu převodky řízení vůle větší než provozní,B
2.1.1.3.2V převodu převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.1.3.3Převod převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. váznutí, přeskakování nebo převod není funkční v celém rozsahu rejdu), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.1.4
Nadměrná vůle v uložení hřídelů nebo hřebenových tyčí převodky řízení
2.1.1.4.1V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení hřebenových tyčí (pouzdra) převodky řízení vůle větší než provozní.B
2.1.1.4.2V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení ozubených tyčí (pouzdra) převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.1.5
Převodka řízení netěsní nebo jsou prachovky poškozené nebo ve výrazně zhoršeném stavu nebo prachovky chybí
2.1.1.5.1Netěsnost převodky řízení.A
2.1.1.5.2Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva.A
2.1.1.5.3Prachovka převodky řízení chybí nebo je chybně uchycená nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva.B
2.1.1.5.4Z převodky řízení odkapává mazivo.B
2.1.1.6
Kloubové spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení opotřebované nebo není spolehlivé
2.1.1.6.1Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je nadměrně opotřebované, nebo poškozené nebo spojovací prvky, je-li vyžadováno, nejsou viditelně zajištěny.B
2.1.1.6.2Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. opotřebované nebo poškozené), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.1.7
Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo kloubového spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo spojení hřídele převodky s hlavní pákou řízení
2.1.1.7.1Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení.B
2.1.1.7.2Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.2 Upevnění skříně převodky řízeníVizuální kontrola připevnění skříně převodky k podvozku při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček.
2.1.2.1
Převodka řízení není náležitě upevněná
2.1.2.1.1Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný.B
2.1.2.1.2Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný a v důsledku toho se převodka řízení pohybuje.C
2.1.2.2
Lože na podvozku / karosérii pro upevnění převodky řízení prasklé nebo montážní otvory protáhlé
2.1.2.2.1Některý montážní otvor pro upevnění převodky řízení na podvozku nebo karosérii je zjevně vymačkaný nebo vytlučený.B
2.1.2.2.2Na podvozku nebo na karosérii je místo pro uložení převodky řízení prasklé (lože) a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.C
2.1.2.3
Chybějící nebo prasklé upevňovací šrouby
2.1.2.3.1Chybějící nebo utržený upevňovací šroub převodky řízení.B
2.1.2.3.2Chybějící nebo utržený upevňovací šroub a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.C
2.1.2.4 Prasklá skříň převodky řízení2.1.2.4.1Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý.B
2.1.2.4.2Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.C
2.1.3 Stav pákového mechanismu řízeníVizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček.
2.1.3.1
Nevhodná vůle v pohyblivých spojích pákového mechanismu řízení
2.1.3.1.1V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle než montážní.B
2.1.3.1.2V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí rozpojení).C
2.1.3.1.3Vícenásobný počet větších vůlí (větší než montážní) v pohyblivých spojích pákového mechanismu řízení v konečném důsledku bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
2.1.3.2
Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje u pákového mechanismu řízení
2.1.3.2.1Uvolněné nebo opotřebené spoje (např. uchycení čepu, spojení na spojovací nebo řídící tyči), které mají vliv na spolehlivost pákového mechanismu řízení.B
2.1.3.2.2Otvor pro uchycení čepu pákového mechanismu řízení zjevně vymačkaný.B
2.1.3.2.3Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje pákového mechanismu řízení (např. uchycení čepu, spojení na řídící nebo spojovací tyči), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy vozidla.C
2.1.3.3
Praskliny na jakékoli části nebo deformace jakékoli části pákového mechanismu řízení
2.1.3.3.1Zjevné ohnutí řídící nebo spojovací tyče řízení.B
2.1.3.3.2Praskliny u jakékoli části pákového mechanismu řízení (čepy, páky, řídící nebo spojovací tyče) nebo deformace jakékoli části pákového mechanismu řízení (řídící nebo spojovací tyče), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy.C
2.1.3.4
Viditelné zajištění spojů u pákového mechanismu řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé
2.1.3.4Viditelné zajištění spojů u pákového mechanismu řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční nebo není spolehlivé.B
2.1.3.5 Zjevně nesprávné seřízení částí pákového mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení)2.1.3.5Zjevně nesprávné seřízení částí pákového mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla (jen u silniční kontroly).B
2.1.3.6
Neodborná oprava nebo změna u pákového mechanismu řízení
2.1.3.6.1Neodborná oprava nebo změna pákového mechanismu řízení, která má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení.B
2.1.3.6.2Neodborná oprava nebo změna pákového mechanismu řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
2.1.3.7
Prachovky pákového mechanismu řízení chybí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu
2.1.3.7.1Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené.A
2.1.3.7.2Prachovky u pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení chybí nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu, takže neplní svoji funkci.B
2.1.4 Funkce pákového mechanismu řízeníVizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček, přičemž kola vozidla jsou na zemi a motor v chodu (posilovač řízení).
2.1.4.1
Pákový mechanismu řízení drhne při pohybu o pevnou část podvozku
2.1.4.1Pákový mechanismu řízení drhne (naráží) při pohybu o pevnou část podvozku.B
2.1.4.2
Doraz řízení je chybně seřízen nebo chybí
2.1.4.2Doraz řízení chybně seřízen nebo chybí, řízená kola se v krajní poloze dotýkají pákoví nebo podvozku vozidla.B
2.1.5 Posilovač řízeníKontroluje se těsnost systému řízení a hladina kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se činnost posilovače řízení.
2.1.5.1
Unik média z posilovače řízení
2.1.5.1.1Netěsnost posilovače řízení.A
2.1.5.1.2Únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení.B
2.1.5.1.3Nadměrný únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení.C
2.1.5.2
Nedostatek kapaliny u posilovače řízení
2.1.5.2.1U posilovače řízení množství kapaliny pod vyznačenou ryskou.A
2.1.5.2.2Nedostatečné množství kapaliny ovlivňuje funkci posilovače řízení.B
2.1.5.3
Mechanismus posilovače řízení nefunguje
2.1.5.3.1Posilovač řízení nefunguje v plném rozsahu rejdu.B
2.1.5.3.2Posilovač řízení nefunguje a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.5.4
Mechanismus posilovače řízení je poškozený nebo má praskliny nebo je nespolehlivý
2.1.5.4.1Vnější poškození mechanismu posilovače řízení (pístnice, páky, tyče), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení.B
2.1.5.4.2Mechanismus posilovače řízení má praskliny nebo je poškozen natolik, že není spolehlivý a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.5.5
Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení nebo drhnutím částí mechanismu posilovače řízení o sebe
2.1.5.5.1Drhnutí částí mechanismu posilovače řízení o sebe (pístnice, páky, tyče).B
2.1.5.5.2Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení, bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.5.6
Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení
2.1.5.6.1Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která má vliv na jeho spolehlivost nebo funkci.B
2.1.5.6.2Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.1.5 7
Trubky/hadice posilovače řízení jsou poškozené, nadměrně zkorodované
2.1.5.7.1Trubky nebo hadice posilovače řízení jsou poškozené, nebo nadměrně zkorodované.B
2.1.5.7.2Bezprostřední riziko prasknutí trubky nebo hadice posilovače řízení.C
2.1.5.8
Mechanismus posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), není náležitě uchycen nebo je uchycení uvolněné nebo opotřebované
2.1.5.8Uchycení mechanismu posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), je uvolněné nebo je spojení nadměrně opotřebované (pouzdro / čep pístnice) a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla.B
2.2 Volant, sloupek řízení a řídítka
2.2.1 Stav volantu / řídítekKola jsou na zemi, volant se zatlačí ze strany na stranu (snaha o kývavý pohyb) v pravém úhlu ke sloupku a zlehka se na něj zatlačí směrem dolů a nahoru. Vizuální kontrola vůle.
2.2.1.1
Zjevné uvolněné spojení volantu s hřídelí volantu nebo řídítek s vidlicí nebo vzájemné spojení není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
2.2.1.1.1Vůle v uchycení volantu k volantové hřídeli a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla.B
2.2.1.1.2Uvolněné nebo nespolehlivé uchycení volantu k volantové hřídeli nebo uvolněné uchycení řídítek k vidlici nebo čepu řízení bezprostředně ovlivňuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.2.1.2
Mechanismus seřízení polohy volantu a sloupku řízení, je-li namontován, nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo je zádržný mechanismus vadný
2.2.1.2.1Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu, nelze spolehlivě aretovat v některé nastavené poloze.B
2.2.1.2.2Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu je vadný, nastavení nelze spolehlivě aretovat v jakékoliv nastavené poloze a tato závada bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.C
2.2.1.3
Poškození volantu / řídítek
2.2.1.3.1Poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které má vliv na spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.B
2.2.1.3.2Prasklá řídítka nebo nosník čepu řízení nebo poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.C
2.2.1.4
Neodborná změna nebo oprava volantu / řídítek
2.2.1.4Neodborná oprava nebo neschválená změna volantu / řídítek.B
2.2.1.5
Porušení požadavků na ochranu řidiče před nárazem na prvky řízení
2.2.1.5.1Poškození volantu, který může způsobit poranění řidiče.B
2.2.1.5.2Krytka náboje volantu chybí, nebo je poškozená (např. vystřelený airbag) nebo neodpovídá požadavkům na bezpečnost.B
2.2.1.5.3Použití koule na volant u vozidel s konstrukční rychlostí přesahující 40 km/h.B
2.2.2 Sloupek řízení / vidlice předního kola motocykluVolant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.
2.2.2 1
Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle)
2.2.2.1Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle).B
2.2.2 2
Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku
2.2.2.2Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku (vůle v uložení).B
2.2.2 3
Zhoršený stav pružných spojů nebo universálních kloubů u sloupku řízení nebo vidlice předního kola motocyklu
2.2.2.3Zhoršený stav pružných spojů (např. hardy spojka) nebo universálních kloubů na volantové hřídeli, který ovlivňuje spolehlivost a funkci spojeni.B
2.2.2.4
Vadné upevnění sloupku řízení nebo jeho poškození, u motocyklu vadná vůle v uložení vidlice předního kola nebo její poškození
2.2.2.4.1Sloupek řízení uvolněný.B
2.2.2.4.2U motocyklu nadměrná nebo nedostatečná provozní vůle v uložení vidlice předního kola ovlivňující jízdní vlastnosti vozidla.B
2.2.2.4.3Stav sloupku řízení je v tak zhoršeném stavu nebo jeho uchycení je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
2.2.2.4.4U motocyklu deformovaná nebo prasklá vidlice řízení předního kola.C
2.2.2.5
Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení/vidlice
2.2.2.5Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení / vidlice, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.C
2.3 Vůle v řízení
2.3.1 Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavkyU vozidel s posilovačem řízení je motor v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola obvodové vůle volantu.
2.3.1
Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavky
2.3.1U vozidel schválených před 1. 1. 2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu, přesahuje při nastavení kol do přímého směru:
36° u vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h
27° u vozidel s konstrukční rychlostí do 100 km/h
18° u vozidel s konstrukční rychlostí nad 100 km/h
U vozidel schválených po 1.1.2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu přesahuje při nastavení kol do přímého směru jednu pětinu průměru volantu (měřeno na obvodu věnce volantu).
C
2.4 Seřízení kol
2.4.1 Sbíhavost kol řídící nápravyVizuální kontrola.
2.4.1
Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance
2.4.1Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance.A
2.4.2 Odklon kol řídící nápravyVizuální kontrola.
2.4.2
Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance
2.4.2Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance.B
2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla
2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidlaVizuální kontrola nebo použití speciálně upraveného detektoru vůle.
2.5.1
Poškozená nebo prasklá část točnice řízené nápravy přípojného vozidla
2.5.1.1Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je prasklá, poškozená (deformovaná) nebo nadměrně zkorodovaná.B
2.5.1.2Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
2.5.2
Nadměrná vůle u točnice řízené nápravy přípojného vozidla
2.5.2.1Nadměrně opotřebené otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla.B
2.5.2.2Otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je natolik opotřebované, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
2.5.3
Vadné připevnění točnice řízené nápravy přípojného vozidla
2.5.3.1Některé upevňovací prvky na otočném spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou uvolněné, prasklé nebo chybí.B
2.5.3.2Spojovací prvky otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
2.6 Elektronický posilovač řízení
2.6 Elektronický posilovač řízeníVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
2.6.1
Kontrolka vadné funkce elektronického posilovače řízení signalizuje poruchu systému
2.6.1Kontrolka vadné funkce elektronického posilovače řízení signalizuje poruchu systému.B
2.6.2
Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol
2.6.2Elektronický posilovač řízení nefunguje.B
2.6.3
U elektronického posilovače řízení signalizuje systém závadu přes elektronické rozhraní vozidla
2.6.3Systém signalizuje závadu přes elektronické rozhraní vozidla.B
3. VÝHLEDY
3.1 Pole výhleduVizuální kontrola ze sedadla řidiče.
3.1.1
V poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° překážka, která významně narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled
3.1.1.1Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled.B
3.1.2
Clona proti slunci čelního okna chybí nebo je poškozená nebo neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům
3.1.2.1Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, je-li instalována, chybí je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům.A
3.1.2.2Clona proti slunci čelního okna před řidičem chybí, je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo ji nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům.B
3.2 Stav zaskleníVizuální kontrola.
3.2.1
Prasklé nebo poškrábané zasklení nebo některé zasklení chybí
3.2.1.1U traktoru prasklé sklo zasklení o velikosti větší než 20 mm, které však není v poli výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°.A
3.2.1.2Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.A
3.2.1.3Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané zasklení), o velikosti větší než 1/3 výšky průhledné části zasklení na výšku, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození zasklení o velikosti větší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.B
3.2.1.4V některém okně, mimo čelního okna, chybí zasklení.B
3.2.1.5Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo způsob upevnění nebo stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby.C
3.2.1.6V čelním okně schází zasklení.C
3.2.1.7Poškození skla zasklení (např. poškrábání) mimo pole výhledu řidiče, které zjevně nemá vliv na celkovou pevnost zasklení.A
3.2.1.8Poškození skla zasklení (např. praskliny, poškrábání nebo zastříkání barvou) mimo pole výhledu řidiče, které vzhledem k rozsahu svého poškození, negativně ovlivňuje celkovou pevnost zasklení nebo znemožňuje přiměřeně výhled z vozidla.B
3.2.2
Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům
3.2.2.1V poli výhledu řidiče směrem dopředu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70 %.B
3.2.2.2V poli výhledu řidiče směrem dozadu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70 % a vozidlo není vybaveno funkčními vnějšími zrcátky na levé a pravé straně.B
3.2.3
Použitý zasklívací materiál nebo jeho montáž ve vozidle neodpovídá požadavkům
3.2.3.1U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito nehomologované bezpečnostní zasklení nebo u vozidla schváleného po 1.1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
3.2.3.2Způsob montáže zasklívacího materiálu ve vozidle je vadný nebo neodpovídá požadavkům (např. původnímu provedení výrobce), nebo příslušné části karoserie pro upevnění zasklení jsou zkorodovány v celé tloušťce stěny, v souhrnné délce větší než 1/5 největší délky okna.B
3.2.3.3Ochrana zasklení proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem, jeli vyžadována, chybí nebo je poškozena tak, že neplní svůj účel nebo neodpovídá požadavkům.B
3.2.4
Úprava zasklení (např. zatmavění), označení úpravy nebo použitý materiál (např. automobilní nebo reklamní fólie) neodpovídá požadavkům nebo oprava zasklení neodpovídá požadavkům
3.2.4.1Jakákoliv dodatečná úprava čelního okna, vyjma použití schválené folie pro čelní okno opatřené povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací značka ATEST 8 SD XXXX a text „JEN NA ČELNÍ OKNO“).B
3.2.4.2Použití neschválené fólie nebo způsob montáže dodatečné úpravy neodpovídá požadavkům (zakrytí střední brzdové svítilny) nebo poškozená fólie (změna zabarvení, trhliny nebo vznik vzduchových bublin mezi nalepenou fólií a sklem) omezuje nebo zkresluje výhled řidiče.B
3.2.4.3Dodatečně povrchově upravené zasklení není opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX).B
3.2.4.4Oprava stanoveného zasklení omezuje nebo zkresluje výhled řidiče nebo oprava zasklení některého okna vozidla zjevně snižuje pevnost zasklení nebo může způsobit ohrožení bezpečnosti.B
3.2.4.5Oprava zasklení některého okna vozidla neodpovídá požadavkům, avšak oprava zjevně nesnižuje pevnost zasklení, zároveň oprava neomezuje nebo nezkresluje výhled řidiče přes stanovené zasklení.A
3.2.4.6Povinný štítek dodatečné úpravy zasklení nebo označení (nálepky), určené k umístění na čelní sklo vozidla (např. dálniční známka nebo jiné národní a mezinárodní účelové označení) nebo oznámení pro schválenou úpravu na vozidle (úpravy pískování oken, zabezpečení vozidla proti krádeži apod.), zakrývá homologační značku.A
3.2.5
Otvírání nebo zavírání okna vadné nebo okno nelze zajistit v otevřené nebo zavřené poloze
3.2.5.1Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít.A
3.2.5.2Některé okno nelze zavřít či bezpečně zajistit v zavřené poloze.B
3.2.6
Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení nebo montáž neodpovídá požadavkům
3.2.6.1U motocyklu čelní překryt (větrný štít) poškrábaný, prasklý nebo zjevně demontovaný.A
3.2.6.2U motocyklu horní hrana čelního překrytu (větrný štít) nemá předepsané zaoblení (rádius) nebo je překryt neúplný, nadměrně popraskaný nebo nedostatečně upevněný.B
3.2.6.3U motocyklu stav poškození nebo upevnění čelního překrytu (větrný štít) snižuje výhled směrem dopředu nebo vzniká nebezpečí poranění osob a tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
3.3 Zařízení pro nepřímý výhledVizuální kontrola.
3.3.1
Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled odpovídající třídy nebo velikosti
3.3.1.1Vozidlo je vybaveno nepovinným zařízením pro nepřímý výhled, které neodpovídá dané třídě nebo rozměru.A
3.3.1.2Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno.B
3.3.1.3U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito neschválené / nehomologované zařízením pro nepřímý výhled nebo u vozidla schváleného po 1. 1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
3.3.2
Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá požadavkům
3.3.2.1Zařízení, umožňující vychýlení po nárazu, není funkční.A
3.3.2.2Uvolněné, nespolehlivé nebo poškozené uchycení zařízení pro nepřímý výhled nebo nemožnost aretace v seřízené poloze neumožňuje řidiči poskytovat jasný výhled z vozidla předepsaným směrem.B
3.3.2.3Způsob montáže zařízení pro nepřímý výhled na vozidle neodpovídá požadavkům z hlediska bezpečnosti (např. zrcátko třídy V) nebo zajištění předepsaných polí výhledu.B
3.3.3
Zařízení pro nepřímý výhled nezajišťuje předepsané pole výhledu nebo není funkční (kamera-monitor)
3.3.3.1Nepovinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsaný výhled pro danou třídu nebo velikost směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo.A
3.3.3.2Některé povinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsané pole výhledu směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo nebo zařízení kamera-monitor nefunguje správně nebo není funkční.B
3.3.3.3Dodatečná úprava karosérie vozidla (např. dostavba nebo přestavba), která omezuje předepsané pole výhledu pro jednotlivé třídy zpětných zrcátek (krátké držáky).B
3.3.4
Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, při kterém není zajištěn předepsaný výhled nebo poškození, při kterém může dojít k poranění osob
3.3.4.1Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci nebo poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou.A
3.3.4.2Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, které neumožňuje řidiči poskytovat tímto zařízením předepsaný nebo jasný výhled z vozidla směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo.B
3.3.4.3Poškození nebo nepovolená úprava (např. u motocyklu) zařízení pro nepřímý výhled, které se nachází níže než 2 m nad vozovkou, při které jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob.B
3.4 Stěrače sklaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
3.4.1
Stěrač nefunguje správně nebo není funkční
3.4.1.1Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost.A
3.4.1.2Stěrače čelního skla nelze uvést v činnost nebo některý stěrač nefunguje.B
3.4.2
Stěrač je poškozený nebo neúplný nebo chybí
3.4.2.1Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše.A
3.4.2.2Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, chybí nebo ramínko stěrače dostatečně nestírá v celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou viditelnost řidiče čelním sklem.B
3.4.2.3Některý stěrač skla je neúplný nebo poškozený tak, že poškozuje stírané sklo.B
3.4.3
Uchycení stěrače vadné nebo neodpovídá požadavkům
3.4.3.1Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky).A
34.3.2Uvolněné uchycení stěrače nebo způsob jeho montáže (seřízení) má vliv na chybnou funkci stírání nebo způsobuje poškození stíraného skla.B
3.5 Ostřikovače sklaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
3.5.1
Ostřikovače nefungují správně nebo chybí
3.5.1.1Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí.A
3.5.1.2Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení).A
3.5.1.3Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu před řidičem (seřízení).B
3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního sklaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
3.6.1
Systém odmlžování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný
3.6.1.1Ovládačem systému odmlžování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmlžování (např. otáčky ventilátoru a teplota).A
3.6.1.2Systém odmlžování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci.B
3.6.2
Systém odmrazování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný
3.6.2.1Ovladačem systému odmrazování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmrazování.A
3.6.2.2Systém odmrazování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci.B
3.6.3
Systémem odmlžování nebo odmrazování se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů
3.6.3.1Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo odmlžování čelního skla vozidla (např. netěsnost nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro cestující.B
3.6.3.2Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla vozidla se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů.C
4. SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
4.1 Světlomety
4.1.1 Stav a funkce světlometůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.1.1.1
Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí
4.1.1.1.1Nesvítí některý nepovinný (volitelný) světlometA
4.1.1.1.2V potkávacím světlometu nesvítí doplňkový zdroj světla, který však nevytváří hlavní potkávací světlo (k posílení světla do zatáčky).A
4.1.1.1.3Nesvítí některý povinný světlomet.B
4.1.1.1.4U potkávacího světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy).A
4.1.1.1.5U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění.B
4.1.1.1.6Světlo/zdroj světla je vadný nebo chybí (v případě vícenásobného světla / zdroje světla, v případě LED nefunguje až 1/3.A
4.1.1.1.7Jediné světlo/zdroj světla; v případě LED viditelnost závažně narušena.B
4.1.1.1.8Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet nebo na straně do vozovky nesvítí potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna.C
4.1.1.2
Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný
4.1.1.2.1Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.A
4.1.1.2.2Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.B
4.1.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn4.1.1.3Některý úchyt potkávacího nebo dálkového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.1.2 Seřízení světlometůVizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.2.1
Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům
4.1.2.1.1Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.1.2.1.2Stranové seřízení rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.1.2.1.3Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu chybné, ale nezpůsobuje oslnění.A
4.1.2.1.4Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.1.2.1.5Seřízení dálkového světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.1.3 Spínače pro uvedení světlometů v činnostVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.1.3.1
Vadný spínač pro uvedení potkávacího nebo dálkového světlometu v činnost
4.1.3.1.1Potkávací nebo dálkové světlomet/y nelze uvést v činnost.B
4.1.3.1.2Nepovinné (volitelné) dálkové světlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést v činnost.B
4.1.3.2
Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak nefunguje nebo přepnutí neodpovídá požadavkům
4.1.3.2.1Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak není funkční.B
4.1.3.2.2Při přepnutí potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak vzniká časová prodleva (nedostatečné osvětlení vozovky).B
4.1.3.3
Povinná kontrolka zapnutí dálkového světlometu, nebo je-li vyžadováno, povinná kontrolka pro zapnutí potkávacího světlometu, chybí
4.1.3.3.1Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu dálkového světlometu chybí.B
4.1.3.3.2Povinná kontrolka činnosti / poruchy / zapojení obvodu potkávacího světlometu, je-li vyžadována, chybí.B
4.1.4 Splnění požadavků pro světlometyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.1.4.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost světlometů není u světlometů v souladu s požadavky
4.1.4.1.1Vozidlo není vybaveno předepsaným/i potkávacími nebo dálkovými světlometem/y.B
4.1.4.1.2Skutečný stav zapojených světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu typu světlometů (potkávací / dálkový světlomet).B
4.1.4.1.3Umístění světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.1.4.1.4Umístění nebo způsob montáže světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle.B
4.1.4.1.5Světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou (s výjimkou traktorů a vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští i selektivní žlutá barva).B
4.1.4.1.6Sada (pár) světlometů zjevně nesplňuje předepsané fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).B
4.1.4.1.7Index intenzity vyzařovaného světla u současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje povolený limit.B
4.1.4.1.8Částice na čočce nebo zdroj světla, kvůli kterým se zjevně snižuje jasnost světla nebo se mění barva vyzařovaného světla.B
4.1.4.2
Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky
4.1.4.2.1Světelný signál (houkačka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje v souladu s požadavky.A
4.1.4.2.2Počet současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje dva páry (4 ks).B
4.1.4.2.3Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.B
4.1.4.3
Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla, nebo jeho zaclonění
4.1.4.3.1Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící plochy nebo plochy výstupu světla světlometu („mračítka“).A
4.1.4.3.2Nepovolená úprava světlometu.B
4.1.4.3.3Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla.B
4.1.4.4
Ve světlometu použit jiný zdroj světla, který není slučitelný s udělenou homologací světlometu
4.1.4.4Ve světlometu použit zjevně jiný zdroj světla, který je neslučitelný s udělenou homologací / schválení světlometu.B
4.1.4.5
Použit nehomologovaný světlomet nebo světlomet pro levostranný provoz nebo je použit homologovaný světlomet určený pro jinou funkci osvětlení
4.1.4.5.1U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro potkávací nebo dálkové světlo použit nehomologovaný světlomet (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.1.4.5.2Použit potkávací světlomet, který není určen pro pravostranný provoz.B
4.1.4.5.3Pro potkávací nebo dálkové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. mlhový světlomet).B
4.1.5 Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné)Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
4.1.5 1
U vozidla, je-li vyžadována, chybí nebo není plně funkční automatická korekce sklonu světlometů
4.1.5.1.1U vozidla, je-li vyžadována, chybí automatická korekce sklonu světlometů.B
4.1.5.1.2Automatická korekce sklonu světlometů, není zjevně plně funkční.B
4.1.5.1.3Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní vozidla.B
4.1.5.2
Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů ze sedadla řidiče chybí nebo není plně funkční
4.1.5.2.1Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů, je-li vyžadována, chybí.B
4.1.5.2.2Korekce sklonu světlometů není plně funkční.B
4.1.6 Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné)Vizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.1.6.1
U vozidla chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů
4.1.6.1.1Zařízení pro čištění světlometu není funkční.A
4.1.6.1.2U vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů.B
4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny
4.2.1 Stav a funkce obrysových svítilenVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.2.1.1
Zdroj světla obrysové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.2.1.1.1Nesvítí některá nepovinná (volitelná) obrysová svítilna.A
4.2.1.1.2Nesvítí některá obrysová svítilna.B
4.2.1.1.3Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti obrysové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.2.1.1.4Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.B
4.2.1.1.5Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna nebo na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny.C
4.2.1.2
Optický systém obrysové svítilny poškozený
4.2.1.2.1Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.A
4.2.1.2.2Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.2.1.3
Obrysová svítilna není spolehlivě upevněna
4.2.1.3Chybné uchycení nebo způsob montáže obrysové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.B
4.2.2 Spínač obrysových svítilenVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.2.2.1
Spínač obrysových světel vadný
4.2.2.1Obrysové svítilny nelze uvést v činnost.B
4.2.2.2
Kontrolka zapnutí obrysových světel, je-li vyžadována, chybí
4.2.2.2Kontrolka činnosti / zapojení obvodu obrysových světel, je-li vyžadována, chybí.B
4.2.3 Splnění požadavků pro obrysové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.2.3.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost obrysových svítilen, není v souladu s požadavky
4.2.3.1.1Vozidlo není vybaveno některými předepsanými obrysovými svítilnami.B
4.2.3.1.2Skutečný stav zapojených obrysových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).B
4.2.3.1.3Umístění obrysových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.2.3.1.4Svítilna je umístěna na pohyblivých částech, nebo její umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.A
4.2.3.1.5Způsob dodatečné montáže obrysových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla).B
4.2.3.1.6Obrysová svítilna, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dopředu světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu světlo jiné barvy než červené a směrem do stran světlo jiné barvy než oranžové, nebo sada obrysových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.B
4.2.3.1.7Intenzita vyzařovaného světla obrysové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká / vysoká).B
4.2.3 2
Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky
4.2.3.2Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.B
4.2.3 3
Jakákoliv úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla
4.2.3.3Nepovolená úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla.B
4.2.3.4
Pro obrysovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené
4.2.3.4.1U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro obrysové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.2.3.4.2Pro obrysové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.3 Brzdové svítilny
4.3.1 Stav a funkce brzdových svítilenVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.3.1.1
Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.3.1.1.1Nesvítí některá nepovinná (volitelná) brzdová svítilna.A
4.3.1.1.2Nesvítí některá povinná brzdová svítilnaB
4.3.1.1.3Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna.C
4.3.1.1.4Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti brzdové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.3.1.1.5Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.B
4.3.1.1.6V případě vícenásobného zdroje světla (skupinová svítilna) některý zdroj světla brzdové svítilny vadný, v případě LED modulu je až 1/3 zdrojů světla vadných.A
4.3.1.1.7U brzdové svítilny v případě LED modulu více jak 1/3 zdrojů světla je vadných.B
4.3.1.2
Brzdová svítilna nebo její optický systém poškozený
4.3.1.2.1Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.A
4.3.1.2.2Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.3.1.3
Brzdová svítilna není spolehlivě upevněna
4.3.1.3Chybné uchycení nebo způsob montáže brzdové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.B
4.3.2 Spínač brzdových svítilenVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.3.2.1
Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý
4.3.2.1.1Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla.C
4.3.2.1.2Zpomalená funkce spínače brzdových světel.A
4.3.2.2
Narušená funkce ovládacího zařízení brzdových svítilen
4.3.2.2Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy.B
4.3.3 Splnění požadavků pro brzdové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.3.3.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost brzdových svítilen, není v souladu s požadavky
4.3.3.1.1Vozidlo není vybaveno brzdovými svítilnami předepsané kategorie.B
4.3.3.1.2Skutečný stav zapojených brzdových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí/překračuje).B
4.3.3.1.3Umístění brzdových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.3.3.1.4Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.A
4.3.3.1.5Brzdová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou nebo sada brzdových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.B
4.3.3.1.6Intenzita vyzařovaného světla brzdové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).B
4.3.3.1.7U brzdové svítilny kategorie S3 nebo S4, namontované uvnitř vozidla, dochází k obtěžování řidiče vyzařovaným světlem přes zařízení pro nepřímý výhled a/nebo jiné plochy vozidla (např. zadní okno).B
4.3.3.2
Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky
4.3.3.2Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.B
4.3.3.3
Jakákoliv úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla
4.3.3.3Nepovolená úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla.B
4.3.3.4
Pro brzdovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení
4.3.3.4.1U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro brzdové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.3.3.4.2Pro brzdové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. zadní mlhová svítilna).B
4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace
4.4.1 Stav a funkce směrových svítilenVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.4.1.1
Zdroj světla směrových svítilen je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.4.1.1.1Nesvítí některá nepovinná (volitelná) směrová svítilna.A
4.4.1.1.2Nesvítí některá směrová svítilna.B
4.4.1.1.3Nesvítí zadní směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky.C
4.4.1.1.4Zdroj světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně fotometrické vlastnosti směrové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla (bílá), v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.B
4.4.1.1.5Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.B
4.4.1.1.6V případě vícenásobného zdroje světla (skupinová svítilna) některý zdroj světla směrové svítilny vadný, v případě LED modulu je až 1/3 zdrojů světla vadných.A
4.4.1.2
Směrová svítilna nebo její optický systém poškozený
4.4.1.2.1Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.A
4.4.1.2.2Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.4.1.3
Směrová svítilna není spolehlivě upevněna
4.4.1.3Chybné uchycení nebo způsob montáže směrové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.B
4.4.2 Spínač směrových svítilen a výstražných světelVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.4.2.1
Spínač směrových světel nebo výstražné signalizace nefunguje nebo není spolehlivý nebo nefunguje v souladu s požadavky
4.4.2.1.1Spínač výstražné signalizace není spolehlivý.A
4.4.2.1.2Výstražnou signalizaci nelze uvést v činnost.B
4.4.2.1.3Spínač směrových světel nadměrně opotřebený nebo poškozený, ale plní svoji funkci.A
4.4.2.1.4Směrová světla nelze uvést v činnost nebo spínač směrových světel není spolehlivý.C
4.4.2.2
Povinná kontrolka zapnutí směrových světel nebo výstražné signalizace chybí
4.4.2.2Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu (optická nebo zvuková) směrových světel nebo výstražné signalizace chybí.B
4.4.3 Splnění požadavků pro směrové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.4.3.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost směrových svítilen, není v souladu s požadavky
4.4.3.1.1Vozidlo není vybaveno předepsanými směrovými svítilnami.B
4.4.3.1.2Skutečný stav zapojených směrových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).B
4.4.3.1.3Umístění směrových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo vzhledem k vzdálenosti od potkávacího světlometu nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.4.3.1.4Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.A
4.4.3.1.5Způsob dodatečné montáže směrových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla).B
4.4.3.1.6Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští barva bílá u předních a barva červená u zadních směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.B
4.4.3.1.7Intenzita vyzařovaného světla směrové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).B
4.4.3.2
Jakákoliv úprava směrové svítilny nebo zdroje světla
4.4.3.2Nepovolená úprava směrové svítilny nebo zdroje světla.B
4.4.3.3
Pro směrovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované nebo nehomologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení
4.4.3.3.1U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro směrové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.4.3.3.2Pro směrové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. obrysová svítilna).B
4.4.4 Frekvence přerušování světla u směrových svítilen a výstražné signalizaceVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.4.4.1
Frekvence přerušování světla u směrových svítilen a výstražné signalizace není v souladu s požadavky
4.4.4.1.1Frekvence přerušování světla u světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ±30 krát/min).A
4.4.4.1.2Frekvence přerušování světla u směrových světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ± 30 krát/min).B
4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny
4.5.1 Stav a funkce předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.5.1.1
Zdroj světla u mlhového světlometu nebo mlhové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.5.1.1.1Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky, je-li zjevně zapojena.A
4.5.1.1.2Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky.B
4.5.1.1.3U předního mlhového světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy).A
4.5.1.1.4Zdroj světla předního mlhového světlometu zjevně chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění, v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.B
4.5.1.1.5Zdroj světla v zadní mlhové svítilně vadný nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla, v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.B
4.5.1.1.6Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.B
4.5.1.1.7Vadný zdroj světla (v případě vícenásobného zdroje světla, v případě LED nefunguje až z 1/3).A
4.5.1.2
Mlhový světlomet nebo mlhová svítilna nebo jejich optický systém poškozený
4.5.1.2.1U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.A
4.5.1.2.2U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo těleso nebo optický systém světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.B
4.5.1.2.3U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.A
4.5.1.2.4U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.5.1.3
Mlhový světlomet nebo mlhová svítilna nejsou spolehlivě upevněny
4.5.1.3.1Některý úchyt mlhového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům.B
4.5.1.3.2Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost její montáže.A
4.5.1.3.3Chybné uchycení nebo způsob montáže zadní mlhové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí.B
4.5.2 Seřízení předních mlhových světlometůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.5.2.1
Seřízení předního světlometu se světlem do mlhy neodpovídá předepsaným požadavkům
4.5.2.1.1Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu neodpovídá požadavkům, ale nezpůsobuje oslnění.A
4.5.2.1.2Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu způsobuje oslnění.B
4.5.3 Spínač předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.5.3.1
Spínač pro přední světlomety se světlem do mlhy nebo spínač pro zadní mlhovou svítilnu vadný
4.5.3.1.1Přední mlhové světlomety nelze uvést v činnost.A
4.5.3.1.2Přední mlhové světlomety nelze vypnout.B
4.5.3.1.3Zadní mlhovou svítilnu nelze uvést v činnost nebo vypnout.B
4.5.3.2
Povinná kontrolka zapnutí předních světlometů se světlem do mlhy nebo zapnutí zadní mlhové svítilny chybí
4.5.3.2Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu předních mlhových světlometů nebo zadní mlhové svítilny chybí.B
4.5.4 Splnění požadavků pro přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilnyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.5.4.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy, není v souladu s požadavky
4.5.4.1.1Vozidlo není vybaveno / dovybaveno předepsanou zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do středu vozovky.B
4.5.4.1.2Skutečný stav zapojených předních mlhových světlometů neodpovídá povolenému počtu (chybí / překračuje).B
4.5.4.1.3Skutečný stav zapojených zadních mlhových svítilen neodpovídá povolenému počtu (překračuje).B
4.5.4.1.4Umístění předních mlhových světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla, orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.5.4.1.5Umístění nebo způsob montáže předních mlhových světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle.B
4.5.4.1.6Umístění zadní/ch mlhové/ých svítilny/en na vozidle nesplňuje požadavky na její/jich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na její/jich umístění vzhledem k výšce vozidla nebo vzhledem k vzdálenosti od brzdové svítilny, nebo její/jich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky její/jich geometrické viditelnosti.B
4.5.4.1.7Přední mlhový světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou nebo žlutou selektivní.B
4.5.4.1.8Zadní mlhová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou.B
4.5.4.1.9Sada (pár) předních mlhových světlometů zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).A
4.5.4.1.10Intenzita vyzařovaného světla zadní mlhovou svítilnou zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).B
4.5.4.2
Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky
4.5.4.2.1Elektrické zapojení předních mlhových světlometů nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky.B
4.5.4.2.2Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo její uvedení v činnost není v souladu s požadavky.B
4.5.4.3
Jakákoliv úprava svítilny nebo světlometu nebo zdroje světla
4.5.4.3.1Nepovolená úprava světlometu se světlem do mlhy nebo jeho zdroje světla.B
4.5.4.3.2Nepovolená úprava zadní mlhové svítilny nebo jejího zdroje světla.B
4.5.4.4
Pro zadní mlhovou svítilnu nebo přední světlomet se světlem do mlhy použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení
4.5.4.4.1U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro zadní mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.5.4.4.2U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro přední mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.5.4.4.3Pro zadní mlhové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. brzdová svítilna).B
4.5.4.4.4Pro přední mlhové světlo použito homologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. potkávací nebo dálkový světlomet).B
4.6 Zpětné světlomety
4.6.1 Stav a funkce zpětných světlometůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.6.1.1
Zdroj světla u zpětného světlometu je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.6.1.1.1Nesvítí některý zpětný světlomet.A
4.6.1.1.2Nesvítí žádný zpětný světlomet.B
4.6.1.1.3Zdroj světla ve zpětném světlometu vadný nebo poškozený tak, že ovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.6.1.1.4Použití zjevně nehomologovaného/ neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla.B
4.6.1.2
Zpětný světlomet nebo jeho optický systém poškozený
4.6.1.2.1Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém zpětného světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).A
4.6.1.2.2Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém zpětného světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).B
4.6.1.3
Zpětný světlomet není spolehlivě upevněn
4.6.1.3.1Uvolněné uchycení zpětného světlometu, které však neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost jeho montáže.A
4.6.1.3.2Chybné uchycení nebo způsob montáže zpětného světlometu negativně ovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít kjeho upadnutí.B
4.6.2 Splnění požadavků pro zpětné světlometyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.6.2.1
Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zpětného světlometu, není v souladu s požadavky
4.6.2.1.1Vozidlo není vybaveno předepsaným/i zpětným/i světlometem/ty.B
4.6.2.1.2Skutečný stav zapojených zpětných světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).B
4.6.2.1.3Umístění zpětných světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k výšce vozidla, úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.6.2.1.4Zpětný světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou.B
4.6.2.1.5Intenzita vyzařovaného světla zpětným světlometem zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).A
4.6.2.1.6Sklon (naklopení) nepovinného (volitelného) zpětného světlometu není v souladu s požadavky, světlomet zjevně způsobuje oslnění.B
4.6.2.2
Systém nefunguje v souladu s požadavky
4.6.2.2.1Nepovinné (volitelné) zpětné světlomety lze uvést v činnost bez současně rozsvícených obrysových svítilen.A
4.6.2.2.2Zapnutí nebo vypnutí zpětných světlometů není v souladu s požadavky (např. zpětné světlomety lze uvést v činnost samostatným vypínačem).B
4.6.2.3
Pro zpětný světlomet použito nehomologované světelné nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení
4.6.2.3.1Zpětný světlomet, není-li stanoveno jinak, není homologovaný (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.6.2.3.2Pro nepovinný (volitelný) zpětný světlomet použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. dálkový, pracovní nebo mlhový světlomet).A
4.6.2.3.3Pro povinný zpětný světlomet použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. dálkový, pracovní nebo mlhový světlomet).B
4.6.2.4
Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla
4.6.2.4.1Nepovolovaná úprava zpětného světlometu nebo jeho zdroje světla.B
4.6.3 Spínač pro zpětné světlometyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.6.3.1
Spínač pro zpětné světlomety nefunguje v souladu s požadavky
4.6.3.1.1Zpětné světlomety zůstávají trvale rozsvícené při jízdě vpřed.B
4.6.3.1.2Zpětný světlomet se může rozsvítit, přestože není zařazen zpětný chod.B
4.7 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky
4.7.1 Stav a funkce osvětlení zadní tabulky registrační značkyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.7.1.1
Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené nebo chybí nebo zařízení vyzařuje bílé světlo směrem vzad
4.7.1.1.1Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsaným zařízením pro osvětlení zadní tabulky registrační značky.B
4.7.1.1.2Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad.A
4.7.1.1.3Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo zařízení způsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad.B
4.7.1.2
Zdroj světla osvětlení zadní tabulky registrační značky je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.7.1.2.1U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj.A
4.7.1.2.2U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj.B
4.7.1.2.3Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna nebo úprava zdroje světla.B
4.7.1 3
Osvětlení zadní tabulky registrační značky není spolehlivě upevněno
4.7.1.3.1Uvolněné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky, které však neovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky ani spolehlivost montáže zařízení.A
4.7.1.3.2Chybné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky negativně ovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky nebo může způsobit vyzařování světla směrem vzad nebo může způsobit jeho upadnutí.B
4.7.2 Splnění požadavků pro osvětlení zadní tabulky registrační značkyVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.7.2.1
Zařízení pro osvětlení zadní tabulky registrační značky neplní svoji funkci (osvětlení RZ) nebo vyzařovaná barva nebo elektrické zapojení neodpovídá požadavkům
4.7.2.1.1Zařízení neosvětluje nebo neosvětluje dostatečně zadní tabulku registrační značky.B
4.7.2.1.2Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky vyzařuje jinou barvu světla než bílou.B
4.7.2.1.3Elektrické zapojení osvětlení zadní tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo zařízení nelze uvést v činnost společně s obrysovými svítilnami.A
4.7.2.2
Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky použito nehomologované světelné zařízení nebo světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení
4.7.2.2Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky, použito nehomologované/ neschválené světelné zařízení.A
4.8 Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení
4.8.1 Stav odrazek, nápadného značení a desek zadního značeníVizuální kontrola.
4.8.1.1
Zařízení využívající zpětný odraz vadné nebo poškozené
4.8.1.1.1Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost).A
4.8.1.1.2Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).A
4.8.1.1.3Některá část nápadného značení (pruhu) poškozená nebo chybí, ale tento stav zjevně neovlivňuje celkově funkci nápadného značení (vyznačení obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost).A
4.8.1.1.4Odrazka poškozená tak, že stav poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).B
4.8.1.1.5Deska zadního značení poškozená, deformovaná nebo barevně změněná tak (např. od slunce), že poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může způsobit zranění (ostré hrany).B
4.8.1.1.6Chybějící části nápadného značení (pruhu) zjevně ovlivňují funkci nápadného značení (nedostatečné vyznačení obrysu vozidla) nebo poškození nápadného značení zjevně ovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost).B
4.8.1.2
Zařízení využívající zpětný odraz není spolehlivě připevněno
4.8.1.2.1Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže.A
4.8.1.2.2Uvolněné uchycení desky zadního značení, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže.A
4.8.1.2.3Nespolehlivé uchycení odrazky negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost) nebo může způsobit její upadnutí.B
4.8.1.2.4Uvolněné nebo nevhodné uchycení desky zadního značení na vozidle negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti nebo je uchycení nespolehlivé a může způsobit její upadnutí nebo zranění osob (vnější výčnělky vozidla) nebo držák desky pro pomalá vozidla, je-li vyžadován, chybí nebo není spolehlivý.B
4.8.1.2.5Uvolněné uchycení některého pruhu nápadného značení může způsobit jeho upadnutí.B
4.8.2 Splnění požadavků pro odrazky, nápadné značení a desky zadního značeníVizuální kontrola.
4.8.2.1
Počet, kategorie, barva, umístění, úhly pro upevnění na vozidle nebo podmínky geometrické viditelnosti zařízení využívající zpětný odraz, nejsou v souladu s požadavky
4.8.2.1.1Vozidlo není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy.B
4.8.2.1.2Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsanými deskami zadního značení.B
4.8.2.1.3Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsaným nápadným značením.B
4.8.2.1.4Počet odrazek, neodpovídá předepsanému/ povolenému počtu (chybí /překračuje).B
4.8.2.1.5Odrazky, není-li stanoveno jinak, vyzařují směrem dopředu odražené světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu odražené světlo jiné barvy než červené a směrem do stran odražené světlo jiné barvy než oranžové.B
4.8.2.1.6Nápadné značení třídy C, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dozadu odražené světlo jiné barvy než červené nebo žluté a směrem do stran odražené světlo jiné barvy než žluté nebo bílé.B
4.8.2.1.7Umístění odrazek na vozidle, nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, orientaci, třídu odrazky nebo umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (±3°) či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.8.2.1.8Umístění desek zadního značení na vozidle, nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, orientaci nebo umístění vzhledem k šířce, výšce vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (±5°) či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.8.2.1.9Umístění nápadného značení na vozidle, nesplňuje požadavky montáže vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo vzhledem k viditelnosti vnějšího obrysu vozidla.B
4.8.2.1.10Zakrytí desek zadního značení pro pomalá vozidla překračuje 10% celkové plochy desky.B
4.8.2.2
Použito nehomologované zařízení, využívající zpětný odraz nebo použita odrazka jiné třídy
4.8.2.2.1Použita nehomologovaná/ neschválená odrazka.B
4.8.2.2.2Použity nehomologované desky zadního značení.B
4.8.2.2.3Použity nehomologované pruhy pro nápadné značení.B
4.9 Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení
4.9.1 Stav a funkce kontrolek zařízení pro osvětleníVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.9.1.1
Kontrolka pro osvětlení nesvítí
4.9.1.1.1Nepovinná kontrolka (optická popř. zvuková) příslušného světelného zařízení se neaktivuje v souladu s požadavky.A
4.9.1.1.2Povinná kontrolka (optická popř. zvuková) příslušného světelného zařízení se neaktivuje v souladu s požadavky.B
4.9.2 Splnění požadavků pro kontrolky osvětleníVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.9.2.1
Kontrolka pro osvětlení není v souladu s požadavky
4.9.2.1.1Umístění nebo označení, nebo barva kontrolky není v souladu s požadavky.A
4.9.2.1.2Jas optické kontrolky neodpovídá požadavkům, kontrolka není dostatečně viditelná za denního světla nebo je-li kontrolka výlučně akustická, není dostatečně zřetelně slyšet při spuštěném motoru vozidla.A
4.10 Elektrické spojení tažného vozidla s přípojným vozidlem
4.10.1 Stav a funkce elektrického spojení tažného vozidla s přípojným vozidlemVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.10.1
Zásuvka nebo zástrčka poškozená nebo vadná nebo neodpovídá požadavkům
4.10.1.1Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel.A
4.10.1.2Zásuvka nebo zástrčka poškozená tak (mechanicky, oxidace apod.), že poškození zjevně ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel.B
4.10.1.3Vozidlo není vybaveno předepsanou zástrčkou nebo zásuvkou nebo zástrčka / zásuvka není schváleného provedení.B
4.10.2
Uchycení zásuvky vadné nebo nespolehlivé nebo vadné spojení zástrčky s elektrickým kabelem
4.10.2.1Uvolněné uchycení zásuvky k vozidlu, které však neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel.A
4.10.2.2Chybné uchycení nebo způsob montáže zásuvky na vozidle nebo chybná montáž zástrčky k propojovacímu kabelu ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel.B
4.10.3 Poškození propojovacího elektrického kabelu4.10.3.1Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel.A
4.10.3.2Izolace propojovacího kabelu poškozená (např. prodřená) tak, že poškození zjevně ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo může negativně ovlivňovat spolehlivost elektrického propojení vozidel.B
4.10.3.3Neodborná oprava nebo změna propojovacího elektrického kabelu.B
4.10.4
Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně nebo není spolehlivé nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
4.10.4.1Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí zadní mlhová svítilna nebo zpětný světlomet nebo směrová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky nebo na některé straně vozidla nesvítí obrysové, doplňkové obrysové nebo boční obrysové svítilny nebo zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky.B
4.10.4.2Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně v důsledku chybného ukostření nebo chybného zapojení, na tažném a přípojném vozidle svítí rozdílné svítilny (funkce).B
4.10.4.3Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem chybí nebo nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny nebo směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky nebo na tažném a přípojném vozidle svítí směrové svítilny na opačných stranách vozidel a tato závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na pozemních komunikacích.C
4.11 Elektroinstalace vozidla
4.11.1 Stav a funkce elektroinstalace vozidlaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.11.1
Elektrické kabely nespolehlivě připevněny k vozidlu nebo nevhodně vedeny
4.11.1.1Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení.A
4.11.1.2U vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí (ADR), vedení nebo ochrana elektrických kabelů neodpovídá požadavkům.B
4.11.1.3Uchycení nebo způsob montáže (např. vedení) elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, hrozí nebezpečí jejich poškození nebo přerušení.B
4.11.1.4Elektrické kabely nevhodně vedeny nebo nespolehlivě připevněny, hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru v důsledku jejich poškození.C
4.11.2
Zhoršený stav elektroinstalace
4.11.2.1Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt).A
4.11.2.2Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla) nebo hrozí nebezpečí přerušení spojení.B
4.11.2.3Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla), hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru.C
4.11.3
Izolace elektrického kabelu poškozená nebo ve zhoršeném stavu
4.11.3.1Izolace elektrického kabelu ve zhoršeném stavu.A
4.11.3.2Elektrický kabel nebo jeho izolace poškozená tak, že poškození zjevně ovlivňuje jeho spolehlivost nebo hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu.B
4.11.3.3Izolace elektrického kabelu je natolik poškozená (obnažený vodič), že hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru.C
4.11.3.4Zjevné poškození izolace kabelu, svědčící o jeho značném proudovém přetěžování (např. roztavená izolace kabelu u světlometu), hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru.C
4.11.4 Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace4.11.4.1Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace, která má vliv na její spolehlivost nebo při které hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu.B
4.11.4.2Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace, při které hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru.C
4.12 Jiná světelná zařízení a světelné systémy. (Např. pracovní světlomety, parkovací svítilna, zvláštní výstražná světelná zařízení, denní svítilny, rohový světlomet, svítilna vnějšího osvětlení vozidla, adaptivní přední osvětlovací systém AFS, systém nastavení horizontálního sklonu HIAS)
4.12.1 Stav a funkce jiných světelných zařízení a světelných systémůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.12.1.1
Zdroj světla nebo světlomet, svítilna nebo jejich optický systém poškozený nebo je vadný nebo zařízení využívající zpětný odraz nebo světelný systém je poškozen nebo není funkční
4.12.1.1.1Nesvítí některé (jiné) nepovinné (volitelné) světelné zařízení (např. denní svítilny).A
4.12.1.1.2Nesvítí některé (jiné) povinné světelné zařízení (např. denní svítilny).B
4.12.1.1.3U (jiného) světelného zařízení zdroj světla chybně upevněn nebo je vadný takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.12.1.1.4Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém (jiného) světelného zařízení poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.A
4.12.1.1.5Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém (jiného) světelného zařízení poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo jeho optické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.B
4.12.1.1.6Světelný systém (např. AFS / HIAS) není zjevně funkční a způsobuje zjevně oslnění.B
4.12.1.2
Funkce nebo uvedení do činnosti světlometu, svítilny nebo světelného systému nebo jejich elektrické zapojení není v souladu s požadavky
4.12.1.2.1Nepovinné (jiné volitelné) světelné zařízení nelze uvést v činnost.A
4.12.1.2.2Povinné (jiné) světelné zařízení nelze uvést v činnost.B
4.12.1.2.3Elektrické zapojení nebo způsob uvedení v činnost (jiného) světelného zařízení (povinného / nepovinného) není v souladu s požadavky.B
4.12.1.2.4Funkce nebo činnost světelného systému (např. AFS / HIAS) není v souladu s požadavky.B
4.12.1.3
Světelné zařízení není spolehlivě připevněno
4.12.1.3.1Uvolněné uchycení (jiného) světelného zařízení, které však neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost jeho montáže.A
4.12.1.3.2Chybné uchycení nebo způsob montáže (jiného) světelného zařízení negativně ovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí.B
4.12.2 Splnění požadavků jiných světelných zařízení a světelných systémůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
4.12.2.1
Homologace, počet, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, umístění nebo geometrická viditelnost světelných zařízení není v souladu s požadavky
4.12.2.1.1Vozidlo není vybaveno (jiným) povinným světelným zařízením.B
4.12.2.1.2Skutečný stav zapojených (jiných) světelných zařízení neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí/překračuje).B
4.12.2.1.3Světelné zařízení (jiné), s výjimkou pracovních světlometů, není homologované (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.B
4.12.2.1.4Pro (Jmé) světelné zařízení použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.12.2.1.5Umístění (jiných) světelných zařízení na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.B
4.12.2.1.6Světelná zařízení (jiná) jsou umístěna na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.A
4.12.2.1.7Umístění nebo způsob montáže (jiných) světelných zařízení nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky), nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle.B
4.12.2.1.8Dodatečně upravené nebo instalované (jiné) světelné zařízení, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dopředu nepřerušované světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu nepřerušované světlo jiné barvy než červené a směrem do stran nepřerušované světlo jiné barvy než oranžové, nebo sada (jiných) světelných zařízení (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.B
4.12.2.1.9Intenzita vyzařovaného světla (jiných) světelných zařízení zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká/vysoká).B
4.12.2.1.10Na vozidle je v rozporu s jinými legislativními požadavky namontováno světelné zařízení nebo světelný systém (např. zvláštní výstražné světelné zařízení určené pro vozidla s právem přednosti v jízdě apod.).B
4.12.2.2
Povinná kontrolka, je-li vyžadována u světelných zařízení nebo světelných systémů, chybí
4.12.2.2Povinná kontrolka činnosti/ signalizace poruchy /zapojení obvodu (optická nebo zvuková) světelného zařízení (jiného) nebo světelného systému, je-li vyžadována, chybí.B
4.12.2.3
Jakákoliv úprava světelného zařízení nebo jeho zdroje světla nebo použití neschváleného zdroje světla
4.12.2.3.1Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící plochy nebo plochy výstupu světla (jiného) světelného zařízení.A
4.12.2.3.2Nepovolená úprava (jiného) světelného zařízení nebo jeho zdroje světla.B
4.12.2.3.3Použití nehomologovaného/ neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla u (jiného) světelného zařízení.B
4.13 AkumulátorVizuální kontrola.
4.13.1 Vadný nebo nespolehlivý akumulátor4.13.1Vozidlo nelze spolehlivě nastartovat.B
4.13.2
Akumulátor je poškozen nebo z akumulátoru vytéká elektrolyt
4.13.2.1Akumulátor nedostatečně utěsněn, avšak elektrolyt nevytékáA
4.13.2.2Akumulátor je poškozen, z akumulátoru vytéká elektrolyt.B
4.13.3
Odpojovač akumulátoru, je-li vyžadován, chybí nebo není spolehlivý nebo neodpovídá požadavkům
4.13.3.1Odpojovač akumulátoru je nespolehlivý nebo je-li vyžadován, chybí nebo neodpovídá požadavkům.B
4.13.3.2Přístup k odpojovači akumulátoru omezen.B
4.13.3.3Nespolehlivé uchycení odpojovače akumulátoru k vozidlu nebo uvolněné spojení elektrických kabelů s odpojovačem akumulátoru.B
4.13.4
Vadné pojistky (jsou-li požadovány) nebo neodborná oprava nebo změna pojistek
4.13.4Zjevná vada pojistky/ek nebo zjevná neodborná oprava / změna pojistky/ek.B
4.13.5
Odvětrání akumulátoru chybí nebo je nedostatečné
4.13.5Odvětrání akumulátoru mimo prostor pro řidiče a cestující je zjevně nedostatečné nebo chybí.B
4.13.6
Akumulátor není uchycen nebo je nespolehlivě uchycen a jeho pohyb může způsobit zkrat
4.13.6.1Akumulátor není dostatečně uchycen nebo jeho upevnění není spolehlivé nebo jeho umístění neodpovídá požadavkům.B
4.13.6.2Akumulátor není uchycen nebo jeho upevnění není spolehlivé nebo jeho umístění neodpovídá požadavkům a může způsobit zkrat nebo požár.C
4.13.7
Kabely k akumulátoru jsou uvolněné nebo vývody kabelů, je-li vyžadováno, nejsou chráněny proti zkratu
4.13.7Spojení kabelů s akumulátorem je uvolněné nebo vývody kabelů jsou nadměrně zoxidovány nebo je-li vyžadováno, nejsou kabely chráněny proti zkratu.B
5. NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV
5.1 Nápravy
5.1.1 Nápravy, vidliceVizuální kontrola za použití detektorů vůle v řízení, jsou-li k dispozici.
5.1.1.1
Prasklá nebo deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice
5.1.1.1Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice.C
5.1.1.2
V uchycení nápravy nebo vidlice jsou vůle nebo některé spojovací prvky uchycení nápravy nebo vidlice jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo uchycení nápravy je nespolehlivé
5.1.1.2.1Některý spojovací prvek upevnění nápravy uvolněný, prasklý nebo chybí nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava traktoru) jsou větší vůle než provozní.B
5.1.1.2.2Upevnění nápravy je natolik nespolehlivé (spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí) nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava traktoru) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.1.2.3Zvětšená vůle v otočném uložení vidlice motocyklu, která má vliv na jeho provozní vlastnosti.B
5.1.1.2.4V otočném uložení vidlice motocyklu jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.1.2.5Zhoršená stabilita, narušená funkčnost, nedostatečný odstup od jiných částí vozidla nebo od země.C
5.1.1.3
Neodborná oprava nebo změna nápravy nebo vidlice
5.1.1.3.1Neodborná oprava nebo změna u nápravy nebo vidlice, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla.B
5.1.1.3.2Neodborná oprava nebo změna nápravy nebo vidlice, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.1.4
Ze zařízení pro zdvihání/spouštění nápravy nadměrně uniká médium nebo je zařízení popraskané nebo deformované nebo opotřebované nebo není funkční
5.1.1.4.1Ze zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy nadměrně uniká médium.B
5.1.1.4.2Zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy je popraskané, deformované nebo nadměrně zkorodované nebo v otočném uložení jsou větší vůle než provozní nebo zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy není funkční.B
5.1.1.4.3Některé spojovací prvky upevnění zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy jsou uvolněné nebo chybí.B
5.1.1.5
Z nápravy uniká mazivo
5.1.1.5.1Netěsnost nápravy.A
5.1.1.5.2Z nápravy odkapává mazivo na vozovku.B
5.1.2 Čepy nápravVizuální kontrola za použití detektorů vůle v řízení, jsou-li k dispozici. Na každé kolo se vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy.
5.1.2.1
Čep nápravy s prasklinami
5.1.2.1Čep nápravy s prasklinami.C
5.1.2.2
Nadměrná radiální vůle rejdového čepu
5.1.2.2.1U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní.B
5.1.2.2.2U rejdového čepu je natolik velká radiální vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.2 3
Nadměrná axiální vůle rejdového čepu
5.1.2.3.1U rejdového čepu axiální vůle větší než provozní.B
5.1.2.3.2U rejdového čepu je natolik velká axiální vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.2.4
Spojovací prvky uchycení čepu nápravy k nápravě jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení čepu nápravy knápravě není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
5.1.2.4.1Některý spojovací prvek upevnění čepu nápravy je uvolněný nebo upevnění čepu neodpovídá požadavkům.B
5.1.2.4.2Upevnění čepu nápravy je natolik nespolehlivé (některý spojovací prvek nadměrně uvolněný, prasklý nebo chybí) že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.2.5
Viditelné zajištění čepu nápravy, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé
5.1.2.5Viditelné zajištění upevnění čepu nápravy (např. závlačkou), je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé.B
5.1.3 Uložení kolVizuální kontrola. Pohybuje se kolem nebo se vyvíjí síla na každé kolo z boku a sleduje se míra pohyblivosti kola směrem nahoru vůči čepu nápravy.
5.1.3.1
Nadměrná vůle v ložisku kola
5.1.3.1.1V uložení kola větší vůle než provozní.B
5.1.3.1.2V uložení kola je natolik velká vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.1.3.2
Ložisko kola obtížně pohyblivé, zadřené
5.1.3.2.1V uložení kola je nedostatečná montážní vůle, kolo je obtížně pohyblivé.B
5.1.3.2.2Ložisko kola zadřené, při otáčení kola drhne, (nebezpečí přehřátí).C
5.2 Kola a pneumatiky
5.2.1 Upevnění kolVizuální kontrola.
5.2.1.1
Jakákoli matice nebo šroub k upevnění kola je uvolněný nebo chybí, nebo je spoj poškozen tak, že zjevně nejde dotáhnout (stržený závit) nebo montáž kola neodpovídá požadavkům
5.2.1.1.1Některý spojovací prvek upevnění kola chybí nebo je zjevně uvolněný nebo některý použitý spojovací prvek (typ matice) není vhodný pro upevnění použitého typu disku.B
5.2.1.1.2Upevnění kola je natolik nespolehlivé (spojovací prvky prasklé, chybí nebo jsou poškozené tak, že je nelze zjevně dotáhnout), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.2.1.1.3Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. otočený disk, použití speciálních vymezovacích podložek, které nejsou zapsány v dokladech vozidla nebo použití nevhodných upevňovacích prvků nebo upravené spojovací prvky mohou způsobit zachycení chodce).B
5.2.1.1.4Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. použit nevhodný typ disku k délce upevňovacích šroubů nebo použité nevhodné upevňovací prvky pro daný typ disku) a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí upadnutí kola).C
5.2.1.2
Náboj kola opotřebený nebo poškozený nebo z náboje kola výrazně uniká mazivo
5.2.1.2.1Z náboje kola výrazně uniká mazivo.B
5.2.1.2.2Náboj kola je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně opotřebený nebo poškozený), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí upadnutí kola).C
5.2.1.3
Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může způsobit zranění
5.2.1.3Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li vyžadováno, chybí, neodpovídá požadavkům nebo je poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může způsobit zranění.B
5.2.2 Disky / ráfky kolaVizuální kontrola.
5.2.2.1 Jakákoli trhlina nebo vada sváru kola5.2.2.1Zjevná trhlina nebo vada sváru na disku nebo ráfku kola.C
5.2.2.2
Ramínko ráfku nebo pojistný kruh pneumatiky není náležitě připevněný
5.2.2.2.1Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě připevněn.B
5.2.2.2.2Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě připevněn a bezprostředně hrozí jeho uvolnění.C
5.2.2.3
Zdeformované nebo nadměrně zkorodované kolo nebo poškozený ráfek nebo některé otvory pro šrouby v disku kola jsou nadměrně zvětšeny
5.2.2.3.1Některé otvory pro šrouby v disku kola jsou zjevně zvětšené a tato závada ovlivňuje spolehlivost upevnění kola vozidla.B
5.2.2.3.2Házivost kola neodpovídá požadavkům tolerance nebo zdeformovaný nebo jinak zjevně poškozený disk či ráfek ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla.B
5.2.2.3.3Disk nebo ráfek kola je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. zdeformovaný nebo poškozený), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.2.2.4
Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu
5.2.2.4Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v technickém průkazu vozidla.B
5.2.2.5
U drátového kola zdeformovaný ráfek nebo uvolněné nebo nadměrně zkorodované nebo prasklé nebo chybějící dráty, nebo nadměrná házivost, či snížená tuhost drátového kola
5.2.2.5.1Některé dráty drátového kola jsou zkorodované nebo uvolněné, ale tato závada nemá vliv na jízdní vlastnosti vozidla.A
5.2.2.5.2Některé dráty drátového kola jsou nadměrně zkorodované nebo jsou uvolněné, prasklé nebo chybí a tato závada ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla.B
5.2.2.5.3Drátové kolo je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, uvolněné, prasklé nebo chybějící dráty nebo zdeformovaný ráfek nebo snížená tuhost drátového kola způsobuje jeho nadměrnou házivost), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.2.2.6
Nepovolené úpravy nebo změny na ráfku nebo disku kola.
5.2.2.6Nepovolené změny konstrukce kola.C
5.2.3 PneumatikyVizuální kontrola.
5.2.3.1
Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla
5.2.3.1.1Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.B
5.2.3.1.2Maximální zatížení jednotlivé pneumatiky je překročeno ve vztahu k maximálnímu technicky přípustnému zatížení nápravy, stanovené výrobcem (údaj na identifikačním štítku vozidla).B
5.2.3.1.3Kategorie rychlosti pneumatiky je nižší, než je uvedena v technickém průkazu vozidla (konstrukční rychlost) nebo chybí informace řidiče (např. štítek) o snížené nejvyšší přípustné rychlosti, je-li informace vyžadována.B
5.2.3.1.4Nesprávný způsob montáže pneumatiky (např. směrová pneumatika nebo umístění ventilku ve dvojité montáži).B
5.2.3.1.5Pneumatika namontovaná na vozidle, není-li stanoveno jinak, není schválená / homologovaná nebo neodpovídá požadavkům homologace.B
5.2.3.2
Pneumatiky na vozidle různé konstrukce (radiální/diagonální)
5.2.3.2Pneumatiky na vozidle, nestanoví-li výrobce jinak, různé konstrukce.B
5.2.3.3
Pneumatiky na téže nápravě různého typu
5.2.3.3.1Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označením výrobce pneumatiky.B
5.2.3.3.2Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší vyznačenou šířkou nebo průměrem nebo profilovým číslem.B
5.2.3.3.3Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší druhem použití.B
5.2.3.3.4Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označeným indexem únosnosti.B
5.2.3.3.5Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označenou kategorií rychlosti.B
5.2.3.4
Pneumatiky na téže nápravě nebo ve dvojité montáži jsou různé velikosti
5.2.3.4Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži se zjevně vzájemně liší o více než 1,5 %.B
5.2.3.5
Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky
5.2.3.5.1Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, obnažení kordy kostry, oddělování protektoru, vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik obvodových trhlin).B
5.2.3.5.2Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.2.3.6
Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky
5.2.3.6.1Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky.B
5.2.3.6.2Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v celé šířce běhounu některé části pneumatiky v souladu s požadavky.C
5.2.3.7
Pneumatika dře o jiné části vozidla
5.2.3.7.1Pneumatika dře o jiné části vozidla (poškození pneumatiky).B
5.2.3.7.2Pneumatika dře o jiné části vozidla a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla nebo zvyšuje riziko vzniku požáru.C
5.2.3.8
Pneumatiky s obnoveným drážkováním nejsou v souladu s požadavky
5.2.3.8.1Obnovené drážkování pneumatiky provedeno na pneumatice, která není k tomu účelu schválena.B
5.2.3.8.2Obnovené drážkování pneumatiky není provedeno v souladu s požadavky výrobce nebo je obnažena kordová vrstva nárazníku.B
5.2.3.8.3Obnovené drážkování pneumatiky způsobilo narušení nosné kostry pneumatiky.C
5.2.3.9
Systém monitorování tlaku v pneumatikách, je-li vyžadován, zjevně nefunguje správně, nebo nefunguje nebo chybí
5.2.3.9.1Nepovinný systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách zjevně nefunguje nebo nefunguje správně.A
5.2.3.9.2Vozidlo, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje správně.B
5.2.3.10
Rezervní kolo, je-li vyžadováno, chybí nebo je vadné nebo neodpovídá požadavkům výrobce nebo nejsou splněny požadavky pro alternativní náhradu rezervního kola jinými prostředky
5.2.3.10.1Náhradní kolo chybí nebo je poškozené nebo neodpovídá požadavkům výrobce.B
5.2.3.10.2Vozidlo, které není vybaveno povinným náhradní kolem, nesplňuje požadavky pro jeho alternativní náhradu jinými prostředky (např. vozidlo nemá systém monitorování poklesu tlaku v každém kole nebo vozidlo nemá systém monitorování poklesu tlaku v každém kole společně se souhlasem výrobce vozidla nebo provozovatel vozidla nemá sjednanou asistenční smlouvu pro zajištění opravy poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky).B
5.2.3.11
Montáž obnovených pneumatik na vozidle není v souladu s požadavky
5.2.3.11.1Označení obnovené pneumatiky (předpis EHK OSN č. 108 a č. 109) je poškozené nebo chybí.A
5.2.3.11.2Montáž obnovených pneumatik na přední nápravě autobusů třídy II a III nebo na přední nápravě u zásahového požárního automobilu.B
5.3 Systém zavěšení náprav
5.3.1 Systém mechanického odpružení a stabilizátorVizuální kontrola za použití detektorů vůle v řízení, jsou-li k dispozici.
5.3.1.1
V uchycení anebo spojení systému mechanického odpružení jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení, či spojení systému mechanického odpružení nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
5.3.1.1.1V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky) systému mechanického odpružení jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky (třmeny, svorníky) jsou uvolněné nebo spojení neodpovídá požadavkům.B
5.3.1.1.2V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky) systému mechanického odpružení jsou natolik velké vůle nebo spojení mechanického odpružení je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.1.2
Některá část systému mechanického odpružení je poškozená nebo nadměrně opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná
5.3.1.2.1Některá část systému mechanického odpružení je poškozená opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná.B
5.3.1.2.2Pružné dorazy pérování poškozené tak, že neplní svoji funkci nebo chybí nebo dorazy progresivního pérování nadměrně opotřebované (probroušené) nebo chybí.B
5.3.1.2.3Některá část systému mechanického odpružení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, opotřebovaná nebo zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.1.3
Některá část systému mechanického odpružení je prasklá nebo chybí nebo systém mechanického odpružení není spolehlivý nebo nefunguje správně
5.3.1.3.1Některá součást listového pera je prasklá nebo pružící element je nadměrně opotřebený nebo poškozený, ale systém mechanického odpružení je funkční.B
5.3.1.3.2Systém mechanického odpružení není funkční nebo nefunguje správně z důvodu chybějící nebo poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružící elementy).C
5.3.1.4
V uchycení anebo spojení zařízení stabilizátoru jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí, nebo uchycení, či spojení součástí stabilizátoru není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
5.3.1.4.1V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky /tyčky s kulovými čepy) zařízení stabilizátoru jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo spojení neodpovídá požadavkům.B
5.3.1.4.2Spojení nebo upevnění součástí stabilizátoru je natolik nespolehlivé (spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí) nebo v pohyblivém uložení stabilizátoru (pouzdra / čepy / silentbloky / tyčky s kulovými čepy) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.1.5
Některá část stabilizátoru je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná a stabilizátor není spolehlivý nebo některá část stabilizátoru je prasklá a stabilizátor neplní svoji funkci
5.3.1.5.1Některá část stabilizátoru je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná (např. úchyty) a tato závada ovlivňuje spolehlivost funkce stabilizátoru.B
5.3.1.5.2Stabilizátor je natolik poškozený (některá část stabilizátoru je prasklá nebo není upevněná), že stabilizátor neplní svoji funkci.C
5.3.1.6
Neodborná oprava nebo změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru
5.3.1.6.1Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla.B
5.3.1.6.2Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.2 Tlumiče pérováníVizuální kontrola.
5.3.2.1
V uchycení tlumiče pérování jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo jsou prasklé nebo chybí nebo uchycení tlumiče pérování neodpovídá požadavkům
5.3.2.1V upevnění tlumiče pérování jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění tlumiče pérování neodpovídá požadavkům.B
5.3.2.2
Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí
5.3.2.2.1Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný, avšak tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla.A
5.3.2.2.2Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje.B
5.3.3 Systém nezávislého zavěšení kolVizuální kontrola za použití detektorů vůle v řízení, jsou-li k dispozici.
5.3.3.1
V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
5.3.3.1.1V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné.B
5.3.3.1.2V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou natolik velké vůle nebo spojovací prvky (např. šrouby, matice) jsou natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.3.2
Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol
5.3.3.2.1Některá část systému zavěšení kol (ramena) je zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost systému.A
5.3.3.2.2Některá část systému zavěšení kol (např. ramena) je poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná.B
5.3.3.2.3Některá část systému zavěšení kol je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. je deformovaná, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.3.3

Neodborná oprava nebo změna v systému nezávislého zavěšení kol

5.3.3.3.1Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému zavěšení kol, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla.B
5.3.3.3.1Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému zavěšení kol, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.4 Hnací hřídele kolVizuální kontrola za použití detektorů vůle v řízení, jsou-li k dispozici.
5.3.4.1
Nadměrné opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol (poloosy)
5.3.4.1.1Opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol (poloosy), které ovlivňuje spolehlivost funkce spojení nebo provozní vlastnosti vozidla.B
5.3.4.1.2V kloubovém spojení hnacího hřídele kol (poloosy) je natolik velká vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.4.2
Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu
5.3.4.2.1Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva.A
5.3.4.2.2Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je chybně upevnění nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva nebo prachovka chybí.B
5.3.5 Pneumatické/ hydropneumatické odpruženíVizuální kontrola.
5.3.5.1
Systém pneumatického / hydropneumatického odpružení není funkční
5.3.5.1.1Systém pneumatického/ hydropneumatického odpružení není funkční, ale tato závada bezprostředně neohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.B
5.3.5.1.2Nefunkční systém pneumatického/ hydropneumatického odpružení bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.5.2
Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená (např. měchy, vlnovce) nebo nadměrně zkorodovaná nebo chybí
5.3.5.2.1Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebovaná (např. měchy, vlnovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.A
5.3.5.2.2Některá část systému pneumatického/ hydropneumatického odpružení je poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná.B
5.3.5.2.3Některá část systému pneumatického/ hydropneumatického odpružení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, deformovaná, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.5.3
Únik média ze systému
5.3.5.3Ze systému pneumatického/ hydropneumatického odpružení uniká médium (vzduch / olej).B
5.3.5.4
Některé spojovací prvky v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení jsou uvolněné nebo chybí nebo nejsou spolehlivé nebo uchycení neodpovídá požadavkům
5.3.5.4.1Některé spojovací prvky v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění neodpovídá požadavkům.B
5.3.5.4.2Upevnění nebo spojení systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.5 5
Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla není funkční nebo je zařízení poškozeno nebo chybně seřízeno a tento stav ovlivňuje bezpečný provoz vozidla
5.3.5.5.1Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je poškozeno nebo je zjevně chybně seřízeno, ale tato závada bezprostředně neohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.B
5.3.5.5.2Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je zjevně chybně seřízeno nebo je natolik poškozeno, že není funkční a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
5.3.5.6
Neodborná oprava nebo změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení
5.3.5.6.1Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla.B
5.3.5.6.2Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
6. PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU
6.1 Podvozek nebo rám a části k nim připojené
6.1.1 Celkový stav podvozku nebo rámu a částí k nim připojenýchVizuální kontrola.
6.1.1.1
Praskliny nebo deformace jakékoliv části konstrukčního prvku rámu nebo pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla
6.1.1.1.1Zjevné deformace, praskliny nebo lomy rámu, pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla.B
6.1.1.1.2Rám nebo pomocný rám je v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrné deformace, praskliny nebo zlomy), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.1.2
Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé
6.1.1.2.1Některé spojovací prvky (šrouby) rámu jsou zjevně uvolněné, ale tato závada nemá vliv na pevnost konstrukce rámu.A
6.1.1.2.2Některé spojovací prvky (šrouby, nýty, sváry) nebo výstužné desky rámu jsou zjevně uvolněné, prasklé nebo chybí.B
6.1.1.2.3Spojení rámu nebo pomocného rámu je natolik nespolehlivé (spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou zjevně uvolněné, poškozené, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.1.3
Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
6.1.1.3.1Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.A
6.1.1.3.2Koroze části rámu nebo pomocného rámu vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla.B
6.1.1.3.3Pevnost rámu nebo pomocného rámu vozidla je natolik narušena korozí, že je zjevně bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.1.4
Neodborná úprava nebo oprava rámu nebo samonosné karosérie
6.1.1.4Neodborná úprava nebo oprava rámu, která neodpovídá požadavkům výrobce nebo ovlivňuje celkovou pevnost konstrukce vozidla.B
6.1.2 Výfukový systémVizuální kontrola.
6.1.2.1
Výfukový systém netěsný
6.1.2.1.1Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systému.A
6.1.2.1.2Výfukový systém zjevně netěsný.B
6.1.2.2
Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí
6.1.2.2.1Některá část výfukového systému je nedostatečně upevněna nebo upevnění výfukového systému neodpovídá požadavkům a tato závada nemá vliv na funkci systému.A
6.1.2.2.2Některá část výfukového systému je nedostatečně upevněna nebo upevnění výfukového systému neodpovídá požadavkům a tato závada má vliv na funkci systému.B
6.1.2.2.3Některá část výfukového systému je poškozena, změněna nebo chybí a tato závada má vliv na funkci systému.B
6.1.2.3
Výfukové plyny z motoru nebo z nezávislého topení se zjevně dostávají do kabiny nebo do prostoru pro cestující
6.1.2.3.1Nevhodné vyústění nebo netěsnost výfukového systému motoru nebo nezávislého topení, které může způsobit pronikání (např. podlahou) výfukových plynů do kabiny nebo do prostoru pro cestující.B
6.1.2.3.2Výfukové plyny z motoru nebo z nezávislého topení se zjevně dostávají do kabiny nebo do prostoru pro cestující, ohrožení zdraví osob ve vozidle.C
6.1.2.4
Změna nebo úprava části výfukového systému nebo použitý náhradní výfukový systém není v souladu s požadavky
6.1.2.4.1Zjevný zásah do výfukového systému, který není v souladu s požadavky (např. ovlivňující funkci nebo bezpečnost.B
6.1.2.4.2Označení dílů výfukového systému, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům.B
6.1.3 Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění)Vizuální kontrola, v případě systémů LPG/CNG/LNG se použije zařízení pro detekci úniku plynu.
6.1.3.1
Nádrž je nadměrně poškozená nebo je netěsná nebo neodpovídá požadavkům
6.1.3.1.1Palivová nádrž je poškozená tak, že je zjevně netěsná.B
6.1.3.1.2Palivová nádrž určená pro pohon / vytápění vozidla neodpovídá požadavkům (homologace) nebo nestanovil-li výrobce jinak, staří palivové nádrže na LPG / CNG překračuje stanovenou dobu.B
6.1.3.1.3Z palivové nádrže na kapalná paliva dochází k úniku paliva.C
6.1.3.1.4Do kabiny nebo prostoru pro cestující unikají plynné výpary z netěsné palivové nádrže na kapalná paliva.C
6.1.3.2
Některé prvky systému uchycení nádrže ve vozidle jsou uvolněné nebo poškozené nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé nebo montáž nádrže ve vozidle neodpovídá požadavkům
6.1.3.2.1Upevnění palivové nádrže ve vozidle je uvolněné, poškozené nebo spojovací prvky / úchyty chybí nebo upevnění nádrže neodpovídá požadavkům.B
6.1.3.2.2Způsob montáže z hlediska umístění palivové nádrže ve vozidle neodpovídá požadavkům (např. přídavné nádrže nebo nádrže na vodík / LPG / CNG - pohon / vytápění).B
6.1.3.2.3Upevnění palivové nádrže ve vozidle je natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky / úchyty uvolněné, poškozené nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích.C
6.1.3.3
Víčko plnicího hrdla palivové nádrže chybí nebo je netěsné nebo neodpovídá požadavkům, nebo je-li vyžadováno, nelze víčko uzamknout
6.1.3.3.1Víčko plnicího hrdla palivové nádrže je netěsné nebo neodpovídá požadavkům, nebo je-li vyžadováno, nelze víčko uzamknout nebo víčko palivové nádrže chybí.B
6.1.3.3.2Dochází k úniku paliva plnicím hrdlem palivové nádrže.C
6.1.3.4
Ventil palivové nádrže, pokud je požadován, nefunguje správně nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům
6.1.3.4Ventil palivové nádrže, je-li vyžadován, zjevně nefunguje správně nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.B
6.1.3.5
Palivové potrubí/hadice jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované nebo netěsné nebo spojovací prvky palivového potrubí/hadic jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované nebo nejsou spolehlivé nebo neodpovídají požadavkům
6.1.3.5.1Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené nebo zasažené povrchovou korozí, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému.A
6.1.3.5.2Palivové potrubí / hadice je netěsné nebo poškozené nebo zjevná koroze palivového potrubí / spojovacích prvků (spon) má vliv na spolehlivost a těsnost systému.B
6.1.3.5.3U nízkotlaké části systému pohonu / vytápění vozidla použito nevhodné palivové potrubí / hadice, které neodpovídá požadavkům nebo způsob spojení palivového potrubí / hadic je nespolehlivé, uvolněné nebo neodpovídá požadavkům (např. u LPG / CNG).B
6.1.3.5.4Z netěsného palivového potrubí / hadice nebo jejich spojení dochází k úniku paliva.C
6.1.3.5.5Z netěsného plynového potrubí / hadice nebo spojení systému pohonu / vytápění na LPG / CNG uniká plyn (z nízkotlaké / vysokotlaké části).C
6.1.3.6
Uchycení palivového potrubí/hadic je uvolněné nebo je nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům nebo způsob montáže palivového potrubí/hadic ve vozidle neodpovídá požadavkům
6.1.3.6.1Upevnění palivového potrubí je uvolněné, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost systému.A
6.1.3.6.2Upevnění palivového potrubí / hadic je uvolněné, nespolehlivé nebo způsob montáže palivového potrubí / hadic neodpovídá požadavkům a tato závada má vliv na bezpečnost nebo spolehlivost systému.B
6.1.3.7
Nebezpečí požáru z důvodu hromadění paliva nebo maziva nebo jiného hořlavého materiálu v motorovém prostoru nebo palivové potrubí nebo nádrž je nedostatečně tepelně chráněna od výfukového systému
6.1.3.7.1Z důvodu hromadění maziva v motorovém prostoru (např. spodní kryt motoru) hrozí nebezpečí vzniku požáru.B
6.1.3.7.2Zařízení, které tepelně chrání nádrž / palivové potrubí od výfukového systému (tepelný štít), je-li zařízení vyžadováno, je poškozené tak, že není zařízení dostatečně funkční.B
6.1.3.7.3Z důvodu nashromážděného množství paliva, nebo jiného hořlavého materiálu v motorovém prostoru (např. spodní kryt motoru) nebo z důvodu nefunkčního nebo chybějícího zařízení, které tepelně chrání nádrž / palivové potrubí od výfukového systému (tepelný štít), je-li zařízení vyžadováno, hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru vozidla.C
6.1.3.7.4Systém LPG/CNG/LNG nebo vodíkový systém není v souladu s požadavky, některá z částí systému je vadná.C
6.1.3.8
Montáž systému pohonu na vodík nebo na LPG nebo na CNG do vozidla není v souladu s požadavky
6.1.3.8.1Montáž systému pohonu na vodík / LPG / CNG ve vozidle není uvedena v technickém průkazu vozidla (neschválená přestavba).B
6.1.3.8.2Způsob montáže systému pohonu na vodík / LPG / CNG do vozidla není v souladu s požadavky.B
6.1.3.8.3Některý komponent systému pohonu na vodík / LPG / CNG je poškozený (např. plynotěsná skřínka), chybí, není funkční nebo neodpovídá požadavkům homologace.B
6.1.3.8.4Způsob montáže systému pohonu na vodík / LPG / CNG ve vozidle je v rozporu s požadavky na bezpečnost a bezprostředně ohrožuje život a zdraví přepravovaných osob, bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích.C
6.1.3.8.5Do kabiny nebo do prostoru pro cestující uniká plyn ze systému pohonu na LPG / CNG.C
6.1.3.8.6Vozidlo, je-li vyžadováno, není označeno předepsaným štítkem označující montáž systému pohonu na LPG / CNG / vodík nebo označení na vozidle je poškozené nebo není dostatečně viditelné.B
6.1.3.9
Montáž systému nezávislého vytápění na LPG / CNG ve vozidle není v souladu s požadavky
6.1.3.9.1Montáž systému nezávislého vytápění na kapalná / plynná paliva (např. LPG / CNG) ve vozidle není uvedena v technickém průkazu vozidla (neschválená přestavba).B
6.1.3.9.2Způsob montáže systému nezávislého vytápění na kapalná / plynná paliva do vozidla není v souladu s požadavky.B
6.1.3.9.3Některý komponent systému nezávislého vytápění na LPG / CNG je poškozený, chybí, není funkční nebo neodpovídá požadavkům homologace.B
6.1.3.9.4Způsob montáže systému nezávislého vytápění na kapalná / plynná paliva ve vozidle jev rozporu s požadavky na bezpečnost.C
6.1.3.9.5Do kabiny nebo do prostoru pro cestující unikají plynné výpary / plyny LPG / CNG ze systému nezávislého vytápění (kapalná / plynná paliva).C
6.1.4 Nárazníky, boční ochrana a zařízení ochrany proti podjetí zezaduVizuální kontrola.
6.1.4.1
Zařízení ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazník, je-li vyžadován, chybí nebo systému neplní svůj účel nebo zjevně není v souladu s požadavky
6.1.4.1.1Poškození nebo deformace zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku, které nemá vliv na jeho funkci nebo bezpečnost.A
6.1.4.1.2Zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrana, nárazník, je-li vyžadován, chybí, je neúplný nebo některá část zařízení je poškozená tak, že zařízení neplní svůj účel nebo konstrukce zařízení nebo jeho montáž na vozidle není v souladu s požadavky.B
6.1.4.2
Chybí bezpečné zakončení (krytky) ostrých nebo náběžných hran nebo některá část systému je prasklá nebo nadměrně deformovaná nebo není úplná a může při kontaktu nebo letmém dotyku způsobit zranění
6.1.4.2.1U zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku, chybí bezpečné zakončení ostrých nebo náběžných hran (krytky) nebo zařízení je deformované, prasklé, neúplné nebo je poškozené natolik, že může způsobit zachycení osob (nebezpečné hrany).B
6.1.4.2.2Zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrana nebo nárazník je v tak zhoršeném technickém stavu (uvolněný, prasklý, deformovaný, vyhnutý do strany), že bezprostředně hrozí jeho upadnutí nebo zachycení osob (nebezpečné hrany).C
6.1.4.3
Některé spojovací prvky systému ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazníku jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení systému na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo způsob upevnění neodpovídá požadavkům
6.1.4.3.1Některé spojovací prvky zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku jsou uvolněné nebo upevnění zařízení na vozidle je uvolněné, avšak tato závada nemá vliv na jeho funkci nebo bezpečnost.A
6.1.4.3.2Některé spojovací prvky zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku jsou uvolněné nebo chybí nebo upevnění zařízení na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům a tato závada ovlivňuje jeho funkci nebo bezpečnost.B
6.1.5 Nosič rezervního kola (je-li na vozidle)Vizuální kontrola.
6.1.5.1
Nosič rezervního kola poškozen nebo není úplný nebo neplní svoji funkci nebo nespolehlivé zajištění nosiče proti samovolnému sklopení náhradního kola
6.1.5.1.1Nosič náhradního kola poškozený, avšak tato závada nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.A
6.1.5.1.2Nosič náhradního kola poškozený, neúplný nebo není funkční.B
6.1.5.1.3Nefunkční zajištění nosiče proti samovolnému sklopení náhradního kola.C
6.1.5.2
Nosič rezervního kola má praskliny nebo je nespolehlivý
6.1.5.2Nosič náhradního kola má praskliny nebo je nespolehlivě upevněn.B
6.1.5.3
Rezervní kolo není k nosiči spolehlivě uchyceno a mohlo by spadnout nebo rezervní kolo není v zavazadlovém prostoru spolehlivě uchyceno a může se pohybovat
6.1.5.3.1Náhradní kolo není spolehlivě upevněno v prostoru pro náhradní kolo nebo náhradní kolo není spolehlivě upevněno na jiném místě vozidla (např. při instalaci toroidní nádrže na LPG).B
6.1.5.3.2Náhradní kolo není spolehlivě upevněno k nosiči náhradního kola a bezprostředně hrozí jeho upadnutí na vozovku.C
6.1.6 Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízeníVizuální kontrola opotřebení a správné funkce se zvláštním ohledem na veškerá instalovaná bezpečnostní zařízení s použitím měřidla v souladu se stanovenou metodikou.
6.1.6.1
Montáž spojovacího zařízení není uvedena v dokumentaci vozidla nebo neodpovídá požadavkům nebo spojovací zařízení není schváleného typu
6.1.6.1Montáž spojovacího zařízení není uvedena v předložené dokumentaci k vozidlu nebo montáž neodpovídá požadavkům (např. výrobce / technickým požadavkům) nebo spojovací zařízení, není-li stanoveno jinak, není schváleného provedení.B
6.1.6.2
Některá část spojovacího zařízení poškozená nebo deformovaná nebo prasklá
6.1.6.2.1Poškození, praskliny nebo deformace některé části spojovacího zařízení (pouze samostatné tažné vozidlo).B
6.1.6.2.2Poškození, praskliny nebo deformace některých částí spojovacího zařízení u jízdní soupravy.C
6.1.6.3
Některá část spojovacího zařízení nadměrně opotřebovaná
6.1.6.3.1Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení.B
6.1.6.3.2Opotřebení některých částí spojovacího zařízení u jízdní soupravy je v natolik zhoršeném technickém stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu (rozpojení jízdní soupravy).C
6.1.6.3.3Není-li předložena ke kontrole příslušná část odnímatelného spojovacího zařízení tažného vozidla.B
6.1.6.4
Uchycení spojovacího zařízení vadné nebo nespolehlivé nebo uchycení neodpovídá požadavkům
6.1.6.4.1Upevnění spojovacího zařízení vadné, uvolněné, nespolehlivé nebo upevnění spojovacího zařízení neodpovídá požadavkům.B
6.1.6.4.2Upevnění některých částí spojovacího zařízení jízdní soupravy je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy jízdní soupravy.C
6.1.6.5
Jakékoliv zajištění proti neúmyslnému rozpojení, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozeno nebo nefunguje správně nebo není spolehlivé
6.1.6.5.1Zajištění proti neúmyslnému rozpojení spojovacího zařízení (pojistka), je-li vyžadováno, chybí, je poškozeno, nefunguje správně nebo není spolehlivé.B
6.1.6.5.2Bezpečnostní zajištění při neúmyslném rozpojení jízdní soupravy (zajišťovací lanko, řetěz), je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům, je poškozené nebo je nadměrně zkorodované a z tohoto důvodu není spolehlivé.B
6.1.6.6
Jakýkoliv indikátor pro indikaci uzavření spojovacího zařízení, je-li vyžadován, nefunguje správně
6.1.6.6Indikátor pro indikaci uzavření spojovacího zařízení, je-li vyžadován, nefunguje správně.B
6.1.6.7
Spojovací zařízení zakrývá registrační značku nebo předepsané osvětlení vozidla
6.1.6.7.1Spojovací zařízení částečně zakrývá registrační značku nebo předepsané osvětlení vozidla, avšak tato závada neovlivňuje podstatným způsobem viditelnost předepsaného osvětlení nebo viditelnost, čitelnost nebo osvětlení tabulky registrační značky.A
6.1.6.7.2Spojovací zařízení zakrývá registrační značku nebo předepsané osvětlení vozidla a tato závada ovlivňuje podstatným způsobem viditelnost předepsaného osvětlení nebo viditelnost nebo čitelnost tabulky registrační značky.B
6.1.6.8
Neodborná oprava nebo změna spojovacího zařízeni
6.1.6.8.1Neodborná oprava nebo změna spojovacího zařízení, která má vliv na spolehlivost spojení vozidel.B
6.1.6.8.2Neodborná oprava nebo změna spojovacího zařízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost spojení jízdní soupravy.C
6.1.7 Převodové ústrojíVizuální kontrola.
6.1.7.1
Spojení hřídelů u převodového ústrojí zjevně uvolněné, šrouby na přírubě kloubových hřídelů uvolněny nebo chybí nebo viditelné zajištění šroubů, je-li vyžadováno, chybí nebo neplní svoji funkci
6.1.7.1.1Na přírubě kloubových hřídelů u převodového ústrojí jsou některé šrouby zjevně uvolněné nebo viditelné zajištění šroubů, je-li zjevně vyžadováno, chybí nebo neplní svoji funkci.B
6.1.7.1.2Spojení kloubových hřídelů u převodového ústrojí je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí upadnutí hřídele).C
6.1.7.2
Nadměrné vůle v uložení hřídele převodového ústrojí (ložiska)
6.1.7.2.1V uložení hřídele převodového ústrojí jsou zjevně větší vůle než provozní.B
6.1.7.2.2V uložení hřídele převodového ústrojí (ložiska) jsou zjevně natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.7.3
Nadměrné opotřebení univerzálních kloubů u převodového ústrojí (axiální a radiální vůle)
6.1.7.3.1V universálních kloubech u převodového ústrojí jsou zjevně větší vůle než provozní (axiální a radiální).B
6.1.7.3.2Opotřebení univerzálních kloubů u převodového ústrojí je nadměrné natolik (axiální a radiální vůle), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.7.4
Zhoršený stav pružných těles u kloubů u převodového ústrojí
6.1.7.4.1Stav pružných členů u kloubů u převodového ústrojí je zjevně zhoršený.B
6.1.7.4.2Stav pružných členů u kloubů u převodového ústrojí je zjevně zhoršený natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.7.5
Hřídel u převodového ústrojí poškozená nebo ohnutá
6.1.7.5Poškozená nebo zjevně deformovaná hřídel u převodového ústrojí.B
6.1.7.6
Ložiskové pouzdro u převodového ústrojí má praskliny nebo je poškozené nebo je nespolehlivé
6.1.7.6.1Ložiskové pouzdro u převodového ústrojí je zjevně poškozené.B
6.1.7.6.2Ložiskové pouzdro u převodového ústrojí je natolik poškozené, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.1.7.7
Prachovka u převodového ústrojí chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu
6.1.7.7.1Prachovka na převodovém ústrojí je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva.A
6.1.7.7.2Prachovka na převodovém ústrojí je chybně upevněná nebo poškozená natolik, že neplní svoji funkci nebo prachovka chybí.B
6.1.7.8
Nepovolená úprava převodového ústrojí
6.1.7.8Nepovolená oprava nebo úprava převodového ústrojí.B
6.1.7.9
U převodového ústrojí chybí ochranný kryt řetězu / řemenice, je-li vyžadován
6.1.7.9Povinný ochranný kryt řetězu / řemenice u převodového ústrojí je poškozen natolik, že neplní svůj účel nebo neodpovídá požadavkům nebo chybí (např. u motocyklu).B
6.1.8 Uchycení motoruVizuální kontrola.
6.1.8.1
Uchycení motoru ve zhoršeném stavu, zjevně velmi poškozené, uvolněné nebo s prasklinami
6.1.8.1.1Uložení motoru je uvolněné, s prasklinami nebo ve zhoršeném stavu nebo způsob uložení motoru neodpovídá požadavkům.B
6.1.8.1.2Uložení motoru je natolik zjevně nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost.C
6.1.9 Výkon motoruVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
6.1.9.1
Řídící jednotka nepovoleně upravena
6.1.9.1Zjevný zásah do řídicí jednotky.B
6.1.9.2
Nepovolená úprava motoru
6.1.9.2Zjevná nepovolená úprava motoru.B
6.1.9.3
Nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek
6.1.9.3Zjevné nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek.B
6.2 Kabina, karoserie a nástavba
6.2.1 Celkový stav kabiny, karosérie a nástavbyVizuální kontrola.
6.2.1.1
Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá
6.2.1.1.1Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla.A
6.2.1.1.2Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla.B
6.2.1.1.3Koroze narušila karosérii, kabinu nebo nástavbu vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.1.1.4Deformace, praskliny nebo lomy karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, které ovlivňují její pevnost.B
6.2.1.1.5Rozsah poškození karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla deformacemi, prasklinami je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.1.1.6Nedostatečná funkční vůle od rotujících nebo pohyblivých částí a vozovky.C
6.2.1.2
Nebezpečné vnější díly na kabině, karoserii nebo nástavbě, které by mohly způsobit zranění
6.2.1.2.1Na karosérii, kabině nebo nástavbě vozidla se vyskytují nebezpečné vnější díly, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob.B
6.2.1.2.2V prostoru pro řidiče nebo cestující se vyskytují díly, které mohou způsobit zranění osob nebo nesplňují příslušné požadavky.B
6.2.1.2.3V prostoru pro řidiče, cestující nebo na povrchu karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla se vyskytují díly, které bezprostředně ohrožují bezpečnost osob.C
6.2.1.3
Ukotvení sloupku karoserie nebo kabiny poškozené
6.2.1.3.1Sloupky karoserie nebo kabiny nedostatečně ukotvené nebo poškozené.B
6.2.1.3.2Sloupky karoserie, kabiny jsou natolik nespolehlivé nebo poškozené, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.1.4
Stav kabiny umožňuje pronikání výparů od motoru nebo výfukových plynů do kabiny řidiče nebo do prostoru pro cestující
6.2.1.4.1Stav kabiny umožňuje pronikání výparů od motoru nebo výfukových plynů do kabiny řidiče nebo do prostoru pro cestující.B
6.2.1.4.2Do kabiny pronikají zjevně výpary nebo výfukové plyny.C
6.2.1.5
Neodborná oprava nebo změna kabiny nebo karosérie nebo nástavby
6.2.1.5.1Druh (typ) karosérie nebo nástavby neodpovídá údajům, uvedených v dokumentaci vozidla (neschválená změna karosérie nebo nástavby).B
6.2.1.5.2Přepážka, oddělující prostor nákladu od prostoru pro cestující, je-li vyžadována, chybí nebo neodpovídá požadavkům nebo prostor pro náklad není v souladu s požadavky.B
6.2.1.5.3Neodborná oprava kabiny, karosérie nebo nástavby, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla.B
6.2.1.5.4Neodborná oprava kabiny, karosérie nebo nástavby, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.2 Uchycení kabiny, karoserie nebo nástavbyVizuální kontrola.
6.2.2.1
Uchycení kabiny nebo karosérie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla není zjevně v jeho podélné rovně nebo způsob uchycení (počet upevňovacích bodů nebo jejich provedení) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla
6.2.2.1.1Uchycení kabiny, karosérie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla není zjevně v jeho podélné rovně.B
6.2.2.1.2Způsob upevnění kabiny, karosérie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla.B
6.2.2.1.3Způsob upevnění kabiny, karosérie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla a je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.2.2
Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení kabiny nebo karoserie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, nebo poškozené nebo chybí
6.2.2.2.1Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) upevnění kabiny, karoserie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí nebo spojení zjevně neodpovídá požadavkům výrobce.B
6.2.2.2.2Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) upevnění kabiny, karoserie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí nebo spojení zjevně neodpovídá požadavkům výrobce a je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.2.3
Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou nadměrně zkorodované nebo zdeformované nebo prasklé
6.2.2.3.1Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou nadměrně zkorodované, zdeformované nebo prasklé.B
6.2.2.3.2Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou natolik zkorodované, zdeformované nebo prasklé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.3 Dveře a pojistky dveří / kapota, víko zavazadlového prostoruVizuální kontrola.
6.2.3.1
Dveře nelze náležitě otevřít nebo zavřít
6.2.3.1Dveře nelze z venku nebo zevnitř otevřít nebo spolehlivě zavřít nebo nelze dveře otevřít v plném rozsahu.B
6.2.3.2
Dveře nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevírání
6.2.3.2.1Dveře nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevírání.B
6.2.3.2.2Dveře nelze spolehlivě zajistit v otevřené poloze (skříň).B
6.2.3.2.3Dveře nelze zajistit proti samovolnému otevírání a tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.3.3
Dveře, sloupek, systém dveřních závěsů, systém dveřních zámků nebo sloupek chybí, jsou uvolněné nebo ve zhoršeném stavu
6.2.3.3.1Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání.A
6.2.3.3.2Některý prvek ze systému dveřních závěsů nebo dveřních zámků je nadměrně opotřebovaný, poškozený, nefunguje správně nebo chybí.B
6.2.3.3.3Stav systému dveřních závěsů nebo dveřních zámků je v tak zhoršeném stavu (poškozený, nadměrně opotřebovaný, nefunguje správně, chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.3.3.4Dveře jsou nadměrně zkorodované, poškozené, zdeformované nebo provedení dveří neodpovídá požadavkům.B
6.2.3.3.5Dveře chybí nebo jsou v tak zhoršeném stavu (např. nadměrně zkorodované nebo poškozené), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.3.4
Neodborná oprava nebo změna (závěsy, kliky)
6.2.3.4Neodborná oprava nebo neschválená změna dveří nebo dveřního systému.B
6.2.3.5
Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze spolehlivě otevřít nebo zavřít
6.2.3.5.1Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze spolehlivě zajistit v otevřené poloze.A
6.2.3.5.2Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze spolehlivě otevřít nebo zavřít.B
6.2.3.6
Přední kapota / přední víko zavazadlového prostoru, otvírané po směru jízdy, nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevření nebo způsob zajištění kapoty / víka zavazadlového prostoru neodpovídá požadavkům
6.2.3.6U přední kapoty / předního víka zavazadlového prostoru, otvírané směrem dozadu, bezpečnostní pojistka proti samovolnému otevření, chybí nebo není funkční nebo neodpovídá požadavkům.C
6.2.3.7
Závěsy kapoty / víka zavazadlového prostoru ve zhoršeném stavu
6.2.3.7Závěsy kapoty / víka zavazadlového prostoru uvolněné, poškozené nebo zjevně opotřebené.B
6.2.4 PodlahaVizuální kontrola.
6.2.4.1
Podlaha je ve velmi zhoršeném stavu nebo je nespolehlivá nebo děravá nebo neodpovídá požadavkům
6.2.4.1.1Podlaha je ve zhoršeném stavu (např. děravá, nadměrně zkorodovaná, uvolněná) nebo neodpovídá požadavkům.B
6.2.4.1.2Podlaha je v tak zhoršeném technickém stavu (např. děravá, nadměrně zkorodovaná, uvolněná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích.C
6.2.5 Sedadlo řidičeVizuální kontrola.
6.2.5.1
Nosná konstrukce sedadla je poškozená nebo neúplná nebo neodpovídá požadavkům
6.2.5.1.1Sedadlo řidiče má poškozený nebo opotřebený povrch sedadla.A
6.2.5.1.2Větší vůle než provozní v systému posouvání / seřízení sedadla řidiče (podélné, výškové, úhlové), ovlivňující mechanické vlastnosti sedadla (vůle / tuhost).B
6.2.5.1.3Konstrukce sedadla řidiče je poškozená nebo nadměrně opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, deformovaná nebo neúplná (např. chybí opěrky hlavy) nebo poškození sedadla může způsobit zranění řidiče (např. chybějící polstrování) nebo typ sedadla zjevně neodpovídá požadavkům.B
6.2.5.1.4Sedadlo řidiče chybí nebo nosná konstrukce sedadla řidiče je poškozená natolik, zeje bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
6.2.5.2
Ukotvení sedadla uvolněné nebo nespolehlivé nebo způsob ukotvení neodpovídá požadavkům
6.2.5.2.1Některý spojovací prvek ukotvení sedadla řidiče je zjevně uvolněný, prasklý nebo chybí nebo kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům (např. mimo kotevní úchyty).B
6.2.5.2.2Ukotvení sedadla řidiče je natolik nespolehlivé (uvolněné / prasklé / chybějící spojovací prvky, nadměrně zkorodované kotevní úchyty), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.5.3
Výškové nebo úhlové nebo podélné seřízení sedadla nelze aretovat v požadované poloze nebo aretace polohy není spolehlivá
6.2.5.3.1Výškové nebo úhlové nebo podélné seřízení sedadla řidiče, je-li vyžadováno, není funkční nebo nelze sedadlo spolehlivě aretovat v požadované poloze.B
6.2.5.3.2Sedadlo řidiče nelze zajistit v poloze vhodné pro ovládání vozidla nebo aretace sedadla v požadované poloze je natolik nespolehlivá že, je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.C
6.2.6 Ostatní sedadlaVizuální kontrola.
6.2.6.1
Sedadlo poškozené nebo neúplné nebo nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům
6.2.6.1.1Sedadlo má poškozený nebo opotřebený povrch sedadla.A
6.2.6.1.2Konstrukce sedadla je poškozená nebo nadměrně opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, deformovaná nebo neúplná (např. chybí opěrky hlavy) nebo poškození sedadla může způsobit zranění přepravované osoby (např. chybějící polstrování) nebo typ sedadla (provedení) neodpovídá požadavkům.B
6.2.6.1.3Větší vůle než provozní v systému posouvání / seřízení sedadla (podélné, výškové, úhlové), je-li instalováno, ovlivňující mechanické vlastnosti sedadla (vůle / tuhost).B
6.2.6.2
Počet kotevních úchytů (sedadel) ve vozidle nesouhlasí s údaji uvedenými v dokladech vozidla
6.2.6.2Počet kotevních úchytů / sedadel ve vozidle nesouhlasí (chybí / nadpočet) s údaji uvedenými v dokumentaci vozidla.B
6.2.6.3
Některé sedadlo je uvolněné nebo ukotvení sedadla je nespolehlivé nebo způsob ukotvení sedadla ve vozidle neodpovídá požadavkům
6.2.6.3.1Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný.A
6.2.6.3.2Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný, prasklý nebo chybí nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům nebo kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný a tato závada ovlivňuje spolehlivost ukotvení sedadla.B
6.2.7 Ovladače vozidlaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
6.2.7.1
Ovladač vozidla nefunguje správně nebo je nespolehlivý či poškozený nebo je neodborně změněn tak, že může při ovládání vozidla způsobit zranění řidiče nebo neodpovídá požadavkům
6.2.7.1.1Ovladač vozidla je poškozený, nefunguje správně, nebo je neodborně změněn tak, že může při ovládání vozidla způsobit zranění řidiče (např. ostré hrany na řadicí páce, pedálech / ručních pákách) nebo neodpovídá požadavkům (např. u ručních ovladačů motocyklů chybí předepsané zaoblení).B
6.2.7.1.2Jakýkoliv ovladač (např. řadicí páka, pedály / páky, ruční ovladače apod.) nezbytný pro bezpečné ovládání vozidla nefunguje správně, je vadný nebo poškozený tak, že vozidlo nelze spolehlivě a bezpečně ovládat.C
6.2.8 Stupátka, schůdky a přidržovací madla u vozidlaVizuální kontrola.
6.2.8.1
Stupátko nebo schůdky u vozidla nadměrně zkorodovány nebo poškozeny nebo chybí nebo stupátko nebo schůdky či přidržovací madla nejsou spolehlivá nebo neodpovídají požadavkům
6.2.8.1.1Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny nebo zkorodovány, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost.A
6.2.8.1.2Stupátka nebo schůdky u vozidla jsou nadměrně zkorodovány nebo přidržovací madla, stupátka nebo schůdky jsou uvolněné nebo poškozené tak, že nejsou spolehlivé nebo neodpovídají požadavkům nebo, jsou-li vyžadovány, chybí (např. u motocyklů).B
6.2.8.2
Stupátko nebo schůdky u vozidla nebo přidržovací madla ve stavu, který by mohl při použití způsobit zranění
6.2.8.2Stupátka, schůdky nebo přidržovací madla ve stavu, který by mohl způsobit zranění osoby při nastupování / vystupování nebo by mohly způsobit zachycení.B
6.2.9 Jiná vnitřní a vnější výbava vozidla, samostatné technické celkyVizuální kontrola.
6.2.9.1
Uchycení výbavy vozidla, je vadné nebo uvolněné nebo nespolehlivé nebo způsob její montáže na vozidlo neodpovídá požadavkům.
6.2.9.1.1Některý upevňovací prvek výbavy vozidla je uvolněný, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost upevnění výbavy.A
6.2.9.1.2Upevnění výbavy vozidla, je vadné nebo uvolněné nebo nespolehlivé.B
6.2.9.1.3Montáž výbavy vozidla na vozidlo neodpovídá požadavkům (např. ochranné rámy).B
6.2.9.2
Uchycení samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) na vozidle je vadné nebo uvolněné nebo není spolehlivé nebo způsob montáže samostatného technického celku na vozidle není v souladu s požadavky
6.2.9.2.1Některý spojovací prvek upevnění samostatného technického celku je uvolněný, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost upevnění samostatného technického celku.A
6.2.9.2.2Způsob upevnění samostatného technického celku k podvozku nebo rámu vozidla (počet upevňovacích bodů, jejich umístění nebo provedení) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla nebo je nespolehlivé.B
6.2.9.2.3Způsob upevnění samostatného technického celku k podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla nebo je nespolehlivý a je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.9.2.4Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení samostatného technického celku k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené, chybí nebo použité spojovací prvky zjevně neodpovídají požadavkům výrobce.B
6.2.9.2.5Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení samostatného technického celku k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí nebo použité spojovací prvky zjevně neodpovídají požadavkům výrobce a tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.9.2.6Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo samostatném technickém celku jsou zjevně nadměrně zkorodované nebo zdeformované nebo prasklé.B
6.2.9.2.7Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo samostatném technickém celku jsou natolik zkorodované nebo zdeformované nebo prasklé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.9.3
Výbava vozidla, jejíž technická způsobilost se schvaluje (autodoplňky), není schváleného typu (chybí povinné označení např. schvalovací značka ATEST 8SDXXXX apod.)
6.2.9.3Vozidlo, není-li stanoveno jinak, je vybaveno výbavou vozidla (autodoplňky), jejíž technická způsobilost není schválena (chybí povinné označení např. schvalovací značkou ATEST 8SDXXXX).B
6.2.9.4
Samostatný technický celek (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), dodatečně namontovaný na vozidlo, není schváleného typu (chybí výrobní štítek a výrobní číslo) nebo chybí technické osvědčení samostatného technického celku (výměnné nástavby nebo pracovního stroje neseného) nebo záznam o schválení přestavby v dokumentaci vozidla
6.2.9.4U samostatného technického celku, který je namontován na vozidle:

1) Chybí záznam o schválení přestavby (pevná nástavba) v dokumentaci vozidla (ORV, OTP, technický průkaz vozidla) nebo

2) chybí předepsané doklady - „technické osvědčení samostatného technického celku“ nebo „výpis z technického osvědčení samostatného technického celku“ (výměnná nástavba / pracovní stroj nesený).

B
6.2.9.5
Na povrchu samostatného technického celku (pracovní stroj nesený) nebo výbavě vozidla jsou nebezpečné vnější díly, které mohou při nárazu nebo letmém dotyku způsobit zranění
6.2.9.5Na povrchu samostatného technického celku (výměnná nástavba / pracovní stroj nesený) nebo na povrchu výbavy vozidla jsou nebezpečné vnější díly, které mohou způsobit zranění.B
6.2.9.6
Zařízení pro uchycení kontejneru k vozidlu je poškozené nebo není funkční a kontejner nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze
6.2.9.6.1Zařízení pro zajištění nebo uchycení kontejneru k vozidlu je opotřebené nebo poškozené (deformované, prasklé) tak, že zjevně není plně funkční.B
6.2.9.6.2Zařízení pro zajištění nebo uchycení kontejneru k vozidlu není funkční nebo je poškozené tak, že přepravovaný kontejner nelze bezpečně zajistit v přepravní poloze.C
6.2.9.7
Hydraulické zařízení netěsné
6.2.9.7.1Netěsnost hydraulického zařízení.A
6.2.9.7.2Z hydraulického zařízení odkapává olej.B
6.2.10 Kryty kol a systémy proti rozstřikuVizuální kontrola.
6.2.10.1
Zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie nebo zástěrka je-li vyžadována, chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo jejich uchycení je uvolněné nebo není spolehlivé
6.2.10.1.1Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.A
6.2.10.1.2Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci.B
6.2.10.1.3Upevnění zástěrky nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je natolik nespolehlivé, že může upadnout.B
6.2.10.2
Kryt kola nebo blatník, je-li vyžadován, chybí nebo je nadměrně zkorodovaný nebo je poškozený tak, že neplní svoji funkci nebo jeho uchycení je uvolněné nebo není spolehlivé
6.2.10.2.1Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.A
6.2.10.2.2Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola / blatník nebo je kryt kola / blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní svoji funkci.B
6.2.10.3
Nedostatečná vzdálenost krytu kola nebo blatníku od kola (zimní řetězy)
6.2.10.3Způsob montáže krytu kola / blatníku na vozidle (jeho umístění, výška od kola) neodpovídá požadavkům.B
6.2.10.4
Parametry krytu kola nebo jednotlivých prvků systému proti rozstřiku nejsou v souladu s požadavky
6.2.10.4.1Parametry (provedení, velikost) zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie / zástěrky nebo způsob jejich montáže na vozidle není v souladu s požadavky.B
6.2.10.4.2Parametry (provedení, šířka) krytu kola / blatníku nejsou v souladu s požadavky (např. kryty kol nezakrývají celou šířku běhounu pneumatiky apod.).B
6.2.11 Stojan u motocykluVizuální kontrola.
6.2.11.1
Stojan u motocyklu je uvolněný nebo nadměrně zkorodovaný nebo je poškozený natolik, že neplní svoji funkci
6.2.11.1Stojan u motocyklu je uvolněný nebo nadměrně zkorodovaný nebo je poškozený natolik, že neplní svoji funkci.B
6.2.11.2
Stojan u motocyklu chybí nebo neodpovídá požadavkům
6.2.11.2Stojan u motocyklu chybí nebo neodpovídá požadavkům.B
6.2.11.3
Zajištění stojanu proti vysunutí během jízdy není funkční nebo není spolehlivé
6.2.11.3Zajištění stojanu proti vysunutí během jízdy není plně funkční nebo není spolehlivé.C
6.2.12 Držadla a stupačky u motocykluVizuální kontrola
6.2.12.1
Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou demontované), jsou velmi zkorodované nebo jsou natolik poškozené, že neplní svoji funkci
6.2.12.1Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou demontované), jsou velmi zkorodované nebo jsou natolik poškozené, že neplní svoji funkciB
6.2.12.2

Držadla nebo stupačky u motocyklu neodpovídají požadavkům

6.2.12.2Držadla nebo stupačky u motocyklu neodpovídají požadavkům.B
6.2.90 Bočnice, čela valníkové karoserieVizuální kontrola.
6.2.90.1
Bočnice, čela valníkové karoserie nákladního prostoru ve zhoršeném stavu nebo nejsou těsné z hlediska sypkých materiálů nebo některý sloupek je nadměrně poškozený nebo popraskaný nebo bočnice a čela valníkové karoserie, na vozidle chybí (byly z vozidla demontovány)
6.2.90.1.1Poškození bočnice, čela valníkové karoserie.A
6.2.90.1.2Zjevná koroze, deformace nebo praskliny bočnice, čela nebo sloupku, která narušuje pevnost nebo těsnost valníkové karoserie nákladového prostoru.B
6.2.90.1.3Bočnice, čela nebo sloupky valníkové karoserie nákladového prostoru jsou v natolik zhoršeném technickém stavu (např. nadměrná koroze, deformace nebo praskliny), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.90.1.4Bočnice a čela u valníkové karoserie na vozidle chybí (neschválená přestavba).B
6.2.90.2
Uchycení čela nebo sloupků je nadměrně uvolněné nebo není spolehlivé
6.2.90.2.1Upevnění čela nebo sloupků valníkové karoserie nákladního prostoru je uvolněné.A
6.2.90.2.2Upevnění čela nebo sloupků valníkové karoserie nákladního prostoru je uvolněné natolik, že je narušena pevnost a spolehlivost konstrukce valníkové karoserie.B
6.2.90.2.3Upevnění čela nebo sloupků valníkové karoserie nákladního prostoru je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.C
6.2.90.3
Závěsy bočnic jsou nadměrně opotřebované nebo poškozené nebo jsou uvolněné nebo chybí
6.2.90.3.1Závěsy bočnic jsou opotřebované, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost uchycení bočnic.A
6.2.90.3.2Závěsy bočnic jsou zjevně opotřebované, poškozené, uvolněné nebo některé závěsy bočnic chybí.B
6.2.90.3.3Uchycení bočnic je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost j ízdy vozidla.C
6.2.90.4
Některá část systému zavírání/otevírání nebo zajištění bočnic je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená, nebo chybí nebo nedopovídá požadavkům nebo nelze bočnice spolehlivě uzavřít nebo zajistit
6.2.90.4.1Některá část systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic je opotřebovaná, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost uzavření / otevření bočnic.A
6.2.90.4.2Některá část systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic je zjevně opotřebovaná, zkorodovaná nebo neodpovídá požadavkům nebo některá část systému chybí nebo je poškozená tak, že některá část bočnice nelze spolehlivě uzavřít nebo zajistit proti otevření.B
6.2.90.4.3Některé části systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic jsou natolik nespolehlivé, že hrozí bezprostřední nebezpečí otevření bočnice.C
6.2.90.5
Neodborná oprava nebo změna systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic
6.2.90.5Neodborná oprava nebo změna systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic, která má vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.B
6.2.91 Výsuvné opery u přípojných vozidelVizuální kontrola.
6.2.91.1
Opera přípojného vozidla, je-li vyžadováno chybí nebo je popraskaná, neúplná nebo deformovaná nebo není spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání opery (nohy) je vadný
6.2.91.1.1Opera přípojného vozidla poškozená nebo deformovaná (ohnutá), ale tato závada nemá vliv na funkci nebo spolehlivost opery.A
6.2.91.1.2Opera přípojného vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo je popraskaná, neúplná, deformovaná nebo není spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání opery je vadný a opera nelze vysunout.B
7. JINÉ VYBAVENÍ
7.1 Bezpečnostní pásy / zádržné systémy
7.1.1 Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů a zádržných systémůVizuální kontrola.
7.1.1.1
Bod ukotvení bezpečnostního pásu nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že není spolehlivý nebo bod ukotvení bezpečnostního pásu neodpovídá požadavkům nebo chybí
7.1.1.1.1Kotevní úchyty pro bezpečnostní pás, je-li bezpečnostní pás vyžadován, chybí nebo kotevní úchyty neodpovídají požadavkům.B
7.1.1.1.2Bod ukotvení bezpečnostního pásu zjevně nadměrně zkorodovaný (včetně okolí) nebo poškozený tak, že ukotvení bezpečnostního pásu není spolehlivé.B
7.1.1.1.3Narušená stabilita.C
7.1.1.2
Připevňovací kování bezpečnostních pásů je uvolněné
7.1.1.2Některá část připevňovacího kování bezpečnostních pásuje uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení bezpečnostního pásu není spolehlivé.B
7.1.2 Stav bezpečnostních pásů / spon / navíječůVizuální kontrola a zkouška činnosti.
7.1.2.1 Bezpečnostní pás, je-li vyžadován, chybí7.1.2.1Sedadlo vozidla, je-li vyžadováno, není vybaveno bezpečnostním pásem.B
7.1.2.2
Popruh bezpečnostního pásu poškozen nebo seřizovači zařízení pásu poškozeno nebo neodpovídá požadavkům
7.1.2.2.1Popruh bezpečnostního pásu opotřebený provozem (odřený), ale jeho povrch není zjevně narušen.A
7.1.2.2.2Některá tuhá část soupravy pásu (např. seřizovači zařízení, spony) vykazuje známky poškození (např. povrchová koroze), které však nemá vliv na poškození pásu nebo správnou funkci zařízení.A
7.1.2.2.3Popruh bezpečnostního pásu poškozen tak, zeje narušena jeho pevnost (např. naříznutý, prodřený, roztřepený) nebo popruh bezpečnostního pásu neodpovídá požadavkům.B
7.1.2.2.4Seřizovači zařízení pásu pro ruční seřízení je poškozeno tak, že bezpečnostní pás nelze snadno a spolehlivě seřídit nebo některá tuhá část soupravy pásu (seřizovači zařízení, spony) má na svém povrchu ostré hrany, které mohou třením způsobit opotřebení nebo porušení popruhů nebo způsobit zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu vykazuje známky poškození nebo koroze, která ohrožuje správnou funkci zařízení.B
7.1.2.3
Sedadlo není vybaveno předepsaným typem bezpečnostního pásu nebo zádržného systému
7.1.2.3Vozidlo není na všech sedadlech, je-li vyžadováno, vybaveno předepsaným typem bezpečnostních pásů (břišní / tříbodový / samonavíjecí a pod) nebo typem zádržného systému (sedadlo s ukotvenými pásy).B
7.1.2.4
Spona bezpečnostního pásu poškozená nebo nelze náležitě zapnout nebo rozepnout nebo zapnutí spony není spolehlivé nebo spona neodpovídá požadavkům
7.1.2.4Bezpečnostní pás nelze spolehlivě zapnout nebo rozepnout.B
7.1.2.5
Navíječ bezpečnostního pásu poškozený nebo nefunguje správně nebo neblokuje
7.1.2.5Navíječ bezpečnostního pásu nenavijí nebo nenavijí správně nebo neblokuje.B
7.1.2.6
Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li vyžadovaná, nefunguje
7.1.2.6Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li vyžadovaná, nefunguje.A
7.1.3 Omezovač tahu bezpečnostních pásůVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní.
7.1.3.1
Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, zjevně chybí, nebo je nefunkční nebo není pro dané vozidlo vhodný
7.1.3.1Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, není zjevně funkční nebo chybí nebo zjevně neodpovídá požadavkům.B
7.1.4 Předepínací zařízení bezpečnostních pásůVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní.
7.1.4.1
Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, jeli vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, není pro dané vozidlo vhodné
7.1.4.1Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, zjevně neodpovídá požadavkům.B
7.1.5 AirbagyVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní.
7.1.5.1
Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo jsou-li instalovány, nejsou pro dané vozidlo vhodné
7.1.5.1Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo jsou-li instalovány, zjevně neodpovídají požadavkům.B
7.1.5.2
Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci soupravy airbagu
7.1.5.2Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci systému airbagu.B
7.1.5.3
Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na předních sedadlech, je-li vyžadováno, není opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při používání dětských zádržných systémů orientovaných proti směru jízdy
7.1.5.3Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na předních sedadlech, je-li vyžadováno, není opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při používání dětských zádržných systémů orientovaných proti směru jízdy.A
7.1.6 Doplňující zádržné systémyVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní.
7.1.6.1
Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený nebo neodpovídá požadavkům, nebezpečí poranění dítěte
7.1.6.1Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený nebo kontrolka vadné funkce signalizuje jakékoliv selhání systému nebo doplňující zádržný systém neodpovídá požadavkům (nebezpečí poranění dítěte).B
7.1.6.2
Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve vozidle neodpovídá požadavkům
7.1.6.2Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve vozidle neodpovídá požadavkům.B
7.2 Hasicí přístrojVizuální kontrola.
7.2.1
Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není zjevně funkční (je již použitý)
7.2.1Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není zjevně funkční.B
7.2.2
Počet hasicích přístrojů, jejich hasící schopnost nebo způsob umístění ve vozidle není v souladu s požadavky
7.2.2.1Upevnění některého hasicího přístroje je uvolněné, ale spolehlivost jeho uchycení není ohrožena.A
7.2.2.2Počet předepsaných hasicích přístrojů ve vozidle nebo jejich minimální hasící schopnost není v souladu s požadavky nebo uchycení hasicího přístroje ve vozidle není spolehlivé.B
7.2.2.3U autobusu není hasicí přístroj umístěn v bezprostřední blízkosti řidiče nebo některý předepsaný hasicí přístroj není snadno přístupný.B
7.2.3
Překročena lhůta periodické prohlídky hasicího přístroje nebo periodická prohlídka přístroje chybí
7.2.3Překročena lhůta povinné periodické prohlídky hasicího přístroje nebo periodická prohlídka přístroje chybí.A
7.2.4
Automatický hasicí systém, je-li instalován nebo vyžadován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky
7.2.4.1Automatický hasicí systém, je-li instalován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky.A
7.2.4.2Automatický hasicí systém, je-li vyžadován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky.B
7.3 Zámky a ochranné zařízení bránící neoprávněnému použití vozidlaVizuální kontrola a zkouška činnosti.
7.3.1
Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům
7.3.1Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, je-li vyžadováno (např. uzamykání volantu, řídítek, řazení), zjevně chybí, je nefunkční nebo neodpovídá požadavkům.B
7.3.2
Vozidlo nelze uzamknout nebo zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla může způsobit náhodné zablokování řízení nebo řídítek nebo zablokovat převodové ústrojí nebo zabrzdit brzdu
7.3.2Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla může způsobit náhodné zablokování volantu, řídítek nebo může náhodně zablokovat převodové ústrojí nebo zabrzdit vozidlo.C
7.4 Výstražný trojúhelník (je-li požadován)Vizuální kontrola.
7.4.1 Výstražný trojúhelník chybí nebo je poškozený nebo neúplný7.4.1.1Výstražný trojúhelník je částečně poškozený, ale není omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost).A
7.4.1.2Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný nebo poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost).B
7.4.2
Výstražný trojúhelník neodpovídá požadavkům
7.4.2Výstražný trojúhelník neodpovídá požadavkům.B
7.5 Lékárnička (jeli požadována)Vizuální kontrola.
7.5.1
Lékárnička chybí, není úplná nebo není v souladu s požadavky
7.5.1.1Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům..B
7.5.1.2V autobusu není lékárnička uložena na označeném nebo přístupném místě v prostoru pro cestující (je např. v zavazadlovém prostoru).B
7.6 Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány)Vizuální kontrola.
7.6.1
Zakládací klíny ke kolu, jsou-li vyžadovány, nejsou v dobrém stavu nebo jejich počet nebo provedení neodpovídá požadavkům nebo chybí
7.6.1.1Zakládací klíny ke kolu nejsou v dobrém stavu, ale plní svoji funkci.A
7.6.1.2Vozidlo není vybaveno stanoveným minimálním počtem zakládacích klínů ke kolům nebo zakládací klín neodpovídá požadavkům nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci.B
7.6.2
Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá požadavkům nebo je nespolehlivé, možnost upadnutí
7.6.2Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá požadavkům.B
7.7 Zvukové výstražné zařízeníVizuální kontrola a zkouška činnosti.
7.7.1
Zvukové výstražné zařízení nefunguje nebo chybí
7.7.1Zvukové výstražné zařízení motorového vozidla, je-li vyžadováno, nefunguje nebo chybí.B
7.7.2
Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé
7.7.2Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé.A
7.7.3
Zvukové výstražné zařízení není v souladu s požadavky
7.7.3.1U zvukového výstražného zařízení zjevně snížená hladina zvuku.A
7.7.3.2Zvukové výstražné zařízení vydává zjevně kolísavý nerovnoměrný zvuk (např. fanfáry, lodní siréna, tramvaj).B
7.7.3.3Zvukové výstražné zařízení vozidla, je-li vyžadováno, není schváleného typu (např. použit zvonek na jízdní kolo, klakson s balónkem).B
7.7.3.4Umístění zvukového výstražného zařízení na vozidle porušuje požadavky na vnější výčnělky (ostré hrany).B
7.8 RychloměrVizuální kontrola.
7.8.1
Rychloměr, je-li vyžadován, chybí nebo není v souladu s požadavky
7.8.1.1Rychloměr namontovaný na vozidle kategorie LI, L2 (moped), uvedeném do provozu před 1. 7. 2002, není schváleného typu.A
7.8.1.2U silničního motorového vozidla, je-li vyžadováno, rychloměr chybí nebo není schváleného typu.B
7.8.2 Rychloměr zjevně není funkční7.8.2Rychloměr není zjevně funkční.B
7.8.3
Stupnice není uvedena v km/h nebo ji nelze osvětlit
7.8.3.1Osvětlení stupnice rychloměru, je-li vyžadováno, není funkční.B
7.8.3.2U vozidla, schváleného v ČR po 1. 7. 2002, stupnice rychloměru není uvedena v km/h.B
7.9 Záznamové zařízení (tachograf), je-li vybaveno/vyžadovánoVizuální kontrola.
7.9.1
Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není v souladu s požadavky
7.9.1Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není v souladu s požadavky nebo bylo z vozidla zjevně demontováno nebo dodatečná montáž záznamového zařízení neodpovídá požadavkům (EC, digitální).B
7.9.2
Záznamové zařízení nebo adaptér, poškozený nebo není plně funkční (tiskárna) nebo nefunguje
7.9.2Záznamové zařízení / adaptér nefunguje, je poškozený nebo není plně funkční (např. tiskárna).B
7.9.3
Vadné nebo chybějící plomby u záznamového zařízení
7.9.3Plomby u záznamového zařízení zjevně poškozené nebo zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají požadavkům.B
7.9.4
Instalační štítek záznamového zařízení chybí nebo je porušený nebo nečitelný nebo je překročena lhůta pro periodickou prohlídku zařízení
7.9.4Montážní štítek záznamového zařízení chybí nebo je porušen tak, že není čitelný nebo je překročena lhůta pro periodickou prohlídku záznamového zařízení nebo není montážní štítek v souladu s požadavky.B
7.9.5
Jakékoliv očividné zásahy nebo manipulace se záznamovým zařízením / adaptérem
7.9.5Zjevné zásahy nebo manipulace se záznamovým zařízením / adaptérem.B
7.9.6
Rozměr pneumatik uvedený v montážním štítku k záznamovému zařízení nesouhlasí s velikostí pneumatik hnané nápravy
7.9.6Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k záznamovému zařízení, nesouhlasí s pneumatikami hnaných kol (např. změna profilového čísla).B
7.10 Omezovač rychlosti, je-li osazen/vyžadovánVizuální kontrola.
7.10.1
Omezovač rychlosti, je-li vyžadován, chybí nebo není v soudu s požadavky
7.10.1Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno / dovybaveno omezovačem rychlosti nebo podobným palubním systémem vozidla, které plní stejnou funkci omezení rychlosti.B
7.10.2
Omezovač rychlosti zjevně nefunkční (překročení rychlosti)
7.10.2Omezovač rychlosti není zjevně funkční (překročení rychlosti).1)B
7.10.3
Nastavená rychlost vozidla neodpovídá požadavkům (je-li kontrolováno)
7.10.3Zjevný neoprávněný zásah do systému omezovače rychlosti, nastavená rychlost vozidla neodpovídá požadavkům (je-li kontrolováno)2).B
7.10.4
Vadné nebo chybějící plomby
7.10.4Plomby omezovače rychlosti zjevně poškozené nebo zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají požadavkům.B
7.10.5
Štítek s vyznačenou nastavenou rychlostí chybí nebo je nečitelný
7.10.5Nastavená rychlost omezovače rychlosti není zřetelným způsobem uvedena na štítku v kabině řidiče vozidla nebo je štítek poškozený tak, zeje nečitelný.A
7.10.6
Velikost pneumatik neodpovídá údajům pro kalibraci omezovače rychlosti
7.10.6Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k omezovači rychlosti, nesouhlasí pneumatikami hnaných kol (např. změna profilového čísla).B
7.11 Počítadlo ujeté vzdálenosti, je-li instalovánoVizuální kontrola, porovnání údajů z předchozí technické prohlídky v IS TP a/nebo použití elektronického rozhraní.
7.11.1
U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů
7.11.1.1U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů.B
7.11.2
Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje
7.11.2.1Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje.B
7.11.2.2Počitadlo ujeté vzdálenosti, je-li vyžadováno, chybí.B
7.12 Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadovánVizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.
7.12.1
Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem elektronického řízení stability nebo systém není funkční
7.12.1.1Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem elektronického řízení stability.B
7.12.1.2Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní vozidla.B
7.12.2
Čidla rychlosti na kolech chybí nebo jsou poškozená
7.12.2Čidlo otáčení kol systému elektronického řízení stability nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci nebo chybí.B
7.12.3
Vedení poškozené
7.12.3Elektrické kabely systému elektronického řízení stability jsou poškozené tak, že nejsou funkční nebo chybí.B
7.12.4
Jiné části chybí nebo jsou poškozené
7.12.4Jiné části systému elektronické kontroly stability chybí nebo jsou poškozené tak, že systém není funkční.B
7.12.5
Spínač systému poškozený nebo nefunguje v souladu s požadavky
7.12.5Spínač systému elektronické kontroly stability nefunguje v souladu s požadavky.B
7.12.6
Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému
7.12.6Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému.B
7.90 Označení některých údajů na vozidle
7.90 Označení některých údajů na vozidleVizuální kontrola.
7.90.1
Vozidlo, je-li vyžadováno, není označeno předepsanými údaji
7.90.1Vozidlo není označeno předepsanými údaji.B
7.90.2
Označení některých údajů na vozidle je poškozené nebo nečitelné nebo jejich umístění na vozidle nebo provedení neodpovídá požadavkům
7.90.2.1Označení některých údajů na vozidle je částečně poškozené, avšak je čitelné a plní svoji funkci.A
7.90.2.2Označení některých údajů na vozidle je poškozené tak, že je nečitelné nebo neplní svoji funkci.B
7.90.2.3Umístění nebo provedení některých údajů na vozidle neodpovídá požadavkům.B
7.91 Klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák
7.91 Klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedákVizuální kontrola.
7.91.1
Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno klíčem na matice nebo šrouby kol
7.91.1Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno klíčem na matice nebo šrouby kol.B
7.91.2
Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno příručním zvedákem s předepsanou nosností
7.91.2Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno příručním zvedákem s předepsanou nosností.B
8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ
8.1 Hlučnost
8.1.1 Systém tlumení hlukuSubjektivní hodnocení. Pokud kontrolní technik usoudí, že hlučnost vozidla překračuje průměrné hodnoty, změří hluk stojícího vozidla pomocí hlukoměru souladu s metodikou.
8.1.1.1
Hlučnost přesahuje míru povolenou v požadavcích
8.1.1.1Hlučnost zjevně přesahuje míru povolenou v požadavcích.B
8.1.1.2
Jakákoli část systému tlumení hluku uvolněná, mohla by spadnout, poškozená, nesprávně osazená, chybí nebo je zjevně upravena tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost
8.1.1.2.1Zařízení pro tlumení hluku ze vzduchotlakové soustavy chybí nebo je zjevně poškozené natolik, že neplní svoji funkci.B
8.1.1.2.2Zjevný zásah do výfukového systému, kterým je bezprostředně zatěžováno životní prostředí nadměrným hlukem.C
8.1.1.2.3Velmi vysoké riziko odpadnutí.C
8.2 Emise z výfuku
8.2.1 Emise zážehových motorů
8.2.1.1 Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola.
8.2.1.1
Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené
8.2.1.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené.B
8.2.1.1.2Netěsnost zařízení k omezení emisí, která by měla vliv na měření emisí.B
8.2.1.2 Plynné emiseMěření emisí se provádí v souladu s metodikou na základě hodnot, stanovených výrobcem vozidla, není-li stanoveno jinak.
8.2.1.2
Emise překračují určené hodnoty udané výrobcem
8.2.1.2.1Emise překračují určené hodnoty udané výrobcemB
8.2.1.2.2Nejsou-li údaje výrobce k dispozici a je překročena povolená hodnota emisí CO:
A) Zážehové motory s neřízeným emisním systémem
a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespálených uhlovodíků u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince 1985,
b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespálených uhlovodíků u vozidel poprvé registrovaných od 1. ledna 1986.
Výše uvedené přípustné hodnoty se vztahují i na vozidla vybavená neřízeným emisním systémem s katalyzátorem.
B) Zážehové motory s řízeným emisním systémem a katalyzátorem
a) - 0,5 % obj. oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 30. června 2002
b) 0,3 % obj. oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2002
c) 0,3 % obj. oxidu uhelnatého při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 30. června 2002
d) 0,2 % obj. oxidu uhelnatého při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2002. Součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 ± 0,03.
B
8.2.1.2.3Lambda koeficient je mimo rozpětí 1 ± 0,03 nebo neodpovídá specifikaci výrobce.B
8.2.1.2.4Zjištění z OBD značí zjevně nesprávnou funkci.B
8.2.2 Emise vznětových motorů
8.2.2.1 Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola.
8.2.2.1
Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené
8.2.2.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. V případě vozidla vybaveného filtrem pevných částic je tato podmínka splněna také v případě, že je hodnota korigovaného součinitele absorpce vyšší než 0,25 m-1.B
8.2.2.1.2Netěsnost zařízení k omezení emisí, která by měla vliv na měření emisí.B
8.2.2.2 OpacitaMěření emisí se provádí v souladu s metodikou na základě hodnot, stanovených výrobcem vozidla, není-li stanoveno jinak.
8.2.2.2.1
Opacita u vozidel kategorie M a N přesahuje stanovené hodnoty
8.2.2.2.1.1Opacita přesahuje úroveň uvedenou na štítku výrobce.
U vozidel kategorie M a N nesmí být překročeny přípustné hodnoty, které jsou vyjádřené součinitelem absorpce "k":
a) 1,5 m-1 u vozidel s datem první registrace od 1. července 2008, pokud limity výrobce vozidla nejsou přísnější,
b) 0,7 m-1 u vozidel s datem první registrace od 1. ledna 2015, pokud limity výrobce vozidla nejsou přísnější,
c) 0,25 m-1 u vozidel s emisními limity EURO 6
B
8.2.2.2.1.2Pokud výrobce vozidla kategorie M nebo N s pohonem na motorovou naftu nebo s duálním pohonem nestanoví hodnoty součinitele absorpce motoru, nesmí limity zjištěné metodou volné akcelerace překročit:
a) u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince 1979: 4,0 m-1
b) u motorů s atmosférickým sáním nebo u vozidel poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. ledna 1980 do 30. června 2008: 2,5 m-1,

c) u přeplňovaných motorů poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. ledna 1980 do 30. června 2008: 3,0 m-1 nebo u vozidel poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. července 2008: 1,5 m-1

B
8.2.2.2.2
Opacita u vozidel kategorie T
8.2.2.2.2Pokud výrobce vozidla kategorie T nestanoví hodnotu součinitele absorpce motoru, nesmí limity zjištěné metodou volné akcelerace překročit:
a) 4,0 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace do 31. prosince 1979
b) 3,0 m-1 u vozidel s přeplňovaným vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014
c) 2,5 m-1 u vozidel s nepřeplňovaným vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014
d) 1,5 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017
e) 0,7 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 2018
B
8.3 Elektromagnetické odrušení
8.3.1 Vysokofrekvenční rušeníVizuální kontrola.
8.3.1
Vysokofrekvenční rušení
8.3.1Vozidlo nebo některá část jeho výbavy neplní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.A
8.4 Ostatní položky týkající se životního prostředí
8.4.1 Úniky kapalinVizuální kontrola.
8.4.1.1
Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu
8.4.1.1.1Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.B
8.4.1.1.2Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.C
9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3
9.1 Dveře, únikové východy autobusu
9.1.1 Provozní dveře a východy autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.1.1.1
Vadná funkce některých dveří autobusu
9.1.1.1Některé dveře autobusu nelze otevřít nebo bezpečně zavřít v plném rozsahu nebo je-li vyžadováno, nefunguje automatické uzamčení dveří za jízdy autobusu.B
9.1.1.2
Zhoršený stav některých dveří autobusu
9.1.1.2.1Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo zkorodované, ale tento stav nemá vliv na bezpečnost přepravovaných osob.A
9.1.1.2.2Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo nadměrně zkorodované nebo některá část dveří chybí nebo stav dveří ohrožuje bezpečnost přepravovaných osob.B
9.1.1.2.3Některý prvek nebo zařízení ze systému dveřních zámků nebo dveřních závěsů nebo otočného mechanismu zavírání dveří autobusu je uvolněný, poškozený nebo opotřebovaný, ale tato závada neovlivňuje bezpečnost a provozní vlastnosti dveří.A
9.1.1.2.4Některý prvek ze systému dveřních zámků, dveřních závěsů nebo otočného mechanismu zavírání dveří autobusu je uvolněný, nadměrně opotřebovaný, poškozený nebo chybí a tato závada ovlivňuje bezpečnost nebo provozní vlastnosti dveří autobusu.B
9.1.1.3
Nouzové otevírání dveří autobusu je vadné
9.1.1.3.1Nefunkční nouzové otvírání dveří autobusu (pokud lze funkci ověřit bez poškození).B
9.1.1.3.2Signalizace nouzového otevření dveří autobusu, je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje.B
9.1.1.4
Dálkové ovládání dveří autobusu je vadné nebo je vadná signalizace otevřených / zavřených dveří
9.1.1.4.1Z místa řidiče autobusu nelze otevřít nebo zavřít některé dveře.B
9.1.1.4.2Ovladač nebo zařízení pro otevírání dveří autobusu cestujícími, nefunguje.B
9.1.1.4.3Signalizace otevření provozních dveří autobusu, je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje.B
9.1.1.4.4Některá zařízení nepřímého výhledu (zpětná zrcátka, kamery), umožňující řidiči autobusu sledovat přítomnost cestujících v bezprostřední blízkosti uvnitř nebo vně všech bočních provozních dveří, jsou-li vyžadována, chybí nebo nejsou funkční nebo jsou poškozená tak, že neplní svoji funkci.B
9.1.1.4.5Zvuková výstraha proti rozjezdu autobusu při otevřených dveří, je-li vyžadována, nefunguje.B
9.1.1.5
Dveře nebo systém otvírání a zavírání dveří autobusu není v souladu s požadavky
9.1.1.5.1Označení ovladačů nebo zařízení pro otevírání dveří autobusu chybí nebo není v souladu s požadavkyA
9.1.1.5.2Konstrukce dveří autobusu, je-li vyžadováno, zjevně neodpovídá požadavkům ochrany proti sevření nebo zachycení (měkké hrany) nebo se dveře automaticky neotevřou při sevření.B
9.1.1.5.3Počet provozních dveří a východů v autobusu, jejich provedení, požadované rozměry a rozmístění není v souladu s požadavky (např. dodatečnou úpravou).B
9.1.1.5.4Dodatečná úprava vnitřních prostorů autobusu brání použití povinného východu nebo požadovanému přístupu k takovému východu (včetně nouzovým dveřím).B
9.1.2 Únikové východy autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.1.2.1
Vadná funkce únikového východu v autobusu
9.1.2.1Některé části zařízení pro otevření únikového východu v autobusu (např. páčky, madla) zjevně chybí nebo jsou poškozené natolik, že únikový východ nelze zjevně otevřít (např. závěsný poklop nebo závěsné / odhoditelné okno).B
9.1.2.2
Označení únikových východů autobusu nebo návod na jejich použití chybí nebo je nečitelný
9.1.2.2.1Označení únikového východu nebo návod na otevření únikového východu v autobusu je částečně poškozený, ale je srozumitelný.A
9.1.2.2.2Označení únikového východu nebo návod na otevření únikového východu v autobusu chybí nebo je nečitelný.B
9.1.2.3
Chybí kladívko k rozbití skla únikového okna autobusu
9.1.2.3V blízkosti únikového okna autobusu není k dispozici zařízení nebo nástroj pro jeho rozbití.B
9.1.2.4
Únikové východy autobusu nejsou v souladu s požadavky
9.1.2.4.1Počet, druh, rozměr, umístění nebo provedení (materiál) únikových východů (úniková okna odhoditelná / závěsná, únikové poklopy střešní / podlahové) neodpovídá kategorii a třídě autobusu.B
9.1.2.4.2Neschválená úprava únikového okna autobusu (např. nalepení reklamní fólie), vyjma použití schválené folie pro úniková okna, opatřené povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX a text „URČENO NA ÚNIKOVÁ OKNA“).B
9.1.2.4.3Dodatečná úprava vnitřních / vnějšího prostorů autobusu, která brání použití některého únikového východu nebo brání požadovanému přístupu k takovému východu.B
9.1.2.4.4Montáž schválené fólie na úniková okna autobusu neodpovídá požadavkům.
9.2 Systém odmrazování a odmlžování čelního skla autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.2.1
Odmlžování čelního skla autobusu nefunguje nebo nefunguje správně
9.2.1.1Ovládačem systému odmlžování čelního skla autobusu nelze měnit výkon odmlžování (např. otáčky ventilátoru).A
9.2.1.2Systém odmlžování čelního skla autobusu nefunguje nebo systém odmlžování není zjevně dostatečně účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.).B
9.2.2
Systémem odmrazování a odmlžování autobusu se dostávají do prostoru pro řidiče nebo do prostoru pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů
9.2.2.1Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo odmlžování čelního skla autobusu (např. netěsnost nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro řidiče nebo pro cestující.B
9.2.2.2Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla autobusu se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů.C
9.2.3
Odmrazování čelního skla autobusu nefunguje nebo nefunguje správně
9.2.3Systém odmrazování čelního skla autobusu nefunguje nebo systém odmrazování není zjevně dostatečně účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.).B
9.3 Systém větrání a vytápění autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.3.1
Vadná funkce systému větrání a vytápění v autobusu
9.3.1.1Systém větrání nebo klimatizace v autobusu, je-li namontována, není funkční nebo nelze plynule regulovat intenzitu větrání / chlazení (např. nad sedadlem).A
9.3.1.2V autobusu zjevně nefunguje systém vytápění nebo je vytápění zjevně nedostatečné nebo nelze teplotu vytápění plynule regulovat.B
9.3.1.3Některá část zařízení vytápění prostoru pro cestující chybí (např. kryt) nebo je nevhodně vedená nebo je poškozená natolik, že může způsobit cestujícím v autobusu popáleniny.B
9.3.2
Systémem větrání a vytápění autobusu se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů
9.3.2.1Nevyhovujícím stavem systému větrání nebo vytápění autobusu (např. netěsnost nebo nadměrná koroze vzduchového potrubí / výměníku) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro řidiče nebo pro cestující.B
9.3.2.2Systémem větrání nebo vytápění autobusu se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů.C
9.4 Sedadla v autobusu
9.4.1 Sedadla pro cestující v autobusu (včetně sedadel doprovodu)Vizuální kontrola.
9.4.1.1
Některé sedadlo pro cestující v autobusu je poškozené nebo není bezpečné
9.4.1.1.1Sedadlo pro cestující v autobusu má částečně poškozený nebo opotřebený povrch sedadla.A
9.4.1.1.2Konstrukce sedadla pro cestující v autobusu je poškozená nebo nadměrně opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, deformovaná nebo neúplná nebo poškození sedadla může způsobit zranění přepravované osoby.B
9.4.1.2
Některé sedadlo pro cestující v autobusu je uvolněné nebo ukotvení sedadla není spolehlivé
9.4.1.2Některý spojovací prvek ukotvení sedadla pro cestující v autobusu je uvolněný, prasklý nebo chybí nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům (např. mimo kotevní úchyty) nebo kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný a tato závada ovlivňuje spolehlivost ukotvení sedadla.B
9.4.1.3
Systém seřízení nebo posouvání sedadla pro cestující v autobusu je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze
9.4.1.3.1Větší vůle než montážní v systému posouvání / seřízení sedadla pro cestující v autobusu (např. boční, úhlové), ovlivňující mechanické vlastnosti sedadla (vůle / tuhost).A
9.4.1.3.2Systém seřízení nebo posouvání sedadla pro cestující v autobusu je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze nebo se sedadlo po sklopení samočinně nezablokuje v obvyklé poloze.B
9.4.1.4
Sedadla pro cestující v autobusu nejsou v souladu s požadavky požadavky)
9.4.1.4.1Počet sedadel pro cestující v autobusu, nestanoví-li výrobce jinak, neodpovídá počtu (chybí / překračuje počet sedadel / kotevních úchytů) uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ sedadla (provedení) neodpovídá požadavkům homologace nebo neodpovídá požadavkům typu vozidla.B
9.4.1.4.2Předepsaný minimální volný prostor pro sedícího cestujícího v autobusu nebo volný prostor nad místem seděni je zjevně snížen (např. dodatečnou úpravou).B
9.4.1.4.3Sedadla pro cestující blokují nouzový východ autobusu.B
9.4.2 Prostor pro řidiče autobusu (další požadavky)Vizuální kontrola.
9.4.2.1
Sluneční clona nebo antireflexní ochrana proti oslnění řidiče autobusu je vadná nebo neodpovídá požadavkům
9.4.2.1.1Sluneční clonu v autobusu nelze aretovat v horní (sklopené) poloze.A
9.4.2.1.2Sluneční clona v autobusu nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo sluneční clona / antireflexní ochrana proti oslnění řidiče chybí nebo je v tak zhoršeném stavu, že neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům (např. rozměr).B
9.4.2.2
Ochrana řidiče autobusu je nespolehlivá nebo neodpovídá požadavkům
9.4.2.2.1Prostor řidiče autobusu, je-li opatřen zábranou (dvířky), zábrana nelze spolehlivě zajistit v zavřené poloze.B
9.4.2.2.2Prostor řidiče autobusu, je-li vyžadováno, není dostatečně chráněn před cestujícími nebo předměty (např. zavazadly) a hrozí nebezpečí zranění řidiče nebo prostor řidiče neodpovídá požadavkům.B
9.5 Vnitřní osvětlení a navigační zařízení autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.5.1
Vnitřní osvětlení a navigační zařízení autobusu je vadné nebo neodpovídá požadavkům
9.5.1.1Některá svítilna vnitřního osvětlení stanovených prostorů autobusu nesvítí, ale tato závada neohrožuje bezpečnost přepravy cestujících.A
9.5.1.2Některé svítilny vnitřního osvětlení stanovených prostorů autobusu nesvítí nebo jsou poškozeny/a natolik (ostré hrany), že tato závada ohrožuje bezpečnost přepravy cestujících.B
9.5.1.3Některý stanovený prostor autobusu, je-li osvětlení vyžadováno (např. schody, východy, prostor pro cestující, toalety, vnitřní označení a vnitřní ovladače východů, překážky v prostoru autobusu) není osvětlen předepsaným umělým vnitřním osvětlením, nebo způsob osvětlení neodpovídá požadavkům.B
9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla v autobusuVizuální kontrola.
9.6.1
Podlaha v autobusu je vadná nebo nespolehlivá
9.6.1.1Povrch podlahy autobusu nezajišťuje bezpečný pohyb cestujících a může zapříčinit jejich zranění (např. povrch nadměrně opotřebený, potrhaný, vyboulený).B
9.6.1.2Některý poklop v podlaze autobusu není dostatečně upevněn nebo zajištěn proti otevření nebo některá jeho část nadměrně vyčnívá nad úroveň podlahy a může zapříčinit zranění cestujících.B
9.6.1.3Podlaha autobusu je v natolik zhoršeném stavu (např. nadměrná koroze, praskliny nebo nespolehlivě uchycené poklopy nebo poklop chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost přepravovaných osob.C
9.6.2
V autobusu vadné zábradlí nebo madla
9.6.2.1Některá madla (zábradlí) nebo držadla (poutka) v autobusu jsou uvolněná nebo na svém povrchu poškozena, ale tato závada neohrožuje zdraví a bezpečnost přepravovaných osob.A
9.6.2.2Madla (zábradlí) a držadla (poutka) v autobusu jsou na svém povrchu natolik poškozena, že mohou způsobit zranění přepravovaných osob nebo jsou prasklá nebo nespolehlivě uchycená, že neplní svoji funkci nebo ohrožují bezpečnost přepravovaných osob.B
9.6.3
Přihrádky pro zavazadla v autobusu jsou uvolněné nebo poškozené tak, že může dojít k vypadnutí zavazadel
9.6.3.1Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná nebo poškozená, ale tato závada neovlivňuje její funkci (bezpečnou přepravu zavazadel).A
9.6.3.2Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná nebo poškozená natolik, že je ohrožena její funkce (nebezpečí vypadnutí zavazadel na cestující během jízdy).B
9.6.3.3Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpečně uzavřít, nebezpečí vypadnutí zavazadel.B
9.6.4
Uličky nebo plochy pro stojící cestující nebo přihrádky pro zavazadla v autobusu nejsou v souladu s požadavky
9.6.4.1Rozměry (minimální šířka, maximální sklon) nebo povrchová úprava podlahy uličky autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě).B
9.6.4.2Provedení, povrchová úprava nebo způsob montáže madel (zábradlí) nebo držadel v autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) nebo některá předepsaná madla (zábradlí) nebo držadla (poutka) chybí.B
9.6.4.3Provedení prostoru pro zavazadla v autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) a hrozí nebezpečí vypadnutí zavazadel.B
9.7 Schody v autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.7.1
Schody v autobusu jsou vadné nebo nejsou bezpečné
9.7.1.1Nášlapná plocha schodů autobusu nezajišťuje bezpečný pohyb cestujících a může zapříčinit jejich zranění (např. povrch nadměrně opotřebený, potrhaný, vyboulený).B
9.7.1.2Nášlapná plocha schodů autobusu je v natolik zhoršeném stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost osob.C
9.7.2
Zasouvatelné schody v autobusu nefungují správně
9.7.2Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / zasunout nebo signalizace funkce u řidiče, je-li vyžadována, není funkční nebo chybí.B
9.7.3
Schody v autobusu nejsou v souladu s požadavky
9.7.3.1Rozměry, tvar, sklon nebo povrch schodů autobusu nejsou v souladu s požadavky.B
9.7.3.2Pohyb zasouvatelných schodů autobusu nebo porušení předepsaných požadavků pro zasouvatelné schody může způsobit zranění osob.B
9.8 Systém vnitřní komunikace s cestujícími autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.8.1
Systém vnitřní komunikace s cestujícími autobusu je vadný nebo neodpovídá požadavkům
9.8.1.1Některý prostředek (tlačítko) pro komunikaci mezi řidičem autobusu a prostorem pro cestující nebo odpočinkovým prostorem pro druhého řidiče, je-li vyžadován, nefunguje nebo chybí.A
9.8.1.2Systém vnitřní komunikace s cestujícími autobusu, je-li vyžadován, chybí nebo není funkční nebo neodpovídá požadavkům.B
9.9 Nápisy a upozornění (piktogramy) v autobusuVizuální kontrola.
9.9.1
Nápisy nebo piktogramy v autobusu jsou poškozené nebo chybné nebo nečitelné nebo chybí
9.9.1.1Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo piktogramy je poškozené, ale čitelné.A
9.9.1.2Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo piktogramy chybí nebo je poškozené tak, že nápisy nebo piktogramy jsou nečitelné.B
9.9.2
Nápisy a upozornění (piktogramy) v autobusu nejsou v souladu s požadavky
9.9.2Předepsaná minimální velikost číslic nebo písmen nebo provedení piktogramů pro vnitřní označení autobusů není v souladu s požadavky.A
9.10 Požadavky týkající se dopravy dětí v autobusu.
9.10.1 Požadavky na dveře autobusu, určeného pro přepravu dětíVizuální kontrola.
9.10.1.1
Ochrana dveří v autobusu určeném pro přepravu dětí není v souladu s požadavky
9.10.1.1U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu dětí (školáků), konstrukce nebo systém ovládání provozních dveří neodpovídá požadavkům.B
9.10.2 Signalizační a speciální vybavení v autobusu určeném pro přepravu dětíVizuální kontrola.
9.10.2.1
Signalizační nebo speciální vybavení v autobusu pro přepravu dětí chybí nebo není v souladu s požadavky
9.10.2.1U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu dětí (školáků), signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky.B
9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivostí v autobusu
9.11.1 Rampy, zdviže a dveře vztahující se k dopravě cestujících se sníženou pohyblivostí v autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.11.1.1
Některá rampa, zdviž nebo dveře autobusu určené pro nastupování a vystupování cestujících se sníženou pohyblivostí, nejsou funkční
9.11.1.1.1Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, jsou-li vyžadovány, neumožňují snadný přístup nebo nejsou vybaveny rampou nebo zdviží.B
9.11.1.1.2Zdviž nebo rampa autobusu není funkční nebo nefunguje v celém rozsahu nebo ji nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze.B
9.11.1.1.3Při použití zdviže autobusu se neuvede samočinně v činnost zařízení bránící nechtěnému pohybu invalidního vozíku.B
9.11.1.2
Některá rampa, zdviž nebo dveře autobusu určené pro nastupování a vystupování cestujících se sníženou pohyblivostí, je ve zhoršeném stavu nebo může způsobit zranění cestujících
9.11.1.2.1Předepsané označení zdviže / rampy autobusu nebo směru pohybu invalidního vozíku, je-li vyžadováno, chybí nebo je nadměrně poškozené.B
9.11.1.2.2Dveře, podlaha nebo zařízení zdviže / rampy autobusu je opotřebované, nadměrně zkorodované, popraskané nebo poškozené tak, že může způsobit zranění nebo překáží v pohybu cestujícím.B
9.11.1.3
Ovládání rampy nebo zdviže, určené pro nastupování a vystupování cestujících se sníženou pohyblivostí, nefunguje nebo nefunguje správně
9.11.1.3.1Ovládání zdviže / rampy autobusu, které jsou poháněné servomotorem, není funkční.B
9.11.1.3.2Zařízení pro ručně ovládanou zdviž invalidního vozíku v autobusu nefunguje nebo zjevně nefunguje správně.B
9.11.1.4
Kontrolka nebo zvuková signalizace upozorňující řidiče autobusu na používání rampy nebo zdviže cestujícími se sníženou pohyblivostí, nefunguje nebo chybí.
9.11.1.4.1Kontrolka, upozorňující řidiče autobusu na vysunutou nebo spuštěnou polohu zařízení pro nastupování (zdviž, rampa), nefunguje nebo chybí.B
9.11.1.4.2Optická a zvuková signalizace vysunutí a zasunutí rampy v prostoru dveří autobusu, je-li vyžadována, nefunguje nebo chybí.B
9.11.1.5
Rampa, zdviž nebo dveře autobusu určené pro nastupování a vystupování cestujících se sníženou pohyblivostí, neodpovídají požadavkům
9.11.1.5.1Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, jsou-li vyžadovány, nejsou v souladu s požadavky.B
9.11.1.5.2Zdviž / rampa pro přístup invalidních vozíků do autobusu nebo způsob jejich ovládání není v souladu požadavky.B
9.11.2 Upevnění vozíků pro invalidy v autobusuVizuální kontrola a zkouška činnosti.
9.11.2.1
Zádržný systém pro uchycení invalidního vozíku v autobusu není funkční
9.11.2.1U zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu, vybaveného samonavíjecím pásem, samonavíjecí zařízení nenavijí nebo nenavijí správně nebo blokovací zařízení neblokuje.B
9.11.2.2
Zádržný systém pro uchycení invalidního vozíku v autobusu je poškozený nebo není spolehlivý
9.11.2.2.1Popruh zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu opotřebený provozem (odřený), ale jeho povrch není zjevně narušen.A
9.11.2.2.2Popruh zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu poškozen tak, že je narušena jeho pevnost (např. naříznutý, prodřený, roztřepený apod.).B
9.11.2.2.3Některá tuhá část zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu má na svém povrchu ostré hrany, které mohou třením způsobit opotřebení nebo porušení popruhu nebo způsobit zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu vykazuje známky poškození nebo koroze, která ohrožuje správnou funkci zařízení.B
9.11.2.2.4Některá část připevňovacího kování zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu je uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení zádržného systému uchycení invalidního vozíku není spolehlivé.B
9.11.2.2.5Čalouněný povrch opěradla pro přepravu invalidního vozíku orientovaného směrem vzad je poškozen provozem, ale toto poškození nemá vliv na funkci opěradla.A
9.11.2.2.6Konstrukce opěradla / opory pro přepravu invalidního vozíku orientovaného směrem vzad je poškozená natolik, že opěradlo / opora neplní svoji funkci nebo může způsobit zranění ostatních přepravovaných osob (ostré hrany).B
9.11.2.3
Spony zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu nelze spolehlivě zapnout nebo rozepnout
9.11.2.3Spony zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu nelze spolehlivě zapnout nebo rozepnout.B
9.11.2.4
Prostor, určený pro přepravu invalidního vozíku v autobusu, není v souladu s požadavky
9.11.2.4.1Prostor určený pro přepravu invalidního vozíku v autobusu neodpovídá požadavkům nebo není vybaven předepsaným typem zádržného systému.B
9.11.2.4.2Autobus, který je určen pro přepravu invalidního vozíku, není opatřen předepsaným označením.A
9.11.3 Signalizační a speciální vybavení autobusu, vztahující se k dopravě cestujících se sníženou pohyblivostíVizuální kontrola.
9.11.3.1
Dorozumívací zařízení nebo speciální vybavení určené pro cestující se sníženou pohyblivostí, chybí nebo není v souladu s požadavky
9 11.3.1Dorozumívací zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí, je-li vyžadováno, nefunguje, nebo chybí nebo její provedení nebo umístění v autobusu není v souladu s požadavky.B
9.12 Jiné speciální vybavení autobusu.
9.12.1 Zařízení pro přípravu jídla v autobusuVizuální kontrola.
9.12.1.1
Zařízení pro přípravu jídla v autobusu není v souladu s požadavky
9 12.1.1Montáž zařízení pro výrobu horkých nápojů nebo kuchyňské zařízení v autobusu nesplňuje požadavky bezpečnosti.B
9.12.1.2
Zařízení pro přípravu jídla v autobusu je poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné
9 12.1.2Zařízení pro přípravu jídla v autobusu je zjevně poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné.B
9.12.2 Sanitární zařízení v autobusuVizuální kontrola.
9.12.2
Sanitární zařízení v autobusu je poškozené a může způsobit zranění nebo není v souladu s požadavky
9.12.2.1Sanitární zařízení autobusu není v souladu s požadavky.A
9.12.2.2Sanitární zařízení v autobusu je poškozené a může způsobit zranění.B
9.12.3 Jiné zařízení namontované v autobusu (např. audiovizuální systémy)Vizuální kontrola.
9.12.3
Dodatečně namontované zařízení v autobusu není v souladu s požadavky nebo porušuje požadavky na bezpečnost
9.12.3.1Audiovizuální systémy pro cestující, nejsou umístěny mimo zorné pole řidiče, nebo jejich provedení nebo umístění porušuje požadavky na bezpečnost (ostré hrany) nebo minimální výšku nad sedadlem.B
9.12.3.2Dodatečná montáž zařízení (výbavy) v autobusu není v souladu s požadavky, ale není ohrožena bezpečnost jízdy ani bezpečnost cestujících.A
9.12.3.3Dodatečně namontované zařízení (výbava) v autobusu porušuje požadavky na bezpečnost.B

1) Kontrola funkce omezovače rychlosti ze záznamu jízdy (tachografu) při technické silniční kontrole.

2) Kontrola funkce omezovače rychlosti zpravidla při technické silniční kontrole.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Doklad o provedené technické silniční kontrole

Doklad o provedené technické silniční kontrole

Seznam kontrolních položek

0 IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1 Registrační značky( jsou-li vyžadovány v požadavcích)

0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo / výrobní číslo a povinný štítek výrobce

0.2.1 Identifikační číslo/výrobní číslo

0.2.2 Povinný štítek výrobce

0.3 Neshoda údajů

1 BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

1.1 Mechanický stav a funkce

1.1.1 Uloženi pedálu provozní brzdy/ruční páka brzdy

1.1.2 Stav brzdového pedálu/ruční ovládáni páky a zdvih ovládacího prvku provozní brzdy

1.1.3 Vývěva nebo kompresor a jejich příslušenství

1.1.4 Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr

1.1.5 Ručně ovládaný brzdič

1.1.6 Ovladač parkovací brzdy ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzda

1.1.7 Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovacl ventily, regulátory tlaku)

1.1.8 Pneumatické a elektrické ovládací vedeni vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory).

1.1.9 Zásobník energie, vzduchojem

1.1.10 Posilovač brzd, hlavni brzdový válec (hydraulické systémy)

1.1.11 Brzdová potrubí

1.1.12 Brzdové hadice

1.1.13 Brzdová obloženi a destičky

1.1.14 Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štíty

1.1.15 Brzdová lana, vodici kladky, lanovody, táhla, pákoví

1.1.16 Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)

1.1.17 Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku

1.1.18 Páky brzdových klíčů a signalizace

1.1.19 Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován)

1.1.20 Automatická činnost brzd přípojného vozidla

1.1.21 Celý brzdový systém

1.1.22 Kontrolní přípojky (pokud jsou vyžadovány nebo namontovány)

1.1.23 Nájezdová brzda

1.2 Činnost a účinky systému provozního brzděni

1.2.1 Činnost a účinky provozního brzděni

1.2.2 Brzdný účinek

1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzděni (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)

1.3.1 Činnost

1.3.2 Brzdný účinek

1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

1.4.1 Činnost parkovací brzdy

1.4.2 Brzdný účinek parkovací brzdy

1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy

1.6 Protiblokovací systém (ABS)

1.7 Elektronický brzdový systém (EBS)

1.8 Brzdová kapalina

2 ŘÍZENÍ

2.1 Mechanický stav

2.1.1 Stav převodky řízeni

2.1.2 Upevněni skříně převodky řízeni

2.1.3 Stav pákoví mechanismu řízeni

2.1.4 Funkce pákoví mechanismu řízeni 2.3.1 Posilovač řízeni

2.2 Volant, sloupek řízeni a řidítka

2.2.1 Stav volantu / řidítek

2.2.2 Sloupek řízeni /vidlice předního kola motocyklu

2.3 Vůle v řízeni

2.3.1 Nadměrná vůle v řízeni v rozporu s požadavky

2.4 Seřízeni kol

2.4.1 Sbíhavost kol řídicí nápravy

2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla

2.6 Elektrický posilovač řízeni

3 VÝHLEDY

3.1 Pole výhledu

3.2 Stav zaskleni

3.3 Zařízeni pro nepřímý výhled

3.4 Stěrače skla

3.5 Ostřikovače skla

3.6 Systém odmlžování a odmrazováni čelního skla

4 SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4.1 Světlomety a funkce světlometů

4.1.1 Stav a funkce

4.1.2 Seřízeni

4.1.3 Spínače pro uvedeni světlometů v činnost

4.1.4 Splněni požadavků pro světlomety

4.1.5 Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné)

4.1.6 Zařízeni pro čištěni světlometů (je-li povinné)

4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny

42 1 Stav a funkce

4.2.2 Spínače

4.2.3 Splněni požadavků

4.3 Brzdové svítilny

4.3.1 Stav a funkce

4.3.2 Spínač brzdových světel

4.3.3 Splněni požadavků pro brzdové svítilny

4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace

4.4.1 Stav a funkce směrových světel

4.4.2 Spínače

4.4.3 Splněni požadavků

4.4.4 Frekvence přerušováni světla u směrových svítilen a výstražné signalizace

4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

4.5.1 Stav a funkce předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilny

4.5.2 Seřízeni

4.5.3 Spínač předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilny

4.5.4 Splněni požadavků pro přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

4.6 Zpětné světlomety

4.6.1 Stav a funkce zpětných světlometů

4.6.2 Splněni požadavků pro zpětné světlomety

4.6.3 Spínače

4.7 Zařízeni k osvětleni zadní tabulky registrační značky

4.7.1 Stav a funkce osvětleni zadní tabulky registrační značky

4.7.2 Splněni požadavků pro osvětleni zadní tabulky registrační značky

4.8 Odrazky, nápadné značeni a desky zadního značeni

4.8.1 Stav odrazek, nápadného značeni a desek zadního značeni

4.8.2 Splněni požadavků pro odrazky, nápadné značeni a desky zadního značeni

4.9 Povinné kontrolky zařízeni pro osvětleni

4.9.1 Stav a funkce kontrolek zařízeni pro osvětleni

4.9.2 Splněni požadavků pro kontrolky osvětleni

4.10 Elektrické spojeni tažného vozidla s přípojným vozidlem

4.10.1 Stav a funkce elektrického spojeni tažného vozidla s přípojným vozidlem

4.11 Elektroinstalace

4.11.1 Stav a funkce elektroinstalace vozidla

4.12 Jiná světelná zařízeni a světelné systémy

4.12.1 Stav a funkce jiných světelných zařízeni a světelných systémů

4.12.2 Splněni požadavků jiných světelných zařízeni a světelných systémů

4.13 Akumulátor

5. NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

5.1. Nápravy

5.1.2 Nápravy, vidlice

5.1.3 Čepy náprav

5.1.4 Uloženi kol

5.2. Kola a pneumatiky

5.2.2 Upevněni kol

5.2.3 Disky/ráfky kola

5.2.4 Pneumatiky

5.3. Systém zavěšeni náprav

5.3.2 Systém mechanického odpruženi a stabilizátor

5.3.3 Tlumiče pérován

5.3.4 Systém nezávislého zavěšeni kol

5.3.5 Hnací hřídele kol

5.3.6 Pneumatické / hydropneumatické odpruženi

6. PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU

6.1. Podvozek nebo rám a části k nim připojené

6.1.2 Celkový stav podvozku nebo rámu a části k nim připojených

6.1.3 Výfukový systém

6.1.4 Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápěni)

6.1.5 Nárazníky, boční ochrana a zařízeni ochrany proti podjeti zezadu

6.1.6 Nosič rezervního kola (je-li na vozidle)

6.1.7 Mechanické spojovací zařízeni a tažné zařízeni

6.1.8 Převodové ústroji

6.1.9 Uchyceni motoru 6.1.10. Výkon motoru

6.2. Kabina, karosérie a nástavba

6.2.2 Stav

6.2.3 Uchyceni kabiny, karoserie nebo nástavby

6.2.4 Dveře a pojistky dveří / kapota, víko zavazadlového prostoru

6.2.5 Podlaha

6.2.6 Sedadlo řidiče

6.2.7 Ostatní sedadla

6.2.8 Ovládače vozidla

6.2.9 Stupátka, schůdky, přidržovací madla u vozidla

6.2.10. Jiná vnitřní a vnější výbava vozidla, samostatné technické celky

6.2.11. Kryty kol a systémy proti rozstřiku

6.2.12. Stojan u motocyklu

6.2.13. Držadla a stupačky u motocyklu

6.2.90 Bočnice, čela valníkové karoserie

6.2.91 Výsuvné opery u přípojných vozidel

7. JINÉ VYBAVENÍ

7.1. Bezpečnostní pásy / zádržné systémy

7.1.2 Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů a zádržných systémů

7.1.3 Stav bezpečnostních pásů / spon / navíječů

7.1.4. Omezovač tahu bezpečnostních pásů

7.1.5. Předepínací zařízeni bezpečnostních pásů

7.1.6. Airbagy

7.1.7. Doplňující zádržné systémy

7.2. Hasicí přistroj

7.3. Zámky a ochranné zařízeni bránici neoprávněnému použiti vozidla

7.4. Výstražný trojúhelník (je-li požadován)

7.5. Lékárnička (je-li požadována)

7.6. Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány)

7.7. Zvukové výstražné zařízeni

7.8. Rychloměr

7.9. Záznamové zařízeni (tachograf), je-li vybaveno/vyžadováno

7.10. Omezovač rychlosti, je-li osazen /vyžadován

7.11. Počitadlo ujetých kilometrů, je-li instalováno

7.12. Systém elektronického řízeni stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadován

7.90 Označeni některých údajů na vozidle

7.91 Klič na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák

8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

8.1 Hlučnost

8.2 Emise z výfuku

8.2.1 Emise zážehového motoru

8.2.1.1 Zařízeni k omezeni emisi z výfuku

8.2.1.2 Plynné emise

8.2.2 Emise vznětových motorů

8.2.2.1 Zařízeni k omezeni emisi z výfuku

8.2.2.2 Kouřivost

8.3 Elektromagnetické odrušeni

8.4 Ostatní položky týkající se životního prostředí 8.4.1 Únik kapalin

9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M, a M3

9.1 Dveře, únikové východy autobusu

9.1.1 Provozní dveře a východy autobusu

9.1.2 Únikové východy autobusu

9.2 Systém odmrazováni a odmlžování čelního skla autobusu

9.3 Systém větráni a vytápěni autobusu

9.4 Sedadla v autobusu

9.4.1 Sedadla pro cestující v autobusu (včetně sedadel doprovodu)

9.4.2 Prostor pro řidiče autobusu (další požadavky)

9.5 Vnitřní osvětleni a navigační zařízeni autobusu

9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla v autobusu

9.7 Schody v autobusu

9.8 Systém vnitřní komunikace s cestujícími v autobusu

9.9 Nápisy a upozorněni (piktogramy) v autobusu

9.10 Požadavky týkající se dopravy děti v autobusu

9.10.1 Požadavky na dveře autobusu, určeného pro přepravu děti

9.10.2 Signalizační a speciální vybaveni v autobusu určeném pro přepravu dětí

9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivosti v autobusu

9.11.1 Dveře, rampy a zdviže vztahující se k dopravě cestujících se sníženou pohyblivosti v autobusu

9.11.2 Upevněni vozíku pro invalidy v autobusu

9.11.3 Signalizační a speciální vybaveni autobusu, vztahující se k dopravě cestujících se sníženou pohyblivosti

9.12 Jiné speciální vybaveni autobusu

9.12.1 Zařízeni pro přípravu jídla v autobusu

9.12.2 Sanitární zařízeni v autobusu

9.12.3 Jiné zařízeni namontované v autobusu (např. audiovizuální systémy)

“.

18. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Požadavky k zabezpečení nákladu

I. Zásady zabezpečení nákladu

1) Náklad musí odolat následujícím silám způsobeným zrychlením nebo zpomalením vozidla:

a) ve směru jízdy: 0,8krát hmotnost nákladu,

b) kolmo na směr jízdy: 0,5krát hmotnost nákladu,

c) proti směru jízdy: 0,5krát hmotnost nákladu a

d) obecně náklonu nebo převrácení.

2) Rozložení nákladu zohledňuje maximální povolené zatížení náprav a také nezbytné minimální zatížení náprav v mezích maximální povolené hmotnosti vozidla, a to v souladu s právními předpisy upravujícími hmotnost a rozměry vozidel.

3) Jsou-li pro zabezpečení nákladu použity určité konstrukční části vozidla, například přední čelo, bočnice, zadní čelo, klanice nebo úchyty pro připevnění nákladu, zohlední se při zabezpečování nákladu příslušné požadavky na pevnost těchto částí.

4) Pro zabezpečení nákladu lze použít jednu či několik následujících metod nebo jejich kombinaci:

a) zajištění zámkem,

b) zablokování (lokální/celkové),

c) přímé připevnění,

d) připevnění k podlaze shora přes náklad.

5) Těmito zásadami nejsou dotčeny požadavky na dopravu určitých kategorií nákladu, například požadavky podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

6) Při kontrole zabezpečení nákladu se postupuje podle níže uvedených norem:

NormaPředmět
EN 12195-1výpočet sil pro připevnění
EN 12195-2připevnění popruhy vyrobenými s umělých vláken
EN 12195-3upevňovací řetězy
EN 12195-4upevňovací lana z ocelových drátů
EN 12640úchyty pro připevnění
EN 12641nepromokavé plachty
EN 12642pevnost konstrukce karoserie vozu
ISO 1161, ISO 1496kontejner ISO
EN283výměnné nástavby
EUMOS 40509přepravní balení
EUMOS 40511tyče a klaníce

II. Postup při kontrole zabezpečení nákladu a vymezení stupňů závad

1) Hodnocení a stupně závad zjištěných při kontrole zabezpečení nákladu

Při kontrole zabezpečení nákladu mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou

a) lehká závada, kdy náklad je zabezpečen, avšak je vhodné poučit řidiče o bezpečnosti přepravovaného nákladu,

b) vážná závada, kdy náklad není dostatečně zabezpečen a může dojít k výraznému posunutí nebo převrácení nákladu nebo jeho částí,

c) nebezpečná závada, kdy je bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu v důsledku rizika ztráty nákladu nebo jeho částí nebo v důsledku nebezpečí přímo souvisejícího se zabezpečením nákladu, nebo je-li bezprostředně ohrožena bezpečnost osob.

Vyskytuje-li se současně více závad, je celkový stav zabezpečení hodnocen nejzávažnější závadou. V případě zjištění více závad, kdy tyto závady vzájemným působením mohou zvýšit dopad na bezpečnost přepravovaného nákladu nebo bezpečnost silničního provozu, zařadí se do závad o jeden stupeň vyšší.

2) Metody kontroly

Metoda kontroly spočívá ve vizuální kontrole řádného použití vhodných opatření v rozsahu nezbytném pro zabezpečení nákladu, příp. v měření sil napětí, ve výpočtu účinnosti zabezpečení a ve vhodných případech v kontrole osvědčení.

3) Seznam kontrolních úkonů, základní popis závad a přípustné stupně hodnocení

Označení stupňů závad:

A - lehká závada

B - vážná závada

C - nebezpečná závada

10. VHODNOST VOZIDLA

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
10.1Přední stěna (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.1.1Přední stěna je zeslabena částečnou korozí či deformacemi nebo je prasklá, kdy část ohrožuje neporušenost nákladního prostoru
10.1.1.1Zeslabení částečnou korozí či deformacemiB
10.1.1.2Prasklá část ohrožující neporušenost nákladuC
10.1.2Přední stěna nemá dostatečnou pevnost (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno) a výšku vzhledem k přepravovanému nákladu
10.1.2.1Nedostatečná pevnost (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno)B
10.1.2.2Nedostatečná výška vzhledem k přepravovanému nákladuC
10.2Boční stěny (jsou-li použity pro zabezpečení nákladu)
10.2.1Boční stěny jsou zeslabeny částečnou korozí či deformacemi, nevyhovující stav závěsů nebo pojistek nebo jsou prasklé, závěsy a pojistky chybí nebo jsou nefunkční
10.2.1.1Zeslabení částečnou korozí či deformacemi, nevyhovující stav závěsů nebo pojistek (zajištění)B
10.2.1.2Prasklé části, chybějící nebo nefunkční závěsy nebo pojistky (zajištění)C
10.2.2Boční stěny nemají dostatečnou pevnost výztuh (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno) a výšku vzhledem k přepravovanému nákladu
10.2.2.1Nedostatečná pevnost výztuh (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno)B
10.2.2.2Nedostatečná výška vzhledem k přepravovanému nákladuC
10.2.3Desky bočních stěn nejsou vyhovující svým stavem nebo jsou prasklé
10.2.3.1Desky bočních stěn nejsou vyhovující svým stavemB
10.2.3.2Prasklé desky bočních stěnC
10.3Zadní stěna (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.3.1Zadní stěna je zeslabena částečnou korozí či deformacemi nevyhovující stav závěsů nebo pojistek nebo jsou prasklé, závěsy a pojistky chybí nebo jsou nefunkční
10.3.1.1Zeslabení částečnou korozí či deformacemi, nevyhovující stav závěsů nebo pojistek (zajištění)B
10.3.1.2Prasklé části, chybějící nebo nefunkční závěsy nebo pojistky (zajištění)C
10.3.2Přední stěna nemá dostatečnou pevnost (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno) a výšku vzhledem k přepravovanému nákladu
10.3.2.1Nedostatečná pevnost (chybějící osvědčení nebo označení, je-li vyžadováno)B
10.3.2.2Nedostatečná výška vzhledem k přepravovanému nákladuC
10.4Klaníce (jsou-li použity pro zabezpečení nákladu)
10.4.1Klaníce jsou zeslabeny částečnou korozí či deformacemi nebo jsou nedostatečně připevněny k vozidlu, dále jsou prasklé a připevnění k vozidlu je nestabilní
10.4.1.1Zeslabení částečnou korozí či deformacemi, nebo jsou nedostatečně připevněny k vozidluB
10.4.1.2Prasklé části, a připevnění k vozidlu je nestabilníC
10.4.2Klaníce nemají dostatečnou pevnost nebo konstrukci a nedostatečnou výšku vzhledem k přepravovanému nákladu
10.4.2.1Nedostatečná pevnost nebo konstrukceB
10.4.2.2Nedostatečná výška vzhledem k přepravovanému nákladuC
10.5Místa pro upevnění nákladu (jsou-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.5.1Místa pro upevnění nákladu nejsou vyhovující svým stavem a konstrukcí, nedostatečná odolnost vůči požadovaným zádržným silám,
10.5.1.1Nevyhovující stav nebo konstrukceB
10.5.1.2Nedostatečná odolnost vůči požadovaným zádržným silámC
10.5.2Nedostatečný počet míst pro upevnění nákladu pro zajištění odolnosti vůči požadovaným zádržným silám
10.5.2.1Nedostatečný početB
10.5.2.2Počet není dostatečný pro zajištění odolnosti vůči požadovaným zádržným silámC
10.6Požadované zvláštní vybavení (je-li použito pro zabezpečení nákladu)
10.6.1Požadované zvláštní vybavení je poškozeno, nevyhovuje svým stavem, prasklé a nedostatečně odolné vůči zádržným silám
10.6.1.1Nevyhovující stav, poškozenoB
10.6.1.2Prasklá část, nedostatečná odolnost vůči zádržným silámC
10.6.2Požadované zvláštní vybavení je nevhodné pro přepravovaný náklad nebo chybí
10.6.2.1Nevhodné pro přepravovaný nákladB
10.6.2.2ChybíC
10.7Podlaha (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.7.1Podlaha je poškozena, nevyhovuje svým stavem, prasklá a neschopná unést náklad
10.7.1.1Nevyhovující stav, poškozenaB
10.7.1.2Prasklá část, neschopnost unést nakladC
10.7.2Podlaha má nedostatečnou nosnost nebo je neschopná unést náklad
10.7.2.1Nedostatečná nosnostB
10.7.2.2Neschopná unést nákladC

20. ZPŮSOBY UPEVNĚNI NAKLADU

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
20.1Zajištění zámkem, zablokování a přímé připoutání
20.1.1Přímé připevnění nákladu (zablokování)
20.1.1.1Vzdálenost směrem dopředu k přední stěně, jeli tato stěna použita k zabezpečení nákladu
20.1.1.1.1Je příliš velkáB
20.1.1.1.2Více než 15 cm a hrozí nebezpečí proražení stěnyC
20.1.1.2Vzdálenost směrem k boční stěně, je-li tato stěna použita k zabezpečení nákladu
20.1.1.2.1Je příliš velkáB
20.1.1.2.2Více než 15 cm a hrozí nebezpečí proražení stěnyC
20.1.1.3Vzdálenost směrem dozadu k zadní stěně, je-li tato stěna použita k zabezpečení nákladu
20.1.1.3.1Je příliš velkáB
20.1.1.3.2Více než 15 cm a hrozí nebezpečí proražení stěnyC
20.1.2Zabezpečovací zařízení jako např. upevňovací kolejnice, blokovací nosníky, pomocné řezivo a klíny vpředu, na stranách a vzadu
20.1.2.1Zabezpečovací zařízení je nevhodně připevněno k vozidlu, nedostatečně připevněno nebo nedostatečně odolné vůči zádržným silám
20.1.2.1.1Nevhodné připevnění k vozidluA
20.1.2.1.2Nedostatečné připevněníB
20.1.2.1.3Nedostatečná odolnost vůči zádržným silám, volné uchyceníC
20.1.2.2Zabezpečovací zařízení jek zajištění nevhodné, nedostatečné nebo zcela neúčinné
20.1.2.2.1Nevhodné zajištěníA
20.1.2.2.2Nedostatečné zajištěníB
20.1.2.2.3Zcela neúčinnéC
20.1.2.3Zabezpečovací zařízení je částečně nevhodné nebo zcela nevhodné
20.1.2.3.1Částečně nevhodné zabezpečovací zařízeníB
20.1.2.3.2Zcela nevhodné zabezpečovací zařízeníC
20.1.2.4Zabezpečovací zařízení není zcela vhodné nebo je zcela nevhodné
20.1.2.4.1Zvolený způsob není zcela vhodnýB
20.1.2.4.2Zvolený způsob je zcela nevhodnýC
20.1.3Přímé zabezpečení sítěmi a plachtami
20.1.3.1Přímé zabezpečení sítěmi a plachtami je poškozeno nebo ve velmi špatném stavu
20.1.3.1.1Stav sítí a plachet (štítek chybí/je poškozený, ale jinak je předmět v dobrém stavu)A
20.1.3.1.2Zařízení pro upevnění nákladu jsou poškozenáB
20.1.3.1.3Zařízení pro upevnění nákladu jsou ve velmi špatném stavu, pro další použití již nejsou vhodnáC
20.1.3.2Přímé zabezpečení sítěmi a plachtami není dostatečně pevné nebo odolnost je nižší než 2/3 požadovaných zádržných sil
20.1.3.2.1Nedostatečná pevnost sítí a plachetB
20.1.3.2.2Odolnost je na úrovni nižší než 2/3 požadovaných zádržných silC
20.1.3.3U přímého zabezpečení sítěmi a plachtami není dostatečné upevnění nebo odolnost upevnění je na úrovni nižší než 2/3 požadovaných zádržných sil
20.1.3.3.1Nedostatečné upevnění sítí a plachetB
20.1.3.3.2Odolnost upevnění je na úrovni nižší než 2/3 požadovaných zádržných silC
20.1.3.4Přímé zabezpečení sítěmi a plachtami částečně nevhodné nebo zcela nevhodné
20.1.3.4.1Sítě a plachty částečně nevhodné k zabezpečení nákladuB
20.1.3.4.2Zcela nevhodnéC
20.1.4Oddělení částí nákladu a vycpávky prázdných prostor
20.1.4.1Oddělení částí nákladu a vycpávky prázdných prostor není vhodné nebo jsou příliš velké mezery nebo jsou prázdné prostory mezi jednotlivými částmi nákladu
20.1.4.1.1Nevhodnost oddělení a vycpávacích prvkůB
20.1.4.1.2Příliš velké mezery či prázdné prostory mezi jednotlivými částmi nákladuC
20.1.5Přímé upevnění (horizontální, příčné, diagonální, smyčkové a pružinové upevňovací prvky)
20.1.5.1U přímého upevnění není dosaženo požadované pevnosti upevnění nebo je menší než 2/3 požadované pevnosti
20.1.5.1.1Není dosaženo požadované pevnosti upevněníB
20.1.5.1.2Méně než 2/3 požadované pevnostiC
20.2Zajištění třecím zámkem
20.2.1Dosažení požadované pevnosti upevnění
20.2.1.1Dosažení požadované pevnosti upevnění není dosaženo nebo je menší než 2/3
20.2.1.1.1Není dosaženo požadované pevnosti upevněníB
20.2.1.1.2Méně než 2/3 požadované pevnostiC
20.3Použitá zařízení pro upevnění nákladu
20.3.1Použitá zařízení pro upevnění nákladu jsou nevhodná nebo zcela nevhodná
20.3.1.1Nevhodnost zařízení pro upevnění nákladuB
20.3.1.2Zcela nevhodné zařízeníC
20.3.2Označení použitá u zařízení pro upevnění nákladu chybí nebo jsou poškozena
20.3.2.1Označení (např. praporek / značka konce) chybí nebo je poškozené, ale jinak je zařízení v dobrém stavuA
20.3.2.2Označení (např. praporek / značka konce) chybí nebo je poškozené, avšak zařízení vykazuje značně zhoršený stavB
20.3.3Použitá zařízení pro upevnění nákladu jsou poškozená nebo ve velmi špatném stavu
20.3.3.1Zařízení pro upevnění nákladu jsou poškozenáB
20.3.3.2Zařízení pro upevnění nákladu jsou ve velmi špatném stavu, pro další použití již nejsou vhodnáC
20.3.4Použitá zařízení pro upevnění nákladu, navijáky upevňovacího lana, jsou nesprávně použity nebo jsou vadné
20.3.4.1Navijáky upevňovacího lana, nesprávné použitíB
20.3.4.2Vadné navijáky upevňovacího lanaC
20.3.5Použité nesprávné nebo nefunkční zařízení pro upevnění nákladu
20.3.5.1Nesprávné použití zařízení pro upevnění nákladu (např. chybějící ochrana hran)B
20.3.5.2Použití nefunkčního zařízení pro upevnění nákladu (např. uzly)C
20.3.6Použitá zařízení pro upevnění nákladu jsou nevhodná nebo požadovaná pevnost je menší než 2/3
20.3.6.1Nevhodné zařízení pro upevnění nákladuB
20.3.6.2Méně než 2/3 požadované pevnostiC
20.4Pomocné vybavení (např. protiskluzové rohože, ochrany hran, dorazové hrany)
20.4.1Použití nevhodného, nesprávného, vadného nebo zcela nevhodného pomocného vybavení
20.4.1.1Použití nevhodného vybaveníA
20.4.1.2Použití nesprávného nebo vadného vybaveníB
20.4.1.3Použité vybavení je zcela nevhodnéC
20.5Přeprava sypkého, lehkého a volně loženého materiálu
20.5.1U přepravy sypkého, lehkého a volně loženého materiálu může docházet ke ztrátě materiálu z vozidla za jízdy a může působit rušivě nebo nebezpečně
20.5.1.1Ztráta sypkého materiálu odvátím z vozidla za jízdy na silnici může na účastníky silničního provozu působit rušivěB
20.5.1.2Představuje nebezpečí pro účastníky silničního provozuC
20.5.2U přepravy sypkého, lehkého a volně loženého materiálu není materiál adekvátně zabezpečen nebo dochází ke ztrátě nákladu, která představuje nebezpečí
20.5.2.1Sypký materiál není adekvátně zabezpečenB
20.5.2.2Ztráta nákladu představuje nebezpečí pro účastníky silničního provozuC
20.5.3U přepravy sypkého, lehkého a volně loženého materiálu není materiál přikrytý nebo dochází ke ztrátě materiálu, která představuje nebezpečí pro účastníky silničního provozu
20.5.3.1Lehký materiál není přikrytýB
20.5.3.2Ztráta nákladu představuje nebezpečí pro účastníky silničního provozuC
20.6Přeprava dřevěné kulatiny
20.6.1Přepravovaný materiál (klády) je částečně uvolněnýC
20.6.2U přepravy dřevěných kulatin není dosaženo požadované pevnosti upevnění nebo je upevnění menší než 2/3 požadované pevnosti
20.6.2.1Není dosaženo požadované pevnosti upevněníB
20.6.2.2Méně než 2/3 požadované pevnostiC

30. ZCELA NEZABEZPEČNÝ NÁKLAD

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
30Nezabezpečený nákladC

Závady zjištěné provedením kontrolních úkonů uvedených ve skupině 20 nebo 30 nemají vliv na technickou způsobilost vozidla a proto se uvádějí pouze v poznámce dokladu o provedené technické silniční kontrole.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Namísto předávání údajů obsažených v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek předávají policisté v období do 31. března 2019 tyto údaje Ministerstvu dopravy prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru