Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2/2018
Platnost od 09.01.2018
Účinnost od 15.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 261/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb., vyhlášky č. 4/2013 Sb., vyhlášky č. 271/2014 Sb. a vyhlášky č. 9/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.“.

2. Poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.“.

3. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:

e) údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění,“.

4. V § 1 odst. 1 písmeno i) zní:

i) vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů,“.

5. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

h) za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech21).

21) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

8. V § 14 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

9. § 14a včetně nadpisu zní:

㤠14a

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění

(K § 42a odst. 3 zákona)

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

10. Pod označení § 15 se doplňuje text „(K § 44 odst. 7 zákona)“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „Úřad může zakázat“ nahrazují slovy „Úřad může omezit nebo zakázat“.

12. V § 15 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) létání letadel způsobilých létat bez pilota.“.

13. V § 16 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

14. Pod označení § 16 se doplňuje text „(K § 44 odst. 7 zákona)“.

15. V § 16 odst. 6 se slova „V případě, že dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky zasahuje do již existujícího omezení ve vzdušném prostoru, tedy omezeného prostoru (R), dočasně vyhrazeného prostoru (TSA), dočasně rezervovaného prostoru (TRA), řízených okrsků a koncových řízených oblastí civilních a vojenských letišť nebo stálých tratí letových provozních služeb publikovaných v Letecké informační příručce, nebo znemožní provedení příletu nebo odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo z letiště nebo na plochu nebo z plochy registrované podle § 84d odst. 1 zákona publikované v Letecké informační příručce a letecké mapě Mezinárodní organizace pro civilní letectví v měřítku 1 : 500000, je podmínkou vyhrazení zajištění přednosti podle stupňů priority“ nahrazují slovy „Zasahuje-li dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky do již existujícího rozdělení tohoto prostoru, provedeného opatřením obecné povahy vydaným podle § 44 zákona, znemožní-li provedení příletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo na plochu pro vzlet a přistání sportovních létajících zařízení, nebo znemožní-li provedení odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení z letiště nebo z takové plochy, je podmínkou vyhrazení vzdušného prostoru zajištění přednosti podle stupňů priority“.

16. V § 16 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pro přímé směrování tratí ve vzdušném prostoru třídy C podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla létání23) a pro prvky struktury koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované prostory a kondicionální tratě, kromě těch prostorů, kterým přísluší priorita 1 nebo 5,“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010, v platném znění.“.

17. V § 16g odst. 7 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 5“, slova „odstavci 5“ se nahrazují slovy „odstavci 6“ a slova „odstavce 3“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

18. V § 16h odst. 4 písm. a) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.

19. V § 16h odst. 5 písm. a) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

20. V § 16h odst. 5 písm. b) se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.

21. V § 16h odst. 6 písm. a) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

22. V § 16h odst. 6 písm. b) se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“.

23. V § 16h odst. 7 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

24. § 16i se včetně nadpisu zrušuje.

25. § 16l včetně nadpisu zní:

㤠16l

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů

(K § 55c odst. 5 zákona)

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

26. V § 20 odst. 1 se za slova „Leteckými pracemi jsou“ vkládají slova „zvláštní provoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu24) a dále“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

24) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.“.

27. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

28. V § 24 odst. 5 písm. c) se slova „nejméně 250 kg pro maximální vzletovou hmotnost, která nepřevyšuje 600 kg“ nahrazují slovy „pro maximální vzletovou hmotnost nepřevyšující 600 kg nejméně 150 kg pro jednomístný letoun nebo 250 kg pro dvoumístný letoun“.

29. V příloze č. 1 části A se body 3.3 až 3.8 nahrazují body 3.3 až 3.6, které znějí:

3.3 Pozemní elektronická zabezpečovací zařízení

3.3.1 Zařízení pro uspořádání vzdušného prostoru.

3.3.2 Zařízení pro uspořádání toku letového provozu.

3.3.3 Zařízení pro letové provozní služby, zejména zařízení pro zpracování dat o letu, plánovacích a přehledových dat, synchronizaci času včetně rozhraní člověk/stroj.

3.3.4 Zařízení pro komunikaci typu země - země a vzduch - země, včetně zařízení pro přenos dat mezi leteckými pozemními zařízeními, mimo pasivní prvky přenosového prostředí a mimo zařízení komerčních poskytovatelů telekomunikačních a přenosových služeb.

3.3.5 Navigační zařízení.

3.3.6 Přehledová zařízení.

3.3.7 Zařízení pro letové informační služby.

3.3.8 Zařízení pro využívání meteorologických informací.

3.3.9 Zdroje elektrické energie pro záložní napájení leteckých pozemních zařízení.

3.3.10 Záznamová, vyhodnocovací, monitorovací a ovládací zařízení.

3.3.11 Zařízení pro kontrolu a řízení pohybu na zemi.

3.4 Zdroje energií pro letadla (elektrické, hydraulické a pneumatické).

3.5 Letové trenažéry a simulátory.

3.6 Zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybových plochách letišť.“.

30. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 26 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti:

1. Základní údaje o letišti včetně údajů o jeho velikosti, umístění, okolí a cílech na úseku životního prostředí.

2. Provozní údaje o letišti včetně údajů o

a. rozsahu letecké dopravy,

b. využití dráhového systému,

c. skladbě letecké dopravy.

3. Popis zavedených i zamýšlených opatření ke snížení hluku z letadel a jejich dopadu a podílu na hlukové situaci členěné podle toho, zda se jedná o

a. snížení hluku u zdroje (popis zahrnuje údaje o letadlech využívajících letiště, jejich očekávaných technologických vylepšeních či jejich obnovení),

b. opatření související s územním plánováním a využitím území na letišti, která mají vést ke snížení hluku na letišti, a realizované či zamýšlené činnosti, které by mohly vést ke zvýšení hluku na letišti,

c. provozní opatření vedoucí ke snížení hluku neomezující kapacitu letiště (popis zahrnuje používání přednostních rozjezdových a přistávacích drah),

d. provozní omezení (popis zahrnuje realizovaná plošná provozní omezení, provozní omezení zaměřená na konkrétní letadla a částečná provozní omezení rozlišující opatření realizovaná ve dne a v noci),

e. zavedené ekonomické nástroje (např. letištní poplatky za hluk).

4. Informace o hlukové situaci na letišti včetně jejího vývoje za hodnocené období zahrnující

a. podrobné informace o hlukových konturách za hodnocené období, vyjádřené pomocí

i. hlukových ukazatelů definovaných a vypočítaných v souladu s vyhláškou o hlukovém mapování25),

ii. hlukových ukazatelů definovaných a vypočítaných v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací26).

5. Věcné shrnutí - porovnání a vyhodnocení.

Údaje obsažené v doplnění zprávy o hlukové situaci na letišti:

1. Odhad počtu osob ovlivněných hlukem z letadel za předcházející 2 kalendářní roky provedený v souladu s vyhláškou o hlukovém mapování25).

2. Prognóza vývoje bez zavedení nových opatření zahrnující

a. popis plánovaného rozvoje letiště, včetně předpokládaného nárůstu pohybu letadel a počtu cestujících, a popis dopadu plánovaného rozvoje letiště na hlukovou situaci na letišti,

b. přínosy vyplývající z rozšiřování kapacity letiště v rámci širší letecké sítě daného regionu,

c. popis dopadu na hlukovou situaci bez dalších opatření a popis těch opatření, která jsou již naplánována ke snížení dopadu hluku ve stejném období,

d. prognózu vývoje hlukových kontur, včetně odhadu počtu osob, které budou pravděpodobně ovlivněny hlukem z letadel,

e. zhodnocení následků a případných nákladů v případě nepřijetí opatření ke snížení hluku, pokud se očekává jeho zvýšení.

3. Posouzení dodatečných opatření zahrnující

a. nástin možných dodatečných opatření a uvedení hlavních důvodů pro jejich výběr, včetně

i. popisu opatření zvolených pro další analýzu a informace o výsledku analýzy nákladové efektivnosti, zejména o nákladech na zavedení těchto opatření,

ii. odhadovaného počtu osob majících z uvedených opatření užitek,

iii. harmonogramu těchto opatření,

iv. přehledu jednotlivých opatření z hlediska jejich celkové účinnosti,

b. přehled dopadů z hlediska životního prostředí a hospodářské soutěže, jež mohou navrhovaná opatření mít na další letiště, provozovatele a další zúčastněné osoby,

c. důvody pro volbu upřednostňované varianty,

d. věcné shrnutí.

25) Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování.

26) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.“.

31. V příloze č. 3 částech C a D bod 2 zní:

2. vybavení, kterým je zajištěno splnění bezpečnostních podmínek pro mezinárodní letiště stanovených zákonem o ochraně státních hranic,“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

32. Příloha č. 7 se zrušuje.

33. V příloze č. 15 se text „§ 16g odst. 3“ nahrazuje textem „§ 16g odst. 4“, text „§ 16g odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazuje textem „§ 16g odst. 5 písm. a) a b)“ a text „§ 16g odst. 7“ se nahrazuje textem „§ 16g odst. 8“.

34. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů

Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je vyroben z papírové karty o rozměrech 99 x 68 mm zatavené do průhledné laminační fólie o rozměrech 105x74 mm.

Lícová strana

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů - Lícová strana

Rubová strana

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů - Rubová strana

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodu 16, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru