Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 199/2018 Sb.Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Částka 99/2018
Platnost od 14.09.2018
Účinnost od 29.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

199

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2018

o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zemské digitální televizní vysílání šířené ve vysílacích sítích uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a upravuje proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (dále jen „přechod“) za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694-790 MHz.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) vysílačem velkého výkonu vysílač zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) větším než 30 dBW,

b) vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax ) rovným nebo menším než 30 dBW,

c) vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená vysílači zajišťujícími šíření zemského digitálního televizního vysílání,

d) digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,

e) stávající vysílací sítí vysílací síť provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470-790 MHz, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T,

f) přechodovou vysílací sítí vysílací síť sestavená a provozovaná na omezenou dobu podle čl. II bodu 3 zákona pro šíření souběžného vysílání využívající rádiové kanály uvedené v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení,

g) souběžným vysíláním časově omezené současné šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T prostřednictvím stávajících vysílacích sítí a přechodových vysílacích sítí zemského digitálního televizního vysílání, ve kterých je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2 v dotčené územní oblasti odpovídající nejméně územnímu rozsahu pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním vysíláním ve standardu DVB-T provozovaném na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení,

h) rádiovým kanálem kmitočtový blok o šířce 8 MHz, který se využívá pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T nebo ve standardu DVB-T2, který je označen svým číslem,

i) finální vysílací sítí vysílací síť provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470-694 MHz změněného podle čl. II bodu 5 zákona, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2.

§ 3

Označení vysílacích sítí

Vysílací sítě se označují těmito čísly:

a) 1, 2, 3 a 4, jedná-li se o stávající vysílací síť,

b) 11, 12 a 13, jedná-li se o přechodovou vysílací síť, a

c) 21, 22, 23 a 24, jedná-li se o finální vysílací síť.

§ 4

Vymezení dotčených územních oblastí

Při přechodu držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro vysílání ve standardu DVB-T postupují po dotčených územních oblastech, které jsou vymezeny pro každou stávající vysílací síť samostatně podle technického a kmitočtového řešení stávající vysílací sítě 1 až 4. Dotčené územní oblasti jsou vymezeny na základě hodnoty minimální plánovací intenzity signálu zemského televizního vysílání z příslušných vysílačů velkého výkonu a vysílačů malého výkonu.

§ 5

Základní podmínky přechodu

(1) K vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T ve lhůtách uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení může dojít, pokud je v dotčené územní oblasti zajištěno pokrytí obyvatelstva signálem finální nebo přechodové vysílací sítě zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 nejméně v rozsahu vysílání stávajících vysílacích sítí DVB-T a pokud tomu nebrání přírodní nebo odůvodněné technické překážky, přičemž:

a) finální vysílací síť 21 nahrazuje stávající vysílací síť 1,

b) finální vysílací síť 22 nahrazuje stávající vysílací síť 2,

c) finální vysílací síť 23 nahrazuje stávající vysílací síť 3 a

d) finální vysílací síť 24 nahrazuje stávající vysílací síť 4.

(2) Rozsah pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním zjišťuje operátor1) vysílací sítě výpočtem nebo jej ověřuje měřením podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání2). Rozsah pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním operátor vysílací sítě posuzuje podle plánovacích parametrů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Cílový rozsah pokrytí signálem zemského televizního vysílání finálních vysílacích sítí 21 až 24 operátor vysílací sítě posuzuje podle § 11 odst. 2.

(3) Souběžné vysílání je vysílači velkého výkonu zajišťováno v dotčené územní oblasti nejméně po dobu uvedenou v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, přičemž:

a) přechodová vysílací síť 11 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 1,

b) přechodová vysílací síť 12 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávajícím vysílacím sítím 2 a 3 a případně pro regionální provozovatele vysílání,

c) přechodová vysílací síť 13 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 4 a případně pro regionální provozovatele vysílání.

(4) Vypnutí vysílačů velkého výkonu stávajících vysílacích sítí 1 až 4 ve standardu DVB-T operátoři vysílacích sítí provedou ve lhůtách uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení za podmínky, že je zajištěno souběžné vysílání nejméně po dobu 6 měsíců.

(5) Vysílače malého výkonu stávajících vysílacích sítí operátoři vysílacích sítí převedou na zemské digitální televizní vysílání šířené ve standardu DVB-T2 v návaznosti na vypnutí vysílačů velkého výkonu ve standardu DVB-T v dotčené územní oblasti. V případě, že z důvodu přírodních nebo odůvodněných technických překážek nebude toto převedení u vysílačů malého výkonu, které využívají rádiové kmitočty z pásma 470-694 MHz, možné, může operátor vysílací sítě převedení tohoto vysílače malého výkonu uskutečnit, pokud to technické překážky dovolí, i po uplynutí lhůty uvedené v § 11 odst. 1 nebo v případě, že technické překážky nebude možné vyřešit, jeho vysílání ukončit ke dni 1. února 2021. Vysílání vysílačů malého výkonu provozovaných s využitím rádiových kmitočtů z pásma 694-790 MHz musí být ukončeno nejpozději ke dni 31. října 2020.

§ 6

Finální vysílací síť 21 provozovatele televizního vysílání ze zákona

(1) Finální vysílací síť 21 pro šíření digitálního multiplexu veřejné služby3) zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 26, 33 a 39. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

(2) Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání multiplexu veřejné služby ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 11 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 21 a lhůty pro vypnutí vysílačů stávající vysílací sítě 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Provozovatel televizního vysílání ze zákona (dále jen „Česká televize“) splňuje vysíláním ve standardu DVB-T2 podmínky zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu pro provoz digitálního multiplexu veřejné služby, jakmile dosáhne pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva signálem zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 výpočtem podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Bude-li dosaženo hodnoty pokrytí signálem stanovené větou první, Česká televize může provést změny ve vysílání ve standardu DVB-T včetně úplného nebo částečného vypnutí vysílání ve standardu DVB-T.

(4) Od okamžiku dosáhnutí pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva podle odstavce 3 se posuzuje dostupnost jednotlivých programů České televize v součtu všech využívaných způsobů šíření zemského digitálního televizního vysílání. Česká televize ukončí zemské digitální vysílání ve standardu DVB-T nebo jeho části v závislosti na svých technických a ekonomických možnostech a zejména po dosažení alespoň 95 % pokrytí obyvatel podle odstavce 3.

§ 7

Finální vysílací síť 22

(1) Finální vysílací síť 22 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 22, 27, 28, 34, 38 a 40. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

(2) Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 2, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 22 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 8

Finální vysílací síť 23

(1) Finální vysílací síť 23 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 22, 23, 31, 33, 34 a 35. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

(2) Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 3, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 23 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9

Finální vysílací síť 24

(1) Finální vysílací síť 24 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 21, 30, 42, 43, 44, 45 a 46. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

(2) Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 4, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 13 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 24 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 10

Další podmínky přechodu

(1) Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání požádá Úřad o změnu přídělu v souladu s podmínkami čl. II bodu 5 zákona a v souladu s přílohami č. 1 až 4 k tomuto nařízení.

(2) Na základě rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nezbytných pro provozování finálních vysílacích sítí držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů požádá ve lhůtách stanovených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení Úřad o

a) odnětí individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro stávající vysílací sítě nebo přechodové vysílací sítě v souladu s § 19 zákona o elektronických komunikacích a

b) vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nezbytných pro provozování finálních vysílacích sítí.

(3) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle odstavce 2 písm. b) Úřad udělí až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí individuálního oprávnění vydaného podle odstavce 2 písm. a).

(4) Nad rámec zajištění přechodu je možné v přechodových vysílacích sítích 12 a 13 a ve finálních sítích 22 až 24 šířit zemské digitální televizní vysílání provozovatelů regionálního televizního vysílání podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v územním rozsahu daném technickým řešením a kmitočtovými možnostmi těchto sítí.

(5) Pokud v období souběžného vysílání pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 šířeným přechodovou vysílací sítí, v níž jsou umístěny programy

a) provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nejméně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má pokrytí tohoto území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T, nebo

b) provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hodnoty pokrytí alespoň 95 % obyvatel finální vysílací sítě v dotčené územní oblasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál přidělený pro dotčenou územní oblast i pro vysílače na jiných stanovištích v dotčené územní oblasti, než jsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení. Pokud nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít, postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 7.

(6) Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, v rámci sítí využívajících tentýž rádiový kanál v dotčené územní oblasti požádá operátor vysílací sítě Úřad o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby stanovené lhůty pro zahájení a ukončení souběžného vysílání, zahájení provozu finálních vysílacích sítí a vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T mohly být splněny, nejméně však

a) 6 měsíců pro vysílače velkého výkonu, nebo

b) 2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu.

(7) Pokud operátor vysílací sítě nemůže v dotčené územní oblasti pro technické překážky zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením, a to ani postupem podle odstavců 4 a 5, neprodleně o tom informuje příslušné provozovatele vysílání a Úřad. Při odstraňování technických překážek zajištění pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním podle věty první poskytne Úřad operátorovi vysílací sítě na jeho žádost nezbytnou součinnost.

(8) Rádiové kanály stanovené v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení pro vysílače malého výkonu Úřad změní v závislosti na technických možnostech vysílacích sítí na základě úspěšné kmitočtové koordinace a odůvodněné žádosti operátora příslušné vysílací sítě o změnu stanoveného rádiového kanálu.

§ 11

Dokončení přechodu

(1) Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T s využitím rádiových kmitočtů pásma 694-790 MHz ve stávajících vysílacích sítích 1 až 4 se ukončí nejpozději dnem 31. října 2020, ke kterému budou uvolněny rádiové kmitočty pásma 694-790 MHz.

(2) Česká televize zajistí do dne 1. února 2021 pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 finální vysílací sítí 21 v rozsahu alespoň 95 % obyvatel. Pokrytí obyvatel signálem finálními vysílacími sítěmi 22, 23 a 24 zajistí operátoři vysílacích sítí v rozsahu pokrytí obyvatel území odpovídající rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T stávajícími vysílacími sítěmi 2, 3 a 4 ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(3) Vysílání prostřednictvím stávajících vysílacích sítí šířících digitální multiplex ve standardu DVB-T s využitím rádiových kmitočtů pásma 470-694 MHz se ukončí nejpozději dnem 1. února 2021.

§ 11azrušeno


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně průmyslu a obchodu:

Ing. Nováková v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Stávající vysílací síť 1, přechodová vysílací síť 11, finální vysílací síť 21.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a lhůty pro vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (1/21)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TRádiový kanál pro zajištění souběžného vysíláníZahájení souběžného vysíláníRádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1BRNO2926březen 201826červenec 2020
2BRNO HADY2926březen 201826červenec 2020
3BRNO MESTO2926březen 201826červenec 2020
4CESKE BUDEJOVICE4950březen 201839červenec 2020
5DOMAZLICE3426březen 201826únor 2020
6FRYDEK5426březen 201826srpen 2020
7CHEB3626březen 201826únor 2020
8CHOMUTOV3350květen 201833leden 2020
9JACHYMOV3639březen 201839únor 2020
10JESENIK3626březen 201826srpen 2020
11JIHLAVA3326březen 201826srpen 2020
12LIBEREC4326březen 201826únor 2020
13MIKULOV2926březen 201826červenec 2020
14OSTRAVA5426březen 201826srpen 2020
15OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA5426březen 201826srpen 2020
16PARDUBICE3226březen 201826srpen 2020
17PLZEN3426březen 201826únor 2020
18PRAHA5326březen 201826listopad 2019
19PRAHA MESTO5326březen 201826listopad 2019
20RASPENAVA5326červen 201826únor 2020
21SUSICE4926březen 201826únor 2020
22TRUTNOV4026květen 201826leden 2020
23USTI NAD LABEM3350březen 201833leden 2020
24VALASSKE KLOBOUKY3326březen 201826září 2020
25VIMPERK4950duben 201839červenec 2020
26VOTICE5326březen 201826leden 2020
27ZLIN3326květen 201826září 2020

Vysílače malého výkonu (1/21)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TERP max. [dBW]Rádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1ALBRECHTICE DESNA4320,026červen 2020
2AS3617,026červen 2020
3BEROUN5310,026červen 2020
4BLANSKO3213,039říjen 2020
5BOSKOVICE2910,026říjen 2020
6BROUMOV4014,026červen 2020
7BRTNICE ROKSTEJN3310,030říjen 2020
8BRUMOV BYLNICE3613,024říjen 2020
9BYSTRICE NAD PER.5410,047říjen 2020
10CESKA TREBOVA VYSINA3313,037říjen 2020
11DECIN3313,033červen 2020
12DESNA PRICHOVICE333,026červen 2020
13DOLNI DOBROUC NS5414,039říjen 2020
14FRYDLANT V CECHACH4314,026červen 2020
15HALENKOV4313,047říjen 2020
16HANUSOVICE SKOLA5413,039říjen 2020
17HAVLICKUV BROD3210,026říjen 2020
18HEJNICE4615,032červen 2020
19HLUBOCKY NS5414,047říjen 2020
20HOLOUBKOV336,033červen 2020
21HORNI LIPOVA4015,039říjen 2020
22HRADEC N. MORAVICI2913,039říjen 2020
23HRONOV3610,036červen 2020
24HUSINEC5310,026červen 2020
25HUSLENKY2914,026říjen 2020
26CHOCERADY537,026červen 2020
27JABLONNE NAD ORLICI2910,039říjen 2020
28JABLUNKA437,024říjen 2020
29JABLUNKOV MLYNSKA3613,039říjen 2020
30JESENIK ZLATY CHLUM3620,0*říjen 2020
31JINCE3210,029červen 2020
32JINDRICHOVICE POD SM.3310,033červen 2020
33JIRETIN POD JEDLOVOU4320,026červen 2020
34KAMYK NAD VLTAVOU537,033říjen 2020
35KARLOVY VARY3614,026červen 2020
36KDYNE3414,026červen 2020
37KLATOVY HURKA4910,026červen 2020
38KOMAROV2910,026červen 2020
39KOPRIVNA5413,039říjen 2020
40KRALIKY4313,043červen 2020
41KRASLICE SNEZNA3610,026červen 2020
42LEDEC NAD SAZAVOU4911,039červen 2020
43LETOHRAD5410,030říjen 2020
44LETOVICE ZAMEK2910,026říjen 2020
45LOKET4313,027červen 2020
46LOUCOVICE4910,039říjen 2020
47LUHACOVICE BRANKA3317,047říjen 2020
48MARIANSKE LAZNE3610,026červen 2020
49MOSTY U JABLUNKOVA3313,033říjen 2020
50NACHOD 25317,039červen 2020
51NACHOD KLADSKA5313,039červen 2020
52NAMEST NAD OSLAVOU2910,026říjen 2020
53NEMANICE3410,026červen 2020
54NOVY HROZENKOV3314,039říjen 2020
55NYRSKO3412,026červen 2020
56OKROUHLICE5420,037říjen 2020
57PEC POD SNEZKOU5314,039červen 2020
58PELECHOV4320,039říjen 2020
59PRACHATICE VODARNA3413,029říjen 2020
60PRIBRAM2930,037červen 2020
61PRIBRAM BREZOVE HORY2910,033červen 2020
62RAKOVNIK3410,026červen 2020
63ROTAVA367,039červen 2020
64ROKYCANY343,026červen 2020
65SAZAVA5310,026červen 2020
66SLUKNOV3313,033červen 2020
67STRANI4314,024říjen 2020
68STRASICE336,033červen 2020
69SVITAVY3220,026říjen 2020
70TABOR CELKOVICE537,026červen 2020
71TREBIC MESTO367,041říjen 2020
72TRINEC LIDICKA5421,026říjen 2020
73TYN NAD VLTAVOU4910,039říjen 2020
74USTI NAD LABEM NS5310,047červen 2020
75USTI NAD LABEN VANOV3310,033červen 2020
76USTI NAD ORLICI5410,039říjen 2020
77VALASSKA BYSTRICE NS4313,039říjen 2020
78VALASSKÉ MEZIRICI5420,026říjen 2020
79VELKE KARLOVICE3614,024říjen 2020
80VELKE MEZIRICI3410,039říjen 2020
81VELKY SENOV3310,033červen 2020
82VOLARY4913,039říjen 2020
83VRBNO POD PRAD.3313,039říjen 2020
84VSETIN5413,039říjen 2020
85ZAJECOV2913,029červen 2020
86ZAMBERK3612,026říjen 2020
87ZBIROH5310,026červen 2020
88ZDAR NAD SAZAVOU2920,026říjen 2020
89ZDIKOV4910,039říjen 2020
90ZELEZNA RUDA ROZVODI4310,029červen 2020
91ZLATE HORY3613,026říjen 2020
92ZULOVA NS5411,026říjen 2020

* Rádiový kanál bude Úřadem stanoven v příslušném individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě výsledku koordinace rádiových kmitočtů.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Stávající vysílací síť 2, přechodová vysílací síť 12, finální vysílací síť 22.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a lhůty pro vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (2/22)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TRádiový kanál pro zajištění souběžného vysíláníZahájení souběžného vysíláníRádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1BRNO4028listopad 201740září 2020
2BRNO HADY4028duben 201740září 2020
3BRNO MESTO4028duben 201740září 2020
4CESKE BUDEJOVICE3927leden 201927únor 2020
5DOMAZLICE4831červenec 201734březen 2020
6FRYDEK3728říjen 201728říjen 2020
7CHEB3531září 201738červenec 2020
8CHOMUTOV5831prosinec 201738červenec 2020
9JACHYMOV3531únor 201838červenec 2020
10JESENIK5328listopad 201728říjen 2020
11JIHLAVA3528květen 201728září 2020
12LIBEREC5231červen 201728červenec 2020
13MIKULOV4028leden 201840září 2020
14OSTRAVA3728duben 201728říjen 2020
15OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA3728duben 201728říjen 2020
16PARDUBICE3928červenec 201728září 2020
17PLZEN4831červen 201734březen 2020
18PRAHA4131březen 201740leden 2020
19PRAHA MESTO4131březen 201740leden 2020
20SUSICE4831září 201734červenec 2020
21TRUTNOV3828říjen 201728únor 2020
22USTI NAD LABEM5831leden 201838červenec 2020
23VALASSKE KLOBOUKY4922únor 201822říjen 2020
24VIMPERK3927leden 201927únor 2020
25VOTICE4128květen 201740leden 2020
26ZLIN4922prosinec 201722říjen 2020

Vysílače malého výkonu (2/22)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TERP max. [dBW]Rádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1AS3517,038říjen 2020
2BEROUN4110,040červen 2020
3BLANSKO3913,038říjen 2020
4BOSKOVICE4010,040říjen 2020
5DECIN5813,025říjen 2020
6FRYDLANT V CECHACH5214,028říjen 2020
7HAVLICKUV BROD3910,028říjen 2020
8HEJNICE2515,023říjen 2020
9HRONOV3710,029červen 2020
10HUSINEC4110,040červen 2020
11HUSLENKY4014,040říjen 2020
12CHOCERADY417,027červen 2020
13JABLONNE NAD ORLICI3710,027říjen 2020
14JABLUNKA4910,041říjen 2020
15JINCE3010,028červen 2020
16JINDRICHOVICE POD SM.5810,028říjen 2020
17KARLOVY VARY3514,034říjen 2020
18KDYNE4814,034říjen 2020
19KLATOVY HURKA4810,034říjen 2020
20KRASLICE SNEZNA3510,034říjen 2020
21LEDEC NAD SAZAVOU3810,027červen 2020
22LETOHRAD3510,027červen 2020
23LOUCOVICE3910,027červen 2020
24MARIANSKE LAZNE3510,038říjen 2020
25NACHOD3514,027červen 2020
26NAMEST NAD OSLAVOU4010,040říjen 2020
27NEMANICE4810,034červen 2020
28NOVY HROZENKOV4914,040říjen 2020
29NYRSKO4812,034červen 2020
30PRIBRAM BREZOVE HORY4110,036červen 2020
31RAKOVNIK4810,034červen 2020
32ROTAVA357,038říjen 2020
33SAZAVA4110,036červen 2020
34SLUKNOV5813,040říjen 2020
35SVITAVY3920,028říjen 2020
36TABOR CELKOVICE417,040červen 2020
37TREBIC MESTO357,028říjen 2020
38TYN NAD VLTAVOU3910,027červen 2020
39USTI NAD LABEN VANOV5810,038říjen 2020
40USTI NAD ORLICI4914,027říjen 2020
41VALASSKE MEZIRICI3720,028říjen 2020
42VELKE KARLOVICE5314,034říjen 2020
43VELKE MEZIRICI3810,037říjen 2020
44VELKY SENOV5810,025říjen 2020
45VOLARY3913,027červen 2020
46VSETIN5813,034říjen 2020
47ZAMBERK4912,037červen 2020
48ZDAR NAD SAZAVOU4020,028říjen 2020
49ZDIKOV3910,027červen 2020
50ZELEZNA RUDA ROZVODI3810,047červen 2020
51ZLATE HORY5313,028říjen 2020

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Stávající vysílací síť 3, přechodová vysílací síť 12, finální vysílací síť 23.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a lhůty pro vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (3/23)

Poř.čNázev vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TRádiový kanál pro zajištění souběžného vysíláníZahájení souběžného vysíláníRádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1BRNO5928listopad 201733září 2020
2BRNO HADY5928duben 201733září 2020
3BRNO MESTO5928duben 201733září 2020
4CESKE BUDEJOVICE2227leden 201922únor 2020
5DOMAZLICE5231červenec 201731srpen 2020
6FRYDEK4828říjen 201731říjen 2020
7CHOMUTOV5531prosinec 201731srpen 2020
8JESENIK5128listopad 201731říjen 2020
9JIHLAVA3028květen 201735květen 2020
10LIBEREC6031červen 201731srpen 2020
11MIKULOV5928leden 201833září 2020
12OSTRAVA4828duben 201731říjen 2020
13OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA4828duben 201731říjen 2020
14PARDUBICE3428červenec 201734září 2020
15PLZEN5231červen 201731srpen 2020
16PRAHA5931březen 201723leden 2020
17PRAHA MESTO5931březen 201723leden 2020
18SUSICE5231září 201731srpen 2020
19TRUTNOV6028říjen 201731srpen 2020
20USTI NAD LABEM5531leden 201831srpen 2020
21VALASSKÉ KLOBOUKY2522únor 201833říjen 2020
22VIMPERK2227leden 201922únor 2020
23VOTICE5928květen 201722leden 2020
24ZLIN2522prosinec 201733říjen 2020

Vysílače malého výkonu (3/23)

Poř. č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TERP max. [dBW]Rádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1KARLOVY VARY6014,031říjen 2020
2SVITAVY6020,034říjen 2020
3ZNOJMO KH4914,033říjen 2020

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Stávající vysílací síť 4, přechodová vysílací síť 13, finální vysílací síť 24.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a lhůty pro vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (4/24)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TRádiový kanál pro zajištění souběžného vysíláníPlánované zahájení souběžného vysíláníRádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1BENESOV KOZMICE442406 201844leden 2020
2BRNO BARVICOVA463101201846září 2020
3BRNO JIHLAVSKA464301201846září 2020
4CESKA LIPA SPICAK252804 201843únor 2020
5CESKE BUDEJOVICE253206 201830únor 2020
6DECIN CHLUM302805 201821únor 2020
7DOMAZLICE CERCHOV252404 201843únor 2020
8FRENSTAT POD RADHOSTEM423105 201842/45září 2020
9HLUBOCEC HURKA453106 201845září 2020
10HODONIN KAPANSKO464305 201846září 2020
11HRADEC KRALOVE CHLUM452403 201845srpen 2020
12JABLONEC NAD NISOU CES25***43únor 2020
13JACHYMOV KLINOVEC453806 201845únor 2020
14JIHLAVA JENIKOV422404 201842září 2020
15MARIANSKE LAZNE DYLEN452803 201845únor 2020
16OLOMOUC SLAVONIN442403 201844září 2020
17OSTRAVA LANOVA453101201845září 2020
18PARDUBICE SLATINANY482403 201821srpen 2020
19PLZEN VODARNA562406 201843únor 2020
20PRAHA LADVI422411201742leden 2020
21PRAHA NOVODVORSKA422408 201742leden 2020
22PRAHA OLSANSKA422401201842leden 2020
23RAKOVNIK LOUSTIN442406 201844leden 2020
24SUSICE SVATOBOR562404 201842únor 2020
25SVITAVY HREBECOV452404 201821srpen 2020
26TEPLICE VODARNA302803 201821únor 2020
27TREBIC VARTEMBERK425605 201842září 2020
28U. HRADISTE ROVINA424303 201842září 2020
29USTI NL KRUSNOHORSKA302803 201821únor 2020
30USTI N ORLICI S4452403 201821srpen 2020
31ZLIN 5423103 201842září 2020
32ZNOJMO DEBLINEK462204 201846září 2020

* Souběžné vysílání nebylo realizováno.

** Souběžné vysílání nebylo realizováno.

Vysílače malého výkonu (4/24)

Poř.č.Název vysílačeStávající rádiový kanál DVB-TERP max. [dBW]Rádiový kanál DVB-T2 finálníLhůta pro vypnutí vysílače DVB-T
1ADAMOV445,044září 2020
2BEROUN LHOTKA5625,030leden 2020
3BLANSKO VESELICE4427,044září 2020
4BOSKOVICE4617,046září 2020
5BRUNTAL CAS4525,045září 2020
6DACICE URBANECKY VRCH2523,030únor 2020
7HOLOUBKOV303,021únor 2020
8HRANICE4624,046září 2020
9JESENIK STUDNICNI VRCH4527,045září 2020
10JESENIK ZLATY CHLUM4420,044září 2020
11KLATOVY DOUBRAVA4424,044únor 2020
12KUTNA HORA ROZHLEDNA4424,044srpen 2020
13LIBEREC LANOVKA2527,043únor 2020
14LITOMERICE MICHALOVICE3022,021leden 2020
15NACHOD DOBROSOV4422,044srpen 2020
16PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD4224,042září 2020
17PRACHATICE KREPLICE5627,036únor 2020
18PREROV CEKYNE4424,044září 2020
19PRIBRAM U HVEZDARNY5619,045leden 2020
20ROSICE KOMENSKEHO NAMESTI4415,044září 2020
21SLAVICIN422042září 2020
22SLUKNOV3014,021únor 2020
23SUMPERK HAJ4224,038září 2020
24TACHOV4517,045únor 2020
25TRINEC VRCH4417,044září 2020
26TRUTNOV SIBENICNI VRCH4522,045únor 2020
27VARNSDORF MESTO2515,044únor 2020
28VIMPERK VODAFON5620,030únor 2020
29VOLARY CETIN2525,030únor 2020
30VRCHLABI SKOLNI4517,045srpen 2020
31VSETIN LYSA HORA4624,046září 2020
32VYSKOV4620,046září 2020
33ZDAR NAD SAZAVOU4220,042září 2020

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Stanovení rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním

Rozsah pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním vysíláním vysílacích sítí se posuzuje postupem podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání s využitím výpočetní metody podle Doporučení ITU-R P.1546-2, a podle následujících plánovacích parametrů:

a) pro stávající vysílací sítě:

1. modulační schéma šedesátičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM),

2. provozní režim s počtem 6817 nosných kmitočtů (8k),

3. kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě dvou třetin,

4. ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě jedné čtvrtiny.

b) pro přechodové vysílací sítě a finální vysílací sítě:

1. modulační schéma dvěstěpadesátišestistavové kvadraturní amplitudové modulace (256-QAM) s rotací,

2. provozní režim s počtem 27841 nosných kmitočtů (32k extended),

3. kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě dvou třetin,

4. ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě jedné osminy,

5. rozložení pilotních nosných PP2.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání.

3) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru